Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet189/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   238

rampant,  ante

  adj  1.  sudraluvchi,  sudralib  yuruvchi;  le  sepent  est  un 

animal  rampant  ilon  sudralib  yuruvchi  jonivor;  2.  yer  bag‘irlab,  chirmashib 

o‘sadigan;  plantes  rampantes  chirmashib  o‘sadigan  o‘simliklar;  3.  péj 

laganbardor, ikki bukilib kun ko‘radigan, birovlarning oyog‘iga yiqiladigan. 

rampe


1

 nf 1. nishablik, o‘r, qiyalik; qiya chiqish,  tushish  joyi;  monter  une 

rampe  o‘rga  ko‘ tarilmoq;  2  av  uchirish,  start  moslamasi;  la  rampe  de 

lancement d’une fusée raketa uchirish moslamasi. 

rampe

2

 nf 1. panjara,  to‘siq (zina, ko‘prik, sohil kabilarning yonida); tiens bien  la  rampe,  l’escalier  est  glissant  panjarani  yaxshi  ushla,  zinapoya 

sirg‘onchiq;  2.  rampa  (sahna  qirg‘og‘iga  o‘rnatilgan,  yorug‘i  faqat  sahnaga 

tushadigan chiroqlar); fig sous les feux de la rampe yorqin chiroqlar ostida, 

mashhurlik bilan; loc ne pas passer la rampe  tomoshabinlarning ko‘ngliga 

kirib bora olmaslik, taassurot qoldirolmaslik. 

ramper


 vi 1. sudralmoq, (hayvon,  odam) o‘rmalamoq; le tigre rampe en 

épiant  sa  proie  yo‘lbars  o‘z  o‘ljasini  poylab  o‘rmalaydi;  2.  (o‘simlik)  yer 

bag‘irlab,  chirmashib  o‘smoq;  vigne,  lierre  qui  rampe  le  long  d’un  mur 

devor  bo‘ylab  chirmashib  o‘sgan  tok,  pechak;  3.  péj  o‘ta  laganbardorlik, 

xushomadgo‘ylik  qilmoq,  jilpanglamoq;  ils  rampent  devant  leur  chef  ular 

boshlig‘ining oldida jilpanglaydilar. 

ramure

 nf 1. litt bargli shoxlar; 2. bug‘u shoxlari. rancard

 nm 1. arg maxfiy ma’lumot; 2. fam uchrashuv. 

rancarder

  I.  vt  pop  yashirincha  ma’lumot  bermoq,  shipshitmoq;  II.  se 

rancarder  vpr  surishtirib  bilmoq,  o‘zlari  uchun  kerakli  ma’lumotni  olmoq;  je 

ne sais pas, je vais me rancarder men bilmayman, surishtirib bilaman. 

rancart

 nm loc fam  mettre au  rancart  tashlab yubormoq, soqit bo‘lmoq; ces  vieilles  chaises  sont  bonnes  à  être  mises  au  rancart  bu  eski 

kursilarni tashlab yuborsa ham bo‘ladi. 

rance

  I.  adj  achigan,  aynigan,  hidlangan,  taxir;  beurre  rance  achigan sariyog‘; II. nm ce beurre sent le rance sariyog‘dan achigan hid kelyapti. 

rancir


  vi  achib,  aynib  qolmoq,  hidlanmoq,  taxir  bo‘ lib  qolmoq;  l’huile  a 

ranci yog‘ aynib qoldi. 

ranch

 nm rancho (amerikalik chorvadorning uy-joy xo‘jaligi). rancho

 ranch. 


rancœur

 nf litt adovat, gina, xusumat; avoir de la rancœur contre qqn 

biror  kimsaga  nisbatan  adovati  bo‘ lmoq;  oublier  sa  rancœur  ginasini 

unutmoq; des rancœurs tenaces qattiq gina. 

rançon

  nf  garov  puli,  evaz,  haq;  payer  une  rançon  evaz  to‘lamoq;  la rançon  de  jazosi,  ta’ziri,  haqi,  ulushi;  c’est  la  rançon  de  la  gloire  bu 

g‘alabaning haqi. 

ranconner

  vt  evaz,  haq,  garov  puli  talab  qilmoq;  des  brigands 

rançonnent  les  voyageurs  talonchilar  sayohatchilardan  garov  puli  talab 

qilishyapti. 

rançonnement

  nm  tovlamachilik,  garov  puli  so‘rash,  do‘q-po‘pisa  qilib 

undirish. 

rancune


 nf kek, adovat, xusumat; j’ai de la  rancune  contre lui mening 

unda adovatim bor; garder  rancune  à qqn, de qqch  birovga nisbatan kek 

saqlamoq; ellipt sans rancune! gina-qudratni unutaylik! 

rancunier, ière

 adj kekchi, adovat, xusumat saqlaydigan. 

randonnée

 nf uzoq sayr; une  randonnée à  bicyclette, en  auto, à pied 

velosipedda,  mashinada,  piyoda  uzoq  sayr;  faire  de  la  randonnée  piyoda 

uzoq sayr qilmoq. 

rang


 nm 1. qator, saf,  tizim; collier à trois rangs de perles   uch  tizimli 

dur  marjon;  les  rangs  d’un  cortège  kortej  qatorlari;  se  mettre  en  rang 

safga  turmoq,  saflanmoq;  2.  saf  (askarlar  safi),  qator;  sortir  des  rangs 

safdan chiqmoq;  3.  pl  tarkib, qator, saf(lar);  les rangs d’une armée armiya 

saflari; servir dans les  rangs de tel régiment ma’lum polk  tarkibida xizmat 

qilmoq;  ils  vont  grossir  les  rangs  des  mécontents  ular  norozilar  safini 

kengaytirishmoqda;  nous  l’avons  admis  dans  nos  rangs  biz  uni  o‘z 

saflarimizga qo‘shib oldik; 4. o‘rin, mavqe, qator; livres classés par rang de 

taille bo‘y-bo‘yiga qarab  terilgan kitoblar; avoir rang avant, après qqn biror 

kishidan  oldingi,  keyingi  o‘rinda  bo‘lmoq;  se  présenter  par  rang 

d’ancienneté, d’âge stajiga, yoshiga  qarab o‘zini  tanitmoq;  5. daraja,  amal, 

mansab,  martaba,  unvon,  tabaqa;  le  rang  le  plus  bas,  le  plus  haut  eng 

past,  eng  yuqori  tabaqa;  un  officier  d’un  certain  rang  ma’lum  unvondagi 

ofitser; le  rang  social de  qqn biror kishining ijtimoiy darajasi; garder, tenir 

son rang  o‘z darajasini saqlamoq,  tutib  turmoq; loc être du  même rang  bir 

xil  darajada,  mavqeda  bo‘lmoq;  mettre  sur  le  même  rang  bir  xil  darajaga 

qo‘ymoq; 6. o‘rin, qator; loc mettre au rang de qatoriga qo‘shmoq. 

rangé,  ée

  adj  1.  bataille  rangée  yopiq  qatordagi  jang;  2.  og‘ ir,  vazmin, 

bosiq  bo‘lib  qolgan; o‘zini  tiyib olgan, aqli kirgan,  quyilib qolgan; un homme 

rangé quyilib qolgan odam; vie rangée og‘ir-bosiq hayot. 

rangée


  nf  qator,  tizim;  une  double  rangée  d’arbres  juft  qator  daraxlar; 

une rangée de fauteuils kreslolar qatori. 

rangement

 nm tartibga solish,  tartibga keltirish, saranjom-sarishta qilish; 

faire du rangement, des rangements tartibga solmoq. 

ranger


 I. vt 1. o‘z joyiga  tartib bilan  terib,  taxlab,  qo‘yib  qo‘ymoq;  ranger 

ses  affaires  narsalarini  tartibga  solib  qo‘ymoq;  mots  rangés  par  ordre 

alphabétique alifbo  tartibi  bo‘yicha  joylashtirilgan so‘zlar;  2. qatoriga, safiga 

qo‘shmoq; cet auteur est à ranger parmi les classiques bu avtor klassiklar 

qatorida; 3. chetga, yo‘lning chetiga  olib,  qo‘yib  qo‘ymoq; ranger  sa voiture 

sur  le  bas-côté  o‘z  mashinasini  yo‘lning  yoqasiga  to‘xtatib  qo‘ymoq;  II.  se 

ranger  vpr  1.  joylashmoq,  o‘ tirmoq;  se  ranger  autour  d’une  table  stol 

atrofiga  o‘ tirmoq;  2.  tizilmoq,  qatorga  turmoq;  rangez-vous  par  trois 

uchtadan bo‘lib qatorga  turing!  3. o‘zini chetga olmoq, chetga chiqib  turmoq; 

le taxi se rangea contre le trottoir taksi trotuar tomonga chiqib turdi; loc se 

ranger  du  côté  de  qqn  biror  kishining  yonini  olmoq,  biror  kishi  tomonida 

bo‘lmoq; se ranger à l’avis de qqn biror kishining fikriga qo‘shilmoq; 4. og‘ir, 

vazmin, bosiq  bo‘lib  qolmoq;  o‘zini  tiyib olmoq, aqli kirmoq,  quyilmoq; elle a 

fini par se ranger oxiri u o‘zini tiyib oldi. 

ranimation

 nf méd reanimatsiya. 

ranimer

  vt  1.  o‘ziga  keltirmoq,  jon  kiritmoq,  jon  baxsh  qilmoq,  qaytadan tiriltirmoq, jonlantirmoq; ranimer une personne évanouie hushini yo‘qotgan 

kishini  o‘ziga  keltirmoq;  cet  air  vivifiant  m’a  ranimé  bu  hayotbaxsh  havo 

menga  jon  bag‘ishladi;  2.  kuch  bag‘ishlamoq,  dalda,  madad  bermoq, 

ruhlantirmoq,  ruhini  ko‘tarmoq;  ce  discours  ranima  les  troupes  bu  nutq 

qo‘shinni ruhlantirdi; ranimer l’ardeur de qqn biror kishining g‘ayratini jo‘sh 

urdirmoq; ranimer de vieilles rancunes eski adovatlarni qo‘zg‘amoq. 

raout

 nm vieilli raut, tantanali ziyofat, bayram. rapace

  I.  nm  yirtqich  qush;  rapaces  diurnes,  nocturnes  kunduzi, 

kechasi  ov  qiladigan  yirtqich  qushlar;  II.  adj  ochko‘z,  yulg‘ich,  yirtqich, 

vahshiy; un homme d’affaire rapace ochko‘z, noinsof ishbilarmon. 

rapacité

 nf yirtqichlik, vahshiylik, yulg‘ichlik, ochko‘zlik. 

rapatrié,  ée

  I.  adj  repatriatsiya  qilingan,  o‘z  vataniga  qaytarilgan;  un 

malade rapatrié o‘z vataniga qaytarilgan kasal; II.  n repatriant (repatriatsiya 

munosabati bilan vatanga qaytarilgan odam). 

rapatriement

  nm  repatriatsiya  (asirlar,  qochoqlar  va  ko‘chirma 

bo‘lganlarni  o‘z  vataniga  qaytarish);  le  rapatriement  des  prisonniers  de 

guerre harbiy asirlarni vataniga qaytarish. 

rapatrier

 vt repatriatsiya qilmoq, o‘z vataniga qaytarmoq. 

râpe

 nf 1. egov; 2. qirg‘ich; une râpe à fromage pishloq qirg‘ich. râpé, ée

 adj titilgan, sitilgan,  ipi chiqib qolgan; vêtement râpé  titilgan ust-

bosh; loc fam c’est râpé tugadi, o‘ldi. 


RÂPER

 

RAPPORTEUR 

 

 468 

râper


  vt  1.  qirmoq,  qirg‘ichdan  o‘tkazmoq;  râper  des  carottes  sabzini 

qirmoq;  2.  egovlamoq,  qirmoq;  râper  une  planche  taxtani  qirmoq;  3.  qirib, 

tirnab ketmoq; vin qui râpe la gorge tomoqni qirib ketadigan vino. 

rapetassage

 nm naridan beri tikib, yamab olish. 

rapetasser

 vt fam naridan beri  tikib, yamab olmoq;  rapetasser de vieux 

souliers eski tuflini naridan beri tikib olmoq. 

rapetissement

 nm kichrayish, kamayish; torayish, kirishish (mato). 

rapetisser

  I.  vt  1.  kichraytirmoq,  kichraytirib,  kichik  qilib  ko‘rsatmoq; 

toraymoq,  kirishmoq  (mato);  la  distance  rapetisse  les  objets  masofa 

narsalarni  kichik  qilib  ko‘rsatadi;  2.  kamsitmoq,  yerga  urmoq,  pasaytirmoq; 

on  a  voulu  rapetisser  cet  homme  célèbre  bu  mashhur  odamni  yerga 

urishga harakat  qilishdi; II. vi kichraymoq, qisqarmoq, kirmoq;  on rapetisse 

avec  l’âge  yosh  o‘tgan  sari  odam  kichrayadi;  mon  pull  a  rapetissé  au 

lavage yuvgandan so‘ng mening puloverim kichrayib qoldi (kirdi). 

râpeux,  euse

  adj  1.  g‘adir-budir,  dag‘al;  tissu  râpeux  dag‘al  mato;  2. 

taxir, nordon; un vin râpeux nordon vino. 

rapiat, ate

 adj fam xasis, ziqna, qurumsoq. 

rapide


1

  adj  1.  tez,  ildam,  jadal;  rapide  comme  une  flèche  o‘qday  tez; 

train  rapide  tezyurar  poyezd;  2.  tez  ishlaydigan,  chaqqon;  o‘ tkir;  il  est 

rapide dans son travail  u ishida chaqqon; esprit rapide ziyrak aql; 3. jadal 

sur’at bilan ro‘y beradigan, jadal,  tez (xatti-harakat); allure, pas rapide jadal 

xatti-harakat,  qadam;  4.  tez,  tezlik  bilan,  jadal  bajariladigan;  un  travail 

rapide mais soigné tez lekin hafsala bilan qilingan ish; guérison rapide tez 

tuzalish;  méthode rapide jadal uslub;  5.  tik,  tikka;  tikka ko‘ tarilgan,  tushgan; 

nishab; pente rapide tik qiyalik; descente rapide tik tushish. 

rapide


2

  nm  1.  nishablik;  oqimning  nishab  joyi,  tez  oqim;  les  rapides  du 

Saint-Laurent Sent-Lorenning nishab oqadigan joylari; 2. tezyurar poyezd. 

rapidement

  adv  tez,  tezlik,  jadallik  bilan,  jadal,  ildam,  tezda,  darrov, 

birpasda. 

rapidité

  nf  tezlik,  chaqqonlik,  ildamlik,  jadallik;  la  rapidité  des 

mouvements  de  qqn  birovning  chaqqon  harakatlari;  rapidité  d’ésprit 

zehnning o‘ tkirligi. 

rapiécage

  nm  yamash,  yamoq  solish;  rapiécer  du  linge,  des 

chaussures choyshablarga, oyoq kiyimlariga yamoq solmoq. 

rapiécer


  vt  yamamoq,  yamoq  solmoq;  rapiécer  du  linge,  des 

chaussures choyshabga, oyoq kiyimiga yamoq solmoq. 

rapière

  nf  rapira  (chor  qirrali  qadimiy  qilich);  un  coup  de  rapière  rapira zarbi. 

rapine


  nf  litt  o‘g‘irlik,  talonchilik,  bosqinchilik;  vivre  de  rapines  o‘g‘irlik 

evaziga yashamoq. 

rappel

 nm 1. chaqirish, chaqirib olish,  taklif, chaqiriq;  pl qarsaklar  ostida sahnaga  qayta  chaqirish;  le  rappel  d’un  exilé  surgun  qilingannni  chaqirib 

olish;  le  rappel  des  réservistes  zaxiradagilarni  chaqirish;  loc  battre  le 

rappel  to‘plamoq,  chaqirmoq;  2.  chaqirish;  rappel  à  l’ordre  tartibga 

chaqirish;  rappel  au  calme  tinchlanishga  chaqirish;  3.  qaytadan, 

boshqatdan,  yangidan  qilish;  injection  de  rappel  qayta  ukol;  4.  eslatish, 

ogohlantirish  (biror  narsaning  haqini  to‘lash  uchun);  toucher  un  rappel 

ogohlantirish  olmoq;  5.  eslatish,  esga  solish;  il  rougi  au  rappel  de  cette 

aventure bu hodisa esga olinganda, u qizarib ketdi. 

rappeler

1

  I.  vt  1.  chaqirib  olmoq;  on  l’a  rappelé  auprès  de  sa  mère malade uni kasal onasining oldiga chaqirib olishdi; loc Dieu l’a rappelé à lui 

xudo  uni  o‘z  oldiga  chaqirib  oldi,  u  vafot  etdi;  2.  (qqn  à)  biror  kishini  biror 

holatga  qaytarmoq,  keltirmoq;  rappeler  qqn  à  la  vie,  à  lui  biror  kishini 

hayotga  qaytarmoq,  o‘ziga  keltirmoq;  elle  s’est  fait  rappeler  à  l’ordre  u 

tartibga  chaqirildi;  3.  eslamoq,  xotirlamoq;  ne  rappelons  pas  le  passé 

o‘tmishni  eslamaylik;  4.  eslatmoq,  esiga,  xotiriga  solmoq;  je  te  rappelle  ta 

promesse  de  venir  men  senga  kelishing  haqidagi  va’dangni  esingga 

solaman;  rappelle-moi  à  son  bon  souvenir  men  haqimda  eslatib  qo‘y;  5. 

esga  solmoq,  esga  keltirmoq,  eslatmoq;  ces  lieux  me  rappellent  mon 

enfance bu joylar mening yoshligimni esga soladi; cela ne te rappelle rien? 

bu  senga  hech  narsani  eslatmaydimi?  II.  se  rappeler  vpr  eslamoq,  esga 

olmoq;  xotirlamoq,  xotirasiga  keltirmoq;  je  ne  me  rappelle  plus  rien  men 

hech narsani eslay olmayman. 

rappeler


2

 I. vt qaytadan  telefon qilmoq, qaytadan telefonga chaqirmoq; je 

te  rappellerai  plus  tard  men  senga  keyinroq  qayta  telefon  qilaman;  II.  se 

rappeler  vpr  telefonlashmoq;  on  se  rappelle  ce  soir  bugun  kechqurun 

telefonlashamiz. 

rapliquer

 vi fam kelmoq, kelib qolmoq, yetib kelmoq; ils ont rappliqué à 

l’improviste ular kutilmaganda kelib qolishdi. 

rapport

1

  nm  daromad,  foyda,  kirim;  il  vit  du  rapport  de  ses  terres  u yerlaridan  kelgan  daromad  evaziga  yashaydi;  ce  placement  est  de  bon 

rapport  bu  pul  qo‘yish  juda  daromodli;  loc  immeuble,  maison  de  rapport 

daromad ko‘riladigan imorat, uy (ijaraga beriladigan). 

rapport


2

 nm 1. axborot, ma’lumot, xabar, hisobot, protokol, xulosa; faire 

un  rapport  écrit,  oral  sur  une  question  biror  masala  yuzasidan  yozma, 

og‘zaki  ma’lumot  bermoq;  rédiger  un  rapport  hisobot  tuzmoq;  rapport 

confidentiel,  secret  yashirin  ma’lumot;  un  rapport  de  police  politsiya 

protokoli. 

rapport

3

  nm  1.  aloqa,  munosabat,  rishta;  rapports  de  parenté qarindoshlik  rishtalari;  pouvons-nous  établir  un  rapport  entre  ces  deux 

faits?  bu  ikki  holat  o‘rtasidagi  aloqani  aniqlay  olamizmi?  avoir  rapport  à 

taalluqli  bo‘lmoq,  aloqador  bo‘ lmoq;  loc  prép  par  rapport  à  -ga  nisbatan, 

qaraganda; considérons  ces deux œuvres l’une par rapport à l’autre bu 

ikki  asarni  bir  biriga  nisbatan  ko‘rib  chiqamiz;  sous  le  rapport  de  nuqtai 

nazaridan;  étudier  un  projet  sous  le  rapport  de  sa  rentabilité  rejani 

daromadliligi  nuqtai  nazaridan  o‘rganib  chiqmoq;  sous  tous  (les)  rapports 

har  jihatdan,  hamma  tomondan,  har  tomonlama;  une  jeune  fille  très  bien 

sous  tous  rapports  har  tomonlama  juda  yaxshi  qiz;  2.  o‘xshashlik, 

umumiylik,  yaqinlik,  qarindoshlik;  être  sans  rapport  avec  autre  chose 

boshqa narsalar bilan hech qanday o‘xshashligi bo‘lmaslik; en rapport avec 

mos keladigan, mos tushadigan; il cherche une place en rapport avec ses 

goûts  u  o‘z  didiga  mos  keladigan  joy  qidiryapti;  3.  aloqa,  bog‘liqlik, 

daxldorlik,  taalluqlilik,  tegishlilik,  taalluq;  je  ne  vois  pas  le  rapport  men 

bog‘liqlikni  ko‘rmayapman;  4.  math  nisbat;  nombres  dans  le  rapport  de 

cent  contre  un  yuzning  birga  nisbatidagi  sonlar;  un  bon  rapport  qualité-

prix sifat-narxning mos nisbati;  5. munosabat,  aloqa; les rapports  sociaux 

ijtimoiy  munosabatlar;  les  rapports  entre  les  états,  entre  les  peuples 

davlatlar, xalqlar o‘rtasidagi munosabatlar; 6. pl jinsiy aloqa. 

rapporter

1

  vt  1.  qaytarib  olib  kelmoq,  qaytarib  olib  kelib  qo‘ymoq; rapporter  ce  qu’on  a  pris  olgan  narsasini  qaytarib  olib  kelib  bermoq;  2. 

olgach kelmoq, olakelmoq; rapporte-moi la réponse dès que possible iloji 

bo‘lishi bilanoq, menga javobni olakelgin; 3. qo‘shib qo‘ymoq; rapporter une 

poche,  un  morceau  de  tissu  bitta  cho‘ntak,  bir  parcha  mato  qo‘shib 

qo‘ymoq;  rapporter  un  angle  burchakni  o‘lchab,  qog‘ozga  tushirmoq;  4. 

(ega narsa) foyda, daromad keltirmoq; rapporter un revenu foyda keltirmoq; 

argent  qui  ne  rapporte  rien  hech  qanday  foyda  keltirmaydigan  pul;  ce 

métier me rapporte bu kasb menga daromad keltiradi. 

rapporter

2

  vt  1.  aytmoq,  demoq,  qaytarmoq;  on  m’a  rapporté  que menga  aytishdiki;  citer,  rapporter  un  mot  célèbre  bir  mashhur  ibora 

keltirmoq, aytmoq; 2. aytib qo‘ymoq, yetkazib qo‘ymoq, chaqib qo‘ymoq, gap 

tashimoq. 

rapporter

3

 I. vt (qqch à) biror  narsaga mantiqan bog‘lamoq; on ne peut comprendre  cet événement sans le rapporter à son  époque bu hodisani 

o‘z  davriga  bog‘lamay  tushunib  bo‘lmaydi;  II.  se  rapporter  vpr  bog‘liq, 

taalluqli,  aloqador,  daxldor  bo‘lmoq;  mos  kelmoq;  la  réponse  ne  se 

rapporte pas  à la question javob savolga mos kelmaydi; s’en rapporter à 

qqn  biror  kishiga,  uning  fikriga  havola  qilmoq,  biror  kishiga  ishonmoq;  je 

m’en  rapporte  à  vous,  à  votre  jugement  men  sizga,  sizning  fikringizga 

havola qilaman. 

rapporter

4

  vt  bekor  qilmoq,  kuchdan  qoldirmoq,  orqaga  surmoq, kechiktirmoq;  rapporter  une  décision,  une  mesure  qaror,  chorani  bekor 

qilmoq. 


rapporteur

1

  nm  transportir  (burchak  darajalarini  o‘lchaydigan chizmachilik asbobi). 

rapporteur

2

,  euse


  I.  adj,  n  chaqimchi,  gap  tashuvchi;  elle  est 

rapporteuse  u  chaqimchi;  n  oh,  le  rapporteur!  o,  bu  chaqimchi!  II.  nm 

ma’lumot,  axborot  beruvchi;  désigner  un  rapporteur  axborot  beruvchini 

tayinlamoq. RAPPRENDRE

 

RATATINER 

 

 469 

rapprendre

 vt voir réapprendre. 

rapproché, ée

 adj 1. yaqin; pl bir biriga yaqin; les yeux très rapprochés 

ko‘zlari  bir-biriga  juda  yaqin  joylashgan;  2.  birin-ketin;  il  y  eut  deux  coups 

de feu rapprochés birin-ketin ikki o‘q uzildi. 

rapprochement

 nm 1. yaqinlashish, yaqinlashuv;  le rapprochement de 

deux  objets  ikki  narsaning  yaqinlashuvi;  2.  yarashish,  yaqinlashish; 

travailler  au  rapprochement  de  deux  nations  ikki  millatning  yaqinlashuvi 

ustida  ishlamoq;  3.  solishtirish,  solishtirib  ko‘rish;  un  rapprochement  de 

mots so‘zlarni solishtirish. 

rapprocher

  I.  vt  1.  yaqinlashtirmoq,  yaqin  olib  kelmoq,  yaqin  keltirmoq; 

rapprocher  les  bords  d’une  plaie  yaraning  chetlarini  yaqinlashtirmoq; 

jumelles  qui  rapprochent  les  objets  narsalarni  yaqinlashtiradigan  durbin; 

2.  do‘stlashtirmoq,  inoqlashtirmoq,  yaqinlashtirmoq;  le  besoin  rapproche 

les  hommes  zarurat  kishilarni  yaqinlashtiradi;  3.  tafovutini  yo‘qotm oq, 

yaqinlashtirmoq,  o‘xshash  qilmoq;  II.  se  rapprocher  vpr  1.  yaqinlashmoq, 

yaqin kelmoq; se rapprocher les uns des autres bir birlariga yaqinlashmoq; 

2. do‘stlashmoq, inoqlashmoq, yaqinlashmoq; depuis quelque temps ils se 

sont  rapprochés  birmuncha  vaqtdan  beri  ular  inoqlashib  qolishdi;  3. 

ilgarilamoq,  yaqinlashmoq;  se  rapprocher  de  son  idéal  o‘zining  oliy 

maqsadi sari  ilgarilamoq; 4. (de) yaqin bo‘lmoq, o‘xshash bo‘lmoq; c’est  ce 

qui se rapproche le plus de la vérité bu haqiqatga eng yaqini. 

rapt

  nm  odam  o‘g‘irlash,  o‘g‘irlab  ketish;  le  rapt  d’un  enfant  bolani o‘g‘irlab ketish. 

raquette


 nf 1. raketka; raquette de ping-pong stol  tennisining raketkasi; 

2. qorda yurgich (qalin qorda yurish uchun oyoqqa bog‘lanadigan moslama). 

rare

  adj  1.  noyob,  kamyob,  nodir,  kamdan-kam  uchraydigan;  objet  rare nodir  narsa;  plantes,  animaux  rares  kamdan-kam  uchraydigan,  noyob 

o‘simlik,  hayvon;  2.  kamdan-kam  bo‘ladigan,  istisno  sifatida  bo‘ ladigan, 

favqulodda;  une  occasion  rare  kamdan-kam  uchraydigan  imkoniyat;  vos 

visites  se  font  rares  sizning  tashrifingiz  kamayib  qoldi;  cela  arrive,  mais 

c’est  rare  bu  bo‘lib  turadi,  lekin  kamdan-kam;  un  peintre  d’un  rare  talent 

noyob  iste’dodli  rassom;  3.  siyrak,  yakkam-dukkam;  cheveux  rares  siyrak 

soch; herbe rare yakkam-dukkam o‘ tlar. 

raréfaction

  nf  kamayib  ketish,  kamyob  bo‘ lish;  la  raréfaction  des 

denrées en temps de guerre urush vaqtida oziq-ovqatning kamayib ketishi. 

raréfier

  I.  vt  siyraklashtirmoq,  kamaytirmoq,  ozaytirmoq;  gaz  raréfié 

siyraklashtirilgan  gaz;  II.  se  raréfier  vpr  siyraklashmoq,  kamaymoq, 

ozaymoq;  en  altitude  l’oxygène  se  raréfie  balandlikda  kislorod 

siyraklashadi. 

rarement


 adv kamdan-kam. 

rareté


  nf  1.  noyoblik,  kamyoblik,  nodirlik,  kamdan-kam  uchrashlik;  un 

métal  d’une  grande  rareté  o‘ ta  nodir  metall;  2.  kamdan-kam  uchraydigan 

narsa, favqulodda hodisa. 

rarissime

  adj  o‘ta  noyob,  o‘ ta  kamyob,  o‘ ta  nodir,  juda  kamdan-kam  

uchraydigan;  ces  papillons  sont  rarissimes  bu  kapalaklar  kamdan-kam 

uchraydi. 

ras,  rase

  adj  1.  qirilgan,  tarashlangan;  tête  rase  tarashlangan  bosh; 

cheveux  ras  qirilgan  soch;  animal  à  poil  ras  kalta  junli  hayvonlar;  herbe 

rase past o‘sadigan o‘ t; loc en rase campagne ochiq dalada;  loc adv ras, à 

rase  kalta;  cheveux  coupés  ras,  à  ras  kalta  qilib  qirqilgan  soch;  pelouse 

tondue ras kalta  qirqilgan maysazor;  2.  to‘la; une  cuillerée  rase de sucre 

bir qoshiq shakar; à  ras bord(s) qirg‘og‘igacha  to‘ldirilgan, limmo-lim;  verre 

rempli à ras bord limmo-lim stakan; loc prép à ras, au ras de baravar, teng, 

teng  darajada;  au  ras  de  l’eau,  du  sol  suv,  yer  baravar;  à  ras  de  terre 

tagidan,  tomirigacha  o‘rilgan,  kesilgan;  loc  fam  en  avoir  ras  le  bol  sabr Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling