Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet178/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   238

prémunir vpr ehtiyot bo‘lmoq, saqlanmoq; comment se prémunir contre le 

froid? sovuqdan qanday saqlansa bo‘ ladi? 

prenant,

 

ante adj 1. dr partie prenante oluvchi tomon; 2. maftun etuvchi, 

o‘ziga mahliyo qiluvchi, maftunkor, o‘ziga jalb etuvchi; un film prenant o‘ziga 

mahliyo qiluvchi film; une voix prenante maftunkor ovoz. 

prénatal,

 

ale,


 

als


  adj  tug‘ishdan,  ko‘z  yorishdan  oldingi;  allocations 

prénatales tug‘ishdan oldingi nafaqa. 

prendre

1

 I. vt 1. olmoq;  qo‘liga olmoq; prendre un objet à pleine  main biror  narsani  qo‘lida  mahkam  ushlab  olmoq;  je  te  défends  de  prendre  ce 

livre  men  senga  bu  kitobni  olishni,  kitobga  tegishni  taqiqlayman;  prendre 

qqch des  mains de qqn biror  narsani  biror kishining qo‘lidan  tortib olmoq; 

loc prendre une affaire en  main biror ishni o‘z qo‘liga  olmoq; prendre qqn 

par  la  taille  biror  kimsani  belidan  quchmoq;  prendre  dans  ses  bras  o‘z 

quchog‘iga olmoq; prendre qqch sur soi o‘z zimmasiga, o‘z ustiga olmoq; 

prendre sur  soi de o‘ziga zarur, ma’qul  topmoq; il  a pris  sur  lui de venir 

malgré sa fatigue charchaganiga qaramay, u kelishni o‘ziga zarur  topdi; 2. 

o‘zi bilan  olmoq; n’oublie pas de prendre ton parapluie zontigingni olishni 

unutma; il prit son chapeau et ses gants u shlapa va qo‘lqoplarini kiydi; loc 

prendre des gants avec qqn biror kishi bilan ehtiyot bo‘lib muomala qilmoq; 

prendre  du  pain  non  olmoq  (sotib  olmoq);  3.  qabul  qilmoq,  kutmoq;  le 

coiffeur  m’a  pris  à  5  heures  sartarosh  meni  soat  5da  qabul  qildi;  je 

passerai  vous  prendre  chez  vous  men  uyingizga  sizni  olib  ketgani  kirib 

o‘taman;  4.  kirishmoq,  tutmoq,  munosabatda  bo‘lmoq;  prendre  la  vie  du 

bon  côté  hayotni  yaxshi  tomonidan  tutmoq;  il  n’est  pas  à  prendre  avec 

des  pincettes  uning  kayfiyati  yomon;  à  tout  prendre  oqibatda,  qisqasini 

aytganda;  prendre  bien,  mal  qqch  biror  narsani  yaxshi,  yomon  ma’noda 

qabul  qilmoq;  prendre  qqn,  qqch  au  sérieux,  à  la  légère,  à  cœur  biror 

kimsani, narsani jiddiy, hazilga, ko‘ngliga olmoq; si vous le prenez aisi agar 

siz  buni  shunday  qabul  qilsangiz;  prendre  qqn  en  amitié  kimnidir  do‘st 

tutmoq;  prendre  qqn,  qqch  en  horreur,  en  grippe  kimnidir,  nimanidir 

yomon  ko‘rmoq,  jini  suymaslik;  5.  olmoq,  o‘ziniki  qilib  olmoq;  il  a  pris  un 

pseudonyme u  tahallus oldi; prendre une habitude odat  qilib olmoq, odat 

chiqarmoq;  6.  o‘ lchamoq,  aniqlamoq;  prendre  des  mesures  o‘lchamoq, 

o‘lchovini  olmoq;  prenez  votre  température  issiqligingizni  o‘lchang;  7. 

olmoq;  yozib,  ifodalab,  tasvirga  tushirib  olmoq;  prendre  des  notes,  une 

photo yozib, belgilab, konspekt qilib olmoq, rasm olmoq; 8. olmoq, yollamoq, 

ishga  olmoq, qabul qilmoq; on ne prend plus personne  à l’usine zavodga 

boshqa hech kimni ishga olishmayapti; prendre pour, comme, à, en sifatida 

olmoq, qabul qilmoq; il l’a prise comme assistante u uni assistentlikka oldi; 

prendre  à  témoin,  prendre  pour  juge  guvohlikka,  hakam likka  olmoq;  9. 

(pour)  birini  boshqasining  o‘rniga  qabul  qilmoq,  birini  boshqasi  deb 

o‘ylamoq,  birini  boshqasi  bilan  alishtirmoq;  prendre  une  personne  pour 

une  autre  bir  kishini  boshqasi  bilan  alishtirib  yubormoq,  o‘xshatmoq;  pour 

qui me prenez-vous? meni kimga o‘xshatyapsiz, meni kim deb o‘ylayapsiz? 

prendre ses désirs pour des  réalités orzularini  bor haqiqat deb o‘ylamoq; 

10.  ichmoq,  yemoq,  iste’mol  qilmoq,  qabul  qilmoq;  prendre  son  café 

qahvasini ichmoq; prendre un  verre  bir stakan  ichmoq; que prenez-vous? 

nima ichasiz?  vous prenez,  vous prendrez de la viande ou du poisson? 

nima olasiz, yeysiz, go‘sht olasizmi, yeysizmi yoki baliq; prendre un cachet 

hapdori  ichmoq;  prendre  le  frais  ochiq  havodan  nafas  olmoq;  prendre  un 

bain  vanna  qabul  qilmoq;  11.  olmoq;  o‘ziniki  qilib,  egallab  olmoq;  prendre 

qqch  par  force,  par  ruse  biror  narsani  kuch,  ayyorlik  bilan  egallab  olmoq; 

loc  c’est  à  prendre  ou  à  laisser  yoki…  yoki;  ikkovidan  biri;  tanlash  kerak, 

tanlang; 12. olmoq,  talab qilmoq; combien prend-il?  qancha oladi? qancha 

turadi,  narxi  qancha?; ce travail  me prendra une heure  bu  ish mening  bir 

soat vaqtimni  oladi; 13. fam yemoq;  il a pris un coup de pied  u  tepki yedi; 

14. kuch  bilan  egallab  olmoq; prendre d’assaut shitob bilan egallab olmoq; 

prendre  le  pouvoir  hokimiyatni  egallab  olmoq;  15.  prendre  qqch  à  qqn 

birovning narsasini olib qo‘ymoq, o‘g‘irlab olmoq, egallab olmoq; il lui a pris 

son  argent  u  uning  pulini  olib  qo‘ydi;  prendre  la  place  de  qqn  birovning 

joyini  egallab  olmoq;  16.  tutib,  ushlab  olmoq;  prenez-le  vivant!  uni  tirik 

tutinglar!  être  pris  tutilib,  ushlanib  qolmoq;  être  pris  dans  l’engrenage 

sharoit qurboni bo‘lmoq; le navire est pris par (dans) les glaces kema muz 

tutquni bo‘lib qoldi; 17. o‘z izniga solmoq, qo‘lga olmoq, zabt etm oq; prendre 

qqn par la douceur biror kishini yumshoqlik bilan o‘z izniga solmoq; savoir 

prendre qqn biror kishiga qanday yondashishni bilmoq; 18. biror kishini biror 

ish  ustida  tutib  olmoq,  ushlab  olmoq;  prendre  qqn  en  faute,  en  flagrant 

délit biror kishini ayb  ustida,  jinoyat ustida  tutib, ushlab  olmoq; il les a pris 

au dépourvu  u  ularni g‘aflatda  qoldirib  tutib oldi; je  vous  y prends! qo‘lga 

tushdingizmi!  on  ne  m’y  prendra  plus!  meni  boshqa  qo‘lga PRENDRE

 

PRÈS 

 

 442 

tushirisholmaydi;  19.  egallab  olmoq,  qamrab  olmoq  (his-tuyg‘u);  les 

douleurs  la  prirent  brusquement  to‘satdan  uni  og‘riq  tutdi;  être  pris  de 

vertiges  boshi aylanib ketmoq; qu’est-ce qui vous (te) prend?  qiziqmisiz, 

qiziqmisan?  impers  il  me  prend  l’envie  d’aller  le  voir  uni  borib  ko‘rgim 

kelyapti;  20.  bien,  mal  prend  de  yaxshilikka,  yomonlikka  olib  kelmoq;  mal 

lui  a  pris  de  mentir  mushkul  ahvol  uni  yolg‘on  gapirishga  olib  keldi;  21. 

foydalanishga, bo‘lishga kirishmoq; prendre le deuil motam libosini kiymoq; 

prendre  la  plume  qo‘liga  qalam  olmoq  (yozmoq);  prendre  le  lit  ko‘rpa-

to‘shak qilib yotib qolmoq; prendre l’avion, le train, sa voiture samolyotga, 

poyezdga, o‘z mashinasiga o‘ tirmoq; prendre la porte chiqib ketmoq, jo‘nab 

qolmoq; prendre la  mer kemaga, sayohatga chiqmoq; prendre la route, un 

raccourci yo‘lga tushmoq, qisqa yo‘lni tanlamoq; prenez à droite, sur votre 

gauche, par là o‘ngga, chapga,  bu  tomonga oling;  22. o‘z xohishiga qarab 

ish  tutmoq;  prendre  le  temps  de,  prendre  son  temps  shoshmaslik; 

prendre congé xayrlashmoq; 23. biror qarorga,  fikrga kelmoq; prendre une 

attitude, une décision biror fikrga, qarorga kelmoq; prendre la fuite juftakni 

rostlab  qolmoq;  prendre  du  repos  dam  olmoq;  prendre  la  parole  so‘z 

olmoq,  so‘zga  chiqmoq;  prendre  l’avantage  sur  qqn  birovdan  ustun 

kelmoq;  prendre  possession  egallab  olmoq,  egalik  qilmoq;  loc  prendre 

position  tanlamoq;  prendre  soin  de  qayg‘urmoq,  ehtiyot  qilmoq;  ehtiyot 

bo‘lmoq;  prenez  la  peine  d’entrer  marhamat  qilib  kiring;  24.  o‘zgarmoq, 

boshqacha tus olmoq; prendre une bonne, une mauvaise tournure yaxshi, 

yomon  tus  olmoq;  prendre  de  l’âge  qarimoq,  yoshi  o‘ tmoq;  prendre  des 

couleurs,  du  poids  rang  kirmoq,  og‘irlashmoq;  il  y  prend  goût  u  unga 

o‘rganib qoldi, mazasini bilib  qoldi; loc prendre  peur  qo‘rqmoq; 25.  ta’siriga 

berilmoq; prendre feu yonib ketmoq, o‘ t olmoq; prendre froid shomallamoq; 

prendre  du  mal  biror  joyini  og‘ritib  olmoq;  II.  se  prendre  vpr  1.  ilinmoq, 

tushib  qolmoq;  moucheron  qui  se  prend  dans  une  toile  d’araignée 

o‘rgamchik  to‘riga  tushib  qolgan  mayda  chivin;  il  se  prenait  à  son  propre 

jeu u o‘zi  bilmagan holda  ishga  berilib ketgan edi; 2. (à) o‘zini ayblamoq; il 

ne  pourra  s’en  prendre  qu’à  lui-même  bunda  u  faqat  o‘zinigina  ayblashi 

mumkin,  faqat  o‘zi  aybdor;  3.  (de)  biror  his-tuyg‘u  bilan  to‘lib  toshmoq, 

chuqur  his  qilmoq;  se  prendre  d’amitié  pour  qqn  biror  kishiga  nisbatan 

chuqur  do‘stlikni  his  qilmoq;  4.  s’y  prendre  kirishmoq,  boshlamoq,  qila 

boshlamoq;  il s’y est  mal pris u  buni yomon  boshladi;  s’y prendre à deux 

fois o‘ziga ishonmay kirishmoq, chamalab ko‘rmoq; savoir s’y prendre biror 

narsaga yaxshi kirishmoq;  il faudra s’y prendre à l’avance  bunga  oldinroq 

kirishish  kerak  bo‘ladi;  5.  qaralmoq,  hisoblanmoq,  qabul  qilinmoq;  se 

prendre au sérieux jiddiy qabul qilinmoq, jiddiy tus olmoq; se prendre pour 

o‘zini  tasavvur  qilmoq,  tasavvur  etmoq,  hisoblamoq;  se  prendre  pour  un 

génie  o‘zini  dono  deb  hisoblamoq;  se  prendre  pour  qqn  o‘zini  kimdir  deb 

tasavvur qilmoq;  péj pour qui  se prend-il? u o‘zini kim  deb o‘ylayapti, kim 

deb  tasavvur  qilyapti?  6.  bir-birini  ushlamoq,  tutmoq,  ushlashmoq;  elles  se 

sont prises par la main ular qo‘l ushlashdi; 7. o‘zaro almashtirmoq; elles se 

sont pris leurs  affaires  ular narsalarini o‘zaro  almashtirdilar;  médicament 

qui se prend avant les repas ovqatdan oldin ichiladigan dori. 

prendre


2

  vi  1.  qotmoq,  quyuqlashmoq;  la  mayonnaise  commence  à 

prendre  mayonez  quyuqlasha  boshladi;  2.  yopishib  qolmoq,  tagiga  olmoq; 

aliment  qui  prend  au  fond  de  la  casserole  kastrulkaning  tagiga  yopishib 

qolgan  ovqat;  2.  tutmoq,  tutib  ketmoq,  tomir  otmoq,  tomir  chiqarmoq 

(o‘simlik); la bouture a pris qalamcha  tomir otdi; 3. yonib,  tutashib ketmoq 

(olov); le feu prendra si tu ajoutes du papier qog‘oz solsang olov  tutashib 

ketadi;  4.  o‘z  ta’sirini  ko‘rsatmoq;  vaccin  qui  prend  o‘z  ta’sirini 

ko‘rsatayotgan  emlash;  c’est  une  mode  qui  ne  prendra  pas  bu  keng 

tarqalolmaydigan  moda;  à  d’autres,  ça  ne  prend  pas!  boshqa  birovga 

ayting, bu yutuqqa erisholmaydi! 

preneur,


 

euse


 n 1. oluvchi, sotib oluvchi, xaridor; je suis preneur men 

xaridor; 2. loc preneur de son tovush olgich. 

prénom

 nm ism, nom, ot; elle n’aime pas le prénom que lui ont donné ses parents u ota-onasi qo‘ygan ismni yoqtirmaydi. 

prénommer

  I.  vt  ism,  nom,  ot  bermoq,  qo‘ymoq;  atamoq;  on  l’a 

prénommé Jean, il est prénommé Jean  unga Jan  deb ism qo‘yishdi,  ism 

qo‘yildi;  II.  se  prénommer  vpr  nomlanmoq,  ism  bilan  atalmoq;  comment 

vous  prénommez-vous?  ismingiz  nima?  un  prénommé  Jean  Jan  degan 

odam. 

prénuptial, 

ale,


 

aux


  adj  nikoholdi,  nikohdan  oldingi;  des  examens 

médicaux prénuptiaux nikoholdi tibbiy ko‘rik. 

préoccupant,

 

ante  adj  tashvishga  soluvchi,  tashvishlantiruvchi, 

tashvishli, xavotirli; la situation est préoccupante vaziyat tashvishli. 

préoccupation

  nf  tashvish,  xavotir;  c’est  leur  préoccupation  majeure 

bu ularning eng katta tashvishi. 

préoccupé,

 

ée

  adj  tashvishli,  xavotirga  tushgan,  o‘ychan;  il  a  l’air préoccupé en ce moment u shu kunlarda juda tashvishli ko‘rinadi. 

préoccuper

 I. vt 1. tashvishga, xavotirga solmoq,  tashvishlantirmoq; ces 

problèmes  me  préoccupent  depuis  longtemps  bu  masalalar  meni 

ko‘pdan  beri  tashvishlantirib  yuribdi;  2.  butunlay  qamrab  olmoq,  domiga 

tortmoq;  cette  idée  le préoccupe bu  g‘oya  uni butunlay  qamrab  oldi; II.  se 

préoccuper  vpr  tashvishlanmoq,  xavotirlanmoq;  tashvishga,  xavotirga 

tushmoq;  il  ne  s’en  préoccupait  guère  u  bu  haqida  butunlay 

tashvishlanmay qo‘ygan edi. 

préparareur,

 

trice


  n  1.  laborant,  laboratoriyada  ilmiy  sinovlar  olib 

boruvchi odam; 2. préparateur en pharmacie dorixona xodimi. 

préparatifs

  nm  pl  tayyorgarlik(lar),  hozirlik(lar);  les  préparatifs  du 

départ jo‘nash hozirliklari. 

préparation

 nf 1.  tayyorlash; la préparation du repas, des plats ovqat 

tayyorlash,  pishirish;  2.  preparat;  des  préparations  pharmaceutiques 

farmasevtik  preparatlar;  3.  tayyorlash,  tashkil  qilish;  la  préparation  d’une 

fête  bayramni  tashkil  qilish;  4.  tayyorlash,  tarbiyalash,  o‘qitish,  o‘rgatish;  la 

préparation  des  candidats  au  baccalauriat  bakalavrlikka  nomzodlarni 

tayyorlash; préparation militaire dastlabki harbiy tayyorgarlik. 

préparatoire

 adj tayyorlov, tayyorlovchi; travail préparatoire tayyorgarlik 

ishlari;  cours  préparatoire  boshlang‘ ich  tayyorlov  sinfi;  classes 

préparatoires  aux  grandes  écoles  oliy  o‘quv  yurtlarida  tayyorlov 

bosqichlari. 

préparer


 I. vt 1. tayyorlamoq; tartibga keltirmoq, solmoq; je vais préparer 

votre  chambre  men  xonangizni  tayyorlab  qo‘yaman;  préparer  la  table 

dasturxon  tuzamoq; préparer  la voie, le terrain yo‘lni, maydonni  tuzatm oq; 

elle  prépare  le  repas  u  ovqat  pishiryapti;  2.  tayyorlamoq,  hozirlamoq, 

tashkillashtirmoq;  il  a  préparé  soigneusement  son  départ  u  o‘z  safarini 

puxta  tayyorladi; un coup préparé de longue  main oldindan  tayyorlangan 

zarba; le professeur  a préparé  son cours  o‘qituvchi  leksiyasini  tayyorladi; 

préparer un examen  imtihonga  tayyorlanmoq; préparer une grande école 

oliy maktabga  tayyorgarlik ko‘rmoq; 3.  tayyorlab qo‘ymoq; préparer l’avenir 

kelajakni tayyorlab qo‘ymoq; préparer qqch à qqn biror kishiga biror narsani 

tayyorlab qo‘ymoq; on lui a préparé une surprise unga kutilmagan yangilik 

tayyorlab  qo‘yishdi;  4.  tayyorlamoq,  tayyorlab,  ko‘niktirib  qo‘ymoq;  II.  se 

préparer vpr 1. tayyorlanmoq, shaylanmoq; tayyorgarlik, hozirlik ko‘rmoq; se 

préparer  au  combat,  à  combattre  jangga,  jang  qilishga  tayyorlanmoq;  2. 

tayyorlanmoq;  la  cuisine  où  se  prépare  le  repas  ovqat  tayyorlanadigan 

oshxona; 3. yaqinlashmoq, muqarrar bo‘lib qolmoq; je crois qu’un orage se 

prépare  menimcha  momaqaldiroq  yaqinlashyapti;  impers  il  se  prépare 

quelque chose de grave muhim bir narsa tayyorlanyapti. 

prépondérance

 nf ustunlik, ortiqlik. 

prépondérant,

 

ante adj muhim, katta, ustun, hal qiluvchi, ortiq; jouer un 

rôle  prépondérant  muhim  rol  o‘ynamoq;  la  voix  du  président  est 

prépondérante prezidentning ovozi hal qiluvchi. 

préposé,


 

ée

  n  1.  xizmatchi;  la  préposée  au  vestiaire  garderob xizmatchisi, garderobchi; 2. pochtalon. 

préposer


  vt  qarab,  nazorat  qilib  turish  uchun,  qo‘ymoq,  tayinlamoq, 

belgilamoq; ils étaient préposés au nettoyage de l’immeuble ular imoratni 

yig‘ishtirishga tayinlanishgan edi. 

prépositif,

 

ive


  adj  old  ko‘makchili,  predlogli;  locution  prépositive 

murakkab old ko‘makchi. 

préposition

 nf gram old ko‘makchi, predlog. 

prérogative

  nf  alohida  huquq,  im tiyoz;  les  prérogatives  dont 

jouissaient les nobles zodagonlarning  alohida huquqlari;  les prérogatives 

de l’artiste artistning im tiyozlari. 

près

  adv  yaqinda,  yaqin  joyda,  yaqinida,  yonida,  yonma-yon;  il  habite assez  près,  tout  près  u  yaqinginada,  juda  yaqinda  yashaydi;  venez  plus 

PRÉSAGE

 

PRÉSENTER 

 

 443 

près  yaqinroq  keling;  pas  si  près!  unchalar  yaqin  emas!  loc  adv  de  près 

yaqindan;  regarder  de  près,  de  trop  près  yaqindan,  o‘ta  yaqindan 

qaramoq;  se  raser  de  près  soqolini  qirtichlab  olmoq;  connaître  qqn  de 

près  biror  kishini  yaqindan  tanimoq;  examiner  de  près  sinchiklab 

o‘rganmoq;  loc ne pas y  regarder de  si près, de trop près  talabchan, o‘ ta 

talabchan bo‘lmaslik; deux événements qui  se  suivent de près  birin-ketin 

sodir  bo‘ladigan ikki voqea;  loc  prép près de yaqinida, yonida, oldida; près 

d’ici  bu  yerga  yaqin  joyda,  yaqinda;  tout  près  de  Paris  Parijning 

yonginasida;  s’assoir  près  de  qqn  birovning  yonida  o‘ tirmoq;  loc  fam  être 

près de son argent, de  ses intérêts o‘z manfaatini o‘ylamoq, ko‘zlamoq; il 

en  manque  près  de  la  moitié  yarmidan  kamrog‘i  yetishmayapti;  il  était 

près de  mourir u  o‘lay deb  qolgan edi; il est près de  midi  tush bo‘lay deb 

qoldi; à peu près deyarli, qariyb; l’hôtel était à peu près vide mehmonxona 

deyarli bo‘sh edi; à peu près six mille hommes qariyb olti ming odam; il y a 

à  peu  près  vingt  minutes  qariyb  yigirma  minut  oldin;  à  peu  de  chose(s) 

près  -tacha;  il  y  en  a  mille,  à  peu  de  choses  près  mingtacha  bor;  à 

beaucoup  près  juda  katta  farq  bilan;  à  cela  près  bundan  tashqari;  il  se 

sentait heureux, à cela près qu’il n’avait pas un sou u o‘zini baxtli his etar 

edi,  bundan  tashqari  uning  bir  chaqasi  ham  yo‘q  edi;  à  qqch  près  -gacha 

(aniqlik  darajasini  bildiradi);  mesure  au  millimètre  près  millimetrgacha 

aniqlikdagi  o‘lchov;  calculer  au  centime  près  tiyinigacha  hisoblamoq;  il 

n’en  est  pas  à  cent  francs  près  yuz  frank  farq  uning  uchun  hech  gap 

emas. 


présage

  nf  belgi,  alomat,  nishona;  croire  aux  présages  alomatlarga 

ishonmoq. 

présager


  vt  1.  litt  bashorat  qilmoq,  oldindan  xabar  bermoq,  darak 

bermoq;  cela ne présage  rien de bon  bu  hech qanday yaxshilikdan  darak 

bermaydi;  2.  oldindan ko‘rmoq, payqamoq, sezmoq, kelajakni ko‘rmoq; cela 

me laisse présager le pire bu menga yomonroq narsani ko‘rsatyapti. 

pré-salé

 nm 1. sho‘rxok yerda boqilgan qo‘y; 2. sho‘rxok yerda  boqilgan 

qo‘y go‘shti. 

presbyte


  n,  adj  yaqindagi  narsalardan  ko‘ra  uzoqdagi  narsalarni 

yaxshiroq,  aniqroq  ko‘radigan  (odam);  on  devient  presbyte  avec  l’âge 

odam  yoshi  o‘ tishi  bilan,  yaqindagidan  ko‘ra  uzoqdagini  yaxshi  ko‘radigan 

bo‘lib qoladi. 

presbytère

 nm ruhoniyning uyi. 

presbytie

  nf  yaqindagi  narsalardan  ko‘ra  uzoqdagi  narsalarni  yaxshiroq, 

aniqroq ko‘rish. 

préscience

 nf litt oldindan ko‘rish, oldindan sezish, bilish. 

préscolaire

 

adj 


maktab 

yoshigacha 

bo‘lgan, 

maktabgacha; 

l’enseignement préscolaire maktabgacha tarbiya. 

prescription

1

  nf  dr  qonun  bo‘yicha  belgilangan  muddat,  vaqt;  délai  de prescription  davo  muddati;  on  ne  peut  plus  le  poursuivre,  il  y  a 

prescription uni ta’qib qilib bo‘lmaydi, muddat o‘ tdi. 

prescription

2

 nf ko‘rsatma, yo‘l-yo‘riq, maslahat; les prescriptions d’un médecin vrach ko‘rsatmasi, retsept. 

prescrire

  vt  1.  buyruq,  farmoyish  bermoq,  buyurmoq,  amr  qilmoq;  les 

formes  que  la  loi  a  prescrites  qonun  buyurgan,  qonun  tomonidan 

belgilangan  amallar;  le  médecin  a  prescrit  des  remèdes,  un  traitement 

vrach dori, muolaja,  tayinladi; 2. talab qilmoq, majbur qilmoq; l’honneur, les 

circonstances  nous  prescrivent  de  continuer  notre  action  or-nomus, 

shart-sharoit bizdan faoliyatimizni davom ettirishni talab qiladi. 

prescrit,

 

ite  adj  tayinlangan,  belgilangan,  aytilgan;  au  jour  prescrit 

belgilangan kun; ne pas dépasser la dose prescrite belgilangan  dozadan 

oshirib yuborilmasin. 

préséance

 nf kattalik, ulug‘lik, yuqorilik (yosh, martaba, mavqe jihatidan); 

respecter les préséance kattalikni hurmat qilmoq. 

présélection

 nf dastlabki, oldingi, birinchi tanlov. 

présence

  nf  1.  hozir  bo‘lish,  bor  bo‘lish,  borlik  (odam);  la  présence  de 

son  ami  le  réconfortait  o‘rtog‘ining  borligi  unga  madad  berar  edi;  fuir, 

éviter  la  présence  de  qqn  biror  kishining  bor  bo‘lishidan,  hozir  bo‘lishidan 

qochish; faire acte de présence nomiga hozir bo‘lmoq; signer la feuille de 

présence  qatnashganlik,  borlik  varaqasiga  qo‘l  qo‘ymoq;  en  présence  de 

oldida, ishtirokida; dresser un acte en présence de témoins  guvohlarning 

oldida akt  tuzmoq; en présence yuzma-yuz, bir birining oldida; laisser deux 

personnes en présence ikki kishini yuzma-yuz qoldirmoq; les deux armées 

en  présence  yuzma-yuz,  qarama-qarshi  turgan  ikki  armiya;  2.  o‘z  ta’sirini 

o‘tkazish,  ishlariga  aralashish;  la  présence  française  en  Océanie 

Fransiyaning  Okeaniyaga  o‘z  ta’sirini  o‘ tkazishi;  3.  hamroh,  yo‘ldosh;  son 

vieux  chat est la  seule présence qu’il supporte uning  toqat qila oladigan 

hamrohi yolg‘iz qari mushuk; présence d’esprit  dadillik, o‘zini yo‘qotmaslik, 

hozirjavoblik;  4.  borlik,  mavjudlik;  sondages  ont  révélé  la  présence  de 

pétrole zondlash neftning borligini aniqladi. 

présent

1

, 

ente


 adj 1.  bor, shu yerda hozir bo‘lgan, qatnashayotgan; les 

personnes  ici  présentes  shu  yerda  hozir  bo‘ lgan  kishilar;  être  présent  à 

une réunion majlisda qatnashmoq, hozir bo‘lmoq;  métal présent dans un 

minerai rudadagi mavjud metall; présent à l’esprit, à la  mémoire xotirada 

saqlanadigan, unutilmaydigan, unutilmas; 2.  hozirgi, shu vaqtdagi, paytdagi, 

shu  kungi;  les  circonstances  présentes  hozirgi  shart-sharoitlar;  l’instant 

présent, la  minute présente ayni daqiqa; 3. bu, shu, mana shu, ushbu; la 

présente lettre ushbu xat; nf par la présente ushbu (xat) orqali;  4.  hozirgi 

zamondagi, hozirgi zamon; participe présent hozirgi zamon sifatdoshi. 

présent


2

 nm 1. hozirgi davr, hozirgi zamon, vaqt, shu,  hozirgi kun; vivre 

dans  le  présent  hozirgi  kun  bilan  yashamoq;  le  présent  me  suffit,  me 

satisfait shu kunim menga yetadi, meni qoniqtiradi; loc adv à présent endi, 

hozir,  endilikda, hozirgi paytda; à présent allons-nous-en!  endi,  bu yerdan 

ketdik!  dès  à  présent  shu  kundan  boshlab,  hozirdan  e’ tiboran,  bundan 

buyon, bundan keyin, minba’d; loc prép à présent que chunki endi, endi… Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling