Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet162/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   238

takomillashtirmoq. 

perfectionniste

 I. n o‘z ishini  takomillashtirishga, mukammallashtirishga, 

yangilik kiritishga intiluvchi odam, ratsionalizator;  c’est une perfectionniste 

bu  yangilik  kirituvchi  odam;  II.  adj  tu  es  trop  perfectionniste  sen  o‘ ta 

ratsionalizatorsan. 

perfide

  adj  litt  1.  ahdini  buzuvchi,  ahdidan  qaytuvchi,  o‘z  so‘zida turmaydigan;  xiyonatkor,  bevafo,  munofiq;  femme  perfide  bevafo  xotin;  2. 

soxta,  yolg‘ondakam,  yasama,  qalbaki  (narsa);  de  perfides  promesses 

soxta va’dalar; une insinuation perfide yashirin kirish. 

perfidement

  adv  litt  il  nous  a  perfidement  induits  en  erreur  u  bizni 

xiyonatkorona adashtirdi. 

perfidie

  nf  litt  1.  soxtalik,  yolg‘ondakamlik,  yasamalik,  qalbakilik;  2. 

makkorlik,  xoinlik,  munofiqlik,  xiyonatkorlik,  vafosizlik;  un  hypocrite  d’une 

étonnante perfidie hayratda qoladigan munofiq ikkiyuzlamachi. 

perforateur,

 

trice  I.  adj  teshadigan,  burg‘ilaydigan,  burg‘ilovchi, 

burg‘ilash; teshkich ombir; II. nm 1. teshgich (qog‘oz teshadigan kanselyariya 

asbobi); 2. burg‘ilovchi, parmalovchi. 

perforation

  nf  1.  teshish;  2.  teshilish  (ichki  organlarning  teshilishi); 

perforation intestinale ichaklarning teshilishi. 

perforatrice

 nf 1. burg‘i mashinasi, bolg‘a; perforatrice  à air comprimé 

siqilgan  havo  bilan  ishlaydigan  burg‘i  mashinasi;  2.  perforator  (qog‘oz,  kino 

tasmalari va boshqalarga teshik teshadigan mashina). 

perforé,

 

ée  adj  1.  teshilgan,  teshik  qilingan;  2.  inform  cartes,  bandes 

perforées teshikchali kartochka, tasmalar (perfokarta, perfolenta). 

perforer

 vt kichik  teshikchalar  teshmoq;  la balle lui a perforé l’intestin 

o‘q  uning  ichagini  teshib  o‘ tdi;  machine  à  perforer  komposter,  perforator, 

teshikchalar teshadigan mashina. 

performance

 nf 1. ot yoki yuguruvchining musobaqadagi yutug‘i, natijasi; 

les  performances  d’un  champion  chempionning  erishgan  natijasi;  sa 

performance  sera  peut-être  homologuée  comme  record  uning  natijasi 

balki  rekord  deb  tan  olinsa  kerak;  2.  muvaffaqiyat,  yutuq;  c’est  une  belle 

performance! bu ajoyib yutuq!  3. yutuq, natija;  4. salmoq, natija (jumladan 

nutqning). 

performant,

 

ante


  adj  anglic  yuqori,  baland,  yuksak;  yuqori,  baland, 

yuksak  darajadagi;  yuqori  malakali;  un  ordinateur  très  performant  yuqori 

darajadagi hisoblash mashinasi; un directeur des ventes très performant 

juda yuqori malakali savdo direktori. PERFUSION

 

PERMÉABLE 

 

 404 

perfusion

  nf  zardobni,  aralashmani  sekin  asta  yuborish,  quyish, 

kapelnitsa qo‘yish; le blessé  est placé sous perfusion kasalga kapelnitsa 

qo‘yildi. 

pergola


  nf  shiyponcha,  atrofi  chirmashib  o‘suvchi  o‘ tlar  bilan  o‘ralgan 

ayvon. 


péricarde

 nm anat perikard, yurak oldi xaltachasi. 

péricarpe

 nm bot perikarp, mevalarda urug‘ni o‘rab turuvchi qism. 

péricliter

  vi  inqirozga,  tushkunlikka  ketmoq,  tanazzulga  yuz  tutmoq, 

chappasidan  ketmoq,  xarob  (ado)  bo‘lmoq,  so‘nmoq;  son  affaire,  son 

commerce périclite uning ishi, tijorati tanazzulga yuz tutdi. 

péril

  nm  litt  1.  xavf-xatar,  xavf,  xatar,  tahlika;  s’exposer  au  péril  o‘zini xavf-xatarga  qo‘ymoq;  affronter  les  périls  avec  audace  xavf-xatarga  tik 

qaramoq;  navire  en  péril  xavf-xatarga  uchragan  kema;  2.  xavf-xatarlilik, 

xavflilik,  xatarlilik,  tahlikalilik;  les  périls  d’une  situation  vaziyatning 

tahlikaliligi;  3.  loc  au  péril  de  sa  vie  o‘z  hayotini  xavf-xatarga,  tahlikaga 

qo‘yib;  faire  qqch  à  ses  risques  et  périls  biror  ishni  o‘z  hayotini  xavf-

xatarga  qo‘yib  va  tavakkaliga  qilmoq;  il  y  a  péril  en  la  demeure  bu  yerda 

qolish xatarli. 

périlleux,

 

euse


  adj  1.  litt  xavfli,  xatarli,  og‘ir,  nozik;  une  entreprise 

périlleuse xatarli ish; vous abordez là un sujet périlleux siz bu yerda nozik 

masalaga  qo‘l  uryapsiz; 2. loc salto,  umbaloq oshish (havoda); deux  sauts 

périlleux arrière orqaga ikkita salto. 

périmé,

 

ée adj 1. eski, qadimiy, qolib ketgan, eskirgan, unut  bo‘lgan; des 

conceptions périmées eski qarashlar; 2. eski, eskirgan, yaroqsiz, muddati 

o‘tgan; passeport, billet périmé muddati o‘ tgan, yaroqsiz pasport, chipta. 

périmer


 

(se)


 vpr muddati  o‘tgan bo‘lmoq; (se  tushirib qoldiriladi) laisser 

périmer  un  billet  de  chemin  de  fer  temir  yo‘l  biletining  muddatini  o‘tkazib 

yubormoq. 

périmètre

  nm  1.  perimetr  (yassi  ko‘p  burchakning  hamma  tomonlari 

o‘lchamining  yig‘indisi);  le  périmètre  du  cercle  doiraning  perimetri;  2.  shu 

perimetrning  ichki  qismi;  mise  en  culture  des  périmètres  irrigués 

sug‘oriladigan perimetrning ichiga ekin ekish. 

périnée

 nm anat chot, chot orasi. période

 nf 1. davr, vaqt; la période des vacances ta’ til davri; en période 

de crise inqiroz vaqtida; 2. davr, vaqt, payt; période électorale saylov vaqti; 

3. davr, zamon; la période révolutionnaire revolutsion davr; 4.  faza, davr, 

davom;  les  périodes  d’une  évolution,  d’un  cycle  bir  siklning, 

evolutsiyaning davomida; 5. davriylik. 

périodicité

 nf davriylik, vaqti-vaqti bilan bo‘lib turish. 

périodique

  adj  1.  vaqti-vaqti  bilan,  o‘qtin-o‘qtin  bo‘ladigan,  takrorlanib 

turadigan;  alternance  périodique  de  prospérité  et  de  crise  mo‘l-ko‘lchilik 

va  qahatchilikning  vaqti-vaqti  bilan  almashib  turishi;  2.  vaqtli  (matbuot 

haqida);  un  journal  périodique  vaqtli  gazeta;  presse  périodique  vaqtli 

nashr;  n  un  périodique  vaqtli  matbuot;  4.  davriy;  mouvement,  fonction 

périodique davriy harakat, faoliyat. 

périodiquement

 adv davriy, vaqti-vaqti bilan, o‘qtin-o‘qtin, takror. 

péripatéticienne

 nf plais ko‘chada fohishalik qiladigan ayol, fohisha. 

péripétie

  nf  1.  voqealarning  to‘satdan  o‘zgarishi  (hikoya,  drammatik 

voqealarda);  péripétie  centrale  asosiy  tugun;  2.  turmushda,  kutilmagan 

voqea,  hodisa;  hayotda  yuz  bergan  mushkul  ahvol  (o‘zgarish);  une  vie 

pleine de péripéties kutilmagan mushkulotlarga to‘la hayot. 

périphérie

 nf 1. chet, chetki qism, qirg‘oq; 2.  periferiya (markazdan chet, 

uzoqdagi joylar, shuningdek mahalliy tashkilotlar, muassasalar); les usines, 

les  grands  ensembles  de  la  périphérie  zavodlar,  markazdan  chetdagi 

ulkan muassasalar majmui. 

périphérique

  adj  chetda,  sirtda  joylashgan;  quartiers  périphériques 

chetda  joylashgan  kvartallar;  le  boulevard  périphérique  ou  nm  le 

périphérique aylanma yo‘ l (Parijda). 

périphrase

  nm  perifraza  (bir  so‘z  bilan  aytish  mumkin  bo‘lgan 

tushunchani  ko‘p  so‘zlar  orqali  ifodalash);  “la  capitale  de  la  France”  est 

une  périphrase  pour  “Paris”  “Fransiyaning  poytaxti”  iborasi  “Parij”  so‘zi 

uchun perifraza; user de périphrase pour toucher à un sujet délicat biror 

nozik masalaga murojaat qilishda perifrazadan foydalanmoq. 

périple


  nm  1.  suvda  dunyo  bo‘ylab  sayohat;  le  périple  de  Magellan 

M agellanning  dunyo  bo‘ylab  sayohati;  2.  kruiz,  dengiz  sayohati;  faire  un 

périple  en  Grèce  pendant  les  vacances  ta’ til  davomida  Gretsiya  bo‘ylab 

dengiz sayohati qilmoq. 

périr

  vi  litt  1.  o‘lmoq;  cho‘kib  o‘lmoq;  il  périt  d’ennui  u  zerikishdan o‘lyapti, u o‘lgiday zerikyapti; 2. o‘ lib  bormoq, yo‘q bo‘lib bormoq (narsa); les 

civilisations périssent sivilizatsiya o‘lib boryapti. 

périscope

  nm  periskop  (pana  joydan  turib  kuzatishga  moslashgan 

durbinsimon  optik  asbob);  le  périscope  d’un  sous-marin  suv  osti 

kemasining periskopi. 

périssable

  adj  1.  litt  o‘limga  mahkum  etilgan,  o‘ tkinchi,  foniy,  abadiy 

emas;  les  sentiments  les  plus  sincères  sont  périssables  eng  samimiy 

hislar  o‘ tkinchi;  2.  qisqa  muddatli,  tez  buziladigan;  denrée  périssable  tez 

buziladigan oziq ovqat mahsulotlari. 

périssoire

  nf  baydarka  (ensiz,  yengil  qayiq);  aller  en  périssoire  dans 

les marais botqoqli joylarda baydarkada yurmoq. 

péristaltique

  adj  harakatlantiradigan,  suradigan,  surgi;  (hazm  bo‘lish 

yo‘lida ovqatni harakatlantiradigan, suradigan). 

péristyle

 nm ustunlar majmui. 

péritoine

 nm qorin pardasi. 

péritonite

 nf peritonit, qorin pardasining yallig‘ lanishi; la péritonite peut 

résulter  d’une  appendicite  qorin  pardasining  yallig‘lanishi  ko‘richak 

kasalidan kelib chiqishi mumkin. 

perle


 nf 1. marvarid, dur, inju; perle fine tabiiy dur; perle baroque notekis 

dur;  perle  de  culture  sadafdorda  sun’iy  yo‘l  bilan  yetishtirilgan  dur; 

pêcheurs  de  perles  marvarid  teruvchilar,  g‘avvoslar;  collier  de  perles 

marvarid  marjon;  loc  jeter  des  perles  aux  cochons  eshakning  qulog‘iga 

tanbur  chertmoq;  2.  munchoq,  nozik,  marjon;  les  perles  d’un  chapelet 

tasbehning  munchoqlari;  perle  de  verre  shisha  munchoq;  3.  durdona,  tillo; 

barkamol, ajoyib inson; ce collaborateur est une perle bu sherik tillo odam; 

4.  xato  natijasida  beixtiyor  hosil  qilingan  so‘z  o‘yini;  perles  relevées  dans 

des devoirs  scolaires  o‘quvchilarning  uy ishlaridan olingan  beixtiyoriy so‘z 

o‘yinlari. 

perler

  I.  vt  diqqat,  puxtalik,  e’ tibor  bilan  qilmoq;  perler  un  travail  ishni e’tibor  bilan  qilmoq;  travail  perlé  puxta  ish;  II.  vi  marjon-marjon  bo‘lib 

chiqmoq (ter haqida); quelques gouttes de sueur perlaient sur son front 

peshonasida bir necha ter tomchilari marjonday yaltirab turar edi. 

perlier,


 

ière


  adj  marvarid,  dur,  inju  tayyorlaydigan,  yetishtiradigan; 

industrie perlière marvarid sanoati; huître perlière sadafdor. 

permanence

 nf doimiylik, o‘zgarmaslik; la permanence des institutions 

tartibotlarning  o‘zgarmasligi;  2.  doim iy  navbatchilik;  assurer,  tenir  une 

permanence 

navbatchilikni 

ta’minlamoq, 

navbatchilik 

qilmoq; 


la 

permanence  d’un  commissariat  de  police  politsiya  komissariyatining 

doimiy  tayyorligi; 3. litsey, kollejlarda o‘quvchilar xonasi (o‘quvchilar darsdan 

bo‘sh vaqtlarida yig‘iladigan xona); il fait ses devoirs en, à la permanence 

u darsini o‘quvchilar xonasida qilyapti; 4.  loc adv doimiy, uzluksiz,  to‘xtovsiz; 

assemblée qui siège en permanence doimiy yig‘ilib  turadigan assambleya, 

uyushma. 

permanent,

 

ente


  adj  1.  doimiy,  o‘zgarmas;  il  prend  la  vie  pour  une 

aventure permanente u hayotni doimiy bir sarguzasht deb o‘ylaydi; cinéma 

permanent doimo  bir xil  filmlar  qo‘yiladigan kinoteatr; 2.  doimiy; un  comité 

permanent  doimiy  qo‘mita;  le  représentant  permanent  de  la  France  à 

l’O.N.U. Fransiyaning BM Tdagi doimiy vakili. 

permanente

  nf  permanent  (sochni  uzoq  vaqt  yozilmaydigan  qilib 

jingalaklash va shunday usulda pardoz berilgan soch). 

permanganate

 nm permanganat, margansovka, kaliy permanganat. 

perme 

ou

 perm nf abrév fam permission 2. 

perméabilité

  nf  o‘tkazuvchanlik,  o‘zidan  o‘ tkazuvchanlik  qobiliyati;  la 

perméabilité du sol tuproqning o‘tkazuvchanlik qobiliyati. 

perméable

 adj 1. nam, suv o‘ tkazadigan;  roches, terrains perméables 

nam o‘tkazadigan xarsanglar, maydonlar; 2.  ta’sirchan, beriluvchan, hassos; 

un  homme  perméable  à  toutes  les  influences  har  qanday  ta’sirlarga 

beriluvchan kishi. 


PERMETTRE

 

PERSÉVÉRANT 

 

 405 

permettre

  I.  vt  1.  ruxsat  bermoq,  ijozat  bermoq;  yo‘l  qo‘ymoq,  imkon 

bermoq; si les circonstances le permettent agar sharoit bunga yo‘l qo‘ysa; 

permettre que ruxsat  bermoq, rozi  bo‘lmoq;  ma  mère ne permet pas que 

je sorte avec toi  onam menga sen bilan birga ko‘chaga chiqishimga ruxsat 

bermaydi;  permettre  qqch  à  qqn  biror  kimsaga  biror  narsaga  ruxsat 

bermoq; son  médecin  lui permet un peu de vin uning vrachi unga  ozroq 

vinoga ruxsat  etadi;  il se croit tout permis  u nima qilsam ham bo‘laveradi, 

deb  o‘ylaydi;  permettre  de  +inf  biror  narsa  qilishga  ijozat  bermoq,  yo‘l 

qo‘ymoq; je ne vous permets pas de me parler sur ce ton men sizga men 

bilan  bunday  ohangda  gaplashishga  yo‘ l  qo‘ymayman;  2.  yo‘l  qo‘ymoq, 

imkon  bermoq,  ko‘tarmoq;  sa  santé  ne  lui  permet  aucun  excès  uning 

sog‘ligi  hech  qanday  zo‘riqishni  ko‘ tarmaydi;  permettre  à  qqn  de  +inf  biror 

kishiga biror narsa qilishga imkon bermoq;  mes  moyens ne  me permettent 

pas  d’acheter  une  voiture  mening  mablag‘larim  menga  avtomobil  sotib 

olishga  imkon bermaydi; impers autant qu’il est permis d’en juger ayniqsa 

bu  haqda  o‘ylab  ko‘rish  mumkin;  3.  e’ tiroz,  norozilik  kabi  ma’nolarni 

anglatadi;  permettez!  vous  permettez!  kechirasiz,  afv  etasiz,  sabr  qiling, 

to‘xtab  turing;  permettez-moi  de  vous  présenter  m.  X.  ruxsat  eting  men 

sizga  janob  X-ni  tanishtiray;  II.  se  permettre  vpr  1.  biror  narsani  o‘ziga  ep 

ko‘rmoq;  se  permettre  quelques  petites  douceurs  ozroq  shirinliklardan 

tatib ko‘rishni o‘ziga  joiz ko‘rmoq; 2.  biror  ish qilgisi kelib, istab qolmoq; elle 

s’était  permis  de  répliquer  uning  birdaniga  gap  qistirgisi  kelib  qolgan  edi; 

puis-je  me permettre de vous offrir une  cigarette sizga bitta sigaret  taklif 

qilsam bo‘ladimi? 

permis

  nm  inv  1.  ruxsatnoma;  permis  de  construire  qurish ruxsatnomasi;  permis  de  chasse  ov  qilish  ruxsatnomasi;  2.  permis  de 

conduire  haydovchilik  guvohnomasi;  passer  son  permis  haydovchilik 

guvohnomasi olish uchun im tihon topshirmoq. 

permissif,

 

ive


 adj osongina ruxsat beradigan; les sociétés occidentales 

sont  devenues  plu,  très,  trop  permissives  g‘arb  tashkilotlari  osongina, 

juda, o‘ ta oson ruxsat beradigan bo‘lib qolishdi. 

permission

  nf  1.  ijozat,  ruxsat;  obtenir  la  permission  de  faire  qqch 

biror  narsa  qilishga  ijozat  olmoq;  il  est  sorti  sans  permission  u  ruxsatsiz 

ko‘chaga  chiqdi;  avec  votre  permission  sizning  ijozatingiz  bilan;  2. 

ruxsatnoma, ta’ til (harbiylar uchun). 

permissionnaire

  nm  ruxsatnoma  bo‘yicha  harbiy  qismdan  vaqtincha 

chiqqan askar. 

permutation

  nf  1.  ikki  narsaning  bir-birining  o‘rnini  almashtirish; 

permutations de lettres ou de syllabes  harflarning yoki bo‘g‘inlarning bir-

birini  almashtirishi;  2. ishini,  lavozim ini boshqasiga  almashtirish; procéder à 

la  permutation  de  deux  fonctionnaires  ikki  xizmatchining  vazifalarini 

almashtirishga kirishmoq. 

permuter


  I.  vt  bir  narsani  ikkinchi  bir  narsa  o‘rniga  qo‘ymoq,  o‘rinlarini 

almashtirmoq;  permuter  deux  mots  dans  la  phrase  gapda  ikki  so‘zning 

o‘rinlarini almashtirmoq; II. vi o‘z o‘rinlarini almashtirmoq; ces deux officiers 

veulent permuter bu ikki zobit o‘z o‘rinlarini almashtirishmoqchi. 

pernicieux,

 

ieuse  adj  1.  sog‘liq  uchun  xavfli,  xatarli,  zararli;  une 

habitude pernicieuse sog‘liq uchun xavfli  odat; la drogue est pernicieuse 

giyohvand  modda  sog‘liq  uchun  zararli;  2.  litt  yomon,  zararli;  erreur 

pernicieuse yomon xato; doctrines, théories pernicieuses zararli  ta’limot, 

nazariyalar. 

péroné


  nm  anat  kichik  boldir  suyagi;  fracture  du  péroné  kichik  boldir 

suyagining sinishi. 

péronnelle

 nf fam ahmoq va laqma qiz, juvon. 

péroraison

 nf nutqning yakunlovchi qismi. 

pérorer

 vi safsatabozlik qilmoq, vaysamoq, mahmadonachilik qilmoq. peroxyde

  nm  chim  peroksid;  l’eau  oxygénée  est  un  peroxyde 

d’hydrogène oksidlangan suv vodorod peroksididir. 

perpendiculaire

  I.  adj  perpendikulyar,  tik;  perpendiculaire  à  -ga 

perpendikulyar,  bilan  to‘g‘ri  burchak  hosil  qiluvchi;  plans  perpendiculaires 

perpendikulyar  yuzalar;  II.  nf  perpendikulyar,  tik  chiziq;  tirer  une 

perpendiculaire perpendikulyar chiziq chizmoq. 

perpendiculairement

 adv perpendikulyar. 

perpète,

 ou perpette (à) loc adv fam umrbod, abadiy, mangu; je ne vais 

pas l’attendre jusqu’à perpète men uni umrbod kutmoqchi emasman. 

perpétrer

 vt dr ou iron qilmoq, sodir qilmoq. 

perpétuel,

 

elle


  adj  1.  abadiy,  doim iy,  uzluksiz  davom  etadigan; 

mouvement  perpétuel  abadiy  harakat;  2.  umrbod,  bir  umr,  umrboqiy;  une 

perpétuelle  jeunesse  umrboqiy  yoshlik;  secrétaire  perpétuel  bir  umr 

kotiba;  3.  doimiy,  uzluksiz,  keti  uzilmaydigan;  c’était  une  obsession,  une 

angoisse perpétuelle bu miyaga o‘rnashib qolgan  fikr, doimiy xavotir edi; 4. 

pl  yangilanib  turadigan,  doimiy,  keti  yo‘q,  cheksiz;  des  jérémiades 

perpétuelles cheksiz hasratlar. 

perpétuellement

 adv 1. doimo,  to‘xtovsiz;  2. doimo, har  doim,  hamisha; 

il arrive perpétuellement en retard u hamisha kech keladi. 

perpétuer

  I.  vt  davom  ettirmoq,  abadiylashtirmoq;  il  veut  un  fils  pour 

perpétuer  son  nom  o‘z  sulolasini  davom  ettirish  uchun  o‘g‘li  bo‘lishini 

xohlaydi; perpétuer une tradition an’anani davom ettirmoq; II. se perpétuer 

vpr  uzluksiz  davom  etmoq;  les  espèces  se  perpétuent  avlodlar  uzluksiz 

davom etadi. 

perpétuité

 nf 1.  litt abadiylik, mangulik;  2.  loc adv à perpétuité umrbod, 

bir  umr;  les  travaux  forcés  à  perpétuité  bir  umr  surgun  ishlari;  être 

condamné à perpétuité umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan bo‘ lmoq. 

perplexe

 adj boshi qotgan, nima qilarini bilmay  qolgan,  o‘zini yo‘qotgan, 

sarosimaga,  talvasaga  tushgan,  dovdirab,  esankirab  qolgan,  hayratda 

qolgan,  garang,  hayronlikdagi;  cette  demande  la  rend  perplexe  bu  so‘rov 

uni dovdiratib qo‘ydi; un air perplexe gangigan ko‘rinish. 

perplexité

  nf  boshi  qotish,  nima  qilarini  bilmaslik,  o‘zini  yo‘qotish, 

sarosimaga  tushish, gangish, dovdirash, esankirash,  hayronlik;  être dans la 

plus complète perplexité butunlay boshi qotib qolmoq. 

perquisition

 nf tintuv. 

perquisitionner

 vi tintuv o‘tkazmoq; la police a perquisitionné chez lui 

pour retrouver le pistolet politsiya  to‘pponchani  topish uchun unikida  tintuv  

o‘tkazdi. 

perron


 nm uyga kiraverishdagi soyabonli pillapoya; il nous  a  accueillis 

sur le perron u bizni uyga kiraverishdagi soyabonli pillapoyada kutib oldi. 

perroquet

1

  nm  to‘ ti,  to‘ tiqush;  perroquet  d’Amérique,  d’Afrique Amerika,  Afrika  to‘ tisi;  répéter  qqch  comme  un  perroquet  biror  narsani 

huddi to‘ tiqushday qaytarmoq. 

perroquet

2

 nm mar bramsel (eng yuqorigi yarus yelkani); le grand, petit perroquet grot-bramsel, for-bramsel. 

perruche


 nf 1. kichik to‘ tiqush, to‘ tiqushcha; un couple de perruches en 

cage qafasdagi bir juft  to‘ tiqushchalar; 2. sergap, ezma, vaysaqi; safsataboz 

xotin. 

perruque


  nf  parik,  yasama  soch;  porter  une  perruque  parik  kiyib 

yurmoq. 


perruquier

 nm parik, yasama soch tayyorlovchi usta. 

pers

 adj m inv litt moviy-ko‘k rang; avoir des yeux pers moviy-ko‘k ko‘zli bo‘lmoq. 

persan,


 

ane


 I. adj fors, forsiy; II. n 1. fors, eronlik; 2. nm fors tili. 

persécuter

  vt  2.  ta’qib  qilmoq,  quvg‘in  qilmoq;  Louis  XIV  a  persécuté 

les  protestants  Lui  XIV  protestantlarni  quvg‘in  qildi;  un  peuple  persécuté 

quvg‘in  qilingan,  quvg‘inga  uchragan  xalq;  n  les  persécutés  et  les 

opprimés  quvg‘inga  uchragan  va  ezilganlar;  2.  xiralik  qilmoq;  des 

journalistes  qui  persécutent  une  vedette  san’at  yulduziga  xiralik 

qilayotgan jurnalistlar. 

persécuteur,

 

trice  n  ta’qib,  quvg‘in  qiluvchi;  payiga  tushuvchi;  il  s’est 

vengé de ses persécuteurs u o‘zining payiga tushuvchilardan o‘ch oldi. 

persécution

  nf  ta’qib,  quvg‘ in;  il  se  croit  victime  de  persécutions  u 

o‘zini  ta’qibning  qurboni deb  hisoblaydi; être en butte à des persécutions 

quvg‘inga  nishon  bo‘lmoq; loc  manie, folie de la persécution, délire de la 

persécution ta’qib vasvasasi. 

persévérance

  nf  sabot,  matonat,  qat’iyat,  tirishqoqlik,  qunt;  il  travaille 

avec persévérance u sabot bilan ishlayapti. 

persévérant,

 

ante  adj  sabotli,  quntli;  tirishqoq,  qat’iy;  un  homme 

persévérant  tirishqoq odam; tu n’es pas  assez persévérant sen yetarlicha 

tirishqoq emassan. 


PERSÉVÉRER

 

PERSUASIF 

 

 406 

persévérer

  vi  sabotli,  quntli;  tirishqoq,  qat’iyatli,  qat’ iy  bo‘lmoq,  qat’iy 

turmoq;  persévérer  dans  l’effort,  dans  l’erreur  o‘zining  gapida,  xatosida 

qat’iy turib olmoq. 

persienne

 nf yog‘och yoki metall darparda. 

persiflage

  nm  masxara  qilish,  birovning  ustidan  kulish,  mazax,  kalaka 

qilish. 


persifler

 vt litt masxara qilmoq, birovning ustidan kulmoq, mazax, kalaka 

qilmoq. 

persifleur,

 

euse


  n,  adj  masxara  qiluvchi;  burovning  ustidan  kuluvchi; 

mazax, kalaka qiluvchi; un ton persifleur masxaraom iz ohang. 

persil

 nm petrushka; un bouquet de persil bir bog‘ petrushka. persillade

  nf  chopilgan  petrushkaga  yog‘,  uksus  qo‘shib  tayyorlangan Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling