Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet181/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   177   178   179   180   181   182   183   184   ...   238

condamné à cinq ans de prison besh yil qamoqqa hukm qilingan. 

prisonnier,

 

ière  I.  n  1.  asir,  mahbus,  bandi,  tutqun;  un  camp  de 

prisonniers  asirlar  lageri;  il  a  été  fait  prisonnier  u  asir  qilib  olingan  edi; 

échanger  des  prisonniers  asirlar  ayriboshlamoq;  loc  prisonniers  de 

guerre  harbiy  asirlar;  se  constituer  prisonnier  o‘zini  politsiyaga 

topshirmoq;  II.  adj  tutqun,  bandi,  qul,  asir;  il  était  prisonnier  de  ses 

préjugés u o‘z xurofotining bandiga aylanib qolgan edi. 

privatif

1

, 

ive


  adj  1.  gram  inkorni  bildiruvchi;  préfixes  privatifs  inkorni 

bildiruvchi old qo‘shimchalar; 2. mahrum qiluvchi; peine privative de liberté 

ozodlikdan mahrum qilish. 

privatif


2

,

 ive

  adj  maxsus,  alohida;  appartement  à  louer,  avec  jardin 

privatif uy ijaraga beriladi, alohida bog‘i bilan. 

privation

  nf  1.  mahrum  qilish,  mahrum  etish;  la  privation  d’un  bien 

boylikdan  mahrum  qilish;  être  condamné  à  la  privation  des  droits  civils 

grajdanlik  huquqidan  mahrum  qilishga  mahkum  etilgan  bo‘lmoq;  2.  pl 

muhtojlik,  yetishmovchilik,  yo‘qchilik;  endurer  les  pires  privations  o‘ ta 

yetishmovchilikda  yashamoq;  elle  menait  une  vie  de  privation  u 

muhtojlikda hayot kechirar edi. 

privatisation

  nf  xususiylashtirish;  la  privatisation  d’une  chaîne  de 

télévision publique televizorning jamoat kanalini xususiylashtirmoq. 

privatiser

 vt xususiylashtirmoq. 

privautés

  nf  pl  o‘ta  betakalluflik,  takallufsizlik,  sarbastlik  (odatda  ayolga 

nisbatan); prendre des privautés avec qqn  biror kishi bilan  o‘ta  takallufsiz 

muomala qilmoq. 

privé,


 

ée

  adj  1.  xususiy,  shaxsiy;  voie  privée  xususiy  yo‘l;  propriété privée,  entrée  interdite  xususiy  mulk,  kirish  taqiqlanadi;  loc  adv  en  privé 

shaxsan, yolg‘iz  o‘ziga; puis-je vous parler en privé? yolg‘iz  o‘zingiz bilan 

gaplashsam  bo‘ ladimi?  2.  o‘ziga,  shaxsan  o‘zigagina  taalluqli  bo‘lgan, 

shaxsiy; des  intérêts privés shaxsiy manfaatlar; sa vie privée ne  regarde 

que  lui  uning  shaxsiy  hayoti,  uning  o‘zigagina  taalluqli;  3.  xususiy  shaxs, 

oddiy  fuqaroga  oid; en tant que personne privée oddiy  fuqaro sifatida; de 

source privée, on apprend que xususiy manba’lardan ma’lum  bo‘lishicha; 

4.  xususiy;  davlatniki,  jamoaniki  bo‘lmagan;  enseignement  privé  xususiy 

ta’lim; les entreprises privées xususiy korxona, xususiy sektor; nf fam dans 

le privé xususiy sektorda; 5. détective privé, un privé xususiy detektiv. 

priver

  I.  vt  mahrum  qilmoq,  mahrum  etmoq;  on  l’a  privé  de  ses  droits uni huquqlaridan mahrum qilishdi; II. se priver vpr o‘zini o‘zi mahrum qilmoq; 

il se prive de tout u o‘zini o‘zi hamma narsadan mahrum qiladi. 

privilège

 nm 1. im tiyoz, ustunlik huquqi; les privilèges des nobles et du 

clergé  sous  l’ancien  régime  dvoryan  va  ruhoniylarning  eski  davlat 

tuzumidagi  im tiyozlari;  un  privilège  exorbitant  chegarasiz  haq-huquq;  2. 

foyda;  les  privilèges  de  la  fortune  boylikning  keltiradigan  foydasi;  3.  oliy 

ne’mat,  berilgan  ustunlik,  qismat,  taqdir;  la  pensée  est  le  privilège  de 

l’espèce humaine  fikr insoniyatga  berilgan  oliy ne’mat; j’ai  eu le privilège 

de la rencontrer omadim bor ekanki, men uni uchratdim. 

privilégié,

 

ée  adj  imtiyozli,  im tiyozga  ega  bo‘lgan;  créancier  privilégié 

boshqalarning  oldida  imtiyozga  ega  bo‘lgan  kreditor;  la  classe  privilégiée 

imtiyozga  ega bo‘lgan sinf; nous avons été privilégiés, nous avons  eu un 

temps  splendide  omadimiz  bor  ekan,  vaqtimizni  ajoyib  o‘ tkazdik;  3.  litt 

boshqalariga  qaraganda  ma’qul,  mos  keladigan;  un  lieu  privilégié  ma’qul 

joy. 


privilégier

 vt 1. imtiyoz, yengillik bermoq; le fisc privilégie les ménages 

qui ont trois  enfants davlat xazinasi uch bolali oilalarga im tiyoz beradi; 2. 

ustunlik,  imtiyoz  bermoq;  on  a  tort  de  privilégier  les  mathématiques 

matematikaga ustunlik berib, xato qilishadi. 

prix


 nm inv 1. baho, narx, haq; le prix de molning bahosi; à quel prix est 

ce  manteau?  bu  paltoning  narxi  qancha?  payer  le  prix  de  qqch  biror 

narsaning  haqini  to‘lamoq; prix fixe, unique  tayin narx; vendre  à bas,  à vil 

prix  arzon,  arzimagan  narxga  sotm oq;  casser  les  prix  arzonlashtirmoq;  à 

prix  cassés  arzonlashgan  narxda;  le  dernier  prix  oxirgi  baho;  un  prix 

exorbitant  o‘ta  yuqori,  baland  baho;  ça  coûte  un  prix  fou  bu  aql  bovar 

qilmaydigan  qimmat  turadi;  prix  d’ami  o‘zaro  kelishilgan  baho;  prix  de 

revient  tannarx;  hausse  des  prix  narx-navoning  oshishi;  n’avoir  pas  de 

prix,  être  hors  de  prix  bahosi  yo‘q,  juda  qimmat  bo‘lmoq;  mettre  à  prix 

bozorga  solmoq;  mise  à  prix  boshlang‘ich  baho;  mettre  à  prix  la  tête  de 

qqn birovning  boshiga mukofot e’lon qilmoq; à prix d’or  tilloga  teng narxda, 

otamning  bahosida; 2. narx,  tovarga  ilib  qo‘yiladigan baho ko‘rsatkichi;  3. vx 

le prix du  sang qonning xuni; 4. qiymat, narx, baho; le prix du succès, de 

la  réussite  muvaffaqiyatning,  yutuqning  qiymati;  il  ne  céderont  à  aucun 

prix  ular  hech  qanday  narsa  evaziga  bermaydilar;  à  tout  prix  har  qancha 

tursa hamnima bo‘lsa  ham; au prix de -ning evaziga; 5. mukofot, sovrin; le 

prix  goncourt  Gonkur  mukofoti;  prix  d’excellence  rag‘batlantiruvchi 

mukofot  (maktablarda,  oltin  medal);  livre  de  prix  mukofotga  berilgan  kitob, 

kitob  mukofot;  6.  laureat;  c’est  un  premier  prix  du  conservatoire  bu 

konservatoriyaning  birinchi  laureati;  7.  mukofot,  sovrin;  grand  prix 

automobile avtomobil bo‘yicha Gran-Pri sovrini, mukofoti. 

pro


 n abrév fam professionnel, elle. 

probabilité

 nf 1. yuz berishi,  bo‘lishi mumkinlik; selon toute probabilité 

bo‘lishi  mumkinligiga  qaraganda;  2.  ehtimollik;  calcul  des  probabilités 

ehtimollik nazariyasi. 

probable


  adj  1.  bo‘lishi,  sodir  bo‘lishi  mumkin  bo‘lgan;  une  hypothèse 

probable  bo‘lishi  mumkin  bo‘lgan  faraziya,  gipoteza;  2.  -sa  kerak,  mumkin 

bo‘lgan;  la  réussite  probable  de  ses  efforts  bu  harakatlarning  mumkin 

bo‘lgan  natijasi;  impers  il  est  probable  qu’il  viendra,  peu  probable  qu’il 

vienne u kelsa kerak, uning kelishi dargumon. 

probablement

 adv ehtimol, balki, aftidan; c’est probablement ce qui va 

se produire ehtimol bo‘lishi kerak bo‘lgan narsa shu bo‘lsa kerak. 

probant,

 

ante adj ishonarli, asosli; un argument probable ishonarli dalil. 

probatoire

 adj tekshiradigan, sinaydigan,  tekshiruv, sinov;  examen, test 

sinov imtihoni, testi. 

probe

  adj  litt  sofdil,  halol,  pok,  sodiq;  employé,  serviteur  probe  halol ishchi, xizmatchi. 

probité


 nf sofdillik, halollik, poklik,  to‘g‘rilik; doutez-vous de  ma probité? 

mening sofdilligimga gumon qilasizmi? 

problématique

  I.  adj  shubhali,  dargumon,  noaniq,  uncha  ishonib 

bo‘lmaydigan;  la  victoire  est  problématique  g‘alaba  dargumon;  II.  nf 

problematika, problemalar majmui. 

problème

  nm  1.  masala;  poser,  soulever  un  problème,  un  fau 

problème  biron  bir masalani, noto‘g‘ri masalani qo‘ymoq, ko‘ tarib chiqmoq; 

résoudre  un  problème  masalani  yechmoq;  c’est  la  clef  du  problème  bu 

masalaning  kaliti,  o‘zagi;  énoncé,  solution  d’un  problème  masalaning 

berilishi,  yechimi;  faire  un  problème  d’algèbre  algebradan  masalani PROCÉDÉ

 

PRODUIRE 

 

 449 

yechmoq,  ishlamoq;  2.  muammo,  chigal  masala,  qiyinchilik,  problema;  les 

problèmes  de  la  circulation  yo‘l  harakati  muammosi;  le  problème 

palestinien  palestin  muammosi;  loc  faire,  poser  problème  muammo 

tug‘dirmoq;  un  problème,  des  problèmes  d’argent  pul  muammosi, 

masalasi;  fam  il  n’y  a  pas  de  problème  bu  qiyin  emas,  gap  yo‘q;  il  est  à 

l’âge où l’on a des problèmes u qarib, m iyasi aynib qolgan. 

procédé


  nm  1.  muomala,  birovga  nisbatan  o‘zini  tutish;  je  n’ai  pas 

apprécié ses procédés uning muomalasi menga yoqmadi;  loc échange de 

bons procédés  o‘zaro yaxshi muomala; 2. uslub, yo‘l, metod; un procédé 

technique  texnik uslub; péj  cela sent le procédé bundan sun’iylikning  hidi 

kelyapti, yo‘ lini qilishyapti. 

procéder


1

 vi litt procéder de kelib chiqmoq, borib taqalmoq; ces œuvres 

procèdent du même courant d’idées, de  même veine bu asarlar o‘sha bir 

xil fikrlar oqimidan, o‘sha vena tomiridan kelib chiqadi. 

procéder

2

  vi  1.  procéder  à  kirishmoq,  qo‘l  urmoq,  bajarmoq;  les constructeurs  ont  d’abord  fait  procéder  à  une  étude  géologique 

quruvchilar  avvalo  geologik  tekshiruvlar  o‘tkazishdi;  2.  ish,  harakat  qilmoq, 

ish ko‘rmoq, ish tutmoq; procédons par ordre tartibga binoan ish tutaylik. 

procédure

  nf  1.  bajariladigan  ish  tartibi;  procédure  de  divorce  ajralish 

tartibi; 2. sud ishlari tartibi. 

procédurier,

 

ière  adj  péj  ishkalbozlikdan,  lo‘ ttibozlikdan  iborat  bo‘ lgan, 

ishkal, chatoq, ilmoqli. 

procès

1

  nm  inv  1.  da’volashuv,  sudlashish,  tortishuv;  faire,  intenter  un procès à qqn biron kishini sudga bermoq; gagner, perdre un procès sudda 

yutib chiqmoq, yutqazmoq;  2. fig  ta’qib, quvg‘in qilmoq; doim iy tanqid ostiga 

olmoq;  3.  loc  sans  autre  forme  de  procès  betakalluflik  bilan,  tortinmay, 

iymonmay,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri;  on  l’a  renvoyé  sans  autre  forme  de  procès 

uni iymanib o‘tirmay, qaytarib yuborishdi. 

procès


2

 nm inv gram fe’ldan anglatilgan ish-harakat. 

processeur

 nm inform protsessor. 

procession

  nf  1.  diniy  marosim,  tantanali  diniy  yurish;  2.  yurish, 

namoyish;  que  de  visite!  une  vraie  procession  qancha  tashrif!  haqiqiy 

namoyishku. 

processus

 nm inv jarayon, rivojlanish jarayoni,  protsess; un processus 

biologique, économique biologik, iqtisodiy jarayon. 

procès-verbal,

 

aux


  nm  1.  protokol,  akt;  rédiger,  dresser  un  procès-

verbal  protokol,  akt  tuzmoq;  avoir  un  procès-verbal  pour  excès  de 

vitesse tezlikni oshirganligi uchun protokol tuzilmoq; 2. qaror, protokol. 

prochain


1

,

 aine

 adj 1. vx yaqin joydagi, yaqin o‘rtadagi, yaqindagi, yaqin; 

dans  la  forêt  prochaine  yaqin  o‘rtadagi,  qo‘shni  o‘rmonda;  2.  yaqin 

fursatdagi,  yaqin  orada  bo‘lajak,  yaqinda  bo‘ ladigan;  j’irai  à  la  prochaine 

occasion  men  yaqin  fursatda  boraman;  un  jour  prochain,  un  prochain 

jour  yaqin  kunda;  3.  yaqin  fursatda  bo‘ladigan,  kelayotgan,  kelgusi;  la 

semaine  prochaine  kelayotgan  haftada;  la  prochaine  fois  kelgusi  safar; 

fam  à  la  prochaine!  kelgusi  safar  ko‘rishguncha!  je  descends  à  la 

prochaine station men keyingi  bekatda  tushaman; fam vous descendez à 

la prochaine? siz keyingisida tushasizmi? 

prochain

2

  nm  sing  yaqin  kishi,  qadrdon,  o‘z  yaqinlari;  l’amour  du prochain yaqin kishiga bo‘lgan muhabbat; dire du mal de son prochain o‘z 

yaqinlari haqida yomon gap qilmoq. 

prochainement

  adv  yaqinda,  tez  orada,  tezda;  je  reviendrai 

prochainement men yaqinda qaytib kelaman. 

proche


  I.  adj  1.  yaqin,  yaqin  joylashgan,  yaqin  joydagi,  yonginasida;  la 

gare  est proche, tout proche, toute proche de la ville vokzal yaqin,  juda 

yaqin,  shaharning  yonginasida;  2.  litt  yaqin;  yaqinda,  tez  orada,  tez  kunda 

bo‘ladigan;  la  fin  est  proche  nihoyasi  yaqin;  3.  yaqin,  shunga  o‘xshash; 

mon opinion est proche de la vôtre mening fikrim siznikiga yaqin; 4. yaqin, 

qalin, qadrdon; un ami très proche  qadrdon do‘st; un proche du  ministre 

vazirning  yaqini;  5.  yaqin,  qondosh,  qarindosh;  un  proche  parent  yaqin 

qarindosh;  tous  ses  proches  l’ont  abandonné  uni  hamma  yaqin  oshna-

og‘aynilari  tashlab  ketishdi;  loc  adv  de  proche  en  proche  sekin-asta, 

bosqichma-bosqich,  qadamba-qadam;  II.  n  pl  yaqinlar,  yaqin  qarindoshlar, 

yaqin oshna-og‘aynilar. 

proclamation

  nf  1.  tantanali  suratda  bildirish,  e’lon  qilish,  hammaga 

bildirish;  la  proclamation  de  la  république  respublikani  e’lon  qilish;  2. 

tashviqot maqsadida tarqatiladigan siyosiy mazmundagi varaqa. 

proclamer

  vt  1.  tantanali  suratda  bildirmoq,  e’ lon  qilmoq,  hammaga 

bildirmoq;  proclamer  le  résultat  d’un  scrutin  saylov  natijalarini  e’lon 

qilmoq;  2.  hammaga  bildirmoq,  oshkor  qilmoq,  deb  qichqirmoq;  l’accusé  a 

proclamé son innocence mahkum o‘zining aybsiz ekanligini aytib qichqirdi. 

proconsul

 nm 1. hist prokonsul; 2. xo‘jayin, hukmdor, mustabid. 

procréateur,

 

trice adj, n dunyoga keltiruvchi, ota-ona. 

procréation

 nf dunyoga keltirish, tug‘ish. 

procréer


 vt litt dunyoga keltirmoq, yaratm oq (insonga nisbatan). 

procurateur

 nm prokurator, hokim (qadimgi Rimda). 

procuration

  nf  1.  ishonch  qog‘ozi;  vakolatnoma;  2.  par  procuration 

vakoratnomaga asosan. 

procurer

 I. vt 1. bermoq, yetkazib  bermoq,  tug‘dirmoq, yaratmoq; il faut 

lui  procurer  un  emploi  unga  ish  topib  berish  kerak;  2.  bermoq,  baxsh 

etmoq,  bag‘ishlamoq,  yetkazmoq;  le  plaisir  que  nous  procure  la  lecture 

o‘qish  bizga  baxsh  etuvchi  rohat;  II.  se  procurer  vpr  topmoq;  o‘zi  uchun 

topmoq, yaratmoq; se procurer de l’argent pul topmoq. 

procureur

 nm 1. vakolatnoma bo‘yicha ish yurituvchi shaxs; 2. procureur 

de  la  république  sudning  quyi  bosqichidagi  prokuror;  procureur  général 

kassatsion, apellyatsion suddagi prokuror. 

prodigalité

  nf  1.  isrofgarchilik,  behuda  sarflash,  sovurib  yuborish;  2.  pl 

pulni  sovurish,  pulni  bo‘lar-bo‘lmasga  sarflash;  il  s’est  ruiné  par  ses 

prodigalités pulni bo‘ lar-bo‘lmasga sarflagani uchun, u inqirozga uchradi. 

prodige

 nm 1. mo‘jiza, karomat;  loc tenir du prodige rivoyatlardagiday, mo‘jizaviy; 2. mo‘jiza,  hayratga soladigan, ajoyib narsa; vous  avaiz fait des 

prodiges! siz mo‘jiza ko‘rsatdingiz! un, des prodige de namunasi, mo‘jizasi; 

des  prodiges  de  courages  jasurlik  namunalari;  3.  ajoyib,  g‘aroyib  odam, 

mo‘jiza;  c’est  un  petit  prodige  bu  kichik  bir  mo‘jiza;  un  enfant  prodige 

g‘oyat qobiliyatli, iste’dodli bola. 

prodigieusement

 adv mo‘jizakor, ajoyib, g‘aroyib. 

prodigieux,

 

euse


 adj ajoyib, g‘alati; mo‘jizadek, mo‘jizavor,  hayratlanarli, 

hayratga  soladigan;  un  artiste,  un  talent  prodigieux  mo‘jizavor  artist, 

qobiliyat. 

prodigue


  adj  1.  isrofgar,  nobudgar,  behuda  sarf  qiluvchi,  sovurib 

yuboruvchi;  un  enfant  prodigue  noqobil  farzand;  prov  à  père  avare,  fils 

prodigue xasis otaga, isrofgar o‘g‘il; 2. prodigue de saxiy, qo‘li ochiq; il est 

prodigue de compliment u xushomadliklarga saxiy. 

prodiguer

  I.  vt  sovurmoq,  isrof  qilmoq,  o‘rinsiz,  behuda  sarflamoq, 

haddan  ortiq  sarflamoq;  les  soins  que  sa  mère  lui  a  prodigués  unga 

onasining  haddan  ortiq  sarflagan  g‘amxo‘rliklari;  II.  se  prodiguer  vpr  o‘z 

mablag‘ini, boyligini behuda sarf qilmoq, isrof qilmoq. 

prodrome


  nm  1.  litt  xabarchi,  darakchi,  jarchi;  les  prodromes  d’une 

guerre urush darakchilari; 2. pl méd kasallikning ilk, boshlang‘ich belgilari. 

producteur,

 

trice  I.  adj  ishlab  chiqaruvchi,  yetishtiruvchi,  tayyorlovchi; 

les  forces  productrices  ishlab  chiqaruvchi  kuchlar;  pays  producteurs 

d’électricité elektr  energiyasi ishlab chiqaruvchi mamlakatlar; II. n  1.  ishlab 

chiqaruvchi;  directement  du  producteur  au  consommateur  to‘g‘ridan-

to‘g‘ri ishlab chiqaruvchidan iste’molchiga; 2. prodyuser. 

productif,

 

ive


 adj unumli, natija beradigan,  foydali; un travail productif 

unumli mehnat. 

productivité

  nf  1.  maqsadga  muvofiqlik;  mahsuldorlik;  foydalilik;  la 

productivité d’un placement kapitalni joylashning maqsadga muvofiqligi; 2. 

unumdorlik;  accroître la productivité en remplaçant les ouvriers par des 

machines ishchilarni mashinalar bilan almashtirib, unumdorlikni oshirish. 

production

  nf  1.  ishlab  chiqish,  kelib  chiqish;  il  y  a  eu  production  de 

gaz carbonique karbonik gaz ishlab chiqish yuz berdi; 2. asar, ijod; 3. ishlab 

chiqarish,  tayyorlash,  yetishtirish;  une  production  élevée  yuqori  ishlab 

chiqarish; la production annuelle de cette entreprise bu korxonaning yillik 

ishlab chiqarishi; les  moyens de production ishlab chiqarish vositalari; les 

forces de production ishlab chiqarish kuchlari; 4. kino ishlab chiqarish. 

produire

  I.  vt  1.  keltirib  chiqarmoq,  tug‘dirmoq,  qilmoq;  cette  nouvelle 

produisit  sur  lui  une  vive  impression  bu  yangilik  unda  qattiq  taassurot 


PRODUIT

 

PROFUS 

 

 450 

tug‘dirdi;  2.  ijod  qilmoq,  yaratmoq;  un  romancier  qui  produit  beaucoup 

ko‘p  ijod  qiladigan  romannavis;  3.  yetishtirmoq,  bermoq;  cet  arbre  produit 

de  beaux  fruits  bu  daraxt  ajoyib  mevalar  beradi;  4.  ishlab  chiqarmoq, 

yetishtirmoq;  ce  pays  produit  dix  millions  de  tonnes  d’acier  par  an  bu 

mamlakat yiliga o‘n milyon tonna po‘lat ishlab chiqaradi; 5. ishlab chiqarmoq, 

tayyorlamoq  (kino);  6.  ko‘rsatmoq,  taqdim  qilmoq;  produire  un  certificat 

dalolatnoma ko‘rsatmoq; II. se produire vpr 1. chiqmoq, ko‘pchilik oldida ijro 

etmoq;  c’est  la  première  fois  qu’il  se  produit  sur  cette  scène  u  bu 

sahnada birinchi marta chiqyapti; 2. yuz bermoq;  cela peut se produire  bu 

yuz berishi mumkin. 

produit


 nm 1. daromad,  foyda;  vivre du produit de ses terres yerining 

daromadi  evaziga  yashamoq;  produit  brut  yalpi  daromad;  produit  net  sof 

daromad; produit intérieur brut ichki yalpi mahsulot; produit national brut 

milliy  daromad;  2.  math  ko‘paytma  (ko‘paytirish  natijasi);  3.  mahsulot, 

mahsul, natija; les produits de la terre yer mahsulotlari; le produit de son 

imagination  o‘z  tasavvurining  mahsuli;  4.  mahsulot,  ishlab  chiqarilgan 

narsa; produit fabriqué ishlab chiqarilgan mahsulot; produits bruts,  semi-

finis,  finis  xom,  yarim  ishlov  berilgan,  tayyor  mahsulotlar;  produits 

pharmaceutiques, chimiques farmatsevtika, kimyo mahsulotlari. 

proéminence

 nf litt qavariq, bo‘rtib chiqqan joy; qavariq, do‘ng, do‘mboq. 

proéminent,

 

ente


  adj  qavariq,  bo‘rtib  chiqqan;  do‘ng,  do‘mboq;  nez, 

front proéminent bo‘rtib chiqqan burun, do‘ng peshona. 

prof

 n fam o‘qituvchi. profanateur,

 

trice n, adj harom qiluvchi, murdor, bulg‘ovchi. 

profanation

  nf  tahqirlash,  behurmat  qilish,  oyoqosti  qilish,  buzish, 

bulg‘ash; profanation de sépulture qabrlarni tahqirlash. 

profane

 I. adj 1. litt dunyoviy; 2. bexabar, bilmaydigan, bilimsiz, savodsiz, omi, johil; je suis une profane en musique men musiqada savodsizman; II. 

n  1.  dinsiz,  bedin;  xudosiz;  2.  nm  le  profane  et  le  sacré  dunyoviylik  va 

ilohiylik. 

profaner


  vt  1.  tahqir  qilmoq,  tahqirlamoq,  behurmat  qilmoq,  oyoqosti 

qilmoq, buzmoq, bulg‘amoq; les vandales ont profané plusieures tombes 

johillar ko‘pchilik qabrlarni oyoqosti qilishdi; c’est profaner les plus beaux 

sentiments bu eng go‘zal his-tuyg‘ularni tahqirlashdir. 

proférer

  vt  baland  ovoz  bilan,  baqirib-chaqirib,  qattiq-qattiq  aytmoq;  il 

partit en proférant des menaces, des injures u qo‘rqitish, so‘kish so‘zlarini 

baqirib-chaqirib ketdi. 

professer

  I. vt  litt  baralla,  bor  ovozda,  ochiqchasiga,  hammaning  oldida 

bildirmoq,  aytmoq;  ils  professaient  envers  leur  maître  la  plus  vive 

admiration  ular  o‘z  ustozlariga  bor  ovozda  tahsin  aytar  edilar;  II.  vi  vx 

o‘qituvchilik  qilmoq,  dars  bermoq;  il  professe  dans  un  lycée  parisien  u 

Parijning litseylaridan birida dars beradi. 

professeur

 n o‘qituvchi, muallim; professeur de collège, de lycée kollej, 

litsey o‘qituvchisi; elle est professeur d’anglais u ingliz tili o‘qituvchisi. 

profession

1

  nf  1.  litt  loc  faire  profession  de  o‘z  fikr-mulohazasini bildirmoq,  namoyish  qilmoq;  2.  profession  de  foi  maslak,  nuqtai  nazar, 

dunyoqarash. 

profession

2

  nf  1.  kasb,  hunar;  quelle  est  votre  profession?  kasbingiz nima? 2. vazifa, kasb, daraja, amal; les professions liberales erkin kasblar; 

embrasser,  exercer  une  profession  biror  vazifani  bajarmoq;  3.  de 

profession  professional,  kasb  qilib  olgan;  un  chanteur  de  profession 

professional qo‘shiqchi. 

professionalisme

  nm  prfessionallik,  kasb  qilib  olganlik;  2.  ustalik,  o‘z 

kasbini yaxshi bilishlik. 

professionnel,

 

elle


  I.  adj  1.  kasb-hunarga  oid,  kasbiy,  kasb; 

l’orientation  professionnelle  kasb-hunarga  yo‘naltirish;  enseignement 

professionnelle  kasb-hunarga  o‘rgatish;  2.  professional,  kasb  qilib  olgan; 

sportif professionnel professional sportchi; II. n mutaxasis, usta, o‘z kasbini 

yaxshi biladigan odam; c’est un vrai professionnel bu haqiqiy usta. 

professionnellement

 adv ustalarcha, ustalarga xos. 

profil


 nm 1. profil, yon  tomon; yon  tomondan ko‘rinish; dessiner le profil 

de qqn biror kishining yon  tomondan ko‘rinishini chizmoq; 2. perpendikulyar Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   177   178   179   180   181   182   183   184   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling