Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet160/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   238

pénalité


 nf 1. jazo (soliq qoidasini buzganligi uchun); 2. regbi. jarima to‘pi; 

coup de pied de pénalité tepish jarima to‘pi. 

penalty

 nm anglic foot penalti, o‘n  bir metrli  jarima  to‘pi; pl des penaltys ou des penalties. 

pénard,


 

arde


 n, adj fam voir peinard. 

pénates


 nm pl 1. qadimgi rimliklarda uy xudosi; loc porter, emporter ses 

pénates quelque part biror joyga  borib makon qurmoq, joylashmoq;  2. o‘zi 

yashaydigan joy, makoni, uyi; regagner ses pénates o‘zi yashaydigan joyga 

qaytib bormoq. 

penaud,

 

aude adj uyalib, uyatga qolgan, xijil, o‘sal bo‘lgan, xijolat tortgan, 

izza bo‘lgan, xijil. 

pence

 pennyning ko‘pligi. penchant

  nm  1.  mayl,  havas,  qiziqish,  ishtiyoq,  intilish,  yaxshi  ko‘rish; 

moyillik;  mauvais  penchants  yomon  odatlar;  avoir  un  penchant  à  la 

paresse, pour la paresse dangasalikka moyilligi  bo‘lmoq; 2.  litt muhabbat, 

ko‘ngil  qo‘yganlik,  yaxshi  kurish;  mayl;  le  penchant  qu’ils  ont  l’un  pour 

l’autre ularning bir-biriga ko‘ngli borligi. 

pencher

 I. vi 1. og‘moq, qiyshaymoq, egilmoq (vertikal holatga nisbatan); ce  mur  penche  bu  devor  og‘yapti;  2.  egilmoq,  qiyshaymoq  (gorizontal 

holatga  nisbatan);  ce  tableau  penche  à  droite  bu  rasm  o‘ng  tomonga 

qiyshayib  qolibdi;  loc  faire  pencher  la  balance  tarozining  pallasini  o‘z 

tomoniga og‘dirmoq; pencher vers, pour ma’qul ko‘rmoq,  tarafdori bo‘lmoq, 

moyilligi  bo‘ lmoq;  il  penche  pour  la  deuxième  hypothèse  u  ikkinchi 

gipoteza  tarafdori;  II.  vt  egmoq,  engashtirmoq,  og‘dirmoq,  qiyshaytirmoq; 

pencher une carafe pour verser de l’eau suvdan quyib olish uchun grafinni 

qiyshaytirmoq;  pencher  la  tête  boshini  egmoq;  la  tour  penchée  de  pise 

pizaning  og‘ma  minorasi;  une  écriture  penchée  bir  tomonga  qiyshaytirib 

yozilgan  yozuv;  iron  avoir,  prendre  des  airs  penchés  o‘yga,  xayolga 

botgan  ko‘rinmoq;  III.  se  pencher  vpr  1.  egilmoq;  défense  de  se  pencher 

par  la  portière  eshikdan  egilish,  bosh  chiqarish  taqiqlanadi;  2.  fig  se 

pencher sur biror kimsa, biror narsa bilan shug‘ullanmoq, bir kimsaga,  biror 

narsaga  qiziqmoq;  se  pencher  sur  un  problème  bir  masalaga  qiziqib 

qolmoq. 

pendable


  adj  loc  c’est  un  cas  pendable  bu  dorga  ossa  bo‘ladigan, 

dorga  tortishga arziydigan ish; jouer un tour pendable à qqn birovga qabih 

ish qilmoq. 

pendaison

 nf 1. dorga osish, dorga  tortish; le supplice de la pendaison 

dorga osib  o‘ldirish jazosi; être  condamné  à la pendaison osib o‘ldirishga 

hukm  etilgan  bo‘lmoq;  2.  o‘zini-o‘zi  osib  o‘ldirish;  3.  pendaison  de 

crémaillère hovli to‘yi o‘tkazmoq. 

pendant

1

, 

ante


  adj  1.  osilgan,  osilib  turgan;  les  bras  pendants  pastga 

osilgan  qo‘llar; les chiens haletaient, (la) langue pendante  tili osilgan, itlar 

harsillashar  edi;  2.  affaire,  question  pendante  yechimini  kutayotgan 

(havoda qolgan) ishlar, masalalar. 

pendant

2

 nm zirak, boldoq, sirg‘a,  isirg‘a;  cette estampe est le pendant de l’autre bu estamp  boshqasining  jufti; faire pendant à, se faire pendant 

simmetrik  bo‘lmoq;  les  deux  tours  du  château  se  font  pendant  qasrning 

ikki minorasi simmetrik joylashgan. 

pendant


3

 prép 1. paytida, davrida, davomida; il a été malade pendant le 

voyage  sayohat  paytida  u  kasal  edi;  il  est  arrivé  pendant  la  nuit  u 

kechqurun  keldi;  2.  davomida,  mobaynida;  j’ai  attendu  (pendant)  deux 

heures men ikki soat kutdim; il s’est tu (pendant) un long moment u uzoq 

vaqt jim qoldi; elle a dansé (pendant) toute la soirée u butun kecha raqsga 

tushdi; pendant ce temps shu  paytda;  avant, pendant et après la guerre 

urushdan  oldin,  urush  paytida,  urushdan  keyin;  amusons-nous  pendant 

que  nous  sommes  jeunes  yoshlik  paytim izda  xursandchilik  qilib  qolaylik; 

pendant  que  j’y  pense,  je  dois  vous  dire  men  bu  haqda  o‘ylayotgan 

ekanman,  men  sizga  aytishim  kerak;  iron  c’est  ça,  pendant  que  vous  y 

êtes, prenez aussi  mon portefeuille shunday, modomiki siz shu darajaga 

yetibsiz, mening hamyonimni ham oling. 

pendard,


 

arde


 n vx yaramas, ablah, dor tagidan qochgan. 

pendeloque

  nf  1.  zirakning  shokilasi;  2.  lustraning  shokilasi,  osilchog‘i; 

des pendeloques de cristal xrustal osilchog‘lar. 

pendentif

 nm kulon (bo‘yinga taqiladigan zanjirli asl tosh, ziynat buyumi). 

penderie

 nf garderob, kiyim shkafi. 

pendiller

 vi lapanglab, chayqalib, silkinib osilib turmoq; le linge pendillait 

sur une corde yuvilgan kiyim-kechaklar arqonda silkinib, lapanglab turar edi. 

pendouiller

 vi fam shalvirab, halpillab osilib turmoq. 

pendre


  I.  vi  1.  osilib  turmoq,  ilinib  turmoq;  des  jambons  pendaient  au 

plafond  de  la  ferme  dudlangan  cho‘chqa  go‘shtlari  fermaning  shiftida 

osig‘liq  turar edi; laisser pendre ses bras,  ses jambes qo‘llarini, oyoqlarini 

osiltirmoq; 2. osilib tushmoq, solinmoq, solinib turmoq; 3. fam ça lui pend au 

nez  u  o‘zini  jar  yoqasiga  olib  borib  qo‘ydi;  II.  vt  1.  osmoq,  ilmoq,  osib,  ilib 

qo‘ymoq; du linge pendu  aux fenêtres  derazaga  osib  qo‘yilgan kirlar;  être 

pendu,  ue  osilib,  yopishib  olgan  bo‘lmoq;  il  est  tout  le  temps  pendu  au 

téléphone  u  har  doim  telefonga  yopishib  olgan;  2.  osmoq,  osib  o‘ldirmoq; 

dire pis que pendre  o‘ldirgandan  battar haqorat  qilmoq; fam qu’il aille  se 

faire  pendre  ailleurs  kuchala  yegan  joyiga  borib  tirishsin;  je  veux  être 

pendu si o‘lay agar;  loc avoir la langue bien pendue gapdon, mahmadona 

bo‘lmoq; III. se pendre vpr 1. osilib turmoq; se pendre par les mains à une 

barre fixe mustahkam qoyaga qo‘li bilan osilib turmoq; 2. o‘zini osmoq, o‘zini 

osib  o‘ldirmoq;  il  s’est  pendu  par  désespoir  u  umidsizlikdan  o‘zini  osib 

qo‘ydi. 

pendu,


 

ue

 n osilgan, o‘zini osib o‘ldirgan odam; loc parler de corde dans la maison d’un pendu o‘rinsiz gap qilmoq. 

pendulaire

  adj  mayatnikday  tebranuvchi;  mouvement  pendulaire 

tebranuvchi harakat. 

pendule

1

  nm  mayatnik,  tebrangich;  kapgir;  oscillations,  fréquence, période d’un pendule mayatnikning  tebranishi, chastotasi,  tebranish vaqti; 

le pendule d’une horloge soatning kapgiri; 2. pendule de sourcier yer osti 

suvlarini qidiruvchisining tayoqchasi. 

pendule


2

  nf  soat  (devoriy,  stol);  la  pendule  sonne  midi  devor  soati 

tushki  o‘n  ikkiga  bong  urdi;  pendule-réveil  budilnik;  pendule  électrique 

elektr soati. 

pendulette

 nf kichik stol soati. 

pêne

 nm qulfning tili; le pêne est coincé qulfning tili qisilib qoldi. pénéplaine

 nf géog kichik baland-pastligi bo‘lgan tekislik. 

pénétrable

  adj  1.  o‘ tkazuvchan,  o‘ tkazadigan,  o‘zidan  o‘ tkazib 

yuboradigan;  2.  anglab  (fahmlab,  payqab)  bo‘ladigan;  tushunish  mumkin 

bo‘lgan; secret difficilement pénétrable qiyinchilik  bilan anglab bo‘ladigan 

sir. 

pénétrant, 

ante


  adj  1.  o‘ tib  ketadigan  (ust-boshdan);  une  petite  pluie 

pénétrante  et  fine  mayda,  ust-boshdan  o‘ tib  ketadigan,  sevalab 

yog‘ayotgan  yomg‘ir;  2.  o‘ tkir,  dimog‘ni  yoradigan;  une  odeur  pénétrante 

o‘tkir  (dimog‘ni  yoradigan)  hid;  des  regards  pénétrants  o‘ tkir,  teshib 

yuborguday qarashlar; 3. o‘tkir, ziyrak, sezgir; un esprit très pénétrant juda 

ham ziyrak aql. 

pénétration

  nf  1.  teshish,  teshib  kirish,  teshib  o‘tish;  la  force  de 

pénétration  d’un  projectile  snaryadning  teshib  o‘tish  kuchi;  favoriser  la 

pénétration  d’idées  nouvelles  yangi  g‘oyalarning  kirib  kelishiga  qulaylik 

tug‘dirmoq;  2.  o‘tkirlik,  ziyraklik,  sezgirlik;  farosat,  zakovat;  un  esprit  doué 

de beaucoup de pénétration ko‘p o‘ tkirlik baxsh etilgan aql. 

pénétré,

 

ée  adj  chinakam  berilgan,  qat’iy  ishongan,  astoydil  ishongan; 

être  pénétré  de  son  importance,  de  soi-même  o‘zligiga,  o‘zining 

kattaligiga qat’iy ishongan bo‘lmoq (o‘ziga bino qo‘ygan bo‘lmoq); iron un air, 

un ton pénétré qat’iy ko‘rinish, ohang. PÉNÉTRER

 

PENSER 

 

 400 

pénétrer 

I. vi 1. kirmoq, ichiga chuqur kirmoq, kirib, o‘ tib ketmoq, teshmoq 

(narsa); la balle a pénétré dans les chairs  o‘q go‘shtga chuqur kirib qoldi; 

le soleil pénètre dans la chambre quyosh xonaga kiryapti; faire pénétrer 

qqch dans biror narsani, biror narsaning ichiga kiritmoq, suqmoq; 2. kirmoq, 

ichiga, ichkarisiga,  ichkari kirmoq (jonli narsa); pénétrer dans une  maison 

uyga, uyning  ichiga kirmoq; les envahisseurs qui pénètrent dans un pays 

biror  davlatga  bostirib  kirgan  bosqinchilar;  II.  vt  1.  o‘ tmoq,  ich-ichiga  o‘tib 

ketmoq, ichiga kirmoq, singmoq, yorib o‘ tmoq (narsa); le froid vous pénétre 

jusqu’aux  os  sovuq  sizning  suyak-suyagingizdan  o‘ tib  ketyapti;  2. 

tushunmoq,  anglamoq,  tushunib  yetm oq;  fahmlamoq,  payqamoq;  pénétrer 

un  mystère  sirni  anglab  yetmoq;  pénétrer  les  intention  de  qqn  biror 

kishining  niyatini  fahmlamoq;  connaissances  ésotériques  impossibles  à 

pénétrer yashirin,  tushunib yetib  bo‘lmaydigan  bilimlar;  III. se pénétrer vpr 

tushunib  yetmoq,  anglamoq,  chuqur  anglab  yetmoq;  il  n’arrive  pas  à  se 

pénétrer  de  l’utilité  de  ce  travail  u  bu  ishning  foydaliligini  chuqur  anglab 

yetmayapti. 

pénible 

adj 1. qiyin,  og‘ir, mushkul; travail pénible og‘ir ish; respiration 

pénible  og‘ir nafas olish; 2.  og‘ir, mushkul,  haddan ortiq, ko‘ngilsiz, noxush, 

ayanchli; vivre des  moments pénibles og‘ ir paytlarni  boshidan kechirmoq; 

être  pénible  à  qqn  biror  kishiga  og‘ir  bo‘lmoq;  il  m’est  pénible  de  vous 

voir dans cet état sizni shu holda ko‘rish mening uchun og‘ ir; c’est pénible 

pour  moi  bu  mening  uchun  og‘ir;  3.  fam  chidab,  toqat  qilib  bo‘lmaydigan, 

juda  og‘ir,  juda  yomon  (odam);  il  a  un  caractère  pénible,  il  est  pénible 

uning fe’li juda og‘ir. 

péniblement 

adv 1. qiyinchilik bilan, qiynalib, og‘ir, zo‘rg‘a; il y est arrivé 

péniblement  u  u  yerga  qiyinchilik  bilan  keldi;  2.  azob-uqubat  bilan;  il  en  a 

été  péniblement  affecté  u  unga  azob-uqudat  bilan  hisobga  turgan  edi;  3. 

zo‘rg‘a,  bazo‘r,  bor-yo‘g‘i;  un  journal  qui  tire  péniblement  à  trente-cinq 

mille  exemplaires  bor-yo‘g‘i  o‘ ttiz  besh  ming  nusxada  bosilib  chiqadigan 

gazeta. 


péniche 

nf barja, shalanda; train de péniches remorquées, poussées 

sudrab, itarib ketilayotgan barjalar tizimi. 

pénicilline

 nf penitsillin. 

péninsulaire

 adj yarim orolga oid; yarim orollik, yarim orol. 

péninsule

 nf yarim orol; la Péninsule ibérique Pireneya yarim oroli. 

pénis


 nm inv olot, erkak kishining jinsiy a’zosi. 

pénitence

  nf  1.  tavba,  gunohlariga  tavba  qilish,  istig‘ for  keltirish, 

qilm ishiga  pushaymon  qilish,  pushaymon,  o‘kinish;  faire  pénitence  tavba 

qilmoq;  2. kaforat (gunohkorlarga cherkov tomonidan beriladigan jazo:  uzoq 

toat-ibodat  qildirish, ro‘za tuttirish kabilar);  loc par pénitence o‘zini  jazolash 

uchun; mettre un enfant en pénitence bolani jazolamoq. 

pénitencier

 nm qamoqxona, axloq  tuzatish qamoqxonasi; le pénitencier 

de l’île de Ré Re orolidagi axloq tuzatish qamoqxonasi. 

pénitent,

 

ente  n  1.  tavba-tazarru  qiluvchi  gunohkor;  2.  ixtiyoriy  tavba-

tazarru qiluvchi diniy birodarlik a’zosi. 

pénitentiaire

  adj  qamoqqa,  axloq  tuzatishga  oid;  établissement 

pénitentiaire  axloq  tuzatish  muassasasi;  colonie  pénitentiaire  axloq 

tuzatish koloniyasi. 

penne

 nf qushlarning qanot va dumining katta patlari. penny

 pl 


pence

 nm penni, pens. 

pénombre

 nf yarim soya, xira soya;  g‘ira-shira payt,  tong yorishgan yoki 

qosh  qoraygan  payt;  apercevoir  une  forme  dans  la  pénombre  g‘ira-

shirada bir qiyofani ko‘rib qolmoq. 

pensable

 adj ishonsa, o‘ylasa bo‘ladigan; (aql)  bovar qiladigan;  ce n’est 

pas  pensable,  c’est  à  peine  pensable  bunga  aql  bovar  qilmaydi,  bunga 

bazo‘r aql bovar qiladi. 

pensant,

 

ante  adj  1.  o‘ylaydigan,  aqlli,  fikr,  tafakkur  qiladigan, 

mulohazali; l’homme est un être pensant odam aqlli mavjudod; 2. vx ou péj 

bien  pensant  yaxshi,  ezgu  niyatli,  niyati  xolis,  xiradmand;  mal  pensant 

buzg‘unchi,  qo‘poruvchi,  g‘alamis,  niyati  buzuq;  les  gens  riches  et  bien 

pensants boy va yaxshi niyatli odamlar. 

pense-bête

  nm  qayd,  belgi,  o‘zi  uchun  yozma  dasturcha,  yozma 

xotiracha; pl des pense-bêtes. 

pensée

1

 nf 1.  fikr, o‘y, xayol; laisse-moi deviner ta pensée sen menga o‘yingni topishni qo‘yib ber; ses mots ont dépassé sa pensée uning so‘zlari 

o‘yidan  oshib  tushdi;  la  pensée  de  qqn,  qqch  biror  kimsa,  biror  narsaning 

xayoli,  fikri,  o‘yi;  il  s’effraie  à  la  seule  pensée  de  prendre  l’avion 

yolg‘izgina samolyotga chiqish kerak degan xayoldan u qo‘rqadi; la pensée 

que  degan  xayol,  o‘y;  2.  fikr,  aql,  idrok;  la  pensée  abstraite  abstrakt  fikr; 

l’expression de la pensée par le langage  fikrning nutq  orqali ifodalanishi; 

3.  birovning  fikri,  falsafasi,  nazariyasi,  dunyo  qarashi,  g‘oyasi;  je  partage 

votre pensée là-dessus men sizning yuqoridagi fikringizga qo‘shilaman; loc 

aller jusqu’au bout de sa pensée o‘z  fikrini,  fikr-mulohazalarini oxirigacha 

to‘kib solmoq; 4. en pensée xayolan,  tasavvurida; se transporter quelque 

part  par  la  pensée  xayolan  o‘zini  biror  joyda  ko‘rmoq;  5.  xayol,  o‘y,  fikr 

(xayol qilish, o‘ylash, fikrlash uslubi); pensée  claire  to‘g‘ri  fikr; 6.  fikr, g‘oya; 

la  pensée  marxiste  marksistik  fikr,  g‘oya;  7.  asosiy  fikr,  o‘y,  xayol;  g‘oya, 

maqsad,  niyat,  tilak;  j’ai  découvert  le  fond  de  ses  pensées  men  uning 

fikrining  asosini  topdim;  une  pensée  profonde,  originale,  superficielle 

chuqur,  o‘ziga  xos,  yuzaki,  siyqasi  chiqqan  fikr;  recevez  nos  plus 

affectueuses pensées bizning  eng ezgu  tilaklarimizni qabul qilgaysiz;  8.  pl 

fikr, xayol,  aql;  mettre de l’ordre dans  ses pensées  aqlini yig‘moq; perdre 

le fil de ses pensées xayoli chuvalashib ketmoq; lire dans les pensées de 

qqn birovning xayolidagini o‘qimoq; des pensées profondes chuqur o‘ylar; 

il  reste  absorbé  dans  ses  pensées  u  o‘z  xayollariga  g‘arq  bo‘lib  qoldi;  9. 

hikmatli gap, so‘z, hikmat. 

pensée

2

  nf  kapalakgul,  farang  binafsha;  pensées  violettes,  jaunes safsar, sariq kapalakgullar; pensées sauvages yovvoyi kapalakgullar. 

penser


1

  I.  vi  1.  o‘ylamoq,  fikr  yuritmoq,  mulohaza  qilmoq;  tu  ne  peux 

donc pas penser par toi-même? bunga axir o‘zingning aqling yetmaydimi? 

la faculté de penser  fikr, o‘y; penser sur un  sujet biror mavzu  haqida  fikr 

yuritmoq;  penser  juste  to‘g‘ri  fikr  yuritmoq;  la  façon  de  penser  de  qqn 

birovning  fikri;  loc  je  vais  lui  dire  ma  façon  de  penser  men  uning  haqida 

qanday fikrda ekanligimni o‘ziga aytaman; une chose qui donne, qui laisse 

à  penser  o‘ylantiradigan,  o‘ylashga  majbur  qiladigan  narsa;  2.  fikrga  ega 

bo‘lmoq,  fikrlamoq,  o‘ylamoq;  tu  penses  ou  tu  rêves?  sen  o‘ylayapsanmi 

yoki  xayol  suryapsanmi?  penser  tout  haut  fikrini,  kallasida  borini  aytmoq; 

les  animaux  pensent-ils?  hayvonlar  fikrlaydimi,  o‘ylaydimi?  3.  (à)  haqida 

o‘ylamoq,  o‘ylab  ko‘rmoq,  fikr  yuritmoq;  o‘z  fikrini,  e’ tiborini  qaratm oq; 

pensez  à  ce  que  vous  dites  aytayotgan  narsangizni  o‘ylab  ko‘ring;  n’y 

pensons  plus  bu  haqda  boshqa  o‘ylamaylik,  shuni  unutaylik;  faire  une 

chose sans y penser biror narsani o‘ylamasdan, bexosdan qilib qo‘ymoq; 4. 

o‘ylamoq,  eslamoq, xotirlamoq; il  s’efforçait de ne plus penser à elle  u u 

haqida  butunlay  o‘ylamaslikka  harakat  qilar  edi;  faire  penser  à  xotirasiga 

solmoq,  keltirmoq;  xotirasida  namoyon  qilmoq,  esiga  solmoq;  5.  o‘ylamoq, 

g‘amini  yemoq,  tashvishini  qilmoq;  penser  aux  autres  boshqalar  haqida 

o‘ylamoq;  il  faut  penser  à  l’avenir  kelajak  haqida  o‘ylamoq  kerak;  elle  ne 

pense  qu’à  s’amuser  u  faqat  o‘ynab-kulib  qolishning  tashvishini  qiladi;  6. 

o‘ylamoq,  o‘ylab  ko‘rmoq,  xotirlamoq,  eslamoq,  o‘ylab  qo‘ymoq,  xayolida 

bo‘lmoq;  j’essaierai  d’y  penser  men  buni  eslashga  harakat  qilaman;  j’ai 

pensé  à tout men hamma  narsani o‘ylab  qo‘ydim;  je n’avais pas pensé à 

cela,  je  n’y  avais  pas  pensé  men  bu  haqda  o‘ylamagan  ekanman;  sans 

penser  à  mal  beg‘araz,  beixtiyor,  o‘ylamasdan,  yomonlikni  ko‘ngliga 

keltirmay; II. vt 1. o‘ylamoq, fikrda bo‘ lmoq, hisoblamoq; penser du bien, du 

mal, beaucoup de bien, de  mal de qqn, de qqch biror kishi,  narsa haqida 

yaxshi, yomon, juda yaxshi,  juda yomon  fikrda bo‘lmoq; penser qqch de, à 

propos de,  sur qqch biror narsani  o‘ylamoq,  biror  narsa haqida, yuzasidan 

o‘ylamoq; qu’en pensez-vous? bu  haqda siz qanday fikrdasiz? loc il ne dit 

rien  mais il n’en pense pas  moins  u hech  narsa demayapti, lekin  u bilgan 

narsasini  aytmayapti;  2.  o‘ylamoq,  deb  o‘ylamoq,  hisoblamoq,  ishonmoq, 

faraz  qilmoq;  jamais  je  n’aurais  pu  penser  cela!  hech  qachon  men  buni 

xayolimga ham keltirolmagan bo‘lardim! il n’est pas  si désintéressé qu’on 

le  pense  u  odamlar  o‘ylaganchalik  xolis  emas;  intj  tu  penses!  albatta, 

turgan  gap,  shubhasiz,  tabiiy!  penses-tu!  pensez-vous!  yo‘g‘-e,  unday 

emas, qo‘ysang-chi,  qo‘ysangizchi! penser que  deb o‘ylamoq, degan  fikrda 

bo‘lmoq,  deb  ishonmoq;  vous  pensez  bien  que  je  n’aurais  jamais 

accepté!  albatta  siz  meni  hech  qachon  rozi  bo‘lmaydi  deb  o‘ylayapsiz!  je 

pense qu’il peut; je ne pense pas qu’il puisse men o‘ylaymanki, u qiloladi; 


PENSER

 

PERCEPTEUR 

 

 401 

men  uni  qiloladi  deb  o‘ylamayman;  nous  pensons  avoir  résolu  ces 

problèmes biz bu masalalarni hal qildik deb hisoblaymiz; 3. o‘ylamoq, degan 

fikrga ega bo‘lmoq; dire ce que l’on pense o‘z fikrini aytmoq; euphém il lui 

a  flanqué  un  coup  de  pied  où  je  pense,  où  vous  pensez  u  uning  men 

o‘ylagan,  siz  o‘ylagan  joyiga  (o‘sha  joyiga)  boplab  tepti  (orqasiga);  penser 

que  o‘ylab  ko‘rmoq,  tasavvur  qilmoq;  pensez  qu’elle  n’a  que  seize  ans! 

tasavvur  qilinga,  u  endigina  o‘n  oltiga  kirdi!  4.  o‘ylamoq,  niyat  qilmoq, 

qilmoqchi  bo‘lmoq;  que  pensez-vous  faire  à  présent?  hozir  nima 

qilmoqchisiz?  je  pense  m’en  aller,  renoncer,  recommencer  men 

ketmoqchiman,  voz  kechmoqchiman,  qaytadan  boshlamoqchiman;  5.  litt 

o‘ylab  ko‘rmoq,  tasavvur  qilib  ko‘rmoq;  penser  l’histoire,  penser  un 

problème  hodisani,  masalani  tasavvur  qilib  ko‘rmoq;  l’affaire  est  bien 

pensée ish yaxshilab o‘ylab ko‘rilgan. 

penser

2

  nm  litt  xayol,  fikr,  o‘y;  des  pensers  chagrins  le  minaient qayg‘uli xayollar uni yemirardi. 

penseur,


 

euse


  nm  1.  o‘ylovchi,  fikrlovchi,  mutafakkir;  les  penseurs  du 

XVIIIe  siècle  XVIII  asr  mutafakkirlari;  mme  de  Staêl  est  un  penseur 

important  madam  Stael  ulkan  mutafakkir;  2.  libre  penseur  hur  (erkin) 

fikrlovchi, hur (erkin) fikrli odam. 

pensif,

 

ive adj o‘ychan, xayolchan, o‘y-xayolga botgan, o‘yga  tolgan; un 

homme  pensif  o‘ychan  odam;  elle  était  un  peu  pensive  u  bir  oz  o‘ychan 

edi; un air pensif o‘ychan ko‘rinish. 

pension


1

  nf  nafaqa,  xayriya,  pensiya;  verser,  recevoir  une  pension 

alimentaire  aliment  to‘lamoq,  olmoq;  avoir  droit  à  une  pension  pensiya 

olish huquqiga ega bo‘lmoq. 

pension

2

  nf  1.  pansion  (biron  kishinikida  yotoq  joy,  oziq-ovqat  bilan ta’minlanish);  prendre  pension  dans  un  hôtel  biron  mehmonxonada  to‘la 

pansionda  yashamoq;  en  pension  pansionda,  pansionga;  prendre  qqn 

chez  soi  en  pension  biron  kishini  o‘zinikiga  pansionga  olmoq;  mettre  un 

enfant  en  pension  dans  un  collège  bolani  kollejga  pansionga  joylamoq; 

payer  la  pension  pansion  haqini  to‘lamoq;  2.  pansion  (o‘quvchilarni 

yotoqxona,  oziq-ovqat, kiyim-bosh bilan ta’minlaydigan o‘rta o‘quv yurti, shu 

o‘quv  yurtining  o‘quvchilari);  une  pension  de  jeunes  filles  qizlar  pansioni 

(internati); toute la pension  était en promenade  butun pansion sayrda edi; 

3. pension de famille oilaviy pansion. 

pensionnaire

  n  1.  pansioner,  xususiy  yoki  mehmonxona  evaziga 

yashovchi  shaxs;  2.  pansioner;  internat  o‘quvchisi,  tarbiyalanuvchisi;  les 

pensionnaires,  les  demi-pensionnaires  et  les  externes  pansionerlar, 

yarim pansionerlar, va eksternlar. 

pensionnat

 nm 1. pansion, internat; le dortoir d’un pensionnat pansion 

yotoqxonasi; 2. shu o‘quv yurtining o‘quvchilari. 

pensionné,

 

ée

 n, adj pensiya, nafaqa, aliment oluvchi; nafaqaxo‘r. pensionner

  vt  nafaqa,  pensiya  tayinlamoq,  bermoq;  pensionner  un 

invalide nogironga nafaqa tayinlamoq. 

pensivement

 adv o‘ylanib, xayolga cho‘mib, xayol surib, xayolchan. 

pensum


 nm 1. o‘quvchini jazolash uchun berilgan qo‘shimcha vazifa; des 

pensums  ennuyeux zerikarli qo‘shimcha dars; 2. zerikarli, jonga  tegadigan, 

diqqatni  oshiradigan,  xit  qiladigan  ish;  quel  pensum!  bunchalik  jonga 

tegadigan ish! 

pentagone

 nm beshburchak, beshqirra. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling