Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet192/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   188   189   190   191   192   193   194   195   ...   238

o‘ng oyog‘i bilan tushdi. 

rechange


  nm  o‘zgarish,  o‘zgartirish;  loc  de  rechange  ehtiyotdan  olib 

qo‘yilgan,  ehtiyot,  zapas;  pièces  de  rechange  ehtiyot  qismlar;  roue  de 

rechange  ehtiyot,  zapas  g‘ildirak;  une  solution  de  rechange  boshqacha 

qaror, vaziyatdan chiqishning boshqacha yo‘li. 

réchapper

  vi  réchapper  de  (ayniqsa  en  réchapper)  qochib  qutulmoq, 

qutulib  qolmoq,  eson-omon  qolmoq;  ils  en  ont  tous  réchappé  ularning 

hammasi  eson-omon  chiqishdi;  pas  un  n’en  est  réchappé  birontasi  ham 

qochib qutulolmadi. 

recharge


  nf  bittasining  o‘rniga  almashtiriladigan  narsa,  ikkinchi  o‘q, 

ikkinchi  o‘qlash,  ikkinchi  sterjen  (sharikli  ruchkaning)  va  shu  kabilar;  une 

recharge de stylo avtoruchkaning zapas sterjeni. 

rechargeable

 adj boshqasiga  qayta almashtirsa bo‘ ladigan; stylo à bille 

rechargeable sterjenini qayta almashtirsa bo‘ladigan sharikli ruchka. 

recharger

  vt  1.  qayta  yuklamoq,  qayta  yuk  ortmoq;  2.  qayta  o‘qlamoq, 

qayta  zaryadlamoq,  yangisini  qo‘ymoq;  il  rechargea  son  fusil  u  miltig‘ini 

qayta o‘qladi. 

réchaud

 nm ko‘chma plitacha, pechkacha; réchaud à alcool, à gaz spirt, gaz plitacha. 

réchauffé

 nm 1. ilitma,  ilitilgan ovqat; 2. fig hammaga  ayon, aniq, siyqasi 

chiqqan,  narsa,  voqea;  un  gag  qui  sent  le  réchauffé  siyqasi  chiqqan 

tomosha. 

réchauffement

  nm  isitish,  isish,  isinish;  le  réchauffement  de  la 

température havoning isishi. 

réchauffer

  I.  vt  1.  isitmoq,  ilitmoq;  qizitm oq,  qizdirmoq;  réchauffer  un 

potage  sho‘rvani  ilitmoq;  se  réchauffer  les  mains  qo‘ lini  isitmoq;  dîner 

réchauffé  ilitma  ovqat;  la  marche,  ça  réchauffe  piyoda  yurish,  bu  odamni 

qizdiradi!  2.  ko‘nglini  ko‘tarmoq,  dalda  bermoq,  xursand  qilmoq;  cela 

réchauffe  le  cœur  bu  yurakka  dalda  beradi;  II.  se  réchauffer  vpr  isimoq, 

isinmoq,  isinib,  isib  olmoq;  la  température  commence  à  se  réchauffer 

havo isiy boshladi. 

rêche

 adj g‘adir-budur, dag‘al; une laine un peu rêche biroz dag‘al jun. recherche

1

 nf 1. qidiruv, izlash; les sauveteurs ont dû abandonner les recherches  qutqaruvchilar  qidiruvni  to‘xtatishga  majbur  bo‘ldilar;  loc  être  à 

la recherche de qidirib,  izlab yurmoq; il est  à la  recherche d’un emploi u 

ish  qidirib  yuribdi;  2.  izlash,  izlanish;  la  recherche  de  la  vérité  haqiqatni 

izlash; recherches scientifiques ilmiy izlanishlar; 3. ilmiy ish, tadqiqot; goût 

pour  la  recherche  ilmiy  ishga  havas;  le  centre  national  de  la  recherche 

scientifique  milliy  ilmiy  tekshirish  markazi;  4.  orqasidan  quvish,  qidirish, 

izlash;  la  recherche  du  bonheur,  de  la  gloire  baxtning,  g‘alabaning 

orqasidan quvish. 

recherche

2

  nf  nozik  did,  nazokatlilik;  elle  s’habille  avec  recherche, avec une certaine recherche u nozik did bilan kiyinadi. 

recherché

1

,  ée


  adj kam  uchraydigan,  noyob,  nodir,  favqulodda;  édition 

recherchée nodir nashr; un acteur très recherché juda noyob aktyor. 

recherché

2

,  ée adj nozik  didli, did bilan  qilingan; une  mise recherchée 

nozik did bilan qilingan kiyim. 

rechercher

  vt  1.  izlamoq,  qidirmoq;  il  est  recherché  pour  meurtre  u 

qotillik  uchun  qidirilmoqda;  rechercher  un  objet  égaré,  une  lettre  yo‘qolib 

qolgan  narsani,  xatni  qidirmoq;  2.  topishga,  bilishga  harakat  qilmoq; 

qidirmoq, izlamoq; rechercher la cause d’un phénomène kam uchraydigan 

hodisaning  sababini  qidirmoq;  rechercher  comment,  pourquoi  qanday 

qilib, negaligini bilishga  harakat  qilmoq; 3.  qaytarib olib ketmoq, olib ketmoq; 

je  te  confie  ma  valise,  je  viendrai  la  rechercher  ce  soir  men  senga 

jomadonimni  ishonib  qoldirib ketayapman, bugun kechqurun  uni olib ketgani 

kelaman;  4.  ega,  sazovor  bo‘lishga,  qozonishga  intilmoq,  harakat  qilmoq; 

rechercher une faveur birovning mehrini qozonishga harakat qilmoq. 

rechigner

  vi  qovog‘ini  solmoq,  xo‘mraymoq,  biror  ishni  xohishsiz, 

o‘lganining  kunidan  qilmoq;  ming‘irlamoq,  to‘ng‘illamoq,  vaysamoq; 

rechigner à la besogne  ishdan qochmoq; faire qqch  en  rechignant  biror 

ishni to‘ng‘illab qilmoq. 

rechute

  nf  qaytadan  avj  olish  (kasallikka  nisbatan);  faire,  avoir  une rechute kasali qaytadan avj olmoq. 

rechuter


 vi qaytadan avj olmoq (kasallikka nisbatan); elle  est retournée 

travailler  trop  tôt,  et  elle  a  rechuté  u  ishga  juda  erta  qaytdi,  kasali 

qaytadan avj olib ketdi. 

récidive


 nf 1. takrorlanish, qaytarilish; escroquerie  avec récidive  takror 

firibgarlik;  en  cas  de  récidive,  vous  serez  sanctionné  takrorlangan 

taqdirda, siz jazolanasiz; 2. qaytalanish, qayta qo‘zish (kasallikka nisbatan). 

récidiver

  vi  1.  jinoyatni  takrorlamoq;  2.  qaytalanmoq,  qayta  qo‘zimoq 

(kasallikka nisbatan). 

récidiviste

  n  retsidivist,  ko‘p  marta  jinoyat  qilgan  kishi,  ashaddiy 

jinoyatchi;  une  récidiviste  trois  fois  condamnée  uch  marta  qamalgan 

ashaddiy jinoyatchi. 

récif

 nm rif, suv ichidagi qoya; un récif de corail marjon qoya. récipiendaire

 n litt 1. yangi a’zo, biror uyushmaga yangi kirgan kishi;  2. 

yangi diplom, ish olgan kishi. 

récipient

  nm  idish;  les  bouteilles,  les  pots,  les  vases  sont  des 

récipients shishalar, ko‘zalar, vazalar idishlardir. 

réciprocité

 nf o‘zarolik, ikki  taraflilik, hamnafaslik; à titre  de  réciprocité 

ikki tomonlilik asosida. 

réciproque

 I. adj 1. o‘zaro, ikki kishi o‘rtasidagi, ikki taraflama; confiance 

réciproque  o‘zaro  ishonch;  un  amour  réciproque  o‘zaro  sevgi;  2.  gram 

birgalik;  verbe  (pronominal)  réciproque  birgalik  fe’li;  II.  nf  aksi,  teskarisi, 

ziddi; il aide toujours sa sœur, mais la réciproque n’est pas vraie u doim 

singlisiga yordam beradi, teskarisi esa ko‘rilmaydi. 

réciproquement

  adv  o‘zaro,  bir-biriga  nisbatan,  bir-birini;  et 

réciproquement  ham,  o‘sha  darajada;  il  aime  tout  le  monde,  et 

réciproquement u hammani sevadi, hamma esa uni. 

récit


 nm hikoya, qissa;  il nous a fait le récit de ses  aventures u  bizga 

boshidan  o‘ tganlarini  hikoya  qilib  berdi;  un  récit  véridique  des  faits 

voqealarning haqiqiy qissasi. 

récital, als

 nm yakka ijro etiladigan konsert; récital de piano, de chant, 

de  danse  yakka  ijro  etiladigan  pianino,  yakkaxon  ashula,  yakka  ijro 

etiladigan raqs; donner des récitals yakka konsert bermoq. 

récitant, ante

 n 1. solist, yakkaxon ashulachi; 2. badiiy so‘z ustasi; badiiy 

o‘qish bilan shug‘ullanadigan artist; tenir le rôle du récitant dans une pièce 

de théâtre teatr pyesasida badiiy so‘z ustasi vazifasini bajarmoq. 

récitation

 nf 1. la récitation de aytib berish,  javob  berish; la  récitation 

d’une  leçon  darsni  aytib  berish;  2.  yoddan  aytib  berish,  ushbu  berilgan 

matn;  apprendre  une,  sa  récitation  yodlash  uchun  berilgan  matnni 

yodlamoq. 

réciter

 vt o‘qimoq, aytmoq; réciter sa prière duosini  o‘qimoq; réciter un poème  à  qqn  biror  kishiga  she’r  o‘qib  bermoq;  il  se  récite  tout  bas  ses 

leçons u pas ovoz bilan darslarini qaytaryapti. RÉCLAMATION

 

RÉCONFORTER 

 

 475 

réclamation

  nf  1.  talab  qilish,  arz  qilish,  e’ tiroz  bildirish;  faire,  déposer 

une réclamation  talab qilmoq, ariza  topshirmoq; 2. qarshilik, qat’ iy norozilik, 

e’tiroz; assez de réclamations! e’ tirozlar yetar! 

réclame


  nf  1.  reklama,  e’lon;  une  réclame  pour  une  marque 

d’automobiles mashina markasining reklamasi; des réclames lumineuses 

yoritgichli  reklamalar;  faire  de  la  réclame  reklama  qilmoq;  2.  en  réclame 

narxi  tushirib  sotilayotgan;  articles  en  réclame  narxi  tushirib  sotilayotgan 

mollar;  3. ovoza  qilish, dovruq solish, jar solib maqtash; cela ne lui fait pas 

de réclame bu uning dovrug‘ini oshirmaydi. 

réclamer

  I.  vt  1.  qattiq  turib  so‘ramoq,  tilamoq,  istamoq,  chaqirmoq, 

chaqirtirmoq;  on  lui  a  donné  ce  qu’il  réclamait  unga  tilagan  narsasini 

berishdi;  réclamer le silence  tinchlikni so‘ramoq; réclamer qqn biror kishini 

chaqirtirmoq;  l’enfant  réclamait  sa  mère  bola  onasini  chaqirardi;  2.  talab 

qilmoq;  réclamer  sa  part  o‘z  ulushini  talab  qilmoq;  il  réclame  une 

indemnité  à  la  compagnie  d’assurances  u  sug‘urta  kompaniyasidan 

ko‘rilgan zararni talab qilyapti; 3. talab qilmoq; ce travail réclame beaucoup 

de soin bu  ish zo‘r e’tibor  talab qiladi; II. vi norozilik, e’ tiroz bildirmoq; III. se 

réclamer vpr biror kishini guvoh qilib keltirmoq; vous avez bien fait de vous 

réclamer de moi siz meni guvoh qilib keltirib yaxshi qilibsiz. 

reclassement

  nm  1.  yangidan,  qaytadan  taqsimlash;  qayta(dan) 

taqsimlanish,  bo‘linish;  2.  ish  haqi  shkalasini  qayta  ko‘rib  chiqish,  qayta 

attestatsiya; le  reclassement des victimes d’accidents du travail ishdagi 

ko‘ngilsiz voqealar qurbonlarining qayta attestatsiyasi. 

reclasser

  vt  1.  qaytadan,  yangidan  taqsim lamoq,  qayta,  boshdan 

bo‘lmoq; reclasser des fiches kartochkalarni qayta bo‘lib chiqmoq; 2. qayta, 

yangidan  attestatsiya  qilmoq,  qayta,  yangidan  attestatsiyadan  o‘ tkazmoq; 

reclasser des fonctionnaires xodimlarni qayta attestatsiya qilmoq. 

reclus, use

 adj, n litt uzlatda yashovchi, uzlat qilgan; il ne sort plus, il vit 

en  reclus;  il  mène  une  vie  de  reclus  u  butunlay  chiqmaydi,  u  uzlatda 

yashaydi; u uzlatda hayot kechiradi. 

réclusion

  nf  ozodlikdan  mahrum  qilish,  majburiy  mehnatga  kesish; 

réclusion à perpétuité umrbod ozodlikdan mahrum qilish; il est condamné 

à dix ans de réclusion criminelle u o‘n yilga jinoiy javobgarlikka tortildi. 

recoiffer

 I. vt sochini  qayta  taramoq, qayta  turmaklamoq; II.  se recoiffer 

vpr  1.  sochini,  turmagini  tuzatib  olmoq;  2.  bosh  kiyimini  qayta  kiymoq;  elle 

s’est  recoiffée  avant  de  sortir  u  ko‘chaga  chiqishdan  oldin  bosh  kiyimini 

kiyib oldi. 

recoin

 nm 1. pana, xilvat  joy, kunjak, go‘sha, puchmoq, burchak-burchak; explorer les coins et les recoins burchaklar va go‘shalarni ko‘zdan kechirib 

chiqmoq; 2. biror narsaning  eng yashirin, maxfiy  tomoni,  joyi,  to‘ri,  tubi; les 

recoins de la mémoire xotiraning eng maxfiy tomonlari. 

récollection

 nf litt osoyishtalik, orom, huzur-halovat. 

recoller


  vt  qayta  yopishtirmoq,  qayta  yamamoq,  qayta  yelimlamoq, 

qadoqlamoq;  recoller une  assiette cassée singan  tarelkani  qadoqlamoq; il 

va falloir recoller les  morceaux bo‘laklarni qayta yopishtirish kerak bo‘ladi; 

fig qayta tiklamoq, uzilgan rishtalarni qayta bog‘lamoq. 

récolte

  nf  1.  yig‘im-terim,  yig‘ib  olish,  uzish,  terish;  faire  la  récolte  des pêches  shaftolilarni  uzish;  2.  hosil;  l’abondance  des  récoltes  hosilning 

mo‘lligi; bonne,  mauvaise récolte yaxshi, yomon hosil;  3. hosil, yig‘im; une 

récolte de documents hujjatlar yig‘imi. 

récolter


 I. vt 1. hosilni yig‘ib, yig‘ib-terib  olmoq; récolter des fruits meva 

uzmoq;  2.  ega  bo‘lmoq,  erishmoq,  olmoq;  récolter  des  renseignements 

ma’lumotlar  yig‘moq;  3.  fam  yemoq,  ega  bo‘lmoq,  erishmoq;  récolter  des 

coups  kaltak  yemoq;  II.  se  récolter  vpr  terilmoq,  uzilmoq;  ces  fraises  se 

récoltent en juin bu qulupnaylar iyun oyida teriladi. 

recommandable

  adj  tavsiya  qilsa  bo‘ladigan,  tavsiyaga  loyiq;  maslahat 

bersa, qo‘llab-quvvatlasa bo‘ladigan; il est recommendable à tous égards 

uni har  tomonlama  tavsiya  qilsa  bo‘ladi; un individu peu  recommandable 

tavsiyaga noloyiq odam. 

recommandation

  nf  1.  tavsiya,  maslahat,  rekomendatsiya;  des  lettres 

de  recommandation  tavsiyanomalar;  2.  o‘git,  pand-nasihat,  maslahat; 

ko‘rsatma, yo‘l-yo‘riq; faire des recommandations à qqn  biror kishiga yo‘l-

yo‘riq ko‘rsatmoq. 

recommander

 I. vt 1. tavsiya qilmoq; il a été chaudement recommandé 

auprès  du  ministre  u  vazirga  qizg‘in  tavsiya  qilindi;  2.  tavsiya  qilmoq, 

maslahat  bermoq;  recommander  un  produit,  une  méthode  biror 

mahsulotni, uslubni tavsiya qilmoq; 3. o‘ tinib so‘ramoq; je te recommande la 

plus  grande  prudence  men  sendan  juda  ham  ehtiyot  bo‘lishingni  o‘tinib 

so‘rayman;  impers  il  est  recommander  de  ne  pas  fumer  chekmaslik 

so‘raladi;  ce  n’est  pas  très  recommandé  bu  tavsiya  etilmaydi;  4.  pochta 

orqali  buyurtma  qilib  jo‘natm oq;  lettre  recommandée  buyurtma  xat;  envoi 

en  recommandé  buyurtma  orqali  jo‘natilgan  maktub;  II.  se  recommander 

vpr  (de)  1.  dalil,  guvoh  sifatida  ko‘rsatmoq;  vous  pouvez  vous 

recommander  de  moi  meni  dalil  qilsangiz  bo‘laveradi;  2.  o‘z  taqdirini  biror 

kimsaga ishonib topshirmoq; o‘zini xudoga topshirmoq, tavakkal qilmoq. 

recommencement

  nm  qaytalanish,  qaytadan  boshlanish,  takrorlanish; 

un perpétuel recommencement abadiy takrorlanish. 

recommencer

  I.  vt  1.  qaytadan,  yangidan,  boshidan  boshlamoq;  yana 

davom  ettirmoq,  tiklamoq;  recommencer  la  lutte  kurashni  qaytadan 

boshlamoq;  boshlamoq;  recommencer  à  +inf  yana  boshlamoq,  yana  biror 

narsa qilishga tushmoq; il recommence à gémir u yana ingrashga tushdi; 2. 

boshqatdan,  qayta  qilmoq,  qayta  boshidan  qilmoq,  qayta  qilib  chiqmoq, 

yangidan qilib chiqmoq;  recommencer dix fois la  même chose bir narsani 

o‘n  marta  qayta  qilib  chiqmoq;  tout  est  à  recommencer!  hammasini 

boshqatdan  qilib  chiqish  kerak!  si  c’était  à  recommencer  agar  qayta 

boshdan  boshlashning  iloji  bo‘lganda  edi;  II.  vi  1.  litt  qaytadan,  yangidan 

boshlanmoq,  yana  davom  etmoq;  tiklanmoq;  tout  renaît  et  recommence 

hamma narsa qaytadan  tug‘iladi va  hammasi yangidan boshlanadi;  2. yana, 

qaytadan bo‘lmoq; l’orage recommence yana bo‘ron bo‘lyapti. 

récompense

  nf  mukofot,  siylov,  suyunchi;  donner,  recevoir  une 

réconpense  mukofot  bermoq,  olmoq;  mille  francs  de  récompense  à  qui 

retrouvera  mon  chien  mening  itimni  topib  berganga  ming  frank  suyunchi 

bor. 

récompenser vt mukofotlamoq, taqdirlamoq, siylamoq, suyunchi bermoq, 

ajrini  bermoq;  être  récompensé  de  ses  efforts  xizmatlari  uchun 

mukofotlangan  bo‘lmoq;  récompenser  le  travail  de  qqn  biror  kishining 

mehnatini taqdirlamoq; sa patience est enfin récompensée u nihoyat sabr-

toqatining ajrini oldi. 

recompter

  vt  qayta  sanamoq,  qayta  hisoblamoq;  il  recompta  ce  qu’il 

avait dans sa poche u cho‘ntagida borini qayta sanab chiqdi. 

réconciliation

 nf yarashtirish, kelishtirish, murosaga keltirish; yarashish, 

kelishish, murosaga kelish. 

réconcilier

  I.  vt  1.  yarashtirmoq,  kelishtirmoq,  murosaga  keltirmoq; 

réconcilier  deux  personnes  ikki  kishini  yarashtirmoq;  2.  bog‘lamoq,  aloqa 

o‘rnatmoq;  réconcilier  la  politique  et  la  morale  siyosatni  axloq  bilan 

bog‘lamoq; II. se réconciler vpr yarashmoq, kelishmoq, murosaga kelmoq; 

ils se sont réconcilier ular yarashib olishdi. 

reconduction

  nf  shartnoma,  ahdnoma,  bitimni  davom  ettirish,  cho‘zish, 

yangilash,  qayta  tiklash; tacite  reconduction lom-mim demay shartnomani 

davom ettirish. 

reconduire

1

  vt  1.  uyiga  kuzatib  qo‘ymoq,  qaytarib  olib  borib  qo‘ymoq; reconduire  des  immigrés  clandestins  à  la  frontière  yashirin  muhojirlarni 

chegaraga  qaytarib  olib  borib  qo‘ymoq;  2.  darvozagacha  kuzatib  qo‘ymoq 

(mehmonni). 

reconduire

2

  vt  cho‘zmoq,  yangilamoq,  qayta  tiklamoq  (shartnoma); reconduire un bail, une grève ijara shartnomasini, ish tashlashni cho‘zmoq. 

réconfort

  nf  taskin,  tasalli,  yordam;  avoir  besoin  de  réconfort 

yordamga, tasalliga muhtoj bo‘lmoq. 

réconfortant,  ante

  I.  adj  ruhlantiruvchi,  quvvatlantiruvchi;  quvvat,  kuch-

quvvat 

baxsh 


etuvchi; 

mustahkam lovchi, 

orttiruvchi; 

nouvelles 

réconfortantes ruhlantiruvchi yangiliklar; II. nm quvvatlantiruvchi ichimlik. 

réconforter

 vt 1. ruhlantirmoq, quvvatlantirmoq, qo‘llab-quvvatlamoq; ton 

exemple  me  réconforte  sening  misoling  meni  ruhlantirdi;  2.  kuch,  kuch-

quvvat bag‘ishlamoq; cette tasse de thé m’a réconforté bu chashka qahva 

menga  kuch  bag‘ishladi;  j’ai  besoin  de  me  réconforter  men  ovqat  yeb 

kuchga kirib olishim kerak. 


RECONNAISSABLE

 

RECOUVRIR 

 

 476 

reconnaissable

  adj  tanisa,  bilsa  bo‘ladigan;  son  parfum  est 

reconnaissable  entre  tous  uning  atrini  hammaning  orasida  ajratib  olsa 

bo‘ladi; il  est à peine reconnaissable, tant il est changé uni zo‘rg‘a  tanisa 

bo‘ladi, u shunchalar o‘zgarib ketibdi. 

reconnaissance

1

  nf  tanib  olish,  tanish,  farqlash,  ajratish;  signe  de reconnaissance farqlash belgisi. 

reconnaissance

2

 nf 1. tanish, e’ tirof qilish,  tan olish; la  reconnaissance de ses erreurs o‘zining xatolarini tan olish; 2. o‘rganib chiqish, ko‘rib chiqish, 

ko‘zdan kechirish,  tekshirib chiqish;  3. mil razvedka, razvedka qilish; loc en 

reconnaissance  razvedkaga,  razvedka  qilish  uchun;  envoyer  un 

détachement  en  reconnaissance  bo‘linmani razvedkaga  jo‘natmoq; partir 

en  reconnaissance  razvedkaga  ketmoq;  4.  rasmiy  tan  olish; 

reconnaissance  d’enfant  bolani  rasmiy  tan  olish;  signer  une 

reconnaissance  de  dette  qarzlarni  tan  olishga  qo‘l  qo‘ymoq;  5. 

minnatdorchilik;  éprouver  de  la  reconnaissance  minnatdorchilik  hisini 

tuymoq;  loc  fam  la  reconnaissance  du  ventre  non-tuz  uchun 

minnatdorchilik, non-tuz hurmati. 

reconnaissant, ante

 adj minnatdor, yaxshilikni bilgan; je vous suis très 

reconnaissant  de  m’avoir  aidé  menga  yordam  berganingiz  uchun  sizdan 

juda minnatdorman. 

reconnaître

1

  I.  vt  1.  tanimoq;  je  reconnais  cet  endroit,  j’y  suis  déjà venu men bu joyni  taniyman, bu yerga oldin kelganman; le chien reconnaît 

son maître it egasini taniydi; 2. farqlamoq, payqamoq, tanimoq; reconnaître 

une  plante  o‘simlikni  farqlamoq;  reconnaître  une  voix  ovozni  tanimoq;  je 

reconnais  bien  là  sa  paresse  men  uning  dangasaligini  bilaman;  on  ne  le 

reconnaît  plus  uni  tanib  bo‘ lmay  ketibdi;  reconnaître  qqn,  qqch  à  -dan, 

orqali  tanimoq,  bilib  olmoq;  reconnaître  qqn  à  sa  démarche,  un  arbre  à 

ses feuilles biror kishini yurishidan tanimoq, daraxtni barglaridan tanimoq; II. 

se reconnaître vpr 1.  o‘zini  tanimoq;  je ne  me  reconnais pas du tout sur 

cette  photo  bu  rasmda  men  o‘zimni  taniyolmayapman;  se  reconnaître 

dans qqn o‘zini o‘xshatmoq; 2. yo‘l topmoq; comment se reconnaître dans 

ce  dédale  de  ruelles?  bu  egri-bugri  ko‘chachalarda  qanday  qilib  yo‘l 

topamiz? ne plus s’y reconnaître adashib qolmaylikda! 3. bir-birini tanimoq; 

ils  ne  se  sont  pas  reconnu,  après  dix  ans  de  séparation  o‘n  yillik 

ayriliqdan  so‘ng,  ular  bir-birlarini  tanishmadi;  4.  tanilmoq,  bilinmoq;  le 

rossignol se reconnaît à son chant bulbul sayrashidan taniladi. 

reconnaître

2

 vt 1. tan olmoq,  iqror bo‘ lmoq, bo‘yniga olmoq; reconnaître ses  torts  nohaqligini  tan  olmoq;  il  reconnaît  avoir  menti,  qu’il  a  menti  u 

yolg‘on  gapirganligiga  iqror  bo‘ldi;  2.  boshliq,  xo‘jayin  deb  tan  olmoq;  biror 

narsani  tan olmoq; deb  hisoblamoq;  c’est le chef  reconnu de la  rébellion 

bu qo‘zg‘olonchilar  tomonidan  tan olingan  boshliq; reconnaître une qualité 

à  qqn  biror  kishida  biror  xususiyatning  borligini  tan  olmoq;  3.  topmoq, 

ochmoq,  isbot  qilmoq,  aniqlamoq;  reconnaître  peu  à  peu  les  difficultés 

d’un  sujet  oz-ozdan  masalaning  qiyinchiliklarini  aniqlamoq;  4.  o‘rganib, 

tekshirib chiqmoq; ko‘zdan kechirmoq; reconnaître le terrain joyni  o‘rganib 

chiqmoq;  5.  mil  razvedka  qilmoq;  reconnaître  les  positions  pozitsiyalarni, 

dushman  joylashgan  joylarni razvedka qilmoq; 6.  tan  olmoq;  tanimoq,  e’tirof 

qilmoq;  reconnaître  un  gouvernement  biror  davlatni  tan  olmoq; 

reconnaître un enfant bolani tan olmoq. 

reconquérir

  vt  1.  qayta  bosib  olmoq,  qayta  egallab  olmoq;  un  village 

conquis,  perdu  et  reconquis  bosib  olingan,  qo‘ldan  ketgan  va  qayta 

egallab  olingan  qishloq;  2.  qayta  qo‘lga  kiritmoq;  reconquérir  sa  liberté 

ozodligini qo‘lga kiritmoq. 

reconquête

  nf  1.  qayta  bosib  olish,  qayta  egallab  olish;  2.  qayta  qo‘lga 

kiritish. 

reconsidérer

  vt  qaytadan  ko‘rib  chiqmoq;  il  faut  reconsidérer  le 

problème masalani qayta ko‘rib chiqish kerak. 

reconstituant,  ante

  I.  adj  mustahkamlovchi,  yanada  kuchli,  baquvvat 

qiluvchi,  quvvatlantiruvchi; aliment, régime  reconstituant quvvatlantiruvchi, 

kuch  bag‘ishlovchi  ovqat,  rejim;  II.  n  quvvatlantiruvchi,  bardam  qiluvchi 

modda. 


reconstituer

  I.  vt  1.  qaytadan  tuzmoq,  qaytadan  tiklamoq;  il  a 

reconstitué  sa  fortune  u  o‘z  boyligini  qaytadan  tikladi;  2.  o‘z  asliga,  asl 

holiga keltirmoq,  tiklamoq;  reconstituer ses forces  o‘z kuchini  tiklamoq; II. 

vpr le parti s’est reconstitué partiya qayta tuzildi. 

reconstitution

  nf  tiklash,  xotiraga  keltirish,  qanday  bo‘lsa  shunday 

tasvirlab  berish;  une  reconstitution  historique  tarixiy  voqeani  tiklash;  la 

reconstitution d’un crime, d’un accident  jinoyatni, yo‘l  harakati  hodisasini 

qanday bo‘lgan bo‘lsa shunday tasvirlab berish. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   188   189   190   191   192   193   194   195   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling