Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   238

aspirer


 vt 1. nafas olmoq;  aspirer l’air  à pleins poumons chuqur nafas 

olmoq; 2. so‘rmoq, emmoq, shimmoq; aspirer une boisson avec une paille 

ichimlikni  poxolpoya  yordam ida  so‘rib  ichmoq;  3.  intilmoq,  harakat  qilmoq; 

tirishmoq;  urinmoq;  aspirer  à travailler  ishlashni  juda xohlamoq; aspirer à 

la paix tinchlikka harakat qilmoq. 

aspirine


 nf aspirin, isitma dori; un cachet d’aspirine aspirin tabletkasi. 

assagir


 I. vt esini,  aqlini kirgizmoq, es-hushli qilmoq, og‘ir, vazmin,  bosiq 

qilib qo‘ymoq; tiyib qo‘ymoq; le mariage l’a assagi uylanganidan so‘ng u es-

hushini yig‘ib oldi; II. s’assagir vpr aqli kirmoq, es-hushini yig‘ishtirib olmoq, 

og‘ir, vazmin, bosiq bo‘lib qolmoq, o‘zini tiyib olmoq. 

assagissement

 nm tinchish,  tinchlanish, yupanish, ovunish,  taskin, orom  

topish; tinchitish, tinchlantirish, yupatish, bosis h, taskin, orom berish. 

assaillant, ante

 I. adj hamla  qilayotgan, hamla  qiluvchi;  tashlanayotgan; 

II. nm bosqinchi, dushman. 

assaillir

 vt 1. tashlanmoq, hamla qilmoq, chovut solmoq; être assailli par 

les  malfaiteurs  bosqinchilar  hamlasiga  duchor  bo‘lmoq;  2.  o‘rab  olmoq, 

o‘rtaga  olmoq,  qurshab  olmoq;  le  ministre  était  assailli  par  des 

journalistes  vazirni  jurnalistlar  o‘rab  olgan  edilar;  3.  ko‘mib  tashlamoq, 

ko‘mmoq; assaillir qqn de pierres tosh yog‘dirmoq, toshbo‘ron qilmoq; 4. fig 

yog‘dirmoq,  ko‘mib  tashlamoq;  assaillir  qqn  de  questions  biror  kimsani 

savolga  ko‘mib  tashlamoq;  5.  bosmoq,  qoplamoq;  des  difficultés 

m’assaillent meni qiyinchiliklar bosib qoldi. 

assainir


  vt  1.  sog‘lomlashtirmoq,  yaxshilamoq,  tozalamoq;  assainir  une 

ville  shaharni  sog‘lomlashtirmoq;  assainir  l’atmosphère  atm osferani, 

vaziyatni  sog‘lomlashtirmoq;  2.  fig  écon  sog‘lomlashtirmoq;  bir  me’yorga 

keltirmoq; assainir la monnaie pul tizimini mustahkamlamoq. 

assainissement

  nm  1.  sog‘lomlashtirish,  yaxshilash;  l’assainissement 

d’une  région  joyni  sog‘lomlashtirish;  2.  melioratsiya  (yerlarni  tubdan 

yaxshilash,  qishloq  xo‘jaligi  uchun  yaroqli  qilish  ishi  va  chora  tadbirlari  ishi 

majmui); 

3. 


écon 

mustahkamlash, 

yaxshilash, 

sog‘lomlashtirish; 

l’assainissement  du  marché  bozorni  yaxshilash;  l’assainissement  de  la 

monnaie pul muomalasini mustahkamlash. 

assaisonnement

 nm 1. ziravor, dorivor, qayla kabilar; 2. ovqatga ziravor, 

dorivor qo‘shish. 

assaisonner

  vt  1.  ovqatga  ziravor,  dorivor  solmoq,  ovqatga  xushxo‘r 

qiladigan  narsa  qo‘shmoq  (qatiq,  murch,  tuz,  qalampir  va  shu  kabilar); 

assaisonner  la  salade  salatga  ziravor  solmoq;  2.  fig  qo‘shmoq,  bezamoq, 

boyitmoq;  assaisonner  un  récit  de  bons  mots  hikoyaga  qochiriq  gaplar 

qo‘shmoq, hikoyani qochiriq gaplar bilan boyitm oq. 

assassin


 I. nm qotil, odamkush; II.  adj plais o‘ldiradigan, halok qiladigan, 

halokatli; des regards assassins qotil nigohlar. 

assassinat

 nm qotillik; o‘ldirish, o‘ldirib ketish, qatl etish. 

assassiné, ée

 adj o‘ldirilgan, qatl etilgan. 

assassiner

 vt o‘ldirmoq, o‘ldirib qo‘ymoq, qatl etmoq. 

assaut

  nm  1.  hujum,  qattiq  hujum;  l’assaut  d’une  forteresse  qal’aga hujum;  monter,  partir  à  l’assaut  qattiq  hujumga  o‘ tmoq;  donner  l’assaut 

qattiq  hujum  bilan  egallamoq;  2.  fig  shiddat,  birdan  kuchayish  (shamol); 

xuruj,  xuruj  qilish,  tutish,  tutib  qolish  (kasallik);  3.  sport  mashq,  musobaqa; 

faire  assaut  de  qqch  avec  qqn  biror  kimsa  bilan  biror  narsada 

musobaqalashmoq. 

asséché, ée

 adj qurigan, suvi qochgan, qovjiragan, qaqroq. 

assécher


  I.  vt  quritmoq,  suvini  quritmoq,  zahini  qochirmoq,  qaqratmoq; 

assécher  un  marais  botqoqlikni  quritmoq;  II.  s’assécher  vpr  qurimoq, 

sergimoq, suvi qochmoq. 

assemblage

  nm  1.  qo‘shish,  biriktirish,  mahkamlash,  ulash;  2.  techn 

nabor, to‘plam, komplekt (asboblar). 

assemblée

  nf  1.  bir  joyga  yig‘ilgan  kishilar,  tomoshabinlar,  tinglovchilar, 

auditoriya;  cette  fête  a  réuni  une  nombreuse  assemblée  bayramga  juda 

ko‘p  kishilar  yig‘ildi;  2.  assambleya;  majlis,  kengash;  assemblée  générale 

de  l’ONU  BM Tning  Bosh  assambleyasi;  tenir  une  assemblée  générale 

umumiy  majlis  chaqirmoq;  présider  une  assemblée  yig‘ilishga  raislik 

qilmoq. 

assembler

  I.  vt  1.  bir  joyga  yig‘moq,  to‘plamoq;  assembler  la  foule 

xalqni  to‘plamoq;  2.  yig‘moq,  montaj  qilmoq,  birlashtirmoq,  ulamoq,  tikib 

ulamoq,  to‘plamoq;  assembler  les  pièces  d’une  machine  mashina 

qismlarini  yig‘moq;  II.  s’assembler  vpr  yig‘ ilmoq,  to‘planmoq,  birlashmoq; 

prov qui se ressemble s’assemble o‘xshatmasdan uchratm as. 

assener


  ou 

asséner


  vt  urmoq,  zarba  bermoq;  asséner  un  coup  de 

bâton sur la tête tayoq bilan boshga urmoq. 

assentiment

  nm  rozilik,  ma’qullash;  donner  son  assentiment  à  qqch 

biror  narsaga  o‘z  roziligini  bermoq,  biror  narsani  ma’qullamoq;  obtenir 

l’assentiment de qqn birovning roziligini olmoq. 

asseoir

 I. vt 1. o‘ tirg‘izmoq, o‘ tqizmoq; asseoir un enfant sur une chaise bolani  kursiga  o‘ tqizmoq;  2.  o‘rnatmoq,  mustahkam lamoq;  asseoir  son 

autorité o‘z obro‘-e’ tiborini mustahkamlamoq; II. s’asseoir vpr o‘tirmoq. 

assermenté, ée

 adj qasamyod qilgan; qasamyod qildirilgan. 

assertion

 nf mulohaza, fikr (odatda to‘g‘ri deb aytilgan fikr, mulohaza). 

asservir

  I.  vt  qul  qilmoq,  asoratga  solmoq;  bo‘ysundirmoq;  asservir  un 

peuple  biror  xalqni  asoratga  solmoq;  II.  s’asservir  vpr  asoratga  tushmoq, 

qul bo‘lmoq; bo‘ysunmoq. 

asservissement

 nm 1. bo‘ysundirish; asoratga solish, qul qilish; 2. qullik, 

tutqinlik, asorat. 

asservisseur

  I.  nm  qul  qiluvchi,  asoratga  soluvchi  kishi;  II.  adj  qul 

qiluvchi, asoratga soluvchi. 

assesseur

 nm sud maslahatchisi, sud’ya yordamchisi. 

assez

  adv  1.  yetar,  bo‘lar,  bas;  yetarli;  j’en  ai  assez  bas,  yetarli,  bu jonimga tegdi; 2. juda, juda ham, ko‘p. 

assidu,  ue

  adj  1.  uzoq  o‘tirib  ishlay  oladigan,  sabotli,  toqatli,  tirishqoq, 

g‘ayratli,  serhafsala,  quntli,  chidamli,  qat’iy;  un  élève  assidu  tirishqoq 

o‘quvchi; 2. doimiy, doim kelib  turadigan, har doimgi; un client assidu doim 

kelib turadigan mijoz. 

assiduité

 nf 1.  tirishqoqlik,  toqatlilik, sabotlilik, uzoq o‘ tirib ishlay  olishlik, 

g‘ayratchanlik,  serhafsalalik,  serharakatlilik,  quntlilik;  2.  pl  xushtorlik  qilish, 

xotin-qizlarga mulozamat qilish, ko‘nglini olish. 

assidûment

 adj toqat bilan, sabot bilan, tirishqoqlik bilan. 

assiégé,  ée

  I.  adj  qamaldagi,  qamal  holatidagi,  o‘rab,  qurshab  olingan; 

une  ville  assiégée  qamaldagi  shahar;  II.  nm  pl  qamaldagilar, 

qurshovdagilar, o‘rab olinganlar. 

assiégeant, ante

 I. adj  qamal qiluvchi,  qurshab  oluvchi;  II.  nm pl qamal 

qiluvchilar,  qurshab,  o‘rab  oluvchilar;  repousser  les  assiégeants 

qurshovchilarni orqaga uloqtirmoq. 

assiéger

  vt  1.  qamal  qilmoq,  o‘rab,  qurshab  olmoq;  assiéger  une  ville 

shaharni  qamal  qilmoq;  2.  biror  kimsani  iltimos,  so‘rovlar  bilan  holdan 

toydirmoq, charchatmoq, joniga tegmoq. 

assiette

1

  nf  tarelka,  likop;  une  assiette  creuse,  plate  chuqur,  sayoz tarelka; une assiette  à soupe sho‘rva ichiladigan  tarelka; une assiette de 

soupe  bir  tarelka  sho‘rva;  une  assiette  anglaise  yaxna  go‘shtli  assorti; 

l’assiette au beurre fam serdaromad, yog‘li joy. 

assiette


2

  nf  1.  avoir  une  bonne  assiette  egarda  yaxshi  muvozanat 

saqlab  o‘ tirmoq;  2.  fig  aqlning  yo‘nalishi,  manfaatlar,  qiziqishlar  yo‘nalishi; 

doimiy  kayfiyat,  hafsala;  faire  sortir  de  son  assiette  haddan  oshirmoq, 

chegaradan  chiqarmoq;  ne  pas  être  dans  son  assiette  o‘zini  yomon  his 


ASSIETTÉE

 

ASSONANCE 

 

 49 

qilmoq;  3.  o‘rin,  joylashgan  o‘rin;  asos,  poy,  poydevor;  assiette  d’un 

bâtiment  binoning  poydevori;  4.  dr  boj,  soliq  va  shu  kabilar  olish  uchun 

asos, dalil; déterminer l’assiette de  l’impôt soliq olish  uchun asos  bo‘lgan 

daromadni aniqlamoq. 

assiettée

  nf  tarelka,  likop  (tarelka  ichidagi  ovqat);  une  assiettée  de 

soupe bir tarelka sho‘rva. 

assignat

 nm assignatsiya, qog‘oz pul, qiymatli qog‘oz. 

assignation

  nf  1.  chaqirish,  chaqiriq;  assignation  en  justice  sudga 

chaqirish;  2.  aniqlash,  aniqlab  berish;  belgilash,  belgilab  berish;  ajratish, 

ajratib berish;  assignation à résidence yashash joyini belgilab berish; 3. fin 

ajratilgan pul, mablag‘; pul, mablag‘ ajratish. 

assigner


  vt  1.  belgilamoq,  aniqlamoq,  ajratmoq;  bermoq;  assigner  une 

résidence,  un  emploi  à  qqn  biror  kimsaga  yashashga  joy,  ish  bermoq; 

assigner  des  crédits  kredit  ajratm oq;  2.  mo‘ljallamoq,  atamoq,  atab, 

belgilab, mo‘ljallab qo‘ymoq; assigner une limite à qqch chegarani belgilab 

qo‘ymoq;  assigner  à  chacun  sa  tâche  har  birining  vasifasini  mo‘ljallab, 

belgilab qo‘ymoq; 3. dr sudga chaqirmoq. 

assimilable

  adj  1.  o‘zlashtiriladigan;  o‘zlashtirib  olish  mumkin  bo‘ lgan; 

bilib  olinadigan;  hazm  bo‘ladigan,  singadigan  (ovqat);  un  programme 

facilement assimilable oson o‘zlashtiriladigan dastur; 2. aralashib, bir bo‘lib 

ketadigan,  o‘xshab  ketadigan  (kishilar);  les  étrangers  sont  parfois 

difficilement  assimilables  chet  elliklar  ko‘pincha  qiyinchilik  bilan  yerli 

xalqqa  qo‘shilib  ketadilar;  3.  o‘xshaydigan,  o‘xshab  ketadigan;  tenglashtirib 

bo‘ladigan; o‘xshash, bir xil, bir xildagi. 

assimilation

 nf 1. aralashtirib, bir xil qilib yuborish; aralashib, bir xil bo‘lib 

yoki  o‘xshab  ketish;  2.  o‘zlashtirib  olish,  bilib  olish;  o‘zlashtirilish;  yod  bo‘lib 

ketish; l’assimilation d’une langue étrangère chet  tilini o‘zlashtirib  olish; 3. 

singdirish, hazm qilish (ovqat). 

assimilé,  ée

  adj  assimiliyatsiya  bo‘lgan;  tenglashtirilgan  (huquq  va 

mansabda). 

assimiler

 I. vt 1. tenglashtirmoq, baravarlashtirmoq, teng, baravar qilmoq; 

o‘xshatmoq,  taqqoslamoq;  qiyoslamoq;  assimiler  un  ouvrier  à  un 

ingénieur  ishchini  muhandisga  tenglashtirmoq;  2.  assimilyatsiya  qilmoq, 

aralashtirib, bir xil  qilib yoki  o‘xshatib yubormoq; assimiler les  immigrants 

muxojirlarni  yerli  xalqqa  aralashtirib  yubormoq;  3.  fig  o‘zlashtirmoq, 

o‘zlashtirib  olmoq, bilib olmoq;  assimiler  les  mathématiques matematikani 

oson  o‘zlashtirib olmoq; 4.  physiol singdirmoq,  hazm qilmoq; II. s’assimiler 

vpr  1.  tenglamoq,  baravarlashmoq;  o‘xshamoq;  o‘zini  tenglashtirmoq, 

o‘xshatmoq,  o‘zini  qiyos  qilmoq;  il  s’assimile  à  un  grand  homme  u  o‘zini 

buyuk  kishiga  o‘xshatadi;  2.  o‘xshab  ketmoq,  aralishib  ketmoq;  ces 

immigrants  se  sont  entièrement  assimilés  bu  muxojirlar  butunlay  yerli 

xalqqa  aralashib  ketganlar;  3.  physiol  singmoq,  hazm  bo‘lmoq;  certains 

aliments s’assimilent mal ba’zi ovqatlar yomon hazm bo‘ladi. 

assis, ise

 adj 1. o‘tiradigan; o‘tirgan; une place  assise o‘ tiradigan joy; 2. 

joylashgan,  o‘rnashgan;  une  ville  assise  sur  une  colline  tepalikka 

joylashgan shahar; 3. mustahkam, pishiq; barqaror. 

assise

 nf 1. asos, poydevor; l’assise d’un barrage to‘g‘onning poydevori; 2.  fig  poydevor,  asos,  negiz;  les  assises  de  la  société  jamiyatning  asosi; 

les  assises d’une doctrine  tuzumning  asosi, negizi;  3.  g‘isht yoki  toshdan 

qurilgan narsa qatori; 4. géol qatlam, qat, qavat. 

assises


 nf pl 1. yig‘ilish, kengash, majlis; sezd, konferensiya; les assises 

d’un  parti  partiya  sezdi;  tenir  ses  assises  kengash,  konferensiya,  sezd 

o‘tkazmoq; 2. dr cour d’assises maslahatchilar ishtirokidagi sud majlisi; être 

envoyé aux assises sudlanmoq; sudga tushmoq. 

assistance

  nf  1.  yig‘ilganlar,  qatnashuvchilar;  bir  joyga  yig‘ilgan  kishilar, 

tomoshabinlar,  tinglovchilar;  une  nombreuse  assistance  ko‘pchilik, 

yig‘ilganlar,  qatnashchilar;  2.  qatnashish;  hozir  bo‘lish;  3.  yordam,  ko‘mak, 

madad;  ko‘maklashish,  yordam  berish;  l’Assistance  publique  ou 

l’Assistance ota-onasiz bolalarni o‘z himoyasiga oluvchi davlat muassasasi. 

assistant, ante

 n 1. qatnashuvchi,  tomoshabin; hozir bo‘lgan,  tinglovchi; 

2.  yordamchi;  assistent;  l’assistant  d’un  metteur  en  scène  rejissor 

yordamchisi;  l’assistant  d’un  professeur  professor  assistenti;  3.  assistent 

(oliy o‘quv yurtlarida kichik o‘qituvchi unvoni va shu unvon egasi). 

assister


  I.  (à)  vi  qatnashmoq,  hozir  bo‘lmoq;  biror  narsaga  kelmoq, 

ishtirok  etmoq;  biror  narsaga  guvoh  bo‘lmoq;  assister  à  une  conférence 

konferensiyada  qatnashmoq;  assister  à  une  dispute  tortishuvda  ishtirok 

etmoq;  tortishuvning guvohi bo‘lmoq; II. vt yordamlashmoq, yordam bermoq, 

ko‘maklashmoq,  madad  bermoq;  assister  les  pauvres  kambag‘allarga 

yordam bermoq; assister un blessé yaradorga yordamlashmoq. 

associatif,  ive

  adj  1.  psych  assotsiatsiya  orqali  hosil  qilinadigan 

(tasavvur, his-tuyg‘u, fikr kabilarning bir-birini eslatadigan o‘zaro bog‘lanishi); 

mémoire  associative  assotsiativ  xotira;  2.  assotsiatsiya,  ittifoq, 

uyushmacha,  jamiyatga  oid;  le  mouvement  associatif  uyushma,  jamiyat 

tuzish uchun harakat. 

association

 nf 1. assotsiatsiya,  uyushma, ittifoq,  jamiyat, birlashma; une 

association  sportive  sport  jamiyati,  uyushmasi;  une  association  de 

parents  d’élèves  ota-onalar  qo‘mitasi;  former  une  association  jamiyat 

tuzmoq; 2. bog‘lash; bog‘lanish; birikma, birikuv, birlik; association de  mots 

so‘z  birikmasi;  association  de  couleurs  bo‘yoqlar  hamohangligi, 

mutanosibligi,  mushtarakligi;  une  association  d’idées  g‘oyalarning 

bog‘lanishi; 3. tortish, jalb qilish; qatnashtirish, ishtirok qildirish. 

associé, ée

 I. n 1. sherik, birgalikda ega bo‘lgan kishi (savdo korxonasi); 

2.  xodim,  hamkasb,  kasbdosh;  II.  adj  uyushgan,  birlashgan,  qo‘shilgan; 

jumlasiga, qatoriga kirgan;  membre associé de  l’académie akademiyaning 

muxbir-a’zosi. 

associer


  I.  vt  1.  tortmoq,  jalb  qilmoq,  qatnashtirmoq,  ishtirok  qildirmoq; 

associer qqn  à  ses travaux kimnidir o‘z  ishiga jalb qilmoq; kimnidir  o‘ziga 

xodimlikka  olmoq;  associer  les  ouvriers  aux  bénifices  ishchilarni  foyda, 

daromadga  sheriklik  qilmoq;  2.  qo‘shmoq,  birlashtirmoq,  uyushtirmoq, 

bog‘lamoq;  associer  le  courage  à  la  prudence  jasurlikni  ehtiyotkorlikka 

bog‘lamoq;  associer  deux  idées  ikkita  g‘oyani,  fikrni  o‘zaro  bog‘lamoq;  II. 

s’associer  vpr  1.  qo‘shilmoq,  birlashmoq,  uyushmoq;  qatnashmoq,  ishtirok 

etmoq;  s’associer  à  une  décision  qarorga  qo‘shilmoq;  s’associer  aux 

projets  de  qqn  biror  kimsaning  rejasida  ishtirok  etmoq;  2.  fig  to‘g‘ri  mos, 

muvofiq kelmoq; xip yopishib  tushmoq, uyg‘unlashmoq;  ces deux  couleurs 

s’associent  parfaitement  bu  ikki  xil  rang  juda  yopishib  tushgan;  3. 

birlashmoq, birga qo‘shilmoq, uyushma, ittifoq tuzmoq. 

assoiffé,  ée

  I.  adj  1.  chanqagan,  suvsagan,  tashna,  chanqoq;  les 

enfants  sont  assoiffés  bolalar  chanqaganlar;  2.  fig  qattiq  istovchi, 

orzumand,  tashna,  ishtiyoqmand,  intizor;  och,  xasis;  assoiffé  de  sang 

qonga tashna; II. n chanqoq, tashna kishi. 

assoiffer

  vt  tashna  qilmoq,  chanqatmoq,  suvsatmoq,  cho‘llatmoq;  la 

promenade au soleil m’a assoiffé oftobdagi sayr meni chanqatib yubordi. 

assolement

 nm almashlab ekish. 

assombri, ie

 adj qorong‘u; tund, ma’yus, g‘amgin, xafa. 

assombrir

  I.  vt  1.  qoraytirmoq,  qoraytirib  ko‘rsatmoq;  qorong‘i  qilmoq, 

qorong‘ilashtirmoq,  to‘smoq;  cette  tapisserie  assombrit  la  chambre  bu 

gulqog‘ozlar xonani qorong‘i qilib  qo‘yayapti; les nuages assombrissent le 

ciel  bulut  osmonni  qoraytirib  yubordi;  2.  xafa  qilmoq,  qayg‘uga  solmoq, 

ko‘nglini,  kayfiyatini  buzmoq;  g‘amga  botirmoq;  cette  nouvelle  assombrit 

l’auditoire  bu  xabar  hozir  bo‘lganlarni  qayg‘uga  soldi;  II.  s’assombrir  1. 

qoraymoq, qorong‘ulashmoq; le  ciel s’assombrit osmon  qorong‘ulashdi; 2. 

fig g‘amgin, xafa, ma’yus ko‘rinish olmoq, g‘amginlashmoq, ma’yuslanmoq. 

assombrissement

  nm  1.  qoraytirish,  qorong‘ulashtirish;  qorayish, 

qorong‘ulashish; qorayganlik,  qorong‘ulik;  2.  fig xafa qilish, qayg‘uga solish, 

g‘amga  botirish;  xafa  bo‘lish,  qayg‘uga  tushish,  g‘amga  botish;  xafalik, 

g‘amginlik, ma’yuslik. 

assommant,  ante

  adj  o‘lguday  zerikarli,  kishini  zeriktiradigan,  diqqatini 

oshiradigan, chidab bo‘lmaydigan; un travail assommant zerikarli ish. 

assommer


  vt  1.  boshiga  urib  o‘ ldirmoq,  boshiga  urib  o‘ldirib  qo‘ymoq; 

assommer un lapin quyonni boshiga urib o‘ ldirmoq; 2. zarb bilan urib karaxt 

qilmoq, hushidan ketkazmoq, gangitib, sulaytirib  qo‘ymoq; 3. fig zeriktirmoq, 

jonga, chakkaga, me’daga  tegmoq,  bezor  qilmoq; il  m’assomme  avec ses 

questions u savollari bilan jonimga tegdi. 

Assomption

 nf relig Bibi M aryam jasadining osmonga ko‘ tarilib ketishi. 

assonance

  nf  1.  tovushlar  ohangdoshligi,  uyg‘unligi;  2.  assonans  (faqat 

urg‘uli unlilarning qofiyalanishi). ASSONANCÉ

 

ASTIQUER 

 

 50 

assonancé, ée

 adj ohangdosh bo‘lgan; qofiyalangan. 

assorti,  ie

  adj  1.  yaxshi  saralangan,  xillangan;  cravate  assortie  yaxshi 

tanlangan  galstuk;  2.  pl  turli  elementlardan  tashkil  topgan;  assorti,  anvoyi, 

xilma-xil;  fromages  assortis  pishloqlarning  anvoyi  to‘plami;  3.  magasin, 

rayon bien assorti turli mollarga to‘la magazin, bo‘lim. 

assortiment

 nm 1. assortiment,  to‘plam; anvoyi to‘plam; un assortiment 

d’outils  asboblar  komlekti;  2.  saralash,  xillash;  assortiment  de  couleurs 

ranglarni xillash. 

assortir

  I.  vt  1.  saralamoq,  xillamoq,  tanlamoq;  assortir  des  couleurs 

ranglarni  xillamoq;  assortir  un  manteau  à  une  robe  ko‘ylakka  pal’ to 

tanlamoq; assortir ses  invités mehmonlarni saralamoq; être assorti à -ga 

xil  kelmoq;  2.  ta’minlamoq,  ta’min  qilmoq,  yetkazib  bermoq;  assortir  un 

magasin  de  toutes  sortes  de  marchandises  do‘konni  turli  mollar  bilan 

ta’minlamoq;  II.  s’assortir  vpr  1.  bir-biriga  mos  kelmoq,  bo‘lmoq,  bir  xil 

bo‘lmoq; uyg‘unlashmoq;  ces couleurs s’assortissent bien bu ranglar bir-

biriga  mos  kelmoqda;  s’assortir  à  qqch  biror  narsaga  mos,  muvofiq 

bo‘lmoq; yopishib tushmoq; sa cravate s’assortit au complet uning galstugi 

kostum iga xil  tushgan; 2. (de qqch)  ilova  qilinmoq, qo‘shilmoq;  chacun de 

ses  discours  s’assortit  de  bons  mots  uning  har  bir  nutqiga  qochirim 

so‘zlar ilova qilinardi. 

assoupir


  I.  vt  1.  uyqu  bostirmoq,  uyqusini  keltirmoq;  2.  fig  mudroq 

bostirmoq; tinchitmoq, tinchlantirmoq; to‘xtatmoq, tindirmoq, tiymoq, bosmoq; 

II.  s’assoupir  vpr  1.  mudramoq,  uyqu  bosmoq;  2.  to‘xtamoq,  tinmoq, 

bosilmoq, tiyilmoq; sa douleur s’est assoupie og‘rig‘i bosildi. 

assoupissement

  nm  1.  mudroq,  pinak,  mudroq  bosish,  mudrash; 

uyquchilik, uyqudan bosh ko‘tarmaslik; 2. fig  tinchlanish, bo‘shashish,  taskin, 

orom topish. 

assouplir

  I.  vt  1.  egiluvchanlik  baxsh  etmoq,  qayishqoqlik,  elastiklik  

bag‘ishlamoq; yumshatmoq; yumshoq, muloyim, mayin qilmoq; assouplir du 

cuir  charmga  elastiklik  baxsh  etmoq;  les  exercices  de  gymnastique 

assouplissent le  corps  gimnastika mashqlari badanga egiluvchanlik baxsh 

etadi;  2.  fig  yumshatm oq,  bo‘shashtirmoq,  muloyimlashtirmoq,  yumshoq, 

muloyim, 

mayin 


qilmoq; 

assouplir 

le 

caractère xarakterni 

muloyimlashtirmoq;  II.  s’assouplir  vpr  muloyimlashmoq,  yumshamoq, 

mayinlashmoq;  leurs  caractères  se  sont  assouplis  ularning  xarakterlari 

yumshadi. 

assouplissement

  nm  1.  mayinlashtirish;  egiluvchanlik,  qayishqoqlik 

baxsh  etish,  muloyimlashtirish;  des  exercices  d’assouplissement 

gimnastika  mashqlari;  chigal  yozish  mashqlari;  2.  yengillashtirish, 

yumshatish;  l’assouplissement  d’un  règlement  reglament,  ish,  ishlash 

tartibini yengillashtirish. 

assourdir

 vt  1.  kar,  garang  qilmoq,  quloqni  bitirmoq,  batang  qilmoq;  ne 

criez pas  si fort, vous  m’assourdissez! bunchalik  baqirmang, quloqni kar 

qilasiz! 2. fig bo‘g‘moq, to‘xtatmoq; kamaytirmoq, susaytirmoq; yumshatmoq; 

le tapis assourdit les pas gilam oyoq tovushlarini yumshatadi. 

assourdissant,  ante

  adj  juda  qattiq,  quloqni  bitiradigan,  kar,  garang 

qiladigan, qomatga keltiradigan, kuchli, zo‘r; gulduros; bruit  assourdissant 

qattiq shovqin. 

assourdissement

  nm  kar,  garang  qilish,  quloqni  bitirish;  kar  bo‘lish, 

quloqning bitishi. 

assouvi, ie

 adj qoniqqan, qondirilgan. 

assouvir

  I.  vt  1.  qondirmoq,  qoniqtirmoq,  bosmoq;  assouvir  sa  soif 

chanqog‘ini  bosmoq,  ichimlikka,  suvga  qonmoq  yoki  qondirmoq;  2. 

qondirmoq  (xohish,  ehtiros);  passions  assouvies  qondirilgan  ehtiroslar;  II. 

s’assouvir vpr qonmoq, qoniqmoq, qanoatlanmoq, qanoat hosil qilmoq. 

assouvissement

 

nm 


qondirish; 

qondirilish; 

bosish; 

bosilish; 

l’assouvissement d’un désir istakning qondirilishi. 

assujettir

  vt  1.  zabt  qilmoq,  bosib  olmoq,  o‘ziga  bo‘ysundirmoq; 

assujettir  un  pays  mamlakatni  bosib  olmoq;  2.  bo‘ysundirmoq,  itoat Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling