Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet185/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   ...   238

de leur puissant voisin bu mamlakatlar o‘zlarining qudratli qo‘shnisiga tobe; 

2.  kuchli  ta’sir  qiladigan,  kuchli;  il  a  pris  un  somnifère  puissant  u  kuchli 

uxlatuvchi  dori  ichdi;  un  sentiment  puissant  chuqur  tuyg‘u;  3.  kuchli, 

baquvvat;  le  boxeur  a  des  muscles  puissants  bokschining  mushaklari 

baquvvat; 4. kuchli, baquvvat, quvvatli, katta quvvatga ega bo‘lgan (mashina, 

motor);  sa  voiture  a  un  moteur  puissant  uning  avtomobilining  motori 

kuchli; 5. baland, qattiq, quvvatli, katta quvvatga ega bo‘lgan; le phare a une 

lanterne très puissante faraning chirog‘i katta quvvatga ega. 

puits

  nm  inv  1.  quduq;  puiser,  tirer  de  l’eau  au  puits  quduqdan  suv olmoq; loc fig un puits de science ilm bulog‘i; 2. techn quduq, chuqur; puits 

de  mine  shaxta  qudug‘i;  le  forage  d’un  puits  de  pétrole  neft  qudug‘ini 

qazish. 

pull-over

 ou pull nm pulover. 

pulluler


  vi  g‘ij-g‘ij  qaynamoq,  to‘ lib-toshib  yotm oq,  g‘ujgon  urmoq;  les 

moustiques  pullulent  près  de  l’étang  hovuz  bo‘yida  chivinlar  g‘ujgon 

urishyapti;  les  fautes  pullulent  dans  ce  devoir  bu  uy  ishida  xatolar  to‘lib-

toshib yotibdi. 

pulmonaire

  adj  o‘pkaga  oid,  o‘pka;  la  tuberculose  est  une  maladie 

pulmonaire  tuberkuloz  o‘pka  kasalligidir;  congestion  pulmonaire  o‘pka 

shamollashi; n o‘pka kasal, o‘pka kasalligi bilan og‘rigan odam. 

pulpe

  nf  1.  milk  kungurasi;  la  carie  atteint  la  pulpe  kariyes  milk kungurasini jarohatlaydi; 2. et, go‘sht (mevalarda). 

pulpeux,


 

euse


  adj  etli,  go‘shtdor;  un  fruit  pulpeux  go‘shtdor  meva;  fig 

une belle fille pulpeuse chiroyli do‘ndiq, do‘mboqqina qiz. 

pulsation

  nf  1.  tomir,  yurak  urishi;  tomir,  yurak  tepishi;  2.  techn 

pulsatsiya, tepib turish. 

pulsion


  nf  ichki  turtki;  biror  ishga  undovchi  sabab;  il  contrôle  mal  ses 

pulsions agressives u o‘zining tajovuzkorligini yaxshi jilovlay olmaydi. 

pulvérisateur

 nm pulverizator, purkagich. 

pulvérisation

  nf  purkash,  sepish,  changitish;  la  pulvérisation 

d’insecticide  sur  les  plantes  est  efficaces  contre  les  parasites 

o‘simliklarga  zaharli  dorilarni  sepish  zararli  hasharotlarga  qarshi  kurashda 

foydalidir; il se des pulvérisations dans le nez pour soigner son rhume u 

tumovini davolash uchun burniga dori purkayapti. 

pulvériser

 vt  1.  kukunga,  tolqonga  aylantirmoq;  mayda-mayda,  parcha-

parcha,  chil-chil  qilmoq;  2.  sepmoq,  purkamoq,  changitmoq;  le  jardinier 

pulvérise de  l’insecticide sur les rosiers bog‘bon atirgullarga zaharli dori 

sepyapti; 3. fig parcha-parcha  qilib yubormoq; yo‘qqa,  puchga chiqarmoq; il 

a  pulverisé  vos  arguments  u  sizning  dalillaringizni  yo‘qqa  chiqardi;  le 

champion  olympique  a  puliverisé  le  record  du  monde  olimpiya 

chempioni oldingi jahon rekordini chilparchin qildi. 

puma

 nm puma. punaise

1

 nf taxtakana, jo‘lak, qandala; une chambre sordide, pleine de punaises iflos, taxtakanaga to‘la xona. 

punaise


2

 nf knopka (bosma mix, tugmacha mix). 

punch

1

 nm punsh. punch

2

 nm 1. qattiq zarba, qattiq urish (bokschilarda); 2. jo‘shqinlik, tezlik, shiddatlilik;  shiddat,  shitob;  il  manque  de  punch  unga  jo‘shqinlik 

yetishmaydi. 

punir

 vt 1. jazo bermoq, jazolamoq, mahkum etmoq; la justice punit les coupables  sud  jinoyatchilarni  jazolaydi;  être  puni  de  prison  qamoq 

jazosiga mahkum etilmoq; sa  mère l’a puni d’avoir  menti onasi uni yolg‘on 

gapirganligi  uchun  jazoladi;  2.  être  puni  jazolanmoq,  jazosini  olmoq;  il  est 

bien puni de sa curiosité u o‘zining qiziquvchanligining jazosini oldi. 

punitif,

 

ive adj jazolashga oid, jazolash  bilan bog‘liq bo‘ lgan;  jazolovchi; 

jazolash; expédition punitive jazolash ekspeditsiyasi; faire une expédition 

punitive  contre  des  rebelles  qo‘zg‘olonchilarga  qarshi  jazo  ekspeditsiyasi 

uyushtirmoq. 

punition

 nf 1. jazo; le professeur donne une punition  aux  élèves qui 

bavardent o‘qituvchi gaplashib o‘ tiradigan o‘quvchilarga jaz o beradi; 2. jazo, 

ta’zir;  mon fils  est en punition dans  sa  chambre mening o‘g‘lim xonasida 

jazosini o‘ tayapti. 

pupille


1

  n  vasiylikdagi  bola;  pupille  de  la  nation  davlat  vasiyligidagi, 

qaramog‘idagi bola. 

pupille


2

 nf ko‘z qorachig‘i. PUPITRE

 

QUADRILLE 

 

 458 

pupitre


 nm 1. pyupitr (nota va kitob quyadigan qiya moslama); 2. parta 3. 

boshqaruv stoli. 

pur,

 

pure I. adj 1.  toza, sof,  boshqa narsa aralashtirilmagan; du vin pur 

sof vino; de l’or à l’état pur sof holdagi oltin; fig à l’état pur haqiqiy, g‘irt; le 

plaisir  pur  haqiqiy  rohat;  loc  adj  confiture  pur  fruit  sof  mevadan  qilingan 

murabbo;  tissu  pur  laine  sof  jundan  qilingan  gazmol;  cheval  pur-sang 

zotdor ot; 2.  toza, pokiza, bulg‘anmagan, ifloslantirilmagan, ichimli, beg‘ubor; 

eau  pure  toza,  ichimli  suv;  3.  sof,  asl;  science  pure  sof  nazariy  fan;  4. 

butunlay,  to‘la,  haqiqiy, g‘irt; ton ami est un pur  imbécile sening o‘rtog‘ing 

g‘irt ahmoq; loc adv en pure perte bekorga, befoyda, behuda; pur et simple 

shartsiz,  so‘zsiz,  jo‘n,  sodda;  5.  sof,  toza,  pok,  beg‘ubor;  un  cœur  pur  sof 

qalb;  ses  intentions  étaient  pures  uning  niyatlari  toza  edi;  il  était  pur  de 

tout  soupçon  u  harqanday  shubhadan  yiroqda  edi;  6.  bokira,  pokiza;  une 

jeune  fille  pure  bokira  qiz;  7.  mutanosib,  kelishgan;  II.  n  dindor,  e’tiqodli 

odam. 

purée


  nf  pyure,  bo‘tqa  (qaynatib  ezilgan  sabzavot);  une  purée  de 

pommes de terre kartoshka pyuresi; loc fig purée de pois qalin tuman; être 

dans la purée sariq chaqasiz qolmoq, qashshoqlikda qolmoq. 

purement


  adj  yolg‘iz,  faqatgina,  butunlay,  g‘irt;  elle  a  fait  des  études 

purement  littéraire  u  faqatgina  adabiyot  fanini  o‘rgandi;  loc  purement  et 

simplement  faqat,  xolos;  il  a  purement  et  simplement  menti  u  aldab 

qo‘ydi xolos. 

pureté

  nf  1.  tozalik,  yot  narsaning  aralashmaganligi;  une  eau  d’une grande  pureté  juda  ham  toza,  tiniq  suv;  2.  soflik,  musaffolik,  tiniqlik;  ce 

diamant  est  d’une  pureté  absolue  bu  mutlaqo  sof  dur;  la  pureté  de  l’air 

des  montagnes tog‘ havosining musaffoligi; la pureté de sa voix ovozining 

tiniqligi; 3. litt halollik, poklik, benuqsonlik; la pureté d’une sainte  avliyoning 

pokligi;  4.  soflik,  tozalik;  l’académie  française  veille  à  la  pureté  de  la 

langue Fransiya akademiyasi tilning sofligini nazorat qiladi. 

purgatif,

 

ive I. adj ich surgi, surgi; II. nm surgi dori; il a pris un purgatif u 

surgi dori ichdi. 

purgatoire

  nm  relig  a’rof,  arosat,  mahshargoh  (katoliklar  afsonalarida: 

jannatga kirishdan oldin o‘lganlarning joni gunohdan poklanadigan joy). 

purge


 nf 1. surgi, surgi dori;  prendre une purge  u surgi  dori ichmoq;  2. 

oqizib yuborish, chiqarib yuborish;  le robinet de purge du  radiateur  a une 

fuite  radiatorning  oqizib  yuborish  krani  teshilib  qoldi;  3.  tozalash,  qatag‘on; 

les grandes purges staliniennes S talin qatag‘oni. 

purger

  I.  vt  1.  tozalamoq;  ichidagi  narsani  to‘kib,  chiqarib  yubormoq; purger  un  radiateur  radiatorning  suvini  to‘kmoq,  ichini  tozalamoq;  2.  litt 

tozalamoq,  poklamoq;  il  faut  purger  la  société  de  tous  ces  profiteurs 

jamiyatni  bu hamma yulg‘uchlardan  tozalash kerak; 3.  belgilangan muddatni 

o‘tamoq,  ado  qilmoq;  il  est  en  prison,  il  purge  une  peine  de  cinq  ans  u 

qamoqda,  besh yillik muddatni  o‘tayapti; II. se purger vpr surgi dori  ichmoq 

(o‘z ichini tozalamoq). 

purifier

 vt 1. soflamoq, aralashmalardan  tozalamoq, sof holga keltirmoq; 

si tu ouvrais la fenêtre, ça purifierait l’air agar oynani ochsang, bu havoni 

tozalagan  bo‘lardi;  2.  litt  poklamoq,  forig‘  qilmoq;  la  souffrance  l’avait 

purifié  kulfat  uni  poklagan  edi;  3.  tilni,  uslubni,  soflamoq,  tozalamoq, 

tuzatmoq. 

purisme

 nm 1. purizm (tilni o‘zgarmagan sof holda saqlashga urinish); 2. xulq-axloqni pokiza va qattiq saqlashga yuzaki urinish. 

puriste


 I. adj  purizmga oid, purist; II. n  purist; les puristes refusent de 

voir  le  langage  évaluer  puristlar  tilning  rivojlaninshini  ko‘rishni 

xohlamaydilar. 

puritain,

 

aine


  I.  adj  puritanlarga  oid,  puritan;  il  a  reçu  une  éducation 

puritaine  u  puritan  tarbiyasini  olgan;  II.  n  puritan  (axloqiy  qoidalarga  juda 

ham qattiq amal qiladigan odam). 

pur-sang


 nm inv zotli, zotdor, nasldor ot. 

purulent,

 

ente


  adj  yiringga,  fasodga  oid;  yiringli,  fasodli;  yiring,  fasod 

bog‘lagan; une plaie purulente fasod bog‘lagan yara. 

pus

 nm inv yiring, fosad; écoulement de pus yiring oqish. pusillanime

  adj  litt  qo‘rqoq,  yuragi  yo‘q,  yuraksiz,  sustkash;  il  est 

pusillanime  et  n’ose  rien  entreprendre  u  yuraksiz,  hech  narsaga 

kirisholmaydi. 

pustule

  nf  yallig‘langan  g‘udda,  bo‘jama;  husnbuzar;  il  a  des  pustules sur le visage uning yuzida husnbuzarlar bor. 

putain


 I. nf péj vulg  fohisha; manjalaqi, buzuq, suyuqoyoq ayol, jalab; fils 

de putain haromi; II. intj fam jalab, obbo, jin ursin; o‘hho‘, voybo‘y. 

putatif,

 

ive adj qonun  tomonidan  tan olingan; enfant, père putatif qonun 

tomonidan tan olingan bola, ota. 

putois

 nm inv 1. sassiqko‘zan 2. sassiqko‘zan mo‘ynasi. putréfaction

  nf  chirish;  un  cadavre  en  état  de  putréfacation  tez 

chiriyotgan murda. 

putréfier

  I.  vt chiritmoq;  II.  se  putréfier  vpr  chirimoq,  irimoq;  chirib,  irib 

ketmoq. 


putride

 adj aynigan, irigan, sasigan; une odeur putride se dégage de la 

poubelle pleine to‘la ahlat yashig‘idan sassigan hid kelardi. 

putsch


  nm  fitna  (bir  to‘da  fitnachilarning  davlat  o‘zgarishi  qilish  yo‘lidagi 

avanturistik  xurujlari  va  shunday  yo‘l  bilan  qilingan  davlat  to‘ntarishi);  un 

putsch contre-révolutionnaire kontrrevolutsion fitna. 

puy


 nm overndagi tog‘. 

puzzle


  nm  bosh  qotirma,  jumboq,  muammo;  l’enfant  assemble  une  à 

une  toutes  les  pièces  du  puzzle  bola  bosh  qotirmaning  bo‘ laklarini  birma 

bir yig‘ib chiqyapti; certains puzzles  sont très difficiles à  réaliser ba’zi bir 

muammolarni yechish juda qiyin. 

pygmée

  n  1.  pigmey  (Afrikada,  Janubiy-sharqiy  osiyoda  va  okianiyada yashaydigan  past  bo‘yli  qabi lalar  vakili);  2.  past  bo‘yli,  pakana  odam;  3. 

qo‘lidan hech ish kelmaydigan zaif odam. 

pyjama

  nm  pijama  (ko‘pincha,  kurtka  va  shimdan  iborat  uy  kiyimi);  elle n’aime que des pyjamas de soie u faqat shoyi pijamalarni yaxshi ko‘radi. 

pylône


 nm 1. katta gul ustun (arka,  peshtoq, gumbaz kabilarning  ustuni); 

2. stolba, simyog‘och; pylône électrique elektr simyog‘ochi. 

pylore

 nm anat qorin bo‘yni (qorinning o‘n ikki barmoqli ichakka o‘tadigan joyi). 

pyramidal,

 

ale,


 

aux


  nf  piram idasimon,  pirpmida  shaklidagi,  piramidaga 

o‘xshash, piramidal. 

pyramide

  nf  1.  hist  piramida,  ehrom;  les  pyramides  de  l’Egypte  M isr 

ehromlari;  2. math piramida;  3.  piram ida shaklida  terib qo‘yilgan  narsa; des 

pyramides de fruits et de légumes meva va sabzavot  piram idalari; 4.  tepa 

qismi  torayib  boruvchi statistik grafik; la pyramide des  âges, des  salaires 

yosh, oylik piramidasi. 

pyrex

 nm inv o‘tga chidamli oyna. pyrotechnie

 nf portlovchi modda ishlab chiqaruvchi zavod. 

pyrrhonisme

 nm pirronizm (Pirron ta’limoti). 

python

 nm piton (tropik mamlakatlarda bo‘ladigan yirik bo‘g‘ma ilon). pythonisse

 nf litt ou plais folbin, romchi, bashoratgo‘y, karomatchi. 

 

 

  

Q, q fransuz alifbosining o‘n yettinchi harfi. 

Q.I.


 nm inv voir quotient. 

quadragénaire

 adj, n 40-50 yoshlar orasidagi; elle est quadragénaire u 

40-50 yoshlarda. 

quadrature

  nf  kvadratura  (yuzaning  kvadrat  birligi  bilan  ifodalangan 

kattaligi); loc la quadrature du cercle aylananing kvadraturasi. 

quadriennal,  ale,  aux

  adj  1.  to‘rt  yil  davom  etadigan;  2.  to‘rt  yilda  bir 

bo‘ladigan. 

quadrige

 nm to‘rt otli arava (Qadimgi Rimda). 

quadrilatère

 nm to‘rtburchak. 

quadrillage

 nm 1. bo‘laklarga ajratilgan maydonning rasmi,  joylashuvi; 2. 

le  quadrillage  d’une  ville  en  insurrection  isyondagi  shahar 

bo‘linmalarining joylashishi. 

quadrille

 nm kadril (juft-juft bo‘ lib ijro etiladigan bal raqsi). QUADRILLER

 

QUATRE-

VINGT


 

 

 459 

quadriller

  vt  1.  grafalamoq,  kataklarga  ajratmoq;  papier  quadrillé 

kataklarga ajratilgan varaq; 2. alohida viloyatlarga bo‘lib olmoq. 

quadrimoteur

 adj, nm to‘rt motorli samolyot. 

quadriréacteur

 adj, nm to‘rt reaktorli samolyot. 

quadrumane

 zool I. adj to‘rt qo‘ lli; II. n maymun. 

quadrupède

  I.  adj  to‘rt  oyoqli,  panjali;  II.  n  to‘rt  oyoqli,  panjali  sut 

emizuvchi hayvon. 

quadruple

 I. adj  to‘rt karra,  hissa, marotaba; une quadruple rangée de 

barbelés  to‘rt qator  tishli; II. nm to‘rt marta ko‘p miqdor; huit est quadruple 

de deux sakkiz ikkining to‘rt karrasi. 

quadrupler

  I.  vt  to‘rtga  ko‘paytirmoq;  quadrupler  la  production  oziq-

ovqatni  to‘rt  marotaba  ko‘paytirmoq;  II.  vi  to‘rt  marotaba  oshmoq;  les  prix 

ont quadruplé narx-navo to‘rt marotaba oshdi. 

quadruplés, ées

 n pl to‘rt egizak (bir onadan tug‘ilgan). 

quai


  nm  1.  kemalar  to‘xtaydigan  joy;  quai  de  débarquement, 

d’embarqument  kemadan  tushadigan,  chiqadigan  joy;  2.  sohil;  se 

promener  sur  les  quais  sohilda  sayr  qilmoq;  3.  perron;  ticket  de  quai 

perronga o‘tish chiptasi. 

quaker, quakeresse

 n kvaker (nasroniylar diniy harakati a’zosi). 

qualificatif,  ive

  I.  adj  asliy;  adjectif  qualificatif  asliy  sifat;  II.  nm  

sifatlovchi. 

qualification

  nf  1.  baholash,  sifatini  aniqlash;  2.  mahoratini  aniqlash;  3. 

ixtisos,  kasb  mahoratini  aniqlash;  qualification  professionnelle  kasbiy 

mahorat. 

qualifié, ée

 adj 1. malakali, omilkor, bilimdon, mirishkor; ouvrier qualifié 

malakali ishchi; 2. malakali, ustalik, epchillik; vol qualifié yuqori malaka talab 

qiladigan o‘g‘irlik. 

qualifier

  I.  vt  1.  baho  bermoq,  tavsiflamoq;  comment  qualifier  sa 

conduite?  elle  est  inqualifiable!  uning  qilig‘ini  qanday  baholash  kerak?  u 

ta’rifga  sig‘maydi!  2.  yuqori  bosqichga  olib  chiqmoq;  ce  but  a  qualifié  leur 

équipe  pour  le  championnat  bu  kiritilgan  to‘p  ularning  komandasini 

chempionatga  olib chiqdi;  3.  ixtisos, malaka, mahorat bermoq; II. vpr  ils  se 

sont qualifiés pour la finale ular finalga chiqishdi. 

qualitatif, ive

 adj sifatli, yaxshi. 

qualitativement

 adv sifatli, sifat nuqtai nazaridan. 

qualité

 nf 1. sifat, daraja;  marchandise de bonne, de  mauvaise qualité yaxshi,  yomon  sifatli  mahsulot;  2.  sifat;  un  produit  de  qualité  sifatli 

mahsulot;  3.  fazilat,  xislat;  elle  a  toutes  les  qualités  u  barcha  fazilatlarga 

ega;  4.  vakolat,  sifat;  en  sa  qualité  de  chef  du  gouvernement  hukumat 

boshlig‘i sifatida; 5. une personne de qualité obro‘ li, aslzoda, tag-tugli kishi. 

quand

  I.  prép  1.  qachon,  qachonki,  hamono,  paytda,  vaqtda,  zamonda; quand je  vous  le disais! hamono men sizga buni aytayotgan ekanman! je 

n’aime  pas  quand  vous  criez  men  sizning  qichqiriqlaringizni  yomon 

ko‘raman;  2.  quand  l’un  disait  oui,  l’autre  disait  non  biri  xo‘p  deb 

turganda,  boshqasi  yo‘q  derdi;  3.  litt  agar,  gar,  hattoki;  quand  il  l’aurait 

voulu,  il  ne  l’aurait  pas  pu  agar  u  buni  xohlagan  taqdirda  ham,  u  uni 

uddalay  olmasdi;  loc  adv  quand  même  har  holda,  lekin,  shunday  bo‘lsa 

ham;  il  l’aime  quand  même  har  holda  u  uni  sevadi;  II.  adv  qachon,  qay 

vaqtda,  ba’zan,  goh,  gohida,  qachon  bo‘lmasin,  qachondir;  quand  partez-

vous?  qachon  jo‘nab  ketasiz?  jusqu’à  quand?  qachongacha?  c’est  pour 

quand? bu  qachonga, bu qachon  bo‘ladi,  qachonga mo‘ljallangan?  alors, à 

quand le  mariage? –  je ne sais pas quand shunday qilib,  to‘y qachon? – 

qachonligini bilmayman. 

quant

 

à loc prép quant à vous, attendez ici siz bo‘lsa, shu yerda kuting. 

quant-à-soi

 nm sing o‘zini  tuta  bilish, vazminlik, og‘irlik, sipolik,  bosiqlik, 

tiyiqlik;  rester  sur  son  quant-à-soi  sipolik  saqlamoq,  o‘zini  tiyib,  tutib 

turmoq; avec les gens que je ne connais pas, je reste  sur  mon quant-à-

soi men tanimagan odamlarning oldida o‘zimni tiyib turaman. 

quanta

 nm pl qism, bo‘lak; kvant (chiqarilishi yoki yutilishi mumkin bo‘lgan eng oz, bo‘linmas energiya miqdori); théorie des quantas kvant nazariyasi. 

quantique

  adj  kvantga  oid,  kvant;  mécanique  quantique  kvant 

mexanikasi  (elementar  zarralar  harakati  va  ularning  o‘zaro  ta’siri  haqidagi 

nazariya). 

quantième

 nm chislo, kun, sana. 

quantitatif, ive

 adj songa, miqdorga oid; miqdoriy. 

quantitativement

 adv miqdoriy, miqdor nuqtai nazaridan. 

quantité


  nf  1.  son,  miqdor;  en  grande,  en  petite  quantité  ko‘p,  oz 

miqdorda;  une,  des  quantité(s)  de  to‘p,  to‘da,  birtalay,  ko‘p  miqdorda, 

ko‘pchilik;  une  quantité  de  livres  birtalay  kitoblar;  quantité  de  gens  le 

pensent ko‘pchilik kishilar shunday beb o‘ylashadi;  2. miqdor, zarra, mayda 

bo‘lak; loc considérer qqn comme une quantité négligeable biror kimsaga 

mensimay qaramoq; 3. miqdor; adverbes de quantité m iqdor ravishlari. 

quarantaine

  nf 1. qirqtacha,  qirqlagan; 2.  qirq yosh; 3. karantin; chilla; 

loc mettre, laisser qqn en quarantaine biror kimsani karantinga solmoq. 

quarante


  I.  adj  numér  qirq  (raqam);  un  trajet  de  quarante  minute  qirq 

daqiqalik yo‘l; page quarante qirqinchi bet; II. nm j’habite au quarante men 

qirqinchi uyda yashayman. 

quarantième

  adj  1.  qirqinchi;  2.  qirqdan  biri,  qirqdan  bir  bo‘ lagi;  un 

quarantième qirqdan biri. 

quart

  nm  1.  to‘rtdan  bir,  chorak;  chacun  a  reçu  un  quart  de  la succession har biri merosning to‘rtdan birini oldi; un quart de vin chorak litr 

vino; un  mauvais quart d’heure  og‘ir,  qiyin  daqiqalar; les trois quarts du 

temps ko‘p vaqt, har doim; 2. vaxta, navbatchilik (kemada); officier, matelot 

de  quart  vaxtadagi,  navbatchilikdagi  zobit,  dengizchi;  prendre  le  quart 

vaxtada, soqchilikda bo‘lmoq. 

quarte


  nf  kvarta  (diatonik  gammaning  to‘rtinchi  pardasi,  shuningdek 

birinchi va to‘rtinchi pardalar oralig‘i). 

quartette

 ou quartet nm kvartet (to‘rt ijrochidan tashkil topgan ansambl). 

quartier

  nm  1.  to‘rtdan  bir  qismi,  bo‘lagi;  un  quartier  de  pomme 

olmaning  to‘rtdan bir  qismi, bo‘lagi; un quartier de bœuf mol go‘shtining bir 

qismi,  to‘rtdan bir qismi; 2. oyning choragi; premier, dernier quartier oyning 

birinchi,  so‘nggi  choragi;  3.  kvartal;  mahalla;  okrug;  le  Quartier  latin  Lotin 

kvartali;  cinéma  de  quartier  kvartal  kinoteatri;  4.  pl  quartiers  d’hiver 

qishlov joyi (qo‘shinning); quartier général armiya shtabi, bosh shtab; avoir 

quartier libre kazarmadan chiqish vakolatiga ega bo‘lmoq; ne pas faire de 

quartier qirmoq, shafqat qilmaslik. 

quartier-maître

  nm  starshina  (dengiz  flotida  serjantga  barobar  unvon); 

kvartirmeyster  (harbiy  qismni  qarorgohlarga  joylashtirish  va  ta’minot  ishlari 

bilan shug‘ullanuvchi ofitser). 

quartz


 nm kvars; une montre à quartz kvars soat. 

quasi


1

  adv  deyarli,  qariyb;  nazarimda,  sal  bo‘lmasa;  go‘yo,  go‘yoki; 

bo‘lishi  mumkin,  desa  ham  bo‘ladigan;  ko‘rinishidan,  aftidan,  go‘yo  …  dek, 

-ga  o‘xshaydi;  le  raisin  est  quasi  mûr  uzum  qariyb  pishibdi;  quasi-

certitude, quasi-totalité qariyb ishonish, amin bo‘lish, qariyb hammasi. 

quasi


2

 nm buzoq sonining yuqori qismi, bo‘lagi, son go‘shti. 

quasiment

 adv fam deyarli, qariyb; taxminan, birmuncha. 

quaternaire

  adj  1.  to‘rt  bo‘lakdan  tashkil  topgan;  chim  to‘rtta  har  xil 

atomdan  tashkil  topgan  (molekula);  2.  géol  to‘rtlamchi;  ère  quaternaire  ou 

nm le quaternaire to‘rtlamchi davr (geologik era). 

quatorze

 adj numér o‘n to‘rt, o‘n to‘rtinchi. 

quatorzième

 adj numér o‘n to‘rtinchi; le quatorzième siècle o‘n to‘rtinchi 

asr; trois quatorzièmes o‘n to‘rtdan uch. 

quatorzièmement

 adv o‘n to‘rtinchi, o‘n to‘rtinchidan. 

quatrain


 nm ruboiy,  to‘rtlik; le premier quatrain d’un  sonnet sonetning 

birinchi to‘rtligi. 

quatre

 I. adj numér inv 1. to‘rt; les quatre saisons to‘rt fasl; loc se mettre en  quatre  zo‘r  bermoq,  kuyib-pishib  urinmoq;  o‘lgan-tirilganiga  qaramay 

harakat  qilmoq;  manger  comme  quatre  bo‘kib  yemoq;  descendre  un 

escalier quatre à quatre zinapoyadan sakrab-sakrab,  tez  tushmoq; ne pas Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling