Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet150/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   238

holat;  fam  une  histoire  pas  ordinaire  g‘ayri  oddiy  voqea;  sa  maladresse 

ordinaire  uning  odatdagi  qo‘polligi;  2.  oddiy,  sodda,  boshqalardan  farqsiz; 

du papier ordinaire oddiy qog‘ozdan; le  modèle ordinaire oddiy model; 3. 

péj  oddiy,  ko‘rimsiz,  ko‘zga  tashlanmaydigan,  o‘rta-miyona,  xashaki;  les 

génies et les hommes ordinaires daholar va oddiy odamlar; II. nm 1. odat, 

o‘rganish;  il  est  d’une  intelligence  très  au-dessus  de  l’ordinaire  u 

odatdagidan juda aqlan ustun; elle sort de l’ordinaire u odatini  tark qilyapti; 

2.  har  doim  beriladigan,  har  doim  tortiladigan,  yeyiladigan  ovqat;  un  bon 

ordinaire  har doim yeyiladigan yaxshi  ovqat; 3. ordinaire de la  messe har 

doim  o‘qiladigan  namoz;  loc  adv  d’ordinaire,  à  l’ordinaire  odatda, 

ko‘pincha, ko‘p hollarda, odat bo‘yicha, rasmi; comme à son ordinaire odati 

bo‘yicha. 

ordinairement

 adv odatda, ko‘pincha, ko‘proq; il vient ordinairement le 

matin u odatda ertalab keladi. 

ordinal,

 

ale, 

aux


  I.  adj  tartibni  belgilovchi,  tartib;  nombre  ordinal  et 

nombre cardinal  tartib va sanoq son; “troisième” est un adjectif numéral 

ordinal “uchinchi” tartib sondir; II. nm tartib son. 

ordinateur

 nm elektron hisoblash mashinasi, kompyuter. 

ordination

 nm rutba berish. 

ordonnance

1

 vx ordinarets; denshik, xos navkar. ordonnance

2

  nm  tartib,  joylashish,  taqsimlanish,  birin-ketinlik; ordonnance  des  mots  dans  la  phrase  so‘zlarning  gapdagi  tartibi; 

l’ordonnance  d’un  repas  ovqatlarning  birin-ketinligi;  ordonnance  d’un 

appartement uy xonalarining joylashishi. 

ordonnance

3

  nf  1.  nizom,  qoida,  qonun;  qaror;  gouverner  par ordonnances  qonunlar  asosida  boshqarmoq;  ordonnance  de  justice  sud 

qarori; 2. vrach retsepti;  médicament délivré seulement  sur ordonnance 

faqat retseptga beriladigan dori. 

ordonnateur,

  t

rice


  boshqaruvchi,  boshchilik  qiluvchi,  boshliq; 

l’ordonnateur  d’une  fête  to‘y  boshqaruvchisi;  ordonnateur  des  pompes 

funèbres dafn marosimi boshlig‘i. 

ordonné,


 

ée

  adj  1.  tartibli,  tartibga  keltirilgan,  solingan,  saranjom, sarishta,  orasta;  maison  bien  ordonnée  saranjom-sarishta  uy;  2.  tartibli, 

sarishta, orasta, tartibni yaxshi ko‘radigan; un enfant ordonné tartibli bola. 

ordonner

1

 vt relig nom,  unvon bermoq; ordonner un diacre, un prêtre dyakonlik, poplik unvonini bermoq. 

ordonner


2

 I. vt tartibga solmoq, keltirmoq;  joylashtirmoq,  taqsim lamoq; il 

faut  ordonner  ses  idées  o‘z  fikrlarini  tartibga  solish  kerak;  II.  s’ordonner 

vpr souvenirs qui  s’ordonnent et se précisent o‘z o‘rniga  tushayotgan va 

oydinlashayotgan xotiralar. 

ordonner


3

  vt  buyurmoq,  buyruq  bermoq,  farmoyish  bermoq;  ordonner 

qqch à qqn biror kishiga biror narsani buyurmoq; je vous ordonne de vous 

taire men sizga  jim bo‘lishingizni buyuraman; j’ordonne que  vous soyez à 

l’heure men sizga vaqtida bo‘lishni buyuraman. 

ordre


1

 nm 1. tartib, joylashuv tartibi,  joylashuv,  tuzilish;  l’ordre des  mots 

dans la phrase so‘zlarning gapdagi  joylashuv  tartibi; procédons par ordre 

tartib  bo‘yicha  boshlaymiz;  mettre  des  choses  dans  le  bon  ordre 

narsalarni yaxshi tartibga solmoq; en ordre tartibli, saranjom, sarishta; ordre 

de marche, de bataille yurish tartibi, jangovar saf; ordre du jour kun tartibi; 

loc  adv  à  l’ordre  du  jour  kun  tartibida;  2.  tartib,  saranjomlik,  sarishtalik, 

tartib-intizom;  mettre bon ordre à  tartib  o‘rnatmoq; 3. intizom,  tartib,  tartib-

intizom; 4. tabiiy, tabiiy hol; c’est dans l’ordre (des choses) bu tabiiy hol; 5. 

tuzum;  ébranler,  renverser  l’ordre  établi  mavjud  tuzumni  bo‘shashtirmoq, 

ag‘darmoq; les partisans de  l’ordre  tuzum  tarafdorlari; le service d’ordre 

tartibni  nazorat  qilish  xizmati  (majlislarda);  les  forces  de  l’ordre  tartibni 

saqlash  xizmati  (armiya,  politsiya);  6.  tartib,  intizom;  tout  est  rentré  dans 

l’ordre hamma narsa  o‘z holiga qaytdi; rappeler qqn à l’ordre  biror kishini 

tartibga,  intizomga chaqirmoq; 7.  tur,  tarz,  taxlit, zayl,  tus; choses de  même 

ordre  shu  turdagi  narsalar;  dans  le  même  ordre,  dans  un  autre  ordre 

d’idées  shu  tarzdagi,  boshqacha  tarzdagi  fikrlar;  8.  martaba,  daraja,  rang; 

c’est  un  écrivain  de  premier  ordre  bu  birinchi  darajali  yozuvchi;  une 

œuvre  de  second,  de  troisième  ordre  ikkinchi,  uchinchi  darajali  asar;  9. 

tur,  turkum,  guruh;  10.  tabaqa,  toifa,  ahl;  les  trois  ordres  uch  tabaqa 

(oqsuyaklar,  ruhoniylar,  uchinchi  tabaqa);  11.  toifa,  uyushma,  birlashma, 

doira, ahllar; l’ordre des  médecins, des  avocats vrachlar, advokatlar  ahli; 

12.  diniy  tashkilot,  jamiyat;  ordres  monastiques  monaxlar  tashkilotlari; 

règle  d’un  ordre  diniy  tashkilot  qoidasi;  13.  kashishlik  rutbasi  (unvoni); 

ordres  mineurs kashishlikning  quyi rutbalari; ordre  majeurs kashishlikning 

yuqori rutbalari; entrer dans les ordres ruhoniylikka kirmoq. 

ordre

2

  nm  1.  buyruq,  amr;  ordre  formel  qat’iy  buyruq;  exécuter, transgresser un ordre buyruqni bajarmoq, buzmoq; être sous les ordre de 

qqn biror kishining  amrida, boshchiligi  ostida,  qo‘l  os tida bo‘lmoq; 2. yozma ORDURE

 

ORIENTATION 

 

 376 

buyruq,  farmon,  ruxsat  qog‘ozi,  order;  ordre  d’achat,  de  vente  sotib  olish, 

sotishga  ruxsat  qog‘ozi;  billet  à  ordre  oddiy  veksel;  3.  mot  d’ordre  shior, 

parol. 


ordure

 nf 1. kir, chang-chung, xas-cho‘p, axlat; 2. pl  axlat, chiqindi; pelle 

à  ordures  xokandoz;  boîte  à  ordures  axlat  qutisi;  loc  jeter,  mettre  qqch 

aux  ordures  axlat  yashigiga  tashlamoq,  biror  narsadan  qutulmoq;  3. 

yomonlik, ifloslik, yaramas xatti-harakat, uyat gap; 4. fam injur past, yaramas 

odam,  razil,  ablah,  iflos  odam;  quelle  ordure,  ce  type!  qanchalar  razil,  bu 

nusxa! 

ordurier, 

ière


 adj yaramas, razil, iflos; plaisanteries ordurières yaramas 

hazillar. 

orée

 nf l’orée du bois, de la forêt o‘rmon cheti, chekkasi, yoqasi. oreille

  nf  1.  quloq;  les  oreilles  ont  dû  vous  tinter,  vous  siffler 

qulog‘ingiz juda qizigan  bo‘lsa kerak (biz siz haqingizda juda ko‘p gapirdik); 

loc  écoutez  de  toutes  vos  oreilles  o‘ng  qulog‘ingiz  bilan  ham,  so‘l 

qulog‘ingiz  bilan  ham  eshitib  oling;  n’écouter  que  d’une  oreille,  d’une 

oreille  distraite  e’ tiborsizlik  bilan  tinglamoq;  prêter  l’oreille  quloq  tutm oq; 

faire la sourde oreille (à qqch) o‘zini eshitmaganlikka solmoq, qulog‘ini kar 

qilib  olmoq; casser le oreilles à qqn  birovning qulog‘ini qomatga keltirmoq; 

si  cela  venait  à  ses  oreilles  agar  bu  uning  qulog‘iga  yetib  borganida  edi; 

cela lui  entre par une oreille et lui sort par l’autre  bu uning bu qulog‘idan 

kirib  u  qulog‘idan  chiqib  ketadi;  ce  n’est  pas  tombé  dans  l’oreille  d’un 

sourd  bu  gaplar  behudaga  ketmadi,  havoga  ketm adi,  eshakning  qulog‘iga 

tanbur  bo‘lmadi;  prov  ventre  affamé  n’a  pas  d’oreilles  och  qoringa  gap 

yuqmas;  avoir  l’oreille  de  qqn  kimningdir  ishonchli  odami  bo‘lmoq;  2. 

ohangdagi  musiqiy  tovushlarni  farqlash  va  yodda  tutish  qobiliyati;  avoir 

l’oreille  fine  kuy  va  ohanglarni  yaxshi  farq  qila  bilish;  avoir  de  l’oreille 

qulog‘i  o‘ tkir  bo‘lmoq;  3.  quloq  chanog‘i,  suprasi;  oreilles  pointues, 

décollées  uzun,  shalpaygan  quloqlar;  boucles,  pendants  d’oreilles  zirak, 

boldoq, isirg‘a; rougir jusqu’aux oreilles qulog‘igacha  qizarib ketmoq; tirer 

l’oreille, les oreilles à un enfant bolaning qulog‘ini cho‘zmoq; se faire tirer 

l’oreille  yalintirmoq;  dormir  sur  ses  deux  oreilles  bamaylixotir  uxlamoq; 

montrer le bout de l’oreille sirini aytib qo‘ymoq, og‘zidan gullab qo‘ymoq; 4. 

quloq,  tutqich;  les  oreilles  d’une  marmite,  d’un  bol  qozonning,  kosaning 

qulog‘i; 5. kresloning bosh qo‘yadigan suyanchig‘i; 3. quloqchin. 

oreiller

 nm yostiq, bolish; taie d’oreiller yostiq jildi. 

oreillette

 nm 1. quloqchin; toque  à oreillettes  telpak; 2. yurak bo‘lmasi; 

oreillettes et ventricules yurak bo‘lmalari va qorinchalari. 

oreillon


  nm  1.  pl  méd  tepki  (bolalar  kasalligi);  elle  vient  d’avoir  les 

oreillons u  endigina  tepkidan  tuzaldi;  2. ikkiga bo‘lib danagi  olib  tashlangan 

o‘rik mevasining bir pallasi. 

ores


  2.  or  loc  litt  shu  kundan  e’ tiboran,  bundan  buyon,  bundan  keyin, 

minba’d;  les  ordres  sont  d’ores  et  déjà  donnés  buyruqlar  shu  kundan 

e’tiboran berildi. 

orfèvre


  nm  zargar;  orfèvre-joaillier,  orfèvre-bijoutier  zargar;  loc  être 

orfèvre en la matière o‘z ishining ustasi, qo‘li gul, ustasi farang bo‘lmoq. 

orfèvrerie

  nf  1.  zargarlik;  2.  zargarlik  buyumlari;  orfèvrerie  d’argent 

massif kumushdan qilingan zargarlik buyumlari. 

orfraie


  nm  suvburgut;  loc  pousser  des  cris  d’orfraie  baqirmoq, 

qichqirmoq. 

organdi

 nm kraxmallangan nafis  paxtadan qilingan mato;  robe d’été en organdi shu matodan tayyorlangan yozgi ayollar ko‘ylagi. 

organe


 nm 1. tovush, ovoz, sas; organe bien timbré  jarangdor ovoz;  2. 

tashkilot, organ; l’organe d’un parti, d’une société savante partiya organi, 

biror  ilmiy  uyushma  organi  (gazeta,  jurnal);  3.  a’zo,  organ,  mucha;  lésion 

d’un  organe  a’zoning  jarohatlanishi;  organe  de  la  digestion,  de  la 

respiration ovqat hazm qilish, nafas olish a’zosi; les organes sexuels jinsiy 

a’zolar;  l’organe  de  la  vue  ko‘rish  a’zosi;  4.  idora,  organ;  5.  mexanizm; 

organes  de  commande  d’une  machine  stanokning  boshqaruv 

mexanizmlari. 

organigramme

 nm tashkilotning boshqaruv jadvali. 

organique

  adj  organizmga  oid,  organik;  trouble  organique  organik 

o‘zgarish;  2.  organik,  jonli,  tirik;  chimie  organique  organik  kimyo;  3. 

ajralmas, uzviy; loi organique qomus, konstitutsiya, asosiy qonun. 

organisateur,

 

trice  n  tashkilotchi,  uyushtiruvchi,  tashabuskor; 

l’organisatrice  de  cette  fête  bu  bayramning  tashkilotchisi;  adj  puissance 

organisatrice tashkilotchilik qudrati. 

organisation

  nf  1.  tashkilotchilik,  uyushtirish;  manque  d’organisation 

tashkilotchilikning  yo‘qligi;  avoir  l’esprit  d’organisation  tashkilotchilik 

qobiliyati  bo‘lmoq; 2.  tuzum;  tuzilish; l’organisation  judiciaire sud  tuzilishi; 

3.  tashkilot,  uyushma;  organisation  politique  siyosiy  tashkilot; 

organisation  de  tourisme,  de  voyage  turizm,  sayohat  tashkiloti; 

organisation des nations unies birlashgan m illatlar tashkiloti. 

organisé

1

, 

ée

 adj 1. uyushgan,  tashkil etilgan,  tartibli;  voyage organisé uyushgan sayohat; esprit organisé sog‘ lom aql; personne bien organisée 

tartibli odam; 2. a’zosi, jalb etilgan;  tortilgan; citoyens organisés  en partis 

partiyalarga jalb etilgan fuqoralar. 

organisé


2

,

 ée

  adj  yaxshi  tuzilgan,  tarkib  topgan;  les  êtres  vivants 

organisés yaxshi tuzilgan jonzod. 

organiser

 I. vt 1. tashkil qilmoq, uyushtirmoq  tartibga solmoq; organiser 

son temps, sa vie, ses loisirs vaqtini, hayotini, bo‘sh vaqtini  tashkil qilmoq; 

2.  uyushtirmoq,  o‘tkazmoq;  organiser  un  voyage,  une  fête  sayohat,  to‘y 

uyushtirmoq; II. s’organiser vpr 1. o‘z o‘zini tartibga solmoq,  tartibli bo‘lmoq; 

il  ne  sait  pas  s’organiser  u  o‘zini  tartibga  solishni  bilmaydi;  2.  tashkil 

bo‘lmoq,  uyushmoq;  un  voyage  qui  s’organise  difficilement  qiyinchilik 

bilan tashkil bo‘layotgan sayohat. 

organisme

 nm 1. organizm, vujud,  tana; les besoins,  les fonctions de 

l’organisme organizm ehtiyojlari, faoliyatlari; 2. murakkab birlik, tuzilish; une 

nation est un organisme millat, bu murakkab birlik; 3.  tashkilot,  uyushma; 

organisme international xalqaro uyushma. 

organiste

 n organ chaluvchi, organchi. 

orgasme

 nm orgazm, shahvoniy lazzat. orge

  nf  1.  arpa  (o‘simlik  va  shu  o‘simlikning  doni);  champ  d’orge  arpa 

dalasi;  2.  pivo  pishirishda  ishlatiladigan  arpa  doni;  nm  orge  perlé  arpa 

yormasi; 3. sucre d’orge arpa shakari, obaki. 

orgeat

  nm  oldinlari  arpa  qaynatmasidan,  hozirda  bodom  sutidan tayyorlanadigan sharbat. 

orgelet


 nm govmichcha. 

orgiaque


 adj litt kayf suradigan, ishratli, bebosh. 

orgie


  nf  kayf-safo,  ishrat;  2.  orgie  de  keragidan  ortiq  narsa,  ortiqcha, 

mo‘llik, seroblik; des orgies de couleurs ranglarning mo‘lligi. 

orgue

  nm  au  sing,  nf  au  pl  1.  mus  organ;  jouer  de  l’orgue  organ chalmoq;  orgue  de  barbarie  sharmanka;  orgue  électrique  elektroorgan; 

orgue électronique elektron organ; 2. mus fermata. 

orgueil

  nm  1.  kibr-havosi  balandlik,  kalondimog‘lik,  dimog‘dorlik, takabburlik; kekkaymoq;  uning  dimog‘dorligi kulguli, chidab bo‘ lmaydigan; 2. 

g‘urur,  iftixor,  mag‘rurlanish,  faxrlanish;  o‘z  bolalari  bilan  faxrlanmoq;  u  o‘z 

yutuqlaridan g‘ururlanadi; u oilasining g‘ururi. 

orgueilleusement

 adv g‘urur, iftixor, faxr, mag‘rurlik bilan. 

orgueilleux,

 

euse


  adj  g‘ururli,  mag‘rur,  kekkaygan,  gerdaygan,  kerik; 

nature orgueilleuse kerik  tabiat; orgueilleux comme un paon, comme un 

pou  kekkaygan,  kerik  odam;  n  kibru-havosi,  dimog‘i  baland  odam, 

kekkaygan  odam,  mutakabbir,  kalondimog‘,  dimog‘dor;  c’est  une 

orgueilleuse  bu  kibru-havosi  baland  ayol;  il  ressentait  une  joie 

orgueilleuse u bir mutakabbir xursandchilikni his qildi. 

orient

1

  nm  1.  poét  sharq,  kun  chiqish;  2.  Sharq  (G‘arbiy  Yevropaga nisbatan  sharq  tomondagi  mamlakatlar,  o‘lkalar);  l’Extrême-Orient  Uzoq 

Sharq. 


orient

2

 nm sadaf rang, jiloli; des perles d’un bel orient jiloli go‘zal durlar. orientable

 adj boshqariladigan, boshqarsa bo‘ladigan. 

oriental,

 

ale, 

aux


  I.  adj  1.  sharqiy,  kun  chiqish  tomondagi;  2.  sharqqa 

xos, sharqona, sharq; peuples orientaux sharq xalqlari; langues orientales 

sharq tillari; II. n sharq kishisi, sharqlik. 

orientaliste

 n sharqshunos, oriyentalist. 

orientation

  nf  1.  orentatsiya,  orentir  olish,  o‘zining  turgan  joyini, 

yo‘nalishini  aniqlash,  yo‘nalish  olish,  mo‘ljal  olish;  elle  n’a  pas  de  sens  de 

l’orientation  unda  mo‘ljal  olish  hissi  yo‘q;  2.  yo‘naltirish;  l’orientation  des 

études  o‘qishni  yo‘naltirish;  l’orientation  professionnelle  kasbga ORIENTER

 

ORTIE 

 

 377 

yo‘naltirish;  une  conseillère  d’orientation  yo‘naltirish  maslahatchisi;  3. 

yo‘nalish,  boshqarilish;  orientation  d’une  maison  uyni  joylashtirish,  biror 

tomonga qaratib qurish. 

orienter 

I.  vt  1.  yo‘naltirmoq,  qaratm oq;  appartement  bien  orienté, 

orienté  au  sud  yaxshi  joylashtirilgan,  janubga  qaratib  qurilgan  uy;  2. 

yo‘llamoq;  yo‘naltirmoq;  yo‘l  ko‘rsatmoq;  un  ouvrage  très  orienté  ma’lum 

nazariy  yo‘nalishga  ega  bo‘lgan  nazariy  asar;  II.  s’orienter  vpr  1. 

orentirlanmoq,  orentir  olmoq,  o‘zining  turgan  joyini,  yo‘nalishini  aniqlamoq, 

bilmoq;  elle  ne  sait  pas  s’orienter  dans  cette  ville  u  bu  shaharda  orentir 

ololmayapti;  2.  o‘z faoliyatini qaratmoq, yo‘naltirmoq, yo‘l  tutmoq; s’orienter 

vers la recherche fan sari yo‘l tutm oq. 

orifice 


nm  1.  og‘iz,  teshik;  orifice  d’un  puis,  d’un  tuyau  quduqning, 

quvurning  og‘zi;  boucher,  agrandir  un  orifice  teshikni  berkitm oq, 

kengaytirmoq;  2.  teshik,  bo‘shliq;  la  bouche  est  un  orifice  de  l’appareil 

digestif og‘iz ovqat hazm qilish bo‘shlig‘idir. 

oriflamme

 nf bayroq, tug‘. 

origan

 nm tog‘rayhon, jambil. originaire

  adj  1.  falon  joyda  tug‘ ilgan,  falon  joylik;  asli,  kelib  chiqqan;  il 

est  originaire  de  Tunisie  u  asli  tunislik;  2.  kelib  chiqqan,  birinchi  bo‘lib 

paydo bo‘lgan, bosh; vice originaire bosh illat. 

originairement

 adv boshda, dastlab, eng avval, aslida. 

original

1

, 

aux


  nm  asl  nusxa,  original;  copie  conforme  à  l’original 

ko‘chirma asl nusxaga mos; la traduction est fidèle à  l’original  tarjima asl 

nusxani  aks  ettiradi;  2.  asli,  o‘zi;  la  ressemblance  du  portrait  et  de 

l’original  est  frappante  portretning  va  aslining  bir  biriga  o‘xshashligi  juda 

hayratli. 

original


2

,

 ale,

 

aux  I.  adj  1.  litt  birinchi,  asl;  le  sens  original  d’un  mot 

so‘zning birinchi ma’nosi; 2. asl, chin, haqiqiy; documents originaux haqiqiy 

hujjat,  hujjatning  asl  nusxasi;  édition  originale  ou  originale  nf  birinchi 

bosmasi;  asl  nusxa;  3.  o‘ziga  xos,  boshqalarga  o‘xshamaydigan,  o‘zgacha; 

boshqacha,  yangicha;  avoir  des  vues,  des  idées  originales  o‘ziga  xos 

qarashlarga,  fikrlarga ega bo‘ lmoq; esprit très original o‘ziga xos aql egasi; 

artiste  original  o‘ziga  xos  artist;  4.  g‘alati,  qiziq;  elle  est  très  originale  u 

juda g‘alati; II. n o‘ziga xos, g‘alati, qiziq, qiziq tabiatli odam. 

originalité

  nf  1.  o‘ziga  xoslik,  boshqalarga  o‘xshamaslik,  o‘zgachalik, 

boshqachalik,  yangilik;  l’originalité  d’un  écrivain,  d’une  œuvre 

yozuvchining,  asarning  o‘ziga  xosligi;  il  se  fait  remarquer  par  son 

originalité u o‘zining boshqalarga o‘xshamasligi bilan boshqalarning diqatini 

tortti;  2.  o‘ziga  xos,  boshqalarga  o‘xshamaydigan,  yangi  tomon;  les 

originalités de ce modèle bu nusxaning o‘ziga xos yangi tomonlari. 

origine


  nf  1.  kelib  chiqish;  nasl,  nasl-nasab;  nasli,  nasabi,  asli;  pays 

d’origine  asl  yurti;  elle  est  d’origine  bourgeoise  modeste  u  oddiy 

burjuadan kelib chiqqan; 2. kelib chiqish, qadimiylik; une coutume d’origine 

ancienne qadimdan qolgan udum; origine d’un  mot so‘zning kelib chiqishi, 

etimologiyasi; 3. kelib chiqishi,  junatilish  joyi;  4. paydo  bo‘lish,  tug‘ilish, kelib 

chiqish;  à  l’origine  du  monde,  des  temps  dunyoning,  zamonning  paydo 

bo‘lishida;  loc  adv  à  l’origine  boshda,  paydo  bo‘lishda;  5.  pl  boshi,  paydo 

bo‘lishi;  les  origines  de  la  vie  hayotning  boshi;  6.  manba,  asos;  origine 

d’une révolution revolutsiyaning asosi. 

originel,

 

elle


  adj  bosh,  birinchi,  daslabki,  asl;  sens  originel  d’un  mot 

so‘zning  dastlabki  ma’nosi;  relig  le  péché  originel  dastlabki  gunoh  (xudo 

yaratgan birinchi odamning gunohi). 

originellement

 adv boshda, dastlab, aslida, avval boshda. 

orignal,


 

aux


 nm Kanada losi. 

oripeaux


 nm pl juldur kiyim, uvada (moda qilib kiyiladigan). 

orme


 nm 1. qayrag‘och, bujun, gujum; 2. shu daraxtning yog‘ochi. 

ormeau


1

 nm qayrag‘och, bujun, gujum ko‘chati. 

ormeau

2

 nm molluskaning iste’mol qilinadigan bir turi. ornement

  nm  1.  bezash,  bezatish,  yasatish;  2.  bezak;  ornement  de 

tapisserie kashta bezaklari;  3. bezak, pardoz;  les ornements d’un édifice 

imoratning bezaklari. 

ornemental,

 

ale, 

aux


  adj  bezash,  zeb-ziynat  berish  uchun  xizmat 

qiladigan,  manzarali,  ziynatli;  style  ornemental  zeb  berish  uchun 

ishlatiladigan uslub. 

ornementation

  nf  bezash,  naqsh  solish;  un  sens  inné  de 

l’ornementation solingan bezaklarning uyg‘unligi. 

ornementer

 vt bezamoq, bezatm oq, yasatmoq. 

orner

  vt  1.  bezamoq,  bezatmoq,  yasamoq;  une  broche  orne  sa  robe kashta  uning  ko‘ylagini  bezab  turibdi;  2.  orné  de  bezatilgan;  un  chemisier 

orné de dentelles to‘rlar bilan bezatilgan bluzka. 

ornière

 nf 1. g‘ildirak izi;  2. qoloqlik, mutaassiblik, eskilik,  jaholat; il reste dans  l’ornière  u  jaholatda  qolyapti;  sortir  de  l’ornière  jaholatdan,  qiyin 

ahvoldan chiqmoq. 

ornithologie

 nf ornitologiya, parrandashunoslik. 

ornithologique

 adj ornitologiyaga, parrandashunoslikka oid. 

ornithologue

 n ornitolog, parrandashunos. 

ornithorynque

 nf o‘rdakburun. 

oronge

  nf  qo‘ziqorin  turi;  oronge  iste’mol  qilinadigan  qo‘ziqorin  turi; fausse oronge zaharli qo‘ziqorin turi. 

orpaillage

 nf oltin yuvish. 

orpailleur

 nm oltin qidiruvchi, oltin yuvuvchi. 

orphelin,

 

ine


 n, adj yetim, sag‘ ir; un orphelin de père  et de  mère hech 

kimi yo‘q yetim, sag‘ir; un enfant orphelin yetim bola. 

orphelinat

 nm yetimxona, bolalar uyi. 

orphéon

 nm fanfara, karnay sadolari. orphique

 adj orfiklar ta’limotiga oid. 

orphisme

 nm orfiklar ta’limoti. 

orque

  nf  kasatka  (kitlarning  yirtqich  bir  turi);  l’orque  est  carnivore kosatka yirtqich sut emizuvchi. 

orteil


 nm oyoq barmog‘ i; le gros orteil oyoqning bosh barmog‘i. 

orthodoxe

  I.  adj  1.  relig  izchil,  sobitqadam,  sodiq,  mustahkam  e’ tiqodli; 

théologien  orthodoxe  izchil  teolog;  communiste  orthodoxe  sodiq 

kommunist; 2. konservativ,  an’anaviy;  morale orthodoxe konservativ axloq; 

cette  manière  de  procéder  n’est  pas  très  orthodoxe  bunday  ish  yuritish Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling