Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet131/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   238

dengizliklar va shimolliklar; un climat méditerranéen o‘rta dengiz ob-havosi. 

médium


1

  nm  medium,  o‘rta  parda  (ovoz);  des  médiums  o‘rta  parda 

ovozlilar. 

médium


2

  nm  telepat  (uzoqdan  turib  fikr  va  tuyg‘ularini  boshqa  kishiga 

bildira oladigan odam). 

médius


 nm inv o‘rta barmoq. 

médullaire

 adj orqa miya yoki suyak iligiga oid. 

méduse


 nf meduza. 

méduser


 vt hayratga solmoq, esankiratib qo‘ymoq, dong qotirib qo‘ymoq; 

il en est resté médusé u bundan dong qotib qoldi. 

meeting

  nm  miting,  yig‘ in;  mot  d’ordre  répété  dans  les  meetings mitinglarda  qaytarilgan  chaqiriq  so‘zlar;  meeting  d’aviation  aviomodellar 

ko‘rgazmasi. 

méfait

 nm 1. qo‘pol xato, nojo‘ya  ish; il a commis de graves  méfaits u og‘ir xatoga yo‘l  qo‘ydi; 2. ziyon, zarar, ziyon-zahmat; les  méfaits du tabac 

tamakining zarari. MÉFIANCE

 

MÊME 

 

 330 

méfiance


  nf  ishonchsizlik,  ishonmaslik,  shubha,  gumonsirash,  gumon; 

éveiller la méfiance de qqn biror kishida ishonchsizlikni uyg‘otmoq. 

méfiant, ante

 adj ishonchsiz, shubhali, gumonli; un air  méfiant shubhali 

ko‘rinish. 

méfier


 

(se)


  vpr  (de)  ehtiyot  bo‘lmoq,  shubhalanmoq,  gumonsiramoq, 

ishonmaslik; je  me  méfie de ces bonnes paroles men bu chiroyli so‘zlarga 

ishonmayman; méfiez-vous! il y a une marche ehtiyot bo‘ling! zina bor. 

mégahertz

 nm inv (MHz) megagers; station de radio émettant sur 103 

mégahertz 103 megagersda eshittirish olib boruvchi radiostansiya. 

mégalithe

 nm xarsang toshlardan qurilgan obida. 

mégalomane

  adj,  n  shuhratparastlik  jinnisi,  izzattalab,  serviqor,  ulug‘lik 

aqidasiga duchor bo‘ lgan; c’est un mégalomane bu g‘irt shuhratparast. 

mégalomanie

  nf  1.  shuhratparastlik,  baland  parvozlik;  2.  o‘ ta 

nafsoniyatlilik, izzat-nafsi balandlilik. 

mégaphone

 nm megafon (ovozni kuchaytiradigan karnay). 

mégatonne

  nf  megatonna  (yadro  quroli  portlash  kuchini  o‘lchash  uchun 

qabul qilingan shartli birlik, bir million tonna trinitrotoluolning portlash kuchiga 

teng). 


mégarde

  adv  bilmasdan,  bexosdan,  tasodifan,  ittifoqo;  j’ai  pris  votre 

livre par mégarde men kitobingizni bilmay olibman. 

mégawatt


 nm megavat. 

mégère


 nf zahar, badjahl, battol ayol. 

mégisserie

 nf 1.  teri oshlash, iylash; 2. charm ishlab chiqarish va uning 

savdosi. 

mégot

 nm fam chekib tashlangan papiros va sigareta qoldig‘i. mégoter

 vt fam juda ham xasislik, ziqnalik qilmoq, qurumsoqlik qilmoq; il 

mégote sur les cadeaux u sovg‘a berishga qurumsoqlik qiladi. 

méhari


 nm bir o‘rkachli arab poyga tuyasi. 

meilleur,  eure

  I.  adj  yaxshiroq,  juda  yaxshi,  sara,  old;  le  meilleur,  la 

meilleure  eng  yaxshi,  eng  ezgu;  eng  yaxshisi;  meilleurs  vœux!  eng  ezgu 

tilaklar  tilayman!  meilleure  santé!  ajoyib  sog‘lik  tilayman!  II.  adv  il  fait 

meilleur aujourd’hui qu’hier bugun ob-havo kechagidan yaxshiroq. 

méjuger

  vt  1.  méjuger  de  biror  kishi  yoki  narsaga  baho  berishda adashmoq,  noto‘g‘ri,  yomon  baho  bermoq;  2.  past  nazar  tashlamoq, 

behurmat qilmoq, qadrlamaslik; on l’a méjugé uni behurmat qildilar. 

mélancolie

 nf 1. dilisiyohlik,  tushkunlik, melanxoliya,  dilgirlik, xafaqonlik; 

2. g‘amginlik, ma’yuslik, hazinlik; la  mélancolie d’un paysage manzaraning 

g‘amginligi. 

mélancolique

 adj 1. dilgir, g‘amgin, ma’yus, xafaqon; 2. g‘amgin, ma’yus, 

hazin; une chanson mélancolique g‘amgin, hazin ashula. 

mélange


 nm 1. aralashtirish,  aralashish, qorishtirish; opérer le  mélange 

de divers éléments turli moddalarni aralashtirish; 2. sans mélange sof, asil, 

toza;  substance  à  l’état  isolé  et  sans  mélange  alohida  holdagi  va  sof 

modda;  bonheur  sans  mélange  asil  baxt;  3.  aralashma,  qorishma, 

chatishma,  duragay;  un  mélange  de  farine  et  d’œufs  un  va  tuxum 

qorishmasi;  mélange  ethnique  etnik  chatishuv;  fig  qorishma,  qotishma, 

omixta;  un  curieux  mélange  de  courage  et  de  faiblesse  ojizlik  va 

jasurlikning qiziq bir omixtaligi. 

mélanger

  I.  vt  1.  aralashtirmoq,  qorishtirmoq,  qo‘shmoq;  mélanger  une 

chose  à  une  autre,  avec  une  autre  bir  narsani  boshqa  bir  narsa  bilan, 

narsaga  aralashtirmoq;  2.  fam  chalkashtirib  yubormoq;  il  a  mélangé  tous 

les  dossiers,  toutes  les  fiches  u  hamma  hujjat,  hamma  kartochkalarni 

chalkashtirib  yuboribdi;  II.  se  mélanger  vpr  aralashmoq,  qo‘shilmoq, 

qorishmoq. 

mélangeur,  euse

  n  qorg‘ich,  qorishtirg‘ich,  aralashtirgich,  chil-cho‘p; 

robinet mélangeur aralashtirgich jo‘mrak. 

mélasse

  nf  1.  quyuq  shinni,  qiyom;  2.  fam  quyuq  tuman,  loyqa;  3.  fam  qashshoqlik, faqirlik; être dans la mélasse qashshoqlikka tushmoq. 

melba


 adj inv qulupnay yoki shaftolili muzqaymoq. 

mêlé-casse

 nm aroqqa  qora qorag‘at qo‘shib  tayyorlangan ichimlik; fam  

voix de mêlé-casse xirillagan ovoz. 

mêlé,  ée

  adj  1.  aralashgan,  qorishgan;  couleurs  harmonieusement 

mêlées  uyg‘un  aralashgan  rang;  2.  mêlé  de  aralashtirilgan,  qorishtirilgan, 

qo‘shilgan; noir  mêlé de  rouge  qizil  aralashtirilgan  qora rang; plaisir  mêlé 

de peine azob qo‘shilgan rohat. 

mêlée


  nf  qo‘l  jangi,  to‘s-to‘polon,  ur-yiqit;  se  jeter  dans  la  mêlée  qo‘l 

jangiga tashlanmoq. 

mêler

  I.  vt  1.  yig‘moq,  to‘plamoq;  mêler  plusieurs  thèmes  dans  une œuvre  turli  mavzularni  bir  asarga  to‘plamoq;  2.  aralashtirmoq,  aralash-

quralash qilib yubormoq;  mêler les cartes  qartani chiylamoq, aralashtirmoq; 

3. qo‘shib yubormoq, aralashtirmoq; 4. aralashtirmoq, qo‘shmoq; on l’a mêlé 

à une affaire dangereuse uni xavfli ishga aralashtirishdi; II. se  mêler vpr 1. 

aralashmoq,  qorishmoq,  chatishmoq;  peuples,  races  qui  se  mêlent 

aralashib  ketayotgan  xalq  va  irqlar;  2.  qo‘shilmoq,  aralashib  ketmoq;  ils  se 

mêlèrent  à  la  foule  ular  olomonga  qo‘shildilar;  3.  (de)  o‘ziga  taalluqli 

bo‘lmagan  ishlarga  aralashmoq;  4.  qo‘shilmoq,  aralashmoq,  kirishmoq; 

lorsqu’il  se  mêle  de  travailler,  il  réussit  mieux  qu’un  autre  u  ishga 

kirishsa, uning ishlari boshqalarnikidan yaxshiroq bo‘ladi. 

mélèze

 nm tilog‘och (ignabarglilarga mansub daraxt). méli-mélo

 nm fam aralash-quralash narsa; des mélis-mélos. 

mélisse

 nf limono‘ t; eau de mélisse limono‘tli sharbat, damlama. mélo

 nm fam melodrama (fojiali voqealarni kuchli taassurot tug‘diradigan 

hayajonli  voqealar  bi lan  bog‘lovchi  dramatik  asar);  des  mélos  larmoyants 

yig‘latadigan melodrama. 

mélodie

  nf  mus  ohang;  bir  parchaning  ohangi  va  marom i;  2.  ashula, romans. 

mélodieux,  ieuse

  adj  mus  xushohang,  ohangdor,  yoqimli;  une  voix 

mélodieuse ohangdor ovoz. 

mélodique

  adj  ohanga  oid,  ohangli,  ohangdor;  phrase  mélodique 

ohangli gap. 

mélodrame

  nm  1.  melodrama  (fojiali  voqealarni  kuchli  taassurot 

tug‘diradigan  hayajonli  voqealar  bilan  bog‘lovchi  dramatik  asar);  film  qui 

tourne  au  mélodrame  melodramaga  aylanib  ketadigan  film;  2.  aynan 

melodramadagiday holat; nous  sommes en plein  mélodrame  biz butunlay 

melodramadagiday holatga tushib qoldik. 

mélodramatique

  adj  melodramaga  oid;  il  roulait  les  yeux  d’un  air 

mélodramatique u ko‘zlarini xuddi melodramadagiday olaytirar edi. 

mélomane

  n  musiqasevar;  kuy  ishqibozi,  shinavandasi;  adj  peuple 

mélomane kuyga shinavanda xalq. 

melon


 nm qovun; chapeau  melon  ou  melon qalpoqning, shlapaning  bir 

turi. 


mélopée

 nf bir maromdagi hazin kuy yoki ashula. 

membrane

  nf  1.  parda,  qobiq;  2.  membrane  cellulaire  po‘st,  po‘stloq, 

po‘choq, to‘pon; 3. membrana. 

membraneux, euse

 adj pardali, qabig‘li. 

membre


  nf  1.  a’zo  (tananing  bir  qismi);  les  membres  supérieurs 

yuqorigi  a’zolar (qo‘llar), inférieurs quyi a’zolar (oyoqlar);  hayvonlarning har 

bir  harakat  a’zosi  (oyoq,  qanot);  membre  viril  yoki  membre  jinsiy  a’zo 

(erkaklarda);  2.  a’zo;  tous  les  membres  de  la  famille  oilaning  hamma 

a’zolari;  les  membres  de  l’O.N.U.  BM Tning  a’zolari;  3.  gram  bo‘lak;  un 

membre de phrase gap bo‘lagi; 4. math matematik proporsiya hadlari. 

membrure

  nf  1.  qaddi-qomat,  bo‘y-bast,  jussa,  bichim;  membrure 

puissante, délicate baquvvat, nozik jussa; 2. mar kemaning shpangautlari. 

même


 I. adj 1. ayni, xuddi, ham, bir; relire les  mêmes livres  ayni  o‘sha 

kitoblarni  qayta  o‘qish;  il  est  dans  la  même  classe  que  moi  u  ham  men 

o‘qiydigan sinfda; en  même temps bir paytda, xuddi bir, o‘sha vaqtda; vous 

êtes tous du même avis sizlarning hammalaringiz xuddi shu fikrdasizlar; de 

même valeur xuddi shu  qimmatda; 2. o‘zi, xuddi o‘zi, o‘zginasi; ce  sont les 

paroles  mêmes  qu’il  a  prononcées  bu  uning  xuddi  o‘zi  aytgan  gaplari;  il 

est la bonté, l’exactitude  même u ezgulik, batartiblikning o‘zginasi; elle(s)-

même(s) uning, ularning o‘zi, o‘zlari; eux-mêmes ularning o‘zlari; II. pron (le, 

la,  les  dan  so‘ng)  ce  n’est  pas  le  même  bu  xuddi  o‘sha  emas;  loc  cela 

revient  au  même  bu  o‘shaning  o‘zginasi;  III.  adv  1.  hatto,  hattoki,  hatto… 

ham; tout le  monde  s’est trompé,  même le professeur hamma adashdi, 

hatto  o‘qituvchi  ham;  2.  xuddi,  aynan;  je  l’ai  rencontré  ici  même  men  uni 

aynan shu yerda uchratdim; aujourd’hui même aynan bugun, shu bugunoq; 

à  même  to‘g‘ridan-to‘g‘ri,  bevosita,  naq,  qoq;  il  dort  à  même  le  sol  u MÉMÉ

 

MENSUELLEMENT 

 

 331 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri  yerda,  qoq  yerda  uxlaydi;  3.  adv  loc  de  même  ham, 

shuningdek;  vous  y  allez?  moi  de  même  o‘sha  yerga  ketayapsizmi?  men 

ham;  tout  de  même  har  holda,  shunday  bo‘lsa  ham;  quand  même  hech 

narsaga qaramasdan; il est  malade,  mais travaille quand  même  u kasal, 

lekin shunga qaramay ishlayapti; il aurait pu le dire quand même! yoki tout 

de  même! u har holda buni aytsa  bo‘laverar edi!  4.  loc prép de  même que 

xuddi  …-day; de  même qu’il n’a pas voulu y aller hier, (de  même) il n’ira 

pas demain u xuddi kecha  u yerga  borishni xohlamaganiday, u  ertaga ham 

bormaydi;  même  si agar …-sa ham;  même si je lui dis, cela ne  changera 

rien  agar men  unga aytsam ham,  bu  hech  narsani  o‘zgartirmaydi;  à  même 

de  loc  prép  holatda,  qodir;  il  est  à  même  de  répondre  u  javob  berishga 

qodir. 

mémé


 I. nf fam 1. enf buvi, bibi; ta  mémé va venir hozir buving keladi; 2. 

kampir; tu parles d’une  mémé! sen kampir haqida  gapiryapsan! II. adj elle 

fait  mémé,  coiffée  comme  ça  u  sochini  bunday  qilib  tarab  olsa,  kampir 

bo‘ladi qoladi. 

mémento

 nf yozuv daftari; xotira, qo‘yin, yon daftari. mémère

  nf  fam  1.  enf  buvi,  bibi,  acha,  katta  ona,  ena;  2.  semiz  ayol, 

onaxon. 

mémoire


1

 nf 1. xotira, yod, es, hush, zehn; événement encore présent 

à la  mémoire hali xotiradan ketmagan, xuddi kechagidek;  réciter, jouer de 

mémoire  yoddan  aytmoq,  chalmoq;  garder  la  mémoire  d’un  événement 

biron  hodisani  yodda  tutmoq;  2.  inform  xotira;  mise  en  mémoire  xotiraga 

joylash,  olish;  3.  xotira,  nom;  réhabiliter  la  mémoire  d’un  savant  biron 

olimning  xotirasini,  nomini  tiklamoq;  à  la  mémoire  de  xotirasi  uchun, 

xotirasiga bag‘ ishlab. 

mémoire

2

 nm 1. hisob; hisobot;  2. dissertatsiya,  ilmiy  tadqiqot;  mémoire de  maîtrise  diplom  ishi;  3.  pl  esdaliklar,  xotiranomalar,  yodnomalar;  écrire 

ses mémoires esdaliklar yozmoq. 

mémorable

  adj  xotirada  saqlanadigan,  unutilmaydigan,  unutilmas;  jour 

mémorable unutilmas kun. 

mémorandum

  nm  1.  memorandum,  bayonnoma,  bayonot;  2.  qayd, 

xotira, yozma xotira. 

mémorial,  aux

 nm haykal, yodgorlik;  mémorial élevé en honneur des 

victimes de la guerre urush qurbonlari sharafiga o‘rnatilgan yodgorlik. 

mémorialiste

 n esdaliklar yozuvchi, xotiranavis, adib. 

mémorisation

  nf  xotirada,  esda  tutish,  eslab  turish;  procédés  de 

mémorisation xotirada tutish usullari. 

mémoriser

 vt xotirada, esda saqlamoq. 

menaçant,  ante

  adj  1.  xavfli,  xatarli,  qo‘rqinchli,  tahlikali,  dahshatli;  air 

menaçant  xatarli  ob-havo,  tahdidli  bashara;  2.  tahdid  qiladigan,  tahdidli 

(narsa); geste menaçant tahdidli ishora. 

menace

  nf  1.  do‘q,  tahdid,  po‘pisa;  2.  xavf-xatar,  tahlika,  qo‘rqinch; menace de guerre urush xavfi. 

ménage


  nm  1.  xo‘jalik,  ro‘zg‘or,  mol-mulk;  tenir  son  ménage  ro‘zg‘or 

tutmoq;  2.  ro‘zg‘or;  se  mettre  en  ménage  ro‘zg‘or  qilmoq;  faire  bon, 

mauvais  ménage  avec  qqn  biron  kishi  bilan  yaxshi,  yomon  ro‘zg‘or, 

turmush  qurmoq;  3.  oila,  xo‘jalik;  un  jeune,  un  vieux  ménage  yosh,  qari 

oila. 

ménagement  nm  1.  ehtiyotkorlik,  iltifot,  mulozamat;  traiter  qqn  sans 

ménagement  biron  kishiga  nisbatan  ehtiyotsizlik  bilan  muomala  qilmoq, 

mulozamatsizlik qilmoq; 2. avaylash. 

ménager


 I. vt 1. ehtiyotkorlik bilan  uyushtirmoq,  tashkil  qilmoq;  2. ehtiyot 

qilmoq,  avaylamoq;  ménager  du  temps  pour  faire  qqch  biron  ish  qilish 

uchun vaqtini avaylamoq; 3. joylashtirmoq, o‘rnatmoq;  ménager un escalier 

dans l’épaisseur du  mur zinapoyani  devor  ichiga  joylamoq; 4.  avaylamoq, 

ehtiyot  qilmoq,  tejamoq;  ménager  ses  vêtements  ust-boshini  avaylamoq; 

ménager  ses  forces  kuchini  tejamoq;  5.  ehtiyot  bo‘ lib,  og‘ziga  qarab 

gapirmoq;  ménagez  vos  expressions!  iboralaringizga  ehtiyot  bo‘ling!  fam 

og‘zingizga qarab  gapiring! 6. ehtiyot qilmoq,  avaylamoq;  loc  prov qui veut 

voyager  loin  ménage  sa  monture uzoqqa boraman degan,  ulovini  ehtiyot 

qiladi; 7. ayamoq (birovni); il était plus fort, mais il ménageait visiblement 

son  adversaire  u  kuchliroq  edi,  lekin  u  yaqqol  o‘z  raqibini  ayar  edi;  III.  se 

ménager  vpr  o‘zini  ehtiyot  qilmoq,  o‘zini  avaylamoq;  vous  devriez  vous 

ménager o‘zingizni ehtiyot qilsangiz bo‘lar edi; elle ne  s’est pas  ménagée, 

ces derniers temps u shu oxirgi vaqtda o‘zini avaylamadi. 

ménager,  ère

  adj  1.  xo‘jalikka,  ro‘zg‘orga  oid;  travaux  ménagers  uy 

ishlari;  appareils  ménagers  uy-ro‘zg‘or  asboblari;  2.  oiladan,  ro‘zg‘ordan 

kelib chiqadigan; eaux, ordures ménagères mag‘zava, axlat, chiqindi. 

ménagère

 nf 1. uy bekasi, xizmatkor ayol; loc le panier de la  ménagère 

bir  kunlik  ro‘zg‘or  xarajatlari;  2.  oshxona  anjom lari  (qoshiq,  sanchqi);  une 

ménagère en inox zanglamaydigan po‘latdan qilingan oshxona asboblari. 

ménagerie

  nf  qo‘riqxona,  noyob  hayvonlar  saqlanadigan  joy;  la 

ménagerie d’un cirque sirk hayvonotxonasi. 

mendiant, ante

 n tilanchi,  tilamchi, gadoy, devona; faire la  charité à un 

mendiant gadoyga sadaqa bermoq. 

mendicité

  nf  gadoylik,  tilanchilik;  être  réduit  à  la  mendicité  gadoylikka 

duchor, griftor bo‘lmoq. 

mendier


  I.  vi  tilanmoq,  tilanchilik,  gadoychilik  qilmoq;  II.  vt  sadaqa 

so‘ramoq, tilamoq. 

mendigot, ote

 n fam péj gadoy, tilanchi. 

mendigoter

 vt, vi fam péj tilanchilik, tilanchilik, gadoychilk qilmoq. 

menées

  nf  pl  hiyla,  hiyla-nayrang,  firibgarlik;  menées  subversives buzg‘unchilikka, qo‘poruvchilikka chorlovchi hiyla-nayrang. 

mener


 vt 1. olib bormoq, olib chiqmoq;  mener un enfant à l’école bolani 

maktabga  olib  bormoq;  2.  oldinda  bo‘lmoq;  cette  équipe  mène  deux  (à) 

zéro bu komanda ikki-yu  nol hisobida  oldinda  borayapti; 3.  boshqarmoq;  se 

laisser  mener  boshqartirmoq,  boshqartirib  qo‘ymoq  (o‘zini);  l’intérêt  mène 

le  monde  manfaat  dunyoni  boshqaradi;  4.  boshqarmoq,  boshchilk  qilmoq; 

mener  rondement une affaire ishni ustalik bilan boshqarmoq; mener à olib 

bormoq;  mener  qqch  à  bien  biror  narsani  muvaffaqiyat  bilan  tugatm oq; 

mener une chose  à bonne fin, à terme ishni yaxshi  tugatm oq,  nihoyasiga 

yetkazmoq;  5.  olib  bormoq;  voilà  l’autobus  qui  vous  mènera  chez  moi 

mana  sizni  mening  uyimga  olib  borib  qo‘yadigan  avtobus;  6.  bormoq,  olib 

bormoq;  où  mène  cette  route?  bu  yo‘l  qayerga  olib  boradi?  7.  géom 

o‘tkazmoq,  chizmoq;  mener  une  parallèle  à  une  droite  to‘g‘ri  chiziqqa 

parallel o‘tkazmoq. 

ménestrel

 nm sayyor ashulachi, masxaraboz (O‘rta asrlarda). 

ménétrier

 nm to‘ylarda xizmat qiluvchi qishloq skripkachisi. 

meneur,  euse

  n  1.  meneur  de  jeu  tomoshani  olib  boruvchi,  boshqarib 

boruvchi; 2.  boshchi,  boshliq, sarkor; on  a arrêté les  meneurs boshliqlarini 

qo‘lga  olishdi;  3.  yo‘ lboshchi,  yetakchi,  ishboshi;  un  meneur  d’hommes 

odamlarning yetakchisi. 

menhir

 nm tikka joylashgan qadimiy toshlar. méninge

 nf 1. anat miya pardasi (qabig‘i); 2. fam pl miya, aql, kalla; il ne 

s’est pas fatigué les méninges u miyasini charchatmadi. 

méningé, ée

 adj miya pardasiga (qabig‘iga) oid. 

méningite

 nf méd meningit, orqa miya pardasining shamollashi. 

ménisque


  nf  méd  shilliq  parda;  les  ménisques  du  genou  tizzaning 

shilliq pardalari. 

ménopause

 nf méd klimaks. 

menotte

  nf  pl  1.  kishan;  passer  les  menottes  à  un  suspect  shubhali odamning  qo‘liga  kishan  solmoq;  2.  bolaning  qo‘li;  une  menotte  potelée 

do‘mboqqina qo‘lcha. 

mensonge

 nm 1. yolg‘on, yolg‘on gap, yolg‘on-yashiq,  uydirma,  to‘qima, 

bo‘hton; 2. yolg‘onchilik, yolg‘on-yashiq ishlatish,  uydirmachilik,  to‘qimachilik; 

elle  vit  dans  le  mensonge  u  yolg‘onchilikning  ichida  yashayapti;  3. 

yolg‘onchi, aldamchi. 

mensonger, ère

 adj yolg‘on, aldamchi, aldaydigan, uydirma, to‘qima. 

menstruation

 nf menstruatsiya, oy ko‘rish, hayz. 

menstruel

 adj menstruatsiyaga, oy ko‘rishga, hayzga oid. 

mensualité

 nf oylik, oylik to‘lov. 

mensuel,  elle

  I.  adj  oylik,  oyda  bir  bo‘ladigan,  har  oygi;  oyda  bir 

to‘lanadigan;  revue  mensuelle  oylik,  oyda  bir  chiqadigan  jurnal;  salaire 

mensuel oylik ish haqi; II. n oylikchi, oylik maosh oluvchi. 

mensuellement

 adv har oy, har oyda, oyiga. 


MENSURATION

 

MERISIER 

 

 332 

mensuration

  nf  o‘lchash,  antropometriya  (odam  tanasi  va  a’zolarini 

o‘lchashga  asoslangan  tekshirish  usuli);  prendre  ses  mensurations  tana 

a‘zolarini o‘lchamoq. 

mental,  ale,  aux

  adj  1.  xayolda,  fikrda,  miyada  tug‘ilgan,  xayolga, 

miyaga,  ko‘ngilga  keltirilgan,  tasavvur  qilingan,  xayoliy,  fikriy,  ko‘ngildagi; 

calcul mental miyadagi hisob-kitob; 2. ruhiy, es, aql, aqliy; maladie mentale 

ruhiy kasallik. 

mentalement

 adv 1. xayolan, fikran, m iyada; 2. ruhan, es-hushda, aqlan; 

il est mentalement atteint u aqlan yetuk. 

mentalité

  nf  1.  aql-idrok,  aqlning  yo‘nalishi,  aql  tuzilishi,  xususiyati,  fikr 

yuritish; 2. aql, aql-zakovat, zehn, es-hush;  sa  mentalité  me déplaît uning 

aql-zakovati menga yoqmayapti. 

menteur,  euse

  I.  n  yolg‘onchi,  aldamchi,  kazzob;  II.  adj  yolg‘onchi, 

aldamchi,  kazzob;  je  ne  la  croyais  pas  si  menteuse  men  uni  bunchalar 

yolg‘onchi deb o‘ylamagan edim. 

menthe


  nf  1.  yalpiz;  2.  yalpizdan  tayyorlangan  dori;  bonbons  à  la 

menthe yalpizli konfetlar. 

menthol

 nm mentol (yalpiz moyidan olinadigan yaltiroq kristall modda). mentholé, ée

 adj mentolli, yalpiz  ta’mli; cigarettes  mentholées mentolli 

sigaretalar. 

mention


 nf 1. dalil,  izoh keltirish; il n’en  est pas fait  mention dans  cet 

ouvrage  u  bu  ishda  manbalardan  dalil  keltirmagan;  2.  belgi,  ishora;  rayer 

les mentions inutiles keraksiz belgilarni chiqarib tashlamoq; 3. taqriz, baho; 

mention bien, très bien, très honorable (doktorlik ishiga nisbatan) yaxshi, 

juda yaxshi, a’lo baho. 

mentionner

 vt  ta‘kidlamoq,  eslatm oq,  aytib  o‘ tmoq,  tilga  olmoq,  gapirib, 

to‘xtalib o‘ tmoq; ne faire que  mentionner une  chose  bir narsani  faqat  tilga 

olibgina o‘ tmoq. 

mentir


 vi  1.  aldamoq,  yolg‘on  gapirmoq;  2.  soxta  bo‘lmoq,  son  sourire 

ment  uning  kulishi  soxta;  vous  faites  mentir  le  proverbe  siz  maqol 

mazmunini soxtalashtiryapsiz. 

menton


 nm iyak, engak. 

mentonnière

 nf jag‘ osti qayishi,  bog‘ ich; la  mentonnière d’un  casque 

sovut bog‘ichi. 

mentor

 nm litt rahnamo, ustoz, murabbiy, nasihatgo‘y. menu

1

,  ue  I.  adj  litt  mayda,  kichkina  (hajm);  2.  mayda,  kichik,  arzimas, 

ahamiyatsiz,  mayda-chuyda;  menus  détails  mayda-chuyda  tafsilotlar; 

menue monnaie mayda pul, tanga-chaqa; II. nm par le menu tafsilotigacha, 

mayda-chuydasigacha, ikir-chikirigacha; il nous a raconté cela par le menu 

u  bizga  buni  ikir-chikirigacha  aytib  berdi;  III.  adv  maydalab,  mayda-mayda 

qilib; viande, oignons hachés menu maydalab chopilgan go‘sht, piyoz. 

menu

2

  nm  1.  taomnoma;  menu  de  restaurant  restoran  taomnomasi;  2. inform operatsiyalar ro‘yxati. 

menuetDownload 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling