Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet145/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   238

urug‘, do‘st-yor); soyez des nôtres biz bilan yuringlar, biznikiga kelinglar. 

notre-dame

  nf  inv  Bibi  M aryam;  Notre-Dame  de  Paris  Parijdagi  Bibi 

M aryam ibodatxonasi. 

nouba


  nf  fam  aysh-ishrat,  ichkilikbozlik,  mayxo‘rlik;  on  a  fait  la  nouba 

toute la nuit kechasi bilan aysh-ishrat qilishdi. 

nouer

 vt 1. bog‘lamoq, tugmoq; nouer ses lacets bog‘ichlarini bog‘lamoq; 2.  tugmoq, o‘rab bog‘lamoq; nouer un bouquet  avec un ruban guldastani 

lenta  bilan  o‘rab  bog‘ lamoq;  3.  fig  bo‘g‘moq,  tiqilib  qolmoq;  un  sanglot  lui 

noua  la  gorge  bir  nola  uning  tomog‘iga  kelib  tiqildi;  avoir  la  gorge  nouée 

o‘pkasi  to‘lib  ketm oq;  4.  bog‘lamoq,  o‘rnatmoq;  nouer  une  alliance  ittifoq 

tuzmoq. 

noueux,


 

euse


 adj 1. bo‘g‘inlari turtib chiqqan, g‘adir, g‘adir-budir, serko‘z; 

bois,  arbre  noueux  g‘adir-budir  yog‘och,  daraxt;  racines  noueuses 

bo‘g‘inlari  turtib  chiqqan  tomirlar;  2.  bo‘rtib  chiqqan;  mains  noueuses 

tomirlari bo‘rtib chiqqan qo‘llar; 3. oriq va qotma. 

nougat

 nm 1. nuga (yong‘oq va shirinlik qo‘shib tayyorlanadigan qandolat mahsuloti); 2. loc fam c’est du nougat bu xamirdan qil sug‘urganday; 3. pop 

les nougats oyoqlar. 

nouille

 nf 1. pl ugra, uvra; 2. fam bo‘shang odam, latta; c’est une vraie nouille!  bu  haqiqiy  latta!  style  nouille  yangicha  san’at  (o‘ziga  xos  bezash 

uslubi). 

nounou

 nf enf enaga, birovning  bolasini  boquvchi,  emizib boquvchi ayol; sa vieille nounou uning qari enagasi. 

nounours


 nm inv enf duxoba ayiq (o‘yinchoq). 

nourrice


1

  nf  1.  emizikli  ayol;  2.  birovning  bolasini  emizib  boquvchi  ayol; 

mettre un enfant en nourrice bolani emizib boquvchi ayolga topshirmoq; 3. 

épingle de nourrice to‘g‘nog‘ich. 

nourrice

2

 nf suyuqlik quyiladigan  idish; une nourrice d’eau, d’essence suv, benzin quyiladigan idish, bidon, kanistr. 

nourricier

, ière adj 1. boquvchi; père nourricier asrab olgan ota; la terre 

nourricière boquvchi yer; 2. shira, suv; suc nourricier oziqlantiruvchi shira. 

nourrir

 I. vt 1. ovqat bermoq, boqmoq, yedirmoq;  2.  ta’minlamoq, yedirib-ichirmoq,  oziq-ovqat  bermoq,  boqmoq;  la  pension  nourrit  dix  personnes 

pansionat  o‘n  kishini  boqadi;  3.  em izmoq;  mère  qui  nourrit  ses  enfants 

bolalarini  emizadigan  ayol;  4.  qaramoq,  boqmoq,  o‘z  qaramog‘ida 

tarbiyalamoq;  il  a  trois  personnes  à  nourrir  uning  qaramog‘ida  uch  kishi 

bor; 5.  ta’minlamoq,  boqmoq, qornini  to‘yg‘izmoq; ce  métier ne nourrit pas 

son homme bu kasb odamning qornini  to‘yg‘izmaydi; 6.  to‘yg‘izmoq; qornini 

to‘yg‘izmoq;  le  pain  nourrit  non  to‘yg‘izadi;  7.  berib  turmoq,  ta’minlamoq, 

ta’minlab  turmoq;  il faut nourrir  le feu olavga o‘ tin  tashlab  turish kerak; tir NOURRISSANT

 

NUANCE 

 

 364 

nourri  tez-tez,  ustma-ust o‘q  otish; 8. yetarlicha  ta’minlamoq,  ta’min etm oq; 

un  devoir  très  nourri  juda  yaxshi  bajarilgan  vazifa;  9.  biror  narsaning 

oshishi  uchun  asos  bo‘lmoq,  ma’naviy  oziq  bo‘lmoq;  la  lecture  nourrit 

l’esprit  o‘qish  aqlni  o‘stiradi;  10.  his  qilmoq,  sezmoq,  dilda  saqlamoq; 

nourrir un désir biror istakni dilda saqlamoq; 11. être nourri dans les bons 

principes  yaxshi  axloq  qoidalari  asosida  tarbiyalangan  bo‘lmoq;  II.  vpr  se 

nourrir  1.  ovqatlanmoq,  yemoq;  se  nourrir  de  légumes  sabzavot  yemoq, 

sabzavot,  go‘sht  bilan  oziqlanmoq;  2.  fig  o‘zini  qondirmoq,  berilmoq;  se 

nourrir d’illusions, de rêves xom xayollarga, orzularga berilmoq. 

nourrissant,

 

ante adj to‘ydiradigan, to‘yimli; aliments très nourrissants 

juda  to‘yimli  oziq-ovqat; c’est nourrissant  mais indigeste  bu  to‘yimli, lekin 

singishi qiyin. 

nourrisson

 nm emizikli bola, emchakdagi bola, emadigan bola. 

nourriture

 nf 1. ovqat, oziq, taom, oziq-ovqat, yemak; absorber, prendre 

de la nourriture ovqatdan tamaddi qilmoq, yemoq; 2. litt oziq, oziqa, manba; 

la nourriture de l’esprit aql ozig‘i. 

nous


 pron pers 1. biz; bizni, bizga; vous et moi, nous sommes de vieux 

amis  siz  va  men  eski  qadrdonlarmiz;  c’est  nous  qui  l’avons  appelé  uni 

chaqirgan biz bo‘lam iz; il nous regarde u bizga qarayapti; chez nous, pour 

nous biznikida,  biz  uchun;  c’est à nous  bu bizniki; 2. nous, nous n’irons 

pas biz, biz bormaymiz; nous-même(s) biz o‘zimiz ham, hatto o‘zimiz; c’est 

pour  nous  deux  bu  ikkovimiz  uchun;  à  nous  trois,  nous  y  arriverons 

uchovlon, biz u yerga yetib boramiz; 3. 1-shaxs birlik o‘rnida kamtarinlik yoki 

oliy hazratlar uchun: nous voulons biz xohlaymiz; 2. fam sen, siz (2-shaxsni 

bildirish uchun);  eh bien, petit, nous avons bien travaillé? xo‘sh, mittivoy, 

yaxshi ishladikmi? 

nouveau,

 

nouvel  (unli  yoki  o‘qilmaydigan  h  bilan  boshlanuvchi  

so‘zlardan  oldin), 

nouvelle

  I.  adj  1.  yangi,  yaqindagina  paydo  bo‘lgan; 

pommes  de  terre  nouvelles  yangi,  shu  yilgi  kartoshka;  un  mot  nouveau 

yangi  so‘z;  prov  tout  nouveau,  tout  beau  har  narsaning  yangisi  yaxshi; 

quoi de nouveau? qanday yangiliklar bor? 2. yangi, yaqinda paydo bo‘lgan; 

les  nouveaux  riches  yangi  boylar;  les  nouveaux  mariés  yangi,  yaqinda, 

endigina  turmush qurganlar; 3. yangi,  unchalik ma’lum bo‘lmagan, notanish; 

un art tout à fait nouveau  butunlay yangi san’at; nouveau pour qqn  biror 

kimsa  uchun  yangi,  ko‘rilmagan,  urf  bo‘ lmagan,  odat  tusiga  kirmagan;  4. 

yangi, navbatdagi, eskisining o‘rniga keluvchi,  almashtiruvchi;  le nouvel an 

yangi  yil;  la  nouvelle  lune  yangi,  yangi  chiqqan  oy;  le  nouveau  monde 

Yangi Dunyo (Amerika); le nouveau testament Injil; une nouvelle édition 

yangi  nashr; II. n  1. yangi, yangi kelgan; il y  avait deux nouveaux dans la 

classe  sinfda  ikkita  yangi  kelgan  bola  bor  edi;  2.  nm  yangilik;  il  y  a  du 

nouveau  dans  l’affaire  ishda  yangilik  bor;  loc  adv  de  nouveau  yangidan, 

yangidan,  boshqatdan;  faire  de  nouveau  qqch  biror  narsani  boshqatdan 

qilmoq;  loc  adv  à  nouveau  takroran,  yangidan,  qaytadan;  le  voilà  à 

nouveau  sans  travail  mana  u  yana  ishsiz;  examiner  à  nouveau  une 

question masalani takroran ko‘rib chiqmoq. 

nouveau-né,

 

née


  I.  adj  yangi,  yaqinda,  endigina  tug‘ilgan;  un  enfant 

nouveau-né  yaqinda  tug‘ilgan  bola;  une  fille  nouveau-née  yaqinda 

tug‘ilgan  qizcha;  II.  nm  yaqinda  tug‘ilgan  chaqaloq,  biror  hayvonning  yangi, 

yaqinda tug‘ilgan bolasi; méd tug‘ilganiga hali 28 kun to‘lmagan chaqaloq. 

nouveauté

 nf 1. yangilik, o‘ziga xoslik; objet qui plaît par sa nouveauté 

o‘zining yangiligi bilan yoqadigan narsa; 2. yangilik, yangi  narsa; le  charme, 

l’attrait  de  la  nouveauté  yangilikning  yoqimliligi,  maftunkorligi;  3.  yangilik, 

yangi rasm (odat, udum va  hokazo); 4. yangilik, yangi chiqqan narsa; on a 

présenté plusieurs nouveautés ko‘p yangi chiqqan narsalarni ko‘rsatishdi; 

5.  yangilik,  yangi  rasm  bo‘lgan  narsa;  magasin  de  nouveautés  yangi 

chiqqan narsalar sotiladigan magazin. 

nouvelle

1

 nf 1. yangilik, yangi xabar, ma’lumot; annoncer une nouvelle yangilik e’lon qilmoq; répandre, divulguer une nouvelle yangilik tarqatm oq, 

yoymoq;  bonne  nouvelle  xushxabar;  2.  pl  yangiliklar,  axborot  (ommaviy 

axborot  vositalari  tarqatadigan);  aller  aux  nouvelles  surishtirib  bilgani 

bormoq; 3. pl yangilik, xabar (anchadan beri ko‘rinmay qolgan odam haqida); 

avoir  des  nouvelles  de  qqn  biror  kishi  haqida  xabar  topmoq;  ne  plus 

donner de ses nouvelles o‘z hayoti haqida hech qanday xabar bermaslik; 

loc prov pas de nouvelles, bonnes nouvelles xabar yo‘q, xatar yo‘q,  biror 

kishidan  xabar  yo‘q,  demak  uning  ishlari  yaxshi;  vous  aurez  de  mes 

nouvelles! men sizga ko‘rsatib qo‘yaman! vous  m’en direz des nouvelles 

hali yalinib kelasiz. 

nouvelle

2

 nf novella, kichik hikoya. nouvellement

  adv  yaqinda,  yaqindagina;  il  est  nouvellement  arrivé  u 

yaqinda keldi. 

nouvelliste

 n hikoyanavis adib, novellalar yozuvchi. 

novateur,

 

trice


 I. n novator, yangilik kirituvchi; II.  adj novatorlik, yangilik 

kiritishga oid. 

novembre

 nf noyabr. 

novice

 I. n 1. monaxlikka nomzod; 2. biror sohada yangi, yosh,  tajribasiz odam;  II.  adj  tajribasiz,  yosh,  yangi;  il  est  encore  bien  novice  dans  le 

métier u bu sohada hali tajribasiz. 

noviciat

 nf sinov davri (monaxlikka nomzod uchun). 

noyade

  nf  cho‘kish,  g‘arq  bo‘lish;  sauver  qqn  de  la  noyade  birovni cho‘kishdan qutqarmoq. 

noyau


1

 nm 1. danak; fruits à noyau danakli mevalar; 2. markaz, yadro; 

géol  Yer  shari  yadrosi;  biol  yadro;  phys  atom  yadrosi;  cellule  à  un  seul 

noyau,  à  plusieurs  noyaux  bir  yadrolik,  ko‘p  yadrolik  hujayra;  3.  asos, 

markaz, o‘zak, yadro; 4. markaz, o‘choq, manba. 

noyautage

  nm  biror  tashkilot,  guruh  ichida  yashirincha  buzg‘unchilik, 

qo‘poruvchilik faoliyati olib borish. 

noyauter

 vt  biror  tashkilot,  guruh  ichiga  kiritm oq,  kirgizmoq,  yashirincha 

o‘tkazmoq,  kirgizib  yubormoq  (zarar,  putur  yetkazish,  parchalab  yuborish, 

buzish uchun). 

noyé,

 

ée  I.  adj  1.  cho‘kkan;  marins  noyés  en  mer  dengizda  cho‘kib 

ketgan  dengizchi;  fig  être  noyé  urinishlari  bekor  ketmoq,  amallay  olmaslik, 

chorasiz  qolmoq;  des  yeux  noyés  de  pleurs  yig‘idan  ko‘zlari  yoshga 

to‘lgan;  regard  noyé  noaniq,  allaqanday  qarash;  II.  n  cho‘kkan  odam; 

cho‘kayotgan odam;  repêcher un noyé cho‘kib ketgan odamni suvdan  olib 

chiqmoq. 

noyer

1

  I.  vt  1.  cho‘ktirmoq,  g‘arq  qilmoq;  noyer  des  chatons  mushuk bolalarini  cho‘ktirib  yubormoq;  loc  noyer  le  poisson  ishni  chigallashtirmoq; 

2.  suv  bostirmoq,  suv  toshirmoq;  noyer  son  chagrin  dans  l’alcool  g‘am-

tashvishining  alamini  aroqdan  olmoq;  3.  ko‘milib,  botib,  cho‘kib,  g‘arq  bo‘lib 

ketmoq;  ses  cris  étaient  noyés  dans  le  tumulte  uning  qichqiriqlari 

shovqinda  ko‘milib  ketgan  edi;  II.  se  noyer  vpr  1.  cho‘kib  ketmoq,  g‘arq 

bo‘lmoq;  baigneur  qui  se  noie  cho‘kayotgan  cho‘miluvchi;  loc  se  noyer 

dans un verre d’eau epsiz, irodasiz, bo‘shang, lapashang bo‘lmoq; 2. o‘zini 

yo‘qotib qo‘ymoq, dovdirab qolmoq, nima qilishini bilmay gangib qolmoq. 

noyer

2

  nm  1.  yong‘oq  daraxti;  2.  shu  daraxtning  yog‘ochi;  meubles  en noyer yong‘oqdan qilingan mebellar. 

nu,


 

nue


  I.  adj  1.  yalang‘och,  yap-yalang‘och,  qip-yalang‘och;  être  nu 

comme un ver onadan qanday tug‘ilgan bo‘lsa shunday bo‘lmoq; à demi-nu 

yarim  yalang‘och;  torse  nu  beligacha  yalang‘och;  2.  yalang‘och,  vositasiz; 

épée nue yalang‘och qilich; loc à l’œil nu oddiy ko‘z bilan; ça se voit à l’œil 

nu  bu  yaqqol  ko‘zga  tashlanib  turibdi;  se  battre  à  mains  nues  qurolsiz, 

quruq qo‘l bilan jang qilmoq; 3. yalang, qup-quruq, yalang‘och, qoq; un arbre 

nu  yalang‘och  daraxtlar;  4.  sof,  quruq;  la  vérité  toute  nue  sof,  ochiq 

haqiqat;  5.  loc  adv  à  nu  ochiq,  yalang‘och;  mettre  à  nu  ochmoq, 

yalang‘ochlamoq; II. nm yalang‘och natura (rassom, haykaltarosh va hokazo 

uchun model bo‘lgan odam); shu uslubdagi asar; album de nus yalang‘och 

rasmlar albomi. 

nuage


 nm 1. bulut, abr; loc être dans les nuages xayoli osmonda suzib 

yurgan  bo‘ lmoq,  xayoli  parishon  bo‘lmoq;  2.  qalin  to‘zonsimon  narsa,  bulut, 

g‘ubor; nuage de fumée, de poussière tutun, chang-to‘zon buluti; nuage de 

lait  bir  tomchi  sut  (qahva  yoki  choyni  oqartirish  uchun  quyiladigan  ozgina 

sut); bonheur sans nuages beg‘ubor baxt. 

nuageux,


 

euse


 adj ciel, temps nuageux bulutli osmon, havo. 

nuance


  nf  1.  tus,  xususiyat,  rangning  och-to‘qligi,  bir  rangning  turlicha 

ko‘rinishi;  toutes  les  nuances  de  bleu  havo  rangning  hamma  ko‘rinishlari; 

2.  nozik  farq,  ma’no,  alomat,  belgi;  nuances  imperceptibles  sezilar-

sezilmas  farq;  3.  ohang,  tus,  o‘zgachalik;  indications  et  nuances  en 

musique musiqadagi sharh va ohanglar. 


NUANCÉ

 

NYMPHOMANIE 

 

 365 

nuancé,


 

ée

 adj 1. rang-barang; 2.  noaniq, mavhum; ses  opinions sont très nuancées uning fikrlari juda noaniq. 

nuancer


  vt  nozik  tomonlarini  ko‘rsatmoq,  ifodalamoq;  nuancer  sa 

pensée o‘z fikrini nozik tomonlarini ko‘rsatmoq. 

nubile

  adj  balog‘atga,  voyaga  yetgan;  bo‘y  yetgan;  âge  nubile  balog‘at yoshi. 

nubilité


 nf bolig‘lik, balog‘at, voyaga yetganlik. 

nucléaire

 I. adj 1. hujayra yadrosiga oid; 2. atom yadrosiga oid, yadroviy; 

atomga, uni ishlatishga  oid;  énergie nucléaire yadro energiyasi; physique 

nucléaire  yadro  fizikasi;  centrale  nucléaire  atom  elektr  stansiyasi; 

puissances nucléaires yadro quroliga ega davlatlar; II. nm atom energiyasi; 

être  pour,  contre  le  nucléaire  atom  energiyasiga  tarafdor,  atom 

energiyasiga qarshi bo‘lmoq. 

nucléique

 adj nukleinga oid. 

nudisme

 nm nudizm; faire du nudisme nudizm bilan shug‘ullanmoq. nudiste

 adj, n nudist; camp de nudistes nudistlar lageri. 

nudité

  nf  1.  yalang‘ochlik;  2.  yalang‘ochlik,  bo‘shlik,  ship-shiydamlik; nudité d’un mur devorning ship-shiydamligi. 

nue


  nf  1.  vx  bulut;  2.  loc  birovni,  biror  narsani  maqtab,  ko‘klarga 

ko‘tarmoq; la pianiste qu’ils ont portée  aux nues  ular ko‘klarga ko‘ targan 

pianist; tomber des nues osmondan  tushgan bo‘lmoq, angrayib qolmoq; en 

apprenant  la  nouvelle,  il  est  tombé  des  nues  u  bu  yangilikni  eshitib, 

osmondan tushganday angrayib qoldi. 

nuée


  nf  1.  litt  qora  bulut;  nuées  d’orage  momaqaldiroqli  qora  bulut;  2. 

bulut, to‘da; tumonat; des nuées de sauterelles chigirtkalar to‘dasi. 

nue-propriété

  nf  vaqtincha  garovga  qo‘yilgan  mulkka  shu  mulkning 

haqiqiy egasining egalik qilish, lekin undan foydalana olmaslik huquqi. 

nuire


 I. vt 1. zarar, ziyon yetkazmoq, zarar keltirmoq, ziyon qilmoq, putur 

yetkazmoq,  shikastlamoq,  ta’sir  o‘ tkazmoq;  nuire  à  qqn  auprès  de  ses 

amis birovga o‘z o‘rtoqlari oldida ziyon yetkazmoq; nuire à la réputation de 

qqn  biror  kishining  obro‘-e’ tiboriga  putur  yetkazmoq;  II.  se  nuire  vpr  o‘ziga 

zarar,  ziyon  yetkazmoq,  o‘ziga  zarar  keltirmoq;  o‘ziga  zahmat,  kulfat 

oshirmoq;  il  se  nuisait  en  disant  sans  cesse  du  mal  des  autres 

birovlarning yomonliklari haqida to‘xtovsiz gapirib u o‘ziga kulfat oshirar edi. 

nuisance


 nf zararlilik, ziyonlilik. 

nuisible


  adj  zararli,  ziyonli;  zarar,  ziyon  keltiradigan;  cela  pourrait  être 

nuisible  à votre santé  bu sizning sog‘lig‘ingizga zararli bo‘lishi mumkin edi; 

animaux nuisibles zararli hayvonlar. 

nuit


 nf 1. tun, kechasi; jour et nuit kecha va kunduz, kunu tun; il fait nuit 

kech  kirdi;  la  nuit  tombe  qorong‘i  tushyapti;  à  la  nuit  tombante  qorong‘i 

tushganda, kech kirganda; nuit noire zimiston, zim-ziyo tun; loc c’est le jour 

et la nuit bularning yer bilan osmonday farqi bor; loc la nuit des temps juda 

uzoq  o‘tmish,  qadim-qadim  zamon;  almisoq,  daqqiyunus  davri;  de  nuit 

kechki,  tungi;  veilleur  de  nuit,  gardien  de  nuit  tungi  qorovul;  oiseaux  de 

nuit tungi qushlar; 2. qorong‘i tushgan payt, kecha, tun; en pleine nuit yarim 

kecha,  yarim  tunda;  toute  la  nuit  tuni  bilan,  kechasi  bilan;  nuit  sans 

sommeil, nuit blanche mijja qoqilmagan, uyqusiz o‘tkazilgan tun; j’ai passé 

la nuit dehors men tunni tashqarida o‘ tkazdim; bonne nuit xayrli tun. 

nuitamment

 adv litt tunda, kechasi, tungi paytda. 

nul,

 

nulle  I.  adj  1.  arzimas,  arzimagan,  arzimaydigan,  ahamiyatsiz; 

différence  nulle  arzimas  farq;  résultats  nuls  arzimagan  natijalar;  match 

nul  durang  o‘yin;  2.  hech  narsaga  arzimaydigan,  aham iyatsiz  (asar,  ish  va 

hokazo); un devoir nul, qui mérite zéro hech narsaga arzimaydigan, ikkiga 

loyiq  uy  vazifasi;  3.  e’tibori,  nufuzi,  salmog‘i  yo‘q,  e’ tiborsiz,  arzimagan, 

notavon;  elle  est  nulle  bu  nufuzi  yo‘q  ayol;  être  nul,  en,  dans  -dan  juda 

bo‘sh, kuchsiz bo‘lmoq; il est nul en français u fransuz tilidan juda bo‘sh; 4. 

fam  quruq,  hech  narsaga  arzimaydigan,  bema’ni;  elle  est  nulle,  son  idée 

uning  fikri  bema’ni;  5.  litt  hech,  hech  qanday,  hech  qanaqa,  hech  bir,  hech 

qanday; nul homme n’en sera exempte hech kim ishdan bo‘shatilmaydi; je 

n’en  ai  nul  besoin  men  hech  narsaga  muhtoj  emasman;  sans  nul  doute 

shubhasiz, albatta; nulle part hech qayerda; II. pron indéf sing hech kim; nul 

n’est  censé  ignorer  la  loi  hech  kim  qonunni  bilmasligini  bahona  qila 

olmaydi; loc à l’impossible nul n’est tenu yo‘qqa tovon, jazo ham yo‘q. 

nullard,

 

arde adj fam notavon, iste’dodsiz, layoqatsiz, qobiliyatsiz. 

nullement

 adv hech, hech bir, aslo, sira, hech qanday; cela ne  me gêne 

nullement bu narsa meni aslo bezovta qilmaydi. 

nullité

 nf 1. dr qonuniy kuchga ega  emaslik; 2. arzimaslik, aham iyatsizlik, bo‘lmag‘urlik; la nullité d’un  raisonnement dalilning arzimasliligi; la nullité 

d’un  élève  o‘quvchining  bo‘ lmag‘urligi,  bo‘shligi,  bilimsizligi;  3.  e’tibori, 

nufuzi,  salmog‘i  yo‘q;  hech  narsaga  arzimaydigan,  haqir,  notovon  odam; 

c’est une vraie nullité bu haqiqiy hech narsaga arzimaydigan odam. 

numéraire

  nm  pul,  naqd  pul;  payer  en  numéraire  naqt  pul  bilan 

to‘lamoq. 

numéral,


 

ale,


 

aux


  I.  adj  songa  oid;  son  bilan  ifodalangan,  raqamli; 

système  numéral  son  tartibi;  adjectifs  numéraux  sonlar;  II.  nm  un 

numéral, les numéraux son, sonlar. 

numérateur

  nm  math  surat;  numérateur  et  dénominateur  d’une 

fraction kasrning surati va maxraji. 

numération

  nf  hisoblash  sistemasi,  sanoq  sistemasi;  numération 

décimale o‘nli sanoq sistemasi. 

numérique

  adj  1.  son  bilan  ifodalangan,  ko‘rsatilgan,  sonli;  partie 

numérique et partie littérale d’une formule  formulaning son va harf bilan 

ifodalangan  qismi;  2.  raqam  bilan  ifodalangan,  ko‘rsatilgan,  raqamli;  calcul 

numérique  raqam  bilan  hisoblash;  3.  songa,  miqdorga  oid,  son  jihatdan 

bo‘ladigan,  miqdoran,  miqdoriy;  la  supériorité  numérique  de  l’ennemi 

dushmanning son jihatidan ustunligi; 4. techn inform raqam li. 

numériquement

 adv hisoban, son jihatidan, miqdoran. 

numéro

  nm  1.  son,  tartib  raqami;  faire  un  numéro  telefon  raqamini termoq; numéro un  birinchi (asosiy, eng muhim); l’énnemi public numéro 

un  xalqning  birinchi  raqamli  dushmani;  2.  fam  nusxa,  tip;  quels  numéros! 

qanday nusxalar!  3. son,  nomer; numéro d’une revue, d’un journal jurnal, 

gazetaning  soni;  fam  il  nous  a  fait  son  numéro  habituel  u  bizga  o‘zining 

har doimgi qilig‘ini ko‘rsatdi. 

numérotage

 nm raqamlash. 

numérotation

 nf raqamlash; raqam, nomer terish. 

numéroter

 vt raqamlamoq,  nomer  qo‘ymoq; numéroter les pages d’un 

manuscrit qo‘lyozma betlariga raqam qo‘yib chiqmoq. 

numismate

 n numizmat. 

numismatique

  I.  adj  numizmatikaga  oid;  num izmatik;  numizmatika; 

recherches  numismatiques  numizmatik  tadqiqotlar;  II.  nf  numizmatika, 

tangashunoslik. 

nu-pieds

 nm pl shippak. 

nuptial,

 

iale, 

iaux


  adj  to‘yga  oid;  to‘yda  bo‘ladigan,  to‘y;  bénédiction 

nuptiale to‘yda aytiladigan oq fotiha. 

nuptialité

 nf nikohlar soni (statistika bo‘yicha). 

nuque

  nf  ensa,  gardan;  coiffure  dégageant  la  nuque  ensani  ochib turadigan bosh kiyimi. 

nurse


 nf enaga, bolaga qarovchi ayol. 

nutritif,

 

ive


 adj 1. ovqat, oziq bo‘ ladigan, ovqat,  oziq; principes nutritifs 

d’un  aliment  oziq-ovqat  mahsulotining  oziqalik  asoslari;  aliments,  mets 

nutritifs  oziq-ovqat,  taomlarning  to‘yimliligi;  2.  oziqlanish,  ovqatlanish,  oziq 

ovqatni  o‘zlashtirishga  oid;  les  besoins  nutritifs  de  l’homme  odamning 

ovqatlanish ehtiyoji. 

nutrition

  nf  1.  hazm  qilish,  hazm;  mauvaise  nutrition  ovqatni  hazm 

qilishning  buzilishi;  2.  physiol  oziqlanish,  ovqatlanish,  oziq-ovqatni 

o‘zlashtirish. 

nyctalope

  adj  tunda,  qorong‘uda  ko‘radigan;  les  hiboux  sont 

nyctalopes boyo‘g‘lilar tunda ko‘ruvchilardir. 

nylon

 nm neylon; étoffe de nylon neylon  gazlama; du nylon neylondan qilingan. 

nymphe


 nf 1. myth nimfa (yunon mifologiyasida tog‘lar, o‘rmonlar, dengiz 

va  buloqlarda  yashovchi  tabiat  ma’budalari);  2.  plais  nazokatli,  go‘zal  qiz, 

juvon;  3.  pl  anat  kichik  jinsiy  lablar;  4.  zool  nim fa  (g‘umbak  davriga  ega 

bo‘lmagan hasharotlarning voyaga yetishdan oldingi davrida atalishi). 

nymphéa

 nm oq nilufar, nilfiya, nimfeya. nymphomane

  adj,  nf  kuyikkan  (shahvoniy  hirsi  qo‘zg‘algan  ayol  yoki 

urg‘ochi hayvon). 

nymphomanie

 nf kuyikish (urg‘ochi hayvon yoki ayollarda). 

1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling