Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet155/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   238

  nm  1.  kechirish,  afv  etish,  gunohidan  o‘ tish,  ma’zur  tutish; 

demander  pardon  à  qqn  birovdan  kechirim  so‘ramoq;  accorder  son 

pardon  à qqn birovni kechirmoq, afv  etmoq; 2. je  vous demande pardon 

sizdan  uzr  so‘rayman;  ou  ellipt  pardon  uzr;  pardon?,  pouvez-vous 

répéter?  kechirasiz?,  yana  bir  qaytaringchi!  3.  fam  le  père  était  déjà 

costaud, mais alors le fils, pardon otasi bu vaqtda baquvvat edi, lekin o‘g‘li 

bo‘lsa, kechirasiz! 

pardonnable

 adj kechirarli, uzrli, kechirsa bo‘ ladigan; une  méprise bien 

pardonnable  kechirsa  bo‘ladigan  nafrat;  cet  enfant  est  pardonnable  bu 

kechirsa bo‘ladigan bola. 

pardonner

  vt  1.  kechirmoq,  afv  etmoq;  gunohidan  o‘ tmoq,  kechmoq; 

pardonner  les  péchés  gunohlaridan  o‘ tmoq;  2.  ma’zur  tutmoq,  uzr; 

pardonnez(-moi)  mon  indiscrétion  mening  beadabligimni  ma’zur  tutasiz; 

odob  yuzasidan;  3.  ayamoq,  rahm,  shafqat  qilmoq;  c’est  une  maladie  qui 

ne  pardonne  pas  bu  rahm-shafqat  qilib  o‘ tirmaydigan  kasallik;  une  erreur 

qui ne pardonne pas tuzatib bo‘lmaydigan xato. 

pare-balles

  nm,  adj  inv  o‘qqaytargich;  un  gilet  pare-balles  jibba, 

bronojilet. 

pare-boue

  nm  inv  brizgovik  (avtomobi llarning  g‘ildiragi  orqasiga  loy 

chachrashiga qarshi qo‘yiladigan rezina qanot). 

pare-brise

 nm inv shamol to‘sadigan oyna, avtomobilning old oynasi. 

pare-chocs

 nm inv bufer. 

pare-feu

 nm inv o‘tga qarshi moslama. 

parégorique

 adj, nm og‘riq qoldiruvchi dori (ichak kasalliklarida). 

pareil,

 

eille  I.  adj  1.  o‘xshash,  o‘xshagan,  singari,  kabi,  monand,  xuddi, 

-dek; 2. shunday, xuddi shunday, bunday;  en pareil  cas  bunday hollarda; à 

une heure pareille! shunday  bir vaqtda! (kech); II. n 1. o‘xshashi,  tengi; ne 

pas  avoir  son  pareil  o‘ziga  tengi  bo‘ lmaslik;  il  n’a  pas  son  pareil  pour 

raconter  des  histoires  hikoyalar  aytishda  uning  tengi  yo‘q;  sans  pareille 

tengi,  o‘xshashi  yo‘q;  des  brillants  sans  pareil  tengi,  o‘xshashi  yo‘q 

olmoslar;  2.  nf  rendre  la  pareille  qilmishiga  yarasha  qaytarmoq;  3.  nm  loc 

fam c’est du pareil au même bu xuddi o‘zi, farqi yo‘q. 

pareillement

 adv bir xil, bir xilda, xuddi shunday; la santé est bonne et 

l’appétit pareillement sog‘liq va ishtaha bir xil. 

parement


  nm  1.  yo‘nilgan  toshdan  urilgan  devorning  tashqi  qismi;  2. 

qaytarma (yoqa, yengning); une veste à parement qaytarma yoqali kurtka. 

parenchyme

 nm bot dastmolsimon o‘simlik. 

parent,

 

ente I. n  1.  pl  ota-ona; un  enfant qui obéit  à ses parents  ota-

onasiga  quloq  soladigan  bola;  2.  sing  ou  pl  qarindosh-urug‘,  jigar;  ils  sont 

parents  ular  qarindosh;  c’est  un  proche  parent,  un  parent  éloigné  bu 

yaqin,  uzoq  qarindosh;  loc  traiter  qqn  en  parent  pauvre  biror  kishiga 

bechoraholga  muomala  qilganday  muomala  qilmoq;  II.  adj  1.  qardosh, 

qarindosh, bir oilaga mansub, turdosh; les langues romanes sont parentes 

roman tillari qardosh tillar; espèces biologiques parentes biologik bir oilaga 

mansub turlar; 2. o‘xshash, bir xil, bir turdagi. 

parental,

 

ale, 

aux


  adj  ota-onaga  oid,  ota  ona;  autorité  parentale  ota-

ona nufuzi. 

parenté

  nf  1.  qarindoshlik,  qon-qardoshlik;  jigarchilik;  liens  de  parenté qon-qardoshlik rishtalari; 2. qardoshlik; 3. qarindosh-urug‘; tout  sa parenté 

hamma  qarindosh-urug‘lari;  4.  o‘xshashlik,  yaqinlik;  la  parenté 

d’inspiration,  de  forme  de  deux  poèmes  ikki  poemaning  ruhan,  shaklan 

o‘xshashligi. 

parenthèse

  nf  1.  izoh  so‘zlar,  je  fais  une  parenthèse  men  izoh  so‘z 

kiritaman;  2.  qavs;  mettre  un  mot  entre  parenthèses  so‘zni  qavs  ichiga 

olmoq. 


paréo 

nm  1.  avratpo‘sh,  lungi  (taitiliklarda);  2.  plajda  kiyiladigan  shunga 

o‘xshash yubka. 

parer


1

 I. vt 1. tozalab tayyorlab qo‘ymoq; parer une étoffe matoni tozalab 

tayyorlab qo‘ymoq;  2. mar  tayyorlaning (biror narsa qi lishga); parez à  virer! 

burishga  tayyorlaning!  3.  yasantirmoq,  yasamoq,  bezantirib  kiyintirmoq; 

parer  qqn  de  ses  plus  beaux  atours  biror  kishini  eng  go‘zal  kiyim larini 

kiydirib yasantirmoq; 4. taqamoq (yaxshi xislatlarni), bezamoq; parer qqn de 

toutes  les  vertus  biror  kishiga  hamma  yaxshi  xislatlarni  taqamoq;  II.  se 

parer vpr bezanmoq, yasanmoq, yasan-tusan qilmoq. 

parer

2

 I. vt parer un (le) coup zarbani qaytarmoq,  daf qilmoq; II. vi oldini olmoq,  ehtiyot  chorasini  ko‘rmoq,  oldindan  bartaraf  qilmoq;  parer  à  toute 

éventualité kutilmagan  hodisalarning  oldini olmoq;  loc il faut parer au plus 

pressé  shoshilinch  choralarni  ko‘rish  kerak;  paré  contre  qarshi  ehtiyot 


PARE

-

SOLEIL 

PARMESAN


 

 

 388 

choralari  ko‘rilgan,  -dan  himoya  qilingan;  nous  sommes  parés  contre  le 

froid biz sovuqdan himoyalanganmiz. 

pare-soleil 

nm inv quyosh to‘sqich (avtomobilda). 

paresse 


nf  1.  dangasalik,  yalqovlik,  tanballik;  prov  la  paresse  est  la 

mère de tous  les vices  dangasalik hamma illatlarning onasi;  il était d’une 

paresse  incurable  u  bedavo  dangasa  edi;  paresse  d’esprit  o‘ylashga 

toqati yo‘qlik; 2. erinchoqlik, lanjlik, hafsalasizlik, hushi yo‘qlik. 

paresser 

vi dangasalik, yalqovlik, tanballik qilmoq. 

paresseusement 

adv  1.  dangasalik,  yalqovlik,  tanballik  bilan;  2. 

shoshmay, bo‘shashib,  lanj, erinib; fleuve qui  coule  paressesement sekin 

oqayotgan daryo. 

paresseux,

 

euse  I.  adj  1.  dangasa,  yalqov,  tanbal,  ishyoqmas,  tebsa-

tebranmas;  il  est  paresseux  pour  se  lever  uning  o‘rnidan  turgani  ham 

hushi yo‘q; 2. bo‘shashgan,  holsizlashgan, kuchsizlashgan (a’zolar); II. n 1. 

dangasa,  yalqov,  tanbal,  ishyoqmas,  tepsa-tebranmas;  2.  nm  zool  yalqov 

(juda sekin harakatlanuvchi, daraxtlarda yashovchi hayvon). 

parfaire


  vt  nihoyasiga  yetkazmoq,  maromiga  yetkazmoq;  parfaire  son 

ouvrage  asarini  nihoyasiga  yetkazmoq;  parfaire  sa  culture  madaniyatini 

maromiga yetkazmoq. 

parfait,


 

aite


 I. adj 1. mukammal, bekam-ko‘st, benuqson, kam-ko‘sti yo‘q 

(narsa); 2. mukammal, benuqson, qusursiz (odam); il est loin d’être parfait 

u  mukammal  bo‘lishdan  uzoq;  3.  to‘liq,  mukammal,  tugal  (otdan  oldin);  un 

parfait gentlman haqiqiy jentlmen; un parfait imbécile  o‘ taketgan ahmoq; 

II. nm 1. gram perfekt, tugal o‘ tgan zamon; 2. meva muz qaymog‘i. 

parfaitement

 adv 1. mukammal, benuqson, kam-ko‘stsiz, bekam-ko‘st; 2. 

to‘la,  butunlay,  juda;  être parfaitement heureux  butunlay baxtli bo‘lmoq; 3. 

ha,  xuddi  shunday,  aynan  o‘zi;  parfaitement,  c’est  comme  ça  aynan  o‘zi, 

bu xuddi shunday. 

parfois

  adv  ba’zan,  ba’zida,  ba’zi  vaqtda,  goho,  gohida,  goh-goh,  onda-sonda,  ahyon-ahyonda,  ora-sira;  il  a  parfois  des  malaises  uning  goh-goh 

mazasi qochib turadi. 

parfum

  nm  1.  xushbo‘y,  muattar  hid;  bo‘y;  le  parfum  de  la  rose atirgulning xushbo‘y hidi;  2. atir; un flacon de parfum bir  flakon  atir; 4. fam 

être au parfum de qqch biror narsani hidini sezmoq, olmoq (biror narsadan 

xabardor bo‘lmoq). 

parfumer


  vt  1.  xushbo‘y  qilmoq;  la  lavande  qui  parfume  le  linge 

choyshab-yostiqlarni  xushbo‘y  qiladigan  lavanda;  2.  atir  sepmoq,  atir  sepib 

xushbo‘y  qilmoq;  parfumer  son  mouchoir  ro‘molchasiga  atir  sepmoq;  3. 

toti,  ta’mi,  mazasi  berilgan;  une  glace  parfumée  au  café  qahva  ta’mi 

berilgan muz qaymoq. 

parfumerie

  nf  1.  parfumeriya,  atir-upa  ishlab  chiqarish  sanoati;  2.  atir-

upa,  attorlik  mollari;  vente  de  parfumerie  en  gros  atir-upani  ko‘ tarasiga 

sotish;  2.  atir-upa  ishlab  chiqarish  zavodi;  3.  atir-upa  sotiladigan,  attorlik 

do‘koni. 

parfumeur,

 

euse  n  atir-upa  ishlab  chiqaruvchi  odam  yoki  uni  sotuvchi 

odam, attor. 

pari

 nm 1. garov, bas; garov o‘ynash, garov bog‘lash; faire un pari garov o‘ynamoq;  tenir  un  pari  garov  bog‘lamoq;  2.  poygada  otlarga  pul  tikib 

o‘ynash;  pari  mutuel  totalizator  (ot  poygasida  qaysi  otga  qancha  pul 

tikilganligini ko‘rsatadigan asbob). 

paria


  nm  1.  Hindistonda.  pariya  (har  qanday  huquqdan  mahrum,  quyi 

tabaqaga  mansub  odam);  2.  huquqsiz;  ezilgan,  mazlum  odam;  vivre  en 

paria mazlumlikda yashamoq. 

parier


  vt  1.  garov  o‘ynamoq,  garovga  qo‘ymoq,  tikmoq;  2.  garov 

o‘ynamoq,  bas bog‘lamoq (o‘zining haqligini ko‘rsatish uchun);  je parie que 

c’est lui men garov o‘ynaymanki, bu o‘sha; je l’aurais parié men bu  haqda 

garov  o‘ynagan  bo‘lardim;  vous  avez soif, je parie garov o‘ynaymanki, siz 

chanqadingiz. 

parieur


 nm garovga tikuvchi, pul tikuvchi. 

pariétal,

 

ale,


 

aux


  adj  peintures  pariétales  qoyaga  chizilgan,  solingan, 

o‘yilgan rasmlar. 

parigot,

 

ote  fam  adj,  n  parijlik  (ko‘pincha  Parij  atrofida  yashovchilarga 

nisbatan); accent parigot Parij aksenti. 

parisien,

 

ienne I. n parijlik; II. adj Parijga oid, Parij; banlieue parisienne 

Parij atroflari. 

paritaire

  adj  baravar,  teng;  commission  paritaire  teng  komissiya 

(xizmatchi va ishchilar soni teng bo‘lgan komissiya). 

parité


  nf  1.  tenglik,  barobarlik  (ikki  narsaning;  erkaklar  va  ayollar 

maoshining tengligi); 2. paritet, nisbat (turli mamlakat pul birliklari qiymatining 

oltin baravarida bir-biriga nisbati); parité de change pul almashtirish nisbati. 

parjure


  n  1.  nm  litt  qasamxo‘rlik,  qasamini  buzish,  ontidan  qaytish, 

qasamiga xilof ish qilish; 2. litt qasamxo‘r, qasam ini buzgan, ontidan qaytgan 

odam,  xoin;  adj  qasamxo‘r,  ontixo‘r,  munofiq,  o‘z  so‘zida  turmaydigan;  un 

témoin parjure qasamxo‘r guvox. 

parjurer

 

(se)  vpr  qasamxo‘rlik,  ontixo‘rlik  qilmoq;  ontidan,  qasamidan 

qaytmoq; elle s’est parjurée u ontidan qaytdi. 

parka

 nm anglic qalpoqli, kalta palto. parking

 nm anglic avtomobillar  turadigan  joy; des parkings  souterrains 

avtomobillarning  yer  osti  turar  joyi;  mettre  sa  voiture  au  parking 

avtomobilini turar joyga qo‘ymoq. 

parlant,

 

ante  adj  1.  gapiradigan,  so‘zlaydigan,  ovozli;  2.  ochiq-oydin, 

ko‘rinib  turgan, aniq, yaqqol aytib  turgan; les chiffres  sont parlants ochiq-

oydin aytib turgan sonlar. 

parlé,


 

ée

  adj  og‘zaki,  so‘zlashuv;  langue  parlée  so‘zlashuv  tili; connaissance de l’anglais parlé ingliz og‘zaki tilini bilish. 

parlement

  nm  1.  hist  oliy  sud,  parlament  (Fransiya  qirolligida);  2. 

parlament  (qonun  chiqaruvchi  oliy  davlat  organi);  en  France,  le  parlement 

est composé de l’assemblée nationale et du sénat Fransiyada  parlament 

milliy assambleya va senatdan tashkil topgan. 

parlementaire

1

  I.  adj  parlamentga  oid,  parlament;  démocratie parlementaire  parlament  demokratiyasi;  II.  n  parlament  a’zosi,  deputat, 

senator;  un  honorable  parlementaire  britannique  Britaniyaning  e’ tiborli 

parlament a’zosi, deputati. 

parlementaire

2

  n  parlamentyor,  elchi  (urush  vaqtida  dushman  bilan muzokara olib borish uchun yuboriladigan vakil). 

parlementer

  vi  1.  muzokara  olib  bormoq,  yuritmoq  (dushman  bilan); 

muzokara,  muhokama  qilmoq;  les  deux  associés  parlementèrent 

longuement  ikki sherik uzoq muzokara olib borishdi;  3. muzokara yuritm oq, 

gaplashmoq,  kelishmoq,  bitishmoq,  bitimga  kelmoq;  il  falut  parlementer 

avec le gardien pour pouvoir  entrer kirishga erishish uchun qoravul bilan 

uzoq muzokara yuritishga to‘g‘ri keldi. 

parler

1

 I. vi gapirmoq, so‘zlamoq; cet enfant commence à parler bu bola gapirishga  boshladi;  parler  de  qqch,  de  qqn  biror  narsa,  kimsa  haqida 

gapirmoq;  parlez-nous  de  vos  projets  rejalaringiz  haqida  bizga  gapirib 

bering;  tout  le  monde  en  parle  hamma  bu  haqda  gapiryapti;  loc  sans 

parler de haqda gapirmaganda; n’en parlons plus!  gap  tamom!  bu  haqda 

boshqa  gapirmaylik!  il  fait  beaucoup  parler  de  lui  u  o‘zi  haqida  ko‘p 

gapirtiradi; de quoi parle ce  livre? bu kitobda nima haqida gap ketadi?,  bu 

kitob  nima  haqida?  il  parlait  d’émigrer  aux  États-Unis  u  Qo‘shma 

Shtatlarga  ko‘chib  ketish  haqida  gapirardi;  parler  à  qqn  biror  kishiga 

gapirmoq;  laissez-moi  lui  parler  meni  unga  gapirgani  qo‘ying;  fam  tu 

parles!,  vous  parlez!  turgan  gap,  bo‘lmasa-chi,  albatta;  tu  parles  d’un 

idiot!  turgan  gap,  jinni!  sa  reconnaissance,  tu  parles!  albatta,  uning 

minnatdorchiligi!  tu  parles  si  je  m’en  fiche!  bo‘lmasa-chi,  men  unga 

tupurdim!  II.  vt  1.  gapirmoq,  bilmoq  (tilni);  parler  (le)  français  fransuzcha 

bilmoq, gapirib bilmoq, gapirmoq; parlez-vous anglais? inglizcha bilasizmi? 

2. tutinmoq, boshlamoq, kirishmoq; parler politique siyosatga kirishmoq. 

parler


2

  nm  1.  til;  les  mots  du  parler  de  tous  les  jours  har  kuni 

gapiriladigan tilning so‘zlari; 2. lahja, sheva. 

parleur 


nm péj beau parleur so‘zamol, gapdon, mahmadona. 

parloir 


nm  qabulxona,  so‘zlashuv  xonasi  (qamoqxonada);  le  parloir  du 

couvent,  de  la  prison  monastir,  qamoqxona  so‘zlashuv  xonasi;  élève 

appelé au parloir qabulxonaga chaqirilgan o‘quvchi. 

parlote 


nf gap bozori, gap sotish, quruq  gapbozlik; faire  la parlote  avec 

une voisine qo‘shni bilan gap sotish. 

parmesan 

nm parmezan (pishloqning bir turi). PARMI

 

PARTERRE 

 

 389 

parmi 


prép orasida, ichida, davrasida; des  maisons disséminées parmi 

les  arbres  daraxtlar  orasida  sochilib  ketgan  uylar;  nous  souhaitons  vous 

avoir  bientôt  parmi  nous  biz  sizni  yaqin  orada  o‘z  davramizda  ko‘rish 

istagidamiz;  2.  orasida,  o‘rtasida,  qatorida;  c’est  une  solution  parmi 

d’autres boshqalari qatorida bu ham bir chora;  3. orasida,  ichida, davrasida 

(jonli  narsalar  orasida);  l’inégalité  parmi  les  hommes  odamlar  orasidagi 

tengsizlik. 

parodie 


nf 1. parodiya;  2. parodiya, buzuq  taqlid, buzuq o‘xshatma;  une 

parodie de réconciliation yarashishga buzuq o‘xshatma. 

parodier 

vt parodiya yozmoq. 

parodique 

adj  parodiyaga  oid;  hazil  yoki  hajviya  tarzida  yozilgan, 

parodiya. 

paroi


 nf 1. pardevor, pardadevor,  devorning ichki qismi;  appuyer son lit 

contre  la  paroi  karavotini  pardevorga  tekkizib  qo‘ymoq;  2.  tabiiy  devor, 

to‘siq;  paroi  rocheuse  qoyali  devor;  3.  biror  narsaning  ichki  devori;  les 

parois d’un vase vazaning ichki tomoni. 

paroisse

 nf qavm, prixod (biror budxonaga qatnovchi dindorlar). 

paroissial,

 

iale, 

iaux


  adj  qavm,  prixodga  oid,  qavm,  prixod;  église 

paroissiale qavmli budxona. 

paroissien,

 

ienne  n  1.  budxona  qavmlaridan  biri;  le  curé  et  ses 

paroissiens kyure va uning qavmlari; 2. nm ibodat (namoz, duolar)  to‘plami, 

kitobi. 

parole


  nf  1.  nutq,  gap,  so‘z,  suhbat;  2.  pl  so‘zlar,  matn  (vokal  musiqa 

matni bo‘lagining); l’air et les paroles d’une chanson ashulaning ohangi va 

so‘zlari;  loc histoire  sans paroles  qisqa metrajli ovozsiz  film; 3.  gap, ovoz 

chiqarib  aytilgan  fikr; une parole historique  tarixiy gap; 4. sing so‘z, va’da; 

donner  sa  parole  so‘z  bermoq;  tenir  parole  so‘zida  turmoq;  sur  parole 

so‘zga, va’daga  ishonib; intj (ma) parole d’honneur! chin so‘zim!, chin so‘z! 

ma parole!, parole! xudo haqqi! 5. so‘zlashish, gapirish  qobiliyati, nutq,  til; 

perdre la parole gapirish qobiliyatini yo‘qotmoq; loc il ne lui manque que la 

parole  unga  til-zabongina  yetishmaydi  (aqlli  hayvonga  nisbatan);  6.  nutq, 

so‘z;  avoir  la  parole  facile  gapga  chechan  bo‘lmoq;  adresser  la  parole  à 

qqn biror kishiga murojaat qilmoq; prendre la parole so‘z olmoq; couper la 

parole à qqn biror kishining so‘zini bo‘lmoq; 7. ling nutq. 

parolier,

 

ière n qo‘shiq matni muallifi. 

paronyme


 adj, nm gram paronim (talaffuzi yaqin so‘zlar). 

paroxysme

 nm eng yuqori nuqta, cho‘qqi, eng yuqori daraja; la douleur, 

la  jalousie  atteint  son  paroxysme  og‘riq,  hasad  o‘zining  eng  yuqori 

nuqtasiga yetdi. 

parpaillot,

 

ote


 n vx péj protestant, gugenot. 

parpaing


 nm ichi g‘ovak blok; ichi g‘ovak blokdan qilingan devor. 

parquer


  vt  1.  otxonaga,  og‘ilga  bog‘lamoq,  kiritmoq,  qamamoq 

(hayvonlarni);  2.  tor  joyga  qamamoq,  yig‘moq,  to‘plamoq  (odamlarni); 

avtomobilni avtomashinalar turadigan joyga qo‘ymoq. 

parquet


1

  nm  parket,  parket  pol;  un  parquet  de  chêne  ciré  mumlangan 

eman parket. 

parquet


2

 nm prokratura; le parquet a fait appel prokratura chaqirtirdi. 

parqueter

 vt parket yotqizmoq. 

parrain

  nm  1.  cho‘qintirgan  ota;  le  parrain  et  la  maraine  cho‘qintirgan ota va cho‘qintirgan ona; mon parrain mening cho‘qintirgan otam; 2. kemani 

suvga  tushirishda  boshchilik qiladigan odam, unga  nom beradigan odam; 3. 

kafil bo‘lgan kishi, kafil ota. 

parrainage

  nm  1.  cho‘qintirgan  otalik  yoki  onalik  qilish;  2.  kafillik  qilish, 

kafil o‘ tish; 3. otaliq; comité de parrainage otaliq qo‘mitasi. 

parrainer

  vt  otaliq  qilmoq,  otaliqqa  olmoq;  parrainer  un  entreprise  bir 

korxonaga otaliq qilmoq; il  m’a parrainer dans cette soirée u bu kechada 

menga otaliq qildi. 

parricide

 n 1. nm padarkushlik yoki modarkushlik; 2. n padarkush; adj fils 

parricide padarkush o‘g‘il. 

parsemer


  vt  1.  sepmoq,  ustiga  sepmoq,  sepib  qoplamoq;  2.  sochilib 

yotmoq,  to‘ la bo‘lmoq;  les fautes qui parsèment un devoir xatoga  to‘la uy 

ishi. 

part


  nf  1.  hissa,  ulush;  tekkan  qism,  bo‘lak;  je  prends  part  à  votre 

douleur  men  sizning  qayg‘ungizga  sherikman;  pour  ma  part  o‘z 

tomonimdan, menga qolsa; 2. (faire) part à deux bo‘ lashmoq; faire part de 

qqch,  à  qqn  biror  narsani  biror  kishiga  bildirmoq,  xabar  bermoq;  3.  ulush, 

bo‘lak, qism; diviser en parts,  bo‘laklarga,  qismlarga bo‘lmoq,  bo‘lashmoq; 

assigner  à qqn une part dans un legs biror kishiga merosning bir  qismini 

belgilab  bermoq;  4.  aksiya;  acheter  des  parts  dans  une  entreprise  bir 

korxonaning aksiyalarini sotib olmoq;  il faut que  chacun paye  sa part har 

kim  o‘z  payini  qo‘shsin;  5.  faire  la  part  de  nazarga  olmoq,  hisobga  olmoq, 

nazarda tutmoq; faire la part des choses, la part du feu narsalarni nazarda 

tutmoq, narsalarning bir qismini in’om qilmoq; 6. bo‘lak, qism; il a perdu une 

grande  part  de  sa  fortune  u  boyligining  katta  qismini  yo‘qotdi;  pour  une 

large  part  katta  qismda;  7.  taraf,  tomon,  yoq,  yo‘nalish;  de  la  part  de 

tarafidan,  nomidan;  je  viens  de  la  part  de  mon  mari  men  erim  nomidan 

kelayapman; de toutes parts ou de toute part  har  tarafdan; d’une part… 

d’autre part bir  tomondan,  tarafdan… ikkinchi, boshqa  tomondan,  tarafdan; 

nulle  part  hech  qayerda;  autre  part  boshqa  bir  yerda;  quelque  part  bir 

joyda,  qayerdadir;  elle  l’avait  déjà  vu  quelque  part  u  uni  oldin  ham 

qayerdadir ko‘rgan edi; loc  adv à part chetga, alohida;  mettre qqn, qqch à 

part  biror  narsani  chetga  qo‘ymoq,  biror  kimsani  chetga  tortmoq;  prendre 

qqn à part pour lui parler biror kimsani gap  aytish uchun chetga  tortmoq; 

loc  prép  -dan  tashqari,  -dan  bo‘lak,  -dan  boshqa;  à  part  lui  nous  ne 

connaissons  personne  biz  undan  tashqari  hech  kimni  tanimaymiz;  adj  à 

part alohida, alohida-alohida, mustaqil ravishda; occuper une place à part 

alohida joy egallamoq; th à part o‘ziga o‘zi, o‘zicha (aktyorning ovoz chiqarib 

o‘ziga o‘zi aytgan so‘zi). 

partage

 nm 1. bo‘lish,  bo‘lib  olish,  taqsimlash,  taqsimot, ayirish, ajratish, ulashish;  le  partage  d’un  domaine  mol-mulkni  taqsimlash;  ligne  de 

partage  des  eaux  suv  ayirg‘ich,  alish;  2.  taqsimot,  bo‘lishish;  un  partage 

équitable adolatli  taqsimot; 3. sans partage so‘zsiz, pisandasiz,  istisnosiz; 

une amitié  sans partage ajralmas do‘stlik; 4.  ulush, hissa; la chance n’est 

pas  mon  partage  omad  menga  nasib  qilmadi;  en  partage  ulush,  hissa 

sifatida; donner, recevoir en partage ulush sifatida bermoq, olmoq. 

partager

 I. vt 1. bo‘lmoq,  taqsimlamoq, ulashmoq; partager un domaine 

entre des héritiers mol-mulkni merosxo‘rlar orasida  bo‘lmoq; partager son 

temps  entre  plusieurs  occupations  o‘z  vaqtini  turli  yumushlar  o‘rtasida 

taqsimlamoq;  2.  partager  qqch  avec  qqn  biror  narsani  birov  bilan 

bo‘lishmoq;  3.  baham  ko‘rmoq,  sherik  bo‘lmoq;  ishtirok  etmoq,  baravar 

tortmoq, qo‘shilishmoq; partager le repas de qqn birovning  ovqatiga sherik 

bo‘lmoq;  partager  une  responsabilité  avec  qqn  javobgarlikni  birov  bilan 

baravar  tortmoq;  les  torts  sont  partagés  qo‘shilishilgan  ayb;  un  amour 

partagé  o‘zaro sevgi; 4. bo‘lmoq,  ajratmoq; cloison qui partage une pièce 

en  deux  bir  xonani  ikkiga  ajratib  turuvchi  pardevor;  5.  être  partagé(e) 

orasida  qolmoq;  il  était  partagé  entre  amitié  et  la  rancune  u  do‘stlik  va Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling