Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet190/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   238

kosasi  to‘lmoq;  j’en  ai  ras  le  bol  de  ses  étourderies  bu  bema’niliklardan 

sabr kosam to‘ldi. 

rasage


 nm qirish, tarashlash; soch-soqol olish. 

rasant, ante

 adj zerikarli, jonga tegadigan, xit qiladigan. 

rascasse


 nf baliq turi. 

rase-mottes

 nm inv av vol en rase-mottes pastlab, yer bag‘irlab uchish; 

faire du rase-mottes yer bag‘irlab uchmoq. 

raser

1

  I.  vt  qirmoq,  tarashlamoq,  olmoq;  crême  à  raser  soqol  olishda ishlatiladigan  krem;  tu  es  mal  rasé  sen  soqolingni  yomon  olibsan;  II.  se 

raser vpr o‘zining soqolini olmoq. 

raser

2

 I. vt fam zeriktirmoq,  jonga  tegmoq, xit  qilmoq;  il nous rase  avec ses  histoires  interminables  u  o‘zining  uzundan-uzoq  sarguzashtlari  bilan 

jonimizga tegib ketdi; II. se raser vpr zerikmoq, xit bo‘lmoq. 

raser

3

 vt yer bilan yakson qilmoq, vayron  qilmoq;  raser une fortification mudofaa inshootini yer bilan yakson qilmoq. 

raser


4

  vt  juda  yaqinidan,  yopishib,  tegay-tegay  deb  o‘ tmoq;  raser  les 

murs  pour  n’être  pas  vu  ko‘rinmaslik  uchun  devorga  yopishib  o‘ tmoq; 

l’avion rase le sol samolyot yerga tegay-tegay deb uchib boryapti. 

raseur,  euse

  n,  adj  jonga  teguvchi,  zeriktiruvchi,  odamni  xit  qiladigan 

(odam). 

rasoir


  nm  ustara;  rasoir  jetable  bir  marta  ishlatiladigan  ustara;  rasoir 

électrique elektr ustara. 

rassasiement

 nm litt to‘ydirish, to‘yg‘izish; qondirish. 

rassasier

  I.  vt  1.  to‘ydirmoq,  to‘yg‘izmoq;  un  plat  qui  rassasie  to‘yimli 

ovqat; 2.  litt to‘ydirmoq; qondirmoq, qanoatlantirmoq; rassasier sa vue d’un 

beau  spectacle  ko‘zini  go‘zal  tomosha  bilan  to‘ydirmoq;  je  n’en  suis  pas 

rassasié  men  bunga  to‘ymadim;  II.  se  rassasier  vpr  to‘ymoq;  je  me 

rassasie vite men tez to‘yaman. 

rassemblement

  nm  1.  yig‘ish,  to‘plash;  2.  yig‘ ilish,  to‘planish;  yig‘in; 

disperser  un  rassemblement  yig‘inni  tarqatib  yubormoq;  3.  yig‘ilish, 

to‘planish  uchun  signal;  rassemblement!  to‘planing!  4.  uyushma;  le 

rassemblement de la gauche so‘llar uyushmasi. 

rasseoir


 

(se)


  vpr  qayta  o‘ tirmoq;  elle  s’est  levée  et  s’est  rassise 

aussitôt  u  o‘rnidan  turdi  va  shu  zahotiyoq  qayta  o‘ tirdi;  faire  rassoir  qqn 

biror kishini qayta o‘ tirg‘ izmoq. 

rasséréner

 I. vt litt tinchlantirmoq, oydinlashtirmoq, ravshanlashtirmoq; je 

me  sens  rasséréné  par  vos  bonnes  paroles  sizning  yaxshi  so‘zlaringiz 

tufayli men o‘zimni  tinch  his  qilyapman; II. vpr son visage s’est rasséréné 

yuzi tinchlandi. 

rassir

  vi,  se  rassir  vpr  suvi  qochmoq,  qotib  qolmoq,  qotmoq;  ce  pain commence à rassir, à se rassir bu nonning suvi qochib qolyapti. 

rassis


1

,

 ise adj suvi qochgan; du pain rassis suvi qochgan non. rassis

2

,  ise  adj  og‘ir-bosiq,  esli-hushli,  o‘zini  to‘xtatib  olgan;  un  homme 

de sens rassis esli-hushli odam. 

rassurant,  ante

  adj  tinchlantiruvchi,  ko‘ngilni  xotirjam  qiluvchi;  reçevoir 

des nouvelles rassurantes tinchlantiruvchi yangilik olmoq; un individu peu 

rassurant ishonib bo‘lmaydigan, xavfli shaxs. 

rassurer

 I. vt tinchlantirmoq, xotirjam qilmoq, ko‘nglini joyiga keltirmoq; le 

médecin  l’a  rassuré  vrach  uni  tinchlantirdi;  cela  me  rassure  bu  meni 

xotirjam qiladi; II. se rassurer vpr xotiri jam bo‘lmoq,  tinchlanmoq; rassure-

toi,  je  ne  te  reproche  rien  xotiring  jam  bo‘lsin,  men  senga  hech  narsani 

ta’na qilmayman. 

rat

1

  nm  kalamush;  rat  d’égout  kul  rang  kalamush;  jeune  rat  kalamush bolasi; rat  musqué muskus kalamushi, ondatra; loc être fait comme un rat 

qopqonga  tushib  qolmoq;  loc  prov  les  rats  quittent  le  navire  kalamushlar 

kemani  tashlab  qochishmoqda  (qo‘rqoqlar  xavf  tug‘ilishi  bilanoq,  qochib 

qolishga harakat  qilishadi); péj face de rat xunuk bashara,  turq; rat d’hôtel 

mehmonxonalarda o‘g‘irlik bilan shug‘ullanadigan ayol; petit rat (de l’opéra) 

balet maktabining o‘quvchisi. 

rat

2

  adj  m  o‘taketgan  xasis,  ziqna  odam,  qurumsoq,  qoqbosh;  quel  rat muncha qurumsoq! 

rata


 nm vx 1. askarlarga beriladigan ragu; 2. obiyovg‘on. 

ratage


 nm muvaffaqiyatsizlik, ulgurmaslik, qo‘ldan chiqarish. 

rataplan


 intj nog‘oraning taraqa-truqi. 

ratatiné, ée

 adj 1. burushgan,  tirishgan; une pomme ratatinée  tirishgan 

olma;  2.  pachag‘i chiqqan; nous  sommes  sains et  saufs,  mais la voiture 

est complètement ratatinée biz soppa-sog‘miz, lekin mashinaning butunlay 

pachag‘i chiqdi. 

ratatiner (se)

 vpr bujmaymoq, burishmoq,  tirishmoq; la fleur se ratatine 

et meurt gul bujmayadi va o‘ladi. 


RATATOUILLE

 

RAVAGEUR 

 

 470 

ratatouille

  nf  1.  vx  fam  obiyovg‘on,  yovg‘on  sho‘rva;  2.  ovqat  turi, 

dimlama;  ratatouille  niçoise  sabzavot  dimlama  (baqlajon,  qovoqcha, 

pomidordan tayyorlanadi). 

rate


  nf  qorajigar,  taloq;  loc  fam  dilater  la  rate  kuldirmoq;  je  me  suis 

dilaté la rate men rosa kuldim. 

raté, ée

 n 1. omadsiz, ishi yurishmagan odam; ce n’est qu’un raté bu bir 

omadsiz odam; 2.  nm notekis ishlash;  le  moteur a des  ratés motor notekis 

ishlayapti. 

râteau

  nm  xaskash;  ramasser  des  feuilles  avec  un  râteau  xaskash bilan  barglarni  yig‘ishtirmoq;  ratisser  une  allée  avec  un  râteau  aleyani 

xaskash bilan tozalamoq. 

râtelier

1

  nm  oxur;  mettre  de  paille,  du  foin  dans  le  râtelier  oxurga somon, pichan solmoq; loc manger à tous les râteliers ikki enani emmoq. 

râtelier


2

 nm fam sun’iy jag‘, yasama tishlar. 

rater

  I.  vi  1.  otilmay  qolmoq,  chaqib  qolmoq;  un  coup  de  fusil  qui  rate otilmay  qolgan  o‘q;  2.  buzilmoq,  barbod,  ishkal  bo‘lmoq,  bo‘lmay,  amalga 

oshmay qolmoq; l’affaire a raté ish amalga oshmay qoldi; II. vt 1. ko‘zlangan 

maqsadga  erisholmay  qolmoq;  chasseur  qui  rate  un  lièvre  quyonni 

qochirib yuborgan  ovchi;  j’ai raté la balle men  to‘pni ushlay olmadim; rater 

son  train  poyezdga  kech  qolmoq;  rater  qqn  biror  kishini  uchratolmay 

qolmoq;  fam  je  ne  vais  pas  le  rater!  men  unga  ko‘rsatib  qo‘yaman!  rater 

une  occasion  imkoniyatni  boy  bermoq;  il  n’en  rate  pas  une  u  bema’nilik 

qilishdan  to‘xtamaydi;  2.  qo‘ldan  chiqarmoq,  boy  bermoq,  biror  narsaga 

erisholmay  qolmoq;  rater  son  affaire  ishini  boy  bermoq;  rater  son  coup 

nishonga  tegiza olmaslik;  rater sa vie hayoti yurishmaslik, hayotini besamar 

o‘tkazmoq. 

ratiboiser

 vt fam shilmoq, shilib olmoq, ship-shiydam qilmoq, yulib olmoq, 

talamoq,  xonavayron  qilmoq,  xarob  qilmoq,  bor-yo‘g‘idan  ayirmoq;  il  est 

complètement ratiboisé u butunlay xonavayron bo‘ldi. 

ratière


 nf kalamush qopqon. 

ratification

  nf  ratifikatsiya,  ratifikatsiya  qilish,  tasdiqlash;  ratifikatsiya 

qilinish,  tasdiqlanish;  la  ratification  d’un  traité  sulh  shartnomasini 

ratifikatsiya qilish, sulh shartnomasining ratifikatsiya qilinishi. 

ratifier


  vt  1.  ratifikatsiya  qilmoq,  tasdiqlamoq;  2.  litt  tan  olmoq,  e’ tirof 

qilmoq,  tasdiqlamoq; je ratifie tout  ce qui  vous  a  été promis de  ma part 

sizga bergan hamma va’dalarimni tan olaman. 

ratine


  nf  ratin  (jingalak  tukli  jun  gazlama);  un  manteau  de  ratine  ratin 

palto, ratindan qilingan palto. 

ratiocination

 nf donolik qilish; behuda, mavhum fikr yuritish. 

ratiociner

 vi litt behudaga tortishmoq; behuda, mavhum fikr yuritmoq. 

ration

 nf 1. ratsion (ma’lum muddatda beriladigan oziq-ovqat, yem-xashak miqdori); une maigre  ration nochor ratsion; rations imposés en temps de 

gerre urush davrida joriy qilingan ratsion; 2.  ration alimentaire  tana uchun 

zarur bo‘lgan bir kunlik oziq-ovqat normasi; 3. doza, m iqdor. 

rationalisation

  nf  omilkorlik,  ratsionalizatsiya,  ratsionallashtirish, 

ratsionalizatsiya  qilish;  oqilona  tashkil  qilish;  la  rationalisation  de  la 

production ishlab chiqarishni ratsionalizatsiya qilish. 

rationaliser

  vt  ratsionalizatsiya  qilmoq,  ratsionallashtirmoq,  oqilona 

tashkil qilmoq; rationaliser le travail, la production ishni, ishlab chiqarishni 

ratsionallashtirmoq. 

rationalisme

  nm  1.  ratsionalizm  (tafakkurni  hissiy  tajribadan  ajratib 

qo‘yadigan  va  aqlni  bilishning  birdan-bir  manbai  deb  hisoblaydigan  falsafiy 

oqim);  2.  hayotga  aql  ko‘zi  bilan  qarash,  his-tuyg‘uga  berilmaslik, 

mulohazakorlik. 

rationaliste

  I.  adj  1.  omilkor,  ratsionalizmga  oid;  ratsionalistik, 

ratsionalizm nuqtai nazaridan qaraladigan; 2. aql-idrokka asoslangan; II. n 1. 

ratsionalist,  ratsionalizm  tarafdori;  2.  hayotga  aql  ko‘zi  bilan  qarovchi, 

mulohazakor. 

rationalité

 nf 1. aqlga, maqsadga muvofiqlik, to‘g‘rilik; 2. math ratsionallik. 

rationnel,  elle

  adj  1.  aql-idrokka  asoslangan,  oqillik  bilan,  oqilona 

qilingan,  ratsional;  l’activité  rationnelle  aql-idrokka  asoslangan  faoliyat;  la 

pensée  rationnelle  mulohazali  fikr;  philosophie  rationnelle  ratsional 

falsafa;  2.  oqilona,  aqlga,  maqsadga  muvofiq,  ma’qul,  to‘g‘ri;  méthode 

rationnelle ratsional metod; procédons d’une  manière rationnelle  oqilona 

ish qilaylik; 3. math ratsional; nombre rationnel ratsional son. 

rationnellement

  adv  ratsional,  oqilona,  aqlga,  maqsadga  muvofiq; 

ma’qullik,  to‘g‘rilik bilan; agir rationnellement oqilona ish  tutmoq; organiser 

rationnellement la production ishlab chiqarishni ratsional tashkil qilmoq. 

rationnement

 nm oziq-ovqatni belgilangan miqdorda tarqatish, kartochka 

tizimi. 

rationner

  vt  payok  asosida,  belgilangan  miqdorda  tarqatmoq;  rationner 

les  vivres,  l’eau  potable,  l’essence  oziq-ovqat,  ichim li  suv,  yoqilg‘ini 

chegaralab tarqatmoq. 

ratissage

 nm xaskash bilan tozalash, xaskashlash. 

ratisser


  vt  1.  xaskash  bilan  tozalamoq,  xaskash  bilan  to‘plamoq, 

xaskashlamoq;  ratisser  une  allée  alleyani  xaskash  bilan  tozalamoq; 

ratisser les feuilles  mortes xazonlarni xaskash  bilan  to‘plamoq;  2. fam se 

faire  ratisser  au  jeu  o‘yinda  shildirmoq,  ship-shiydam  bo‘lmoq;  3.  tintib 

ko‘rmoq,  tintimoq  (armiya,  politsiya);  la  police  a  ratissé  tout  le  quartier 

politsiya butun kvartalni tintib chiqdi. 

raton

  nm  1.  kalamush  bolasi;  2.  o‘ljasini  yuvib  yeydigan  yenot;  3.  péj  mag‘riblik. 

rattachement

  nm  qo‘shib  olish,  qo‘shib  olinish;  le  rattachement  de 

l’Alsace-Lorraine à la France, de la Sarre à l’Allemagne A lzas-Lorrenning 

Fransiyaga, Sarrning Germaniyaga qo‘shib olinishi. 

rattacher

  I.  vt  1.  qayta  bog‘lamoq;  rattacher  ses  lacets,  ses  cheveux 

bog‘ichini, sochini qayta bog‘lamoq; 2. bog‘lamoq,  biriktirmoq; rattacher un 

territoire  à  un  état  biror  teritoriyani  biror  mamlakatga  biriktirmoq;  3. 

bog‘lamoq;  rattacher  une  œuvre  à  une  certaine  tendance  asarni  ma’lum 

an’anaga  bog‘lamoq;  II.  se  rattacher  vpr  bog‘lanmoq;  taalluqli,  aloqador 

bo‘lmoq;  borib  taqalmoq;  ce  mouvement  se  rattache  au  romantisme  bu 

oqim romantizmga taalluqli. 

rattrapage

 nm cours de ratrappage yetib olish uchun qo‘shimcha dars. 

rattraper

 I. vt 1. qaytadan ushlab, tutib olmoq; qaytadan qo‘lga tushirmoq; 

2.  o‘rnini  to‘ldirmoq,  qoplamoq;  on  ne  peut  pas  rattraper  le  temps  perdu 

boy  berilgan  vaqtning  o‘rnini  qoplab  bo‘lmaydi;  3.  rattraper  une 

imprudence,  une  erreur  ehtiyotsizlikni,  xatoni  tuzatib,  to‘g‘rilab  olmoq;  4. 

yetib  olmoq;  pars  devant,  je  te  rattraperai  oldinroq  ketaver,  men  senga 

yetib  olaman;  II.  se  rattraper  vpr  1.  se  rattraper  à  qqch  ushlab,  osilib 

qolmoq; elle s’est rattrapée à la branche u shoxga osilib qoldi; 2. yetkazib, 

to‘ldirib,  qoplab  olmoq;  j’ai  peu  dormi  hier,  mais  je  compte  bien  me 

rattraper men kecha oz uxladim, lekin men yetkazib olaman deb o‘ylayman; 

3.  o‘zini  to‘xtatib  qolmoq,  o‘zini  ushlab  qolmoq,  o‘zini  o‘nglab  olmoq;  se 

rattraper à temps vaqtida o‘zini ushlab qolmoq. 

rature


  nf  bo‘yash,  chizib  tashlash,  qirib  tozalash  (yozilganni);  devoir 

couvert de ratures bo‘yab tashlangan uy vazifasi. 

raturer

  vt  chizib  tashlamoq,  o‘chirib  tashlamoq,  bo‘yamoq  (yozilganni); raturer un  mot so‘zni chizib  tashlamoq;  raturer un  manuscrit qo‘lyozmani 

tuzatmoq. 

rauque

 adj bo‘g‘iq, xirillagan (ovoz); un cri rauque bo‘g‘iq qichqiriq. ravage

  nm  1.  vayronaga,  xarobaga  aylantirish;  vayronagarchilik;  les 

ravages  de  la  guerre  urush  xarobalari;  2.  yakson,  vayron  qilish;  les 

ravages  d’un  incendie  olovning  yakson  qilishi;  la  grêle  a  fait  du  ravage 

do‘l yakson qildi; fam faire des ravages ishqida kuydirmoq, yondirmoq. 

ravagé, ée

 adj 1. visage ravagé ozg‘in,  oriq, so‘lg‘in yuz;  2. fam  tentak, 

aqli past, ahmoq, jinni. 

ravager

 vt 1. yakson, yer  bilan yakson  qilmoq; xarobazorga  aylantirmoq, kulini ko‘kka sovurmoq, vayron qilmon, xonavayron qilmoq,  qiron keltirmoq; 

animaux  qui  ravagent  les  cultures  o‘simliklarga  qiron  keltiradigan 

hayvonlar;  la guerre a ravagé la contrée urush yurtni xonavayron qildi; le 

feu  ravage  les  forêts  olov  o‘rmonlarning  kulini  ko‘kka  sovuradi;  2.  xarob 

qilmoq,  zarar,  putur  yetkazmoq;  toutes  ces  épreuves  l’ont  ravagé 

hayotning bu sinovlari uni xarob qildi. 

ravageur,  euse

  adj  1.  qiron  keltiradigan,  zarar,  putur  yetkazadigan, 

vayron  qiladigan,  yakson  qiladigan;  les  insectes  ravageurs  du  blé 

bug‘doyga  qiron  keltiradigan  hasharotlar;  2.  xarob  qiladigan,  zarar,  putur 

yetkazadigan; passion ravageuse xarob qiladigan ehtiros. 


RAVALEMENT

 

RÉACTION 

 

 471 

ravalement

  nm  tozalash,  qirish,  suvog‘ini  tushirish,  ta’mirlash;  le 

ravalement des façades peshtoqlarni ta’mirlash. 

ravaler

1

 vt  tozalamoq,  ta’mirlamoq,  qirmoq,  suvog‘ini  tushirmoq;  ravaler un mur devorni ta’mirlamoq. 

ravaler


2

  I.  vt  litt  kamsitmoq,  yerga  urmoq,  xo‘rlamoq,  pasaytirmoq; 

ravaler la dignité humaine inson qadrini yerga urmoq; se sentir ravalé au 

rang  d’une  bête  o‘zini  hayvon  darajasiga  tushirilganday  his  qilmoq;  II.  se 

ravaler vpr kamsitilmoq, yerga urilmoq, xo‘rlanmoq, pasaytirilmoq. 

ravaler


3

  vt  1.  qayta  yutmoq,  og‘zidagini  yutmoq;  ravaler  sa  salive 

so‘lagini yutmoq; loc faire ravaler à qqn ses paroles biror kishini o‘z so‘zini 

qaytarib  olishga  majbur  qilmoq;  2.  ichiga  yutmoq,  ko‘rsatmaslik;  ravaler  sa 

colère, son dégoût g‘azabini, nafratini ichiga yutmoq. 

rave


 nf ildizmevali o‘simliklar (lavlagi, shalg‘om kabilar). 

ravi,  ie

  adj  juda  xursand,  juda  baxtli,  zavqqa  to‘la;  elle  est  ravie  de 

rencontrer  des  gens  nouveaux  u  yangi  odamlarni  uchratganidan  juda 

xursand; il la regarde d’un air ravi  u unga zavqqa  to‘la ko‘zlari bilan qarab 

turibdi. 

ravigotant,  ante

 adj fam kuch baxsh etadigan,  bardam  qiladigan, dalda 

beradigan, tasalli beradigan, ruhlantiradigan. 

ravigote


 nf o‘tkir vinegret sous. 

ravigoter

 vt fam kuch baxsh etmoq, bardam qilmoq, dalda bermoq, tasalli 

bermoq,  ruhlantirmoq;  un  air  frais  qui  vous  ravigote  sizni  bardam 

qilayotgan sof havo;  se  sentir tout  ravigoté  o‘zini butunlay kuchga  to‘lgan 

his qilmoq. 

ravin

 nm jar, jarlik, chuqurlik. raviner

 vt  yuvib,  o‘yib  ketmoq;  pluie  qui  ravine  la  pente  d’une  colline 

tepalikning  yonbag‘rini  o‘yib  ketayotgan  yomg‘ir;  visage  raviné  chuqur  ajin 

bosgan yuz. 

ravioli

 nm chuchvara. ravir

1

  vt  g‘oyat  zavqlantirmoq,  maftun  qilmoq,  qoyil  qoldirmoq;  ce spectacle  m’a  ravie  bu  spektakl  meni  qoyil  qoldirdi;  loc  adv  à  ravir 

g‘oyatda,  ajoyib;  sa  coiffure  lui  va  à  ravir  uning  turmagi  o‘ziga  g‘oyatda 

yarashibdi. 

ravir


2

 vt litt yulib olmoq, tortib olmoq, olib ketmoq, mahrum qilmoq. 

ravissant,  ante

  adj  maftunkor,  jozibali,  dilbar,  mastona,  fusunkor,  juda 

go‘zal; une robe ravissante juda go‘zal ko‘ylak. 

ravissement

 nm zavq-shavq; tahsin,  tasanno; il l’écoutait chanter avec 

ravissement uning ashula aytishini zavq-shavq bilan eshitardi. 

ravisseur, euse

 n odam o‘g‘risi, o‘g‘ irlovchi, olibqochar;  elle a  échappé 

à ses ravisseurs u o‘g‘rilaridan qochib qutuldi. 

raviser


 

(se)


 vpr  fikridan qaytmoq,  fikrini  o‘zgartirmoq;  elle s’est  ravisée 

au dernier moment oxirgi daqiqalarda u o‘z fikridan qaytdi. 

ravitaillement

 nm 1. ta’minlash; 2. oziq-ovqat  ta’minoti; le ravitaillement 

des  grandes  villes  katta  shaharlarning  oziq-ovqat  ta’minoti;  fam  aller  au 

ravitaillement oziq-ovqat sotib olgani bormoq. 

ravitailler

  I.  vt  ta’minlamoq,  ta’min  qilmoq,  yetkazib  bermoq;  ravitailler 

un  avion  en  vol  samolyotni  havoda  zapravka  qilmoq;  II.  se  ravitailler  vpr 

ta’minlanib, g‘amlab olmoq; nous nous sommes ravitaillés avant de partir 

en excursion biz ekskursiyaga chiqishdan oldin oziq-ovqat g‘amlab oldik. 

ravitailleur

  nm  1.  tayyorlovchi  (oziq-ovqat,  yoqilg‘i,  o‘q-dori);  2. 

ta’minotchi; 3. yonilg‘ichi samolyot. 

raviver

 vt 1. alanga oldirmoq, yorqinlashtirmoq; raviver le feu o‘tni alanga oldirmoq;  raviver  les  couleurs  ranglarni  yorqinlashtirmoq;  2.  litt  qayta 

jonlantirmoq,  uyg‘otmoq,  qo‘zg‘atmoq;  raviver  un  souvenir  xotirani  qayta 

jonlantirmoq;  raviver  une  douleur  og‘riqni  qayta  qo‘zg‘atmoq;  raviver  un 

espoir ishonchni qayta uyg‘otmoq. 

ravoir

  vt  (faqat  noaniq  formada  ishlatiladi)  1.  qaytadan  ega  bo‘ lmoq;  il voulait  bien  ravoir  son  jouet  u  o‘zining  qo‘g‘irchog‘ini  qayta  olishni  juda 

xohlardi; 2. fam toza holga keltirmoq, tartibga keltirmoq. 

rayé, ée

 adj 1. yo‘l-yo‘l, ola-bula, olabayroq; pantalon rayé yo‘l-yo‘l shim; 

papier  rayé yo‘l-yo‘l qog‘oz; 2. qirilgan,  tirnalgan, sidirilgan joy; disque rayé 

tirnalgan  plastinka;  3.  chizib,  chiqarib  tashlangan;  mot  rayé  chiqarib 

tashlangan so‘z. 

rayer


  vt  1.  chizmoq,  chiziq  tortmoq;  le  diamant  raye  le  verre  olmos 

oynani chizadi;  2.  o‘chirib, chizib  tashlamoq; ro‘yxatdan chiqarib  tashlamoq; 

rayer  qqn  d’un  liste  biror  kishini  ro‘yxatdan  o‘chirib  tashlamoq;  loc  rayer 

(un  lieu)  de  la  carte  (biror  joyni)  xaritadan  o‘chirib  yubormoq,  yo‘q  qilib 

yubormoq;  l’avalanche  a  failli  rayer  de  la  carte  ce  village  de  montagne 

ko‘chki bu tog‘ qishlog‘ini xaritadan o‘chirib yuboray dedi. 

rayon

1

  nm  1.  nur,  yog‘du,  shu’la;  émettre,  répandre  des  rayons  nur, yog‘du,  shu’la  taratmoq,  sochmoq;  2.  nur;  rayons  réfractés,  réfléchis 

singan,  qaytgan  nurlar;  3.  pl  nur(lar);  rayons  infrarouges,  ultraviolets 

infraqizil  ultrabinafsha  nurlar;  rayons  X  rentgen  nurlari;  4.  nishon,  alomat, 

uchqun; un  rayon d’espérance umid uchquni;  loc un  rayon  de soleil  qalb 

quvonchi; cet enfant est son rayon de soleil bu bola uning qalb quvonchi. 

rayon


2

  nm  1.  kegay;  les  rayons  métaliques  d’une  roue  de  bicyclette 

velosiped  g‘ildiragining  metall  kegaylari;  rues  disposées  en  rayons  bir 

nuqtadan  taralgan (radial) ko‘chalar; 2. radius; le rayon est égal à la  moitié 

du diamètre diametrning yarmida radiuslar teng; loc dans un rayon de biror 

narsaning harakat qilish (ta’sir ko‘rsatish) doirasida; dans un rayon de dix, 

vingt  kilomètres  o‘n,  yigirma  kilometr  doirasida;  rayon  d’action  harakat 

qilish,  ta’sir  doirasi;  cette  entreprise  a  étendu  son  rayon  d’action  bu 

korxona o‘z ta’sir doirasini kengaytirdi. 

rayon


3

  nm  1.  mumkatak  (asalari  uyasi);  2.  polka,  taxtadan  qilingan 

tokcha,  taxta  tokcha;  les  rayons  d’une  bibliothèque  bibliotekaning 

polkalari; 3. bo‘lim, bo‘ lma; le rayon (de la) parfumerie atir-upo bo‘limi; chef 

de  rayon  bo‘lim  boshlig‘i;  4.  soha;  je  regrette,  ce  n’est  pas  mon  rayon 

afsus, bu mening soham emas. 

rayonnage

 nm stellaj, kitob polkasi. 

rayonnant,  ante

  adj  1.  nurlanishga  oid;  nurli;  nurlanish;  chaleur 

rayonnante nurli issiqlik; 2. yonib, porlab, balqib turadigan, chaqnoq, porloq; 

une  beauté  rayonnante  balqib  turadigan  go‘zallik;  rayonnant  de  porlab, 

yonib, chaqnab turgan. 

rayonnement

 nm 1. nur sochish, nur taratish, nurlanish; le rayonnement 

solaire  quyoshning  nur  sochishi;  2.  porlash,  gullash,  gulgunlik,  yashnash, 

barq urish; chaqnash. 

rayonner


1

  vi  1.  nur  taratmoq,  nur  sochmoq;  2.  taralmoq;  la  chaleur 

rayonne  issiqlik  taralyapti;  3.  yonib,  gul-gun  yonib,  porlab,  balqib,  chaqnab 

turmoq;  elle  rayonnait  de  joie,  de  bonheur  u  xursandchilikdan,  baxtdan 

gul-gun yonib turar edi. 

rayonner


2

  vi  1.  bir  nuqtadan  taralmoq;  tarqalmoq;  une  place  d’où 

rayonnent  de  grandes  avenues  katta  shohko‘chalar  taralgan  maydon;  la 

douleur rayonne og‘riq  tarqalyapti; 2.  tarqalishmoq; nous rayonnons dans 

la région biz viloyatga tarqalishdik. 

rayonne


 nf sun’iy tekstil, sun’iy ipak. 

rayureDownload 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling