Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet154/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   150   151   152   153   154   155   156   157   ...   238


 

 

 385 

panthéon


  nm  1.  panteon  (biror  dinga  mansub  bo‘lgan  hamma 

xudolarning  umumiy  nomi)  qadimiy  greklarning  panteoni;  2.  panteon 

(mashhur kishilar dafn etiladigan bino, daxma). 

panthère


  nf  1.  qoplon;  2.  shu  hayvonning  terisi;  manteau  de  panthère 

qoplon terisidan qilingan palto. 

pantin

  nm  1.  qo‘g‘irchoq;  2.  qo‘g‘irchoq,  o‘yinchoq  (birovning  amri,  so‘zi bilan ish qiladigan odam); elle  a fait de lui un pantin u uni  qo‘g‘irchoq qilib 

oldi. 


pantois

  adj  m  inv  hayron,  dong  qolgan,  gangib,  dovdirab,  esankirab 

qolgan; il est resté pantois u dovdirab qoldi. 

pantomime

  nf  pantomima  (so‘zsiz,  imo-ishoralar  bilan  ko‘rsatiladigan 

tomosha). 

pantouflard,

 

arde  adj,  n  fam  uydan  eshikka  chiqmaydigan  (doim  uyda 

o‘tiradigan) odam, xonanishin. 

pantoufle

  nf  uyda  kiyiladigan  shippak,  oyoq  kiyim i,  xonaki  tufli;  mettre 

ses pantoufles,  se  mettre en pantoufles  uy  tuflisini kiymoq; 2. loc passer 

sa vie dans ses pantoufles umrini uzlatda o‘tkazmoq. 

panure

 nf tolqon. paon, paonne

 n tovus; paon qui fait la roue patlarini yoygan tovus. 

papa

 nm 1. dada,  ota, ada;  2. loc fam à la papa shoshmay, bamaylixotir, oshiqmay,  xotirjamlik  bilan;  fam  de  papa  eskirgan,  udumdan  chiqqan, 

otamning  zamonidagi;  le  cinéma  de  papa  otamning  zamonidagi  kinoteatr; 

fils à papa otasining qanoti ostidagi o‘g‘il. 

papable


 adj rim papasi bo‘lib saylanaoladigan; cardinaux papables papa 

bo‘lib saylanoladigan kardinallar. 

papal,

 

ale, 

aux


 adj papaga oid, papa. 

papauté


  nf  papalik,  papa  hokimiyati,  papa  hukmronligi;  histoire  de  la 

papauté papalik tarixi. 

papaye

 nf papayya mevasi. papayer

 nm papayya daraxti. 

pape

 nm papa (katolik cherkovining boshlig‘i); Sa Sainteté le pape  papa hazratlari. 

papelard


1

,

 arde

  adj  litt  munofiqona  ish  tutadigan,  munofiq,  riyokor, 

ikkiyuzlamachi; munofiqona; il était retors et papelard u ustakor va munofiq 

edi. 


papelard

2

 nm fam qog‘oz parchasi; yozuv; ma’muriy hujjat. paperasse

  nf  pl  yozib  tashlangan  qog‘oz,  keraksiz  qog‘ozlar  to‘plami, 

uyumi;  chercher  dans  ses  paperasses  to‘plab  qo‘ygan  qog‘ozlarining 

ichidan  izlamoq;  la  paperasse  administrative  ma’muriyatning  yozib 

tashlagan qog‘ozlari. 

paperasserie

 nf bir to‘da, bir to‘p qog‘oz. 

paperassier,

 

ière


  adj  bo‘lar-bo‘lmas  narsalarni  yozuvchi,  qog‘oz 

qoralovchi; administration paperassière bo‘lar-bo‘lmas narsalarni yozuvchi 

ma’muriyat. 

papeterie

 nf 1. qog‘oz  ishlab chiqarish, qog‘oz ishlab chiqarish  fabrikasi; 

2. yozuv-chizuv narsalari sotiladigan magazin. 

papetier,

 

ière n 1. qog‘ozchi (ishchi); 2. qog‘oz sotuvchi. 

papier


 nm 1. qog‘oz; bir parcha qog‘oz, qog‘oz  parchasi, varag‘i; papier 

carbone  qora  qog‘oz;  papier-émeri,  papier  de  verre  jilvir  qog‘oz;  papier 

peint  gulqog‘oz;  papier  mâché  pape-mashe;  loc  une  mine  de  papier 

mâché  oqargan,  rangi  o‘chgan  yuz;  en  papier  qog‘ozdan  qilingan,  qog‘oz; 

serviette  en  papier  qog‘oz  sochiq;  notez  cela  sur  un  papier  buni  bir 

parcha  qog‘ozga  yozing;  faire  des  cocottes  en  papier  qog‘ozdan  qush 

qilmoq;  jeter  une  phrase  sur  le  papier  bir  gapni  qog‘ozga  tushirmoq;  2. 

varaq,  yupqa  taxta;  papier  d’aluminium  alumin  taxta;  papier  cellophane 

sellofan  qog‘oz;  3.  maqola,  qo‘ lyozma;  envoyer  un  papier  à  son  journal 

gazetaga maqola jo‘natmoq; 4. hujjat, qog‘oz; signer un papier hujjatga qo‘l 

qo‘ymoq;  papiers  (d’identité)  shaxsini  bildiradigan  hujjatlar;  vos  papiers! 

hujjatlaringiz!  loc  être  dans  les  petits  papiers  de  qqn  kimningdir  ixlosini 

qozonmoq. 

papille


 nf g‘uddacha (terida, shilliq  pardalarda); papilles gustatives  ta’m 

sezish g‘uddachalari. 

papillon

 nm 1. kapalak; loc fam  minute papillon! bir daqiqa! kutib  turing! 

2. nœud papillon kapalaknusxa galstuk; fam nœud pap. 3.  jarima qog‘ozi; 

j’ai trouvé un papillon  sur  le pare-brise de  ma voiture men avtomobilim 

oynatozalagichida  jarima  qog‘ozini  topdim; 4.  qanotli  gayka; papillon d’une 

roue de bicyclette velosiped  g‘ildiragining sakkiz  bo‘lishi; 5.  batterflay usuli 

(suzishda). 

papillonnant,

 

ante


 adj esprit papillonnant qanotli orzu. 

papillonnement

 nm lip-lip etib ko‘rinish. 

papillonner

 vi pirillab uchib yurmoq, qo‘nimsiz bo‘lmoq; elle papillonnait 

en chantant u pirillab uchib ashula aytar edi. 

papillotant,

 

ante  adj  1.  yaraq-yaraq  qilayotgan;  2.  pirpirayotgan  (ko‘z, 

qarash). 

papillote

  nf  1.  papilotka  (sochni  jingalak  qilish  uchun  ishlatiladigan 

qog‘oz,  latta);  loc  tu  peux  en  faire  des  papillotes  uni  tashlab  yuborsang 

ham  bo‘laveradi;  2.  o‘rash  uchun  xizmat  qiladigan  yog‘li  qog‘oz;  cailles  en 

papillotes yog‘li qog‘ozga o‘ralgan bedana go‘shti. 

papillotement

 nm lippillash, pirpirash. 

papilloter

 vi lippillamoq; pirpiramoq. 

papiste


 n hist papachi, katolik. 

papotage


  nm  laqillash,  behuda  gap  sotish;  ils  perdent  leur  temps  en 

papotages ular o‘z vaqtlarini behuda gap sotish bilan yo‘qotadilar. 

papoter

 vi behuda gap sotmoq, laqillamoq. papouille

 nf fam qitiqlash; il lui fait des papouilles dans le cou u uning 

tomog‘ining tagini qitiqladi. 

papouiller

 vt qitiqlamoq, u yer-bu yerini ushlamoq. 

paprika


 nm yanchilgan qalampirning  bir  turi; bœuf au paprika qalampirli 

mol go‘shti. 

papyrus

 nm inv 1. papirus; 2. papirusga yozilgan qo‘l yozma. pâque

 nf yahudiylar pasxasi. 

paquebot

 nm passajir kemasi; paquebot de croisère dengiz kemasi. 

pâquerette

 nf dastor gul; une pelouse émaillée de pâquerettes dastor 

gul bilan qoplangan maysazor. 

pâques


  nf  pl,  nm  pasxa,  Iso  payg‘ambarning  tirilish  xotirasiga 

bag‘ishlangan diniy bayram. 

paquet

  nm  1.  o‘ram,  tugun,  dasta,  quti,  uyum;  un  paquet  de  linge  bir tugun  kir;  envoyer  un  paquet  par  la  poste  pochta  orqali  paket  jo‘natm oq; 

paquet de cigarettes sigaret qutisi; il fume un paquet par jour u kuniga bir 

quti sigaret chekadi; 2. paquet de bir paket, bir o‘ram, bir tugun; il a touché 

un  paquet  de  billets  u  bir  paket  bilet  oldi;  des  paquets  de  neige  qor 

uyumlari; fam un paquet de nerfs  turgan-bitgani  jahl;  3.  loc fam  mettre le 

paquet katta pul sarflamoq; risquer le paquet bor bisotini tikmoq. 

paquetage

  nm  askarning  safar  anjomlari;  faire  son  paquetage  lash-

lushini yig‘ ishtirmoq. 

par


  I.  prép  1.  bo‘ylab,  orqali,  -dan  (o‘rin);  regarder  par  la  fenêtre 

derazadan  qaramoq;  il  est  passé  par  la  fenêtre  u  deraza  orqali  o‘ tdi, 

derazadan  o‘tdi;  voyager  par  le  monde,  de  par  le  monde  dunyo  bo‘ylab 

sayohat  qilmoq;  -ga,  -da;  être  assis  par  la  terre  yerda  o‘ tirmoq;  voitures 

qui  se  heurtent  par  l’avant  oldi  bilan,  orqali  urilgan  avtomobillar;  par  en 

bas tagi bilan, orqali; par ici, par là bu yerdan, u yerdan; loc par-ci, par-là u 

yer-bu  yerda;  il  m’agace  avec  ses  “cher  monsieur”  par-ci,  “cher 

monsieur” par-là u o‘zining u yerda ham, bu yerda  ham “muhtaram janob”i 

bilan  mening  jonimga  tegib  ketdi;  2.  davomida,  paytida;  par  une  belle 

matinée  go‘zal  tong  paytida;  3.  plusieurs  fois  par  jour  kuniga  bir  necha 

bor;  marcher  deux  par  deux  ikkita-ikkita  bo‘lib  yurmoq;  3.  tufayli,  orqali, 

tomonidan; il  a été gêné par les arbres uni  daraxtlar  to‘sib qolgan edi; j’ai 

appris  la  nouvelle  par  mes  voisins  men  bu  yangilikni  qo‘shnilarim  orqali 

bildim;  l’exploitation  de  l’homme  par  l’homme  insonni  inson  tomonidan 

ekspluatatsiya qilish; 4. obtenir qqch par la force biror narsaga kuch  orqali 

erishmoq;  répondre  par  oui  ou  non  ha  yoki  yo‘q  orqali  javob  bermoq; 

envoyer une lettre par la poste xatni pochta orqali jo‘natm oq; elle est venu 

par avion u samolyotda keldi; il a fini par rire u oxiri kuldi; nettoyage par le 

vide  changyutqich  bilan  uy  yig‘ishtirish;  loc  par  exemple  masalan;  par 

conséquent  shunday  qilib;  par  suit  sababli,  tufayli,  natijasida;  oqibatida, 

orqasida; par ailleurs bundan tashqari; par contre ammo, lekin, biroq; 5. de 

par  nomi bilan; de par le roi, de par la loi qirol,  qonun  nomi bilan; II. adv 

par trop ortiqcha, juda, o‘ ta; il est par trop égoïste u o‘ ta shaxsiyatparast. 


PARABELLUM

 

PARAPET 

 

 386 

parabellum

 nm inv parabellum (pistoletning bir turi). 

parabole


1

 nf masal, hikoyat; les paraboles de l’Évangile Injil hikoyatlari; 

parler par paraboles mujmal gapirmoq. 

parabole


1

 nf parabola (egri chiziqning bir turi). 

parabolique

  adj  1.  parabolaga  oid;  2.  paraboloid  shaklida  bo‘ lgan, 

paraboloidga  o‘xshash;  miroir parabolique paraboloid shaklidagi ko‘zgu; 3. 

capteur solaire parabolique quyosh parabolik tutqichi. 

parachever

  vt  tugatmoq;  oxiriga,  nihoyasiga  yetkazmoq;  parachever 

une œuvre asarni nihoyasiga yetkazmoq. 

parachutage

 nm parashutda tashlash (biror kishini, biror narsani). 

parachute

 nm parashut; parachute dorsale,  ventral orqa, old parashut; 

un saut en parachute parashut bilan sakramoq. 

parachuter

  vt  1.  parashutda  tashlamoq;  parachuter  des  soldats 

askarlarni parashutda  tashlamoq; 2. fam oldindan  ogohlantirmay biror ishga 

tayinlamoq, tashlamoq. 

parachutisme

 nm parashutizm, parashut sporti. 

parachutiste

  n,  adj  parashutchi,  desantchi;  s’engager  dans  les  paras 

desantchilikka kirmoq. 

parade


1

 nf qaytarish, daf qilish (zarbani); il a trouvé la parade u zarbani 

qaytarish yo‘lini topdi. 

parade


2

  nf  1.  dabdaba,  serhashamlik;  il  aime  trop  la  parade  u 

dabdabani  juda  yaxshi  ko‘radi;  loc  faire  parade  de  ko‘z-ko‘z  qilmoq;  il  fait 

parade  de  ses  connaissances  u  o‘z  bilimini  ko‘z-ko‘z  qiladi;  habit  de 

parade  serhasham  libos;  amabilité  de  parade  yuzaki  iltifot;  2.  parad, 

namoyish;  3.  tomosha (asosiy tomoshadan oldin); parade foraine yarmarka 

tomoshasi; 4. biol navozish (qo‘shilishdan oldin); la parade du paon qui fait 

la roue patlarini yozib navozish qilayotgan tovus. 

parader

  vi  maqtanmoq,  o‘zini  ko‘z-ko‘z  qilmoq,  o‘ziga  bino  qo‘ymoq, chiranmoq, savlat  to‘kib yurmoq,  o‘zini ko‘rsatmoq; il parade au  milieu des 

jolies femmes u go‘zal ayollar ichida o‘ziga bino qo‘yib yuribdi. 

paradis

  nm  inv  1.  jannat,  behisht,  firdavs;  aller  au  paradis  jannatga kirmoq;  2.  jannatdek  (jannatnamo,  jannat  misol)  joy,  juda  so‘lim  joy,  go‘zal, 

xushmanzara joy; cette  île est un vrai paradis bu  orol  haqiqiy jannat;  3. le 

paradis terrestre  bog‘ i eram, jannatmakon,  jannatnamo, jannatday  joy; loc 

paradis fiscal soliq kam to‘lanadigan jannatnamo joy. 

paradisiaque

  adj  jannatdek,  jannatnamo,  jannat  misol;  un  endroit 

paradisiaque jannat m isol joy. 

paradisier

  nm  jannat  qushi  (chumchuqsimonlar  turkumiga  mansub, 

yaltiroq  patli, juda chiroyli qushlar oilasi; Janubi-sharqiy Osyoda va  Sharqiy 

Avstraliyada yashaydi). 

paradoxal,

 

ale,


 

aux


  adj  1.  mantiqqa,  aqlga  mos  kelmaydigan;  des 

raisonnements  paradoxaux  mantiqqa  mos  kelmaydigan  xulosalar;  2. 

paradoksal,  mantiqsizlikni  yoqtiradigan,  bemantiq;  esprit  paradoxal 

bemantiq aql. 

paradoxalement

 adv mantiqqa zid ravishda. 

paradoxe

  nm  paradoks  (umum  tomonidan  qabul  qilingan  fikrlarga,  ilmiy 

qoidalarga mos kelmaydigan, shuningdek, sog‘lom aqlga zid fikr); il soutient 

que deux et deux font  cinq; quel paradoxe! u ikki karra  ikki besh bo‘ladi 

deb ta’kidlaydi, aql bovar qilmaydi! 

parafe


 nm voir paraphe. 

parafer


 vt voir parapher. 

paraffine

  nf  parafin  (asosan  neftdan  olinadigan  mumsimon  mahsulot); 

huile de paraffine parafin moyi. 

paraffiné,

 

ée  adj  parafin  surtilgan,  parafinlangan;  papier  paraffiné 

parafinlangan, nam o‘ tmaydigan qog‘oz. 

parages

  nm  pl  sohil  yerlari;  les  parages  du  cap  Horn  Gorn  burnining sohil yerlari. 

paragraphe

  nm  1.  paragraf;  les  paragraphes  d’un  chapitre  bobning 

paragraflari; 2. paragrafni ko‘rsatuvchi belgi (§). 

paragrêle

  adj  do‘lga  qarshi;  canon,  fusée  paragrêle  do‘lga  qarshi  to‘p, 

raketa. 

paraître


  I.  vi  1.  ko‘rinmoq,  paydo  bo‘lmoq;  le  soleil  paraît  à  l’horison 

quyosh  ufqda  ko‘rindi;  il  parut  sur  le  seuil  u  ostonada  paydo  bo‘ldi;  2. 

bosilib chiqmoq, chiqmoq; faire paraître un ouvrage asarni  bosib chiqmoq; 

son livre  est paru, vient de paraître uning kitobi chiqdi, yaqinda chiqdi; 3. 

ko‘rinmoq;  faire,  laisser  paraître  ko‘rsatmoq,  namoyon  qilmoq;  laisser 

paraître  ses  sentiments  o‘z  tuyg‘ularini  namoyon  qilmoq;  4.  ko‘rinmoq, 

kelmoq,  bormoq;  il n’a pas paru  à son travail depuis deux jours u  ishida 

ikki kundan beri ko‘rinmadi; 5. o‘zini ko‘rsatmoq, namoyish qilmoq; elle aime 

un peu trop paraître u o‘zini ortiqcharoq namoyish qilishni yaxshi ko‘radi; 6. 

ko‘rinmoq, o‘xshab ko‘rinmoq, tuyulmoq; il paraît satisfait u ko‘ngli to‘lganga 

o‘xshaydi; 7. bo‘ lib, o‘xshab ko‘rinmoq; il veulent paraître ce qu’ils ne sont 

pas ular o‘zlari bo‘lmagan narsaga o‘zlarini o‘xshatib ko‘rsatishni xohlaydilar; 

8.  impers  il  me  paraît  préférable  que  vous  sortiez  menimcha,  sizning 

chiqib ketganingiz ma’qul ko‘rinadi; il paraît, il paraîtrait que gap yuribdiki, 

aytishyaptiki;  il  paraît  qu’on  va  diminuer  les  impôts  soliqlarni 

ozaytirarmush degan gap yuribdi; c’est trop tard, paraît-il, à ce qu’il paraît 

chamasi,  aftidan,  juda  kech  bo‘ldi;  II.  nm  litt  ko‘rinish;  l’être  et  le  paraître 

bo‘lish va ko‘rinish. 

parallèle

  I.  adj  parallel;  kesishmaydigan;  bir  xil,  bir-biriga  o‘xshash;  bir 

paytda, bir vaqtda bo‘ ladigan; ils menaient des expériences parallèles ular 

bir-biriga  o‘xshash  izlanishlar  olib  borishar  edilar;  II.  n  1.  nf  parallel, 

kesishmaydigan chiziq; deux droites parallèles ikki parallel  to‘g‘ri chiziq; 2. 

nm géog parallel; les parallèles et les  méridiens  parallel va meridianlar; 3. 

nm bir-biriga o‘xshash hodisa, o‘xshashlik, muqoyasa, taqqoslash; établir un 

parallèle entre deux questions ikki masala  orasida  bir-biriga o‘xshashlikni 

topmoq;  loc  mettre deux choses en parallèle ikki narsani parallel qo‘ymoq, 

yonma-yon qo‘ymoq, solishtirmoq. 

parallèlement

 adv parallel holda, bir paytda, yonma-yon. 

parallélépipède

 nm parallelepiped (qarama-qarshi tomonlari o‘zaro teng 

va parallel bo‘lgan oltiyoqlik); le cube est un parallélépipède rectangle kub 

to‘rtburchakli parallelepipeddir. 

parallélisme

  nm  1.  parallelizm,  parallellik;  vérifier  le  parallélisme  des 

roues d’une automobile avtomobil g‘ ildiraklarining parallelligini  tekshirmoq; 

2.  ikki  ish,  hodisa,  harakat  va  boshqalarning  bir  vaqtda  va  bir  xilda  davom 

etishi. 

parollélogramme

  nm  parollelogramm  (qarama-qarshi  tomonlari  o‘zaro 

teng  va  parallel  bo‘lgan  to‘rtburchak);  le  losange,  le  rectangle  sont  des 

parollélogrammes romb va to‘rtburchak parallelogrammdir. 

paralysant,

 

ante


 adj le curare  est une substance paralysante kurare 

falaj qiluvchi moddadir. 

paralysé,

 

ée  adj,  n  falajlangan,  falaj,  shol;  bras,  jambes  paralysés 

falajlangan qo‘ l, oyoqlar. 

paralyser

  vt  1.  falajlamoq,  shol  qilmoq;  l’attaque  qui  l’a  paralysé  uni 

xuruj  falaj qilib qo‘ydi; le froid paralyse les  membres sovuq oyoq-qo‘ llarni 

shol  qiladi;  2.  kuchnin,  harakatni  bo‘g‘ib  qo‘ymoq,  ishdan  chiqarmoq, 

faoliyatni  to‘xtatm oq;  j’étais  paralysé  par  la  terreur  men  qo‘rquvdan  qotib 

qoldim; grève qui paralyse  les transports ish  tashlash  transport  qatnovini 

ishdan chiqardi. 

paralysie

  nf  1.  shol,  falaj;  falajlik,  shollik;  paralysie  complète,  parielle 

to‘la,  qisman  falajlik;  2.  harakat  qobiliyatini  yo‘qotish,  ishdan  chiqish, 

faoliyatsizlik; la paralysie des transports transportning faoliyatsizligi. 

paralytique

  adj  paralitikka,  falaj,  shol  bo‘lgan  kishiga  oid;  un  vieillard 

paralytique falaj chol; n paralitik, falaj, shol bo‘lgan kishi. 

paramédical,

 

ale, 

aux


  adj  tibbiyotda  yordamchi  bo‘lgan,  yordamchi 

meditsina;  professions  paramédicales  yordamchi  tibbiyot  xodimlari 

(massajchi, hamshira). 

paramètre

 nm 1. parametr, o‘lchov; 2. ko‘rsatkich, belgi; la pluie  est un 

paramètre important dans les accidents de la route yomg‘ir yo‘l ko‘ngilsiz 

hodisalarining muhim ko‘rsatkichidar. 

paramilitaire

  adj  harbiylashtirilgan;  des  formations  paramilitaires 

harbiylashtirilgan tashkilotlar. 

parangon

 nm litt namuna,  timsol; des parangons de  vertu yaxshi xislat 

namunalari. 

paranoïa


 nf paranoyya (ruhiy kasallik). 

paranoïaque

 adj paranoyaga oid; paranoya. 

parapet


  nm  panjara,  himoya  to‘sig‘i;  s’accouder  au  parapet  d’un  pont 

ko‘prikning panjarasiga tirsaklari bilan suyanmoq. PARAPHE

 

PARER 

 

 387 

paraphe 


ou  parafe  nm  1.  jimjima,  gajak  (imzoda,  harflarda);  2.  grif 

(qisqartirilgan imzo). 

parapher 

ou parafer vt qo‘l qo‘ymoq,  tasdiqlamoq; parapher toutes les 

pages d’un contrat shartnomaning hamma betlariga qo‘l qo‘ymoq. 

paraphrase 

nf parafraza (biror asar ma’nosini boshqa so‘zlar  bilan aytib 

berish). 

paraphraser 

vt parafraza qilmoq. 

paraplégie 

nf paraplegiya (ichki a’zolar falaji). 

paraplégique

  adj,  n  paraplegiyaga  oid,  paraplegik;  la  rééducation  des 

paraplégiques paraplegiklarni qayta kasbga tayyorlash. 

parapluie

 nm soyabon, zontik. 

parascolaire

 adj sinfdan tashqari ishlarga oid, sinfdan tashqari. 

parasitaire

  adj  parazitga  xos,  parazit;  maladie  parasitaire  parazit 

kasalliklar. 

parasite

1

  nm,  adj  parazit  (boshqa  organizm  hisobiga  yashovchi  organizm); tekinxo‘r, haromtomoq. 

parasite


2

 adj, nm pl  bruits parasites  notanish shovqin (tovushning tiniq 

eshitilishiga xalal beruvchi shovqin). 

parasiter

1

 vt boshqa organizm hisobiga yashamoq, hayot kechirmoq. parasiter

2

 vt shovqin bermoq. parasitisme

  nm  1.  tekinxo‘rlik,  haromxo‘rlik;  1.  parazitizm  (bir 

organizmning boshqa organizm hisobiga yashashi). 

parasol


 nm 1. soyabon; parasol de plage plaj soyaboni; 2. pin parasol 

dengiz yoqasida o‘sadigan qarag‘ay. 

paratonnerre

 nm yashinqaytargich. 

paravent

  nm  yig‘ma  panjara;  elle  s’est  déshabillée  derrière  un 

paravent u yig‘ma panjara orqasida yechindi. 

parbleu


  intj  vx  jin  ursin,  obbo,  nega,  nima  uchun;  nima  keragi  bor,  sira 

keragi yo‘q. 

parc

1

  nm  1.  istirohat  bog‘i,  oromgoh;  parc  public  jamoat  bog‘i;  parc zoologique hayvonot bog‘i; parc de loisirs  istirohat bog‘i; 2. parc national, 

régional milliy bog‘, milliy qo‘riqxona. 

parc

2

  nm  1.  qo‘ton,  mollar  turadigan  joy;  parc  à  huitres  ustritsa yetishtiriladigan sun’iy hovuz; 2. parc de  stationnement pour  les voitures 

avtomobillar  turar  joyi;  3.  manej  (bolalarni  yurishga  o‘rgatish  uchun  atrofiga 

to‘r tutilgan to‘garak moslama). 

pacellaire

  adj  bo‘lak-bo‘lak  bo‘lib  amalga  oshadigan;  plan  parcellaire 

bo‘lak-bo‘lak bo‘lib amalga oshadigan reja. 

parcelle

 nf 1. zarra, bo‘lak,  parcha; des parcelles d’or oltin zarrachalari; 

2. paykal, bir parcha yer maydoni, chek. 

parce


 

que


 loc prép chunki, negaki, shuning uchunki. 

parchemin

 nm 1. iylangan teri, pergament; 2. teriga yozilgan qadimgi qo‘l 

yozma. 


parcheminé,

 

ée  adj  pergamentga  oid;  pergament;  cuir,  papier 

parcheminé  pergament  teri,  qog‘oz;  le  visage  parcheminé  d’un  vieillard 

qari kishining tirishgan yuzi. 

parcimonie

  nf  avaylash,  ayash,  tejamkorlik;  donner,  disribuer  avec 

parcimonie ayab, tejab bermoq, tarqatmoq. 

parcimonieusement

 adj avaylab, ayab, qattiqlik bilan, tejab. 

pacimonieux

 adj ehtiyotkor, tejamkor. 

par-ci,

 

par-là loc par. 

parcmètre

  nm  hisoblagich  (yo‘l  bo‘yida  mashinaning  to‘xtab  turganligi  

uchun haq to‘lanadigan apparat). 

parcourir

  vt  1.  kezib  chiqmoq,  aylanib  chiqmoq.  bosib  o‘ tmoq;  2.  ko‘z 

yugurtirmoq, qarab chiqmoq; parcourir un  journal gazetaga ko‘z yugurtirib 

chiqmoq. 

parcours

 nm inv 1. marshrut, bosib o‘ tiladigan yo‘l; qatnov yo‘l; 2. yurish, 

qatnash yo‘li (musobaqada). 

pardessus

 nm inv erkaklar paltosi. 

pardonDownload 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   150   151   152   153   154   155   156   157   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling