Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet128/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   238

manutention des colis yuklar bilan shug‘ullanuvchi ishchi; 2. omborxona. 

manutentionnaire

 n omborchi, ombor mudiri. 

manutentionner

 vt mol chiqarmoq. 

maoïsme


 nm maoizm, maochilik. 

maoïste


 n maochi. 

maous, ousse

 adj fam yo‘g‘on, ulkan, gavdali. 

mappemonde

 nf dunyo yarim sharlar xaritasi. 

maquereau

1

 nm skumbriya; groseille à maquereau katta reza meva. maquereau

 nm fam qo‘shmachi, dalla, dayus, sutenyor, o‘ynash hisobiga 

yashovchi erkak. 

maquerelle

 nf fam qo‘shmachi xotin, fohishaxonaning egasi. 

maquette


  nf  1.  maket;  maquette  d’un  immeuble  imoratning  maketi;  2. 

model, andaza, qolip. 

maquetter

 vt techn maketlamoq (kitobni, gazetani). 

maquettiste

 n maketchi. 

maquignon

 nm 1. jallob, aspijallob, ot jallobi; 2. vositachi, dallol. 

maquignonnage

 nm 1. vx jalloblik; 2. dallolchilik, vositachilik. 

maquignonner

  vt  1.  jalloblik  qilmoq;  2.  dallolik  qilmoq;  olib  sotarlik, 

vositachilik qilmoq. 

maquillage

 nm grim; pardoz, bo‘yanish; o‘ziga oro, zeb berish. 

maquiller

  I.  vt  1.  soxtalashtirmoq,  qalbakilashtirmoq,  qalbaki  narsa 

yasamoq,  tusini  o‘zgartirmoq;  maquiller  un  passeport  pasportni 

soxtalashtirmoq;  maquiller  une  voiture  volée  o‘g‘irlangan  avtomobilning 

tusini  o‘zgartirmoq;  2.  grim  qilmoq;  maquiller  un  acteur  de  théâtre  teatr 

aktyorini  grim qilmoq;  3. fig  buzmoq, yashirmoq,  buzib ko‘rsatmoq, noto‘g‘ri 

talqin qilmoq;  maquiller la  vérité  haqiqatni yashirmoq; II. se  maquiller vpr 

pardoz  qilmoq,  upa-elik qo‘ymoq, qosh-ko‘zini  bo‘yamoq, bo‘yanmoq;  o‘ziga 

oro,  zeb  bermoq;  grim  qilmoq;  elle  s’est  maquillée  avant  de  sortir  u 

chiqishdan oldin bo‘yandi; se maquiller les yeux ko‘zlarini bo‘yamoq. 

maquilleur, euse

 n grimchi. 

maquis


  nm  1.  chakalakzor,  butazor,  changalzor;  2.  fig  chalkashlik, 

chalkash  ish;  le  maquis  de  la  procédure  sud  ishining  chalkashliklari;  3. 

partizanlar  turadigan  joy,  partizanlar  makoni,  qarorgohi;  le  maquis  du 

Vercors  Verkordagi  partizanlar  makoni,  qarorgohi;  prendre  le  maquis 

partizanlikka kirmoq, partizanlarga qo‘shilmoq. 

maquisard

  nm  partizan,  yashirin,  maxfiy  ish  olib  boruvchi;  maxfiy 

tashkilot a’zosi (fashist bosqinchilariga qarshi kurashda). 

marabout

  nm  1.  zohid,  avliyo,  qalandar,  darvesh;  2.  maqbara  (odamlar 

borib  sig‘inadigan  joy),  qadamjoy;  3.  marabu,  marabut  (laylaklarga  mansub 

katta qush). 

maraîcher, ère

 n, adj sabzavotkor, sabzavotchi. 

marais

 nm botqoqlik, balchiqzor; marais salant tuz konlari. marasme

 nm 1. marazm (kuch-quvvatdan qolish, muskullar atrofiyasi); vx 

ruhiy  tushkunlik,  ma’yuslik;  2.  turg‘unlik,  kasodlik,  yurishmay  qolish,  zavol; 

marasme économique iqtisodiy inqiroz. 

marasquin

 nm maraskin (olchali likyor). 

marathon

  nm  1.  marafon;  2.  fig  marafon  (uzoq  cho‘zilib  ketgan  narsa); 

marathon de danse raqslar marafoni. 

marâtre


 nf vx o‘gay ona; yomon ona. 

maraud, aude

 n vx manfur, jirkanch, razil, ablah odam. 

maraudage

 nm hali yig‘ib olinmagan sabzavot va mevalarni o‘g‘irlash. 

maraude


  nf  poliz,  bog‘  va  fermalarda  sabzavot,  meva  va  parrandalarni 

o‘g‘irlash. 

marauder

 vi o‘g‘irlik, talonchilik qilmoq (poliz, bog‘ va fermalarda). 

maraudeur,  euse

  n,  adj  o‘g‘ri;  une  bande  de  maraudeurs  o‘g‘rilar 

to‘dasi; oiseau maraudeur o‘g‘ri qush. 

marbre


  nm  1.  marmar;  loc  froid  comme  le  (un)  marbre  marmarday 

sovuq; être,  rester de  marbre hissiz,  ehtirossiz,  beparvo, befarq, e’ tiborsiz, 

loqayd bo‘lmoq; visage de marbre sovuq yuzli; cœur de marbre bag‘ri tosh, 

tosh bag‘ir;  2. marmardan  ishlangan narsalar, haykallar; 3.  texnika  ishlarida 

foydalanish  uchun  stolning  marmar  yoki  metalldan  yasalgan  yuz  qismi;  4. 

typogr taler. 

marbrer

  vt  marmarga  o‘xshatib  ishlamoq  (taram-taram,  xol-xol  dog‘li  qilib);  le  froid  lui  marbrait  le  visage  sovuq  uning  yuzini  taram-taram  qilib 

qo‘ygan edi. 

marbrerie

 nf 1. marmarchilik san’ati, kasbi, ustaxonasi; 2. marmar ishlab 

chiqarish sanoati. 

marbrier


  nm  1.  marmartarosh,  marmar  tarashlovchi;  2.  marmarchi, 

marmar mahsulotlari ishlab chiqaruvchi va sotuvchi. 

marbrier, ière

 adj marmarchilikka oid; industrie  marbrière marmarchilik 

sanoati. 

marbrière

 nf marmar koni. 

marbrure


  nf  1. marmarsifat  narsalar  tayyorlash  (qog‘oz,  teri,  yog‘och  va 

shunga o‘xshashlarga); 2. xol-xol dog‘lar. 

marc

  nm  1.  turp;  marc  de  raisin  uzum  turpi;  2.  uzum  arog‘i;  3.  shama, quyqa, quyqum, qoldiq, cho‘kma; marc de café qahva quyqumi. 

MARCASSIN

 

MARINE 

 

 323 

marcassin

 nm to‘ng‘izning bolasi. 

marchand,  ande

  I.  n  savdogar,  do‘kondor,  sotuvchi;  marchand  à  la 

sauvette yoymachi;  marchand forain yarmarka sotuvchisi;  marchand des 

quatre-saisons ko‘chalarda sabzavot, meva va ko‘kat sotib yuruvchi  odam, 

ko‘katchi;  fam  le  marchand  de  sable  est  passé  bolalarning  uyqudan 

ko‘zlari  yumilib  ketayapti;  II.  adj  savdoga  oid;  bozorga,  bozor  narxiga  oid; 

denrées  marchandes  xaridorgir,  bozori  chaqqon,  savdoga  chiqariladigan 

mol,  tovar;  prix  marchand  tannarx;  valeur  marchande  bozor  bahosi; 

qualité  marchande  tovarning  oddiy holati; écon galerie  marchande savdo 

rastalari; marine marchande dengiz savdo sotig‘i. 

marchandage

  nm  savdolashish;  marchandage  électoral  saylov 

kelishuvlari. 

marchander

 vt savdolashmoq, baholashmoq. 

marchandise

  nf  mol,  tovar;  loc  faire  valoir  sa  marchandise,  la 

marchandise fig biror narsaning faqat yaxshi tomonini ko‘rsatmoq. 

marche


1

  nf  vx  davlatning  chegara  viloyati;  chegara  harbiy  rayoni;  les 

marches de Lorraine Lotaringiyaning harbiy chegara rayonlari. 

marche


2

  nf  1.  hayvonning  izi;  marche  du  cerf  bug‘uning  izi;  2.  zina, 

zinapoya,  pog‘ona,  pillapoya;  3.  techn  pedal,  tepki;  4.  yurish,  yo‘l  bosish; 

piyoda  yurish;  marche  athlétique  sportcha  yurish;  5.  qadam,  qadam 

tashlash,  yurish;  accélérer,  ralentir  sa  marche  qadamini,  yurishini 

tezlatmoq,  sekinlatmoq;  6.  yurish,  qadam  tashlash,  oyoq  olish;  marche  à 

suivre  yo‘li,  uslubi;  indiquez-moi  la  marche  à  suivre  pour  obtenir  ces 

papiers menga bu  qog‘ozga ega bo‘lish yo‘lini ko‘rsating; 7. yo‘l, yo‘l yurish; 

poursuivre  sa  marche yo‘ lida davom etish;  c’est  à une heure de  marche 

bu  bir  soatli  yo‘l;  8.  yurish  (tashkiliy  ravishda  ko‘tarilish,  ommaviy  harakat, 

namoyish);  marche  de  protestation  norozilik  yurishi;  loc  conduire,  ouvrir 

la marche namoyishning boshida bormoq; 9. mil marsh, poxod, harbiy safar; 

marche  forcée  tez  yurish,  jadal  qadam  tashlab  yurish;  en  avant,  marche! 

olg‘a  qadam  bos!  (harbiy  buyruq);  10.  mus  marsh  (safda  baravar  qadam 

tashlab  borish  uchun  moslab  yozilgan  musiqa  asari);  marche  militaire 

harbiy  marsh;  marche  funèbre  motam  kuyi;  11.  en  état  de  marche 

ishlashga qodir;  voiture en  état de  marche yurib  turgan avtomobil; loc adv 

en marche harakatda, yurib turgan. 

marché

  nm  1.  savdo-sotiq  bitimi,  kelishuvi;  2.  bozor,  savdogarlar to‘planadigan  joy;  à  bon  marché  arzon;  3.  birja;  le  marché  financier  de 

Londres London moliya birjasi. 

marchepied

 nm transportga chiqish zinasi, yig‘ma zina. 

marcher

  vi  1.  yurmoq,  yura  boshlamoq,  qadam  tashlamoq;  2.  yurmoq, harakatlanmoq  (jonli  narsalar  haqida);  marcher  à  quatre  pattes  to‘rt 

oyoqlab yurmoq (oyoq, qo‘ li yoki tizzasi bilan yurmoq); 3. piyoda yurmoq; fig 

marcher avec qqn, la  main dans  la  main,  comme un seul homme  birov 

bilan qo‘lni-qo‘lga berib, hamjihat yurmoq, bo‘lmoq; 4. yurmoq, yurish qilmoq 

(to‘da,  lashkar);  marcher  sur  une  ville,  contre  un  adversaire  shahar, 

dushman ustiga yurish qilmoq;  marcher au combat jangga bormoq, kirmoq; 

marcher  sur  qqn  birovning  ustiga  bostirib  bormoq;  5.  fig  fam  yurmoq, 

birovning  yo‘liga  yurmoq,  rozi  bo‘lmoq,  rozilik  bermoq,  unamoq,  ko‘nmoq; 

marcher  dans  la  combine  hiyla-nayrangga  yurmoq,  ko‘nmoq;  fam  laqqa 

tushmoq; il a marché dans mon histoire u mening hikoyamga laqqa tushdi; 

6.  yurmoq,  harakatlanmoq  (narsa);  7.  yurgizmoq,  ishlatmoq;  faire  marcher 

une  machine  mashinani  ishlatmoq;  montre  qui  marche  mal  yomon 

yurayotgan  soat;  faire  marcher  une  usine  zavodni  yurgizmoq;  8.  fig 

yurishmoq,  ketmoq;  les  affaires  ont  l’air  de  marcher  ishlar  yurishganday 

ko‘rinadi;  fam  ça  marche  ketyapti,  hammasi  joyida;  9.  bosmoq,  ezmoq 

(oyog‘i  bilan);  défense  de  marcher  sur  les  pelouses  chim  ustida  yurish 

taqiqlanadi;  fig  marcher  sur  les  pas,  traces  de  qqn  birovning  izidan 

bormoq; 10. bosib olmoq;  marcher sur les pieds de qqn birovning  oyog‘ini 

bosib  olmoq; fig birovga behurmatlik qilmoq, uni siqib chiqarmoq;  se laisser 

marcher sur les pieds o‘zini xafa qildirib qo‘ymoq. 

marcheur, euse

 I. n piyoda yuradigan odam, piyoda yuruvchi, piyoda; un 

marcheur  infatigable  yurib  charchamas  odam;  II.  adj  zool  oiseaux 

marcheurs ucha olmaydigan qushlar; l’autruche  est un oiseau  marcheur 

tuyaqush ucha olmaydigan qush. 

mardi


 nm seshanba. 

mare


  nm  1.  ko‘lmak,  ko‘lob;  2.  halqob,  halqob  suv;  une  mare  de  sang 

qon halqobi. 

marécage

 nm botqoq, botqoqlik. 

marécageux,  euse

  adj  botqoqli,  serbotqoq,  botqoqlikka  oid;  plantes 

marécageuses botqoqlik o‘simliklari. 

maréchal,  aux

  nm  1.  marshal;  nf  la  maréchale  marshalning  xotini;  2. 

maréchal des logis otliq askarlar yoki piyoda askarlar serjanti. 

maréchal-ferrant, 

pl maréchaux-ferrants nm taqachi. 

marée

  nf  dengiz  suvining  ko‘ tarilishi  va  pasayishi;  marée  montante, descendante  dengir  suvining  ko‘ tarilishi,  pasayishi;  marée  basse  suvning 

qaytishi,  pasayishi,  ozayishi;  marée  noire  yuzini  neft  qoplagan  dengiz;  fig 

ko‘ngilsiz hodisa,  holat; 2. fig  to‘lqin, dengiz,  ummon;  marée humaine xalq 

dengizi, xalq to‘lqini; 3. yangi tutilgan dengiz mahsulotlari. 

marelle

 nf sopolak, chertak (bolalar o‘yini). marengo

  nm  poulet,  veau  (à  la)  marengo  qo‘ziqorin,  pomidor  va 

sarimsoq solib qovurilgan jo‘ja, buzoq go‘shti. 

margarine

 nf margarin. 

marge


 nf 1. hoshiya; laisser une  marge hoshiya qoldirmoq;  2. chegara, 

daraja,  doira,  muhlat,  chek;  marge  de  sécurité  xavfsizlik  chegarasi, 

mustahkamlik darajasi;  marge de  manœuvre  harakat  doirasi;  en  marge de 

biror  narsadan  tashqarida,  chetda;  un  homme  en  marge  hech  narsaga 

aralashmaydigan,  hamma  narsadan  chetda  turadigan,  o‘z  holicha 

yashaydigan odam. 

margelle

 nf chet,  lab,  bo‘y, qirg‘oq; s’asseoir  sur  la  margelle du puits 

quduqning chetiga o‘ tirmoq. 

marginal,  ale,  aux

  adj  1.  hoshiyaga  belgilangan;  note  marginale 

hoshiyadagi belgi, yozuv; 2. fig ikkinchi darajali, uncha ahamiyatli bo‘lmagan; 

occupations  marginales  qo‘shimcha mashg‘ulotlar; rôle  marginal ikkinchi 

darajali rol; 3. odamovi; ajrab qolgan,  o‘ziga xos; des groupes  marginaux 

ajrab qolgan, o‘ziga xos guruh. 

marginaliser

 I. vt chetlashtirmoq,  ajratib qo‘ymoq, yakkalab  qo‘ymoq;  II. 

vpr se marginaliser par son style de vie hayot tarzi tufayli ajralib qolmoq. 

marginalisme

 nm écon qo‘shimcha qiymat. 

marginalité

 nf chetda qolganlik, ajralib qolganlik. 

margoulette

 nf bashara. 

margoulin, ine

 n chayqovchi, olibsotar. 

margrave

 nm hist markgraf (Germaniyada ba’zi shahzodalarning unvoni). 

marguerite

 nf 1. moychechak; 2. tishli rolik. 

mari

 nm er, umr yo‘ldoshi, rafiq. mariage

  nm  1.  er-xotinlik,  uylanish,  erga  tegish;  nikoh;  to‘y;  2.  qo‘shish, 

aralashtirish,  omixtalash,  moslashtirish,  o‘xshatish;  mariage  de  deux 

couleurs, de deux parfums ikki rangni, ikki hidni qo‘shish. 

marié,  ée

  I.  adj  turmush  qurgan,  uylangan,  turmushga  chiqqan,  xotin 

olgan, erga tekkan; II. n kelin, kuyov, pl kelin-kuyov. 

marier


  I.  vt  1.  uylantirmoq,  turmushga  chiqarmoq,  bermoq;  fam  erga 

bermoq,  xotin  olib  bermoq  2.  fig  qo‘shmoq,  biriktirmoq,  birlashtirmoq, 

aralashtirmoq;  marier  des  couleurs  qui  s’harmonisent  mos  tushadigan 

ranglarni  aralashtirmoq;  II.  se  marier  vpr  nikohdan  o‘ tmoq;  uylanmoq, 

turmushga chiqmoq, turmush qurmoq. 

marigot


 nm daryoning oqmas o‘zani; doim suv bosib ketadigan joy. 

marijuana

 ou marihuana nf nasha. 

marin


1

,  ine


  adj  1.  dengizga  oid;  air  marin  dengiz  havosi;  sel  marin 

dengiz  tuzi;  2.  dengizchilik  ishi  (dengizda  suzish)  bilan  bog‘langan;  lieue 

marine 5555,5 metrga  teng  dengiz o‘lchovi;  mille  marin 1852 metrga  teng 

dengiz  o‘lchovi;  loc  avoir  le  pied  marin  chayqalishlarda  oyog‘ida  mahkam 

turmoq. 

marin


2

 nm 1. dengizchi; matros; 2. O‘rta yer dengizidan esadigan janubiy-

sharqiy mayin shamol. 

marine


1

  I.  nf  1.  dengizchilik;  2.  milliy  dengiz  floti,  flot  turlari;  II.  adj  bleu 

marine  to‘q  havo  rang;  des  chaussettes  bleu  marine  to‘q  havo  rang 

paypoq. 


marine

2

 nm dengiz piyoda askari (Buyuk Britaniya va AQShning). MARINÉ

 

MARRAINE 

 

 324 

mariné,  ée

  adj  marinadlangan,  marinadga  bosilgan;  harengs  marinés 

marinadlangan selyodka. 

mariner

 I. vt marinadlamoq; marinadga bosmoq; II. vi marinadlanmoq; fig fam  ko‘ngilsiz  joyda  uzoq  vaqt  qolib  ketmoq;  mariner  en  prison 

qamoqxonada uzoq vaqt qolib ketmoq. 

marinier, ière

 I. n 1. nm vx dengizchi; officier marinier bosman; 2. daryo 

transporti xodimi; II. adj dengizga aloqador bo‘lgan. 

marinière

 nf matroska (ayollar, bolalar ko‘ylagi); (à la)  marinière piyozli 

qayla bilan. 

mariolle

  adj,  n  fam  maqtanchoq,  mug‘ombir,  quv;  fais  pas  le  mariolle! 

quruqlanma! 

marionnette

  nf  1.  qo‘g‘irchoq;  2.  fig  qo‘g‘irchoq;  o‘yinchoq  (birovning 

amri, so‘zi bilan ish qiladigan odam). 

marionnettiste

 n qo‘g‘irchoqboz, qo‘g‘irchoq o‘ynatuvchi. 

marital,  ale,  aux

  adj  dr  erniki,  erga  qarashli;  vie,  union  maritale  er-

xotindek yashash, er-xotinlik. 

maritalement

  adv  er-xotindek;  vivre  maritalement  er-xotindek 

yashamoq. 

maritime

  adj  1.  dengizga,  sohiliga  oid;  climat  maritime  dengiz  ob-

havosi;  les  provinces  maritimes  dengiz  bo‘yi  hududlari;  2.  dengiz  flotiga 

oid. 


marivaudage

  nm  shakarguftorlik,  iltifotlilik,  nazokatlilik,  xushmuomalalik, 

shirin so‘zlik; il n’y a eu  entre  eux que du  marivaudage ular orasida  faqat 

shakarguftorlik bo‘ldi. 

marivauder

 vi navozish qilmoq, iltifot ko‘rsatmoq, nazokat bilan muomala 

qilmoq,  xushmuomalalik  qilmoq,  shirin  so‘zlar  aytmoq;  ils  marivaudaient  à 

l’écart des invités ular mehmonlarga iltifot ko‘rsatdilar. 

marjolaine

 nf bot tog‘rayhon. 

mark

 nm marka (Germaniyaning eski pul birligi). marketing

  nm  kon’yunktura,  bozor  ehtiyoji;  bozorni  o‘rganish  fani, 

marketing; techniques de  marketing bozor ehtiyojini  o‘rganish;  marketing 

électoral,  politique  saylov,  siyosiy  ahvol;  cours  de  marketing  bozorni 

o‘rganish darslari. 

marlou


 nm fam dayus, o‘ynashi hisobiga yashovchi qo‘shmachi erkak. 

marmaille

  nf  fam  péj  churvaqa,  to‘s-to‘polonchi  bolachalar;  elle  est 

venue avec sa marmaille u o‘zining churvaqasi bilan keldi. 

marmelade

 nf marmelad; loc adj en marmelade eziltirib pishirilgan, hil-hil 

qilib pishirilgan;  viande en  marmelade hil-hil  pishirilgan  go‘sht; fig  pachaq, 

ezilgan;  le  boxeur  avait  le  nez  en  marmelade  bokschining  pachag‘i 

chiqqan burni bor edi. 

marmite


 nf qozon. 

marmiton


 nm oshpazning shogirdi, yosh yordamchi oshpaz. 

marmonnement

 nm ming‘illash. 

marmonner

  vt  ming‘illab  gapirmoq;  chaynalib  gapirmoq;  g‘uldiramoq, 

to‘ng‘illamoq. 

marmoréen, enne

 adj marmarga o‘xshash, marmarsifat. 

marmot

  nm  fam  bola,  o‘g‘il  bola,  bolakay;  loc  croquer  le  marmot  uzoq toliqib kutmoq. 

marmotte


 nf sug‘ur. 

marmotter

  vt  ming‘illamoq,  g‘uldiramoq, 

to‘ng‘ illamoq;  o‘zicha 

ming‘illamoq. 

marmottement

 nm ming‘illash, g‘uldirash, to‘ng‘illash. 

marne


  nf  mergel,  ohakgil;  marnes  argileuses,  calcaires,  limoneuses 

tuproqli, ohakli, serbalchiq ohakgil. 

marner

 vi qattiq ishlamoq. marocain, aine

 I. adj M arokashga oid; II. n marokashlik. 

maronite

 n, adj Livan va Suriya nasroniysi. 

maronner

  vi  fam  joni  chiqmoq,  to‘ng‘illamoq;  faire  maronner  qqn 

birovning jonini chiqarmoq. 

maroquin


  nm  1.  saxtiyon  teri,  saxtiyon;  2.  vx  plais  vazirlik  portfeli, 

lavozimi. 

maroquinerie

  nf  1.  saxtiyon  oshlash;  saxtiyon  oshlovchi  bo‘lim;  2. 

saxtiyondan  tayyorlanadigan  mahsulotlar  ishlab  chiqaruvchi  korxona;  3. 

saxtiyondan tayyorlangan mahsulotlar; saxtiyon mahsulotlari do‘koni. 

maroquinier

  nm  1.  saxtiyon  oshlovchi  odam,  ko‘nchi;  2.  saxtiyondan 

narsalar tayyorlovchi ishchi; 3. charm mahsulotlari sotuvchi savdogar. 

marotte


 nf miyaga o‘rnashib qolgan fikr, tentaklik, o‘jarlik. 

maroufler

 vt yelimlab yopishtirmoq. 

marque


1

  nf  1.  belgi,  nishon,  alomat,  ishora;  2.  sport  yerga  qilingan 

belgilar;  oyoq  tiragich (yuguruvchilar oyoq  qo‘yib start oladigan moslama); à 

vos  marques!  prêts?  partez!  startga!  tayyorlaning!  start!  3.  tamg‘a 

(mahbusga  bosilgan);  4.  belgi,  tamg‘a  (tovarga  qo‘yilgan,  bosilgan);  5. 

tayyorlovchi,  ishlab  chiqaruvchining  belgisi;  marque  d’orfèvre  zargarning 

belgisi;  marque  d’un  médicament  dorining  markasi;  produits  de  marque 

yuqori  sifatli,  markali  mahsulot;  6.  yuqori  sifatli,  markali  mahsulot 

chiqaradigan  korxona  va  shu  mahsulot;  7.  belgi  qo‘yadigan  asbob  (tamg‘a, 

muhr); 8. iz; marque de dents  tish izlari; 9. nishon, dog‘; avoir une  marque 

sur  le  visage  yuzida  nishoni,  dog‘i  bo‘lmoq;  10.  xatcho‘p;  mettre  une 

marque  dans  un  livre  pour  retrouver  facilement  une  page  osongina 

topish  uchun  kitob  orasiga  xatcho‘p  qo‘ymoq;  vx  marque  de  théâtre  teatr 

bileti,  chiptasi;  loc  trouver,  retrouver,  prendre,  reprendre,  poser  ses 

marques  joylashmoq,  o‘rin  olmoq,  egallamoq;  11.  marka,  znachok,  fishka, 

jeton (o‘yin); 12. sport hisob; ouvrir  la  marque hisobni ochmoq; 13. daraja, 

obro‘-e’tiborni  bildiradigan  belgi;  fig  hôte  de  marque  yuqori,  oliy  martabali 

mehmon;  14.  belgi,  alomat;  réflexion  qui  porte  la  marque  du  bon  sens 

fikrlash sog‘lom aql alomatidir; 15. ling  belgi, alomat; le s est la  marque du 

pluriel en français s fransuz tilida ko‘plik belgisidir, alomatidir. 

marqué,  ée

  adj  1.  belgilangan,  belgi  qo‘yilgan,  tamg‘alangan,  tamg‘a 

bosilgan;  linge  marqué  belgi  qo‘yilgan  choyshab;  être  marqué 

tamg‘alangan  bo‘lmoq  (mahbusga  nisbatan);  fig  shubhali,  gumonli;  visage 

marqué alohida ajrab  turadigan yuz; 2. alohida, o‘zgacha,  ajralib  turadigan, 

o‘ziga xos; mesure, mélodie marqué o‘ziga xos takt, ohang; taille marquée 

o‘zgacha  qad,  qomat;  3.  ko‘zga  yaqqol  tashlanadigan,  ko‘rinib  turgan; 

différence marquée ko‘zga yaqqol tashlanadigan farq. 

marquer

  I.  vt  1.  belgilamoq,  belgi  qo‘ymoq;  marquer  la  peau  de tatouages  teriga  tatuirovka  qilmoq;  visage  marqué  de  cicatrices  chandiq 

bosgan  yuz;  marquer  les  points,  au  cours  d’une  partie  o‘yinda  ochkolar 

yutmoq;  loc  marquer  le  coup  nishonlamoq,  e’ tibor  bermoq;  marquer  un 

coup  raqibdan  ustun  kelmoq,  ustunlikka  erishmoq;  sport  marquer  un  but 

to‘p kiritmoq; 2. o‘lchamoq; belgilamoq, chegaralamoq, chegarani biror narsa 

bilan  belgilamoq;  marquer  une  limite  chegarani  belgilamoq;  3.  ko‘rsatmoq 

(asbob);  le  thermomètre  marquait  dix  degrés  au-dessous  de  zéro 

termometr  o‘n daraja sovuqni ko‘rsatar edi;  4. fig nazorat  qilmoq, kuzatm oq, 

ta’qib qilmoq; sport  marquer un joueur o‘yinchini ushlamoq (himoyada); 5. 

dona-dona,  alohida-alohida  ajratib  gapirmoq;  ta’kidlamoq;  6.  guvohlik 

bermoq,  ko‘rsatmoq,  hurmat  bildirmoq,  ifodalamoq,  izhor  qilmoq;  marquer 

de l’intérêt à qqn birovga qiziqish bildirmoq;  marquer de la rancune à qqn 

birovga nisbatan kek saqlamoq; 7. bildirmoq, ifodalamoq, ko‘rsatmoq, dalolat 

bermoq  (narsa);  8.  belgilamoq,  ifodalamoq;  les  artistes  qui  ont  marqué 

cette  époque bu asrni  belgilovchi san’atkorlar; une  enfance  marquée par 

la  guerre  urush  chuqur  iz  qoldirgan  yoshlik;  II.  vi  1.  muhim,  ahamiyatli 

bo‘lmoq;  katta  ahvmiyatga  ega  bo‘lmoq,  e’ tiborga  loyiq,  molik  bo‘lmoq; 

événement qui  marque muhim voqea; les personnalités qui ont  marqué 

pendant  cette  période  shu  davrning  e’tiborga  molik  shaxslari;  2.  fam 

marquer  mal  yomon  taassurot  qoldirmoq;  3.  iz,  belgi  qoldirmoq;  coup  qui Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling