Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet143/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   139   140   141   142   143   144   145   146   ...   238

découpent nettement sur le ciel yaproqlar osmonda aniq ajralib turishibdi. 

netteté


 nf 1.  tozalik, pokizalik; il  était toujours d’une grande netteté u 

hamisha  juda pokiza edi; 2.  aniqlik, ravshanlik; netteté des idées  fikrlarning NETTOIEMENT

 

NICHE 

 

 359 

aniqligi; 3. aniqlik, ravshanlik (ko‘zga tashlanuvchi narsaning); la netteté de 

l’image suratning aniqligi. 

nettoiement

  nm  tozalash;  service  de  nettoiement  axlatlarni  tozalash 

xizmati. 

nettoyage

  nm  1.  tozalash;  nettoyage  d’une  façade  peshtoqni  qirib 

tozalash;  nettoyage  à  sec,  à  la  vapeur  kimyoviy,  bug‘  bilan  tozalash;  2. 

dushmandan  tozalash;  nettoyage  d’une  position  pozitsiyani  dushmandan 

tozalash. 

nettoyer


  vt  1.  tozalamoq,  yuvib-taramoq,  yig‘ishtirmoq;  nettoyer  des 

vêtements ust-boshlarni  tozalamoq; nettoyer la  maison uyni yig‘ishtirmoq; 

2.  tozalamoq (dushmandan, yot  unsurlardan); l’armée a nettoyé la  région 

armiya  bu  rayonni  dushmandan  tozaladi;  3.  fam  o‘g‘ri  urmoq,  o‘marib 

ketmoq,  ship-shiydam  qilmoq;  les  voleurs  ont  nettoyé  la  maison  o‘g‘rilar 

uyni ship-shiydam ketishdi. 

nettoyeur,

 

euse  n  tozalovchi,  artuvchi;  nettoyeur  de  vitres  oynalarni 

tozalovchi, yuvib-artuvchi. 

neuf

1

  I.  adj  numér  inv  1.  to‘qqiz;  2.  to‘qqizinchi;  le  chapitre  neuf to‘qqizinchi bob; II. nm inv to‘qqiz raqami; neuf arabe arab raqamida  to‘qqiz 

(9), neuf romain rim raqamida  to‘qqiz (IX); 4.  to‘qqiz sonli  qarta;  le neuf de 

carreau g‘ishtin to‘qqiz. 

neuf


2

, neuve


 I. adj 1. yangi,  endigina qilingan,  tutilmagan, ishlatilmagan, 

yappa-yangi,  ohori  to‘kilmagan;  à  l’état  neuf,  tout  neuf,  flambant  neuf 

yangi holatda, yappa-yangi, ohori  to‘kilmagan; 2. yangi; un amour tout neuf 

sof  sevgi;  des  idées,  des  images  neuves  yangi  g‘oyalar,  tasavvurlar;  3. 

qqch  de  neuf  yangi  narsa,  yangilik;  rien  de  neuf  dans  cette  affaire  bu 

ishda hech qanday yangilik yo‘q; alors, quoi de neuf aujourd’hui? shunday 

qilib, bugun qanday yangiliklar bor? II. nm yangilik, yangi narsa; yangi kiyim; 

à  neuf  yangidan,  boshqatdan;  il  a  remis  son  appartement  à  neuf  u  uyini 

yangiladi. 

neurasthénie

  nf  nevrasteniya  (tez  charchash;  ozib  ketish;  jizzakilik  va 

bosh og‘rig‘i bilan xarakterlanadigan asabiy kasallik). 

neurasthénique

  I.  adj  nevrasteniyaga,  nearastenikka  oid,  xos, 

nevrastenik;  devenir,  être  neurasthénique  nevrastenik  bo‘lib  qolmoq, 

bo‘lmoq; II. n nevrastenik. 

neurologie

 nf nevrologiya. 

neurologique

 adj nevrologiyaga oid, nearologik, nevrologiya. 

neurologue

 n nevrolog. 

neurone

 nm neyron, nerv hujayrasi. neutralisation

  nf  1.  neytralizatsiya,  neytral  holga  keltirish;  2.  neytral, 

betaraf, xolis qilib qo‘yish (davlatni). 

neutraliser

  vt  1.  neytral,  betaraf,  xolis  qilib  qo‘ymoq  (biror  davlat, 

territoriya,  shaharni);  2.  ta’siri  o‘ tmaydigan  qilib  qo‘ymoq,  ta’sirini  kesmoq, 

neytrallamoq,  zararsizlantirmoq;  neutraliser  les  effets  de  l’opposition 

muxoliflarning 

ta’sirini 

kesmoq; 


neutraliser 

l’adversaire 

raqibni 

zararsizlantirmoq. 

neutralisme

 nm neytrallik, betaraflik, xolislik. 

neutraliste

  adj,  n  neytral,  betaraf,  xolis;  attitude  neutraliste  betaraflik 

munosabati; les pays neutralistes betaraf davlatlar. 

neutralité

 nf neytrallik, betaraflik, xolislik (odam; davlat). 

neutre


 I. adj 1. neytral, betaraf, xolis; état, pays neutre betaraf hukumat, 

davlat;  2.  xolis,  betaraf;  information  neutre  et  objective  xolis  va  ob’ektiv 

ma’lumot; rester neutre xolis qolmoq; 3. gram sredniy rod; le genre neutre, 

le neutre en anglais, en allemand ingliz, nemis tillarida sredniy rod; 4. chim 

neytral;  sel  neutre  neytral  tuz;  5.  bo‘g‘iq,  rangsiz;  couleur  neutre  bo‘g‘iq 

rang; 6. neytral, xoli;  style neutre, inexpressif neytral, his-hayajondan xoli 

uslub; II. n 1. betaraf, xolis; 2. nm gram sredniy rod. 

neutron


 nm neytron; les neutrons et les protons neytron va protonlar. 

neuvaine


 nf to‘qqiz kunlik tavba-tazarru. 

neuvième


  I.  adj  1.  to‘qqizinchi;  neuvième  symphonie  de  Beethoven 

Betxovenning  to‘qqizinchi  sim foniyasi;  2.  to‘qqizdan  bir  hissa;  la  neuvième 

partie de son volume  hajm ining  to‘qqizdan biri; II. n 1.  to‘qqizinchi; elle est 

la  neuvième  u  to‘qqizinchi;  2.  nf  to‘qqizinchi  sinf;  il  entre  en  neuvième  u 

to‘qqizinchi sinfga o‘ tdi. 

neuvièmement

 adv to‘qqizinchi bo‘lib, to‘qqizinchi o‘rinda. 

névé


  nm  firn,  mungi,  qattiq  qor  uyumi  (muzliklarning  yuqori  qismida 

bo‘ladigan donador qor). 

neveu

 nm jiyan;  ses neveux et nièces o‘g‘il va qiz jiyanlari; neveu à  la mode de Bretagne amakivachchaning o‘g‘li. 

névralgie

  nf  nevralgiya  (asab  sistemasining  biror  yeri  kasallanishi  yoki 

yallig‘lanishi  natijasida  paydo  bo‘ladigan  og‘riq);  névralgie  faciale  yuz 

nevralgiyasi; 2. migren (vaqt-vaqti bilan tutadigan qattiq bosh og‘rig‘i). 

névralgique

  adj  2.  nevralgiyaga  oid,  nevralgik;  douleur,  point 

névralgique  nevralgik  og‘riq,  nuqta;  2.  loc  le  point  névralgique  d’une 

situation vaziyatning bo‘sh, ishkal joyi. 

névrite


  nm  nevrit  (nervlarning  ba’zi  kasalliklar  oqibatida  yoki 

shikastlanish, zaharlanish, shamollash natijasida yallig‘lanishi). 

névropathe

 adj, n nevropat. 

névrose

  nm  nevroz  (markaziy  nerv  sistemasining  buzilishi  natijasida yuzaga keladigan va ichki organlar faoliyatini susaytiradigan kasallik). 

névrosé,


 

ée

 adj, n nevroz, nevroz kasaliga uchragan odam. névrotique

  adj  nevrozga  oid;  nevrotik,  nevroz;  trouble  névrotique 

nevrotik buzilish. 

nez


 nm inv 1. burun; nez droit, grec  to‘g‘ri, qirra burun; nez aquilin, en 

bec  d’aigle  qiyg‘ir  burun;  nez  pointu,  retroussé,  en  trompette  uchli, 

puchuq,  qanqaygan  burun;  parler  du  nez  manqalanib  gapirmoq;  avoir  le 

nez  bouché  burni  tiqilib  qolmoq;  2.  loc  mener  qqn  par  le  bout  du  nez 

birovning  burnidan  ip  o‘tkazib  olmoq;  à  vue  de  nez  bir  qarashda;  fam  les 

doigts dans le nez ko‘zini yumib, osonlikcha; cela lui prend au nez bu hol 

unda  bo‘ lib  turadi;  fam  se  bouffer  le  nez  janjallashmoq,  mushtlashmoq; 

avoir un verre dans le nez kayfi taraq bo‘lmoq; cela ce voit comme le nez 

au milieu de la figure  otning  qashqasiday;  montrer le bout de son nez lip 

etib  ko‘rinib  qo‘ymoq;  mettre  le  nez,  son  nez  à  la  fenêtre  derazadan 

qaramoq; loc nous n’avons pas  mis le nez dehors depuis deux jours ikki 

kundan  beri  tashqariga  chiqqanimiz  yo‘q,  ostona  hatlab  ko‘chaga 

chiqqanimiz yo‘q; piquer du nez mudramoq, pinakka ketmoq;  il fourre son 

nez partout u  hamma yerga  burnini  tiqib yuradi;  il n’a pas  levé le nez de 

son  travail  u  ishidan  boshini  ko‘tarmadi;  avoir  le  nez  sur  qqch  burnining 

ostida bo‘lmoq; se casser le nez à la porte de qqn birovning berk eshigiga 

duch  kelmoq;  fermer  la  porte  au  nez  de  qqn  birovning  yuziga  eshikni 

qarsillatib  yopmoq;  au  nez  de  qqn  birovning  ko‘zi  oldida;  passer  sous  le 

nez  burnining  ostidan  qochib  ketmoq;  fam  avoir  qqn  dans  le  nez  birovni 

ko‘rgani  ko‘zi  yo‘q  bo‘ lmoq;  fam  faire  un  pied  de  nez  ikki  qo‘lini  burniga 

tiqqancha qoldirmoq;  3. ziyraklik, sezgirlik; ils se sont bien débrouillés, ils 

ont  eu  du  nez  ular  juda  oson  qutulishdi,  ular  ziyraklik  qilishdi;  4.  tumshuq 

(hayvon); 5. burun, tumshuq; l’avion pique du nez samolyot tumshug‘i bilan 

sho‘ng‘idi. 

ni

 conj na; elle n’a rien de doux ni d’agréable bu ayolda na mayinlik, na yoqim toylik bor; je n’ai ni cigarette ni feu mening na sigaretim bor na o‘ tim; 

il ne dit ni oui ni non u na ha demadi na yo‘q; ni elle ni  moi n’irons na u, 

na men bormaymiz; je ne  crois pas qu’elle parte en vacances, ni  même 

qu’elle  en  ait  men  uning  ta’ tilga  chiqishiga  ishonmayman,  hattoki  uni 

olishiga  ham;  l’intelligence  n’est  preuve  de  talent,  ni  le  talent  n’est 

preuve  de  génie  na  aql  talantning  dalili,  na  talant  donolikning;  rien  de  si 

mal écrit ni de si ennuyeux que ce livre hech narsa bu kitobchalik yomon 

va  zerikarli  yozilmagan;  il  est  parti  sans  que  son  père  ni  sa  mère  le 

sachent uning ketganini na otasi na onasi bilsin. 

niable


 adj inkor qilinadigan, inkor qilsa  bo‘ladigan; cela n’est pas niable 

buni inkor qilib bo‘lmaydi. 

niais,

 

niaise adj go‘l,  tentakroq,  ahmoqroq;  elle est un peu niaise u  bir 

oz go‘lroq; sourire niais ahmoqona iljayish. 

niaisement

 adv go‘llik, tentaklik, ahmoqlik bilan. 

niaiserie

 nf 1. go‘llik,  ahmoqlik,  tentaklik; 2.  ahmoqona ish, xatti-harakat; 

ahmoqlik, bema’nilik,  bema’nigarchilik; il ne s’occupe que de niaiseries u 

faqat bema’nigarchiliklar bilan shug‘ullanadi. 

niche

1

 nf 1. taxmon, tokcha; 2. itning uychasi, katalagi; chien de garde à la niche katalakdagi qo‘riqchi it. 

niche


2

  nf  vieilli  hazil;  faire  des  niches  à  qqn  birov  bilan  hazillashmoq, 

birovga hazil qilmoq. 


NICHÉE

 

NOËL 

 

 360 

nichée


  nf  1.  uyadagi,  inidagi  qushchalar;  une  nichée  de  poussins  bir 

uya qushchalar; 2. bir to‘da bolalar. 

nicher

 I. vi 1. tuxum bosib yotm oq (qush); 2. fam yashamoq, in qurmoq; où niche-t-il?  uning  ini qayerda? un village niché dans la forêt  o‘rmonda 

makon  topgan  qishloq;  II.  se  nicher  vpr  uya,  in  qurmoq;  où  est-il  allé  se 

nicher? u qaysi inga kirib ketdi? 

nichon


 nm fam emchak, siyna, mamma. 

nickel


  I.  nm  nikel;  II.  adj  inv  fam  yaraqlagan,  top-toza,  pokiza;  c’est 

drôlement  nickel  chez  eux  ularning  uyi  yaraqlagan,  pokiza,  yog‘  tushsa 

yalagudek. 

nickeler


 vt nikellamoq; poignée nickelée nikellangan sop, dasta. 

nicotine


 nf nikotin; doigts jaunis par la nicotine nikotindan sarg‘aygan 

barmoqlar. 

nid

  nm  1.  uya,  in  (qushlar);  nid  d’hirondelle  qaldirg‘och  uyasi;  loc  nid d’aigle  baland joyga qurilgan imorat; nid de poules yo‘ldagi o‘ydim-chuqur; 

2. uya, in (hayvon); nid de fourmis, de guêpes chumoli, ari uyasi; 3. nids 

d’abeilles mumkatak,  asalari  uyasi; 4. dilkashlik qilinadigan  go‘sha; un nid 

douillet  dilkashlik  qiladigan  yumshoq  go‘sha;  5.  nid  de  uyasi,  makoni;  un 

nid de brigands qaroqchilar uyasi;  6. nid à uyasi, makoni; c’est un nid à 

moustiques bu chivinlarning uyasi. 

nièce

 nf qiz jiyan. nielle

1

 nm qora emal. nielle

2

 nf qorakuya, g‘alla o‘simliklari boshiga tushadigan kasallik. nieller

 vt qora emal bilan bezamoq. 

nième

  ou  énième  adj  1.  necha,  necha  bor;  je  vous  le  répète  pour  la nième, la énième fois men sizga buni  necha  bor qaytaryapman; 2. math n-

inchi; puissance énième (n

ième

) n-inchi daraja. nier

  vt  inkor  qilmoq,  rad  qilmoq,  tonmoq;  nier  l’évidence  aniq-ravshan 

narsani  inkor  qilmoq;  nier  un  fait,  un  événement  haqiqatni,  bo‘ lib  o‘ tgan 

narsani inkor qilmoq; l’accusé persiste  à nier sudlanuvchi qattiq  turib  inkor 

qilyapti; action de nier inkor qilish;  mots servants  à nier inkorni  bildiruvchi 

so‘zlar. 

nigaud,

 

aude  adj  ahmoq,  tentak,  go‘ l;  allons,  gros  nigaud,  ne  pleure 

pas bo‘ldi, tentakvoy yig‘lama. 

nihilisme

  nm  nigilizm  (har  qanday  norma,  prinsip  va  qonunlarni  inkor 

etish). 

nihiliste

 adj, n nigilist, nigilizm tarafdori. 

nimbe


  nm  oreol,  nur  chambar,  zarhal  doira  (farishtalar,  payg‘ambarlar, 

avliyolarni tasvirlashda boshi atrofida chiziladigan yog‘du). 

nimbé,

 

ée  adj  litt  nur  chambarga  o‘ralgan,  zarhal  doirali;  apparition 

nimbée de lumière yorug‘likning nur chambar shaklida paydo bo‘lishi. 

nimbus

 nm inv qora bulut (yomg‘irli yoki qorli). nippe

 nm eski kiyimlar, janda; fam vieilli pl kiyim-kechak. 

nipper

 I. vt fam kiyintirmoq; II. se nipper vpr kiyinmoq; elle s’était nippée comme une princesse u malikalarday kiyinib olgan edi. 

nippon,


 

one 


ou 

onne


 vieilli ou péj I. adj Yaponiyaga, yaponlarga oid;  II. 

n yapon, yaponiyalik. 

nique

  nm  birovni  nazarga  ilmaslik,  birovning  ustidan  kulish,  birovga barmoqni bigiz qilish. 

nirvana


  nm  nirvana  (budda  dini  ta’limotiga  ko‘ra:  bu  dunyo 

tashvishlaridan kechib o‘zini rohat-farog‘atda sezish). 

nitouche

 nf sainte nitouche nozikoyim, tegmanozik. 

nitrate

  nm  nitrat,  azot  kislotasining  tuzi;  nitrate  d’argent  lapis,  kumush nitrat. 

nitrique


 adj acide nitrique azot kislotasi. 

nitrobenzène

 nm nitrobenzol. 

nitroglycérine

 nm nitroglitserin. 

niveau


 nm 1. nivelir; niveau de  maçon shoqul; niveau à bulle shayton; 

vérifier  avec  un  niveau  shaytondan  chiqarmoq,  nivelirdan  o‘tkazmoq;  2. 

sath,  balandlik; niveau de  la  mer dengiz sathi; être au  même niveau que 

darajasida,  teng  bo‘lmoq;  mettre  de  niveau  shaytondan  chiqarmoq, 

tekislamoq;  passage  à  niveau  temir  yo‘ ldan  o‘ tish  joyi;  au  niveau  de 

baravar,  teng, baravar darajada; l’eau lui arrivait au niveau de la taille suv 

uning  beli  baravar  kelar  edi;  3.  qavat,  etaj;  centre  commercial  sur  deux 

niveaux ikki qavatga joylashgan savdo markazi; 4. fig daraja, saviya; mettre 

au  même  niveau  bir  xil  darajaga  qo‘ymoq;  le  niveau  des  études  o‘qish 

saviyasi;  5.  daraja;  rencontre  internationale  à  un  niveau  élevé  yuqori 

darajadagi xalqaro uchrashuv; niveau de vie hayot darajasi; haut niveau de 

vie des pays riches boy davlatlarning yuqori hayot darajasi. 

nivelage

 nm nivelirlash, shayton solish, tekislash. 

niveler

 vt 1. nivelirlamoq, tekislamoq; l’érosion tend à niveler les reliefs eroziya  relyefning  tekslanishiga  olib  keladi;  les  terrassiers  nivellent  le 

terrain  yer  qazuvchilar  maydonni  tekislashyapti;  2.  barobarlashtirmoq, 

tenglashtirmoq,  oradagi  farqni  yo‘qotmoq,  tekislab  yubormoq;  niveler  les 

fortunes boylikni tenglashtirmoq. 

niveleur,

 

euse  adj  nivelirga  va  nivelirlashga  oid,  nivelir  yordamida 

qilinadigan; nivelir. 

niveleuse

 nf greyder. 

nivellement

  nm  1.  nivelirlash,  past-balandligini  o‘lchash;  2.  tekislash; 

nivellement  d’un  terrain  par  des  travaux  de  terrassement  yer  ishlarini 

bajarib biror maydonni  tekislash; 3. barobarlashtirish,  tenglashtirish, oradagi 

farqni  yo‘qotish;  le  nivellement  des  classes  sociales  ijtimoiy  sinflar 

orasidagi farqning yo‘qolib borishi. 

 nm no (yapon lirik dramasi). nobiliaire

 adj dvoryanlarga oid; dvoryanlarga, oqsuyaklarga xos, mansub 

bo‘lgan, dvoryan(lar); titres nobiliaires dvoryanlik unvonlari. 

noble


 I. adj 1.  litt  g‘oyat  go‘zal, olijanob, olihimmat, himmatli, sharif;  son 

geste  est  très  noble  uning  ishi  juda  olijanob;  2.  le  noble  art  boks;  3. 

ulug‘vor,  ulug‘sifat,  salobatli;  une  beauté  noble  et  imposante  ulug‘vor  va 

salobatli  go‘zallik;  4.  asl;  matières  noble  asl  narsalar;  métaux  nobles  asl 

ma’danlar  (oltin,  kumush,  platina);  5.  aslzoda,  tag-tugli,  nasl-nasabli,  zotli, 

zodagon, oqsuyak; être de naissance, de sang noble aslzodalar avlodidan, 

qonidan bo‘lmoq; II. n aristokrat, oqsuyak, aslzoda, zodagon. 

noblement

 adv olijanoblik, olihimmatlik, mardlik bilan, ulug‘vorona; il lui 

avait pardonné noblement u uni olijanoblik bilan kechirgan edi. 

noblesse

 nf 1. olijanoblik, olihimmatlik, poklik, mardlik; noblesse d’âme 

ko‘ngilning  pokligi;  2.  ulug‘vorlik,  ulug‘sifatlilik,  salobatlilik;  la  noblesse  de 

son visage, de ses traits yuzining, ko‘rinishining ulug‘vorligi; 3. aslzodalik, 

zodagonlik; titre de noblesse aslzodalik unvoni; noblesse oblige loc prov 

martaba  taqozo  qiladi;  4.  dvoryanlar  tabaqasi,  dvoryanlar,  oqsuyaklar, 

zodagonlar;  noblesse  d’empire  imperator  dvoryanlari;  petite  noblesse 

mayda dvoryanlar; haute noblesse ulug‘ dvoryanlar. 

nobliau

 nm péj zodagoncha, oqsuyak. noce

  nf  1.  uylanish,  erga  tegish,  nikoh;  épouser  qqn  en  secondes 

noces ikkinchi marta uylanmoq; justes noces qonuniy nikoh; nuit de noces 

nikoh  kechasi;  2.  to‘y,  nikoh  to‘yi;  aller,  être  invité  à  la  noce  de  qqn 

birovning  to‘yiga  bormoq,  taklif  qilingan  bo‘lmoq;  repas  de  noce  to‘y  noz-

ne’matlari; noces d’or, d’argent oltin, kumush,  to‘y; loc je ne suis pas à la 

noce  o‘zimning  to‘yim  chiqib  turibdi,  ahvolim  chatoq;  3.  fam  tarala, 

taralabedod, aysh-ishrat, gasht; faire la noce aysh-ishrat qilmoq. 

noceur,

 

euse n, adj fam aysh-ishratga berilgan, taralabedod odam; il est 

un peu trop noceur u ancha aysh-ishratga berilgan odam. 

nocif,

 

ive  adj  zarar,  ziyon  qiladigan,  zararli,  ziyonli,  xavfli,  yomon;  gaz 

nocif zararli, zaharli gaz; influences nocives zararli ta’sirlar. 

nocivité

 nf zararlilik, ziyonlilik, zarar, ziyon, xavf. 

noctambule

 n, adj  lunatik,  oyparast (lunatizm kasaliga mubtalo bo‘ lgan, 

uyqusida uyg‘oqdek yuraveradigan odam). 

nocturne


 I. adj 1. tungi,  tundagi;  tun; tapage nocturne  tungi  to‘polon;  2. 

tungi,  tunda kun kechiruvchi (hayvon); papillons nocturnes  tun kapalagi; II. 

nm 1.  tun qushi; 2. nm nokturn (kichkina  lirik musiqa asari); les nocturnes 

de  Chopin  Shopenning  nokturnlari;  II.  nf  1.  kechqurun  o‘tkaziladigan  sport 

musobaqasi;  2.  kechqurunlari  ochiq  bo‘lishi  (magazin,  salon,  ko‘rgazma 

kabilarning). 

nodosité

 nf shish, g‘udda, bo‘qoq (o‘simliklarda). 

noël

 nm 1. rojdestvo, milod, Iso  payg‘ambarning  tug‘ilish bayrami; la fête de  Noël  ou  f  la  Noël  rojdestvo,  milod  bayrami;  arbre  de  Noël  rojdestvo 

archasi;  joyeux  Noël  rojdestvongiz  qutlug‘  bo‘lsin!  père  Noël  qorbobo; NŒUD

 

NOMINATIF 

 

 361 

croire au père Noël o‘ ta sodda bo‘lmoq, har narsaga ishonavermoq; 2. fam 

le noël, le petit noël rojdestvo sovg‘asi. 

nœud


1

  nm  1.  tugun;  faire  un  nœud  tugun  tugmoq,  tugunlamoq;  nœud 

simple,  double  nœud  oddiy,  qo‘shaloq  tugun;  nœud  coulant  sirg‘aluvchi 

tugun; nœud de  cravate galstuk  tuguni; loc nœud gordien chigal masala; 

loc avoir un nœud dans la gorge tomog‘iga bir narsa tiqilib qolmoq; 2. bant, 

bantik; mettre des nœuds dans les cheveux sochiga bantik taqmoq; nœud 

papillon,  nœud  pap  abrév  fam  kapalak  nusxa  tugun;  3.  o‘ralashish, 

chirmashish,  g‘ujg‘on; nœud de vipères  qora  ilonlarning  inidagi g‘ujg‘oni; 4. 

litt  aloqa,  rishta,  ahd;  les  nœuds  solides  de  leur  amitié  ularning 

mustahkam  do‘stlik  rishtalari;  5.  turmushda  kutilmagan  hodisa,  voqea, 

mushkul  ahvolning  tuguni,  chigallashgan  nuqtasi,  tugun  (ba’zi  holatlarning 

o‘zaro  aralashib,  chigallashib  ketgan  nuqtasi,  murakkab  vaziyat,  sharoit, 

holat va hokazo); voilà le nœud de l’affaire mana ishning chigal joyi; 6. uzel 

(ma’lum  ishga  xizmat  qiladigan  inshootlar,  mexanizmlar  majmui);  nœud 

ferroviaire,  routier  tem ir  yo‘l,  yo‘l-aloqa  uzeli;  7.  shish,  g‘udda,  g‘urra, 

bo‘qoq (daraxtlarda); nœuds d’un tronc, d’un bâton  daraxtning  tanasidagi 

bo‘qoq, tayoqning g‘uddasi. 

nœud


2

  nm  mar  uzel  (kemaning  tezlik  o‘lchovi);  navire  qui  file  vingt 

nœuds yigirma uzelda yuradigan kema. 

noir,


 

noire


 I. adj  1.  qora,  qop-qora,  timqora; qoraroq, qoram tir; du pain 

noir  qora  non;  un  café  noir,  bien  noir  qop-qora,  achchiq  qahva;  2.  qora, 

qoraygan,  is  bosgan,  iflos;  noir  de  -dan  qoraygan;  3.  qora,  qorong‘i,  zim-

ziyo;  cabinet  noir,  chambre  noire  qorong‘i  kobinet,  qorong‘i  xona;  il  fait 

noir  comme  dans  un  four  go‘rday  qorong‘i;  nuit  noire  qorong‘i  kecha, 

zimiston; 4. negr; une femme noire negr xotin; race noire, peuples noirs 

negr irqi, negr xalqi; 5. fam mast, kayf; il est complètement noir u g‘ irt kayf; 

6. qayg‘uli, g‘amgin, g‘am-g‘ussali; og‘ir, qora; il était d’une humeur noire u 

g‘amgin  kayfiyatda  edi;  avoir,  se  faire  des  idées  noires  qora  fikrlarga 

bormoq, berilmoq; regarder qqn d’un œil noir birovga o‘qrayib qaramoq; 7. 

qora,  yovuz,  buzuq  niyatli,  mudhish;  magie  noire  sehrgarlik,  jodu,  amal; 

humour  noir  qiyin  ahvolga  tushib  qolgan  kishining  hazil-huzullari;  8.  qora, 

g‘ayriqonuniy,  yashirin;  marché  noir  chayqov  bozori;  loc  au  noir 

yashirincha,  “chap”ga;  travail  au  noir  “chap”  ish;  il  travalle  au  noir  u 

“chap”ga ishlaydi; II. nm  1.  qora rang; habillé,  vêtu de noir  qora kiyingan; 

elle était tout en noir u butunlay qora ust-boshda edi; film en noir et blanc 

oq-qora tasvirli film; loc c’est écrit noir sur blanc aniq, ravshan, ochiq-oydin 

yozilgan;  2.  qorong‘ulik,  tun,  qora  tun,  zulmat;  enfant  qui  a  peur  dans  le 

noir  qorong‘ulikdan,  tundan  qo‘rqadigan  bola;  3.  qoraytiruvchi  modda;  noir Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   139   140   141   142   143   144   145   146   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling