Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet167/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   238

piocher

  I.  vt  1.  cho‘kich  bilan  kovlamoq;  il  piochait  la  terre  u  cho‘kich bilan  yer  kovlar  edi;  2.  fam  zo‘r  berib,  astoydil,  bosh  ko‘ tarmay  ishlamoq, 

o‘qimoq, o‘rganmoq, yod olmoq; je me mettais à piocher mon histoire tarix 

darsimni  bosh  ko‘ tarmay  o‘rgana  boshladim;  II.  vi  1.  kovlashtirmoq,  titm oq, 

titkilamoq; 2. o‘yin. tortmoq, olmoq (qarta, domino); j’ai perdu parce que j’ai 

dû piocher men qarta tortishga majbur bo‘ldim, shuning uchun ham yutqazib 

qo‘ydim. 

piocheur,

 

euse n fam mehnatkash, zahmatkash, mehnatsevar. 

piolet


 nm muzo‘yar bolta (alpinistlarda). 

pion


1

,

 pionne

 n fam arg sinf murabbiysi,  nazoratchi;  elle est sympa,  la 

pionne! yoqimtoy ekan, bu sinf murabbiysi! 

pion


2

  nm  1.  piyoda  (shahmat);  la  ligne  des  pions  piyodalar  qatori;  2. 

shashka; 3. jeton (turli o‘yinlarda). 

pioncer


 vi fam tarashaday qotib uxlamoq. 

pionnier, ière

 n 1. pioner (tekshirilmagan biror joyga birinchi bo‘lib kelgan 

va  o‘rnashib  qolgan  kishi);  2.  kashshof,  kashfiyotchi,  yangilik  yaratuvchi, 

pioner. 

pioupiou


 nm fam vx oddiy askar. 

pipe


  nf  trubka;  bourrer  une  pipe  trubkaga  tamaki  to‘ldirmoq;  une  pipe 

culottée  chekib  bo‘lingan  trubka;  un  fumeur  de  pipe  trubka  chekuvchi; 

fumer  la,  sa  pipe  trubka  chekmoq;  2.  loc  fam  par  tête  de  pipe  kalla 

boshiga;  casser  sa  pipe  o‘lmoq;  se  fendre  la  pipe  kulmoq;  nom  d’une 

pipe! so‘kish; 3. fam sigaret. 

pipeau


 nm sibizg‘a, burg‘u; fam du pipeau arzimas ma’lumotlar. 

pipelet,


 

ette


 n fam konsyerj; il est bavard  comme une pipelette u  o‘ ta 

mahmadona. 

pipe-line

 nm anglic nefteprovod, truboprovod; des pipe-lines. 

piper

 I. vi ne pas piper miq  etmaslik, bir so‘z aytmaslik; II. vt piper des dés,  des  cartes  oshiqda,  qartada  g‘irromlik  qilmoq;  les  dés  sont  pipés 

oshiqda g‘irromlik qilingan, imkoniyatlar teng emas. 

pipérade

 nf basklarning ko‘pirtirilgan  tuxumga pomidor va shirin qalampir 

qo‘shib tayyorlanadigan ovqati. 

pipette


 nf pipetka, tomizgich. 

pipi


 nm fam enf tish,  tishsha, siyish; faire pipi  tishsha qilmoq, siymoq;  je 

vais faire pipi men tishsha qilaman; du pipi de chat yomon ichimlik. 

pipistrelle

 nf quloqlari kalta kichik ko‘rshapalak. 

piquage

  nm  ko‘hiyalash,  ko‘hiyalab  tikish;  le  piquage  d’une  veste, kostumni tikayotib ko‘hlash. 

PIQUANT

 

PIS 

 

 416 

piquant


1

,

 ante

  I.  adj  1.  sanchiladigan,  o‘ tkir,  tikanli;  2.  achchiq,  o‘ tkir, 

jizillatadigan, achitadigan, jiz-jiz uzib oladigan; l’air était vif et piquant havo 

sovuq va achitadigan edi; sauce piquante o‘ tkir sous; 3.  litt jozibali, yoqimli, 

dilkash;  une  petite  brune  piquante  jozibali  kichkinagina  qorasochli  qiz;  la 

rencontre est piquante! uchrashuv yoqimli! II. nm le piquant de l’aventure 

sarguzashtning mohiyati, qiziq joyi. 

piquant


2

  nm  tikan,  tikanak,  nayza,  igna  (o‘simlik  va  hayvonlarda);  les 

piquants des cactus, des oursins kaktusning  tikani,  dengiz  tipratikanining 

ignasi. 


pique

1

  nf  1.  nayza;  les  piques  des  révolutionnaires  revolutsiyachilar nayzasi; 2. piching, achchiq, qattiq gap, zaharxanda; envoyer des piques à 

qqn birovga piching qilmoq; birovni gap bilan o‘yib, chaqib olmoq. 

pique

2

 nm qarg‘a (qartada); la dame de pique qarg‘aning motkasi, qarg‘a motka;  j’ai  encore  du  pique  et  du  trèfle  menda  hali  qarg‘a  va  damaning 

chilligi bor; loc habillé, vêtu comme l’as de pique pala-partish kiyingan. 

piqué

1

, 

ée

  adj  sanchilgan,  tikan  kirgan;  chaqilgan,  talangan (hasharotlarga). 

piqué


2

 nm pike (g‘ijim qilib to‘qilgan  bir xil mato); une  robe  en piqué de 

coton paxtadan qilingan pike ko‘ylak. 

piqué


3

  nm  av  sho‘ng‘ish;  sho‘ng‘ib  uchish;  en  piqué  sho‘ng‘ib,  sho‘ng‘ ib 

uchib; bombardement en piqué sho‘ng‘ib bombardimon qilish. 

piqué


4

,

 ée

  adj  fam  esi  past,  tentak,  jinni,  dumbul;  il  est  un  peu  piqué, 

complètement piqué u jinniroq, butunlay jinni. 

pique-assiette

 n inv tekinxo‘r, yuvindixo‘r; une bande de pique-assiette 

tekinxo‘rlar to‘dasi. 

pique-feu

 nm inv temir kosov. 

pique-nique

 nm dala sayri; pl des pique-niques. 

pique-niquer

  vi  dala  sayriga  chiqmoq;  on  a  pique-niqué  en  forêt 

o‘rmonga sayrga chiqildi. 

pique-niqueur,

 

euse


 n sayrchi. 

piquer


1

  I.  vt  1.  sanchmoq,  suqmoq,  tiqmoq,  uchli  narsani  biror  narsaga 

sanchmoq;  piquer  la  peau,  le  doigt  de  qqn  birovning  terisiga,  qo‘liga 

sanchmoq;  il  m’a  piqué  le  doigt  avec  une  épingle  mening  qo‘limga 

to‘g‘nog‘ich  sanchib  oldi;  loc  piquer  des  deux  (éperons)  otini  choptirib 

ketmoq,  ot  qo‘ymoq;  2.  ukol  qilmoq;  fam  emlamoq,  chekmoq;  on  l’a  piqué 

contre la variole  uni chechakka qarshi  emlashdi; 3. chaqmoq (hasharotlar, 

ilon); un  scorpion l’a piqué  uni chayon chaqib oldi; il  a été piqué, il s’est 

fait piquer par une guêpe uni chumak ari chaqib oldi; 4. sanchib, ilib olmoq; 

piquer sa viande avec sa fourchette go‘shtni sanchqi bilan sanchib olmoq; 

5.  biror  narsani  osib,  ilib,  mixlab,  yopishtirib  qo‘ymoq;  6.  uch  tomoni  bilan 

sanchib,  suqib  qo‘ymoq,  qadamoq,  taqmoq;  piquer  une  fleur  dans  sa 

boutonnière petlitsasiga gul  taqmoq;  fig piquer une tête  o‘zini  tashlamoq, 

boshi  bilan  sho‘ng‘imoq;  7.  bahiyalab  tikmoq,  mashinada  bostirib  tikmoq; 

bâtir  une  robe  avant  de  la  piquer  mashinada  bostirib  tikishdan  oldin 

ko‘ylakni  ko‘klab  olmoq;  un  couvre-lit  piqué  sirmali  o‘ringa  yopiladigan 

choyshab;  8.  ilma-teshik  qilib  yubormoq,  tashlamoq;  loc  fam  ce  n’est  pas 

piqué  des  hannetons  ou  des  vers  bu  juda  pishiq,  puxta,  mustahkam; 

cho‘tir,  dog‘  tushgan,  bosgan;  un  visage  piqué  de  taches  de  rousseur 

sepkil  bosgan  yuz;  glace,  miroir  piqué  dog‘  bosgan  oyna,  ko‘zgu;  9. 

achitmoq, achishtirmoq, lovullatmoq; la fumée piquait les  yeux, lui piquait 

les  yeux  tutun  ko‘zni  achishtirar  edi,  uning  ko‘zini  achishtirar  edi;  ça  me 

pique  bu  meni  lovullatyapti;  fam  de  l’eau  qui  pique  gazli  suv;  10. 

qo‘zg‘amoq,  qo‘zg‘atmoq,  keltirmoq,  uyg‘otm oq,  qichitmoq;  son  attitude  a 

piqué  ma  curiosité  uning  munosabati  menda  qiziqish  uyg‘otdi;  loc  piquer 

qqn  au  vif  qaltis,  nozik  joyidan  ushlamoq;  qattiq  tegmoq,  botmoq;  cette 

remarque,  cette  critique  m’a  piqué  au  vif  bu  tanbeh,  bu  tanqid  menga 

qattiq  botdi;  11.  fig  tutib  olmoq,  ushlab  olmoq,  qo‘lga  tushirmoq;  urib,  ilib, 

o‘g‘irlab  ketmoq;  on  lui  a  piqué  son  portefeuille  uning  karmonini  ilib 

ketishdi; II. vi yiqilmoq, sanchilib  tushmoq, sho‘ng‘imoq; un avion qui pique 

sanchilib  tushayotgan samolyot; il piqua du nez u yuzi bilan yiqildi; botm oq, 

sho‘ng‘imoq;  le  navire  piquait  de  l’avant  kema  old  tomoni  bilan  sho‘ng‘ir 

edi; III. se piquer vpr 1. sanchib, suqib olmoq (o‘ziga); elle  s’est piquée en 

cousant u tiqayotib o‘ziga sanchib oldi; o‘ziga o‘zi ukol qilmoq; il se pique, il 

est  morphinomane u o‘ziga  o‘zi ukol qiladi, u morfiyga  o‘rgangan  bangi; 2. 

ilma-teshik bo‘lmoq; dog‘ bilan qoplanmoq; fig vin qui se pique achiyotgan 

vino;  3. (de)  da’vo qilmoq, o‘zini  qilib ko‘rsatmoq, maqtanib yurmoq;  elle  se 

pique de poésie, d’être poète u shoirlikni davo qiladi. 

piquer

2

 vt 1. fam  to‘satdan, kutilmaganda biror  ishga kirishmoq, biror  ish qilishga  tushmoq; piquer un  cent  mètres kutilmaganda  oyog‘ini qo‘liga  olib 

yugirmoq;  piquer  un  roupillon  uyquni  urmoq;  piquer  un  fard  qizarib 

ketmoq; piquer une crise xurujga uchramoq. 

piquet


1

  nm  qoziq;  piquets  de  tente  chodirning  qoziqlari;  attacher  un 

cheval à un piquet otni qoziqqa bog‘lamoq; droit, raide, planté comme un 

piquet qoqqan qoziqday qaqqayib turmoq; 2. loc mettre un élève au piquet 

o‘quvchini burchakka turg‘azib qo‘ymoq. 

piquet


2

  nm  piquet  d’incendie  yong‘indan  muhofaza  qiluvchi  soqchilar; 

piquet de grève piket (qo‘riqchi zabastovkachi lar guruhi). 

piquet


3

  vx  qarta  o‘yinining  bir  turi;  jouer  au  piquet  chillikka,  o‘yinga 

o‘ynamoq. 

piqueter


  vt  1.  dog‘,  mag‘ar  bosib  ketmoq;  miroir  piqueté  dog‘  bosib 

ketgan ko‘zgu. 

piquette

1

 nf taxir, yomon vino. piquette

2

  nf  fam  kaltaklash,  do‘pposlash,  adabini  berish;  on  leur  a flanqué une de ces piquettes! ularni adabini berib qo‘yishdi! 

piqueur,


 

euse


  I.  n  1.  ovni  otda  quvib  boruvchi  xizmatkor  (it  solib  ov 

qilishda);  2.  tikuvchi;  3.  nm  cho‘kich  yoki  otboyka  bolg‘asi  bilan  ishlaydigan 

ishchi;  II.  adj  1.  insectes  piqueurs  chaquvchi  hasharotlar;  2.  marteau 

piqueur otboyka bolg‘asi. 

piqûre

  nf  1.  biror  narsa  kirgan,  sanchilgan  yoki  chaqqan  joy;  igna to‘g‘nog‘ich kirgan joy; chivin chaqqan joy; qichitqi o‘ tning chaqishini sezmoq; 

2. bahiyalash, bostirib  tikish; piqûre à la  machine mashinada  bostirib  tikish; 

3. dog‘ bosgan, sarg‘aygan, qurt yegan  joy; piqûre de ver qurt yegan joy; 4. 

sanchish,  ukol  qilish;  je  viens  de  lui  faire  sa  piqûre  men  unga  hozirgina 

ukolini qilib qo‘ydim. 

piranha


  nm  Janubiy  Amerika  daryolarida  yashovchi  kichik  bir  baliqning 

turi. 


piratage

 nm dengizda qaroqchilik qilmoq, qaroqchilik qilmoq. 

pirate

  nm  1.  dengiz  qaroqchisi;  bateau  pirate  qaroqchi  kema;  2.  o‘g‘ri, talonchi,  bosqinchi;  3.  birovning  ishlarini  (kassetta,  turli  yozuvlarni)  ularning 

roziligisiz  o‘ziniki  qilib  oluvchi  kishi;  4.  yashirin,  g‘ayriqonuniy,  bezori;  radio 

pirate, télévision pirate radio bezori, televizor bezori; 5. pirate de l’air havo 

qaroqchilari (havo kemalarini olib qochuvchilar). 

pirater

  vt  g‘ayriqonuniy  ravishda  ko‘chirib  olmoq,  o‘g‘irlab  olmoq, qaroqchilik  qilmoq;  (magnitofon  yozuvlarini);  un  logiciel  piraté  o‘g‘irlangan 

informatik dastur. 

piraterie

 nf 1. qaroqchilik, bosqinchilik; 2. firibgarlik, tovlamachilik. 

pire

 I. adj 1. yomonroq; devenir pire yomonlashmoq; le remède est pire que  le  mal  kasallikdan  ko‘ra  dori  yomonroq;  je  ne  connais  pas  de  pire 

désagrément men bundan ko‘ra yomonroq  tashvishni ko‘rganim yo‘q; il n’y 

a  rien  de  pire  bundan  ko‘ra  yomonrog‘i  bo‘lmaydi;  2.  le  pire,  la  pire,  les 

pires  eng  yomoni,  eng  yomonlari;  3.  les  pires  voyous  eng  yomon 

xudobezorilar; la  meilleure  et la pire des choses narsalarning eng yaxshi 

va  eng  yomonlari;  II.  nm  eng  yomoni;  le  pire  de  tout,  c’est  l’ennui 

hammadan  eng  yomoni,  zerikishdir;  loc  époux  unis  pour  le  meilleur  et 

pour  le  pire  hayotning  eng  yaxshi  va  eng  yomon  tomonlari  uchun 

qovushgan  er-xotinlar;  je  m’attends au pire men eng yomonini kutyapman; 

craindre  le  pire  eng  yomonidan  qo‘rqmoq;  la  politique  du  pire  eng  og‘ir 

holatdan foydalanib qolish siyosati. 

pirogue


  nf  Afrika  va  Okeaniyada  tagi  suyri,  uzun  va  tor,  eshkak  yoki 

yelkanda harakatlanuvchi qayiq. 

piroguier

 nm shu kemaning haydovchisi. 

pirouette

 nf 1. bir nuqtada aylanish, charx urish; pirouettes de danseur 

raqqosning charx urishlari; 2. fig fam to‘g‘ri javobdan qochish, hazil-mutoyiba 

bilan  javob  berish,  gapni  aylantirish,  gapni  olib  qochish;  loc  fam  répondre 

par des pirouettes gapni aylantirmoq. 

pirouetter

 vi bir nuqtada aylanmoq, bir nuqtada charx urmoq. 

pis


1

 nm inv yelin, emchak (hayvonlarda); le pis, les pis de la vache, de 

la chèvre molning, echkining yelini, yelinlari. 


PIS

 

PIVOTER 

 

 417 

pis


2

  I.  adv  yomonroq;  tant  pis  battar  bo‘lsin;  loc  aller  de  mal  en  pis 

battarroq  bo‘lmoq;  II.  adj  litt  battarroq,  yomonroq;  eng  yomon,  eng 

bo‘lmag‘ur;  c’est  bien  pis  bu  battarroq;  loc  qui  pis  est  eng  yomoni,  eng 

battari;  il  est  paresseux  ou,  qui  pis  est,  très  bête  u  dangasa  yoki  eng 

yomoni,  juda  ham  ahmoq;  III.  nm  bo‘ lmag‘ur,  yomon  narsa;  dire  pis  que 

pendre  de  qqn  biror  kishi  haqida  bo‘lmag‘ur  narsalarni  aytmoq,  ig‘vo, 

tuhmat,  bo‘hton  tarqatmoq;  loc  adv  au  pis  aller  bundan  ham  battarroq 

bo‘ladi deb. 

pis-aller

 nm inv yaxshirog‘i bo‘lmaslik. 

pisciculteur

 nf baliqchi, baliq yetishtiruvchi. 

pisciculture

 nf baliqchilik, baliq yetishtirish. 

piscine


  nf  1.  basseyn,  sun’iy  hovuz;  une  piscine  couverte  yopiq 

basseyn;  piscine  olympique  olimpiya  basseyni;  aller  à  la  piscine 

basseynga qatnamoq. 

pisé


 nm paxsa; des maisons en pisé paxsa uylar. 

pissaladière

  nf  tuzlangan  xamirning  ustiga  pomidor,  tuzlangan  baliq 

qo‘shib tayyorlanadigan provansalliklarning ovqati. 

pisse

 vulg siydik. pisse-froid

 nm inv fam sovuq, muz, zerikarli odam. 

pissement

 nm siyish; pissement de sang qon siyish. 

pissenlit

  nm  qoqi  o‘ t,  momaqaymoq;  momaqaymoqli  salat;  manger  les 

pissenlits par la racine o‘lgan bo‘lmoq. 

pisser


  I.  vi vulg  siymoq;  loc  fam  il  pleut  comme  vache  qui  pisse  jala 

yog‘yapti,  chelaklab  quyyapti;  ça  l’a  pris  comme  une  envie  de  pisser  bu 

uning  miyasiga  birdan  keldi;  laisser  pisser  le  mérinos  qo‘yib  bermoq, 

kutmoq; c’est comme si on pissait dans un violon osmonga tupurganday, 

bekorchi  ish  qilganday;  II.  vt  fam  siydik  bilan  chiqarib  yubormoq,  siyib 

yubormoq; pisser du  sang qon siymoq; ce  réservoir pisse l’eau de tous 

les côtés suv bu rezervuarning hamma tomonidan oqib ketyapti. 

pisseur,


 

euse


 n vulg siyg‘oq. 

pisseux,


 

euse


  adj  1.  fam  siydik  tekkan,  siydikning  hidi  kelib  turgan;  2. 

sarg‘aygan,  sarg‘ayib  ketgan,  rangi  o‘chgan,  o‘ngan;  des  rideaux  d’un 

blanc pisseux rangi o‘ngib ketgan oq pardalar. 

pissotière

 nf fam umumiy hojatxona. 

pistache


  I.  nf  pista;  glace  à  la  pistache  pistali  (pista  mag‘zi  solingan) 

muzqaymoq;  II.  adj  inv  pista  rang,  pistaqi;  vert  pistache  ko‘k  pistaqi;  des 

vestes pistache pistaqi kostumlar. 

pistachier

 nm pista daraxti. 

piste


 nf 1. iz; brouiller les pistes izini chalg‘itmoq; la police  est sur  sa 

piste  politsiya  uning  iziga  tushdi;  2.  yo‘lka,  yo‘l;  la  piste  d’un  vélodrome 

velodrom yo‘lkasi; 3. maydoncha; la piste d’un  cirque sirk maydonchasi; la 

piste  de  danse  raqs  maydonchasi;  4.  so‘qmoq,  so‘qmoq  yo‘l;  après  ce 

village,  il  n’y  a  plus  de  macadam,  c’est  seulement  de  la  piste  bu 

qishloqdan  keyin,  tosh  yotqizilgan  yo‘l  yo‘q,  faqat  so‘qmoq  yo‘l  bor;  5.  yo‘l, 

yo‘lakcha; piste cyclable velosipedchilar yo‘lakchasi; piste cavalière otliqlar 

yo‘lakchasi; piste de ski chang‘i yo‘lakchasi; 6. samolyotning uchish, qo‘nish 

yo‘lakchasi;  7.  magnitofon  tasmasining  yo‘lakchasi;  magnétophone  à 

quatre pistes to‘rt yo‘lakchali magnitofon; la piste sonore d’un film filmning 

ovoz yo‘lakchasi. 

pister


 vt izidan bormoq,  iziga  tushmoq,  iz quvmoq, kuzatmoq;  attention, 

on nous piste! ehtiyot bo‘ ling, bizning izimizga tushishdi! 

pistil

 nm bot urug‘chi, onalik. pistole

 nf Ispaniya, Italiyaning qadimiy oltin tangasi. 

pistolet

1

 nm 1.  pistolet,  to‘pponcha; une paire de pistolets de duel  bir juft  duel  to‘pponchalari;  le  chargeur  d’un  pistolet  automatique  avtomatik 

to‘pponchaning  oboymasi;  le  parabellum  est  un  pistolet  parabelum 

pistoletdir;  pistolet  à  bouchon,  à  air  comprimé  o‘yinchoq  to‘pponcha, 

qisilgan  havoli  to‘pponcha;  2.  pulverizator,  purkagich;  peinture  au  pistolet 

purkagich bilan bo‘yash. 

pistolet


2

 nm fam un drôle de pistolet g‘alati nusxa, bashara. 

pistolet-mitrailleur

  nm  pistolet-pulemyot,  avtomat;  pl  des  pistolets-

mitrailleurs. 

piston


1

  nm  1.  porshen;  les  pistons  et  les  cylindres  d’un  moteur  à 

explosion  ichki  yonish  matorining  porshen  va  silindrlari;  le  piston  d’une 

seringue  shprisning  porsheni;  2.  mus  piston,  tugma  (puflab  chalinadigan 

musiqa  asboblarining  barmoq  bilan  bosib,  ochib-yopib  turiladigan  tugmasi); 

cornet à pistons kornet-a-pistone. 

piston

2

  nm  fam  homiylik,  himoya,  yoqlash,  qo‘ llash,  quvvatlash;  pour réussir,  il  faut  avoir  du  piston  biror  narsaga  erishish  uchun,  qo‘llab-

quvvatlashga ega bo‘lish kerak. 

pistonner

 vt qo‘llab-qo‘ltiqlamoq, himoya qilmoq, homiylik qilmoq; il s’est 

fait pistonner par le ministre u vazir tomonidan qo‘llab-quvvatlandi. 

pistou


 nm zaytun yog‘iga ezib qo‘shilgan rayhon va sarimsoqli sous. 

pitance


  nm  péj  ozgina,  nochor  ovqat;  yemak,  tamaddi;  on  leur  servit 

une  maigre  pitance  ularga  o‘lmas  ovqatini  berishdi;  pour  toute  pitance, 

des pommes de terre bouillies yemakka, bor-yo‘g‘i qaynatilgan kartoshka. 

pitchpin


  nm  yelimli  qaragay;  une  armoire  en  pitchpin  yelimli 

qarag‘aydan qilingan javon. 

piteusement

 adv ayanchli, achinarli ahvolda; il a échoué piteusement u 

achinarli ahvolda im tihondan yiqildi. 

piteux,


 

euse


  adj  iron  nochor,  ko‘rimsiz,  bir  nav,  yomon,  faqirona, 

g‘aribona,  arzimagan;  les  résultats  sont  piteux  arzimagan  natijalar;  en 

piteux état nochor ahvolda. 

pithécanthrope

  nm  pitekantrop  (eng  qadimgi  zamonlarda  yashagan 

maymunsimon odamning yer ostidan topilgan qoldig‘i). 

pithiviers

 nm inv pirogning bir turi. 

pitié

 nf 1. rahm, shafqat; rahmdillik, ko‘ngilchanglik;  éprouver de la pitié rahmi kelmoq; inspirer, exciter la pitié, faire pitié rahmdillik qilmoq, rahmini 

keltirmoq;  il  me  fait  pitié  unga  rahmim  keladi;  j’ai  pitié  de  lui  meni  unga 

rahmim kelyapti; prenez-le en pitié unga shafqat qiling; par pitié, laissez-

moi tranquille shafqat qiling, iltimos, meni tinch qo‘ying; pitié! shafqat qiling! 

sans  pitié  shafqatsizlik  bilan,  shafqatsizlarcha;  pas  de  pitié!  shafqat 

qilinmasin!  2.  takabburlik,  o‘zini  katta  olish,  mensimaslik,  kibr-havo;  un 

sourire de pitié takabburona iljayish; quelle pitié! bechora! 

piton


  nm  1.  qayrilma  qoziq,  ilgak,  zanjir;  cadenas  passant  dans  deux 

pitons  ikkita  ilgakka  o‘tkazilgan  qulf;  planter  une  tente  avec  des  pitons 

chodirni  qayrilma  qoziqlar  yordamida  o‘rnatmoq;  2.  cho‘qqi;  piton  rocheux 

qoyali cho‘qqi. 

pitoyable

  adj  1.  ayanchli,  achinarli,  kishini  achintiradigan;  nochor,  ojiz; 

après son accident, il était dans un état pitoyable  falokatdan keyin,  u bir 

achinarli  ahvolda  edi;  2.  yomon,  achinarli,  nochor,  ojiz;  sa  réponse  a  été 

pitoyable uning javobi nochor edi. 

pitoyablement

  adv  ayanchli  ahvolda,  achinarli  holatda,  ayanchli  bir 

holda; c’est pitoyablement rédigé bu ayanchli bir holda yozilgan. 

pitre

  nm  qiyshang‘i,  maynavoz,  masxaraboz;  quel  pitre!  qanday maynavozchilik! arrête de faire le pitre! masxarabozchilik qilishni to‘xtat! 

pitrerie


  nf  qiyshang‘ilik,  maynavozchilik,  masxarabozlik;  faire  des 

pitreries masxarabozlik qilmoq. 

pittoresque

  I.  adj  1.  chiroyli,  go‘zal,  yorqin,  ifodali,  ajoyib;  un  quartier 

pittoresque  go‘zal  kvartal;  un  personnage  pittoresque  ajoyib  obraz;  2. 

obrazli, yorqin,  ifodali, rang-barang  bo‘yoqlarda  ifodalangan, chiroyli, go‘zal; 

des expressions, des détails pittoresques yorqin iboralar, tafsilotlar; II. nm 

chiroylilik, yorqinlik, rangdorlik. 

pittoresquement

 adv chiroyli, ifodali qilib; yorqin, mazmundor qilib; rang-

barang, chiroyli, go‘zal, ajoyib, yorqin. 

pivert


 nm qizilishton. 

pivoine


  nf  sallagul,  piongul;  lavlagiday  qizarib  ketmoq,  lavlagisi  chiqib 

ketmoq; elle devient rouge comme une pivoine u lavlagiday qizarib ketdi. 

pivot

 nm 1. sterjen,  o‘q; le pivot de la boussole kompasning o‘qi; 2. o‘q, asos,  o‘zak,  negiz,  asosiy,  tub  mohiyat,  mag‘iz;  il  est  le  pivot  de  cette 

entreprise  u  bu  korxonaning  asosiy  o‘qi;  3.  o‘q,  asos;  dent  montée  sur 

pivot o‘qqa o‘rnatilgan tish. 

pivotant,

 

ante


  adj  buriladigan,  aylanadigan,  aylanma;  fauteuil  pivotant 

aylanadigan kreslo. 

pivoter

  vi  o‘z  o‘qida  aylanmoq,  aylanmoq,  burilmoq;  il  pivota  sur  ses talons u tovonida aylandi. 

PIXEL

 

PLAGE 

 

 418 

pixel


  nm  piksel  (ekrandagi  har  bir  elektronik  nuqta);  la  qualité  d’une 

image  est  proportionnelle  au  nombre  de  pixels  ekranda  ifodalanuvchi 

narsaning sifati pikselning soniga proporsianal. 

pizza


 nf pitsa (italyancha ovqat). 

pizzaïolo

 nm pitsa tayyorlovchi odam. 

pizzeria
Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling