Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet134/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   238

  I.  adj  ko‘chib  o‘ tuvchi,  ko‘chib  yuruvchi,  ko‘chmanchi 

(hayvonlarga  nisbatan);  passage  d’oiseaux  migrateurs  ko‘chmanchi 

qushlarning ko‘chishi; II. nm ko‘chmanchi qush. 

migration

  nf  1.  ko‘chish,  ko‘chib  o‘tish;  de  grandes  migrations 

estivales, des  vacances ulkan yozgi,  ta’til ko‘chishlari;  2. ko‘chish, ko‘chib 

o‘tish (hayvonlarga nisbatan). 

migratoire

  loc  adv  ko‘chish,  ko‘chib  o‘tishga  oid;  les  mouvements 

migratoires ko‘chib o‘ tish harakatlari. 

mi-jambe

 

(à)  loc  adv  tizzagacha,  tizza  baravar;  avoir  de  l’eau  jusqu’à 

mi-jambe  (à  mi-jambes)  tizzasigacha  suvda  bo‘lmoq  (suv  tizzasigacha 

kelmoq). 

mijaurée


 nf qiliqdor, tannoz; elle fait sa mijaurée u tannozlik qiladi. 

mijoter


  I.  vt  1.  past  olovda  pishirmoq;  hafsala  bilan  pishirmoq;  il  nous 

mijote  de  bons  petits  plats  u  bizga  hafsala  bilan  ajoyib  ovqatlar  pishirib 

berdi;  2.  fam  sekin-asta  tayyorlamoq,  ishni  pishirmoq;  qu’est-ce  qu’il 

mijote? u nima  tayyorlayapti? II. vi past olovda pishmoq; potage qui  mijote 

bilqillab qaynayotgan sho‘rva. 

mil


1

 voir mille

1mil2

 nm vx tariq (doni). 

milan

 nm kalxat, sor. mildiou

 nm sho‘r (o‘simliklar, shu jumladan tok kasalligi). 

mile

 nm ingliz mili (1 609 m-ga teng); dix miles o‘n milya. milice

 nm militsiya, ko‘ngillilar  qo‘shini, lashkar;  milices  populaires xalq 

militsiyasi. 

milicien, ienne

 n ko‘ngilli askar, militsiyachi. 

milieu


1

  nm  1.  o‘rtasi,  yarmi;  scier  une  planche  par  le  milieu  taxtani 

o‘rtasidan  arralamoq;  le  milieu  d’une  pièce  xonaning  o‘rtasi;  2.  o‘rtalik, 

oraliq;  o‘rta, ora;  le doigt du  milieu o‘rta  barmoq;  3. yarmi (vaqt  haqida); le 

milieu  du  jour  kunning  yarmi,  tush  vaqti;  4.  au  milieu  o‘rtasida,  yarmida; 

installez  ceci  au  milieu  buni  o‘rtasiga  o‘rnating;  au  milieu  de  orasida, 

o‘rtasida, oralig‘ida, mobaynida; au  milieu de la route yo‘lning  o‘rtasida; au 

milieu du  repas ovqat paytining o‘rtasida; il  est arrivé en plein  milieu, au 

beau  milieu  de  la  séance  u  majlisning  qoq  o‘rtasida,  avji  qizigan  paytida 

keldi; fig au milieu de orasida, o‘rtasida, ichida; il vit au  milieu des siens u 

o‘zinikilar  orasida yashaydi;  au  milieu du danger xavf-xatar ichida; 5. o‘rta, 

oraliq;  il  y  a  un  milieu,  il  n’y  a  pas  de  milieu  entre  o‘rtasi  bor,  o‘rtasida 

oraliq yo‘q; le juste milieu qoq, ayni o‘rtasi. 

milieu


2

  nm  1.  muhit,  sharoit,  ora;  placer  un  malade  en  milieu  stérile 

kasalni  sterillangan  muhitga  joylamoq;  2.  o‘rab  olgan  muhit,  sharoit; 

adaptation au milieu muhit, sharoitga moslashish; 3. muhit, sharoit, vaziyat; 

sortir du  milieu familial oila muhitidan chiqmoq;  4. pl doira, ora, davra; les 

milieux  militaires,  littéraires,  scientifiques  harbiy,  adabiy,  ilmiy  doira;  5. 

jinoyatchilar davrasi, doirasi, orasi. 

militaire

  I.  adj  harbiy;  école  militaire  harbiy  maktab;  service  militaire 

harbiy  xizmat;  opération  militaire  harbiy  operatsiya;  gouvernement 

militaire  harbiy  hukumat;  coup  d’état  militaire  harbiy  to‘ntarish;  II.  nm 

harbiy, harbiy xizmatchi, harbiy xodim. 

militairement

 adv 1. harbiylarcha, harbiylarga xos, harbiychasiga; saluer 

militairement  harbiychasiga  salom  bermoq;  2.  harbiy  kuch  bilan,  harbiy 

kuch  ishlatib;  occuper  militairement  un  territoire  biron  yerni  harbiy  kuch 

bilan egallab olmoq. 

militant,  ante

  I.  adj  kurashchan,  faol;  doctrine,  politique  militante 

kurashchan ta’limot, siyosat; II. n kurashchi, faol, a’zo; militant communiste 

kommunist kurashchi; militant de base oddiy a’zo. 

militantisme

 nm kurashchanlik, faollik. 

militarisation

  nf  militarizatsiya,  militarizatsiyalashtirish,  harbiylashtirish, 

harbiylashish. 

militariser

 vt militarizatsiyalashtirmoq, harbiylashtirmoq; zone militarisée 

harbiylashtirilgan maydon. 

militarisme

 nm péj militarizm (qurollanish va yangi urush olovini yoqishga 

qaratilgan reaksion agressiv siyosat). 

militariste

  I.  adj  militarizmga  va  militaristlarga  oid;  militaristlarga  xos 

bo‘lgan, militaristik; nationalisme  militariste militarizmga xos millatchilik; II. 

n militarist. 

militer

 vi 1. les arguments, les raisons qui militent en faveur de cette décision  bu  qarorni  yoqlovchi  dalil,  asoslar;  2.  kurashmoq,  tarafini  olmoq, 

tarafida bo‘lmoq. 

mille

1

 I. adj numér inv 1. ming;  mille deux cents  bir ming  ikki yuz;  cinq mille besh ming; courir le mille mètres o‘n ming metrga yugurmoq; 2. ming 

marta,  ko‘p  marta;  dire  mille  fois  ming  marta  aytmoq;  faire  mille  amitiés 

ko‘p do‘stliklar qilmoq; loc je vous le donne en mille siz hech qachon o‘ylab 

topa  olmaysiz;  3.  minginchi;  page  mille  minginchi  bet;  l’an  deux  mille  ikki 

minginchi  yil;  mille  neuf  cent  quatre-vingt-huit  bir  mig  to‘qiz  yuz  sakson 

sakizinchi  yil;  II.  nm  inv  1.  ming  (sanoq  son);  mille  plus  deux  mille  cinq 

cents ming qo‘shilgan ikki ming besh yuz; pour mille mingdan (‰ ); natalité 

de 15 pour  mille mingtadan 15ta  tug‘ilish;  2. mo‘ljal;  mettre dans le  mille 

mo‘ljalga  tegizmoq,  urmoq;  3.  minglab,  ko‘p;  fam  des  mille  et  des  cents 

ming-minglab pul. 

mille

2

  nm  1.  milya;  2.  mille  anglais  ingliz  milyasi;  mille  marin  dengiz milyasi (1 852 m). 

millefeuille

 nm qatlama pirog. 

millénaire

  I.  adj  ming  yillik;  une  tradition  plusieurs  fois  millénaire  bir 

necha m ing yillik an’ana; II. nm ming yillik, ming yil davom etgan vaqt, davr. 

mille-pattes

 nm inv qirqoyoq, mingoyoq. 

millésime

 nm 1. mingni bildiradigan son (kunni bildirishda); 2. yil (tanga, 

marka, vino); les grands millésimes sermahsullik, to‘kin-sochinlik yili. 

millet


 nm tariq (og‘zaki nutqda boshqa donlarga nisbatan  ham ishlatilishi 

mumkin); farine de millet tariq uni. 

milliard

  nm  milliard;  dix  milliards  de  francs  o‘n  milliard  frank;  des 

milliards m illiardlab, ko‘p. 

milliardaire

  I.  adj  milliardli,  milliardlar  bilan  hisoblanadigan,  milliard-

miliard;  compagnie  pétrolière  plusieurs  fois  milliardaire  en  dollars 

milliard-milliard dollari bor neft kompaniyasi; II. n milliarder. 

millibar


 nm millibar (o‘lchov birligi). 

millième


  I.  adj  minginchi;  mingdan  bir;  la  millième  partie  mingdan  bir 

qismi; II. nm mingdan biri. 

millier

  nm  juda  ko‘p,  minglarcha;  des  centaines  de  milliers  de personnes yuz minglarcha odam; loc adv par milliers minglab. 

milligramme

 nm milligramm. 

millimètre

 nm millimetr. 

millimétré,  ée

  adj  millimetr  uzunligidagi,  qalinligidagi,  millimetrli;  papier 

millimétré m illimetrli qog‘oz. MILLION

 

MINIMUM 

 

 338 

million


 nm million; un  million, deux  millions d’hommes bir, o‘n million 

odam; posséder des  millions millionlab puli bo‘lmoq; être riche à  millions 

millionlab puli bor boy bo‘lmoq. 

millionième

 I. adj numér  1. millioninchi; le dix  millionième  visiteur o‘n 

millioninchi keluvchi;  2. milliondan  bir;  II.  nm un  millionième de  millimètre 

millimetrning milliondan biri. 

millionnaire

 I. adj millioner; il est plusieurs fois millionnaire en marks, 

en dollars u marka, dollar hisobida bir necha bor millioner; II. n millioner. 

mi-lourd

 adj, nm yarim og‘ir vazn (72 dan 79 kilogacha). 

mime

  n  I.  pantomimochi  artist;  taqlidchi;  mimikaga  mohir  artist;  II.  nm  pantomimo. 

mimer


 vt mimika, imo-ishora orqali ifodalamoq;  mimer qqn par dérision 

imo-ishora  orqali  birovning  ustidan  kulmoq;  monologue  mimé  pantomimali 

monolog. 

mimique


  nf  mimika,  imo-ishora;  la  mimique  des  sourds-muets  kar  va 

soqovlarning  imo-ishorasi;  cesse  de  faire  des  mimiques  aftingni 

burishtirishni to‘xtat. 

mimolette

 nf Gollandiya pishlog‘i. 

mimosa


 nf bot mimoza; un bouquet de mimosa bir dasta mimoza; œufs 

mimosa mayonezga solingan, sarig‘i ezilgan qattiq tuxum. 

minable

  I.  adj  ayanchli,  achinarli,  nochor,  ojiz,  ro‘dapo,  ko‘rimsiz, yoqimsiz,  arzimaydigan,  arzimas,  bir  pulga  qimmat;  résultats  minables 

arzimas  natijalar;  II.  n  fam  une  bande  de  minables  bir  pulga  qimmat 

odamlar to‘dasi. 

minaret


 nm minora, minor. 

minauder


 vi noz qilmoq, noz-karashma qilmoq, ishva qilmoq. 

minauderie

  nf  1.  qiliqdorlik,  qiyshang‘ilik;  2.  des  minauderies  noz-

karashma,  noz-istig‘no;  les  minauderies  d’une  coquette  tannozning  noz-

karashmalari. 

minaudier,  ière

  adj  nozli,  noz-karashmali,  ishvagar,  sernoz,  qiliqdor, 

serqiliq, qiyshang‘i; elle est trop minaudière u o‘ ta nozli. 

mince

1

  adj  1.  yupqa;  métal  réduit  en  bandes,  en  plaques  minces yupqalashtirilgan  metall  lentalari,  plastinkalari;  2.  tor;  3.  (odam  tan  a’zolari) 

nozik,  ingichka,  ozg‘in;  elle  voudrait  être  plus  mince  u  ozg‘inroq  bo‘ lishni 

xohlar  edi;  jambes  minces  ingichka  oyoqlar;  4.  arzimas,  nochor,  o‘rta 

miyona;  pour  un  mince  profit  arzimas  foyda  uchun;  un  prétexte  bien 

mince juda nochor bahona. 

mince


2

  intj  fam  jin  ursin,  obbo!  qara-ya!  mince  alors,  j’ai  perdu  mon 

portefeuille! obbo karmonimni yo‘qotib qo‘yibman-ku! 

minceur


  nf  1.  yupqalik;  la  minceur  d’une  feuille  de  papier  qog‘ozning 

yupqaligi;  2.  elle  est  d’une  minceur  et  d’une  élégance  remarquables  u 

ajoyib nazokat va noziklik egasi. 

mincir


 vi ozmoq, noziklashmoq; elle a beaucoup  minci u  juda ham ozib 

ketibdi. 

mine

1

 nf 1.  tashqi  qiyofa, ko‘rinish, yuz, chehra, avzo,  turq, aft,  bashara, avzo;  d’après  sa  mine,  il  va  mieux  rangidan,  uning  sog‘ligi  yaxshi;  avoir 

bonne, mauvaise mine ko‘rinishi yaxshi, yomon bo‘lmoq; mine renfrognée, 

soucieuse  xo‘mraygan,  bezovta  yuz;  faire  grise  mine  à  qqn  birovni  aftini 

burishtirib  kutib  olmoq;  c’est  un  passionné,  sous  sa  mine  tranquille  u 

tashqi  bosiqlik  ostidagi  ehtirosli  odam;  juger  des  gens  sur  (d’après)  la 

mine odamlarning tashqi qiyofasiga qarab baho bermoq; ça ne paie pas de 

mine  buning  avzoyi  buzuq;  faire  mine  de  o‘zini  …  qilib  ko‘rsatmoq;  -ga 

solmoq; elle a fait mine de partir,  mais elle est finalement restée u o‘zini 

jo‘nab  ketyotganday  qilib  ko‘rsatdi,  lekin  oxir-oqibatda  qoldi;  mine  de  rien 

hech  narsa  bilmaganday,  hech  narsadan  xabari  yo‘qday;  tâche  de  le  faire 

parler,  mine  de  rien  hech  narsadan  xabari  yo‘qday,  uni  gapirtirishga 

harakat  qil;  2.  pl  qosh-ko‘zini  suzish;  aft-basharasini  tirishtirish,  burishtirish; 

faire des mines qosh-ko‘zini suzmoq. 

mine


2

  nf  qalam  o‘zagi;  mine  de  plomb  grafit;  crayon  à  mine  dure, 

tendre qattiq, yumshoq qalam. 

mine


3

  nf  1.  kon;  mine  de  fer,  mine  de  houille  temir,  toshko‘mir  koni; 

mine  à  ciel  ouvert  ochiq  kon;  2.  fig  kon,  bitmas-tuganmas  boylik;  3.  les 

mines kon qidiruv muassasasi; l’École des Mines Kon qidiruv instituti; il est 

ingénieur des mines u tog‘ muhandisi. 

mine


4

  nf  mina;  tankka  qarshi  m ina;  champ  de  mines  mina  maydoni; 

détecteur  de  mines  mina  qidiruvchi;  poser  une  mine  mina  qo‘ymoq;  le 

camion a sauté sur une mine yuk mashinasi minada portlab ketdi. 

miner

1

 vt minalashtirmoq. miner

2

 vt  1.  ichini  kovlamoq,  ichini  yemirmoq;  la  mer  mine  les  falaises dengiz qoyalarning tagini yemiradi; 2. fig kemirmoq, yeb qo‘ymoq, yemirmoq; 

le chagrin le  mine  g‘am uni kemirmoqda; il est miné par le souci  tashvish 

uni yeb qo‘ydi. 

minerai


 nm ma’dan, ruda; minerai en filon, en gisement ma’danning yer 

ostidagi  yo‘nalishi,  ma’dan  konlari;  extraire  un  métal  d’un  minerai 

ma’dandan metall ajratib olmoq. 

minéral,  ale,  aux

  I.  adj  mineralga  oid;  minerallarga  mansub  bo‘ lgan; 

mineral;  huiles  minérales  neft;  sels  minéraux  mineral  tuzlar;  chimie 

minérale  anorganik  kimyo;  II.  nm  ma’dan,  mineral;  étude  des  minéraux 

ma’danlar tadqiqoti. 

minéralogie

 nf mineralogiya. 

minéralogique

1

  adj  mineralogiyaga  oid,  mineralogik,  mineralogiya; collection minéralogique m ineralogik kolleksiya. 

minéralogique

2

  adj  numéro,  plaque  minéralogique  raqam  belgisi (avtomobilning). 

minéralogiste

 n mineralog, mineralogiya bilan shug‘ullanuvchi odam. 

minerve


 nf boshni qulay holatda tutib turadigan ortopedik asbob. 

minet,  ette

  n  1.  fam  mushuk  bolasi,  mushuk  bola,  mushukcha;  mon 

minet,  ma  petite  minette  erkam,  erkatoyim,  erkaginam;  2.  n  bashang 

kiyingan, xotinchalishroq yigit; satang kiyingan qiz. 

mineur


1

, euse


 adj 1. ikkinchi darajali, uncha ahamiyati bo‘lmagan, oddiy, 

jo‘n,  xashaki;  problème,  soucis  mineurs  ikinchi  darajali  masala, 

tashvishlar;  arts  mineurs  oddiy  san’atlar;  genres  mineurs  oddiy  janrlar; 

peintre, poète  mineur xashaki rassom, shoir;  2. mus minor (g‘amgin, hazin 

ruhdagi musiqiy soz turi); tierce  mineure kichik  tersiya (uch bosqich va  bir 

yarim tonli interval). 

mineur

2

, euse adj, n voyaga, balog‘atga yetmagan, norasida. 

mineur


3

  nm  konchi;  mineur  de  fond  yer  ostida  ishlaydigan  konchi; 

village de mineurs konchilar shaharchasi. 

miniature

  nf  1.  miniatura  (qadimgi  qo‘l  yozma  va  kitoblardagi  nafis, 

bujirim surat); 2. minatura, nafis, bejirim surat ishlovchi san’atning turi va shu 

san’at  asari;  une  miniature  du  XIIIe  siècle  XIII  asr  miniaturasi;  3.  juda 

kichik,  jajjigina  odam  yoki  narsa;  en  miniature  kichraytirilgan,  jajjigina, 

kichkina  qilib;  maquette  représentant  un  avion  en  miniature  jajjigina 

samolyotni  ifodalovchi  namuna;  train  miniature  mo‘jazgina  poyezd;  des 

golfs miniatures mo‘jazgina golf. 

miniaturé, ée

 adj miniaturalar bilan bezatilgan. 

miniaturisation

 nf kichraytirish, jajjilashtirish, juda kichkina qilib qo‘yish. 

miniaturiser

 vt kichraytirmoq, jajjilashtirmoq, juda kichkina qilib qo‘ymoq. 

miniaturiste

 nm inv miniaturachi, miniaturachi rassom. 

minibus


 nm inv kichik avtobus. 

minicassette

  nf  kichkina,  mo‘jazgina,  jajjigina  ko‘ tarib  yuradigan 

magnitofon. 

minier,  ière

  adj  konga  oid,  konli,  konda  ishlaydigan,  ishlatiladigan,  kon; 

gisement  minier  foydali  qazilmalar;  pays  minier  foydali  qazilmalarga  boy 

yurt. 


minijupe

 nf mini-yubka, juda kalta yubka. 

minima

 nm pl voir minimum. minimal,  ale,  aux

  adj  eng  kichik;  eng  oz,  eng  kam,  minimal; 

températures minimales eng kam harorat. 

minime


 I. adj juda kichik,  arzimas, eng kam; des faits  minimes arzimas 

narsalar;  salaires  minimes  eng  kam  ish  haqlari;  II.  n  sport  o‘smir  (13-15 

yoshdagilar); match de minimes o‘smirlar musobaqasi. 

minimiser

 vt bir oz kamaytirmoq, birmuncha kamaytirmoq, oz, kam qilib 

ko‘rsatmoq;  minimiser  les  résultats,  des  incidents,  le  rôle  de  qqn 

natijalarni, yong‘ inlarni; birovning xizmatini kamaytirib ko‘rsatmoq. 

minimum


 I. nm minimum, eng oz miqdor; un  minimum de frais  eng oz 

xarajatlar;  les  minimums  yoki  les  minima  atteints  eng  oz  miqdorda MINI

-

ORDINATEUR 

MISANTHROPE

 

 

 339 

zararlangan; fam  s’il  avait un  minimum de  savoir-vivre agar unda  ozgina 

odobdan bo‘lganda edi;  loc au  minimum eng kamida, kam, oz deganda, ozi 

bilan,  hech  bo‘lmaganda;  les  travaux  dureront  au  minimum  trois  jours 

ishlar eng kamida uch kun davom etadi;  minimum vital kun kechirish uchun 

zarur bo‘lgan narsalarning eng oz miqdori; II.  adj eng oz, eng kam, minimal; 

eng  kam  yosh;  pertes,  gains  minimums  (yoki  minima)  eng  oz  zararlar, 

foydalar. 

mini-ordinateur

 nm mini hisoblash mashinasi. 

ministère

  nm  1.  vazirlar  devoni,  hukumat;  former,  modifier  un 

ministère  hukumat  tuzmoq,  hukumatni  o‘zgartirmoq;  2.  vazirlik;  vazirlik 

lavozimi;  le  ministère  des  affaires  étrangères  tashqi  ishlar  vazirligi;  3. 

ministère  public  prokuratura,  prokuror  nazorati,  ayblash;  4.  kashishning 

mashg‘uloti;  il  exerce  son  ministère  dans  une  petite  paroisse  u  o‘z 

kashishligini bir kichik cherkovda o‘ taydi. 

ministériel, ielle

 adj vazirlikka oid;  crise  ministérielle  hukumat  tangligi; 

arrêté ministériel vazirlik qarori. 

ministre

  nm  1.  vazir;  nomination  d’un  ministre  vazir  tayinlash;  le 

conseil  des  ministres  vazirlar  kengashi;  il  a  des  chances  de  devenir 

ministre  uning  vazir  bo‘lish  imkoniyati  bor;  le  ministre  de  l’éducation 

nationale  milliy  maorif  vazirligi;  madame  X,  le  ministre  de  la  santé 

publique  x  xonim,  sog‘liqni  saqlash  vaziri;  elle  est  ministre  u  vazir;  le 

premier  ministre  bosh  vazir;  2.  elchi;  ministre  plénipotentiaire  muxtor 

elchi; 3. ministre de culte kashish, pop, ruhoniy; ministre pastor (protestant 

mazhabidagi ruhoniy). 

minitel


 nf minitel. 

minium


 nm surik (qizg‘ish, to‘q sariq yoki qizg‘ish-jigarrang bo‘yoq). 

minois


  nm  inv  chiroyligina,  do‘ndiqqina,  lo‘ppigina  yuzcha;  un  petit 

minois d’enfant bolaning lo‘ppigina yuzchasi. 

minoritaire

  adj  ozchilik,  ozchilikka  oid;  groupe,  tendance  minoritaire 

ozchilik guruh, fraksiya. 

minorité


1

  nf  1.  ozchilik,  kamchilik;  une  petite  minorité  d’électeurs 

ozchilik  saylovchilar;  ils  sont  en  minorité  ular  ozchilik  ovozga  ega; 

gouvernement  mis  en  minorité  ozchilik  ovoz  olgan  hukumat;  2.  la,  une 

minorité de  eng kam, eng oz; dans la  minorité des cas eng kam hollarda; 

3. ozchilik, kam  sonlilik;  minorités ethniques etnik kamsonlilik; droits des 

minorités ozchilikning haq-huquqlari. 

minorité


2

 nf voyaga, balog‘at yoshiga yetmaganlik, norasidalik, yoshlik. 

minoterie

 nf 1. un zavodi; 2. un ishlab chiqarish. 

minotier

 nf un zavodi egasi, tegirmonchi. 

minou

  nf  fam  enf  mushukcha,  mushuk  bolasi;  des  petits  minous kichkina mushukchalar. 

minuit


 nf 1. yarim kecha, yarim tun; soleil de  minuit yarim tungi quyosh; 

bain de  minuit yarim  tungi cho‘milish; 2. yarim  tungi vaqt; à  minuit précis 

roppa-rosa  yarim  kechada;  messe  de  minuit  yarim  tungi  ibodat  (yangi  yil 

kechasi). 

minus

  nf  inv  fam  ahmoq,  tentak,  nodon,  merov;  c’est  un  minus  bu  bir tentak; bande de minus! merovlar to‘dasi! 

minuscule

 adj 1. lettre  minuscule kichik harf; nf une  minuscule kichik 

harf;  2.  juda  kichik,  kichkinagina,  uvoqqina,  jajjigina;  une  minuscule  boite 

kichkinagina quticha. 

minute


1

  I.  nf  1.  minut,  daqiqa;  la  minute  se  divise  en  soixante 

secondes  bir  minut  oltmish  sekundga  bo‘linadi;  intj  minute!  bir  daqiqa!  2. 

lahza,  on,  daqiqa;  jusqu’à  la  dernière  minute  oxirgi  daqiqagacha;  je 

reviens  dans  une  minute  men  bir  daqiqadan  so‘ng  kelaman;  loc  d’une 

minute à l’autre mana-mana, hozir, albatta; à la  minute shu zahotiyoq, shu 

ondayoq; 3. minut; angle de deux degrés et cinq minutes ikki gradus besh 

minutli  burchak;  II.  adj  fam  shoshilinch,  tez,  naridan-beri,  apil-tapil;  des 

entrecôtes  minute  bir  zumda  tayyorlangan  antrekot;  talon  minute 

poyabzallarni bir zumda ta’mirlash ustaxonasi. 

minute

2

  nf  dr  asl  nusxa;  la  minute  d’un  jugement  sud  hukmining  asl nusxasi;  consulter  les  minutes  d’un  procès  sud  ishining  asl  nusxasiga 

murojaat qilmoq. 

minuter

  vt  taqsimlamoq,  taqsimlab  qo‘ymoq;  emploi  du  temps strictement minuté aniq taqsimlab qo‘yilgan ish vaqti. 

minuterie

  nf  minut  mexanizmi;  la  minuterie  d’un  escalier  narvonning 

minut mexanizmi. 

minuteur

 nm hisoblagich; le minuteur d’un four pechning hisoblagichi. 

minutie

  nf  puxtalik,  qunt,  hafsala;  faire  un  travail  avec  minutie  ishni hafsala bilan qilmoq. 

minutieusement

 adv puxtalik, qunt, hafsala bilan. 

minutieux,  ieuse

  adj  1.  puxta,  quntli,  hafsalali;  2.  puxta,  qunt  bilan, 

hafsala  bilan  qilingan;  inspection  minutieuse  puxta  tekshiruv;  exposé 

minutieux hafsala bilan qilingan bayon. 

mioche


  n  fam  yosh  bola,  bolakay,  kichkintoy;  une  bande  de  mioches 

bolakaylar to‘dasi. 

mirabelle

  nf  1.  sariq  tog‘olcha;  confiture  de  mirabelles  sariq  tog‘olcha 

murabbosi; 2. shu mevadan tayyorlangan aroq. 

mirabellier

 nm tog‘olcha daraxti. 

miracle


 nm 1. mo‘jiza, karomat; cela tient du miracle bu mo‘jiza; 2. ilohiy 

kishilar  hayotiga  bag‘ishlangan  O‘rta  asr  dramasi;  3.  mo‘jiza,  kutilmagan 

hodisa;  tout  semblait  perdu,  et  le  miracle  se  produisit  hamma  narsa 

qo‘ldan  ketganday  edi,  lekin  mo‘jiza  yuz  berdi;  faire,  accomplir  des Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling