Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   238

antan


 

(d’)


  loc  adj  o‘tgan,  bo‘ lib  o‘ tgan,  o‘tib  ketgan;  o‘tmish,  ilgari; 

oublions  les  querelles  d’antan  o‘ tgan,  o‘ tmishdagi  janjallarni  unutaylik, 

o‘tgan ishga salavot. 

antarctique

 adv Antarktikaga oid; antarktik, Antarktika; Antarktikadagi. 

antécédent

  nm  1.  gram  oldingi  bo‘lak,  oldinda  kelgan  gap  bo‘lagi; 

l’antécédent  du  pronom  relatif  nisbiy  olmoshdan  avval  kelgan  va  nisbiy 

olmosh  o‘rniga  qo‘llanilayotgan  so‘z,  gap  bo‘lagi;  2.  pl  ilgarigi  voqea,  bo‘lib 

o‘tgan gaplar; ilgarigi faoliyat, o‘ tmish; il a de bons antécédents uni o‘tm ishi 

yaxshi. 

antéchrist

 nm relig dajjol. 


ANTÉDILUVIEN

 

ANTIGRIPPAL 

 

 36 

antédiluvien, ienne

 adj almisoqdan, daqqiyunusdan qolgan,  allaqachon 

eskirgan,  qadimiy;  des  idées  antédiluviennes  eskirgan  g‘oyalar;  une 

voiture antédiluvienne almisoqdan qolgan mashina. 

antenne


  nf  1.  zool  mo‘ylov  (bo‘g‘imoyoqli  hayvonlarning  boshidagi  hid 

bilish,  sezish  organlari);  2.  antenna;  une  antenne  de  télévision  televizion 

antenna; prendre l’antenne de  Radio-France Fransiya radiosini  eshitm oq, 

tutmoq;  Parij  radiosini  eshittirishlarini  qabul  qilishga  o‘tmoq;  garder 

l’antenne  eshittirishni  davom  ettirmoq;  rendre,  passer  l’antenne  à  qqn 

birovga so‘zni, mikrofonni bermoq; sur notre antenne bizning dasturimizda; 

avoir  des  antennes  ichki  his,  sezgiga  ega  bo‘lmoq;  ma’lumot,  axborot 

manbaiga ega bo‘lmoq. 

antépénultième

 I. adj oxiridan uchinchi; II. nf oxiridan uchinchi bo‘g‘in. 

antérieur,  eure

  adj  1.  oldingi,  old  tomondagi  (makonda);  les  pattes 

antérieures oldingi  oyoqlar, panjalar;  voyelle antérieure old qator  unlisi; 2. 

o‘tgan,  oldin,  oldin  bo‘lgan  (zamonda);  à  une  époque  antérieure  oldingi 

davr;  cela  s’est  passé  à  une  date  antérieure  à  la  révolution  bu  voqea 

revolutsiyagacha  bo‘lib  o‘ tgan;  les  événements  antérieurs  à  la  guerre 

urushgacha  bo‘lib  o‘tgan  voqealar;  être  antérieur  à  -dan  avval  bo‘lmoq, 

-gacha bo‘lmoq; 3. gram ilgarigi, oldingi, oldin bo‘lib o‘ tgan. 

antérieurement

 nf adv oldin, ilgari, avval; avvallari, ilgarilari, burun. 

antériorité

  nf  1.  birinchilik,  birinchi  o‘rin;  2.  gram  oldin  bo‘lib  o‘ tganlik 

(zamonda). 

anthère


 nf bot changdon. 

anthologie

  nf  bayoz,  antologiya  (turli  mualliflarning  saylanma  asarlari, 

ko‘pincha she’rlar to‘plami). 

anthracite

 nf yuqori navli, toza toshko‘mir. 

anthrax

  nm  méd  1.  karbunkul,  ho‘ppoz,  ko‘k  yara,  chipqonning  biyi;  2. kuydirgi. 

anthropocentrique

 adj antropotsentrizmga oid, xos. 

anthropocentrisme

  nm  antropotsentrizm  (inson  olamning,  yer-ko‘kning 

markazi va eng so‘nggi maqsadi deb talqin etadigan diniy dunyoqarash). 

anthropoïde

 I. adj odamsimon (maymunlar); II. nm odamsimon maymun; 

le gorille est un anthropoïde gorilla odamsimon maymundir. 

anthropologie

 nf antropologiya (odamning kelib chiqishi va evolutsiyasi, 

jismoniy tuzilishi va irqlarning paydo bo‘ lishi haqidagi fan). 

anthropologique

 adj antropologiyaga oid, antropologik; antropologiya. 

anthropologiste

 ou anthropologue  nm antropolog, antropologiya olimi, 

mutaxassisi. 

anthropométrie

  nf  antropometriya  (antropologiyada:  odam  tanasi  va 

a’zolarini o‘lchashga asoslangan tekshirish usuli). 

anthropométrique

 

adj antropometriyaga 

oid, 


antropometrik, 

antropometriya. 

anthropomorphisme

  nm  antropomorfizm  (odamga  xos  psixik 

xususiyatlarni narsalar, jonivorlar va tabiat hodisalariga  ham xos  deb bilish, 

ularni  odamga  o‘xshatish,  shuningdek  xudolarni  ham  odam  obrazida 

tasavvur qilish). 

anthropophage

  I.  adj  odamxo‘rlarga  oid,  xos,  odamxo‘r;  II.  n  odam  

go‘shtini yeyuvchi, odamxo‘r. 

anthropophagie

 nf odamxo‘rlik. 

antiaérien,  ienne

  adj  havo  hujum iga  qarshi;  samolyotni  urub 

tushiradigan, zenit;  la défense antiaérienne havo hujumidan himoya qilish; 

l’artillerie antiaérienne zenit artilleriyasi; un canon antiaérien zenit to‘pi. 

antialcoolique

  adj  alkogolga,  alkogolizmga  qarshi;  ichkilikka, 

ichkilikbozlikka  qarshi  qaratilgan; lutte antialcoolique ichkilikbozlikka qarshi 

kurash. 


antibiotique

  nm  méd  antibiotik  (ba’zi  mikrob  va  bakteriyalarning 

ko‘payishini to‘xtatadigan yoki qiradigan organik moddalar, dorivorlar). 

antibrouillard

  adj  phares  antibrouillards  tumanda  ham  yoritadigan 

faralar. 

anticancéreux,  euse

  adj  rakka  qarshi,  rakka  qarshi  qaratilgan;  rakka 

qarshi kurashga qaratilgan. 

antichambre

  nf  dahliz  (ichkariga  kiraverishdagi  birinchi  xona); 

qabulxona; faire antichambre qabulga kirish uchun uzoq kutm oq; faire faire 

antichambre  à  qqn  birovni  qabulxonada  kuttirib  qo‘ymoq;  courir  les 

antichambres  biror  ish,  iltimos  bilan  ko‘p  qatnamoq,  kelmoq,  bormoq; 

eshigining  turumini  buzmoq;  un  pilier  d’antichambre  doimiy  iltimoschi; 

arzgo‘y. 

antichar

 adj tankka qarshi; tankka qarshi ishlatiladigan, tanklar hujumidan 

himoya qiladigan; fosse antichar tank o‘ tmasin deb qazilgan handaqlar. 

anticipation

  nf  1.  boshqalardan  oldin  payqash,  oldindan  sezish, 

payqash,  oldinroq  bilib  qolish;  bashorat  qilish;  les  anticipations  de  Jules 

Verne  Jul  Vernning  bashoratlari;  2.  fantastika  asosidagi  adabiy  asarlar;  un 

roman  d’anticipation  ilmiy,  fantastik  roman;  3.  par  anticipation  oldin, 

avvalroq;  ilgariroq;  oldindan,  barvaqt;  muddatidan  oldin;  un  paiement  par 

anticipation muddatidan  oldin  to‘ lash; répondre par anticipation avvalroq 

javob bermoq. 

anticipé,  ée

  adj  muddatidan  avval  bajarilgan;  muddatidan  ilgari; 

remboursement anticipé muddatidan ilgari to‘lash, qaytarish. 

anticiper

  I.  vt  biror  narsani  oldinroq  bajarmoq;  anticiper  un  paiement 

avvalroq  to‘lab qo‘ymoq; II. vi anticiper sur oldinga  o‘tib olmoq; muddatidan 

oldin  bajarmoq;  anticiper  sur ses  revenus kelajakdagi daromadlari  ustidan 

kun ko‘rmoq, kelajak daromadlari hisobiga yashamoq. 

anticlérical,  ale

  I.  adj  klerikalizmga  qarshi;  klerikalizmga  qarshi 

qaratilgan; antiklerikal; II. nm antiklerikal, klerikalizmga qarshi odam. 

anticléricalisme

  nm  antiklerikalizm  (jamiyatda  cherkov  va  dinning 

siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy hukmronligiga qarshi ijtimoiy oqim). 

anticolonialisme

 nm antikolonializm (kolonializm va mustamlakachilikka 

qarshi kurash, harakat). 

anticolonialiste

  I.  adj  kolonializmga,  mustamlakachilikka  qarshi 

qaratilgan, 

kolonializmga 

qarshi 

qaratilgan; II. 

kolonializm, mustamlakachilik dushmani. 

anticommunisme

 nm antikommunizm (kommunizmga qarshi qaratilgan 

siyosat). 

anticommuniste

 adj antikommunizm (kommunizmga qarshi qaratilgan). 

anticonceptionnel,  elle

  adj  homilador  bo‘lishdan  saqlaydigan,  homila 

bo‘lishga qarshi. 

anticonformisme

 nm jamiyatdagi odat, tartib kabilarni tan olmaslik. 

anticonformiste

  I.  adj  jamiyatdagi  odat,  tartib  kabilarni  tan  olmaydigan, 

ularga zid; II. nm jamiyatdagi odat, tartib kabilarni tan olmaydigan kishi. 

anticonstitutionnel, elle

 adj konstitutsiyaga zid. 

anticorps

  nm  antijismlar  (organizmda  antigenlar  paydo  bo‘lishi  bilan 

yuzaga keladigan va ularning ta’sirini yo‘qotadigan moddalar). 

anticyclone

  nm  antitsiklon  (siklonlar  o‘rtasida  joylashgan,  atmosfera 

bosimi baland bo‘lgan joy). 

antidater

 vt o‘tgan, o‘ tib ketgan sana bilan rasmiylashtirmoq (xat, hujjat). 

antidémocratique

  adj  demokratiyaga  qarshi,  demokratiyaga  qarshi 

qaratilgan, antidemokratik. 

antidérapant,  ante

  adj  sirg‘anish,  sirpanishdan  saqlovchi,  saqlaydigan; 

pneus antidérapants sirg‘alishdan saqlovchi shina. 

antidiphtérique

 adj bo‘g‘maga qarshi qo‘llanadigan. 

antidote

 nm 1. zaharga  qarshi dori; 2. ruhiy, psixologik yomon holatlarga 

qarshi  chora;  le  travail  est  un  antidote  contre  l’ennui  mehnat  zerikishga 

qarshi choradir. 

antienne

 nf fig 1. antifon (ikki xorning yoki xonanda va xorning navbatma-

navbat  kuylashi);  2.  fig  vieilli  eski  gap;  eski  tos,  eski  hammom;  chanter 

toujours  la  même  antienne  bir  narsani  hadeb  qaytarmoq,  eski  ashulasini 

boshlamoq. 

antiesclavagiste

 n qulchilikni bekor qilish tarafdori. 

antifasciste

 I. adj fashizmga qarshi  qaratilgan, antifashistik; II. n  fashizm 

dushmani, fashizmga qarshi kurashuvchi, antifashist. 

antigaz

 adj kimyoviy gazlarga qarshi qo‘llaniladigan. antigel

  nm  antifrizlar  (suvning  muzlash  temperaturasini  pasaytiradigan 

moddalar). 

antigène


 nm méd antigen, organizm uchun yot modda. 

antigouvernemental,  ale

  adj  davlatga  qarshi,  davlatga  qarshi 

qaratilgan. 

antigrippal, ale

 adj grippga qarshi qo‘llaniladigan. ANTILOPE

 

APAISER 

 

 37 

antilope


  nf  zool  antilopalar,  kiyiklar  (juft  tuyoqli  kavsh  qaytaruvchlarning 

katta bir guruhi). 

antimatière

 nf antemateriya, antimodda (antizarralardan, y’ani antiproton, 

antielektronlardan tarkib topgan modda). 

antimuilitarisme

 

nm 


antimilitarizm 

(militarizmga, 

imperiyalistik 

urushlarga qarshi qaratilgan xalqaro ommaviy-siyosiy kurash, harakat). 

antimilitariste

  I.  adj  militarizmga  qarshi,  dushman,  antimilitaristik;  II.  n 

antimilitarizm  tarafdori,  militarizm  dushmani,  m ilitarizmga  qarshi  kurashchi, 

antimilitarist. 

antimite

 I. adj kuyaga qarshi, kuyadan saqlaydigan; II. nm kuyadori. 

antimoine

  nm  chim  surma  (kimyoviy  element,  kumush  rang,  mo‘rt 

metall). 

antinomie

 nf phil antinom iya, ziddiyat, qarama-qarshilik. 

antinomique

  adj  antinomik,  antinomiyaga  oid;  deux  principes 

antinomiques qarama-qarshi ikki nuqtai nazar. 

antiparasite

  I.  adj  1.  radio  shov-shuvlarga,  efirning  tiniqligiga  xalal 

beruvchi shovqinlarga qarshi); 2.  biol  parazitlarga  qarshi; II.  nm 1. shovqun-

suronlarni yo‘qotuvchi uskuna;  2. parazitlarni yo‘qotuvchi vosita (dori va shu 

kabilar). 

antiparlementaire

 adj parlamentga, parlament tuzishga qarshi. 

antipathie

  nf  yoqtirmaslik,  xush  ko‘rmaslik;  j’ai  de  l’antipathie  pour  ce 

genre de personnes men bunday toifadagi kishilarni yoqtirmayman. 

antipathique

  adj  yoqimsiz,  yoqmaydigan,  yomon;  noxush,  ko‘ngilsiz, 

sovuq;  il  m’est  très  antipathique  u  menga  hech  yoqmaydi;  un  livre 

antipathique yoqimsiz, yoqmaydigan kitob. 

antipatriotique

  adj  vatanparvarlikka  qarshi,  vatanparvarlikka  qarshi 

qaratilgan; vatan manfaatlariga qarshi qaratilgan. 

antiphrase

 nf antifraza; par antiphrase boshqacha qilib aytganda. 

antipode


 nm 1. antipod  nuqta (yer sharining  bir-biriga diametral  qarama-

qarshi tomoni); la Nouvelle-Zélande est aux antipodes de la France Yangi 

Zelandiya  va  Fransiya  antipodlardir;  être  aux  antipodes  de  butunlay 

qarama-qarshi  joylashmoq,  juda  uzoqda  joylashmoq;  2.  didi,  xarakteri, 

qarashlari jihatidan qarama-qarshi odamlar, muxoliflar. 

antipyrétique

 adj isitmani tushiradigan, haroratni pasaytiradigan. 

antiquaille

 nf eski-tuski narsa, eski-tuski, uva’da, qadrsiz buyum. 

antiquaire

 m antikvar (osori atiqa bi lan savdo qiluvchi kishi). 

antique


  I.  adj  1.  qadimgi,  burungi,  uzoq  o‘tm ishdagi,  qadim iy,  antiqiy, 

antiqa;  des  mœurs  antiques  qadimiy  urf-odatlar;  une  antique  tradition 

qadimiy  an’analar;  2.  péj  eskirgan,  eski,  almisoqdan  qolgan;  une  voiture 

antique  eski  avtomobil;  3.  antik  dunyo,  qadimgi  zamonga  oid;  les 

civilisations  antiques  antik  dunyo  madaniyati;  la  Grèce  antique  antik 

Gretsiya; II. n antik san’at; antik san’at asarlari majmui; imiter l’antique antik 

san’atga taqlid qilmoq, o‘xshatmoq. 

antiquité

 nf 1. uzoq  o‘tmish;  qadimgi zamon; qadim; cela remonte  à  la 

plus haute antiquité, à l’antiquité la plus reculée bu uzoq o‘ tmishga borib 

taqaladi;  de  haute  antiquité  ilgaridan,  eskidan,  qadimdan;  2.  qadimiylik; 

l’antiquité  d’un  monument  obidaning  qadimiyligi;  3.  qadimgi  dunyo 

(Gretsiya,  Rim,  O‘rta  Sharq);  les  philosophes  de  l’antiquité  antik 

faylasuflar;  4.  pl  antik  davrdan  bizgacha  yetib  kelgan  obidalar;  san’at 

asarlari. 

antirabique

 adj méd quturishga qarshi,  quturishga qarshi qo‘llaniladigan; 

vaccination antirabique quturishga qarshi emlash. 

antiraciste

 adj ratsizmga qarshi, irqchilikka qarshi. 

antireligieux, euse

 adj dinga qarshi qaratilgan, ateistik. 

antirides

  adj  inv  ajin,  ajin  bosishga  qarshi;  ajinni  yo‘qotadigan;  crème 

antirides ajinni yo‘qotadigan krem. 

antirouille

  adj  inv  zang  bosishga,  chirishga  qarshi  (metallar);  peinture 

antirouille  chirish,  zanglashga  qarshi,  chirish,  zanglashni  oldini  oladigan 

bo‘yoq. 

antiscientifique

 adj ilmiy bo‘lmagan; ilmiylikka zid;  fanga asoslanmagan, 

g‘ayriilmiy. 

antiségrégationniste

 n irqiy kamsitishga qarshi. 

antisémite

 I. n antisemitizm tarafdori, yahudiylar dushmani, antisemit;  II. 

adj  antisemitizm  ruhidagi,  antisemit;  propagande  antisémite  antisemit 

tashviqot. 

antisémitisme

  nm  antisemitizm  (yahudiylarga  qarshi  irqchilik, 

dushmanlik siyosati). 

antisepsie

  nf  méd  antiseptika  (yarani  kimyoviy  dorilar  vositasida 

zararsizlantirish, gazak olishdan, yiringlashdan saqlash). 

antiseptique

  I.  adj  antiseptikaga  oid;  antiseptik;  remède  antiseptique 

antiseptik dori-darmonlar; II. nm antiseptik vositalar, dori-darmonlar. 

antisocial, ale

 adj 1. jamiyatga qarshi,  jamiyat manfaatlariga zid bo‘ lgan; 

principes  antisociaux  jamoatchilik  uchun  zararli;  g‘ayriijtimoiy;  jamiyat 

manfaatlariga  zid  prinsiplar;  2.  mehnatkashlar  manfaatlariga  zid;  mesures 

antisociales mehnatkashlar manfaatlariga zid chora-tadbirlar. 

anti-sous-marin, ine

 adj suv osti kemalariga qarshi, suv osti kemalariga 

qarshi  ishlatiladigan;  grenades  anti-sous-marines  suv  osti  kemalariga 

qarshi ishlatiladigan granatalar. 

antispasmodique

 I. adj méd spazma, tomir tortishish, changak, akashak 

bo‘lib qolishga qarshi; II. nm spazmaga qarshi dori-darmon. 

antisportif, ive

 adj sportga, sport qonun qoidalariga zid. 

antitétanique

  adj  kamqon  kasaliga  qarshi  qo‘llaniladigan;  une  piqûre 

antitétanique kamqonga qarshi ukol. 

antithèse

 nf 1. antiteza, qarshi qo‘yish; 2. fig aksi bo‘lishlik, teskarilik, farq 

qilishlik; il  est vraiment l’antithèse de  son frère u akasining butunlay aksi; 

3. phil ziddiyat, qarama-qarshilik. 

antithétique

 adj qarama-qarshi ma’noga ega bo‘lgan. 

antitoxine

 nf antitoksin (organizmda toksinlar ta’sirida yuzaga keladigan 

va shu toksinlardan zaharlanishdan saqlaydigan moddalar). 

antituberculeux,  euse

  adj  silga  qarshi,  sil  kasalligiga  qarshi;  vaccin 

antituberculeux  silga  qarshi  emlash;  un  traitement  antituberculeux  silni 

davolash. 

antivol


  nm  avtomobillarni  olib  qochishga  qarshi  ishlatiladigan  moslama, 

mexanizm. 

antonyme

 nm ling antonim. 

antonymie

 nf ling antonimiya (antonim so‘zlarning xususiyatlari). 

antre

 nm 1. g‘or, ungur; in, uya; makon; l’antre du lion arslon uyasi; 2. fig buzuqxona, o‘g‘rixona, yomonlar makoni. 

anus


 nm anat anus, orqa chiqarish teshigi. 

anxiété


 nf g‘am, g‘ussa, xavotir, tashvish. 

anxieusement

  adv  tashvishli,  xavotirli,  yurakni  siqadigan  darajada; 

zerikarli. 

anxieux,  euse

  I.  adj  g‘amgin,  qayg‘uli;  tashvishli,  xavotirli;  une  attente 

anxieuse  tashvishli  kutish;  un  regard  anxieux  xavotirli  nigoh;  II.  nm  doim 

qayg‘u, tashvishda yuradigan odam. 

aorte

  nf  aorta,  shotomir  (yurakning  chap  qorinchasidan  boshlanadigan, butun tana a’zolarini qon bilan ta’minlaydigan eng katta tomir). 

aortique


 adj aortaga, shotomirga oid. 

août


 nm avgust; en août, au mois d’août avgust, avgust oyida. 

aoûtien,  ienne

  n  1.  ta’ tilga  avgust  oyida  chiqadigan  kishi;  2.  Parijdan, 

katta shaharlardan avgust oyida boshqa yerga dam olish uchun ketmaydigan 

kishi. 

apache


 nm bezori, xuligan, chapani; o‘g‘ri. 

apaisant


  adj  ko‘ngilni  tinchitadigan,  tinchlantiradigan,  yupatadigan, 

ovutuvchan,  taskin,  orom  beradigan;  xotirjam  qiladigan;  des  paroles 

apaisantes taskin beradigan so‘zlar. 

apaisement

  nm  1.  tinchlanish,  tinchish,  to‘xtatish,  yupatish,  ovunish, 

taskin,  orom  topish;  l’apaisement  du  Vent  shamolning  tinchishi; 

l’apaisement  de  la  douleur  og‘riqning  to‘xtashi,  bosilishi;  2.  taskin  berish; 

tinchlantirish; donner des apaisements à qqn birovga taskin bermoq. 

apaiser

 I. vt 1. taskin bermoq,  tinchlantirmoq, yupatmoq, xotirjam qilmoq; apaiser  un  homme  furieux  jahli  chiqqan  kishini  tinchlantirmoq;  2. 

yumshatmoq, 

tinchitmoq, 

tinchlantirmoq; 

bosmoq; 

pasaytirmoq, 

kamaytirmoq,  cheklamoq,  cheklab  qo‘ymoq;  apaiser  la  douleur  og‘riqni 

pasaytirmoq,  kamaytirmoq;  apaiser  l’inquiétude,  des  soupçons APAN AGE

 

APOSTOLIQUE 

 

 38 

xavotirchilikni,  shubhani  tarqatib  yubormoq;  apaiser  la  querelle  janjalni 

tinchitmoq;  3.  qondirmoq,  bosmoq;  apaiser  la  faim  ochlikni  qondirmoq, 

qorinni  to‘ydirmoq,  apaiser  la  soif  chanqog‘ini  bosmoq,  suvga  qonmoq;  II. 

s’apaiser  vpr  taskin  topmoq,  tinchlanmoq,  bosilmoq;  yupatmoq;  l’enfant 

s’est  apaisé  bola  yupandi;  le  bruit  s’apaise  shovqin  bosilmoqda;  ma 

colère  s’est  apaisée  jahldan  tushdim,  jahlim  yumshadi;  la  tempête  s’est 

apaisée bo‘ron bosildi. 

apanage

 nm boylik, mulk. aparté

  nm  1.  th  replika,  qistirma  (artistning  boshqa  artist  gapirishidan 

oldin  aytgan  oxirgi  so‘zi);  2.  tanholikdagi  suhbat;  faire  des  apartés  tanho 

suhbatlashmoq;  boshqalardan  ajralib  yakka  suhbatlashmoq;  en  aparté 

maxfiy, yashirincha; il me l’a dit en aparté uni menga yashirincha aytdi. 

apathie


  nf  hech  narsaga  qiziqtirmaydigan,  hafsalasi  o‘lik  holat,  ruhsizlik 

kayfiyati; loqaydlik, beparvolik; e’ tiborsizlik. 

apathique

 adj hech narsaga  qiziqmaydigan,  lanj, sust; hafsalasi, havasi, 

ishtiyoqi  yo‘q,  loqayd;  une  personne  apathique  lanj,  sust,  bo‘shashgan 

kishi. 


apatride

 I. n fuqarolik huquqlaridan mahrum bo‘lgan kishi; II. adj  fuqarolik 

huquqlaridan, vatanidan mahrum. 

apercevoir

  I.  vt  ko‘rmoq,  ko‘rib  qolmoq;  payqamoq,  aniqlamoq; 

apercevoir qqn dans la rue birovni ko‘chada ko‘rib qolmoq; j’ai aperçu une 

erreur  dans  votre  calcul  sizning  hisobingizda  xato  borligini  aniqladim, 

payqab qoldim; II.  s’apercevoir vpr 1.  o‘zini ko‘rmoq;  s’apercevoir dans la 

glace  oynada  o‘zini  ko‘rmoq;  2.  ko‘rinmoq,  ko‘zga  tashlanmoq;  notre 

maison  s’aperçoit  de  loin  uyimiz  uzoqdan  ko‘rinib  turibdi;  3.  bir-birini 

ko‘rmoq,  ko‘rib  qolmoq,  payqab  qolmoq;  nous  nous  sommes  aperçus  de 

loin  biz  bir-birimizni  uzoqdan  ko‘rdik;  4.  s’apercevoir  de  ko‘rmoq, 

payqamoq,  fahmlamoq;  je  m’aperçus  de  son  trouble  men  uning 

bezovtaligini ko‘rmoqdaman. 

aperçu

  nm  1.  obzor  (umumlashtiruvchi  qisqa  ma’ lumot);  2.  fikr, tushuncha. 

apéritif,  ive

  I.  nm  aperitiv  (ishtahani  ochish  uchun  ovqatdan  avval 

ichiladigan  kuchsiz  spirtli  ichimlik);  II.  adj  ishtahani  ochuvchi;  boisson 

apéritive ishtahani ochuvchi ichimliklar. 

apesanteur

 nf vaznsizlik holati. 

à-peu-près

 ou 

à

 peu

 

près nm taxminiylik, taqribiylik, chama; burmuncha 

yaqinlik  (haqiqatga);  vous  faites  vos  calculs  sur  des  à-peu-près  siz 

hisobingizni taqribiy bajaryapsiz. 

apeurer


 vt qo‘rqitmoq (odatda o‘tgan zamon sifatdoshi formasi ishlati ladi); 

un  animal  apeuré  qo‘rqib  ketgan  hayvon;  des  regards  apeurés  qo‘rquv 

to‘la qarash, nigoh. 

aphasie


 nf méd afaziya, so‘zlash yoki tushunish qobiliyatini yo‘qotish. 

aphasique

 I. adj so‘zlash qobiliyatini yo‘qotgan; II. n so‘zlash  qobiliyatini 

yo‘qotgan kishi. 

aphérèse

  nf  ling  afereza  (so‘z  boshida  biror  fonema  yoki  fonemalar 

guruhining tushib qolishi, capitaine so‘zi o‘rniga pitaine deb aytilish). 

aphone


 adj ovozi yo‘q, ovozi bo‘g‘iq. 

aphorisme

 nm aforizm, hikmatli so‘z, ibora. 

aphrodisiaque

  I.  adj  jinsiy  maylni,  shahvatni  qo‘zg‘atadigan;  II.  nm  

shahvatni, jinsiy maylni qo‘zg‘atadigan vositalar. 

aphte

  nm  afta,  tersak  (og‘izning  shilliq  pardasida  paydo  bo‘ladigan dumaloq og‘ritadigan yara). 

aphteux, euse

 adj aftaga oid; la fièvre aphteuse oqsil, oqsim kasalligi. 

apiculteur

 nm asalarichi. 

apiculture

 nf asalarichilik. 

apitoiement

 nf rahm, shafqat; rahmdillik; ko‘ngilchanlik; achinish. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling