Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet176/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   172   173   174   175   176   177   178   179   ...   238

une poussée de fièvre isitmaning tutib qolishi. 

pousse-pousse

  nm  inv  riksha  arava  (Janubiy  va  Sharqiy  Osiyo 

mamlakatlarida, bir o‘rinli, hammol itarib yuradigan arava). 

pousser

 I. vt 1. itarmoq, surmoq,  turtmoq; pousser un  meuble dans un coin, contre un mur mebelni burchakka, devor qarshisiga surmoq; pousser 

la porte eshikni ochmoq; on nous a poussés dehors bizni eshikka haydab 

chiqarishdi;  pousser  qqn  avec  le  coude,  du  coude,  du  genou  birovni 

tirsagi,  tizzasi  bilan  turtmoq  (ogohlantirish  uchun);  ne  poussez  pas! 

itarmang!,  turtmang! loc fam faut pas pousser juda ham orttirib yubormang; 

loc adv fam à la va comme je te pousse jinni-ketdi qilib, pala-partish, chala-

chulpa,  yumaloq-yassi,  yumaloq-yostiq,  yarim-yorti,  naridan-beri,  harom-

xarish, yuzaki; ce travail a été fait à la va comme je te pousse bu ish jinni-

ketdi  qilib  bajarilgan  edi;  2.  haydab  bormoq;  le  berger  pousse  son 

troupeau  devant  lui  podachi  podasini  oldiga  solib  haydab  borar  edi;  c’est 

l’intérêt  qui  le  pousse  manfaat  uni  haydab  boradi;  poussé  par  l’intérêt 

manfaat  yo‘liga  kirib,  manfaat  tufayli;  3.  pousser  qqn,  pousser  qqn  à 

undamoq,  yo‘naltirmoq,  majbur  qilmoq;  pousser  qqn  à  faire  qqch  biror 

kishini biror narsa qilishga undamoq; pousser un élève o‘quvchini ishlashga 

undamoq;  pousser  à  bout  sabr  kosasini  to‘ldirmoq;  la  contrariété  le 

poussait  à  bout  to‘sqinliklar  uning  sabr  kosasini  to‘ldirardi;  4.  itarib,  surib 

bormoq; pousser un landau, un chariot aravachani itarib bormoq; pousser 

l’aiguille  tikmoq;  5.  yetkazmoq,  olib  bormoq;  il  poussa  ses  recherches 

jusqu’au bout u o‘z izlanishlarini oxiriga yetkazdi; il pousse la plaisanterie 

un  peu  trop  loin  u  hazilni  orttirib  yuboradi;  un  amour  poussé  jusqu’à  la POUSSETTE

 

PRATIQUE 

 

 437 

passion  ishqibozlikka aylantirilgan ishq; 6.  jadallashtirmoq, ildam lashtirmoq, 

qistovga  olmoq;  pousser  un  travail  ishini  jadallashtirmoq;  c’est  un  travail 

très  poussé  bu  juda  ham  ilgarilab,  ildamlab  ketgan  ish;  7.  chiqarmoq 

(tovush); il a poussé de grands cris u qattiq qichqirib yubordi; loc pousser 

les hauts cris  o‘kirmoq, bo‘kirmoq; elle poussa un soupir u  uh  tortdi; fam 

un  convive  poussa  la  chansonnette  bir  mehmon  ashula  boshladi;  8. 

kuchanmoq (bo‘shanish uchun); II. vi 1. o‘smoq, o‘sib chiqmoq (o‘simlik); un 

bon  champ  où  tout  pousse  hamma  narsa  o‘sadigan  yaxshi  yer;  faire 

pousser  des  légumes  sabzavot  o‘stirmoq  (yetishtirmoq);  l’herbe 

commence  à  pousser  o‘ t  o‘sib  chiqaboshladi;  2.  o‘smoq,  ko‘tarilmoq,  qad 

ko‘tarmoq  (shahar,  qurilish);  des  villes  qui  poussent  comme  des 

champignons qo‘ziqorinlarday qad ko‘ tarayotgan shaharlar; 3. o‘smoq, katta 

bo‘lmoq (bola); il pousse, ce petit bu kichkintoy o‘syapti; III. se pousser vpr 

itarishmoq, turtishmoq, tiqilishmoq; pousse-toi! itarishib o‘ t! 

poussette

 nf 1. bolalar aravachasi (yig‘iladigani);  2.  fam mashinalarning 

bir-birining orqasidan sekin harakatlanishi. 

poussier

 nm 1. ko‘mir kukuni; 2. chang, to‘pon. 

poussière

 nf 1. chang, to‘zon; la poussière des routes ko‘chalar changi; 

un  tourbillon  de  poussière  chang  to‘zoni;  2.  chang,  g‘ubor,  gard;  ôter  la 

poussière changni artmoq; tomber en poussière kukunga aylanmoq; 3. litt 

xok,  jasad  kuli;  4.  arzimas,  arzimagan  narsa;  fam  cela  m’a  coûté  deux 

cents francs et des poussières  bu menga ikki yuz  frank va yana arzimas 

narsaga  tushdi;  5.  une  poussière  de  son-sanoqsiz,  minlab,  m ilyonlab;  la 

voie  lactée  est  une  poussière  d’étoiles  somon  yo‘ li  son-sanoqsiz 

yulduzlardan  iborat; 6. chang, kukun; poussière de charbon ko‘mir kukuni; 

réduire  en  poussière  kukunga  aylantirib  yubormoq,  fig  tuyib  tolqon  qilib 

yubormoq,  tolqonlab  yubormoq,  yer  bilan  yakson  qilmoq,  yo‘q  qilib 

yubormoq, kulini ko‘kka sovurmoq. 

poussiéreux,

 

euse adj 1. chang, chang bilan qoplangan, chang bosgan; 

une  chambre  poussiéreuse  chang  bosgan  xona;  2.  chang  bosganga 

o‘xshash,  bo‘zargan,  rangi  o‘chgan;  3.  eski;  chang  bosgan,  mag‘arlab 

ketgan; cette administration poussiéreuse devrait être rénovée bu chang 

bosgan boshqaruv tizimi yangilanishi kerak edi. 

poussif,


 

ive


  adj  1.  nafasi  qisadigan,  harsillab  nafas  oladigan;  nafasi 

qisuvchi, harsillab nafas oluvchi; un homme poussif nafasi qisadigan odam; 

2. une voiture poussive notekis ishlayotgan avtomobil. 

poussin


 nm jo‘ja; fam mon poussin kichkintoyim, shirintoyim. 

poussoir


 nm boshqarish  tugmasi; les poussoirs d’une  montre soatning 

qulog‘lari. 

poutre

 nf 1.  to‘sin, xari; la  maîtresse poutre xari; il  voit la paille dans l’œil  du  voisin  et  ne  voit  pas  la  poutre  dans  le  sien  ishtoni  yo‘q  tizzasi 

yirtiqqa kulibdi; 2. brus. 

poutrelle

 nf 1. to‘sincha; 2. metall to‘sin. 

pouvoir

1

 vt 1. qila, bajara,  amalga  oshira olmoq, uddalamoq, uddasidan chiqmoq;  eplamoq;  puis-je  (est-ce  que  le  peux)  vous  être  utile?  sizga 

yordam  bersam  maylimi?  il  ne  peut  pas  parler  u  gapirolmaydi;  je  ne 

pourrai plus le faire men buni butunlay qilolmayman; qui peut savoir? kim 

bilishi  mumkin?  dire  qu’il  a  pu  faire  une  chose  pareille!  u  shunday  ishni 

qildim i! loc on ne peut mieux bundan yaxshiroq bo‘lmaydi; on ne peut plus 

yuqori darajada, bundan ortiqrog‘i bo‘lmaydi; qu’est-ce que ça pourra bien 

lui faire? unga bu nima ham qila olishi mumkin  edi?  2.  biror  narsa  qilishga 

huquqlari,  ruxsatlari  bo‘lmoq;  les  élèves  peuvent  sortir  o‘quvchilar 

chiqishlari  mumkin;  si  l’on  peut  dire  aytish  joyiz  bo‘lsa;  3.  bo‘lishi  mumkin 

bo‘lgan narsa haqida; les  malheurs qui peuvent nous arriver biz bilan yuz 

berishi  mumkin  bo‘lgan  baxtsizliklar;  4.  litt  istakni  bildiradi;  puissiez-vous 

venir demain! ertaga kelolganingizda  edi! 5. il peut, il pourra balki, bo‘lishi 

mumkin;  il  peut  y  avoir,  il  ne  peut  pas  y  avoir  la  guerre  u  yerda  urush 

bo‘lishi, bo‘lmasligi mumkin; il peut arriver  bo‘lishi mumkinki; loc avant que 

faire se peut iloji, imkoni boricha; il, cela se peut bo‘lishi mumkin, iloji bor; il 

se  peut  que  -sa  kerak,  mumkin;  il  se  peut  qu’il  pleuve  yomg‘ir  yog‘sa 

kerak; cela ne  se peut pas buning  bo‘lishi mumkin emas; fam ça  se peut; 

je ne dis pas le contraire bo‘lishi mumkin, men rad qilayotganim yo‘q; ça se 

pourrait  bien  xuddi  shunday  bo‘lishi  mumkin  edi;  6.  qila  olmoq,  qo‘lidan 

kelmoq; résistez, si vous le pouvez qarshilik qiling, agar qilolsangiz; je fais 

ce que je peux, j’ai fait ce que j’ai pu men qo‘limdan keladiganini qilaman, 

men qo‘limdan kelganini qildim; on n’y peut rien bu o‘rinda hech narsa qilib 

bo‘lmaydi; qui peut le plus peut le moins katta ishni bajargan kichigini ham 

do‘ndiradi; pouvoir (qqch) sur katta  ta’sirga ega bo‘lmoq;  loc n’en pouvoir 

plus madori qolmaslik,  tinka-madori qurigan  bo‘lmoq; je n’en peux plus, je 

m’en vais  tinka-madorim quridi, men ketaman; litt n’en pouvoir  mais  hech 

nima qilolmaslik, qo‘lidan hech nima kelmaslik. 

pouvoir


2

 nm 1. imkoniyat,  layoqat, qobillik, qodirlik; si j’avais le pouvoir 

de  connaître  l’avenir!  kelajakni  bilish  qobiliyatim  bo‘lganda  edi;  cet  élève 

possède  un  grand  pouvoir  de  concentration  bu  o‘quvchi  o‘zining  fikrini 

juda yaxshi  jamlash qobiliyatiga ega; pouvoir d’achat sotib  olish  qobiliyati; 

cela dépasse son pouvoir  bu  uning sotib  olish  qobiliyatidan ustun;  pl des 

pouvoirs extraordinaires g‘ayritabiiy qobiliyatlar; 2. haq, huquq, izm, ixtiyor, 

iqtidor,  iroda; avoir plein pouvoir, donner plein pouvoir to‘la huquqqa ega 

bo‘lmoq,  to‘la  huquq  bermoq;  fondé  de  pouvoir  vakil  qilingan,  vakolatli; 

avoir  un  pouvoir  par-devant  notaire  notariusdan  vakolatnomasi  bo‘lmoq; 

vérification  des  pouvoirs  avant  un  vote  saylovdan  oldin  ishonch 

qog‘ozlarini  tekshirish;  3.  kuchi,  quvvati;  pouvoir  calorifique  d’une  tonne 

de  pétrole  bir  tonna  neftning  issiqlik  quvvati;  4.  nufuz,  e’ tibor,  obro‘;  le 

pouvoir  moral qu’il  a sur nous uning bizga ma’naviy nufuzi; vous êtes en 

notre pouvoir siz bizning hukmimizdasiz; être, tomber au pouvoir de qqn 

biror  kishining  hukmida,  ixtiyorida  bo‘lmoq;  qaram ligiga,  ixtiyoriga  tushib 

qolmoq;  5.  hokimiyat;  hukmronlik;  hokimlik;  saltanat;  le  pouvoir  suprême 

oliy  hokimiyat; pouvoir supérieur yuqori  hokimiyat; pouvoir absolu mutloq 

hokimiyat;  prendre,  avoir,  détenir,  perdre  le  pouvoir  hokimiyatni  olmoq, 

hokimiyatga  ega  bo‘lmoq;  hokimiyatni  tutib  turmoq,  yo‘qotm oq;  être,  se 

maintenir  au  pouvoir  hokimiyat  tepasida  bo‘lmoq,  turmoq;  pouvoir 

législatif  qonun  chiqaruvchi  organ;  pouvoir  exécutif  ijroya  hokimiyat; 

pouvoir  judiciaire  adliya;  loc  le  quatrième  pouvoir  to‘rtinchi  hokimiyat 

(ommaviy  axborot  vositalari);  6.  pl  hokimiyat  tashkilotlari;  les  pouvoirs 

publics davlat tashkilotlari. 

pouzzolane

 nf putsolan (yengil, g‘ovak vulqon toshi). 

præsidium

 nm prezidium. 

pragmatique

 adj pragmatizmga asoslangan, pragmatik. 

pragmatisme

  nm  1.  phil  pragmatizm;  (ob’ektiv  qonunlarni  ochib 

bermasdan, fakat tashqi bog‘lanish va izchillikka qarab baho beruvchi oqim); 

2. izchililigina o‘ylash. 

pragmatiste

  adj  1.  pragmatizmga  asoslangan,  pragmatik;  2.  n 

pragmatist, pragmatizm tarafdori, pragmatik. 

praire

 nf iste’mol qilinadigan molluska. prairie

 nf 1. o‘ tloq, yaylov, pichanzor; 2. maysazor, ko‘kalamzor; 3. pampa 

(G‘arbiy Amerika va Kanada dashtlari). 

praline


 nf 1. qand qo‘shib tayyorlangan mag‘iz; 2. fam o‘q. 

praliné,


 

ée

  adj  qovurib  qandda  tayyorlangan;  amandes  pralinées qandda  qovurib  tayyorlangan  mag‘izlar;  le  chocolat  praliné  mag‘izli 

shokolad. 

praticable

1

  adj  1.  o‘tsa  bo‘ladigan,  xavfsiz;  mashinalar  o‘tsa  bo‘ladigan yo‘l;  2.  qilsa,  bajarsa,  amalga  oshirsa  bo‘ladigan;  un  plan  difficilement 

praticable qiyinchilik bilan amalga oshirsa bo‘ladigan reja. 

praticable

2

 nm teatr 1. sahnaning haqiqiy bezagi; 2. operator krani (kino, televizor). 

praticien,

 

ienne


  n  1.  amaliyotchi;  nazariyachi  va  amaliyotchi;  2. 

amaliyotchi vrach. 

pratiquant,

 

ante  adj,  n  dinga,  din  udumlariga  amal  qiluvchi;  il  est 

croyant  mais  peu  pratiquant  u  xudoga  ishonuvchi,  lekin  dinga  kam  amal 

qiluvchi. 

pratique


1

 nf 1. amaliyot, amal,  tajriba; après dix ans de pratique sur  le 

terrain yerdagi o‘n yillik tajribadan so‘ng; dans la pratique hayotda, amalda; 

2. tajriba, bilim; je n’en ai pas la pratique mening bu ishda tajribam yo‘q; en 

pratique  amaliyotga, amalga; des décisions qu’il faut  mettre en pratique 

amalga  oshirish  kerak  bo‘lgan  qarorlar;  3.  litt  diniy  marosim,  rasm-rusm, 

udum; la pratique religieuse diniy marosim; 4. odat, udum, rasm; la vente à 

crédit est devenue une pratique  courante kreditga sotish kundalik odatga 

aylanib qoldi; 5. xususiy ish (vrach haqida). 


PRATIQUE

 

PRÉCIEUX 

 

 438 

pratique


2

 adj 1. omilkor, ishbilarmon, tajribali; ce garçon n’a aucun sens 

pratique  bu  bolada  hech  qanday  tajriba  nishonasi  yo‘q;  une  femme 

pratique  omilkor xotin; 2. amaliy; la connaissance pratique d’une langue 

tilni  amaliy  bilish;  exercices,  travaux  pratiques  amaliy  mashq,  ishlar;  3. 

oddiy,  kundalik;  la  vie  pratique  kundalik  hayot;  4.  qulay,  amaliy  jihatdan 

yaxshi, ixcham (narsa, ish-harakat); un outil pratique qulay asbob; c’est, ce 

n’est  pas  pratique  bu  qulay,  qulay  emas;  approchez-vous,  ce  sera  plus 

pratique yaqinroq keling, bu qulayroq bo‘ladi. 

pratiquement

 adv 1. amaliyotda; 2. amalda, aslida; 3. haqiqatdan ham; il 

est  pratiquement  incapable  de  se  déplacer  u  deyarli  joyidan 

qo‘zg‘alolmaydi. 

pratiquer

 I. vt 1. amalga oshirmoq, shug‘ullanmoq, mashg‘ul bo‘lmoq;  2. 

foydalanmoq,  shug‘ullanmoq,  ishlatmoq,  ishga  solmoq;  il  pratique  le 

chantage  u shantajdan  foydalanadi;  3. amalga oshirmoq,  qilmoq,  bajarmoq; 

pratiquer  une  opération  chirurgicale  xirurgik  operatsiyani  amalga 

oshirmoq;  4.  barpo  qilmoq,  ochmoq,  qurmoq;  de  nombreuses  fenêtres 

étaient pratiquées dans les  murs devorlardan ko‘p derazalar ochilgan edi; 

5. din bilan shug‘ullanmoq, dindor bo‘ lmoq; 6. vx qatnamoq, biror joyga borib 

turmoq;  litt  c’est  un  auteur,  un  ouvrage  que  je  pratique  bu  men  ko‘p 

foydalanadigan,  ishlatadigan  muallif,  asar;  II.  se  pratiquer  vpr  amalda 

qo‘llanilmoq,  foydalanilmoq, qilinmoq; comme  cela se pratique en général 

odatda shunday qilinganligi sababli. 

pré


  nm  1.  yaylov,  o‘tloq;  acheter,  vendre  un  pré  yaylov  sotib  olmoq, 

yaylov  sotmoq;  mener  les  vaches  au  pré  mollarni  yaylovga  haydamoq;  à 

travers  les  prés  et  les  champs  o‘tloq  va  dalalar  bo‘ylab;  2.  vx  sur  le  pré 

duel maydonida. 

préalable

 I. adj 1. oldin,  avval,  oldindan, ilgari;  cette décision demande 

une  réflexion  préalable  bu  qaror  oldindan  o‘ylab  olishni  talab  qiladi; 

préalable  à  oldingi,  oldin  keladigan;  l’enquête  préalable  à  une  opération 

publicitaire  reklamani  amalga  oshirishdan  oldingi  so‘rov;  2.  dastlabki, 

oldingi, avvalgi; question préalable  taklifning dastlabki muhokamasi; II.  nm 

dastlabki  o‘zaro kelishuv, shartlashuv; ahd, bitim; être prêt à discuter sans 

préalable  dastlabki  o‘zaro  shartlashuvsiz  munozara  yuritishga  tayyor 

bo‘lmoq; loc adv au préalable oldin, oldindan, avvaldan, oldinroq; il faudrait 

l’en avertir au préalable bu haqda oldindan ogohlantirib qo‘yish kerak edi. 

préalablement

 adv oldin, oldindan, avvaldan, oldinroq. 

préambule

  nm  1.  kirish,  muqaddima,  so‘z  boshi,  kirish  so‘zi;  un 

interminable  préambule  uzundan-uzoq  kirish  so‘zi;  2.  uzoqdan  olib 

kelingan gap, shama, gapni olib qochish; assez de préambules! yetar gapni 

olib qochish! il  m’a demandé sans préambule ce que je venais faire ici u 

mendan bu yerda nima qilib qo‘yganligimni lo‘nda qilib so‘rab qo‘yaqoldi. 

préau

 nm maktab hovlisining tepasi yopiq qismi. préavis

 nm inv oldindan ogohlantirish, ogohlantirish; préavis de congé, 

de  licenciement  ishdan  bo‘shash,  ishdan  bo‘shatish  haqidagi  oldindan 

ogohlantirish;  le  syndicat  a  déposé  un  préavis  de  grève  kasaba 

uyushmasi ish tashlash haqida ogohlantirish topshirdi. 

prébende


  nf  1.  ruhoniyning  tayinli  daromadi;  2.  yengil  daromad,  oson 

non. 


précaire

  adj  1.  omonat,  beqaror,  ishonchsiz,  vaqtinchalik,  tayinsiz, 

notayin,  muqim  bo‘lmagan;  nous  jouissons  d’un  bonheur  précaire  biz 

omonat  baxtdan  zavqlanyapmiz;  sa  santé  est  précaire  uning  salomatligi 

zaif;  être  dans  une  situation  précaire  notayin  bir  sharoitda  bo‘lmoq; 

emploi,  travail  précaire  muqim  bo‘lmagan  ish;  2.  vaqtinchalik,  omonat; 

possession précaire, à titre précaire omonat, omonatga tutib turish. 

précarisation

  nf  notayinlik,  beqarorlik,  omonatlik,  muvvaqatlik,  muqim  

emaslik; la précarisation du travail ishning beqarorligi. 

précariser

  vt  omonat,  beqaror,  vaqtincha,  notayin,  muvvaqat  qilib 

qo‘ymoq. 

précarité

 nf omonatlik, beqarorlik, ishonchsizlik, notayinlik. 

précaution

  nf  1.  ehtiyotkorlik,  ehtiyot  choralari;  prendre  des 

précautions,  ses  précautions  ehtiyot  choralarini  ko‘rmoq;  avec  de 

grandes  précautions  o‘ ta  ehtiyotkorlik  bilan;  2.  agir  avec  précaution 

ehtiyot  bo‘lib,  ehtiyotkorlik  bilan  ish  tutmoq;  sans  précaution  ehtiyotsizlik 

bilan;  il  s’exprime  sans  aucune  précaution  u  hech  qanday  ehtiyotsizlik 

bilan gapiradi. 

précautionner

 

(se) vpr litt o‘zini biror narsadan ehtiyot qilmoq. 

précautionneusement

 adv ehtiyotkorlik bilan, ehtiyot bo‘lib. 

précautionneux,

 

euse


  adj  ehtiyotkor,  ehtiyotli;  ehtiyotkorlik  bilan,  ketini 

o‘ylab ish tutadigan. 

précédemment

 adv oldin,  ilgari, avval, burun; comme nous  l’avons dit 

précédemment oldin aytganimizday. 

précédent,

 

ente


  I.  adj  oldingi,  avvalgi,  burungi;  o‘tgan;  le  présent 

ouvrage s’oppose au précédent bu asar oldingisiga qarama-qarshi; le jour 

précédent  oldingi  kuni;  relisez  cette  page  et  la  précédente  bu  betni  va 

oldingisini  qayta  o‘qing;  II.  nm  pretsedent  (o‘zidan  keyin  sodir  bo‘ladigan 

xuddi shu turdagi voqealarga  namuna, o‘rnak bo‘la oladigan voqea, hodisa); 

c’est  un  précédent  dangereux  bu  xavfli  hodisa;  sans  précédent  hech 

ko‘rilmagan,  misli  yo‘q,  tengi  yo‘q,  mislsiz;  c’est  un  événement  sans 

précédent bu mislsiz hodisa. 

précéder

 vt 1. oldin o‘ tmoq,  ilgari  bo‘lmoq, oldin, ilgari yuz bermoq; dans 

la  semaine  précédant  mon  arrivée,  qui  a  précédé  mon  arrivée  mening 

kelishimdan  oldin  o‘ tgan  hafta;  2.  biror  narsadan  oldin  bo‘lmoq,  biror 

narsadan  oldin  berilmoq;  l’avant-propos  qui  précède  cet  ouvrage  bu 

asardan oldin keladigan kirish so‘zi; dans tout ce qui précède hamma oldin 

kelganlarida;  sa  mauvaise  réputation  l’avait  précédé  uning  yomon  nomi 

o‘zidan  oldin  tanilgan  edi;  3.  yashab  o‘ tmoq,  oldin  o‘ tmoq;  ceux  qui  nous 

ont  précédés  bizdan  oldin  yashab  o‘ tganlar;  4.  oldida,  oldinda  bormoq, 

bo‘lmoq; je  vais vous précéder pour  vous  montrer le chemin men sizga 

yo‘lni  ko‘rsatish  uchun  oldinda  boraman;  5.  biror  joyga  biror  kimsadan  yoki 

narsadan oldin kelmoq; il ne  m’a précédé que de  cinq  minutes u mendan 

besh  minutgina  oldin  keldi;  6.  biror  kimsadan  ilgarilab  ketmoq,  oldinlab 

ketmoq,  oldiga  o‘ tib  ketmoq;  il  l’a  précédé  dans  cette  voie  u  bu  yo‘lda 

undan ilgarilab ketdi. 

précepte


  nm  1.  ko‘rsatma,  yo‘l-yo‘riq,  maslahat,  vasiyat,  nasihat,  o‘git; 

qoida,  aqida;  les  préceptes  de  la  morale  odob  qoidalari;  il  suit  les 

préceptes  de  son  maître  u  ustozining  o‘gitlariga  amal  qiladi;  2.  tavsiya, 

maslahat; les préceptes de bonne cuisine yaxshi oshxonaning tavsiyalari. 

précepteur,

 

trice  n  tarbiyachi,  murabbiy,  ustoz;  le  précepteur  d’un 

jeune prince yosh shoxzodaning murabbiysi. 

préchauffer

 vt qizdirmoq, oldindan qizdirib,  isitib  olmoq; préchauffez  le 

four pendant dix minutes pechkani o‘n minut qizdirib oling. 

prêche


 nm 1. va’z, xutba; 2. fam va’z, zerikarli  odob-axloqqa chaqiruvchi 

nutq. 


prêcher

  I.  vt  1.  o‘rgatmoq,  uqdirmoq,  tushuntirmoq;  prêcher  l’évangile 

injilni  o‘rgatmoq;  prêcher  le  carême  ro‘zani  uqtirmoq;  2.  targ‘ib,  targ‘ibot 

qilmoq, maqtamoq, madh qilmoq; prêcher la haine nafratni  targ‘ ibot  qilmoq; 

ils prêchaient l’union des travailleurs ular  ishchilarning birlashuvini madh 

qilar  edilar;  3.  vt  undamoq,  da’vat  qilmoq,  va’z  aytmoq,  ollohning  so‘zlarini 

o‘rgatmoq;  prêcher  les  infidèles  g‘ayridinlarni  da’vat  qilmoq;  fam  va’z 

aytmoq,  qulog‘iga  tanbur  chertmoq;  II.  vi  voizlik,  va’zxonlik  qilmoq,  va’z 

o‘qimoq; xutba o‘qimoq; le curé a bien prêché kyure yaxshi va’z aytdi. 

prêcheur,

 

euse


 n, adj 1. les frères prêcheurs dominikanlik (monax); 2. 

péj nasihatgo‘y. 

prêchi-prêcha

  nm  inv  fam  bekorchi  gap,  safsata,  vati-kuti;  il  nous 

ennuie  avec  ses  prêchi-prêcha  u  o‘zining  safsatalari  bilan  bizning 

jonimizga tegdi. 

précieusement

 adv ehtiyot qilib, ehtiyotkorlik bilan, avaylab; conserver 

précieusement une lettre xatni avaylab saqlab qo‘ymoq. 

précieux


1

,

 euse

  adj  1.  qimmatbaho,  qimmat;  des  bijoux  précieux 

qimmatbaho  taqinchoqlar;  le  métal  précieux  qimmatbaho  metall;  2.  juda 

qimmatli, aziz, bebaho; les droits les plus précieux de l’homme  insonning 

eng  qimmatli  huquqlari;  mes  amis  sont  ce  que  j’ai  de  plus  précieux 

mening  eng  qimmatbaho  narsalarim,  bu  do‘stlarimdir;  perdre  un  temps 

précieux  qimmatli  vaqtni  yo‘qotmoq;  un  précieux  collaborateur  qimmatli 

hamkor. 


précieux

2

, 

euse


 I. nf purist ayol,  puristlarcha  tarbiya ko‘rgan ayol; II. adj  

puristlarga oid, puristcha; la litterature précieuse puristcha adabiyot. PRÉCIOSITÉ

 

PRÉDOMINANT 

 

 439 

préciosité

 nf 1. purizimlik (xulq-axloqda va tilda  pokizalikka amal qilish); 

2. til va uslubda noz-karashmalilik, ishvagarlilik, sernozlik. 

précipice

 nm jar, jarlik; une route  en corniche au bord d’un précipice 

jar yoqasidagi tog‘ yo‘li. 

précipitamment

 adv shoshilib, shoshgancha, shoshib, shoshib-pishib; il 

est parti précipitement u shoshib ketib qoldi. 

précipitation

1

  nf  1.  shoshilishlik,  shoshqaloqlik,  shoshma-shosharlik;  il faut  décider  sans  précipitation  shoshqaloqlik  qilmasdan  hal  qilish  kerak; 

ne  confondez  pas  vitesse  et  précipitation  tezlik  bilan  shoshma-

shosharlikni  almashtirmang;  2.  shoshilish,  oshiqish;  dans  la  précipitation 

du  départ,  il  a  oublié  son  passeport  ketish  shoshilishida,  u  pasportini 

unutib qoldiribdi. 

précipitation

2

  nf  chim  1.  cho‘kindi,  cho‘kma,  quyqa;  2.  yog‘ in,  yog‘in-Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   172   173   174   175   176   177   178   179   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling