Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet146/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   238


O, o

 nm inv fransuz alifbosining o‘n beshinchi harfi. 

ô

  intj  1.  iltijo,  yolvorishni  bildiradi;  ô  ciel!  e  xudo!  2.  kuchli  hissiyotni bildiradi; ô non! e yo‘q! 

oasis


 nf inv 1. voha, oazis; une belle oasis  go‘zal voha; 2. so‘lim, sokin 

joy. 


obédience

 nf litt bo‘ysunish; qaramlik, tobelik, mutelik. 

obéir

  vt  (à)  1.  bo‘ysunmoq,  bo‘yin  egmoq,  itoat  etmoq,  quloq  solmoq; obéir à  sa conscience vijdoniga quloq solmoq; 2. bo‘ysunmoq, itoat  etmoq 

(narsa); l’outil obéit à la main asbob qo‘lga itoat etadi. 

obéissance

  nf  bo‘ysunish,  itoat  etish,  bo‘yin  egish,  quloq  solish;  jurer 

obéissance à qqn birovga itoat etishga qasam ichmoq. 

obéissant,

 

ante


  adj  gapga  kiradigan,  quloq  soladigan,  itoat  qiladigan, 

itoatkor, mo‘min, qobil; enfant obéissant gapga kiradigan bola. 

obélisque

  nm  1.  obelisk,  to‘rt  qirrali  va  uchli  ustun;  l’obélisque  de 

Louksor Luksor ustuni; 2. shu usuldagi yodgorlik. 

obérer


 vt qarzga botirmoq, qarzdor qilib qo‘ymoq. 

obèse


  I.  adj  semiz,  yo‘g‘on;  il  est  devenu  obèse  u  semirib  ketdi;  II.  n 

semiz odam, yo‘g‘on odam. 

obésité

 nf semizlik, to‘lalik, bo‘liqlik; yo‘g‘onlik. objecter

 vt  1.  e’tiroz,  qarshi  fikr  bildirmoq,  qarshi  chiqmoq;  objecter  de 

bonnes raisons à, contre un argument dalilga asosli qilib e’tiroz bildirmoq; 

vous  ne  pouvez  rien  m’objecter  siz  menga  hech  qanday  e’ tiroz 

bildirolmaysiz;  2.  qarshi  dalil  sifatida  keltirmoq,  sabab  qilmoq,  bahona 

qilmoq, ro‘kach qilmoq; il nous a objecté qu’il n’avait pas le temps u bizga 

vaqti yo‘qligini ro‘kach qildi. 

objecteur

  nm  objecteur  de  conscience  diniy  e’tiqodi  tufayli  harbiy 

xizmatdan bosh tortuvchi. 

objectif

1

, 

ive


 adj 1. phil obyektiv, moddiy, kishining ongiga bog‘lanmagan 

holda mavjud bo‘lgan; 2. xolis,  beg‘araz, xolisona; faire un rapport objectif 

des  faits  bo‘lgan  voqealar  haqida  xolisona  axborot  bermoq;  3.  xolis,  odil, 

beg‘araz; historien objectif xolis  tarixchi; soyez plus objectif beg‘arazroq 

bo‘ling. 

objectif


2

  nm  obyektiv  (optik  asbob  shishasi);  objectif  d’un  appareil 

photographique fotoapparat obyektivi. 

objectif


3

  nf  maqsad,  niyat,  qo‘yilgan  maqsad,  vazifa;  il  met  tout  en 

œuvre  pour  atteindre  son  objectif  u  o‘z  niyatiga  yetish  uchun  hamma 

narsani  ishga  solyapti;  il  a  pour  objectif  la  réussite  uning  maqsadi 

muvaffaqiyat. 

objection

  nf  1.  rad  qiluvchi  dalil,  isbot,  asos;  dalil-isbot;  faire,  formuler 

une  objection  qarshi  dalil-isbot  keltirmoq,  ko‘rsatmoq;  2.  e’ tiroz,  qarshilik, 

to‘siq,  to‘sqinlik; si vous n’y voyez pas d’objection siz agar bu yerda  to‘siq 

ko‘rmayotgan bo‘lsangiz. 

objectivement

 adv xolis, beg‘araz, xolisona, odilona. 

objectivité

 nf 1. phil obyektivlik, obyektiv ravishda borliq, kishining ongiga 

bog‘liq  bo‘lmagan  holda  mavjudlik;  2.  obyektivlik,  xolislik,  beg‘arazlik; 

l’objectivité d’une œuvre d’art san’at asarining obyektivligi. 

objet

  nm  1.  narsa,  predmet;  manier  un  objet  avec  précaution  narsa bilan  ehtiyot  bo‘lib  muomala  qilmoq;  2.  mavzu,  tema;  l’objet  de  ses 

réflexions  uning o‘y mavzusi; 3.  obyekt,  borliq;  4. maqsad, niyat; l’objet de 

nos  vœux  bizning  istaklarimizning  maqsadi;  faire,  être  l’objet  de  mavzu, 

sabab  qilmoq,  bo‘lmoq;  5.  gram  complément  d’objet  direct,  indirect 

vositasiz, vositali to‘ldiruvchi. 

objurgation

  nf  1.  tanbeh,  tanbeh  berish,  malomat;  céder  aux 

objurgations de qqn birovning tanbehlariga dosh bermaslik; 2. o‘tinch, iltijo, 

yolvorish, o‘ tinib so‘rash. 

oblat,


 

ate


  n  biror  diniy  uyushmaga  kirgan,  lekin  qasamyod  qilmagan 

odam. 


obligation

1

 nf 1. majburiyat, va’da; contracter une obligation juridique yuridik  majburiyat  olmoq;  2.  burch,  vazifa;  obligations  militaires  harbiy 

burch;  3.  zarurat,  ehtiyoj,  hojat;  4.  obligatsiya,  qimmatbaho  qog‘oz; 

obligation à lots yutuqli obligatsiya. 

obligation

2

  nf  minnatdorlik,  qarzdorlik;  j’ai  (bien)  des  obligations envers lui men undan juda minnatdorman. 

obligatoire

  adj  1.  bajarilishi  shart  bo‘lgan,  majburiy,  kerak,  lozim; 

instruction  gratuite  et  obligatoire  bepul  va  bajarilishi  shart  bo‘lgan 

instruksiya; 2. fam majburiy, muqarrar, albatta yuz beradigan. 

obligatoirement

 adv albatta, muqarrar, so‘zsiz, majburiy ravishda. 

obligé


1

,

 ée

  adj  majburiy,  qilinishi  shart  bo‘lgan;  fam  c’est  obligé!  bu 

majburiy, hech narsa qila olmaysan, qo‘lingdan hech narsa kelmaydi! 

obligé


2

,

 ée

 adj minnatdor, qarzdor, burchli; je vous suis très obligé men 

sizdan juda qarzdorman; je suis votre obligé men sizdan qarzdorman. 

obligeamment

 adv iltifot bilan, olijanoblik bilan, xayrixohlik bilan, nazokat 

bilan, lutfan. 

obligeance

  nf  iltifot,  olijanoblik,  xayrixohlik;  nous  vous  remercions  de 

votre obligeance iltifotingiz uchun biz sizdan minnatdormiz. 

obligeant,

 

ante


 adj iltifotli, olijanob, xayrixoh. 

obliger


1

  I.  vt  1.  majbur  qilmoq,  talab  qilmoq;  la  loi,  l’honneur  nous 

oblige  à  faire  cela  qonun,  or-nomus  bizni  buni  qilishga  majbur  etadi;  2. 

majbur  qilmoq,  zo‘rlamoq;  rien  ne  vous  oblige  à  venir  sizni  hech  narsa 

kelishga majbur qilmaydi; II.  s’obliger vpr (à) majburiyat olmoq, zimmasiga 

olmoq;  je  m’oblige  à  vous  rembourser  qaytarib  berishni  o‘z  zimmamga 

olaman. 

obliger


2

 vt iltifot, olijanoblik, xayrixohlik ko‘rsatmoq; vous  m’obligeriez si 

vous faisiez  ceci agar bu ishni qilsangiz, siz menga  iltifot ko‘rsatgan  bo‘lar 

edingiz. 

oblique

  I.  adj  qiya,  qiyalama,  yotiq,  qiyshiq;  ligne  oblique  qiya  chiziq; regard  oblique  nosamimiy  qarash;  loc  en  oblique  qiyalab,  dioganal 

bo‘yicha; II. nf qiyshiq chiziq. 

obliquement

 adv qiyalab, qiyasiga, qiya qilib, qiyshiq. 

obliquer

  vi  og‘moq,  chetga  chiqmoq,  qiyshaymoq;  la  voiture  a  obliqué 

vers la gauche avtomobil chapga og‘di. 

obliquité

  nf  qiyalik,  qiyalamalik,  qiyshiqlik;  l’obliquité  des  rayons  du 

soleil quyosh nurlarining qiyalamaliklari. 

oblitération

  nf  marka  ustiga  muhr  bosish,  qo‘yish  (uni  qayta  ishlatish 

mumkin bo‘lmasligi uchun). 

oblitérer

1

 vt markaning ustiga muhr bosmoq, qo‘ymoq (uni qayta ishlatish mumkin bo‘lmasligi uchun). 

oblitérer

2

 vt méd bekitmoq, to‘sib qo‘ymoq. oblong,

 

ongue adj 1. cho‘ziq, cho‘zinchoq; visage oblong cho‘ziq yuz; 

2. litt yassi, yalpoq, yapaloq; format oblong yassi format. 

obnubiler

  vt  1.  xiralashtirmoq,  xiralashtirib  qo‘ymoq,  chalkashtirmoq, 

gangitmoq  (ongni,  hissiyotlarni);  2.  qamrab  olmoq,  qurshab  olmoq,  egallab 

olmoq,  chulg‘amoq,  ta’qib  qilmoq;  il  est  obnubilé  par  cette  idée  bu  fikr 

uning aql-hushini olib qo‘ygan, uni sehrlab qo‘ygan. 

obole


  nf  qo‘ldan  kelgancha,  baqadrihol  yordam,  ulush,  hissa;  apporter 

son obole à une souscription obunaga qo‘ldan kelgan ulushini qo‘shmoq. 

obscène

 adj iffatsiz, uyatsiz, beadab, axloqsiz; gestes obscènes uyatsiz qiliqlar. 

obscénité

 nf 1. beadablik, uyatlik, iffatsizlik, axloqsizlik; 2. yaramas xatti-

harakat, uyat gap va hokazo; dire des obscénités uyat gaplarni aytmoq. 

obscur,

 

ure  adj  1.  qorong‘i;  2.  qora,  qoram tir,  to‘q;  3.  tushunib 

bo‘lmaydigan,  mujmal,  noaniq,  zahar,  dudmol,  qorong‘ i;  des  phrases 

embrouillées  et  obscures  chalkash  va  tushunib  bo‘lmaydigan  gaplar;  4. 

qayg‘uli,  g‘amgin,  ma’yus,  xafa,  noxush;  un  obscur  sentiment  d’envie 

noxush  hasad  tuyg‘usi;  5.  shubhali,  noma’lum,  qorong‘i;  6.  noma’lum, 

notanish;  un  poète  obscur  notanish  shoir;  5.  litt  oddiy,  sodda,  kam tarona, 

sipo; vie obscure kamtarona hayot; besognes obscures oddiy ishlar. 

obscurantisme

 

nm 


obskurantizm, 

ilm-ma’rifatga 

dushmanlik, 

jaholatparastlik, reaksionerlik. OBSCURCIR

 

OCCASION 

 

 367 

obscurcir

  I.  vt  1.  qorong‘i  qilmoq,  qorong‘ilashtirmoq;  ce  gros  arbre 

obscurcit la pièce bu katta daraxt xonani qorong‘i qilyapti; 2. xiralashtirmoq, 

hiralashtirib  qo‘ymoq;  qoplamoq,  bosmoq  (tutun  va  hokazo);  3. 

chalkashtirmoq,  mujmallashtirmoq,  noaniq,  tushunib  bo‘lmaydigan  qilib 

qo‘ymoq;  II.  s’obscurcir  vpr  qorong‘ ilashmoq;  le  ciel  s’obscurcit  osmon 

qorong‘ilashyapti. 

obscurcissement

  nf  1.  qorong‘ilashish;  obscurcissement  du  ciel 

osmonning  qorong‘ilashishi; 

2.  xiralashtirish,  xira 

qilib 

qo‘yish, qorong‘ilashtirish (aql va hokazo). 

obscurément

 adv 1. noaniq, dudmol, mujmal, xira;  2. yashiriqcha, kishi 

bilmas,  chetda,  uzlatda,  xilvatda,  go‘shada;  il  a  choisi  de  vivre 

obscurément u uzlatda yashashni tanladi. 

obscurité

  nf  1.  qorong‘ilik,  zimiston;  obscurité  complète  zimiston;  il  a 

peur  dans  l’obscurité  u  qorong‘ilikda  qo‘rqadi;  2.  xiralik,  mujmallik, 

noaniqlik,  qorong‘ilik;  3.  ravshan  emaslik,  noaniqlik,  xiralik,  qorong‘ilik;  il 

fallait  expliquer  les  obscurités  de  ce  texte  bu  matnning  noaniq  joylarini 

tushuntirib berish kerak edi; 4. hech kimga ma’lum-mashhur emaslik. 

obsédant,

 

ante


  adj  miyaga  o‘rnashib  qolgan,  m iyadan  chiqmaydigan, 

xayoldan ketmaydigan. 

obsédé,

 

ée n fanatik,  o‘taketgan mutaassib; un obsédé sexuel hirsning 

quli. 


obséder

 vt qamrab olmoq, qurshab olmoq,  egallab olmoq,  ta’qib qilmoq; 

le remords l’obsède vijdon azobi uni  ta’qib qilib yuribdi; il  est obsédé par 

la peur d’échouer uni im tihondan yiqilish qo‘rquvi egallab olgan. 

obsèques

 nf pl dafn marosim i. 

obséquieusement

  adv  xushomad,  tilyog‘lamalik,  laganbardorlik  bilan; 

xushomadgo‘yona. 

obséquieux,

 

euse


  adj  xushomadli,  tilyog‘lamali;  laganbardorlik  bilan 

qilingan; une politesse obséquieuse tilyog‘lamali xushmuomalalik. 

obséquiosité

 nf xushomadlilik, tilyog‘lamalik, laganbardorlik. 

observable

  adj  kuzatsa  bo‘ladigan,  ko‘rsa  bo‘ladigan,  o‘rgansa 

bo‘ladigan. 

observance

 nf 1. amal qilish, rioya qilish (diniy qoidalarga); l’observance 

de  la  règle  qoidaga  amal  qilish;  2.  amal  qilinish,  rioya  qilinish;  un 

monastère  d’un  sévère  observance  qoidaga  qattiq  amal  qilinadigan 

monastir. 

observateur,

 

trice  I.  n  1.  kuzatuvchi,  shohid;  il  a  été  un  observateur 

attentif  u  sinchkov  kuzatuvchi  edi;  2.  kuzatuvchi  (harbiy,  diplomatik); 

envoyer  des  observateurs  à  des  négociations  muzokaralarga 

kuzatuvchilar  jo‘natmoq;  II.  adj  kuzatuvchan,  sinchkov;  il  est  très 

observateur u juda ham sinchkov. 

observation

 nf 1. amal qilish, rioya qilish; observation d’un règlement 

qoidaga  amal  qilish;  2.  kuzatish,  o‘rganish,  tekshirish;  avoir  l’esprit 

d’observation kuzatuvchan bo‘lmoq; 3. kuzatishlar, mulohazalar, fikrlar; une 

observation  très  juste  juda  to‘g‘ri  kuzatishlar;  4.  e’tiroz;  ta’na,  tanbeh, 

yuziga  solish;  son  père  lui  fait  sans  cesse  des  observations  otasi  unga 

doim  tanbeh  beradi;  5.  ilmiy  kuzatish;  observations  météorologiques, 

astronomiques  astronomik, metereologik kuzatishlar; induire qqch de ses 

observations o‘z kuzatishlaridan xulosa chiqarmoq; 6. kuzatish, nazorat; il 

est  à  l’hôpital,  en  observation  u  kasalxonada,  nazoratda;  7.  kuzatish, 

nazorat (shubhali odamni, dushmanni va hokazo). 

observatoire

  nm  1.  rasadxona,  observatoriya;  2.  kuzatish  joyi; 

observatoire d’artillerie artileriya kuzatish punkti. 

observer


  I.  vt  1.  amal  qilmoq,  rioya  qilmoq,  bajarmoq;  observer  le 

silence  tinchlikni  saqlamoq;  2.  kuzatmoq,  diqqat  bilan  qaramoq,  razm 

solmoq;  observer  un  phénomène  hodisani  kuzatmoq;  3.  kuzatm oq, 

o‘rganmoq,  nazorat  qilmoq;  il  observe  tout  nos  gestes  u  bizning  hama 

harakatlarimizni  nazorat  qilib  yuribdi;  4.  kuzatmoq,  ta’qib  qilmoq,  iziga 

tushmoq;  attention,  on  nous  observe  ehtiyot  bo‘ling,  bizni  kuzatishyapti; 

observer  les  mouvements  de  l’ennemi  dushmanning  xatti-harakatlarini 

kuzatmoq; 5. kuzatmoq,  e’ tibor bermoq, aniqlamoq,  fahmlamoq; je n’ai  rien 

observé  men  hech  narsani  fahmlamadim;  je  vous  fait  observer  que  men 

sizning  e’tiboringizni  qaratar  edimki;  II.  s’observer  vpr  o‘z  o‘zini  kuzatmoq, 

nazorat  qilmoq;  il  s’observe  et  se  décrit  dans  ses  livres  u  o‘z-o‘zini 

kuzatadi  va  kitoblarida  o‘zini  ta’riflaydi;  ils  s’observent  sans  arrêt  ular 

to‘xtovsiz bir-birlarini kuzatishadi. 

obsession

  nf  1.  qamrab  olgan,  qurshab  olgan,  egallab  olgan,  ta’qib 

qilayotgan o‘y, xayol, fikr; 2. psych vasvasa. 

obsessionnel,

 e

lle adj qamrab oluvchi, qurshab oluvchi, egallab oluvchi, 

ta’qib  qiluvchi,  vasvasali,  vasvasaga  soluvchi;  des  idées  obsessionnelles 

ta’qib qiluvchi o‘ylar; névrose obsessionnelle vasvasaga soluvchi nevroz. 

obsidienne

 nf obsidian (shishasimon vulqon tog‘ jinsi). 

obsolète


 adj eskirgan, muomaladan chiqqan; une technologie obsolète 

eskirgan texnologiya. 

obstacle

 nm 1. to‘siq, g‘ov; heurter un obstacle to‘siqqa urilmoq; course 

d’obstacles  to‘siqlardan  o‘ tish  poygasi;  2.  to‘sqinlik,  qarshilik,  g‘ov, 

to‘g‘anoq;  il  a  rencontré  beaucoup  d’obstacles  avant  de  réussir  bunga 

erishishdan  oldin  u  ko‘p  to‘siqlarga  uchradi;  faire  obstacle  à  qarshilik 

qilmoq, g‘ov solmoq; sans rencontrer d’obstacle to‘siqsiz, g‘ovsiz; to‘siqqa, 

g‘ovga uchramay;  mes parents ont fait obstacle à ce voyage mening ota-

onam bu sayohatga qarshilik qilishdi. 

obstétrique

 nf akusherlik. 

obstination

 nf o‘jarlik, qaysarlik, sarkashlik. 

obstiné,

 

ée adj 1. o‘jar, qaysar, sarkash; 2. qunt, g‘ayrat bilan qilinadigan; 

travail obstiné qunt bilan qilinadigan, tirishqoqlikni talab qiladigan mehnat. 

obstinément

 adj o‘jarlik, qaysarlik bilan. 

obstiner  (s’)

  vpr  o‘jarlik,  qaysarlik,  sarkashlik  qilmoq;  il  s’obstine  dans 

son idée u o‘z fikrida o‘ jarlik bilan turibdi. 

obstruction

  nf  1.  méd  tiqilib,  to‘silib  qolish;  obstruction  de  l’artère 

pulmonaire  o‘pka  arteriyasining  tiqilib  qolishi;  2.  obstruksiya,  qasddan 

buzish (biror yig‘ilishni, majlisni, parlament majlislarini). 

obstruer


  vt  to‘smoq,  to‘sib  qo‘ymoq;  bekitmoq,  bekitib  qo‘ymoq;  des 

branches obstruaient le passage daraxt shoxlari o‘ tish joyini to‘sib qo‘ygan 

edi; tuyaux obstrués bekilib, tiqilib qolgan quvur. 

obtempérer

 vi (à) bo‘ysunmoq, itoat etmoq, bo‘yin egmoq, yon bermoq; il 

finit par obtempérer nihoyat u bo‘ysundi. 

obtenir

  I.  vt  1.  ega  bo‘lmoq,  erishmoq,  qo‘lga  kiritm oq;  il  a  obtenu  une augmentation  u  amalining  oshishiga  erishdi;  obtenir  qqch  à,  pour  qqn 

biror  kishi  uchun  biron  narsani  olishga  erishmoq;  2.  erishmoq,  muvaffaq 

bo‘lmoq,  qozonmoq;  II.  s’obtenir  vpr  cette  autorisation  ne  s’obtient  pas 

facilement bu ruxsatnoma osonlik bilan qo‘lga kiritilmaydi. 

obtention

  nf  erishish,  qo‘lga  kiritish,  ega  bo‘lish;  formalités  à  remplir 

pour  l’obtention  d’un  visa  viza  olish  uchun  hujjat  to‘ldirish 

rasmiyatchiliklari. 

obturateur,

 

trice  I.  adj  teshikni,  yorilgan  joyni,  tirqishni,  oraliqni 

berkitadigan,  to‘ldiradigan;  plaque  obturatrice  tirqishni  berkitadigan 

taxtacha;  II.  nm  ochib-yopuvchi  mexanizm,  qurilma,  eshik;  zatvor 

(fotoapparatda). 

obturation

  nf  teshikni,  yoriqni,  tirqishni,  oraliqni  berkitish,  to‘ldirish, 

shuvash; obturation dentaire tishga plomba qo‘yish. 

obturer


  vt  teshikni,  yoriqni,  tirqishni,  oraliqni  berkitmoq,  to‘ldirmoq, 

shuvamoq;  obturer  une  fuite  avec  du  mastic  teshikni  zamazka  bilan 

bekitmoq. 

obtus,


 

use


 adj 1. o‘tmas,  to‘mtoq;  angle obtus  o‘tmas burchak; 2. zehni 

past, anqov, befahm, esi past; esprit obtus esi pastlik, aqli kaltalik. 

obus

  nm  inv  snaryad;  zambarak,  to‘p  o‘qi;  éclat  d’obus  snaryadning portlashi; trou d’obus voronka (portlashdan hosil bo‘lgan chuqur). 

obusier


 nm to‘p, zambarak. 

obvier 


vi  litt 

(à)


  oldini  olmoq,  chorasini  ko‘rmoq,  bartaraf  qilmoq,  olib 

tashlamoq, barham bermoq. 

oc 

loc langue d’oc provansal tili. ocarina

 nm mus okarina (cholg‘u asbobi). 

occasion

  nf  1.  qulay  fursat,  imkon,  imkoniyat;  hol,  vaziyat,  holat; 

occasion  inespérée  omad;  prov  l’occasion  fait  le  larron  o‘zinga  ehtiyot 

bo‘l,  qo‘shningni  o‘g‘ri  tutm a; loc adv  à l’occasion kezi kelganda, imkoniyat 

tug‘ilganda;  d’occasion  tasodifiy;  dans,  pour  les  grandes  occasions 

muhim  hollarda,  katta,  sharafli  voqea-hodisalar  yuz  berganda  (inson 

hayotida);  2.  tasodifan,  bir  tasodif  bilan,  tasodif  bo‘lib;  d’occasion  tutilgan, 


OCCASIONNEL

 

ODORAT 

 

 368 

ishlatilgan, eski; 3. sabab, bahona, vaj, bois; loc à l’occasion de munosabati 

bilan, bo‘ lgani uchun. 

occasionnel,

 

elle


  adj  tasodifiy,  kutilmaganda  yuz  bergan,  kutilmagan, 

nogahoniy; un congé occasionnel kutilmagan iste’fo. 

occasionnellement

 adv tasodifan, kutilmaganda, nogahon. 

occasionner

 vt sabab bo‘lmoq, majbur qilmoq, tashvishga qo‘ymoq; cela 

nous  occasionnait  bien  des  soucis,  bien  des  dépenses  bu  bizni  ko‘p 

tashvishlarga qo‘yardi, ko‘p xarajat qilishga majbur qilardi. 

occident

  nm  1.  g‘arb;  2.  (katta  harfda)  g‘arb,  g‘arb  davlatlari;  3.  polit 

Occident G‘arb (G‘arbiy Yevropa va AQSh); l’Occident et les pays de l’est 

G‘arb va Sharq mamlakatlari. 

occidental,

 

ale, 

aux


  I.  adj  g‘arbiy,  g‘arbga  oid;  l’Europe  occidentale 

g‘arbiy Yevropa; la culture occidentale g‘arb madaniyati; II. n g‘arblik. 

occidentaliser

  I.  vt  g‘arblashtirmoq;  occidentaliser  les  coutumes  urf-

odatni g‘arblashtirmoq; II. s’occidentaliser vpr g‘arblashmoq. 

occipital,

 

ale,


 

aux


 I. adj ensaga  oid, ensa; os occipital ensa suyagi;  II. 

nm ensa, gardan. 

occiput

 nm ensa, gardan. occire

 vt vx ou plais o‘ldirmoq. 

occitan,

 

ane I. adj oksitan, provansalga  oid; littérature occitane oksitan 

adabiyoti; II. n oksitan(lik), provansal(lik). 

occlusif,

 

ive ling I. adj portlovchi (undosh); II. nf portlovchi undosh. 

occlusion

  nf  to‘silish,  berkilish,  berkilib  qolish,  o‘tmay  qolis h;  occlusion 

intestinale ichakdan ovqatning o‘ tmay qolishi. 

occulte

  adj  1.  okkultizmga  oid,  okkultizm  ruhidagi;  sciences  occultes okkultizm  ruhidagi  fanlar;  la  magie  est  une  science  occulte  sehrgarlik 

okkultizm ruhidagi  fan;  2. yashirin, maxfiy, birov bilmaydigan; un conseiller 

occulte  yashirin  maslahatchi;  comptabilité  occulte  maxfiy  hisob-kitob 

yuritish. 

occulter

 vt litt yashirmoq, bekitmoq (yorug‘ jismning yuzini); 2. yashirmoq, 

yashirib  kelmoq,  bekitmoq;  occulter  un  souvenir,  un  problème  biror 

xotirani, masalani yashirib kelmoq. 

occultisme

 nm okkultizm (duoxonlik, azaimxonlik, issiq-sovuq, afsun kabi  

mistik ta’limotlarning umumiy nomi). 

occupant,

 

ante


  I.  n  egallovchi,  joylashuvchi,  o‘rnashuvchi,  ishg‘ol 

qiluvchi,  o‘tiruvchi,  joyni  band  qiluvchi  odam,  yo‘lovchi  (transportda); 

bosqinchi,  istilochi; le premier occupant joyni birinchi bo‘lib egallovchi; les 

deux  occupants  ont  été  tués  dans  l’accident  halokatda  ikki  yo‘lovchi 

halok  bo‘ldi;  II.  adj  bosqinchi,  istilochi;  l’armée,  l’autorité  occupante 

bosqinchi qo‘shin, hukumat. 

occupation

1

 nf 1. okkupatsiya, egallab olish, bosib olish, istilo qilish, zabt etish,  istilo,  zabt;  armée  d’occupation  istilochi  armiya;  pendant 

l’occupation  Fransiyaning  nemislar  tomonidan  istilo  qilingan  davrida;  2. 

egallash (joyni); l’occupation des locaux uylarni egallab olish. 

occupation

2

 nf ish, hunar, kasb, mashg‘ulot; nous  avons de  multiples occupations bizning turli xil mashg‘ulotlarimiz bor. 

occupé


1

,

 ée

 adj egallangan, band; place occupée egallangan, band  joy; 

ce taxi est occupé bu taksi band. 

occupé


2

,

 ée

 adj ishi ko‘p, band. 

occuper

1

 vt 1. egallamoq, egallab  olmoq, ega bo‘lmoq, ega bo‘lib olmoq, qo‘lga  kiritmoq;  occuper  le  terrain  yerga  ega  bo‘lib  olmoq;  occuper  un 

pays vaincu yengilgan davlatni egallab olmoq; 2. egallamoq, band qilmoq; il 

occupe  deux  places  u  ikki  o‘rindiqni  egallaydi;  3.  egallamoq,  yashamoq, 

ishg‘ol  etmoq,  band  etmoq;  ils  occupent  le  rez-de-chaussée  ular  birinchi Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling