Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet166/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   238

o‘zlarini  tuzoqqa  tutib  berishdi;  voiture  piégée  ichiga  bomba  o‘rnatilgan 

mashina. 

pie-grièche

  nf  1.  qarqunoq,  olato‘g‘anoq;  2.  mijg‘ov,  janjalkash  odam, 

xotin. 

pierraille nf 1. mayda uchma tosh, shag‘al; 2. toshqotishma (shag‘al va b; 

qotishmasidan iborat tog‘ jinsi). 

pierre

 nf 1. tosh; une collection de pierres  toshlar kolleksiyasi; un bloc de pierre xarsang  tosh;  pierre de taille sangtaroshlikda ishlatiladigan  tosh; 

escalier, cheminée de pierre, en pierre  toshdan qilingan zinapoya, kamin; 

loc un cœur de pierre  tosh yurak, bag‘ri  tosh; l’âge de pierre  tosh asri; 2. 

tosh,  xarsang;  un  tas  de  pierres  tosh  uyumi;  casseur  de  pierre  tosh 

chaqmoq; casseur de pierres tosh chaquvchi; jeter des pierres à, sur qqn 

birovga  tosh  otm oq;  loc  malheureux  comme  les  pierres  g‘arib,  notovon; 

faire  d’une  pierre  deux  coups  bir  tosh  bilan  ikki  quyonni  urmoq;  jeter  la 

pierre  à qqn  birovga  tosh  otmoq, birovni yomonlamoq;  3.  tosh (biror narsa 

uchun  xizmat  qiladigan);  une  pierre  à  aiguiser  qayroq  tosh;  pierre  ponce 

jilvirtosh, yo‘ng‘ irtosh; pierre de touche sinash toshi; une carrière de pierre 

tosh  koni;  tailleur  de  pierres  sangtarosh;  une  maison  en  pierre  de  taille 

yo‘nilgan  toshdan  qurilgan  uy;  construction  en  pierres  sèches  loysiz, 

quruq  toshdan  terilgan  qurilma;  4.  monolit,  yaxlit  tosh;  pierres  levées  tosh 

maqbaralar;  inscription  gravée  sur  une  pierre  tombale  qabr  toshiga 

bitilgan yozuv;  5.  qimmatbaho  toshlar; pierre brute  ishlov berilmagan  tosh; 

pierre  taillée  ishlov  berilgan,  qimmatbaho  tosh;  pierres  fines  qimmatbaho 

toshlar; 6. tanadagi tosh; maladie de la pierre sanchiq, sanchib og‘rish. 

pierreries

 nf pl qimmatbaho  toshlar; une  couronne sertie de pierreries 

qimmatbaho toshlar qadalgan toj. 

pierreux,

 

euse adj 1. toshli,  toshloq; chemin pierreux  toshloq yo‘l; le lit 

pierreux du ruisseau jilg‘aning  toshloq o‘zani; 2. toshday,  toshga o‘xshash, 

tosh; concrétion pierreuse tosh qotgan qotishmalar. 

pierrot


 nm fam chumchuq. 

pietà


  nf  inv  o‘lik  Isoni  tizzasida  ushlab  turgan  Bibi  M aryam  haykali  yoki 

rasmi. 


piétaille

 nf 1. piyodalar; 2. plais piyodalar; kichik darajadagi askarlar. 

piété

  nf  1.  xudojo‘ylik,  dindorlik,  taqvodorlik;  des  livres,  des  actes  de piété diniy kitoblar, diniy marosimlar; 2. litt piété filiale bolalik mehri, mehr-

muhabbati. 

piétinement

  nm  1.  yer  tepish,  depsinish;  2.  oldinga  siljimaslik,  bir  joyda 

turib qolish; 3. dukur-dukur, dukurlagan oyoq tovushi. 

piétiner


 I. vi 1. yer tepmoq,  tepinmoq, depsinmoq; un enfant qui piétine 

de  colère  achchig‘idan  yer  tepayotgan  bola;  la  foule  piétinait  sur  les 

trottoirs  olomon  trotuarlarda  depsinib  turar  edi;  2.  oldinga  siljimaslik,  ilgari 

bosmaslik,  bir  joyda  depsinib  turmoq,  rivojlanmaslik;  il  a  l’impression  de 

piétiner,  de  perdre  son  temps  u  bir  joyda  depsinib  turganga,  vaqtini 

bekorga  ketgazayotganga  o‘xshaydi;  l’enquête  piétine  so‘rov  oldinga 

siljimayapti;  3.  (olomon,  to‘da)  dukur-dukur  qilib  yurmoq,  yugurmoq, 

chopmoq; II. vt  tepkilamoq,  bosib ezmoq, payhon  qilmoq; il jeta la lettre et 

la piétina  u xatni yerga  tashladi va uni  bosib ezdi; ils piétinent l’herbe ular 

o‘tni payhon qilishyapti; 2. yanchmoq, bosib yo‘q qilmoq, toptamoq, oyoq osti 

qilmoq;  dans  son  article,  il  piétine  les  traditions  o‘z  maqolasida  u 

an’analarni oyoq osti qilyapti. 

piéton,

 

onne I. n piyoda, yayov yuruvchi; les piétons  marchent sur les 

trottoirs  piyodalar  trotuarda  yurishadi;  II.  adj  piyodalar,  yayovlar  uchun; 

piyodalar, yayovlar; une rue piétonne piyodalar yo‘li. 

piétonnier,

 

ière


  adj  piyodalarga,  yayovlarga  mo‘ljallangan;  piyodalar, 

yayovlar; des rues piétonnières piyodalarga mo‘ljallangan yo‘llar. 

piètre

  adj  litt  arzimaydigan,  arzimas,  nochor,  ko‘rimsiz,  yomon,  faqirona, g‘aribona,  kulgili;  c’est  un  piètre  réconfort  bu  arzimaydigan  yordam;  il 

ferait piètre figure u faqirona mavqega ega edi. 

piètrement

  adv  yomon,  faqirona,  g‘aribona,  nochorlarcha,  kulgili;  nous 

avons été piètrement récompensés biz nochorlarcha taqdirlangan edik. 

pieu


1

 nm qoziq; les pieux d’une clôture to‘siqning qoziqlari. 

pieu

2

  nm  fam  o‘rin,  joy,  o‘rindiq;  au  pieu!  il  est  temps  de  dormir o‘rindiqqa! uxlash vaqti bo‘ldi. 

pieusement

 adv 1. xudojo‘ylik, dindorlik, taqvodorlik bilan; 2. izzat-hurmat 

bilan,  hurmat-ehtirom  bilan;  elle  conserve  pieusement  des  souvenirs  de 

sa mère u onasini izzat-hurmat bilan xotirlaydi. 

pieuter


 

(se)


 fam o‘rniga, joyiga yotmoq. 

pieuvre


  nf  1.  ro‘dapo,  osminog  (dengiz  hayvoni);  les  tentacules  d’une 

pieuvre ro‘daponing  paypaslagichlari; 2. ushlaganini  qo‘yib yubormaydigan, 

yeb to‘ymas odam. 

pieux,


 

pieuse


  adj  1.  xudojo‘y,  dindor,  taqvodor;  bu  juda  ham  xudojo‘y 

xotin; 2. litt ezgu, yaxshi niyatli, foydali; des soins pieux ezgu g‘amxo‘rlik. 

pif

1

 intj pif pif! ou pif paf! taraq-turuq, qars-qurs, gurs, gup. pif

2

 nm fam burun. pifer

 ou piffer vt fam boshdan kechirmoq; ko‘rmoq,  tortmoq, chekmoq; je 

ne  peux  pas  le  pifer,  le  piffer,  ce  type-là  men  buni,  bu  nusxani 

yoqtirmayman, ko‘rsam jinim qo‘zg‘aydi (jinim yoqtirmaydi). 

pifomètre

 

(au) loc adv fam chamalab, his qilib, sezgi bilan,  fahmlab; j’ai 

choisi au pifomètre men ko‘z chama bilan tanladim. 

pige

1

 nf 1. reyka (qadimiy o‘lchov asbobi va uslubi); 2. fam yosh; il a bien quarante-cinq piges u qirq yoshga to‘ldi. 

pige


2

 nf harf  terishda  ishlab chiqarish  normasi; une  journaliste payée à 

la pige yozganiga qarab haq oladigan jurnalist. 

pige


3

 nf birovdan biror sohada o‘ tib ketmoq, uni orqada qoldirmoq, burnini 

yerga  ishqab  qo‘ymoq;  pour  le  travail,  il  leur  faisait  la  pige  à  tous  ish 

bo‘yicha, u ularning hammasining burnini yerga ishqab qo‘yar edi. 

pigeon

1

  nm  kaptar  (voyaga  yetgan  erkagi);  des  pigeons  roucoulaient kaptarlar  g‘o‘-g‘ulashar  edilar;  paris  est  envahi  de  pigeons  Parij  kaptarlar 

tomonidan  egallab  olingan;  pigeon  ramier  govkaptar;  pigeon  voyageur 

aloqa kaptari. 


PIGEON

 

PIMENTER 

 

 414 

pigeon


2

  nm  fam  go‘l,  anqov,  laqma  odam;  tentak,  ahmoq;  elle  a  été  le 

pigeon dans l’affaire yumushda u anqov edi. 

pigeonnant,

 

ante


 adj dirkillagan, baland, chiroyli siynali, ko‘krakli. 

pigeonne


 nf kaptar (urg‘ochisi, modasi). 

pigeonneau

 nm kaptarning bolasi, yosh kaptar; des pigeonneaux rôtis 

qovurilgan yosh kaptar go‘shti. 

pigeonner

  vt  fam  ahmoq  qilmoq,  laqillatm oq,  o‘ynatmoq,  firib  bermoq; 

elle s’est fait pigeonner u o‘zini ahmoq qildirib qo‘ydi. 

pigeonnier

  nm  1.  kaptarxona;  2.  plais  bolaxonaga  joylashgan  kichik 

xona. 


piger

 vt fam anglamoq, payqamoq,  tushunmoq, yetmoq; je n’ai rien pigé 

à  ce  livre  men  bu  kitobdan  hech  narsa  anglamadim;  tu  as  pigé?  pigé! 

angladingmi, yetdimi? angladim, yetdi! 

pigiste

 n, adj qilgan  ishiga qarab  haq oladigan kishi; traducteur pigiste qilgan tarjimasiga yarasha haq oladigan tarjimon. 

pigment


  nm  1.  pigment;  2.  moybo‘yoq;  peinture  composée  d’un 

diluant,  d’une  charge  et  de  pigments  erituvchi,  poroshok  va 

moybo‘yoqdan tashkil topgan bo‘yoq. 

pigmentation

 nf pigmentatsiya (tirik organizm to‘qimalarida pigment hosil 

bo‘lishi); la pigmentation de la peau teri pigmentatsiyasi. 

pigmenté,

 

ée  adj  pigmentlangan,  bo‘yalgan;  peau  foncée,  fortement 

pigmentée qoramtir, kuchli pigmentlangan teri. 

pignocher

  vi  fam  ishtahasiz  yemoq;  chimchilab,  cho‘qilab  yemoq;  elle 

pignoche dans les plats u ovqatni cho‘qilab o‘ tiradi. 

pignon


1

  nm  ikki  yoqqa  nishab  tomning  tepa  qirrasi;  des  maisons 

flamandes à pignons nishab tomli flamand uylari; loc avoir pignon sur rue 

xususiy uy egasi bo‘lmoq. 

pignon

2

  nm  shesternya,  tishli  g‘ildirak;  les  pignons  de  la  boîte  de vitesse tezlik qutichasining shesternyasi. 

pignon


3

  nm  1.  qarag‘ay  urug‘i;  2.  pin  pignon  dengiz  sohilida  o‘sadigan 

qarag‘ay. 

pignouf


 nm fam péj surbet, yuzsiz, orsiz, beadab, dag‘al odam. 

pilaf


 nm palov, osh. 

pilage


 nm tuymoq; le pilage du mil tariq tuymoq. 

pilastre


 nm archit pilyastra (bir tomoni devordan chiqib turgan ustun yoki 

kolonna); cheminée à pilastres pilyastirli kamin. 

pile

1

  nf  1.  ko‘prik  ustuni,  ko‘prik  tiragichi;  les  piles  du  pont  ko‘prik ustunlari;  2.  taxlam,  to‘plam;  une  pile  d’assiettes,  de  bois,  de  livres,  de 

torchons  tarelkalar,  yog‘och,  kitoblar,  lattalar  taxlami;  mettre  en  pile 

taxlamoq. 

pile


2

 nf 1. batareya;  la pile d’une lampe de poche cho‘ntak lampasining 

batareyasi; 2. vx pile atomique atom reaktori. 

pile


3

 nf tanganing  orqa qismi,  tersi; pile ou face o‘ngimi  tersi (tortishuvli  

masalani  hal  qilishda  tanga  tashlash);  tirer,  choisir,  jouer  à  pile  ou  face 

tanga tashlamoq; le côté pile teskarisi. 

pile

4

 nf fam kaltak, ta’zir, sazo; il lui a fichu une pile u uni rosa kelishtirib soldi; son équipe  a reçu une de ces piles! uning komandasi rosa  ta’zirini 

edi. 


pile

5

  adv  il  s’est  arrêté  pile  u  taqqa  to‘xtadi;  ça  tombe  pile  bu  ayni paytida bo‘ldi; on est arrivé pile pour le train de onze heures soat  o‘ndagi 

poyezdga ayni vaqtida kelishdi. 

piler

1

 vi taqqa to‘xtamoq; il a pilé sur place u o‘rnida taqqa to‘xtab qoldi. piler

2

  vt  tuymoq,  ezmoq,  yanchmoq;  elle  pilait  du  maïs  u  makkajo‘xori tuyardi; j’ai envie de le piler tellement il m’exaspère u mening jonimni juda 

ham  chiqaryapti,  uni  tuygim  bor;  2.  fam  musht,  shapaloq  tushirmoq; 

do‘pposlamoq,  kaltaklamoq,  urmoq;  ta’zirini,  adabini  bermoq;  notre  équipe 

s’est fait piler bizning komanda ta’zirini yedi (toza kaltaklandi). 

pileux,

 

euse adj junga, qilga oid; jun; le système pileux jun qoplami. 

pilier


  nm  1.  ustun,  poya,  tirgak;  les  tambours  de  pierre  d’un  pilier 

ustunning temir tamburlari; les piliers d’un temple ibodatxonaning ustunlari; 

piliers de fer  temir ustunlar; 2. fig  ustun, suyanchiq, himoyachi; les piliers 

du  régime  tuzimning  ustunlari;  3.  péj  ou  plais  kanda  qilmay,  hech  qolmay 

kelib  turadigan  odam,  hamisha  hozir, hoziru  nozir, kunda shunda; un pilier 

de bistrot qovoqxonaning kunda shundasi. 

pillage

 nm talash, talon, talon-toroj, talonchilik; une ville livrée au pillage talon-torojga topshirilgan shahar. 

pillard,


 

arde


  I.  n  talonchi,  bosqinchi,  o‘g‘ri,  kafanduzd;  une  bande  de 

pillards  affamés  och  talonchilar  to‘dasi;  II.  adj  talonchilikka  qaratilgan, 

talonchilikdan  iborat  bo‘ lgan;  talonchi,  bosqinchi;  des  soldats  pillards 

talonchi askarlar. 

piller

  vt  1.  talamoq,  talon-toroj  qilmoq,  bosqinchilik  qilmoq;  ils  prirent, pillèrent et  rasèrent la ville  ular shaharni oldilar,  taladilar va ship-shiydam 

qildilar;  des  magasins  pillés  au  cours  d’une  émeute  qo‘zg‘olon  vaqtida 

talangan  do‘konlar;  2.  o‘g‘irlamoq,  o‘marmoq  (talash  vaqtida);  des  objets 

pillés  dans  une  église  cherkovdan  o‘marilgan  narsalar;  3.  plagiat  bilan 

shug‘ullanmoq, o‘g‘irlamoq. 

pilleur,


 

euse


  n  o‘g‘ri,  talonchi,  plagiatr;  un  pilleur  d’églises  cherkovlar 

talonchisi. 

pilon

 nm 1. kelisop, kelidasta, o‘g‘ir dastasi; broyer de l’ail avec un pilon kelisop bilan sarmsoq  tuymoq;  marteau-pilon  to‘qmoq; loc  mettre un livre 

au  pilon  kitob  bosmasini  barbod  qilmoq;  2.  yog‘och  oyoq;  3.  tovuq 

oyog‘ining pastki qismi. 

pilonnage

  nm  bombardimon  qilib  yanchib,  majaqlab  tashlash;  le 

pilonnage d’une  ville par l’aviation  aviatsiya yordamida shaharni yanchib 

tashlash. 

pilonner


  vt  1.  kelisop  bilan  tuymoq,  ezmoq,  yanchmoq;  2.  bomba, 

snaryadlar  ostida  yanchib,  majaqlab  tashlamoq;  l’artillerie  pilonnait  les 

lignes ennemies artileriya dushman qatorini yanchib tashladi. 

pilori


  nm  gunohkorni  sazoyi  qilish  uchun  bog‘lab  qo‘yiladigan  ustun;  loc 

mettre,  clouer  qqn  au  pilori  biror  kishini  sharmandai  sharmisor,  sazoyi 

qilmoq, sharmandasini, rasvosini chiqarmoq. 

pilosité


 nf jun bosganlik, junlilik. 

pilotage


  nm  1.  lotsman  tomonidan  kemalarga  yo‘ l  ko‘rsatish;  yo‘l 

ko‘rsatish  san’ati;  le  pilotage  des  navires  dans  un  canal,  un  port 

kemalarga  lotsman  tomonidan kanalda, portda yo‘l ko‘rsatish; 2. boshqaruv 

(uchish apparatlarini); poste de pilotage uchishni boshqaruv posti; pilotage 

automatique avtomatik boshqaruv. 

pilote


  nf  1.  lotsman;  bateau-pilote  lotsman  kemasi;  2.  uchuvchi, 

haydovchi;  le pilote et le  copilote d’un  avion samolyotning uchuvchisi va 

ikkinchi uchuvchisi; pilote de ligne grajdan aviatsiyasining uchuvchisi; pilote 

d’essai  sinovchi  uchuvchi;  3.  poyga  mashinasining  haydovchisi;  4.  yo‘l 

ko‘rsatuvchi,  yo‘l  boshlovchi;  servir  de  pilote  à  qqn  biror  kishiga  yo‘l 

boshlovchilik  qilmoq;  5.  fig  tajriba,  sinov;  usine  pilote  tajriba  zavodi;  des 

boucheries pilotes tajriba qushxonalari; classe pilote tajriba sinfi. 

piloter


  vt  1.  boshqarmoq,  haydamoq  (kema,  samolyot);  2.  yo‘l 

boshlovchilik, yo‘l ko‘rsatuvchilik qilmoq;  je l’ai piloté dans Paris men unga 

Parijda yo‘l boshlovchilik qildim. 

pilotis


  nm  inv  qoziqoyoqli  asos;  bâtiment  (construit)  sur  pilotis 

qoziqoyoqli asosga o‘rnatilgan, qurilan imorat. 

pilou

 nm bumazey, paxmoq, paxmoq gazlama. pilule

  nf  1.  hapdori;  yumaloq  dori;  loc  fam  avaler  la  pilule  tanbehlarga, 

haqoratlarga  bardosh  bermoq;  tishni  tishga  qo‘yib  chidamoq;  achchig‘ini, 

zahrini  yutmoq;  dorer  la  pilule  à  qqn  yaxshi  gap  bilan  tuzlamoq  (o‘yib 

olmoq);  xushlab  turib  mushtlamoq;  andavalab  gapirmoq;  2.  homilador 

bo‘lishdan  saqlaydigan  dori;  elle  prend  la  pilule  u  homilador  bo‘lishdan 

saqlaydigan dori ichadi; 3. fam il a pris la pilule u rosa kaltak yedi. 

pilum


 nf og‘ir to‘qmoq (rimlik legionerlarning quroli). 

pimbêche


  nf  kalondimog‘,  tantiq  ayol  yoki  qiz;  c’est  une  petite 

pimbêche bu tantiqcha; elle est un peu pimbêche u kalondimog‘roq. 

piment

 nm 1. qalampir; piment rouge qizil qalampir; piment doux shirin qalampir, bulg‘or qalampiri; sauce au piment qalampirli sous; 2. jozibadorlik, 

dilkashlik;  ses  plaisanteries,  ses  allusions  ont  mis  du  piment  dans  la 

conversation uning hazillari, luqmalari suhbatga jozibadorlik kiritdi. 

pimenter


  vt  1.  qalampir  qo‘shmoq,  solmoq,  surtmoq;  une  cuisine  très 

pimentée  juda  ham  ko‘p  qalampir  qo‘shadigan,  ishlatadigan  oshxona;  2. 

o‘ziga jalb qiluvchi, jozibali, yoqim li, dilkash qilmoq. 


PIMPANT

 

PIQUAGE 

 

 415 

pimpant,


 

ante


  adj  bashang,  yasangan,  orasta,  did  bilan  kiyingan;  une 

jeune  fille  pimpante  yasanib  olgan  qiz;  une  pimpante  petite  ville  kichik 

orasta shahar. 

pin


 nm qarag‘ay; pin sylvestre oddiy qarag‘ay; pommes de pin qarag‘ay 

urug‘i. 


pinacle

 nm 1. imoratning eng yuqori qismi; 2. eng yuksak daraja, cho‘qqi; 

porter qqn au pinacle biror kishini ko‘klarga ko‘ tarmoq. 

pinacothèque

 nf pinakoteka, rasmlar galereyasi (Italiya, Germaniyada). 

pinailler

  vi  fam  mayda-chuydalarga  yopishib  olmoq,  maydakashlik 

qilmoq. 


pinailleur,

 

euse  n  mayda-chuydalarga  yopishib  oladigan  odam, 

maydakash. 

pinard

 nm fam vino. pinasse

 nf tagi yassi qayiq. 

pince

  nf  ombur,  qisqich,  pinset;  les  branches,  les  mâchoires  d’une pince omburning dastalari,  jag‘ lari; pince coupante o‘ tkir jag‘li ombir; pince 

à  épiler  mo‘ychinak;  pince  à  sucre  qandni  maydalashda  ishlatiladigan 

ombur;  pince  à  cheveux  soch  qisqichi;  pince  à  linge  qisqich  (arqonga 

yoyilgan  kirni  qisib  qo‘yiladigan  moslama);  pince  à  feu  otashkurak;  2. 

o‘g‘rilar  lomchasi;  3.  panja,  changal,  qisqich  (qisqichbaqa,  krab  va  shu 

kabilarda); les pinces d’un homard, d’un crabe  omar, krablarning qisqichi; 

4.  fam  serrer  la  pince  à  qqn  biror  kishining  qo‘lini  qismoq;  aller  à  pinces 

piyoda bormoq; 5. bahiyalab tikilgan buklama. 

pincé,

 

ée  adj  1.  yasama,  zo‘raki,  zo‘rma-zo‘raki,  balandparvoz,  norozi; 

elle  est  antipathique  avec  son  air  pincé  uning  yasama  afti  uni  istarasiz 

ko‘rsatadi;  un  sourire  pincé  zo‘raki  kulgi;  2.  konkret  nozik,  chimchilab 

quyilgan,  qisilgan;  son  petit  nez  pincé  uning  chimchilab  qo‘yilgan  kichik 

burni;  bouche  pincée  qisilgan  lab;  3.  instrument  de  musique  à  cordes 

pincées torlari bosib chalinadigan musiqa asbobi (gitara kabi). 

pinceau

  nm  1.  mo‘yqalam,  cho‘tka;  pinceau  de  peintre  rassom mo‘yqalami (bo‘yoqchi cho‘tkasi); coup de pinceau mo‘yqalam tortib bo‘yoq 

berish; 3. fam oyoq. 

pincée

  nf  ozgina,  bir  chimdim,  otim,  damlam;  une  pincée  de  sel  bir chimdim  tuz; fig ozgina, andakkina, bir chimdimgina; une pincée d’humour 

bir chimdimgina hazil. 

pince-fesses

  nm  inv  fam  taklif  qilinganlar  o‘zlarini  beadab,  tartibsiz 

tutadigan bal, bazm, qabul. 

pincement

 nm 1. chimchilash, chimdilash;  2. pincement au  cœur yurak 

sanchig‘i; 3. bosib chalish (musiqa asbobining torlarini). 

pince-monseigneur

 nf o‘g‘rilar lomchasi. 

pince-nez

 nm inv pensne (ko‘zoynakning bir turi). 

pincer

  I.  nm  1.  chimchilamoq,  chimdilamoq,  o‘ymalamoq;  chimchimoq, chimdimoq;  sa  sœur  l’a  pincé  jusqu’au  sang  singlisi  uni  qonaguday  qilib 

chimchiladi;  pincer  les  cordes  d’une  guitare  gitaraning  torlarini  bosib 

chalmoq,  ting‘illatmoq;  2.  (sovuq  haqida)  achitmoq,  chimchilamoq;  fam  ça 

pince dur,  ce  matin1 bugun ertalabdan sovuq qattiq achityapti! 3. qismoq, 

siqmoq; pincer les  lèvres labini qismoq;  4. fam  tutmoq,  tutib olmoq, qo‘lga 

tushirmoq, qo‘lga olmoq; il s’est fait pincer cette nuit u bugun tunda qo‘lga 

tushdi; être pincé oshiq  bo‘lmoq; en pincer pour qqn  oshiq bo‘lmoq, ishqi 

tushmoq; il  en pince pour sa jolie  voisine uning ishqi chiroyli qo‘shnisiga 

tushdi;  II.  vpr  elle  s’est  pincée  en  fermant  la  porte  eshikni  yopayotib,  u 

qo‘lini qimchitib oldi. 

pince-sans-rire

 inv I. n birovning  ustidan kulishni, mazax qilishni yaxshi 

ko‘radigan  odam; mazaxchi; II. adj ils,  elles sont très pince-sans-rire ular 

juda mazaxchi. 

pincette

  nf  1.  qisqich,  pinset;  2.  pl  otashkurak;  il  n’est  pas  à  prendre 

avec des pincettes juda iflos bo‘lmoq; yomon kayfiyatda bo‘lmoq. 

pinçon


 nm chimdilangan joy, ko‘kargan joy, ko‘kariq. 

pineau


  nm  1.  Luara  vodiysida  o‘sadigan  tok  ko‘chati,  novdasi;  pineau 

rouge, blanc qizil, oq tok ko‘chati; 2. pino (vinoning bir turi). 

pinède

  nf  qarag‘ayzor;  l’odeur  de  résine  des  pinèdes  qarag‘ayzor yelimining hidi. 

pingouin


 nm pingvin. 

ping-pong

  nm  ping-pong,  stol  tennisi;  jouer  au  ping-pong  stol  tennisi 

o‘ynamoq. 

pingre

 n, adj o‘ taketgan xasis, ziqna, qurumsoq, qoqbosh; c’est un vieux pingre bu qari ziqna odam; elle est très pingre u o‘ taketgan xasis. 

pingrerie

  nf  xasislik,  ziqnalik,  qurumsoqlik;  il  est  d’une  pingrerie 

révoltante uning odamni g‘azablantiradigan darajada xasisligi bor. 

pinot

 nm pino (tokning bir turi). pin-pon

 intj vot-vut (o‘t o‘chiruvchi mashinaning ovozi). 

pin’s

 nm inv anglic znachok. pinson

  nm  zyablik  (sayroqi  qush);  loc  être  gai  comme  un  pinson  juda 

ham xushchaqchaq bo‘lmoq. 

pintade


  nf  sesarka  (tovuqsimonlar  turkumidagi  parranda);  des  pintades 

rôties qovurilgan sesarkalar. 

pintadeau

 nm sesarkaning jo‘ jasi. 

pinte

 nf 1. pinta (qadimiy o‘lchov birligi, 0,93 l); 2. loc se payer une pinte de bon sang xursandchilik qilmoq; 3. anglo-sakson o‘lchov birligi (0,568 l). 

pinter


 fam I. vi ko‘p ichmoq; il est complètement pinté u g‘irt mast; II. vt 

ichirmoq,  majbur  ichirmoq,  ichirib  mast  qilmoq;  III.  se  pinter  vpr  mast 

bo‘lmoq. 

pin-up


  nf  inv  anglic  1.  jozibali  chiroyli  qiz;  2.  biron  joyga  osib  qo‘yilgan 

yarim yalang‘och qiz surati. 

pioche

  nf  1.  kirka,  cho‘kich,  dastaki  so‘qa;  pioche  de  terrassier  yer kovlovchining  cho‘kichi;  2.  fam  une  tête  de  pioche  qaysar  odam;  3.  dov, 

ganak, tikilgan pul (qimorda). Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling