Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   238

apitoyer


  I.  vt  birovning  rahmini  keltirmoq,  ko‘nglini  yumshatmoq;  il 

cherche à  m’apitoyer  u mening ko‘nglimni yumshatmoqqa harakat  qilyapti; 

II.  s’apitoyer  (sur  qqn,  sur  qqch)  vpr  ayamoq,  achinmoq,  rahmi  kelmoq; 

s’apitoyer sur le sort de qqn birovning taqdiriga achinmoq. 

aplanir

  I.  vt  1.  tekislamoq,  baravarlamoq;  tep-tekis  qilmoq;  aplanir  un chemin  yo‘ lni  tekislamoq;  2.  fig  yo‘qotmoq;  bartaraf  qilmoq;  aplanir  des 

difficultés  qiyinchiliklarni  yo‘qotmoq;  II.  s’aplanir  vpr  1.  tekislanmoq, 

baravarlashmoq; 2. bartaraf bo‘lmoq, yo‘qolmoq. 

aplanissement

  nm  tekislanish,  baravarlashish;  2.  bartaraf  bo‘lish, 

tugash. 


aplati,  ie

  adj  1.  yassi,  yalpoq;  2.  juda  horigan,  charchagan,  horg‘in; 

holdan  toygan,  holsizlangan,  darmonsizlangan;  je  suis  complètement 

aplati par la chaleur issiqdan butunlay holdan toydim. 

aplatir

 I. vt 1. yoymoq, yassilamoq, yassi qilmoq; yapaloqlamoq, yapaloq qilmoq, yalpaytirmoq; aplatir un morceau de fer à coups de marteau temir 

bo‘lagini  bolg‘a  bilan  urib  tekislamoq;  2.  tekislamoq,  silliqlamoq  (dazmol 

yordamida);  silab  silliqlamoq,  tekis  qilib  qo‘ymoq;  aplatir  un  ourlet  chokni 

dazmollab tekislamoq; il s’est aplati les cheveux u sochlarini silab tekisladi; 

3.  fig  fam  yo‘q  qilmoq,  tep-tekis  qilmoq,  yakson  qilmoq  (dushman);  II. 

s’aplatir  vpr  1.  tekislamoq,  yassi  bo‘lmoq,  yapaloqlamoq;  un  morceau  de 

fer s’est aplati  temir bo‘lagi  tekislandi; 2. fam cho‘zilmoq cho‘zilib yotmoq; il 

s’est  aplati  sur  le  trottoir  u  yo‘l  chetida  cho‘zilib  yotdi;  3.  fig  o‘ ta 

laganbardorlik,  xushomadgo‘ylik  qilmoq,  jilpanglamoq;  il  s’aplatit  devant 

ses supérieurs u boshliqlari oldida jilpangladi. 

aplatissement

  nm  1.  yapaloqlik,  yalpayganlik,  yassilik;  yapaloqlash, 

yassilash; 2. o‘ taketgan laganbardorlik, uchiga chiqqan xushomadgo‘ylik. 

aplomb


  nm  1.  tik,  vertikal  narsa;  2.  muvozanatga  keltirmoq;  3.  o‘ziga 

ishonish,  manmanlik;  loc  adj  d’aplomb  doimiy  muvozanatda,  mustahkam, 

qattiq. 

apocalypse

  nf  apokalipsis  (xristiyanlarning  “oxir  zamon”  haqidagi  

rivoyatlarni o‘z ichiga olgan diniy kitob). 

apocalyptique

  adj  apokalipsisga  oid;  vision  apocalyptique  apokaliptik 

dunyoqarash. 

apocope


 nf ling apakopa (so‘z oxiridagi tovushlarning tushib qolishi). 

apocryphe

  adj  1.  cherkov  tan  olmaydigan,  apokrifik;  un  évangile 

apocryphe  apokrifik  injil  (xristiyanlarning  diniy  kitobi);  2.  to‘g‘ri  bo‘lmagan, 

soxta,  ishonchsiz,  ishonib  bo‘lmaydigan,  shubhali;  un  livre  apocryphe 

apokrif (soxta asar). 

apogée

 nm 1. astron apogey (oy yoki sun’iy yo‘ldosh orbitasining yerdan eng  uzoq  nuqtasi); 2. fig eng yuksak pog‘ona,  daraja, cho‘qqi, avj; parvenir 

à son apogée eng yuqori cho‘qqiga erishmoq. 

apolitique

  adj  siyosatdan  o‘zini  chetga  olib  qochuvchi,  ijtimoiy-siyosiy 

hayotdan chetda yuruvchi, siyosatdan yiroq, siyosatga aralashmovchi. 

apollon


 nm 1. myth Apollon; 2. fig go‘zal, barno yigit. 

apologétique

  I.  adj  apologiyaga  oid,  apologetik,  maqtaydigan,  himoya 

qiladigan;  II.  nf  apologetika  (teologiyaning  xristiyan  dini  aqidalarini  himoya 

qiluvchi bo‘limi). 

apologie


  nf  apologiya;  maqtov,  madhiya;  ko‘pincha  birovni  ko‘r-ko‘rona 

himoya qilish, maqtash, madh etish. 

apologiste

 nm apologet, ko‘r-ko‘rona madh etuvchi, maqtovchi, maddoh. 

apologue

 nm masal, hikoyat. 

aponévrose

 nf anat aponevroz (serbar mushaklar payi). 

apophtegme

 nm aforizm, hikmatli so‘z. 

apophyse

 nf anat suyakdagi o‘siq, o‘sim ta, o‘sma. 

apoplectique

 adj apopleksiya oqibatidagi, apopleksik. 

apoplexie

  nf  apopleksiya,  sakta  (miyaga  qon  quyilishi  yoki  miya  qon 

tomirlarining bekilishi natijasida hushdan ketish yoki falaj bo‘lish). 

apostasie

  nf  1.  relig  dindan  qaytish,  kufr  ketish,  murtadlik;  2.  fig 

maslagidan qaytish, qaytganlik, murtadlik. 

apostasier

 vi 1. dindan qaytmoq 2. fig maslagidan, e’ tiqodidan qaytmoq. 

apostat

  nm  1.  dindan  qaytgan  kishi,  murtad;  2.  fig  xoin,  murtad; maslagidan, e’ tiqodidan, so‘zidan qaytgan odam. 

a

 posteriori

 I. loc adv tajribaga, faktlarga asoslanib, tajribadan olib; II. adj  

inv tajribaga va  faktlarga asoslangan,  tajriba va  faktlardan kelib chiqadigan, 

asosli; le caractère a posteriori tajribaga va faktlarga asoslanganlik. 

apostolat

 nm 1. relig  apostollik (nasroniy dinini targ‘ib qilish faoliyati); 2. 

fig qizg‘in targ‘ibotchilik, tarafdorlik, muxlislik. 

apostolique

  adj  1.  apostolik,  apostollikka  oid;  2.  papaga  oid,  papa;  le 

nonce apostolique Papa nunsiysi (Rim papasining diplomatik vakili). APOSTROPHE

 

APPEL 

 

 39 

apostrophe

1

  nf  1.  murojaat;  murojaatnoma;  2.  o‘dag‘aylash,  jekirish, jerkish,  hayqirish,  dag‘dag‘a,  do‘q;  qattiq  tanbeh,  koyish;  lancer  une 

apostrophe à qqn qattiq tanbeh bermoq. 

apostrophe

2

 nf apostrof, ajratish belgisi (’). apostropher

 vt fam birdan yopishib ketmoq, talab, urushib tashlamoq. 

apothéose

  nf  apofeoz  (1.  Qadimgi  Rim  va  Yunonistonda:  qahramon 

imperatorni  qutlab  ilohiylashtirish  marosimi;  2.  ulug‘lash,  maqtash;  maqtov, 

madhiya; 3. shuhrat cho‘qqisi; zafar, zo‘r g‘alaba, tantana). 

apothicaire

  nm  vx  aptekachi;  un  compte  d’apothicaire  haddan  ziyod 

cho‘zilib ketgan hisob. 

apôtre


 nm 1. apostop, xavoriy (Isoning afsonaviy o‘n ikki shogirdidan biri); 

2.  xristiyan  dinining  targ‘ibotchisi;  3.  biror  ta’limot,  nazariyani  targ‘ib  etuvchi 

va himoya qiluvchi kishi. 

apparaître

 vi 1. ko‘rinmoq, ko‘rinish bermoq, paydo bo‘lmoq; chiqmoq; un 

vieillard  apparut sur le  seuil  ostonada qariya ko‘rindi, paydo bo‘ldi; tout à 

coup la  montagne apparut  à l’horizon birdaniga  ufqda  tog‘ ko‘rindi;  2. fig 

namoyon  bo‘lmoq, yuzaga kelmoq, kelib chiqmoq,  tug‘ilmoq; les difficultés 

de  l’entreprise  apparaissent  maintenant  korxonaning  qiyinchiliklari  endi 

namoyon bo‘ldi; 3. nazarida  tuyulmoq;  tasavvur, xayol etilmoq; 4. apparaître 

comme  -day  bo‘lib  ko‘rinmoq,  -ga  o‘xshab  ko‘rinmoq,  -dek  tuyulmoq;  5.  il 

apparaît  que  menimcha,  nazarimda,  shekilli;  ma’lum  bo‘lyaptiki,  bundan 

kelib  chiqadiki;  il  apparaît  de  là  que  c’est  une  erreur  bundan  kelib 

chiqadiki, bu xato. 

apparat

  nm  1.  tantanavorlik,  serhashamlik,  dabdabalilik;  tantana, dabdaba; 2. apparat (ilmiy asarlarga, asarlar to‘plamiga berilgan tushuntirish, 

izoh); l’apparat critique matnga berilgan tanqidiy izoh. 

appareil

  nm  1.  apparat,  uskuna,  asbob;  appareil  photographique 

fotoapparat;  appareil  téléphonique  telefon  apparati,  telefon;  2.  anat 

organizmda  muayyan  bir  vazifani  bajaradigan  organ;  appareil  digestif 

ovqatni  hazm  qilish  organlari;  3.  archit  g‘ishtdan,  toshdan  terilgan  devor 

qismlarining  birikish  turlari; 4. muassasa,  tashkilot;  appareil de l’Etat davlat 

apparati; 5. samolyot; appareil  moyen-courrier o‘rtacha olislikka uchadigan 

transport samolyoti; appareil d’entraînement mashq samolyoti;  appareil à 

réaction reaktiv samolyot. 

appareillage

  nm  1.  apparatura,  uskunalar,  asbob-uskuna,  jihoz;  2. 

mexanizm,  moslama,  qurilma;  3.  mar  jo‘nash,  jo‘nab  ketish,  yo‘lga  chiqish; 

jo‘nashga, yo‘lga chiqishga tayyorlanish (kema). 

appareiller

1

 I. vi 1. mar jo‘nashga  tayyorlanmoq,  portdan  jo‘namoq;  II. vt 1.  tayyorlamoq;  2.  archit  tosh,  g‘isht  kabilarni  tarashlamoq,  terishga 

tayyorlamoq;  birga  termoq;  appareiller  les  pierres  toshlarni,  g‘ishtlarni 

terishga tayyorlamoq; toshlarni terib qo‘ymoq. 

appareiller

2

  I.  vt  1.  juftlamoq,  juft-juft  qilmoq,  juft-juft  qilib  qo‘shmoq, biriktirmoq,  bog‘lamoq;  2.  juftlashtirmoq,  choptirmoq  yoki  qochirmoq;  II. 

s’appareiller vpr 1. bir-biriga mos qilmoq (narsa); 2.  juftlashmoq (hayvonlar, 

qushlar). 

apparemment

 adv ko‘rinishidan, aftidan;  ehtimol, chamasi; il n’est bête 

qu’apparemment  u  aftidan  tentakka  o‘xshaydi,  xolos,  u  tentakka  o‘xshab 

ko‘rinadi, xolos. 

apparence

 nf 1. bashara,  tashqi  qiyofa,  tashqi ko‘rinish (kishi va narsa); 

un  garçon  d’apparence  maladive  tashqi  qiyofasi,  ko‘rinishi  kasal  bola; 

avoir  une  belle  apparence  chiroyli  ko‘rinmoq,  tashqaridan  chiroyli 

ko‘rinmoq;  en  apparence  ko‘rinishidan;  2.  sirtdan  ko‘rinish,  yuzakilik, 

nomigagina; bo‘lib ko‘rinish,  tuyulish; ehtimollik; prendre  l’apparence pour 

la  réalité  yuzakilikni  haqiqat  deb  hisoblamoq;  selon  toute  apparence 

ehtimol; bo‘lsa kerak. 

apparent, ente

 adj 1. aniq, oshkora, ochiq-oydin, ko‘rinib  turgan; porter 

un  insigne  d’une  manière  apparente  ordenni  oshkora  taqmoq,  taqib 

yurmoq;  2.  aniq,  shubhasiz;  ayon,  o‘z-o‘zidan  ko‘rinib  turgan;  sans  cause 

apparente  hech  qanday  sababsiz;  yaqqol  ko‘rinib  turgan  sababsiz;  3. 

yuzaki,  sirtdan  ko‘rinadigan;  faqat  ko‘rinishidagi,  bo‘lib  ko‘rinadigan, 

tuyuladigan, zohiriy; soxta, yolg‘on, yolg‘ondakam; le  mouvement apparent 

du Soleil autour de la Terre Quyoshning Yer atrofida sodir bo‘layotganday 

ko‘rinadigan, tuyuladigan harakati. 

apparenté,  ée

 adj 1. qarindosh  bo‘lgan; qarindosh-urug‘  bo‘lib  turgan; il 

est  apparenté  à  une  illustre  famille  u  mashhur  oila  bilan  qarindosh;  2. 

birlashgan,  birlashtirilgan;  birgalikdagi,  qo‘shma;  yagona,  umumiy  (saylov 

davrida);  listes  apparentées  nomzodlarning  birgalikdagi  ro‘yxati;  3.  fig 

qo‘shilgan,  qatoriga  qo‘shilgan;  tomoniga  o‘ tgan;  il  est  apparenté  aux 

socialistes u sotsialistlarga qo‘shilgan. 

apparentement

 nm nomzodlar ro‘yxatining qo‘shiluvi (saylovda). 

apparenter

 

(s’)


  vpr  1.  qarindosh  bo‘lmoq;  s’apparenter  à  la 

bourgeoisie  burjuaziyaga  qarindosh  bo‘lmoq;  2.  qo‘shilmoq,  birlashmoq 

(saylovda);  il  s’est apparenté aux socialistes u sotsialistlarga qo‘shildi; 3. 

(ega jonsiz predmet) o‘xshash bo‘lmoq;  bir xil bo‘lmoq; le goût de l’orange 

s’apparente  à  celui  de  la  mandarine  apelsinning  ta’mi  mandarinnikiga 

o‘xshash bo‘ladi. 

appariteur

 nm 1. universitet qorovuli 2. texnik xodim. 

apparition

 nf 1. paydo bo‘lish, ko‘rinish, ko‘rinish berish; ne faire qu’une 

courte apparition birrov ko‘rib chiqmoq, bir minutga kirib chiqmoq; 2. paydo 

bo‘lish,  namoyon  bo‘lish;  yuzaga  chiqish;  l’apparition  subite  d’une  réalité 

cachée  yashiringan  haqiqatning  birdaniga  yuzaga  chiqishi;  3.  xayolda 

ko‘ringan narsa, xayolot; xayoliy sharpa, ko‘lanka, arvoh. 

apparoir 

v impers il appert que ko‘rinib turibdiki. 

appartement

 nm kvartira, xonadon. 

appartenance

  nf  mansublik,  aloqadorlik,  qarashli  bo‘lish;  son 

appartenance  à  la  communauté  juive  uning  yahudiylar  jamoasiga 

mansubligi. 

appartenir

 

(à)  I.  vi  1.  qarashli  bo‘lmoq,  mansub  bo‘lmoq;  la  terre 

appartient  à  celui  qui  la  cultive  yerga  kim  ishlov  bersa,  yer  o‘shanga 

qarashli  bo‘ladi; 2. qaram bo‘lmoq;  ixtiyoriga berilmoq,  bo‘ysunmoq; domiga 

tushmoq;  elle  ne  vous  appartiendra  jamais  u  sizga  hech  qachon  qaram 

bo‘lmaydi,  u  sizning  domingizga  hech  qachon  tushmaydi;  3.  mansub 

bo‘lmoq, -ga kirmoq, -ni  tashkil etmoq, qilmoq; cette plante appartient  à la 

famille  des  crucifères  bu  o‘simlik  krestgullilar  oilasiga  mansub;  4.  tegishli 

bo‘lmoq, daxldor bo‘lmoq, aloqador;  taalluqli bo‘ lmoq; pour des raisons qui 

m’appartiennent menga aloqador bo‘lgan sabablarga ko‘ra; II. s’appartenir 

vpr  ixtiyori  o‘zida,  qo‘lida  bo‘ lmoq;  avec  tous  ces  enfants,  je  ne 

m’appartiens  plus  bu  bolalarning  hammasi  bilan,  endi  mening  ixtiyorim 

o‘zimda  emas;  III.  v  impers  kerak,  zarur,  lozim;  il  appartient  aux  parents 

d’élever leurs enfants ota-onalar bolalarni tarbiya qilishlari lozim. 

appas


 nm pl ayollarning go‘zalligi, kelishgan qomati, go‘zal badani. 

appât


  nm  1.  xo‘rak  (qarmoq,  qopqon  kabi larda);  mettre  l’appât  à 

l’hameçon  qarmoqqa  xo‘rak  ildirmoq;  2.  fig  ko‘ngil  sust  ketadigan  narsa; 

qiziqtiradigan, havasni keltiradigan narsa. 

appâter


  vt  1.  xo‘rak  bilan  o‘ziga  tortmoq;  appâter  des  oiseaux,  des 

poissons  qushlarni,  baliqlarni  yem,  xo‘rak  bilan  o‘ziga  tortmoq;  2.  yo‘ldan 

urmoq,  yo‘ldan  ozdirmoq  (odatda  biror  narsa  va’da  qilish  orqali);  appâter 

qqn  par  de  belles  promesses  birovni  chiroyli  va’dalar  bilan  o‘ziga  jalb 

qilmoq, o‘ziga og‘dirmoq, yo‘ldan urmoq, qarmog‘iga ilintirmoq. 

appauvrir

  I.  vt  1.  qashshoqlashmoq,  xonavayron  qilmoq;  2. 

kuchsizlantirmoq 

(yerni) 

II. 


s’appauvrir 

vpr 


kambag‘allashmoq, 

qashshoqlashmoq. 

appauvrissement

  nm  1.  qashshoqlashish;  kambag‘allashish;  2. 

kuchsizlantirish (yer). 

appeau


  nm  1.  kirkik  (qush  chaqiradigan  hushtak);  2.  chaqiruvchi  qush 

(boshqa qushlarni chaqirish uchun ovchi tomonidan qo‘yilgan qush). 

appel

  nm  1.  chaqiriq  ovozi;  chaqiriq,  chaqirish;  un  appel  à  l’aide yordamga  chaqirish;  yordam  chaqirgan  qichqiriq;  l’appel  d’une  cloche 

qo‘ng‘iroqning  da’vat  etgan  ovozi;  répondre  à  un  appel  chaqiriqqa  javob 

bermoq;  accourir  au  premier  appel  birinchi  chaqiriqqayoq,  birinchi 

so‘ragandayoq yugurib yetib kelmoq, chopib yetib kelmoq; faire un appel du 

pied  ishora,  shama  qilmoq;  appel  aux  armes  (à  l’insurrection)  qurolli 

qo‘zg‘olonga  chaqiriq;  envoyer  un  appel  téléphonique  telefonda 

gaplashish  uchun  chaqiriq,  chaqiriq  qog‘ozi  jo‘natmoq;  l’appel  de  la 

conscience vijdon  amri; 2. mil chaqirish; l’appel sous les drapeaux harbiy 

xizmatga,  armiya  safiga  chaqirish;  devancer  l’appel  harbiy  xizmatga 

muddatidan  oldin  kirmoq;  l’âge  de  l’appel  chaqiriq  yoshi;  3.  xitobnoma, APPELÉ

 

APPORTER 

 

 40 

murojaatnoma;  murojaat,  xitob,  chaqiriq;  faire  appel  murojaat  qilmoq, 

undamoq,  da’vat  qilmoq;  4.  yo‘qlama;  faire  l’appel  yo‘qlama  qilmoq; 

répondre,  être  présent  à  l’appel  yo‘qlamada  hozir  bo‘lmoq;  5.  dr 

apellatsiya, shikoyat arizasi;  la  cour d’appel shikoyat sudi,  apellatsion sud; 

faire  appel  d’un  jugement  sud  qaroriga  shikoyat  arizasini  bermoq;  sans 

appel  shikoyat  qilish  huquqisiz;  fig  apellatsiyasiz,  shikoyatga,  norozilik 

arizasiga yo‘l qoldirmaydigan, qat’iy; un refus sans appel qat’ iy bosh tortish, 

rad  qilish;  6.  techn  havo  tortish  kuchi,  havo  tortish;  un  appel  d’air  havo 

tortish;  havo  tortish  joyi  (mo‘ri,  pech  kabilar);  7.  sport  ko‘ tarish,  otish  yoki 

sakrash uchun qilingan keskin harakat, zarb. 

appelé


  nm  1.  chaqirilgan,  taklif  qilingan,  etilgan;  chorlangan;  il  y  a 

beaucoup  d’appelés,  mais  peu  d’élus  taklif  etilganlar  ko‘p,  ammo  tanlab 

olinganlar  kam;  2.  mil  harbiy  xizmatga  chaqiriluvchi;  les  appelés  de  2006 

2006-yilda harbiy xizmatga chaqiriluvchilar. 

appeler

  I.  vt  1.  nom  bermoq,  nomlamoq,  atamoq;  appeler  les  choses par leurs noms har bir narsani o‘z nomi  bilan  atamoq; 2. chaqirmoq, da’vat 

etmoq;  appeler  au  téléphone  telefonga  chaqirmoq;  appeler  sous  les 

drapeaux  harbiy  xizmatga  chaqirmoq;  appeler  à  une  charge  postga, 

vazifaga  tayinlamoq;  3.  chaqirmoq,  taklif  qilmoq;  appeler  qqn  en  justice 

sudga  chaqirmoq;  3.  jalb  qilmoq,  tortmoq;  appeler  l’attention  de  qqn  sur 

birovning diqqatini biror narsaga  tortmoq; 4.  talab qilmoq; keltirib chiqarmoq; 

la situation financière  appelle une solution urgente moliyaviy vaziyat  tez 

hal  qilinishni  talab  qiladi;  II.  vi  1.  dr  shikoyat,  norozilik  arizasini  bermoq; 

shikoyat arizasi bilan murojaat qilmoq; 2. en  appeler à dalil,  bahona  qilmoq, 

dalil  qilib  ko‘rsatmoq;  dalil  keltirmoq,  guvoh  sifatida  ko‘rsatmoq;  havola 

qilmoq;  j’en  appelle  à  votre  témoignage  guvoh  bo‘ling;  III.  s’appeler  vpr 

atalmoq,  nomlanmoq;  deb  atalmoq,  deyilmoq;  je  m’appelle  Paul  mening 

ismim Pol; comment  s’appelle cette fleur?  bu gul  qanday nomlanadi?  bu 

gulning nomi nima? 

appellation

  nf  nom,  ism,  ot  (narsalar  uchun);  un  vin  d’appellation 

contrôlée navli, sarxil sharob. 

appendice

 nm 1. biror  narsaning davomi;  taqab solingan  imorat yonma-

yon  qurilgan  bino;  2.  ilova,  qo‘shimcha  (kitob,  jurnalda);  mettre  en 

appendice  ilova’da  bermoq,  ilova  sifatida  qo‘shmoq;  3.  anat  appendiks, 

ko‘richak o‘simtasi. 

appendicite

  nf  appenditsit  (appendiksning  yallig‘lanishi,  ko‘richak 

kasalligi);  opérer  qqn  de  l’appendicite  birovning  ko‘richak  o‘sim tasini 

operatsiya bilan olib tashlamoq. 

appentis

 nm bostirma, ayvon, shiypon; soyabon. 

appert (il)

 voir apparoir. 

appesantir

 I. vt og‘irlashtirmoq, vazminlashtirmoq; II. s’appesantir vpr 1. 

og‘irlashmoq,  vazminlashmoq,  toshi  ortmoq;  je  sentais  ma  tête 

s’appesantir men boshim og‘irlashib ketayotganini sezardim; 2. biror masala 

ustida  uzoq  to‘xtalib  o‘ tmoq,  to‘xtamoq;  ezmalik  qilmoq,  gapni  cho‘zmoq;  il 

s’appesantit sur les détails u ikir-chikir ustida uzoq to‘xtaldi. 

appesantissement

 nm og‘irlashish, og‘irlik. 

appétence

 nf xohish, istak,  tilak, orzu; xohlash, intilish; biror narsa  qilgisi 

kelish. 

appétissant,  ante

  adj  1.  ishtahani  qo‘zg‘atadigan,  so‘lakni  oqizadigan, 

yeyishli;  2.  fig  fam  havasni  keltiradigan,  ko‘zni  o‘ynatadigan,  yoqimli;  o‘ziga 

jalb qiladigan. 

appétit


  nm  1.  ishtaha;  bon  appétit!  totli  bo‘lsin!  osh  bo‘ lsin!  yoqimli 

ishtaha!  2.  orzu,  istak,  xohish;  être  en  appétit  de  qqch  orzu  qilmoq;  3.  pl 

kishi organizmi ehtiyojlarini qondirish uchun qilingan harakat; appétit sexuel 

jinsiy aloqa qilish istagi, hirs. 

applaudir

 I vt olqishlab chapak, qarsak chalmoq, olqishlamoq; applaudir 

un acteur  artistni olqishlamoq,  olqishlar bilan kutib  olmoq; applaudir  à tout 

rompre gulduros qarsaklar bilan olqishlamoq, kutib olmoq; être applaudi fig 

xursandchilik bilan  qarshi olinmoq; son discours a été très applaudi uning 

nutqi gulduros qarsaklar  bilan qarshi olindi; uning nutqini gulduros qarsaklar 

bilan  qarshi  oldilar;  II.  vi  ma’qullamoq,  olqishlamoq;  qo‘llab-quvvatlamoq; 

j’applaudis  à  cette  initiative  men  bu  tashabbusni  ma’qullayman;  III. 

s’applaudir  (de  qqch)  vpr  biror  narsadan,  narsaga  xursand  bo‘lmoq,  biror 

narsadan baxtli bo‘lmoq. 

applaudissement

 nm olqishlab chalingan chapaklar, qarsaklar; olqishlar; 

une  salve,  un  tonnerre,  une  tempête  d’applaudissements  gulduros 

qarsaklar;  le  théâtre  croulait  sous  les  applaudissements  olqishlardan 

teatr larzaga keldi. 

applicable

  adj  qo‘llab,  ishlatsa  bo‘ ladigan,  qo‘llaniladigan,  ishlatishga 

yaraydigan; cette  loi n’est pas applicable  aux étrangers bu  qonunni chet 

el fuqarolariga qo‘llab bo‘lmaydi. 

application

  nf  1.  qo‘yish,  ustiga  qo‘yish;  bosim;  ustiga  surtish; 

l’application  d’une  couche  de  peinture  bir  qavat  bo‘yoq  surtish; 

l’application  d’un  papier  sur  le  mur  devorga  qog‘oz  yopishtirish;  2.  fig 

qo‘llash,  tadbiq  etish;  qo‘ llanish;  l’application  de  la  loi  qonunning 

qo‘llanishi; qonunni  qo‘llash; les applications pratiques d’une découverte 

kashfiyotning  amaliyotga  tadbiq  etilishi,  kashfiyotni  amaliyotga  tadbiq  etish; 

champ  d’application  qo‘llash,  qo‘llanish  doirasi;  mettre  en  application 

amalga oshirmoq; mettre une théorie en application nazariyani amaliyotga 

tadbiq  etm oq;  3.  qunt,  tirishqoqlik;  l’application  à  l’étude  o‘qishdagi 

tirishqoqlik;  travailler  avec  beaucoup  d’application  katta  tirishqoqlik  bilan 

ishlamoq. 

applique


  nf  1.  bra  (devoriy  shamdon  yoki  chiroq  tutqichi);  devorga  osib 

qo‘yilgan  chiroq;  2.  kashta,  gul;  naqsh,  bezak,  quroq  (narsa  ustiga  uni 

bezash, mustahkam qilish uchun yopishtirilgan, ilingan, surtilgan  har qanday 

narsa). 


appliqué, ée

 adj 1. qo‘yilgan,  bosilgan;  2.  tirishqoq,  quntli; 3. amaliy; les 

arts appliqués xalq amaliy san’ati. 

appliquer

 I. vt 1. qo‘ymoq, bosmoq, ustiga qo‘ymoq; qoplamoq, surtmoq; 

yopishtirmoq;  qoqib  yopishtirmoq;  appliquer  un  sceau  muhr,  pechat 

bosmoq;  appliquer  des  ventouses  banka  qo‘ymoq;  appliquer  une 

compresse sur la joue yuziga kompress qo‘ymoq; 2. fam urmoq, tushirmoq; 

appliquer  un  soufflet  à  qqn  shapaloq  urmoq,  tarsaki  tushirmoq;  3.  tadbiq 

etmoq,  joriy etmoq;  ishlatmoq, qo‘ llamoq;  appliquer une  méthode, une loi 

uslubni, qonunni  qo‘llamoq; 4. qaratmoq, yo‘naltirmoq;  to‘plamoq; appliquer 

son attention  à qqch  biror  narsaga diqqatini  to‘plamoq; II. s’appliquer vpr 

1.  to‘g‘ri  kelmoq,  mos  kelmoq;  yopishmoq;  ce  papier  peint  s’applique 

facilement sur le plâtre bu gulqog‘oz suvoqqa osonlikcha yopishmoqda; 2. 

taalluqli  bo‘lmoq,  tegishli  bo‘lmoq;  cette  remarque  s’applique  à  tout  le 

monde bu  tanbeh hammaga  taalluqlidir;  3.  tirishqoqlik qilmoq,  qunt  qilmoq, 

hafsala  qilmoq; cet écolier s’applique bien bu  o‘quvchi qunt  bilan harakat 

qilmoqda; il s’applique  à tout comprendre u hamma  narsani  tushunishga 

harakat  qilmoqda;  il  s’applique  à  ce  travail  u  bu  ishni  qunt  bilan 

bajarmoqda. 

appoint

  nm  1.  qo‘shimcha  summa  (yaxlit  raqamli  summaga Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling