Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet177/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   173   174   175   176   177   178   179   180   ...   238


sochin;  précipitations  atmosphériques  havo  yog‘inlari  (qor,  yomg‘ir 

kabilar). 

précipité

1

, 

ée

  adj  1.  shoshilinch,  tez,  ildam,  jadal;  il  s’éloigna  à  pas précipités  u  shoshilinch  qadamlar  bilan  uzoqlashdi;  tout  cela  est  bien 

précipité buning hammasi juda shoshilinch. 

précipité

2

, 

ée

 nm chim cho‘kindi, cho‘kma. précipiter

1

  I.  vt  1.  litt  yiqitmoq,  qulatmoq  (pastlikka,  chuqurlikka);  il  fut précipité  dans  le  vide  u  chuqurlikka  qulatib  yuborilgan  edi;  fig  qulatm oq, 

yiqitmoq  (amaldan);  2.  siqmoq,  qismoq,  surmoq;  ils  ont  été  précipités 

contre  la  paroi  ular  devorga  qisib  qo‘yilgan  edilar;  3.  tezlatm oq, 

tezlashtirmoq,  shoshiltirmoq,  ildam lashtirmoq,  jadallashtirmoq;  précipiter 

ses  pas,  sa  marche  qadam ini,  yurishini  jadallashtirmoq;  précipiter  son 

départ  ketishini  tezlashtirmoq;  il  ne  faut  rien  précipiter  hech  narsani 

shoshirmaslik  kerak;  II.  se  précipiter  vpr  1.  tepadan  pastga  otilmoq, 

tashlanmoq, o‘zini tashlamoq, otilmoq; le torrent se précipite du haut de la 

falaise oqim qoya tepasidan otilib tushyapti; elle se leva et se précipita au-

devant de  sa  mère  u o‘rnidan  turdi va  onasining  oldiga otildi; 2. shoshmoq, 

oshiqmoq; inutile de se précipiter oshiqish befoyda! 3.  tezlashmoq (narsa); 

les battements du cœur se précipitaient yurakning urishi tezlashdi. 

précipiter

2

 I. vt cho‘ktirmoq, cho‘kindi  hosil qildirmoq; II. vi cho‘kma hosil qilmoq. 

précis


1

,

 ise

 adj 1. aniq, oydin, ravshan; des idées précises aniq-ravshan 

fikrlar;  renseignez-moi  de  façon  précise  menga  aniq  qilib  tushuntirib 

bering;  des  faits  précis  aniq  dalillar;  2.  aniq,  ma’lum,  tayin;  des  contours 

précis  aniq  shakl;  un  point  précis  sur  la  carte  xaritadagi  aniq  nuqta;  3. 

intizomli,  tartibli;  un  homme  précis  intizomli  odam;  4.  (kattalik,  o‘lchov) 

roppa-rosa, naq, qoq, xuddi, rosa,  to‘ppa-to‘g‘ri;  à quatre heures  et demie 

précises roppa-rosa soat to‘rt yarimda. 

précis

2

  nm  inv  qisqacha  sharh,  tafsilot  (umumlashtiruvchi  qisqacha ma’lumot);  composer  un  précis  des  événements  voqealarning  qisqacha 

tafsilotini  qilmoq;  2.  qisqacha  kurs,  darslik;  acheter  un  précis  de 

géographie générale umumiy geografiya qisqacha kursi sotib olmoq. 

précisément

  adv  1.  aniqlik,  ravshanlik  bilan;  aniqrog‘i;  les  blessés,  les 

malades plus précisement yaradorlar, aniqrog‘i kasallar; 2. ellipt xuddi o‘zi, 

ayni shu (javobda); c’est lui qui vous en a parlé?  – précisement sizga bu 

haqda gapirgan shumi? – xuddi o‘zi; 3. aynan; c’est précisement pour cela 

que je viens vous voir men aynan shuning uchun oldingizga keldim. 

préciser


  I.  vt  aniqlamoq,  oydinlashtirmoq,  ravshanlashtirmoq;  précisez 

votre  idée  fikringizni  oydinlashtiring;  il  précisa  certains  points  u  ba’zi 

joylarni ravshanlashtirdi; précisez! aniqroq gapiring! le témoin de l’accident 

a précisé qu’il n’avait pas tout vu baxtsiz hodisaning  guvohi aniqlik kiritib, 

u hamma narsani to‘la ko‘rmaganligini aytdi; II. se préciser vpr aniqlashmoq, 

oydinlashmoq, ravshanlashmoq; le danger se précise xavf oydinlashyapti. 

précision

 nf 1.  aniqlik,  oydinlik, ravshanlik; des renseignements d’une 

grande  précision  juda  aniq  ma’lumotlar;  2.  aniqlik,  ishonchlilik;  une 

précision  mathématique  matematik  aniqlik;  la  précision  d’un  tir 

mo‘ljalning  aniqligi;  3.  to‘g‘rilik,  aniqlik;  la  précision  d’un  calcul  hisobning 

to‘g‘riligi; 4. pl aniqliklar, aniq ma’lumotlar; demander des précisions sur tel 

ou tel point u yoki bu joyi haqida aniq ma’lumotlar so‘ramoq. 

précoce


 adj 1. ertapishar,  ertaki, chillaki (o‘simliklar haqida); un pêcher 

précoce  ertapishar  shaftoli;  2.  tezyetilar,  tez  katta  bo‘ladigan  (hayvonlar 

haqida);  races  précoces  tezyetilar  zotlar;  3.  erta,  erta  boshlangan;  un 

automne  précoce  erta  tushgan,  kirgan,  kelgan  kuz;  des  rides  précoces 

erta  tushgan ajinlar; 4. muddatidan, vaqtidan oldin; vaqtli, erta; un  mariage 

précoce  erta  uylanish;  5.  erta,  barvaqt,  vaqtidan  ilgari  (katta  bo‘layotgan, 

yetilayotgan  odam); un enfant très précoce  juda barvaqt katta  bo‘layotgan 

bola. 


précocement

 adv erta, barvaqt, vaqtidan ilgari. 

précocité

  nf  1.  ertapisharlik,  ertakilik,  chillakilik;  2.  ertalik,  barvaqtlik, 

vaqtlilik. 

préconçu,

 

ue

 adj oldindan bichib-to‘qilgan, xolis bo‘lmagan,  taxminlarga, farazlarga  asoslangan;  yanglish,  xato;  il  a  trop  d’idées  préconçues  unda 

taxminlarga asoslangan fikrlar o‘ ta ko‘p. 

préconiser

  vt  juda  ham  maqtamoq,  rosa  ta’rif-tavsif  qilmoq,  ko‘klarga 

ko‘tarmoq (uslub, dori). 

précontraint,

 

ainte


 adj béton précontraint tarang tortilgan beton. 

précurseur

  I.  nm  mushobir,  bobo;  les  précurseurs  de  la  science 

moderne zamonaviy fanlarning mushobiri; II. adj m  darakchi, oldindan xabar 

beruvchi;  alomat,  nishona;  les  signes  précurseurs  de  l’orage 

momaqaldiroq darakchisi. 

prédateur

  nm  yirtqich  (hayvon);  la  belette,  la  fouine  sont  des 

prédateurs latcha, suvsar yirtqichdirlar. 

prédécéceur

  nm  1.  birovdan  oldin  o‘sha  sohada,  lavozimda,  mansabda 

ishlagan odam, vazifadosh; 2. pl o‘tmishdosh, oldin o‘tganlar. 

prédestination

  nf  1.  taqdiri  azal,  qismat;  2.  litt  oldindan  belgilash, 

aniqlash, oldindan belgilanish, aniqlanish. 

prédestiné,

 

ée

  adj  1.  olloh  tomonidan  oldindan  belgilangan;  2.  atalgan, belgilangan, mo‘ljallangan, biror  narsa  uchun yaratilgan;  il  était prédestiné 

à devenir artiste u san’atkor bo‘lish uchun yaratilgan edi. 

prédestiner

  vt  1.  oldindan  taqdirini,  qismatini  belgilab  qo‘ymoq, 

peshonasiga yozib qo‘ymoq; 2. oldindan  belgilab qo‘ymoq, oldindan aniqlab, 

tayinlab  qo‘ymoq;  rien  ne  le  prédestinait  à  devenir  médecin  hech  narsa 

uning vrach bo‘lishini oldindan belgilab quygani yo‘q edi. 

prédétermination

 nf oldindan belgilab, mo‘ljallab, atab qo‘yilganlik. 

prédéterminer

 vt oldindan belgilab, mo‘ljallab, tayinlab, atab qo‘ymoq. 

prédicat


 nm kesim; le prédicat correspond en général au verbe kesim  

odatda fe’lga to‘g‘ri keladi. 

prédicateur

  nm  voiz,  va’zxon;  xatib;  le  prédicateur  monte  en  chaire 

voiz kafedraga chiqdi. 

prédication

  nm  1.  voizlik,  va’zxonlik  qilish;  xutba  o‘qish;  2.  litt  targ‘ib, 

targ‘ibot qilish, tarqatish. 

prédiction

  nf  1.  bashorat,  karomat;  faire  des  prédictions  bashorat 

qilmoq;  2.  oldindan aytilgan narsa,  fikr; vos prédictions  se  sont  réalisées 

sizning aytganlaringiz amalga oshdi. 

prédilection

  nf  afzal,  ortiq,  yaxshi  ko‘rish;  la  prédilection  d’une  mère 

pour  un  de  ses  enfants  onaning  bolalaridan  birini  ortiq  ko‘rishi;  de 

prédilection  yaxshi  ko‘rgan,  ma’qul  ko‘rgan;  c’est  mon  sport  de 

prédilection bu mening yaxshi ko‘rgan sportim. 

prédire


  vt  1.  oldindan  aytib  bermoq,  bashorat,  karomat  qilmoq;  la 

voyante  m’a prédit que je  me  marieurais à trente-deux ans  folbin menga 

o‘ttiz  to‘rt  yoshimda  uylanishimni  bashorat  qildi;  2.  oldindan  fikr  bildirmoq, 

oldindan xabar bermoq (muayyan ma’lumotlar  asosida); on lui prédisait le 

plus brillant avenir unga ajoyib kelajakni oldindan aytib berishardi; je vous 

l’avait prédit! men sizga buni odindan aytgan edim! 

prédisposer

 vt moyil qilmoq, ko‘nglini  olmoq, biror narsaga mayl qilmoq, 

rag‘batlantirmoq; l’attitude de l’accusé ne prédisposait pas  le tribunal à 

l’indulgence sudlanuvchining axloqi sudni yumshata olmadi; prédisposé à 

la paresse dangasachilikka moyil. 

prédisposition

 nf mayl, moyillik, qiziqish, qobiliyati borlik. 

prédominance

 nf ustunlik, hukmronlik, ko‘plik, ortiqlik; la prédominance 

d’un groupe social bir ijtimoiy guruhning hukmronligi. 

prédominant,

 

ante  adj  ustun,  hukmron,  ko‘p,  ortiq;  la  théorie 

prédominante, de nos jours bugungi bizning hukmron nazariyamiz. PRÉDOMINER

 

PRÉLUDE 

 

 440 

prédominer

  vi  ko‘p  bo‘lmoq,  ortiq  bo‘ lmoq;  ustun  kelmoq;  ce  qui 

prédomine  en  lui,  c’est  l’imagination  undagi  ustun  keladigan  narsa,  bu 

tasavvur etish. 

prééminence

  nf  ustunlik,  afzallik,  ortiqlik;  donner  la  prééminence  à 

qqch biror narsaga ustunlik bermoq. 

prééminent,

 

ente adj litt ustun, afzal, ortiq. 

préemption

 nf dr birinchi  bo‘lib sotib olish huquqi; le locataire bénéficie 

d’un droit de préemption sur le logement  mis  en vente  ijarachi sotuvga 

qo‘yilgan uyni birinchi bo‘lib sotib olish huquqidan foydalanadi. 

préétabli,

 

ie

  adj  oldindan  belgilangan,  oldindan  o‘rnatilgan;  réaliser  un plan préétabli oldindan belgilangan rejani amalga oshirmoq. 

préexistant,

 

ante


 adj (à qqch) oldin o‘ tgan, oldin bo‘lgan. 

préexister

 vt (à qqch) biror narsadan oldin  o‘tmoq,  ilgari bo‘lmoq,  oldin, 

ilgari yuz bermoq. 

préfabriqué,

 

ée adj 1. yig‘ma; maison préfabriquée yig‘ma uy; nm c’est 

du préfabriqué bu yig‘ma; 2. péj oldindan  to‘qilgan,  uydirma; une décision 

préfabriquée oldindan to‘qilgan qaror. 

préface


 nf kirish so‘zi, so‘zboshi, muqaddima; préface de l’auteur à une 

nouvelle édition yangi nashrga muallifning so‘zboshisi. 

préfacer

 vt so‘zboshi yozmoq, muqaddima yozmoq; écrivain qui préface 

le roman d’un jeune auteur yosh yozuvchining romaniga so‘zboshi yozgan 

yozuvchi. 

préfacier,

 

ière n so‘zboshi, muqaddima, kirish so‘zi muallifi. 

préfectoral,

 

ale,


 

aux


  adj  prefektga  oid,  prefekt;  un  arrêté  préfectoral 

prefekt qarori. 

préfecture

  nf  prefektura  (Fransiyada  idora,  prefektura  joylashgan 

shahar); préfecture de police politsiya prefekturasi. 

préférable

 adj ma’qul, ko‘ngildagiday; afzal, ortiq, ko‘ngildagiday, yaxshi; 

cette  solution  me  paraît  préférable,  bien  préférable  à  la  première  bu 

to‘xtam  menga  ma’qul  ko‘rinadi,  birinchisidan  ancha  ma’qul;  partez 

maintenant,  c’est  préférable  endi  keting,  bu  ma’qulroq;  il  est  préférable 

qu’il n’ait rien su uning hech narsa bilmagani ma’qul(roq); il est préférable 

de rester qolgan ma’qul(roq). 

préféré,

 

ée adj, n 1. yaxshi ko‘rgan, afzal ko‘rgan, ma’qul ko‘rgan; c’est 

son  disque  préféré  bu  uning  yaxshi  ko‘rgan  plastinkasi;  2.  n  eng  yaxshi 

ko‘rilgan, hamma sevgan odam, sevgili, arzanda;  cet élève est son préféré 

bu o‘quvchi uning eng yaxshi ko‘rgan o‘quvchisi. 

préférence

  nf  1.  afzal,  ma’qul  ko‘rish;  ortiq,  yaxshi  deb  bilish;  les 

préférences  de  chacun  har  birining  ma’qul  ko‘rishi;  je  n’ai  pas  de 

préférence men uchun  ortiqrog‘i yo‘q, menga bari bir; accorder, donner la 

préférence à  afzal, ma’qul ko‘rmoq;  ortiq, yaxshi deb bilmoq; par ordre de 

préférence  afzalligiga,  ma’qulligiga;  ortiq-kamligiga,  yaxshi-yomonligiga 

qarab;  loc  adv  de  préférence  ko‘pincha,  asosan;  je  sors  le  matin,  de 

préférence men ko‘chaga asosan ertalab chiqaman; loc prép de préférence 

à,  par  préférence  à  qqch  ko‘pincha,  asosan;  2.  afzallik,  ma’qullik,  ortiqlik, 

yaxshilik;  avoir,  obtenir  la  préférence  sur  qqch  biror  kishidan  ustun 

bo‘lmoq, biror kishi ustidan afzallikka erishmoq. 

préférentiel,

 

ielle


  adj  afzal,  ortiq;  ma’qul,  ko‘ngildagiday;  tarif 

préférentiel  imtiyozli  tarif;  vote  préférentiel  ro‘yxatdagi  nomzodlar  o‘rnini 

o‘zgartirish huquqiga ega bo‘lgan saylov. 

préférentiellement

 adv ko‘pincha, asosan. 

préférer


  I.  vt  afzal  ko‘rmoq,  ma’qul  ko‘rmoq,  ortiq  deb  bilmoq,  yaxshi 

ko‘rmoq,  yoqtirmoq;  préférer  une  personne,  une  chose  à  une  autre  bir 

kishini,  bir  narsani  boshqasidan  afzal  ko‘rmoq;  si  tu  préfères,  si  vous 

préférez senga, sizga ma’qul bo‘lsa; préférer faire qqch  biror narsa qilishni 

yoqtirmoq, ma’qul ko‘rmoq; je préfère  me taire yaxshisi men  jim bo‘laman; 

faites  comme  vous  préférez  ma’qulini,  o‘zingizga  yoqqanini  qiling;  il 

préférait  souffrir que d’être seul  u yolg‘iz bo‘lishdan ko‘ra  azob chekishni 

ma’qul ko‘rardi; II. vpr je  me préfère avec les cheveux  longs  uzun sochli 

bo‘lish o‘zimga yoqadi. 

préfet


  nm  1.  prefekt;  politsiya  prefekti  (Fransiyada);  2.  ayrim  diniy 

kollejlarda mas’ul ruhoniy. 

préfète

 nf prefektning xotini; madame la préfète prefekt xonim. préfiguration

 nf litt boshqalardan oldin payqash, oldindan sezish, bilish, 

oldinroq bilib qolish. 

préfigurer

 vt boshqalardan oldin payqamoq, boshqalardan oldin sezmoq, 

bilmoq,  bilib  qolmoq;  ces  troubles  préfigurauent  les  journées 

révolutionnaires bu g‘alayonlar revolutsiya kunlarini oldindan bildirardi. 

préfixation

 nf old qo‘shimcha vositasida so‘z yasash. 

préfixe


 nm prefiks, old qo‘shimcha. 

préfixer


  vt  prefiks,  oldqo‘shimcha  ishlatmoq,  (old  qo‘shimcha  vositasida 

so‘z yasamoq). 

prégnant,

 

ante  adj  boy,  mazmunli,  sermazmun,  ma’nodar;  couleur 

prégnante boy rang. 

préhenseur

  adj  m  mahkam  tutadigan,  iladigan,  ushlaydigan;  organe 

préhenseur ushlaydigan organlar. 

préhensile

  adj  qattiq  changallaydigan,  mahkam  tutadigan,  mahkam  

ushlaydigan;  la  trompe  de  l’éléphant  est  préhensile  filning  xartumi 

mahkam tutadigan. 

préhension

 nf qattiq changallash, tutish, ushlash. 

préhistoire

  nf  1.  tarixdan  ilgarigi,  yozma  tarix  yuzaga  kelmasdan  oldin 

bo‘lgan,  tarixgacha  bo‘lan  davr,  qadimgi  dunyo;  2.  ilk,  boshlang‘ ich  davr, 

ibtido; la préhistoire de l’aviation, du cinéma aviatsiya, kinoning ilk davri. 

préhistorien,

 

ienne


  n  ibtidoiy  davr,  qadimgi  dunyo  tarixi  bo‘yicha 

mutaxassis. 

préhistorique

  adj  tarixdan  ilgarigi,  yozma  tarix  yuzaga  kelmasdan  oldin 

bo‘lgan,  totarixiy,  tarixgacha  bo‘lgan,  ibtidoiy;  les  temps  préhistoriques 

ibtidoiy davrlar. 

préjudice

  nm  1.  zarar,  ziyon;  causer  un  préjudice  à  qqn  biror  kishiga 

zarar  yetkazmoq,  ziyon  keltirmoq;  au  préjudice  de  qqn  biror  kishining 

zarariga,  ziyoniga;  2.  qaramay,  qaramasdan,  qarshi,  xilof  ravishda;  au 

préjudice  de  la  vérité  haqiqatga  xilof  ravishda;  litt  sans  préjudice  zarar, 

ziyon  yetkazmay;  sans  préjudice  des  questions  qui  pourront  être 

soulevées plus tard keyinroq ko‘ tariladigan masalalarga ziyon yetkazmay. 

préjudiciable

  adj  zarar,  ziyon  keltiradigan,  yetkazadigan;  un  travail 

préjudiciable à la santé de qqn kishining sog‘ligiga zarar yetkazadigan ish. 

préjugé

 nf 1. xurofot, bid’at,  taassub; les préjugés bourgeois burjuaziya bid’atlari;  2.  taxmin,  faraz,  gumon;  c’est  un  préjugé  en  se  faveur  bu  u 

to‘g‘risida taxmin. 

préjuger

  vi  litt  ou  dr  oldindan  hal  qilib,  yechib  qo‘ymoq;  oldindan  qaror 

qilib  qo‘ymoq;  je  ne  peux  pas  préjuger  de  la  décision  qaror  haqida  men 

oldindan biror narsa deyolmayman. 

prélasser

 

(se)  vpr  maza,  huzur,  gasht  qilib  dam  olmoq;  se  prélasser 

dans un doux farniente bekorchilikdan huzur qilib yastanib yotmoq. 

prélat

 nm prelat (katolik va anglikan cherkovlarida: yuqori mansabga ega bo‘lgan ruhoniy). 

prélatin,

 

ine


  adj  lotin  sivilizatsiyasi,  lotin  tilidan  oldin  bo‘ lgan;  mot  latin, 

italien, d’origine prélatine lotin tilidan oldin kirgan lotin, italyan so‘zi. 

prélavage

 nm oldingi, dastlabki yuvish; oldindan yuvish. 

prêle

 ou prèle nf bot qirqbo‘g‘in. prélèvement

  nm  olish,  yig‘ish,  undirish;  payer  des  impôts  par 

prélèvement automatique sur son compte en banque soliqlarini bankdagi 

hisobidan  avtomatik ravishda o‘ tkazish yo‘li  bilan  to‘lamoq; un prélèvement 

de sang qon olish; faire un prélèvement analiz uchun olish (a’zo, to‘qima). 

prélever


 vt olmoq, bir  qism olmoq, olib qo‘ymoq, ko‘tarmoq; prélever un 

échantillon  namuna  olmoq;  prélevez  cette  somme  sur  mon  compte  bu 

summani mening hisobimdan ko‘taring. 

préliminaire

  adj  dastlabki,  kirish;  discours  préliminaire  kirish  so‘zi 

(kitob, ma’ruzaga). 

préliminaires

  nm  pl  1.  dastlabki  muzokaralar;  vaqtincha  ahd;  les 

préliminaires  de  la  paix  tinchlik  haqidagi  dastlabki  muzokaralar;  2.  bosh 

qismi, boshlanishi; abréger les préliminaires bosh qismini qisqartirmoq. 

prélude

  nm  1.  mus  daromad,  saraxbor;  prelyudiya  (kichikroq  musiqiy asar);  les  préludes  de  Chopin  Shopen  preludiyalari;  3.  kirish,  boshlanish, 

debocha; ce n’est qu’un prélude (à) bu (-ning) boshlanishi xolos. PRÉLUDER

 

PRENDRE 

 

 441 

préluder


  vi  1.  (par)  biror  bo‘lakdan  boshlamoq  (ashulani,  kuyni);  2.  (à) 

biror  narsaning  boshlanishi  bo‘lmoq;  les  incidents  qui  ont  préludé  aux 

hostilités dushmanliklarning boshlanishi bo‘lgan mojarolar. 

prématuré,

 

ée

  adj  1.  bevaqt,  vaqtsiz,  bemahal;  bu  bevaqt  qilingan harakat  bo‘lmasin  deb  qo‘rqaman;  2.  barvaqt,  vaqtidan  ilgari;  barvaqt  o‘lim; 

vaqtidan ilgari tug‘ilgan bola. 

prématurément

 adv barvaqt, vaqtidan ilgari; bemahal, bevaqt. 

préméditation

  nf  ataylab,  atayin,  jo‘rttaga,  qasddan;  meurtre  avec 

préméditation qasddan odam o‘ldirish. 

préméditer

 vt o‘ylab qo‘ymoq; niyat, qasd, yoki mo‘ljal  qilmoq, ko‘ngliga 

tugmoq;  il avait prémédité  sa fuite, de  s’enfuir u qochishni  o‘ylab qo‘ygan 

edi; c’est un crime prémédité bu qasddan qilingan jinoyat. 

prémices


  nf  pl  1.  vieilli  nishona,  yerning  ilk  hosili;  podadagi  birinchi 

tug‘ilganlar;  2.  litt  boshlanishi,  birinchi  qadamlar,  birinchi  narsa,  debocha, 

nishonalar; les prémices de l’hiver qishning birinchi nishonalari. 

premier,


 

ière


 I. adj birinchi, dastlabki, oldingi, ilk; 1. dastlabki, oldingi, ilk, 

birinchi; le premier jour du  mois oyning birinchi kuni; n oyning birinchi kuni, 

birinchi chislo; le premier janvier, le premier de l’an birinchi yanvar, yangi 

yil;  les  premiers  pas  ilk,  birinchi  qadamlar;  son  premier  amour  uning  ilk 

sevgisi, birinchi muhabbati; la première fois ilk bor; à sa premiere venue, il 

n’a  rien  dit  dastlabki  kelishida  u  hech  narsa  demadi;  loc  au  premier,  du 

premier  coup  dastlabki  urinishdayoq;  à  première  vue,  au  premier  abord 

bir  qarashda;  la  première  jeunesse  yoshlikning  ilk  davri;  première 

nouvelle!  yangilik!  (men  birinchi  bor  eshityapman);  arriver  premier,  bon 

premier  birinchi  bo‘lib,  hammadan  oldin  kelmoq;  à  la  première  occasion 

birinchi  qulay  fursatdayoq; 3.  birinchi, birinchi  bo‘lib  joylashgan; la première 

personne  du  singulier,  du  pluriel  birinchi  shaxs  birlik,  ko‘plik;  première 

partie  birinchi  qism,  boshi;  de  la  première  à  la  dernière  ligne  birinchi 

qatoridan oxirgi qatorigacha (boshidan oxirigacha); 4.  litt dastlabki, oldingi; il 

ne retrouvait plus sa ferveur première uning oldingi  intilishlari yo‘q  edi; 5. 

oldingi,  birinchi,  birinchi  joylashgan;  la  première  (rue)  à  droite  o‘ngdan 

birinchisi  (ko‘cha);  au  premier  rang  oldingi  qatorda;  monter  au  premier 

(étage) ikkinchi qavatga ko‘ tarilmoq; 6. har jihatdan birinchi, oliy, eng yaxshi; 

yetakchi,  bosh; première qualité, premier choix  oliy nav; jouer le premier 

rôle  bosh  rolni  ijro  etmoq;  voyager  en  première  (classe)  transportning 

birinchi  klass  joyida  sayohat  qilmoq;  le  premier  ministre  bosh  vazir; 

premier  violon  yetakchi  skripkachi;  7.  birinchi,  noaniq,  sodda;  les  vérités 

premières  hali  to‘la aniqlanmagan  haqiqatlar; nombre  premier sodda son; 

8.  birinchi,  asosiy;  les  causes  premières  birinchi  sabablar;  II.  n  1.  le 

premier, le premier venu birinchi, birinchi kelgan odam; n il, elle est parmi 

les  premiers  u  birinchilar  orasida;  2.  th  jeune  premier,  jeune  première 

birinchi  jazman,  qahramon  ayol;  3.  nm  premyer  (Angliyada);  4.  nm 

topishmoqning  birinchi  iborasi;  mon  premier,  mon  second  mening 

birinchim,  mening  ikkinchim;  loc  adv  en  premier  avvalo,  birinchi  navbatda, 

dastlab;  c’est  ce  qui  doit  passer  en  premier  bu  birinchi  navbatda  o‘ tishi 

kerak bo‘lgan narsa. 

première


 nf 1. th premyera; 2. birinchi marta sodir bo‘layotgan narsa; une 

première  dans  l’histoire  de  l’alpinisme  alpinizm  tarixida  birinchi;  loc  fam 

de première! oliy nav, ajoyib! 3. bitiruv sinfidan oldingi sinf;  4. birinchi  tezlik 

(avtomobilda); passer la (en) première birinchi tezlikka o‘ tmoq. 

premièrement

 adv birinchidan, birinchi navbatda, birinchi o‘rinda. 

premier-né,

 

première-née adj, n to‘ng‘ich. 

prémisse


 log. Asos, dalil bo‘la oladigan hukm. 

prémolaire

 nf kichik oziq tish. 

prémonition

 nf oldindan sezish, ko‘ngilga kelish, ko‘ngil sezishi. 

prémonitoire

 adj oldindan seziladigan, ko‘ngilga kelgan. 

prémunir


 I. vt litt ehtiyot qilmoq, saqlamoq;  je voudrais  vous prémunir 

contre  ce  danger  men  sizni  bu  xavfdan  ehtiyot  qilmoqchi  edim;  II.  se Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   173   174   175   176   177   178   179   180   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling