Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet153/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   238

paillasse

1

  nf  1.  poxol  to‘shak;  2.  loc  fam  crever  la  paillasse  à  qqn birovni  chavoqlamoq,  qornini  yorib  tashlamoq,  pichoq  urib  ichak-chavog‘ini 

ag‘darmoq. 

paillasse

2

 nf jo‘mrak yonidagi idish-tovoq qo‘yiladigan joyi. paillasse

3

 nm litt qiziqchi, masxaraboz. paillasson

  nm  1.  o‘simliklarni  sovuqdan  saqlash  uchun  ishlatiladigan 

poxol; 2. dag‘al poyandoz, oyog‘artkich. 

paille


 nf 1. poxol, somon; brin de paille poxolpoya; loc coucher, être sur 

la  paille  o‘ ta  qashshoqlikda,  faqirlikda  kun  kechirmoq;  mettre  qqn  sur  la 

paille  birovni  sindirmoq,  xonavayron  qilmoq,  xarob  qilmoq;  2.  biror  narsa 

to‘qish uchun  ishlatiladigan  poxol; chapeau de paille  poxol shlapa;  3. butun 

yoki  kalta  cho‘p  (qur’a  tortganda  foydalaniladigan);  tirer  à  la  courte  paille 

qur’a  tortmoq;  naycha  (ichimlikni  so‘rib  ichish  uchun  xizmat  qiladigan); 

garçon! deux jus d’orange avec une paille  garson! ikkita apelsin sharbati 

naychasi  bilan;  fam  iron  une  paille  arzimagan,  arzimas  narsa;  il  en 

demande  dix  mille  francs;  une  paille!  u  bunga  o‘n  ming  frank  so‘rayapti; 

arzimagan narsa! 

paillé,

 

ée adj somon, somon tiqilgan; chaise paillée poxol kursi. 

pailler


  vt  1.  poxoldan  eshmoq,  yasamoq,  to‘qimoq;  pailler  des  chaises 

poxoldan kursilar to‘qimoq; 2. poxolga, poxol bilan o‘ramoq; yopmoq. 

pailleté,

 

ée adj robe pailletée yaltiroq tangachalar qadalgan ko‘ylak. 

pailleter

  vt  yaltiroq  tangachalar  bilan  bezamoq,  yaltiroq  tangachalar 

qadamoq. 

paillette

 nf 1. yaltiroq  tangachalar; un  voile semé de paillettes yaltiroq 

tangachali  yopinchiq  to‘r;  pardoz-andozda  ishlatiladigan  shunday 

narsalarning mayda yaltiroq bo‘lakchalari; 2. tillo qum zarrachalari. 

paillote

 nf poxol kapa, chayla. 

pain

 nm non; manger du pain non yemoq;  croûte,  mie de pain nonning cheti, mag‘zi;  miettes de pain nonning ushog‘lari,  uvog‘lari; pain de seigle 

javdar,  qora  non;  pain  de  campagne  tegirmon  noni;  pain  brioché  yog‘li 

bulka  non;  gros  pain  tortib  sotiladigan  non;  pain  frais  yangi  uzilgan  non; 

pain  rassis qotgan  non; pain grillé qovurilgan burda  non; pain  sec quruq 

non,  faqat  nonning o‘zi; pain au levain  tabiiy xamirturushda  qilingan non; 2. 

non-qandolat  mahsulotlari;  petit  pain  bulka,  bulochka,  kulcha;  pain  au 

chocolat  shokoladli  non;  pain  au  raisins  mayizli  non;  3.  pain  d’épice, 

d’épices shirin kulcha. 

pair

1

 nm 1. teng (baravar, bir xil, bir taxlitdagi) odam; il ne peut attendre aucune  aide  de  ses  pairs  u  o‘zi  taxlit  odamlardan  hech  qanday  yordam 

kuta  olmaydi;  2.  lordlar  palatasining  a’zosi  (Birlashgan  Amirlikda);  3.  perlar 

palatasining  a’zosi  va  qirol  maslahatchisi  (Fransiyada  1831  yilgacha);  4. 

tenglik, barobarlik; loc hors de pair, hors pair  tengi yo‘q,  tengsiz; aller de 

pair  birga,  bir  qatorda  bormoq;  birga  qadam  tashlamoq;  cette  étudiante 

travaille au pair bu talaba yotoq joy, oziq-ovqat evaziga ishlab beradi. 

pair

2

, 

paire


 adj juft; numéro pair juft son; jours pairs juft kunlari. 

paire


 nf juft, par. 

pairesse


 nf perlar palatasining ayol a’zosi yoki perning xotini. 

pairie


 nf perlik unvoni va unvonligi. 

paisible


  adj  1.  yuvosh,  mo‘min,  royish,  beozor,  muloyim;  un  homme 

paisible yuvosh odam; 2.  tinch, osoyishta, xotirjam, bexavotir, beozor, sokin 

(narsa); un fleuve paisible sokin daryo. 

paisiblement

  adv  tinchgina,  xotirjam,  osoyishta,  bexavotir;  il  dort 

paisiblement u osoyishta, tinchgina uxlayapti. 

paître

  I.  vi  o‘tlamoq  (hayvon);  le  troupeau  paissait  dans  la  prairie podalar  yaylovda  o‘ tlab  yurishardi;  loc  fam  envoyer  paître  qqn  birovni 

haydab,  quvib  yubormoq;  kovushini  to‘g‘rilab  qo‘ymoq;  II.  vt  1.  o‘ tlatm oq, 

boqmoq; 2. chimdimoq, chimdib yemoq. 

paix


  nf  inv  1.  tinchlik,  ittifoqlik,  inoqlik,  totuvlik;  avoir  la  paix  chez  soi 

uyida totuvlik bo‘lmoq; faire la paix yarashib olmoq; vivre en paix avec tout 

le  monde  hamma  bilan  tinch-totuvlikda  yashamoq;  2.  tinchlik,  osoyishtalik; 

la  justice  doit  faire  régner  la  paix  adliya  osoyishtalikni  hukm  surdirishi 

kerak;  gardien  de  la  paix  osoyishtalik  posboni;  en  temps  de  paix  tinchlik 

davrida;  aimer  la  paix  tinchlikni  sevmoq;  3.  sulh,  yarashish,  omon-omon; 

faire  la paix sulh  tuzmoq;  4.  tinchlik,  bexavotirlik, xotirjamlik,  osoyishtalik; il 

a  débranché  le  téléphone  pour  avoir  la  paix  xotirjam  o‘tirish  uchun  u PAJOT

 

PAMPLEMOUSSIER 

 

 383 

telefonni uzib  qo‘ydi; laisser  la paix à qqn biror kishini  tinch qo‘ymoq; fam 

fichez-moi la paix! meni tinch qo‘ying! intj la paix! tinch qo‘ying! goûter une 

paix  profonde  chuqur  xotirjamlikni  tuymoq;  avoir  la  consience  en  paix 

ko‘ngli xotirjam bo‘lmoq;  5.  tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik, sokinlik; la paix 

des champs dalalarning sokinligi. 

pajot

 nm pop voir pageot. pal,

  pl 


pals

  nm  qoziq;  le  pal,  ancien  instrument  de  supplice  qoziq, 

qadimgi azoblash quroli. 

palabre


  nf  pl  uzoq,  o‘rinsiz  tortishuv,  munozara;  assez  de  palabres! 

tortishuvlar yetar! 

palabrer

  vi  uzoq,  o‘rinsiz  tortishmoq,  munozara  qilmoq;  il  faut  palabrer 

pendant  des  heures  avant  qu’on  nous  laisse  entrer  bizni  kiritishlaridan 

oldin uzoq vaqt tortishishga to‘g‘ri keldi. 

palace

 nm oliy darajali mehmonxona. paladin

 nm paladin (jasur ritsar, Buyuk Karlning xos ritsari). 

palais

1

 nm inv 1. saroy, koshona; le palais du Luxembourg Luksenburg saroyi;  le  palais  des  sports  sport  saroyi;  2.  palais  (de  justice)  sud 

mahkamasi; 3. hist saroy, o‘rda; les  maires du palais saroy ayonlari (frank 

qirollari). 

palais


2

 nm inv 1.  tanglay; elle s’est brûlé le palais u  tanglayini kuydirib 

oldi; 2.  ta’m bilish a’zosi; c’est un gourmet qui a le palais fin bu ovqatning 

mazasini biladigan shinavanda. 

palan

 nm chig‘ir. palanquin

 nm taxtiravon. 

pale

 nf parrak, qanot; les pales d’un hélicoptère vertolyotning parraklari. pâle

 adj rangi o‘chgan, ketgan, oqargan, bo‘zargan, rangpar; un peu pâle 

rangpar; très pâle bo‘zargan; odam elle est devenue pâle comme un linge 

u bo‘zdek, dokaday oqarib ketdi. 

palefrenier

 nm otboqar. 

palefroi

 nm vx tantana va sayrda miniladigan ot. 

paléographe

 nm paleograf, paleografiya mutaxassisi. 

paléographie

 nf paleografiya (qadimgi yozuvlarni o‘rganuvchi fan). 

paléolithique

  I.  adj  paleolitga  oid,  paleolit;  II.  nm  paleolit,  paleolit  davri, 

eng qadimgi tosh davri. 

paléontologie

 nf paleontologiya. 

paléontologique

 adj paleontologiyaga oid; paleantologik. 

paléontologue

  ou  paléontologiste  n  paleontolog,  paleontologiya 

mutaxassisi. 

palet

  nm  lappak,  shayba;  palet  de  marelle  chertak  lappagi;  palet  de hockey sur glace xokkey shaybasi. 

paletot


 nm 1. palto; 2. fam biron kishiga tashlanmoq (achchiqlanganda). 

palette


1

 nf 1. palitra (rassomlarning bo‘yoq qoradigan taxtasi); 2. san’atda 

ifoda vositalarining majmui; la palette de rubens rubens palitrasi. 

palette


2

 nf bel, orqa go‘shti (go‘sht mahsuloti). 

palette

3

 nf kurak, kovsh. palétuvier

 nm tropik o‘rmonda o‘sadigan katta daraxt. 

pâleur

 nf rangsizlik, rangi o‘chganlik, oqarganlik, rangparlik. pâlichon,

 

onne adj biroz rangi o‘chgan, oqargan, rangpar. 

palier


 nm 1. zinapoya maydonchasi; 2. par paliers  to‘xtab-to‘xtab, sekin 

asta; progresser par paliers bosqichma-bosqich rivojlanmoq. 

palière

 adj f porte palière zinapoya maydonchasiga qaragan eshik. palimpseste

 nm hist qayta yozilgan charm varaq. 

palingénésie

 nf phil mavjudodlarning yoki jamoalarning qayta tug‘ilishi. 

palinodie

 nf pl litt tonish, o‘z so‘zidan qaytish. 

pâlir

  I.  vi  oqarmoq,  bo‘zarmoq,  rangi  o‘chmoq,  gezarmoq;  il  pâlit  de colère  g‘azabdan  u  bo‘zarib  ketdi;  II.  vt  oqartirmoq,  bo‘zartirmoq,  xira 

torttirmoq,  xiralashtirmoq;  ses  joues  pâlies  par  la  fatigue  charchoqdan 

o‘ngan yuzlari. 

palissade

  nf  taxta  devor,  chetan  devor;  la  palissade  d’un  jardin 

bog‘ning taxta devori. 

palissandre

  nm  palisandr  (issiq  mamlakatlarda  o‘sadigan  daraxtning 

pishiq va qimmatbaho yog‘ochi); une armoire en palissandre palisandrdan 

qilingan javon. 

pâlissant,

 

ante adj le jour pâlissant bo‘zarayotgan kun. 

palladium

  nm  palladiy  (platina  rudasida  uchraydigan  kumush  tusli  nodir 

metall). 

palliatif

  nm  vaqtincha  tadbir;  avoir  recours  à  des  palliatifs  vaqtincha 

tadbirni qo‘llamoq. 

pallier


 vt o‘rnini to‘ldirmoq, qoplamoq, tekislamoq. 

palmarès


  nm  inv  taqdirlanganlar,  mukofotlanganlar  ro‘yxati;  son  nom 

figure au palmarès uning familiyasi mukofotlanganlar ro‘yxatida turibdi. 

palme

1

 nf 1. palma bargi; 2. palma (g‘oliblik belgisi); ce film a  remporté la  palme  d’or  au  festival  de  Cannes  bu  film  Kan  festivalida  oltin  palmani 

oldi. 


palme

2

  nf  last  (suvda  suzish  uchun  ikki  oyoq  uchiga  kiyiladigan moslama). 

palmé,


 

ée

  adj  pardaoyoqli,  oyoqlari  pardali;  les  pattes  palmées  du canard o‘rdakning pardali oyoqlari. 

palmer


  nm  palmer,  m ikrometr  (mikrongacha  aniqlik  bilan  o‘ lchaydigan 

o‘lchov asbobi). 

palmeraie

 nf palmazor. 

palmier

1

 nm palma (daraxti); palmier dattier xurmo daraxti. palmier

2

 nm qatlama (taom). palmipède

 adj, n pardaoyoqli; oiseaux palmipèdes pardaoyoqli qushlar; 

le canard, l’oie sont des palmipèdes o‘rdak va g‘oz pardaoyoqlilardir. 

palombe


 nf yovvoyi kaptar; chasse à la palombe yovvoyi kaptar ovi. 

palonnier

 nm av oyoq bilan boshqarish pedali. 

pâlot,


 

otte


 adj rangi o‘chkanroq, oqarganroq, bo‘zarganroq, rangparroq. 

palourde


 nf yesa bo‘ladigan chig‘anoq. 

palpable


  adj  1.  ushlab,  paypaslab  ko‘rsa  bo‘ladigan;  aniq;  2.  ishonchli, 

aniq; donnez-moi des preuves palpables menga ishonchli dalillar keltiring. 

palper

 vt 1. paypaslamoq, ushlab ko‘rmoq, paypaslab ko‘rmoq; l’aveugle palpe  les  objets  pour  les  reconnaître  ko‘r  narsalarni  idrok  qilish  uchun 

ularni  paypaslab  ko‘radi;  2.  fam  pul  olmoq;  il  a  déjà  palpé  du  fric  dans 

cette affaire u bu ishda ancha pul ishlab oldi. 

palpeur


 nm shchup (kontakt aloqalarini ta’minlovchi asbob). 

palpitant,

 

ante


 adj 1. hayajonlangan,  titragan; palpitant d’émotion  his-

tuyg‘udan  titragan;  2.  hayajonga  soluvchi,  titratuvchi,  larzaga  soluvchi 

(narsa); un film palpitant larzaga soluvchi film. 

palpitation

  nf  1.  titrash,  pirpirash;  la  palpitation  des  paupières 

qovoqlarning  pirpirashi;  2.  dukillash;  le  café  me  donne  des  palpitations 

qahva mening yuragimni dukillatib yubordi. 

palpiter


 vi 1. titramoq, pirpiramoq; son œil palpite sans arrêt uning ko‘zi 

to‘xtovsiz  pirpiraydi;  2.  dukillamoq,  tez-tez  urmoq  (yurak);  hayajondan 

qaltiramoq, titramoq; o‘zini yo‘qotib qo‘ymoq; il palpitait de convoitise u zo‘r 

istakdan titrar edi. 

palsambleu

  intj  vx  par  le  sang  de  dieu!  xudo  haqi,  azbaroyi  xudo! 

iborasining yumshatilgan ko‘rinishi. 

paltoquet

  nm  e’tibori,  salmog‘i,  nufuzi  yo‘q,  arzimas  odam;  haqir, 

notavon. 

paluche

 nf fam qo‘l; retire tes paluches! qo‘lingni tort! paludéen,

 

enne I. adj bezgak, malyariyaga uchragan (bilan og‘riyotgan); 

II. n bezgak, malyariya kasaliga yo‘liqqan odam, malyarik, bezgak. 

paludisme

 nm bezgak, malyariya; accès de paludisme bezgak tutish. 

pâmer

 

(se)  vpr  1.  vieilli  hushidan  o‘zidan  ketib  qolmoq,  behush  bo‘lib 

qolmoq; fam esi  og‘ib qolmoq; elle  s’est pâmée de plaisir uning  huzurdan 

esi  og‘ib  qoldi;  2.  es-hushi  og‘moq,  es-hushini  yo‘qotmoq,  anqayib  qolmoq; 

se pâmer d’aise zavqdan es-hushini yo‘qotmoq. 

pâmoison

  nf  vieilli  plais  litt  hushidan  ketish,  behush  bo‘lish;  tomber  en 

pâmoison behush bo‘lib yiqilmoq. 

pampa


  nf  pampa  (Janubiy  Amerika  dashti);  les  gauchos  des  pampas 

argentines Argentina dashtlarining cho‘ponlari. 

pamphlet

 nm pamflet. 

pamphlétaire

 n pamfletchi, pam flet yozuvchi. 

pamplemousse

 nm greypfrut; jus de pamplemousse greypfrut sharbati. 

pamplemoussier

 nm greypfrut daraxti. PAMPRE

 

PANTHÉISTE 

 

 384 

pampre


 nm tok novdasi (meva va barglari bilan). 

pan


1

 nm 1. bir  en mato,  eni buzilmagan  bir  bo‘lak mato; 2. etak, bar;  se 

promener  en  pan  de  chemise  barlari  ochiq  ko‘ylak  bilan  sayr  qilmoq;  3. 

pan de mur devorning balandroq tomoni. 

pan

2

 intj qars, gum (quruq ovoz, miltiqning ovozi). panacée

  nf  panatsiya  (har  qanday  kasalga  davo  deb  qaralgan  dori); 

l’aspirine n’est pas une panacée aspirin panatsiya emas. 

panache


 nm 1. jig‘a, ukpar; ralliez-vous à  mon panache blanc! mening 

oq ukparimga qo‘shiling! la queue  en panache d’un écureuil olmaxonning 

jig‘asimon  dum i;  2.  loc  avoir  du  panache  viqor  bilan  yurish;  l’amour  du 

panache jig‘aga erishgan (harbiy qahramonligi uchun). 

panachage

 nm 1. aralashtirish, qorishtirish; un panachage de couleurs 

ranglarni  aralashtirish;  2.  saylovda.  siyosiy  partiyalarni  bir  ro‘yxatga  qo‘shib 

yuborish. 

panaché,

 

ée  adj  1.  ola-bula,  olachipor,  chipor,  rang-barang;  œillet 

panaché  olachipor  chinnigul;  2.  aralashgan,  qo‘shilgan,  tuzilgan;  un  demi 

panaché ou nm un panaché limonad aralashtirilgan pivo. 

panacher


  vt  turli  ranglar  bilan  bezamoq;  2.  aralashtirib,  qo‘shib 

yubormoq;  panacher  un  liste  électorale  saylov  ro‘yxatiga  turli  partiyalarni 

qo‘shib yubormoq. 

panade


 nf non, sariyog‘,  tuxum sarig‘i  bilan  tayyorlanadigan sho‘rva; fam  

être,  tomber  dans  la  panade  kambag‘allik,  bechoralikda  bo‘lmoq; 

kambag‘allikka, bechoralikka tushib qolmoq. 

panard


 nm fam oyoq. 

panaris


  nm  inv  milkak  (tirnoq  ostining  yallig‘lanib  yiring  boylashi);  il 

soigne son panaris u o‘zining milkakini davolayapti. 

pancarte

  nf  e’lon,  afisha,  plakat;  porter  une  pancarte  dans  un  défilé 

namoyishda plakat ko‘ tarib bormoq. 

pancrace


  nm  kurash  (kurash  va  mushtlashishdan  iborat  qadimiy  sport 

turi). 


pancréas

 nm inv oshqozonosti bezi. 

pancréatique

  adj  oshqozon  osti  beziga  oid,  oshqozonosti  bezi;  suc 

pancréatique oshqozonosti bezi shirasi. 

panda


  nm  panda  (Hindiston  va  Xitoy  o‘rmonlarida  yashovchi  sut 

emizuvchi  hayvon);  petit  panda  kichik  panda  (katta  mushuk  chamasida); 

grand panda katta panda. 

pandémonium

 nm litt sho‘ru-g‘avg‘o, do‘zax, jahannam. 

pandit


  nm  pandit  (Hindistonda  faxriy  unvon);  le  pandit  Nehru  pandit 

Neru. 


pandore

 nm vx iron jandarm. 

panégyrique

  nm  madhiya;  faire  le  panégyrique  de  qqn  birovga 

madhiya o‘qimoq. 

panégyriste

 n maddoh, madhiyachi (ko‘pincha kesatish ma’nosida). 

panel


 nm anglic oralatib fikrlar so‘rovini o‘ tkazish. 

pané,


 

ée

 adj tolqonga bulangan. paner

 vt tolqonga bulamoq. 

panier

  nm  1.  oziq-ovqat  solinadigan  savat;  panier  à  provisions  meva, oziq-ovqat solinadigan savat; panier à ouvrage quti;  mettre au panier axlat 

idishga tashlamoq; 2. panier à salade salatning suvini sirqitadigan idish; fam 

mahbuslarni  tashiydigan  mashina;  3.  loc  panier  percé  isrofgar;  4.  fijma 

(XVIII-XIX  asrlarda:  ayollar  yubkasi  etagini  qappaytirish  uchun  ichidan 

qo‘yiladigan  gardish  va  shu  usulda  tayyorlangan  yubka);  5.  basket  to‘r, 

savat; mettre un panier savatga to‘p tushirmoq. 

panière

 nf qirchin savat, tol novdasidan to‘qilgan savat. panifiable

 adj non qilsa bo‘ladigan;  céréales panifiable g‘alla, non  qilsa 

bo‘ladigan don. 

panification

 nf non ishlab chiqarish. 

panifier


  vt  non  qilmoq,  nonga  aylantirmoq;  panifier  de  la  farine  de  blé 

bug‘doy unidan non qilmoq. 

panique

  I.  adj  sarosimali,  vahimali,  hayajonli,  dahshatli;  peur,  terreur panique  sarosimali  qo‘rquv,  dahshat;  II.  nf  sarosima,  sarosimalik,  vahima, 

hayajon, dahshat. 

paniquer

  vt  fam  vahimaga,  sarosimaga  tushmoq,  vahima  qilmoq, 

sarosimada  qolmoq;  ne  te  laisse  pas  paniquer  par  l’examinateur 

imtihonchidan  vahima  qilma;  elle  est  complètement  paniquée  u  butunlay 

sarosimaga tushgan. 

panne


1

  nf  1.  buzuqlik,  buzilish,  shikastlanganlik,  ishdan  chiqis h;  panne 

d’automobile  avtomobilning  buzilishi;  loc  tomber  en  panne  ishdan 

chiqmoq, buzilib qolmoq; panne d’essence  ou panne sèche yog‘i, benzini 

tugab  qolmoq;  panne  d’électricité  chiroqning,  elektrning  o‘chib  qolishi;  2. 

mar  vaisseau  en  panne  dreyfdagi  kema;  3.  fam  être  en  panne  taqqa 

to‘xtamoq; les travaux  sont en panne  ishlar  taqqa  to‘xtadi; être en panne 

de qqch biror narsadan quruq qolmoq. 

panne

2

 nf cho‘chqaning teri osti yog‘i. panne

3

 nf pombarxat, ipak baxmal. panne

4

  nf  1.  tom  tunukasi  qoqiladigan  xari;  2.  bolg‘aning  uzunchoq orqasi. 

panneau


  nm  1.  taxta;  panneau  mobile  ko‘chma  taxta;  panneaux 

préfabriqués yig‘ma taxta; 2. plakat; panneaux électoraux saylov tashviqot 

varaqalari;  panneaux  de  signalisation  o‘lchov  asboblarining  majmuasi;  3. 

quroq;  4.  loc  tomber,  donner  dans  le  panneau  tuzoqqa  ilinmoq,  aldanib 

qolmoq. 

panonceau

  nm  1.  metalldan  qilingan  gerb;  gerbli  yozuv  (vazirlik 

zobitlarining  eshiklariga  osiladigan  taxtakach);  le  panonceau  d’un  notaire 

notariusning gerbli yozuvi; 2. viveska; yozuv. 

panoplie


  nf  1.  o‘lja  qurollar  ko‘rgazmasi;  2.  o‘yinchoqlar  to‘plami; 

panoplie  de  pompier  o‘yinchoqli  suv  o‘chiruvchilar  to‘plami;  3.  mavjud 

vosita. 

panorama


  nm  1.  manzara,  ko‘rinish;  2.  ko‘rinish,  har  tomonlama 

o‘rganilgan ko‘rinish; un panorama de la littérature contemporaine hozirgi 

zamon adabiyotining har tomonlama o‘rganilgan ko‘rinishi. 

panoramique

 I. adj 1. keng ko‘rinishli, keng qamrovli; vue panoramique 

keng  qamrovli  manzara;  2.  panoramaga  oid,  panoramali,  panorama; 

carrosserie  panoramique  ochiq  kuzov;  écran  panoramique  panoramali 

ekran;  II.  nm  vertikal,  yoki  gorizontal  holda  aylanma  kamera  bilan  kinoga 

olish. 

pansage


 nm tozalash, qashlag‘ich bilan tozalamoq (ot va shu kabilarni). 

panse


 nf katta qorin (kavsh qaytaruvchi hayvonlar oshqozonining birinchi, 

eng  katta  bo‘ limi);  2.  qorin,  qorincha  (biror  narsaning  shishgan  joyi);  la 

panse d’une cruche xumchaning qorni; 3. fam katta qorin, meshqorin; elles 

s’en  sont  mis  plein  la  panse  ular  undan  meshqorinlariga  siqqanicha 

tiqdilar. 

pansement

 nm bog‘ich, bint; blessé couvert de pansements bint bilan 

o‘rab tashlangan yarador; petit pansement au doigt yarasi bog‘ langan  qo‘l; 

pansement adhésif leykoplastir. 

panser


1

 vt bog‘lamoq, bog‘lab qo‘ymoq (yarani); panser la  main de qqn 

biron kishining qo‘lini (qo‘lidagi yarasini) bog‘lab qo‘ymoq; l’infirmière est en 

train de panser les blessés hamshira yaradorlarning yarasini bog‘lash bilan 

band. 

panser


2

 vt otni qashlag‘ich bilan tozalamoq. 

pansu,

 

ue  adj  qorni  katta,  qorindor,  meshqorin,  katta,  yo‘g‘on;  un  vase 

pansu qorni katta guldon. 

pantagruélique

  adj  mo‘l,  boy,  to‘kin-sochin;  un  repas  pantagruélique 

mo‘l ovqat (Pantagruelga xos ovqat). 

pantalon


 nm shim, shalvar; mettre, enfiler son pantalon shimini kiymoq; 

jambes d’un pantalon shimning pochalari. 

pantalonnade

  nf  tilyog‘lamalik,  munofiqlik,  ikkiyuzlamachilik,  riyokorlik, 

riyo. 

pantelant, 

ante


 adj 1. harsillagan,  halloslagan, nafasi  tiqilgan, entikkan; 

2.  entikmoq,  xo‘rsinmoq;  cette  mauvaise  nouvelle  l’a  laissée  tout 

pantelante bu yoqimsiz xabar uni butunlay entiktirib qo‘ydi. 

panthéisme

  nm  panteizm  (xudo  bilan  tabiat  bir  deb  qaraydigan  diniy-

falsafiy oqim). 

panthéiste

 I. adj panteizmga oid, panteistik, panteizm; II. n panteist. 


1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling