Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet180/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   176   177   178   179   180   181   182   183   ...   238

preuve  de  ko‘rsatmoq,  namoyon  qilmoq;  faire  preuve  de  tolérance  sabr-

toqat  ko‘rsatmoq;  faire  ses  preuves  o‘zini,  o‘zligini  ko‘rsatmoq;  3.  dalil, 

isbot, misol; vous en  êtes  la preuve, la preuve vivante siz bunga dalilsiz, PREUX

 

PRIMATE 

 

 446 

tirik misolsiz;  4. dalil, isbot; des preuves  matérielles ashyoviy dalil; on n’a 

pu recueillir aucune preuve contre lui unga qarshi hech qanday dalil-isbot 

topisholmadi; 5. dalil, isbot (hisobning to‘g‘riligini tekshirish uchun). 

preux

 adj m, nm inv vx bahodir, botir, pahlavon. prévaloir

  I.  vi  litt  ustun  kelmoq,  g‘olib  kelmoq;  l’éducation  ne  prévaut 

pas  contre  les  instincts  tarbiya  instinktdan  ustun  kelolmaydi;  les  vieux 

préjugés  prévalaient  encore  eski  xurofotlar  hali  g‘olib  kelardi;  II.  se 

prévaloir  vpr  (de)  1.  foydalanib  qolmoq,  foyda  chiqarib  qolmoq;  elles  se 

sont prévalues de leurs droits ular o‘z huquqlaridan  foydalanib qoldilar; 2. 

maqtanmoq, kerilmoq, ko‘z-ko‘z qilmoq; c’est un homme  modeste qui ne 

se  prévaut  jamais  de  ses  titres  bu  bir  kamtarin  odamki,  u  hech  qachon 

o‘zining unvonlari bilan maqtanmaydi. 

prévaricateur,

 

trice


  adj,  n  qonunni,  majburiyatni,  burchni,  vazifani 

buzadigan. 

prévarication

  nf  qonunni,  majburiyatni,  burchni,  vazifani  buzish;  o‘z 

vazifasiga, o‘z burchiga xiyonat. 

prévenance

  nf  1.  sermulozamatlik,  sertakalluflik,  iltifotlilik;  sa 

prévenance  est  charmante  uning  sertakallufligi  nazokatli;  2.  g‘amxo‘rlik, 

iltifot,  e’ tibor,  izzat-hurmat,  izzat-ikrom;  elle  l’entourait  de  prévenances  u 

unga izzat-ikrom ko‘rsatar edi. 

prévenant,

 

ante adj sermulozamatli, sertakallufli, iltifotli, g‘amxo‘r. 

prévenir


  vt  1.  ogohlantirmoq  (oldindan);  tu  as  été  prévenu  sen 

ogohlantirilgan eding; il est parti sans prévenir u ogohlantirmay ketib qoldi; 

2.  ogohlantirib,  bildirib,  xabardor  qilib  qo‘ymoq;  prévenez  vite  le  médecin! 

tezda  vrachni  xabardor  qiling!  on  a  prévenu  la  police  politsiyani  xabardor 

qilib  qo‘yishdi;  3.  litt  oyoqlantirmoq,  qarshi  qilib  qo‘ymoq,  gij-gijlamoq, 

tezlamoq, xezlamoq; des mauvaises langues vous ont prévenu contre lui 

chaqimchilar  sizni  unga  qarshi  qilib  qo‘yishdi;  son  air  sérieux  nous 

prévenait en sa faveur uning jiddiy ko‘rinishi bizni unga moyil qilardi; 4. biror 

kimsa  yoki  narsadan  oldin  qilib,  bajarib  qo‘ymoq;  oldindan  qilib,  bajarib 

qo‘ymoq;  bajo  keltirmoq;  il  essaie  de  prévenir  tous  nos  désirs  u  bizning 

hamma  istaklarimizni  oldindan  bajarib  qo‘yishga  harakat  qilyapti;  5.  oldini 

olmoq,  ehtiyot  chorasini  ko‘rmoq,  imkon  bermaslik,  imkon  qoldirmaslik; 

limiter  la  vitesse  pour  prévenir  les  accidents  falokatning  oldini  olish 

uchun  tezlikni chegaralamoq;  mieux vaut prévenir que guérir  tuzatishdan 

ko‘ra  oldini  olgan  ma’qulroq;  prévenir  une  objection  qarshilikka  imkon 

qoldirmaslik. 

préventif,

 

ive adj oldini oluvchi, ehtiyotdan qilinadigan; ehtiyot qiladigan; 

prendre  des  mesures  préventives  ehtiyot  choralarini  ko‘rmoq;  détention 

préventive suddan oldingi qamoq. 

prévention

  nf  1.  g‘arazgo‘ylik,  adolatsizlik,  nohaqlik;  g‘araz;  examiner 

les  choses  sans  prévention  narsalarni  adolat  bilan  ko‘rib  chiqmoq;  avoir 

des  préventions  contre  qqn  biror  kishiga  nisbatan  g‘arazi  bo‘lmoq;  2. 

suddan  oldingi  qamoq;  3.  tergovda,  sudda  bo‘lmoq;  4.  oldini  olish,  ehtiyot 

chorasini  ko‘rish;  xavfsizlik  choralari;  la  prévention  routière  yo‘l  xavfsizlik 

choralari. 

préventivement

  adv  oldini  olib,  oldindan;  se  soigner  préventivement 

oldindan o‘z sog‘ligi haqida o‘ylamoq. 

préventorium

 nm profilaktoriy. 

prévenu


1

,

 ue

 adj, n ayblanuvchi, sudlanuvchi,  tergovdagi; être prévenue 

d’un  délit  qonunbuzarlikda  ayblanmoq;  citer  un  prévenu  devant  le 

tribunal ayblanuvchini sudga chaqirmoq. 

prévenu

2

, 

ue

  adj  biror  kimsa  yo  narsaga  nisbatan  ma’lum  kayfiyatda, munosabatda bo‘lgan; j’étais prévenu en ta faveur,  contre toi men senga 

xayrixoh; qarshi edim. 

prévisible

 adj nazarda  tutilgan, mo‘ljallangan,  taxmin  qilingan; la chose 

était prévisible bu narsa nazarda tutilgan edi. 

prévision

  nf  1.  oldindan  ko‘rish,  oldindan  mo‘ljallab  qo‘yish,  oldindan 

nazarda  tutish;  la  prévision  économique  iqtisodiy  mo‘ljal;  2.  loc  prép 

oldindan  ko‘rib,  mo‘ljallab,  nazarda  tutib;  elle  fit  ses  valises  en  prévision 

de son départ u o‘zining ketishini nazarda tutib, jomadonini tayyorlab qo‘ydi; 

3.  oldindan  aytish,  bashorat,  ma’lumot;  se  tromper  dans  ses  prévisions 

o‘zining  bashoratida  adashmoq;  prévisions  météorologiques  ob-havo 

ma’lumoti. 

prévisionnel,

 

elle


 adj planga oid; planli, planga  asoslangan,  hisob-kitob 

qilinadigan, yakunlanadigan, hisob-kitob; le  ministre a demandé une étude 

prévisionnelle vazir hisob-kitob tadqiqotini so‘radi. 

prévisionniste

  n  oldindan  planlashtiruvchi,  oldindan  hisob-kitob  qiluvchi 

(iqtisodiy). 

prévoir

  vt  1.  oldindan  ko‘rmoq,  payqamoq,  sezmoq;  il  faut  prévoir  le pire bundan ham battarrog‘ini oldindan ko‘rmoq keraq; on ne peut pas tout 

prévoir hammasini  oldindan ko‘rib bo‘lmaydi; il était facile de prévoir qu’il 

échouerait  uning  im tihondan  yiqilishini  oldindan  payqash  oson  edi;  2. 

ko‘zda, nazarda tutmoq, nazarga olmoq; les cas prévus par la loi qonunda 

ko‘zda tutilgan holatlar; 3. mo‘ljallamoq, rejalashtirmoq, ko‘zda  tutmoq; l’état 

a  prévu  la  construction  de  logement  davlat  uylar  qurishni  rejalashtirdi; 

tout  était  prévu  hammasi  nazarda  tutilgan  edi;  ellipt  l’opération  s’est 

déroulée  comme  prévu  operatsiya  rejalashtirilganiday  amalga  oshdi;  être 

prévu pour uchun mo‘ljallangan, nazarda tutilgan bo‘lmoq. 

prévôt


  nm  1.  sud,  boshqaruv,  siyosiy  hokimiyat  vakili,  namoyandasi;  le 

prévôt  des  marchands  savdogarlar  vakili;  2.  dala  jandarmeriyasining 

ofitseri;  3.  qilichbozlik  o‘qituvchisining  yordamchisi;  4.  qamoqxona 

nazoratchisi (mahbuslarning o‘zidan tayinlangan). 

prévôté

 nf dala jandarmeriyasi. prévoyance

  nf  oldindan  ko‘ra  bilish,  ehtiyotkorlik,  tadbirkorlik;  uzoqni 

ko‘rishlik; société de prévoyance ijtimoiy muhofazadan mahrum jamiyat. 

prévoyant,

 

ante


  adj  oldindan  ko‘ra  biladigan,  ehtiyotkor,  tadbirkor; 

uzoqni ko‘radigan; une ménagère prévoyante tadbirkor beka. 

prie-dieu

 nm inv sig‘inish vaqtida o‘ tiriladigan eshakcha. 

prier

  I.  vi  ibodat  qilmoq,  sig‘inmoq;  duo  qilmoq;  il  priait  avec  ferveur  u qunt bilan ibodat qilardi; prier pour les morts o‘tganlarni duo qilmoq; II. vt 1. 

yolvormoq,  o‘ tinmoq,  yalinmoq;  iltijo  qilmoq;  yolvorib,  o‘tinib  so‘ramoq; 

prions  le  ciel  qu’il  nous  aide  ollohga  iltijo  qilam izki,  bizni  qo‘llab-

quvvatlasin;  il  le  priait  de  passer  chez  lui  u  undan  unikiga  kirib  o‘ tishni 

o‘tinib so‘rardi; se faire prier yalintirmoq, yolvortirmoq,  turib  olmoq;  elle ne 

se  fait  pas  prier  u  yalintirib  o‘ tirmadi;  sans  se  faire  prier  mamnunlik, 

mamnunyat  bilan;  osongina,  yo‘q  demay;  2.  so‘ramoq,  iltimos  qilmoq, 

o‘tinmoq;  je  te  prie,  le  vous  prie,  je  vous  en  prie  sendan,  sizdan  iltimos 

qilaman;  vous  êtes  prié  d’assister  à  siz  ishtirok  etishga  taklif  qilinasiz; 

dites-moi,  je  vous  en  prie,  où  est  la  mairie  iltimos,  meriyaning 

qayerdaligini  aytib  yuborsangiz;  je  peux  entrer?  je  vous  en  prie  kirsam 

bo‘ladimi? marhamat; 3.  litt taklif qilmoq, chaqirmoq; il fut prié à déjeuner u 

tushlikka taklif qilindi. 

prière


  nf  1.  ibodat  qilish,  namoz  o‘qish,  sig‘inish;  être  en  prière  ibodat 

qilayotgan bo‘ lmoq; 2. ibodat; namoz, duo; faire, dire sa prière, des prières 

ibodat qilmoq, duo o‘qimoq; les prières  musulmanes musulmon  namozlari; 

3.  iltijo,  o‘ tinch,  yolvorish,  o‘tinib  (yolvorib,  xudoning  zorini  qilib)  so‘rash;  il 

finit  par  céder  à  sa  prière  u  uning  o‘ tinib  so‘rashlaridan  so‘ng,  yon  berdi; 

c’est une prière que  j’ai à  vous faire  bu mening sizdan bir  o‘ tinchim; à la 

prière  de  qqn  biror  kishining  iltimosiga,  o‘ tinchiga  ko‘ra;  ellipt  prière  de 

so‘raladi, iltimos qilinadi, iltimos. 

prieur,

 

eure n monastirning boshlig‘i. 

prieuré


  nm  1.  monastir;  2.  shu  monastir  cherkovi;  3.  monastir 

boshlig‘ining uyi. 

prima donna

 nf inv primadonna (opera yoki operettada asosiy rollarni ijro 

etuvchi ayol). 

primaire


1

  adj  1.  boshlang‘ich,  dastlabki,  birinchi;  élections  primaires 

dastlabki  saylovlar;  enseignement  primaire  boshlang‘ich  tarbiya;  l’école 

primaire  boshlang‘ich  maktab;  2.  bosh,  eng  boshdagi,  eng  avvalgi,  ilk; 

dastlabki; couleurs primaires  asosiy ranglar; ère primaire, le primaire  ilk 

asr; 3. xomashyo ishlab chiqaradigan; le secteur primaire xomashyo ishlab 

chiqaradigan soha. 

primaire


2

 adj sodda, oddiy; primitiv. 

primat

1

 nm primas (yuqori diniy mansab). primat

2

 nm litt primat, birinchilik, ustunlik; birinchi darajadagi ahamiyat; le primat de la pensée ongning birinchiligi. 

primate


 nm 1. zool primatlar (sutemizuvchilar sinfining eng yuqori turkumi 

odamlar, maymunlar); 2. fam qo‘pol, farosatsiz, nodon odam. PRIMATIAL

 

PRISE 

 

 447 

primatial,

 

ale,


 

aux


 adj bosh, asosiy; église primatiale bosh cherkov. 

primauté


  nf  birinchilik,  ustunlik;  la  primauté  de  l’intelligence  sur  les 

sentiments aqlning his-tuyg‘udan ustunligi; avoir la primauté sur ustunlikka 

ega bo‘lmoq. 

prime


1

  adj  1.  ilk,  avval,  bosh;  prime  jeunesse  ilk  yoshlik,  yoshlikning 

boshi; de prime abord avvalo, boshdan; 2. math birinchi (harfdagi belgi). 

prime


2

  nf  1.  to‘lov;  elle  vient  de  payer  la  prime  d’assurance  de  sa 

moto  u  yaqinda  mototsiklining  sug‘urta  to‘lovini  to‘ladi;  2.  mukofot, 

rag‘batlantirish;  prime  de  transport  transport  haqi  uchun  beriladigan 

mablag‘;  prime  de  fin  d’année  o‘n  uchinchi  (yil  oxirida  rag‘batlantiruvchi) 

oylik;  prime  à  l’exportation  eksport  uchun  rag‘batlantirish;  iron 

rag‘batlantirish, gij-gijlash; c’est une prime à l’agression bu  tajovuzkorlikka 

gij-gijlash;  3.  xaridorga  bepul  qo‘shib  beriladigan  narsa,  rag‘bat;  plais  en 

prime  ustiga,  kelishilganning  ustiga;  4.  faire  prime  yuqori  baholanmoq; 

ustun turmoq. 

primer

1

 vt mukofotlamoq,  taqdirlamoq; le jury du festival de Cannes a primé son film Kan festivali hakamlar hay’ati uning filmini mukofotladi. 

primer


2

 vi birinchi o‘rinda turmoq, birinchi bo‘lmoq, ustun bo‘ lmoq (narsa); 

chez  lui,  c’est  l’intéligence  qui  prime  unda  aql  ustun  turadi;  vt  ustun 

kelmoq;  il  estime  que  la  force  prime  le  droit  u  huquqdan  ko‘ra  kuchning 

ustun kelishini xohlaydi. 

primerose

 nf gulbaxmal, xatm igul. 

primesautier,

 

ière


  adj  beixtiyor,  soddadillik  bilan,  birinchi  ehtirosga 

berilib biror narsani qilib, gapirib yuboradigan; elle était gaie, primesautière 

u xushchaqchaq va soddadil edi. 

primeur


 nf litt boshi, oldi, birinchisi;  vous  en aurez la primeur, je vous 

en réserve la primeur siz birinchi bo‘lasiz, men sizga oldini saqlab turipman. 

primeurs

 nf pl ertaki sabzavot-mevalar. 

primevère

 nf navro‘zgul. 

primitif,

 

ive I. adj 1. ibtidoiy, qadimgi; l’homme primitif ibtidoiy odam; 2. 

dastlabki,  oldingi,  eng  avvalgi;  dans  sa  forme  primitive  o‘zining  dastlabki 

ko‘rinishida;  cette  étoffe  a  perdu  sa  couleur  primitive  bu  mato  o‘zining 

dastlabki  rangini  yo‘qotdi;  3.  birlamchi,  bosh,  tub,  asosiy;  le  sens  primitif 

d’un  mot  so‘zning  tub  ma’nosi;  temps  primitifs  d’un  verbe  fe’lning  tub 

zamonlari; 4. rivojlanmagan,  taraqqiy qilmagan, qoloq, primitiv; les  sociétés 

primitives  taraqqiy qilmagan jamiyatlar, xalqlar; l’art primitif primitiv san’at; 

5. oz ma’lumotli, ko‘p  narsani  tushunmaydigan, sodda, go‘l;  dag‘al, qo‘pol; il 

est  un  peu  primitif  u  biroz  go‘lroq;  II.  nm  1.  ibtidoiy  jamiyat  a’zosi,  tubjoy 

xalq;  les  primitifs  d’Australie  Avstraliyaning  tubjoy  aholisi;  2.  qadimgi, 

oldingi (G‘arbiy Yevropa uyg‘onish davridan oldingi rassom, skulptor). 

primitivement

 adv 1. oldin, ilgari, avvalo; 2. soddalik, oddiylik bilan. 

primo


 adv avvalo, ilgari, oldin; birinchi o‘rinda, birinchi navbatda. 

primo-infection

 nf méd birlamchi infeksiya. 

primordial,

 

ale,


 

aux


 adj asosiy, muhim, bosh; son rôle a été primordial 

uning vazifasi asosiy edi. 

prince

 nm 1. litt podshoh, shoh, qirol; hukmdor, hoqon, sulton; loc le fait du  prince  davlatni  o‘zbilarmonlik  bilan  boshqarish;  les  princes  qui  nous 

gouvernent  boshliqlarimiz;  être  bon  prince  kengfe’lli,  muruvvatli, 

oliyhimmat,  olijanob  bo‘lmoq;  2.  shahzoda,  knyaz;  le  prince  de  Galles 

Angliya  qirolining  katta  o‘g‘li;  loc  être  vêtu,  habillé  comme  un  prince 

shahzodalarcha kiyingan bo‘lmoq; 3. prins (Fransiyada eng yuqori unvon); 4. 

hokim; le prince de Monaco M onako hokimi. 

prince

 

de 

galles


 adj, nm inv kostumbop katakli jun mato. 

princesse

  nf  1.  podshohning  xotini  yoki  qizi,  malika;  2.  podshoh  xotin, 

qirolicha,  malika;  3.  loc  fam  aux  frais  de  la  princesse  davlat  yoki  biror 

tashkilot  hisobidan;  il  fait  un  voyage  aux  frais  de  la  princesse  u  davlat 

hisobidan sayohat qilyapti. 

princier,

 

ière  adj  1.  litt  shohlikka,  shahzodalikka,  knyazlikka  oid;  titre 

princier  shohlik  darajasi,  knyazlik  unvoni;  2.  shohlarcha,  shahzodalarcha, 

shohona;  un  train  de  vie  princier  shohlarcha,  shahzodalarcha  hayot 

kechirish, shohona hayot. 

princièrement

 adv shohona, shohlarcha; il nous a reçus princièrement 

u bizni shohona qabul qildi. 

principal

1

,

 ale,

 

aux  I.  adj  1.  bosh,  asosiy,  eng  muhim;  il  joue  le  rôle 

principal u asosiy rolni o‘ynaydi; gram proposition principale bosh gap; 2. 

bosh,  eng katta, boshchilik qiluvchi; elle est la principale intéressée dans 

cette  affaire  u  bu  ishda  bosh  manfaatdor;  commissaire  principal  bosh 

komissar; II. nm eng asosiy, muhim narsa;  eng muhimi; le principal  est de 

réussir eng muhimi erishish. 

principal

2

, 

aux


 nm 1. litsey direktori; 2. notariusning bosh klerki. 

principalement

  adv  ayniqsa,  birinchi  navbatda,  eng  avval,  avvalo;  elle 

en  voulait  principalement  à  son  père  u  birinchi  navbatda  otasidan  xafa 

bo‘lardi. 

principauté

 nf knyazlik; la principauté d’Andorre Andorra knyazligi. 

principe


  nm  1.  bosh,  birinchi  sabab,  asosiy  sabab;  dieu  considéré 

comme  le  principe  de  l’univers  borliqning  bosh  sababchisi  sifatida 

qaralgan  xudo;  2.  asos,  asl  mohiyat;  remonter  jusqu’au  principe  asl 

mohiyatiga yetib bormoq; deux qualités qui precèdent du  même principe 

bir  asosdan  chiqib  keluvchi  ikki  hislat;  3.  asos,  negiz  (aralashma,  dori);  4. 

asos,  qoida;  principe  posé  a  priori  tajribaga  asoslanmay  ilgari  surilgan 

qoida;  5.  asos,  negiz  (fanda);  apprendre  les  premiers  principes  d’une 

science  fanning  boshlang‘ich  asoslarini  o‘rganmoq;  6.  asosiy  qonun-qoida, 

prinsip;  ériger  en  principe  que  prinsip  darajasiga  ko‘tarmoqki;  partir  d’un 

principe  biron  qonun-qoidadan,  prinsipdan  kelib  chiqmoq;  loc  une 

déclaration de principe muhim bayonot; j’ai toujours eu pour principe de 

mening  doim iy nuqtayi  nazarim bo‘ldiki;  loc faire, demander qqch pour le 

principe  biror  narsani  prinsipal  mulohazalardan  kelib  chiqib  qilmoq, 

so‘ramoq; 7. pl axloq  qoidalari, qarashlar, nuqtai nazar, prinsiplar;  manquer 

à  ses  principes  o‘z  prinsipiga  qarshi  ish  qilmoq;  avoir  des  principes  o‘z 

qarashlariga  ega  bo‘lmoq;  une  personne  sans  principes  prinsipsiz  odam; 

loc  par  principe  prinsipal  mulohazalardan  kelib  chiqib;  il  critique  tout  par 

principe  u  hamma  narsani  prinsipal  mulohazalardan  kelib  chiqib  tanqid 

qiladi; une hostilité de principe umuman  dushmanlik;  en principe asosan, 

umuman  olganda;  en  principe,  il  est  d’accord,  mais  il  peut  changer 

d’avis umuman olganda, u rozi, lekin fikrini o‘zgartirib olishi mumkin. 

printanier,

 

ière


  adj  bahorgi,  bahor;  un  temps  printanier  bahor  havosi; 

une tenue printanière bahor tarovati. 

printemps

  nm  1.  bahor,  ko‘klam;  un  printemps  précoce,  tardif  erta, 

kech  kelgan  bahor;  2.  litt  yoshlik  bahori;  le  printemps  de  la  vie  hayotning 

bahori;  3.  litt  yosh;  une  jeune  fille  de  seize  printemps  o‘n  olti  bahorni 

qarshilagan qiz. 

prioritaire

  adj  birinchi  darajali,  birinchi  navbatdagi,  im tiyozli;  les 

véhicules prioritaires im tiyozli transport vositalari. 

priorité

 nf 1. birinchilik, birinchi o‘rin; il faut en discuter en priorité  buni 

birinchi  o‘rinda  muhokama  qilish  kerak;  2.  ustunlik,  birinchilik  huquqi;  carte 

de priorité navbatsiz olish varaqasi; 3. ustunlik, eng muhimlik; la qualité est 

notre priorité sifat biz uchun eng ustun narsa. 

pris,


 

prise


  adj  1.  band,  egallangan,  egasi  bor;  cette  place  est-elle 

prise?  bu  joy  bandmi?  il  a  toute  sa  semaine  prise  uning  butun  haftasi 

band; je suis pris toute la semaine men butun  hafta davomida  bandman; 

2.  litt pris de  vin mast, kayf; un individu pris de boisson mast kimsa; 3. 

kasal, kasallangan; avoir la gorge prise  tomog‘i shamollab qolgan bo‘lmoq; 

4.  qaddi-qomati  kelishgan,  xipcha,  xushbichim;  elle  a  la  taille  bien  prise 

uning  qaddi-qomati  juda  kelishgan;  5.  qattiqlashib,  qotishib  qolgan; 

quyulgan; la crème est prise qaymoq quyulib qoldi. 

prise

1

  nf  1.  usul,  harakat  (kurashda);  faire  une  prise  de  catch amerikacha kurashish usulini qo‘llamoq; loc être aux prises biron kishi bilan 

urushib  qolgan  bo‘lmoq,  kurashayotgan  bo‘lmoq;  se  trouver  aux  prises 

avec  des  difficultés  qiyinchiliklar  bilan  kurashmoq;  mettre  aux  prises 

to‘qnashtirib  qo‘ymoq;  lâcher  prise  qo‘yib,  bo‘shatib  yubormoq;  ce  n’est 

pas  le  moment  de  lâcher  prise!  quldan  chiqarib  yuborish  payti  emas!  2. 

tutqich,  ushlaydigan  joy;  l’alpiniste  cherchait  une  bonne  prise  alpininist 

yaxshi  bir  tutqich  joy  qidirar  edi;  loc  uchramoq,  yo‘liqmoq,  duchor,  mubtalo 

bo‘lmoq;  son  silence  donne  prise  aux  soupçons  uning  sukut  saqlashi 

gumon  tug‘diradi;  avoir  prise  sur  ta’sir  o‘ tkazish,  jilovlash,  o‘ziga 

bo‘ysundirish;  ils  sont  si  désinvoltes  qu’on  n’a  pas  prise  sur  eux  ular 

shunchalar  hayosizki,  ularni jilovlab bo‘lmaydi; 3. olish, qo‘lga olish,  egallab 

olish;  la  prise  de  la  Bastille  Bastiliyaning  olininishi;  prise  de  corps PRISE

 

PROBLÈME 

 

 448 

jinoyatchini  qo‘ lga  olish,  qamoqqa  olish;  prise  d’armes  tantanali  saflanish; 

prise de  vues kinoga olish; prise de  son ovoz yozish; prise de sang qon 

olish; prise de  médicament  ichiladigan dori m iqdori, dozasi; bir ichim dori; 

4.  o‘lja,  ov,  ovlangan  narsa,  tutilgan  baliq;  une  belle  prise  yaxshi  o‘ lja;  5. 

prise  de  saqlagich,  o‘ tkazgich;  prise  d’eau  suv  saqlagich,  suv  o‘tkazgich 

(kran, truba, vanna); prise de  courant rozetka; prise de téléphone  telefon 

rozetkasi;  6.  prise  de  contact  aloqaga  kirish;  prise  de  conscience 

onglilikning oshishi; prise de position biror  tarafni olish, biror  tarafga  o‘tish; 

prise en charge javobgarlikni olish; prise en considération e’ tiborga olish. 

prise

2

 nf bir chekim, bir otim. priser

1

 vt tamaki hidlamoq. priser

2

 vt litt e’tiborga olmoq, yuqori baholamoq, hurmatlamoq. prismatique

 adj 1. prizmasimon, prizma shaklidagi, prizmatik; 2. prizmali, 

prizma  o‘rnatilgan;  jumelles  prismatiques  prizmali  durbin;  3.  couleurs 

prismatiques kamalak rangli. 

prisme

  nm  1.  math  prizma  (ko‘p  qirrali  figuraning  bir  turi);  prisme triangulaire  uch  qirrali  prizma;  2.  phys  prizma  (optik  asbobning  qismi);  le 

prisme d’un appareil photo reflex reflektorli  fotoapparatning prizmasi;  voir 

à  travers  un  prisme  biror  narsa  ta’siri  ostida,  biror  narsa  ta’siri  bilan 

ko‘rmoq. 

prison

  nf  1.  qamoqxona,  avaxta,  turma;  être  en  prison  qamoqxonada bo‘lmoq;  mettre  qqn  en  prison  biron  kishini  qamamoq,  qamoqqa 

tashlamoq;  loc  fam  aimable  comme  une  porte  de  prison  to‘nka,  o‘ ta 

iltifotsiz odam; 2. qamoq,  tutqunlik,  bandilik, qafas; l’otage  est resté un an 

dans  sa  prison  garovga  olingan  odam  bir  yil  tutqunlikda  bo‘ldi;  loc  vivre 

dans une prison dorée  oltin qafasda yashamoq;  3.  qamoq,  qamoq jazosi; Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   176   177   178   179   180   181   182   183   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling