Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet169/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   238

à laver, à repasser kir yuvish, dazmollash taxtasi; planche à pain non taxta 

(non  kesadigan  taxta);  fam  oriq  xotin;  loc  entre  quatre  planches  tobutda; 

loc  planche  de  salut  oxirgi  umid;  faire  la  planche  suvda  chalqanchasiga 

yotmoq; 2. pl sahna;  monter sur les planches sahnaga chiqmoq; 3. bosma 

qolip;  faire  marcher  la  planche  à  billets  pul  bosib  chiqarmoq;  4.  estamp, 

bosma rasm; les planches d’un livre kitobdagi lavhalar;  5.  fam chang‘i; 6. 

planche  à  roulettes  uchish  uchun  mo‘ljallangan  g‘ildirakli  taxtakach; 

planche  à  voile  serfing  (suzish  uchun  mo‘ljallangan  machtali  va  yelkanli 

taxtakach). 

planche


2

 nf pushta; les planches de légumes sabzavot pushtalari. 

planchéier

 vt pol yotqizmoq. 

plancher

1

 nm 1. pol, yer, uyning pastki qismi; 2.  pol; plancher de sapin archa  pol;  loc  fam  débarrasser  le  plancher  quvib  chiqilmoq;  le  plancher 

des vaches mustahkam yer; 3. pastki chegara, pastki daraja; prix plancher 

minimal baho. 

plancher


2

 vi maktab ibsi imtihon, yoki sinovdan o‘ tmoq. 

planchette

 nf taxtacha. 

planchiste

 n serfingchi. 

plancton

 nm plankton. 

plané,

 

ée adj vol plané havoda suzib yurish,  parvoz qilish; fam faire un 

vol plané uchib tushmoq, qulab tushmoq. 

planer

  vi  1.  havoda  suzib  yurmoq,  parvoz  qilmoq  (qush,  samolyot, planyor);  2.  litt  yuqoridan  nazar  solmoq;  3.  chetdan  nazar  tashlamoq;  4. 

xayol surmoq, shirin xayol og‘ushida bo‘lmoq; 5. narsa havoda suzib yurmoq 

(bug‘, tutun); 5. suzib yurmoq (xavf-xatar). 

planétaire

 adj 1. sayyora, planetaga oid; 2. sayyora, yerga oid. 

planétarium

 nm planetariy. 

planète


 nf sayyora, planeta. 

planeur


 nm planyor. 

planificateur,

 

trice


 n, adj planlashtiruvchi, rejalashtiruvchi. 

planification

 nf planlashtirish, rejalashtirish. 

planifier

 vt planlashtirmoq, rejalashtirmoq. 

planisphère

 nm yer shari yassi holatda ifodalangan xarita. 

planning


 nm anglic 1. reja; 2. planning familial oilani rejalashtirish. 

planque


 nf 1. fam maxfiy, pana joy; 2. issiqqina joy, ishi yengil joy. 

planquer


  I.  vt  yashirmoq,  bekitmoq;  II.  se  planquer  vpr  yashirinmoq, 

bekinmoq. 

plant

  nm  1.  ko‘chat;  repiquer  de  jeunes  plants  yosh  ko‘chatlarni ko‘chirib ekmoq. 

plantain


1

 nm bargizub, zubturum. 

plantain

2

 nm mevasi pishirib yeyiladigan banan daraxtining bir turi. plantation

  nf  1.  ekish,  o‘ tqazish;  la  plantation  des  cheveux  sochning 

o‘sish, joylashish uslubi; 2. ekin; ekinzor, dala; plantatsiya. 

plante


1

  nf  o‘simlik;  plante  grimpante,  naine,  rampante  chirmashib 

o‘suvchi  o‘simliklar;  plantes  grasses  kaktus;  plantes  ornementales  gul; 

plantes d’appartement, plantes vertes uyda o‘stiriladigan gullar. 

plante

2

 nf oyoqning kafti. planté,

 

ée  adj  1.  bien  planté  qaddi-qomati  kelishgan;  2.  qaqqayib, 

g‘o‘dayib turgan. 

planter

  I.  vt  1.  ekmoq;  sepmoq;  to‘ldirib  ekmoq,  o‘ tqazmoq,  ekib tashlamoq; rue plantée d’arbres atrofiga daraxt ekilgan ko‘cha; 2. botirmoq, 

qoqmoq, suqmoq; planter des clous mix qoqmoq; être planté biror holatda 

o‘sgan  bo‘lmoq  (soch,  soqol,  jun);  3.  o‘rnatmoq,  tikmoq;  planter  une  tente 

chodir  tikmoq;  planter  les  décors  dekoratsiya  o‘rnatmoq;  6.  planter  là 

qoldirmoq,  tashlab  ketmoq;  II.  se  planter  vpr  1.  ekilmoq;  2.  turmoq; 

qo‘qqayib,  g‘o‘ddayib  turmoq;  3.  fam  botib  qolmoq,  to‘siqqa  uchramoq 

(avtomobil va yo‘lovchilar); la voiture s’est plantée dans le sable avtomobil 

qumga  botib  qoldi;  4.  to‘xtab,  yurmay,  ishlamay  qolmoq;  l’ordinateur  s’est 

planté  hisoblash mashinasi  ishlamay  qoldi; 5.  o‘zining biror  joyiga sanchib, 

suqib olmoq. 

planteur,

 

euse n plantatsiya egasi, xo‘jayini. 

plantigrade

 adj oyoq kaftlarida yuradigan (odam, ayiq). 

plantoir


 nm ko‘chat ekadigan qoziq. 

planton


 nm 1. aloqachi askar, soqchi; 2. fam tik, oyoqda turish; rester de 

planton une heure bir soat tik turmoq. 

plantureusement

 adv mo‘llik, mo‘l-ko‘llik, seroblik bilan. 

plantureux,

 

euse adj 1. mo‘l, mo‘l-ko‘l, serob; mo‘l-ko‘l ovqat; 2.  to‘ladan 

kelgan, jussali, to‘la, barvasta. 

plaquage

  nm  1.  qoplama  tayyorlash  2.  sport  raqibni  oyog‘ idan  tutish;  3. 

fam tashlab ketish, orani uzish. 

plaque


  nf  1.  plastina,  yupqa  taxtacha;  plaque  de  chocolat  bir  bo‘lak 

shokolad  (taxtacha  shaklidagi);  plaque  de  verglas  yax  qatlami;  plaque 

tournante chorraha, aylanish markazi; Paris est la plaque tournante de la 

France Parij Fransiyaning chorrahasi; plaque sensible  fotoplastinka; être à 

côté  de  la  plaque  yanglishmoq,  aybga  aralashib  qolmoq;  2.  belgi,  raqam; 

plaque d’identité shaxsiy raqam; plaque d’immatriculation  avtomobilning 

raqami; 3. dog‘; des plaques rouges sur le visage yuzdagi qizil dog‘lar. 

plaqué


  nm  qimmatbaho  metall  qoplangan  narsa;  plaqué  or  oltin 

qoplangan narsa. 

plaquer

  vt  1.  plastinka,  taxtakach  yopishtirmoq;  2.  silliqlamoq,  tekis qilmoq; plaquer ses cheveux, se plaquer les cheveux sochini silliq qilmoq; 

plaquer  un  accord  urib  juft  tovush  chiqarmoq;  plaquer  qqn  contre,  sur 

qqch  biror  kishini  biror  kishi  yoki  narsa  ustiga  yiqitm oq;  sport  oyog‘iga 

yopishib  yiqitmoq;  3.  fam  tashlab  ketmoq;  elle  a  plaqué  son  mari  u  yerini 

tashlab ketdi; 4. zarhallamoq, tilla suvi yugurtirmoq; des bijoux plaqués  tilla 

suvi yugurtirilgan taqinchoqlar. 

plaquette

  nf  1.  taxtacha,  plitka;  une  plaquette  de  beurre  (taxtacha 

shaklidagi) bir bo‘lak sariyog‘; 2. yupqa kitob. 

plasma


 nm 1. plazma; 2. azon. 

plastic


  nm  portlagich,  plastik  bomba;  attentat  au  plastic  portlagich, 

plastik bomba qo‘yish. PLASTICAGE

 

PLEIN 

 

 421 

plasticage

 ou plastiquage nm portlagich, plastik bomba qo‘yish. 

plasticité

 nf egiluvchanlik, cho‘ziluvchanlik, qayishqoqlik; la plasticité de 

la cire mumning  qayishqoqligi;  la plasticité du caractère de l’enfant  bola 

tabiatining egiluvchanligi. 

plastifier

  vt  egiluvchan,  cho‘ziluvchan,  qayishqoq  qilmoq,  plastik  modda 

bilan qoplamoq. 

plastiquage

 nm voir plasticage. 

plastique

  I.  adj  1.  plastikaga  oid,  plastik,  plastika;  arts  plastiques 

plastika  san’ati;  2.  plastik,  silliq,  nafis;  des  gestes  plastiques  nafis 

harakatlar;  3.  plastik,  egiluvchan,  cho‘ziluvchan,  qayishqoq;  plas tmassa, 

polietilenga  oid;  l’argile  est  plastique  loy  qayishqoq;  seau  en  plastique 

plastmassa  chelak;  sac  plastique  polietilen  qop;  II.  nm  plastmassa, 

qayishqoq,  plastik  modda;  III.  nf  plastika  (hajmli  shakllar  yaratish  san’ati); 

gavda  tuzilishi,  bichim,  qomat,  sumbat;  les  règles  de  la  plastique  tasviriy 

san’at qoidalari. 

plastiquer

  vt  portlatmoq,  plastik  bomba  qo‘ymoq;  plastiquer  une 

maison uyni portlatm oq. 

plastron

 nm ba’zi kiyimlarning ko‘krak qismi. 

plastronner

 vi 1. gerdaymoq, kekaymoq; 2. o‘zini ko‘z-ko‘z qilmoq, o‘zini 

ko‘rsatishga  urinmoq;  plastronner  pour  la  galerie  odamlarga  o‘zini  ko‘z-

ko‘z qilmoq. 

plat

1

, 

plate


 adj 1. tekis, yassi, yalpoq; pays plat tekis yurt; poitrine plate 

yassi  ko‘krak  2. yuza,  sayoz,  yapaloq;  assiette  plate  yapaloq,  sayoz  idish; 

loc  adv  à  plat  ventre  yuz  tuban,  muk,  mukka  tushib;  être  à  plat  ventre 

devant  qqn  birovning  oldida  ikki  bukilib  turmoq;  3.  yupqa,  past;  avoir  la 

bourse  plate  hamyoni  quppa-quruq,  bo‘sh  bo‘lmoq;  talons  plats  past 

tovonlar;  à  plat  yotqizib,  keng  tomoni  bilan,  yoni  bilan;  mettre,  remettre  à 

plat  ko‘ndalangiga  qo‘ymoq  (masalani);  pneu  à  plat  dami  chiqqan  balon; 

fam  être  à  plat  holdan  toygan  bo‘lmoq,  shalpayib  qolmoq;  tomber  à  plat 

chippakka  chiqmoq,  muvaffaqiyatsizlikka  uchramoq;  4.  rimes  plates  juft 

qofiyalar;  5.  siyqa,  bo‘lmag‘ur,  bema’ni;  xunuk;  style  plat  siyqa  uslub;  6. 

xushomadgo‘y,  laganbardor;  de  plates  excuses  pastkashona  kechirim;  7. 

l’eau plate gazsiz, gazlanmagan suv. 

plat

2

 nm 1. biror narsaning yassi, tekis tomoni; le plat de la main qo‘lning kafti;  faire  du  vélo  sur  le  plat  tekis  yo‘l  velosipedi  bilan  shug‘ullanmoq;  2. 

qorni  bilan  suvga  tushish;  faire  un  plat  qorni  bilan  suvga  tushmoq;  3.  fam 

faire  du  plat  à  qqn  xushomad  qilmoq,  pinjiga  kirmoq,  surkalmoq;  faire  du 

plat à une femme; 4. kitobning muqovasi. 

plat

3

 nm 1. patnis, lagan, katta chuqur  tarelka; des plats en porcelaines chini  laganchalar;  des  œufs  au  plat,  sur  le  plat  sarig‘ i  va  oqini 

aralashtirmasdan pishirilgan tuxum; loc mettre les pieds dans le plat gapga 

ot  solib  yubormoq;  mettre  les  petits  plats  dans  les  grands  boplab 

siylamoq;  2.  ovqat,  taom;  plats  régionaux  mahalliy  taomlar;  plat  garni 

sabzavot bilan tuzalgan go‘shtli yoki baliqli taom; plat du jour restoranda har 

kuni o‘zgarib  turadigan ovqat; plat de résistance  asosiy  taom; plat cuisiné 

hafsala  bilan  pishirilgan  ovqat;  fam  faire  tout  un  plat  de  qqch  arzimagan 

narsadan mojaro o‘ylab chiqarmoq. 

platane

 nm 1. chinor; fam rentrer dans un platane avtomobilda daraxtga borib urilmoq; 2. faux platane oq zarang. 

plate


 nf tagi yassi qayiq. 

plateau


  nm  1.  patnis;  plateau  repas  samolyot  yoki  oshxonalarda 

beriladigan  ovqat;  loc  apporter  tout  sur  une  plateau  patnisda  keltirmoq, 

tayyorgina  keltirmoq;  les  plateaux  d’une  balance  tarozining  pallalari; 

plateau (d’un tourne-disque)  proigrivatel diskasi; plateau de  chargement 

harakatlanuvchi  platforma;  2.  yassi  tog‘lik,  plato;  plateau  continental 

kontinental plato; 3. sahna; le plateau d’un studio de cinéma kinoga olish 

maydonchasi. 

plate-bande

 nf jo‘yak, pushta, egat, marza; une plate-bande de tulipes 

bir jo‘yak lolalar;  loc fam  marcher sur les plates-bandes de qqn birovning 

tomorqasiga tosh otmoq, birovning ishiga aralashmoq. 

platée


 nf bir tovoq. 

plate-forme

  nf  1.  tekis,  yassi  yuza;  toit  en  plate-forme  tekis  tom;  2. 

maydoncha  (transport  vositasining);  3.  plato,  yassi  tog‘ lik;  4.  fig  platforma 

(siyosiy maslak, dastur). 

platement

 adv siyqa, sayoz, bema’nilarcha. 

platine


1

 nf platine d’un tourne-disque proigrivatel diskasi. 

platine

2

 I. nm oqoltin, platina; II. adj inv oqish, oqim tir, platina rangidagi. platiné

1

, 

ée

 adj oqish, oqim tir (sochga oid). platiné

2

, 

ée

 adj vis platiné kontakt vinti, uzgich kontakti. platitude

  nf  1.  siyqalik,  sayozlik,  bema’nilik;  2.  xushomadgo‘ylik, 

laganbardorlik. 

platonicien,

 

ienne


 adj platonchi, platon nazariyasiga ergashuvchi. 

platonique

 adj 1. ruhiy, ma’naviy sof; amour platonique ruhiy  ishq, sof 

(ma’naviy)  muhabbat;  2.  aniq  bir  maqsadi  bo‘lmagan,  mavhum;  une 

décision  platonique  et  inapplicable  qo‘llab  bo‘lmaydigan  va  mavhum 

qaror. 


plâtrage

 nm suvash; suvoq. 

plâtras

 nm inv 1. suvoq bo‘laklari, parchalari; 2. og‘ir, noaniq narsa; avoir un plâtras sur l’estomac oshqozoni to‘lib turmoq. 

plâtre


 nm 1. gips, ganch; pierre à plâtre gips; statuette de plâtre ganch 

haykalcha; loc du plâtre qayish, yetilmagan pishloq; loc battre qqn comme 

plâtre  birovni  urib  ezib  tashlamoq;  2.  les  plâtres  suvoq,  suvoq  ishlari;  loc 

essuyer  les  plâtres  ko‘chib  kirib  yangi  uyni  o‘zlashtirmoq,  dastlabki 

qiyinchiliklarga uchramoq; 3.  gipsdan quyilgan narsa,  gips quymasi; 4. méd 

gips; avoir une jambe dans le plâtre oyog‘i gipsda bo‘lmoq. 

plâtrer

  I. vt  1.  suvamoq,  ganch,  gips  bilan  suvamoq;  2.  méd  gipslamoq, gipsga solmoq; II. se plâtrer vpr fam betiga upa chaplamoq. 

plâtrerie

 nf 1. gips zavodi; 2. suvoqchilik, gips ishi. 

plâtreux,

 

euse


 adj 1. suvalgan,  gips bilan suvalgan; 2.  gips rangli  oq;  3. 

gipssimon, gipsga o‘xshagan; fromage plâtreux quruq, yetilmagan pishloq. 

plâtrier

 nm suvoqchi, gips suvoqchisi; plâtrier peintre ganjchi usta. 

plâtrière

 nf 1. gips koni; 2. gips xumdoni. 

plausible

 adj haqiqatnoma, maqbul, qabul qilsa bo‘ladigan. 

play-back

  nm  inv  anglic  ovozni  bir  necha  bor  yozish;  chanter  en  play-

back fonogrammada ashula aytmoq. 

play-boy


 nm anglic pleyboy, ayollarni yo‘ldan uruvchi yosh boyvachcha. 

plèbe


 nf hist 1. plebs; 2. péj litt qora, avom xalq. 

plébéien,

 

ienne


  adj  plebeylarga  oid;  plebeylar;  des  goûts  plébéiens 

sodda, oddiy did. 

plébiscite

 nm plebissit; par voie de plébiscite plebissit yo‘li bilan. 

plébisciter

 vt 1. plebissit yo‘li bilan  ovoz bermoq;  1. ko‘pchilik ovoz bilan 

qo‘llab-quvvatlamoq. 

pléiade


  nf  1.  Hulkar  (Savr  yulduz  turkumida  joylashgan  tarqoq  yulduzlar 

to‘dasi);  2.  pleyada  (XVI  asr  yozuvchilari  guruhi);  3.  litt  pleyada  (atoqli 

arboblar guruhi). 

plein


1

,

 pleine

  adj  1.  to‘la,  to‘liq,  liq  to‘la,  limmo-lim;  plein  à  ras  bords 

limmo-lim,  qirg‘og‘igacha  to‘la;  loc  une  valise  pleine  à  craquer  yorilib 

ketguday  qilib  to‘ldirilgan  jamadon;  parler  la  bouche  pleine  og‘zi  to‘la 

gapirmoq;  avoir  l’estomac  plein  qorni  to‘q  bo‘lmoq;  plein  comme  une 

barrique  to‘yib  ichgan;  fam  un  gros  plein  de  soupe  meshqorin  odam;  un 

plein  panier  de  légumes  bir  savat  sabzavot;  loc  saisir  qqch  à  pleines 

mains  biror  narsani  mahkam  ushlamoq;  sentir  à  plein  nez  burunni  yorib 

yubormoq;  2. bo‘g‘oz (hayvon haqida);  3. liq  to‘la; les autobus sont pleins 

avtobuslar  liq  to‘la;  4.  to‘lgan,  to‘lib-toshgan,  cheksiz;  plein  de  berilib 

ketmoq,  boshi  bilan  sho‘ng‘ib  ketmoq;  plein  de  soi-même  o‘ziga  bino 

qo‘ymoq;  5.  fam  boy-badavlat,  farovon;  6.  sem iz,  to‘ladan  kelgan,  lo‘ppi, 

baqaloq; des joues pleines kulcha yuz; 7. to‘ la-to‘kis, mukammal, to‘lgan; la 

pleine  lune  to‘lin oy; reliure pleine peau  to‘la  teridan qilingan muqova; un 

jour  plein  to‘la  bir  kun;  travailler  à  plein  temps,  à  temps  plein  to‘la 

stavkada  ishlamoq;  8.  to‘la,  to‘liq,  batamom;  plein  succès  to‘la  yutuq; 

donner  pleine  satisfaction  ko‘ngliga  to‘la  taskin  bermoq;  loc  adv  à  plein, 

en plein borligicha, astoydil, baralla,  to‘la; en plein(e) ayni,  avji, naq, rosa; 

vivre en plein air  tashqarida yashamoq;  en pleine  mer ochiq dengizda; se 

réveiller en pleine nuit yarim tunda uyg‘onmoq; visez en plein  milieu naq 

o‘rtasini  mo‘ljallang;  fam  loc  adv  en  plein  sur,  en  plein  dans  ayni,  naq, 

xuddi  o‘ziga;  en  plein  dans  le  mille  naq  mo‘ljalga  urmoq;  la  pleine  mer 

ochiq dengiz;  le plein air  ochiq  havo; plein de  to‘lib  toshgan,  g‘ij-g‘ij,  to‘la; 

un  pré  plein  de  fleurs  yaylov  to‘la  gul;  des  yeux  pleins  de  larmes  jiqqa PLEIN

 

PLOMB 

 

 422 

yosh  to‘la  ko‘zlar;  les  rues  sont  pleines  de  monde  ko‘chalar  odamlarga 

to‘la; fam tout plein de juda ham, benihoyat, g‘oyat. 

plein


2

  nm  1.  to‘lalik,  to‘liqlik;  mukammallik,  to‘la-to‘kislik;  la  lune  était 

dans  son  plein  oy  to‘lin,  to‘lgan  edi;  2.  avjida  bo‘lmoq,  ayni  pallasida 

bo‘lmoq;  3. faire le plein de  to‘ldirmoq,  to‘lg‘izmoq,  to‘latmoq; faire le plein 

(d’essence)  (benzinga)  to‘latmoq;  4.  to‘lalik  (joyga  nisbatan);  les  pleins  et 

les vides to‘la va bo‘sh joylar; 5. yo‘g‘on yozuv. 

plein

3

  I.  prép  to‘la,  to‘ liq,  liq,  ko‘p;  loc  en  avoir  plein  la  bouche  biror kimsa  yoki  biror  narsa  og‘zidan  tushmaslik;  fam  en  avoir  plein  les  bottes 

yuraverib  oyog‘i  uzulib  tushay  demoq;  en  avoir  plein  le  dos  yelkasining 

yag‘iri  chiqib  ketmoq;  en  mettre  plein  les  yeux,  la  vue  à  qqn  birovning 

ko‘zini qamashtirmoq; fam usti  to‘la, hamma joyi  to‘la;  loc adv fam plein de 

juda ko‘p,  tumonot,  liq,  to‘la; il y avait plein de  monde  tumonat  odam bor 

edi;  II.  adv  fam  tout  plein  chunonam,  g‘oyat,  o‘lgiday;  c’est  mignon  tout 

plein bu g‘oyat yoqim toy. 

pleinement

  adv  to‘la,  to‘liq,  batamom,  to‘la-to‘kis,  tamomila;  être 

pleinement responsable to‘la javobgar bo‘lmoq. 

plein-emploi

 ou plein emploi nm sing ish bilan to‘la bandlik. 

plénière

  adj  f  yalpi,  umumiy;  assemblée  plénière  umumiy  majlis; 

indulgence plénière to‘la indulgensiya. 

plénipotentiaire

  I.  nm  muxtor  vakil;  I.  adj  muxtor;  ministre 

plénipotentiaire maslahatchi vakil. 

plénitude

  nf  litt  gullab-yashnash,  ravnaq  topish,  yuksalish,  yetuklik, 

kamolot, qirchillaganlik; dans la plénitude de  ses facultés qobiliyatlarining 

yetuklik davrida. 

pléonasme

 nm ling pleonazm. 

pléonastique

 adj ling pleonazmga oid; pleonastik. 

pléthore

 nf litt keragidan ortiqchalik, seroblik, mo‘llik. 

pléthorique

 adj ehtiyojidan, keragidan ortiq, ortiqcha. 

pleur

  nm  yig‘i,  yig‘lash,  ko‘z  yoshlari  to‘kish,  ko‘z  yoshlari;  verser  des pleurs  yig‘lamoq,  ko‘z  yoshlari  to‘kmoq;  être  tout  en  pleurs  ho‘ng-ho‘ng 

yig‘layotgan bo‘lmoq. 

pleural,

 

ale, 

aux


 adj plevraga (o‘pka pardasiga) oid; plevra. 

pleurard,

 

arde


 adj 1. yig‘loqi, yig‘ loq; 2. g‘amgin, mungli, hazin, ma’yus. 

pleurer


  I.  vi  1.  yig‘lamoq,  ko‘z  yoshi  qilmoq;  avoir  envie  de  pleurer 

yig‘lagisi kelmoq; pleurer à chaudes larmes, comme un veau ko‘z yoshlari 

shashqator bo‘lmoq; loc c’est Jean qui pleure et Jean qui rit uning qachon 

yig‘lashini,  qachon  kulishini  bilmaysan;  à  pleurer,  à  faire  pleurer 

yig‘laguday,  odamni  yig‘ isini  keltirguday;  c’est  triste  à  pleurer  odam  juda 

xafa  bo‘lib  ketasan;  3.  ko‘zlari  yoshlanmoq;  le  vent  me  fait  pleurer 

shamolda ko‘zlarim yoshlanyapti; 4. o‘ksigan  bo‘lmoq, yig‘layotgan bo‘lmoq, 

o‘ksinmoq,  yig‘lamoq;  pleurer  sur  son  sort  o‘z  taqdiridan  o‘ksinmoq;  5. 

o‘tinib,  yolvorib,  yig‘lamsirab  so‘ramoq;  II.  vt  1.  achinmoq,  o‘kinmoq,  ichi 

achishmoq;  pleurer  sa  jeunesse  enfuie  o‘tib  ketgan  yoshligiga  achinmoq; 

pleurer  un  enfant  (mort)  (o‘lgan)  bolaga  aza  tutib  yig‘lamoq,  ko‘z  yoshi 

to‘kmoq;  fam  pleurer  misère  qashshoqlikdan  o‘kinmoq;  2.  fam  pleurer  le 

pain qu’on mange yegan noniga ichi achishmoq, xasis bo‘lmoq; 3.  to‘kmoq, 

oqizmoq  (ko‘z  yoshi);  pleurer  des  larmes  de  joie  quvonch  yoshlarini 

to‘kmoq. 

pleurésie

 nf plevrit, zotiljam. 

pleurétique

  I.  adj  plevritga,  zotiljamga  oid;  plevrit,  zotiljam;  II.  n  plevrit 

kasali bilan og‘rigan odam, kasal. 

pleureur,  euse

  adj  1.  vieilli  yig‘loqi,  g‘ingshiq;  mungli,  hazin,  ma’yus;  2. 

novdalari yerga egilib, sollanib o‘sadigan; saule pleureur majnuntol. 

pleureuse

  nf  yig‘ichi,  go‘yanda  (azada  aytib  yig‘lovchi,  asosan,  pulga 

yollanib yig‘lab beruvchi ayol). 

pleurnichard,

 

arde adj voir pleurnicheur. 

pleurnicher

 vi hiqillamoq, hiqillab yig‘lamoq. 

pleurnicherie

 nf hiqillash, hiqillab yig‘lash. 

pleurnicheur,

 

euse


  ou  pleurnichard,  arde  adj  yig‘loqi,  yig‘loq,  hiqillab 

yig‘laydigan, g‘ingshiq. 

pleutre

 nm qo‘rqoq, yuraksiz. pleutrerie

 nf qo‘rqoqlik, yuraksizlik. 

pleuvasser 

ou  pleuvioter  ou  pleuvoter  v  impers  tomchilamoq, 

tomchilab, maydalab yog‘moq. 

pleuviner

 v impers maydalab, ezib yog‘moq. 

pleuvoir


  I.  v  impers  1.  yog‘moq  (yomg‘ir);  il  pleut  légèrement  yomg‘ir 

tomchilab  turibdi;  il  pleut  à  verse,  à  flots,  à  seaux,  à  torrents  yomg‘ir 

sharros  quyyapti,  chelaklab  quyyapti,  jala  quyyapti;  fam  il  pleut  comme 

vache  qui  pisse  jala  quyyapti;  ça  pleut  yomg‘ir  yog‘yapti;  2.  tushmoq;  il 

pleut de grosses gouttes katta  tomchilar  tushyapti;  loc fam il  ramasse de 

l’argent  comme  s’il  en  pleuvait  unga  pul  osmondan  tushyaptimi;  II.  vi  1. 

yog‘ilmoq  (yomg‘irday);  les  coups  pleuvaient  sur  son  dos  yelkasiga 

kaltaklar  yog‘ilar  edi;  2.  to‘rt  tomondan,  har  tomondan  yog‘ilmoq;  les 

contraventions pleuvaient jarimalar to‘rt tomondan yog‘ilar edi. 

plèvre


 nf plevra, o‘pka pardasi. 

plexiglas

 nm inv pleksiglas, organik oyna; oynasimon plastmassa. 

plexus


  nm  inv  tomirlar  tutashgan  joy,  tomirlar  bog‘lami;  anat  plexus 

solaire quyosh o‘rilmasi. 

pli

  nm  1.  burma;  jupe  à  plis  burmali  yubka;  2.  tax,  qat,  burma;  les  plis des  drapeaux  bayroqlarning  taxlari;  un  pli  de  terrain  yerning  burmasi;  3. 

buklangan  joy,  tax,  chiziq;  faire  le  pli  d’un  pantalon  shimni  dazmollamoq; 

faux pli, pli keraksiz, noo‘rin  tax; loc fam cela ne fait (fera) pas un pli buni Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling