Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet193/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   238

reconstruction

 nf qayta qurish, tiklash. 

reconstruire

  vt  1.  qayta  qurmoq,  tiklamoq;  reconstruire  une  ville 

shaharni  qayta  qurmoq;  2.  qayta  tiklamoq,  qayta,  yangicha  qilmoq; 

reconstruire sa fortune boyligini qayta tiklamoq. 

reconversion

 nf 1. qayta  o‘zgartirish, qayta moslashtirish,  tinchlik,  urush 

yo‘nalishiga  burish;  reconstruction  économique,  technique  iqtisodiy, 

texnik qayta o‘zgartirishlar; 2. malaka oshirish, yangi ishga moslashish. 

reconvertir

  I.  vt  qayta  o‘zgartirmoq,  yangi  yo‘nalishga  burmoq;  II.  vpr 

déçue par l’enseignement, elle s’est reconvertie dans la recherche dars 

berishdan hafsalasi pir bo‘lib, u ilmiy ishga o‘ tdi. 

recopier

  vt  qaytadan  yozib  chiqmoq,  ko‘chirmoq,  oqqa  ko‘chirmoq; 

recopier une adresse dans son nouvel agenda adresni yangi daftarchaga 

ko‘chirmoq; recopier un devoir uy vazifasini oqqa ko‘chirmoq. 

record

  nm  1.  rekord,  eng  yuqori  natija;  établir,  détenir,  améliorer, battre,  pulvériser  un  record  rekord  qo‘ymoq,  rekordni  ushlab  qolmoq, 

rekordni  yaxshilamoq,  rekorddan  o‘tib  ketm oq,  rekordni  ancha  ortda 

qoldirmoq;  record  d’Europe,  du  monde  Yevropa,  dunyo  rekordi;  battre 

tous  les  records  barcha  rekordlardan  o‘ tib  ketmoq;  fig  har  qanday 

chegaradan  chiqib  ketmoq;  2.  hech  qachon  uchramagan,  hech  qachon 

bo‘lmagan, oldin uchramagan, eng ko‘p, eng yuqori; production record eng 

yuqori  ishlab  chiqarish;  atteindre  le  chiffre  record  de  biror  sohada  eng 

yuqori darajaga erishmoq; des ventes records eng ko‘p savdo. 

recoucher

 I. vt qayta yotqizmoq; II. se recoucher vpr qayta yotmoq. 

recoudre

 vt qayta tiqmoq, tikmoq; recoudre un bouton tugmani tikmoq. 

recoupement

 nm ma’lumotni,  faktlarni  taqqoslash, solishtirish yo‘li bilan 

tekshirish; faire un recoupement ma’lumotni taqqoslash yo‘ li bilan tekshirish 

o‘tkazmoq. 

recouper

1

 vt 1. qayta kesmoq; 2. bichmoq. recouper

2

  I.  vt  mos  kelmoq,  bir  joydan  chiqmoq;  votre  témoignage recoupe le sien sizning guvohligingiz uniki  bilan bir joydan chiqyapti; II.  se 

recouper  vpr  hamohang  bo‘ lmoq,  bir-biri  bilan  kesishmoq,  bir  joydan 

chiqmoq; les déclarations des deux témoins se recoupent ikki guvohning 

gapi bir joydan chiqyapti. 

recourber

  vt  egmoq,  bukmoq;  recourber  une  branche,  une  tige  de 

métal  shoxni  egmoq,  metall  tayoqchani  bukmoq;  bec  recourbé  qirg‘iy 

tumshuq. 

recourir

1

 vt recourir à. 1. yordam so‘ramoq, murojaat qilmoq; recourir à un ami  do‘stidan yordam so‘ramoq;  2.  ishga solmoq,  ishlatmoq;  recourir à 

un mensonge yolg‘on ishlatmoq. 

recourir

2

 1. qaytadan yugiraboshlamoq. recours

 nm inv 1. ishga solish,  ishlatish;  le  recours à  la  violence kuch 

ishlatish; loc adv avoir recours à murojaat qilmoq, tayanmoq; avoir recours 

à qqn  biror kishiga murojaat  qilmoq,  tayanmoq; 2. vosita,  qurol, chora,  iloj, 

tadbir,  yo‘l;  c’est  notre  dernier,  notre  suprême  recours  bu  bizning  oxirgi 

choramiz;  c’est  sans  recours  buning  chorasi  yo‘q;  3.  ariza,  iltimosnoma, 

shikoyatnoma;  recours  en cassation kassatsiya  arizasi; recours en grâce 

afv etish to‘g‘risidagi ariza. 

recouvrement

1

  nm  qaytarib  olish;  le  recouvrement  d’une  créance ishonch qog‘ozi bo‘yicha pulni qaytarib olish. 

recouvrement

2

 nm yopish, bekitish, qoplash. recouvrer

 vt 1. litt o‘ziga  qaytarmoq, o‘ziga qaytarib  olmoq;  tiklab olmoq; 

il  a  recouvré  son  bien  u  boyligini  qaytarib  oldi;  recouvrer  ses  droits  o‘z 

huquqini tiklab olmoq; 2. qaytarib olmoq (lozim bo‘lgan biror summani). 

recouvrir

 vt 1. qayta yopmoq;  il a recouvert la casserole  u kastrulkani 

qayta yopib  qo‘ydi;  recouvrir qqn dans  son lit biror kishining yotgan  joyida 

ustini yopib qo‘ymoq; 2. yopmoq, bekitm oq, qoplamoq; la neige recouvre le 

sol  qor  yerni  qopladi;  3.  qoplamoq,  yopishtirmoq,  kiydirmoq;  recouvrir  un 

mur  de  papier  peint  devorga  gulqog‘oz  yopishtirmoq;  4.  bekitm oq, 

yashirmoq;  sa  désinvolture  recouvre  une  grande  timidité  uning  o‘zini 

erkin  tutishi  ostida  katta  tortinchoqlik  yashiringan;  5.  qamrab  olmoq,  o‘z RECRACHER

 

RECULER 

 

 477 

ichiga  olmoq;  la  notion  de  réalisme  recouvre  plusieurs  aspects  realizm 

tushunchasi ko‘p sohalarni qamrab oladi. 

recracher

  vt  tupurmoq,  tupurib  tashlamoq;  recracher  un  bonbon 

konfetni tupurib tashlamoq. 

recréation

 nf tiklash, qanday bo‘lsa shunday tasvirlab berish. 

recréer

  vt  asliday  qilib  tiklamoq,  asliga,  asl  holiga  keltirmoq;  qayta tiklamoq,  xotiraga  keltirmoq,  tasavvur  qilmoq;  recréer  une  ambiance 

muhitni  asliday  qilib  tiklamoq;  l’imagination  recrée  le  monde  tasavvur 

dunyoni qayta tiklaydi. 

récréatif,  ive

  adj  qiziq,  ko‘ngil  ochadigan,  vaqtni  chog‘  qiladigan,  o‘yin-

kulgili;  séance  récréative  organisée  pour  des  enfants  bolalar  uchun 

tashkil qilingan ko‘ngil ochar ko‘rsatuv. 

récréation

 nf 1.  tanaffus; aller, être  en  récréation  tanaffusga chiqmoq, 

tanaffusda  bo‘lmoq;  la  cour  de  récréation  tanaffus  hovlisi;  2.  litt 

ko‘ngilxushlik,  vaqtni  chog‘  qilish,  o‘yin-kulgi;  s’octroyer  une  petite 

récréation kichkinagina ko‘ngilxushlikni o‘ziga ma’qul ko‘rmoq. 

récréer

 

(se) vpr litt ko‘ngilxushlik qilmoq, dam olmoq, o‘yin-kulgi qilmoq. 

récrier


 

(se)


 vpr qichqirib yubormoq (xursandchi lik, zavq-shavqdan); elles 

se  sont  récriées  d’admiration  ular  zavqdan  qichqirib  yuborishdi;  à  ces 

mots, il se récria bu so‘zlar aytilganda, u qichqirib yubordi (norozilikdan). 

récrimination

 nf ta’na, ayblash, norozilik. 

récriminer

  vi  récriminer  contre  qqn,  qqch  ta’na  toshini  yog‘dirmoq, 

qattiq tanqid ostiga olmoq; norozilik bildirmoq. 

récrire

 ou réécrire vt 1. qayta, yana yozmoq, javob yozmoq; je te récrirai la  semaine  prochaine  kelgusi  haftada  men  senga  yana  yozaman;  2. 

qaytadan,  yangidan  yozmoq;  scénario  réécrit  de  bout  en  bout  boshidan 

oxirigacha qaytadan yozib chiqilgan ssenariy. 

recroqueviller

  I.  vt  bujmaytirmoq,  qavjiratmoq,  tirishtirmoq;  le  froid 

recroqueville  les  plantes  sovuq  o‘simliklarni  bujmaytirib  yubordi;  II.  se 

recroqueviller  vpr  1.  bujmaymoq,  qurishmoq,  buralib,  bujmayib,  qurishib 

qolmoq;  le  cuir  se  recroqueville  à  la  chaleur  charm  issiqdan  qurishib 

qoladi;  2.  egilib,  bukilib,  bukchayib  qolmoq,  ikki  bukilib  qolmoq;  akashak, 

changak,  g‘ujanak  bo‘lib  qolmoq;  un  malade  recroquevillé  dans  son  lit 

o‘rnida ikki bukilib qolgan kasal. 

recru,  ue

  adj  litt  holdan  toygan,  sillasi  qurigan,  behol,  bemajol;  bête  de 

somme  recrue  holdan  toygan  yuk  tashuvchi  hayvon;  être  recru,  ue  de 

fatigue charchoqdan sillasi qurigan bo‘lmoq. 

recrudescence

 

nf 


1. 

ko‘payish, 

kuchayish, 

zo‘rayish; 

une 

recrudescence  de  fièvre  isitmaning  zo‘rayishi;  2.  kuchayish,  avj  olish;  la recrudescence  des  combats,  d’un  incendie  kurashning,  yong‘inning  avj 

olishi. 


recrudescent,  ente

  adj  litt  kuchaygan,  avj  olgan;  criminalité 

recrudesceente avj olgan jinoyatchilik. 

recrue


  nf  1.  yangi  olingan  (xizmatga  yangi  chaqirilgan)  askar;  2.  yangi 

a’zo;  yangi  odam;  faire  une  nouvelle  recrue  yangi  a’zolar  qabul  qilmoq 

(to‘garak, partiyaga). 

recrutement

  nf  yollash,  qabul  qilish,  to‘ldirish;  bureau,  service  de 

recrutement chaqiruv punkti. 

recruter

  I.  vt  olmoq,  yangi  odam  olmoq,  yollamoq;  recruter  une  armée 

armiyaga  odam  olmoq;  soldat  nouvellement  recruté  yangi  armiyaga 

olingan, yangi chaqirilgan askar; II. se recruter vpr qabul qilinmoq, olinmoq, 

yollanmoq;  membres qui se  recrutent par élection saylov yo‘li bilan qabul 

qilinadigan  a’zolar;  leurs  adhérents  se  recrutent  dans  tous  les  milieux 

ularning a’zolari hammaning orasiga kirib borishadi. 

recruteur, euse

 n, adj yollovchi, odam oluvchi. 

recta


 adv fam aniq, o‘z vaqtida; payer recta o‘z vaqtida to‘lamoq. 

rectangle

  I.  adj  to‘g‘ri  burchakli;  to‘g‘ri  burchakli  uchburchak;  II.  nm  

to‘g‘riburchak. 

rectangulaire

  adj  to‘g‘riburchakli;  pièce  rectangulaire  to‘g‘riburchakli 

xona. 

recteur


 nm 1. rektor; 2. iyezuit kollejining direktori; 3. ruhoniy. 

rectifiable

 adj to‘g‘rilasa, tuzatsa bo‘ladigan. 

rectificatif,  ive

  I.  adj  tuzatuvchi,  to‘g‘rilovchi;  compte  rectificatif 

tuzatuvchi  hisob;  II.  nm  to‘g‘rilash,  tuzatish;  communiquer  à  la  presse  un 

rectificatif matbuotga tuzatish bermoq. 

rectification

 nf 1. to‘g‘rilash; 2. tuzatish, tuzatish kiritish. 

rectifier

  vt  1.  to‘g‘rilamoq;  rectifier  un  alignement  chiziqni  to‘g‘rilamoq; 

2.  tuzatmoq,  to‘g‘rilamoq;  loc  rectifier  le  tir  mo‘ljalni  to‘g‘ri  olmoq  (biror 

narsaga  erishish  uchun  o‘zining  yurish-turishini  o‘zgartirmoq);  3.  aniqlik 

kiritmoq,  tuzatmoq,  to‘g‘rilamoq;  rectifier  un  calcul  hisobni  to‘g‘rilamoq; 

texte à rectifier  to‘g‘rilash kerak bo‘lgan matn; 4. bartaraf qilmoq,  tuzatm oq, 

to‘g‘rilamoq; rectifier une erreur xatoni tuzatmoq. 

rectiligne

  adj  to‘g‘ri  chiziqli,  to‘g‘ri  chiziq  bo‘ylab  yo‘nalgan,  to‘g‘ri; 

mouvement rectiligne to‘g‘ri chiziqli harakat. 

rectitude

  nf  litt  1.  to‘g‘rilik,  dangallik;  faire  preuve  de  rectitude  morale 

o‘zining  ma’naviy  to‘g‘riligini  ko‘rsatmoq;  2.  haqlik,  adolatlilik,  to‘g‘rilik;  la 

rectitude d’un raisonnement fikrning to‘g‘riligi. 

recto


 nm beti, betki tomoni (varaqning); le début est au recto boshi betki 

tomonida;  loc  adv  recto  verso  orqa-oldidan,  ikki  taraflama;  impression 

recto verso ikki taraflama, qog‘ozning har ikki tarafiga chop qilish. 

rectorat


 nm 1. rektorlik; 2. rektorat. 

rectum


 nm anat yo‘g‘on ichak. 

reçu


  nm  kvitansiya,  olganlik  haqida  tilxat;  donner,  remettre  un  reçu 

kvitansiya bermoq, topshirmoq. 

recueil

 nm to‘plam; un recueil de poèmes she’rlar to‘plami; des recueils de chansons ashulalar to‘plamlari. 

recueillement

  nm  1.  o‘y,  xayol;  o‘yga,  xayolga  cho‘mish,  berilish;  1.  bir 

joyga  to‘planganlik,  bir  joyga  qaratilganlik,  berilganlik;  écouter  de  la 

musique avec recueillement musiqani berilib eshitm oq. 

recueilli, ie

 adj bir joyga  to‘plangan, bir joyga qaratilgan,  berilgan; un air 

recueilli et méditatif berilib ijro etilayotgan va o‘ychan kuy. 

recueillir

1

  vt  1.  termoq,  yig‘moq,  to‘plamoq;  les  abeilles  recueillent  le pollen asalari gulchangi yig‘adi; quand recueillerons-nous le fruit de nos 

efforts mehnatlarimizning mevalarini qachon yig‘ishtirib olamiz; 2. to‘plamoq, 

yig‘moq; recueillir des matériaux, de l’argent, des souscriptions material, 

pul, qo‘l  to‘plamoq; 3. yig‘moq,  to‘plamoq; recueillir les eaux de pluie dans 

une  citerne  yomg‘ir  suvlarini  hovuzga  to‘plamoq;  4.  olmoq  (meros  qilib); 

recueillir  des  biens  laissés  par  un  vieil  oncle  qari  tog‘asi  qoldirgan 

boylikni  meros  qilib  olmoq;  ovoz  olmoq  (saylovda);  5.  boshpana  bermoq, 

olmoq; il recueille les chiens errants u daydi itlarni yig‘adi. 

recueillir

2

 (se)

 vpr  1.  xayolni  bir  yerga  to‘plamoq;  2.  xayolga  berilmoq, 

xayolga cho‘mmoq. 

recuire


  vi  qayta  qovurmoq;  faire  recuire  un  gigot  trop  saignant  qoni 

chiqib turgan son go‘shtini qayta qovurmoq. 

recul

 nm 1. tepish (otganda mexanizmning orqaga siltashi); le recul d’un canon,  d’un  arme  à  feu  to‘pning,  o‘q  otish  qurolining  orqaga  tepishi;  2. 

chekinish, tisarilish, orqa tomonga harakat; le recul d’une armée armiyaning 

chekinishi;  on  constate  un  certain  cecul  de  la  tuberculose 

tuberkulyozning  nisbatan  chekinganligini  ta’kidlashmoqda;  3.  yaxshiroq 

baholash uchun zarur bo‘ladigan masofa yoki vaqt; prendre de recul pour 

apprécier un tableau rasmni baholash uchun  uzoqroqdan qaramoq; je n’ai 

compris  cela  que  beaucoup  plus  tard,  avec  le  recul  men  buni  faqat 

ancha keyin, vaqt o‘ tishi bilangina, tushundim. 

reculade

  nf  péj  litt  chekinish,  qaytish,  orqaga  qaytish;  honteuse,  lâche 

reculade sharmandalarcha, qo‘rqoqlarcha chekinish. 

reculé,  ée

  adj  1. chetdagi,  uzoqdagi,  olisdagi,  ovloqdagi;  village  reculé 

chetdagi,  uzoqdagi  qishloq;  2.  olis,  uzoq;  olis,  uzoq  o‘ tgan  vaqtdagi;  à  une 

époque très rculée juda uzoq o‘tgan davrdagi. 

reculer


 I. vi 1. chekinmoq,  tisarilmoq,  o‘zini orqaga olmoq; reculer d’un 

pas  bir  qadam  chekinmoq;  loc  reculer  pour  mieux  sauter  yaxshiroq 

sakrash  uchun  tisarilmoq;  fig  yomg‘irdan  qochib,  do‘lga  tutilmoq;  2.  orqaga 

qaytmoq, chekinmoq; l’épidémie a reculé epidemiya chekindi; 3. qaytmoq, 

chekinmoq,  voz  kechmoq;  ikkilanmoq;  il  s’est  trop  avancé  pour  reculer 

qaytishning  iloji  yo‘q,  u  juda  ilgarilab  ketdi;  plus  moyen  de  reculer! 

qaytishning hech qanday  iloji yo‘q! reculer devant qqch biror  narsa oldida 

chekinmoq; qaytmoq;  il y a de quoi faire reculer les plus audasieux eng RECULONS

 

REDRESSE 

 

 478 

jasurlarni ham  ikkilantiradigan narsa bor; II. vt  1. orqaga surmoq;  recule un 

peu ta chaise kursingni  biroz orqaga sur;  2. kechiktirmoq, orqaga surmoq; 

reculer une décision, une échéance qarorni, to‘lovni orqaga surmoq; III. se 

reculer  vpr  tisarilmoq;  elle  se  recula  pour  mieux  voir  u  yaxshiroq  ko‘rish 

uchun tisarildi. 

reculons

  loc  adv  à  reculons  tisarilib,  tislanib,  orqaga  qarab  yurib; 

s’éloigner  à  reculons  tislanib  uzoqlashmoq;  aller,  marcher  à  reculons 

orqasi bilan yurmoq. 

récupérable

  adj  1.  qaytarsa,  tiklasa  bo‘ladigan;  to‘lasa,  o‘rnini  to‘ldirsa 

bo‘ladigan; heures (de travail) récupérables  qaytarsa  bo‘ladigan ish vaqti; 

2. o‘z o‘rnini, joyini, mavqeini qayta egallasa bo‘ladigan (odam). 

récupérateur

1

  nm  techn  kuchaytirgich,  saqlagich;  elle  a  fait  installer une  cheminée  à  récupérateur  de  chaleur  u  issiqlik  saqlagichli  kamin 

qurdirdi. 

récupérateur

2

, trice n eski narsalarni oluvchi, to‘plovchi, yig‘uvchi. 

récupération

 nf o‘rnini to‘ldirish (ko‘rilgan zararning), qaytarib olish, qayta 

tiklash, qaytarish. 

récupérer

 vt 1. o‘rnini  to‘ldirmoq (yo‘qotilgan narsaning),  tiklamoq,  o‘rnini 

qoplamoq;  qaytarib  olmoq;  o‘z  egasiga  qaytarmoq;  récupérer  de  l’argent 

pulning  o‘rnini  qoplamoq;  récupérer  ses  affaires  narsalarining  o‘rnini 

to‘ldirmoq; récupérer ses forces  o‘z kuchini  tiklamoq; laisse-moi le temps 

de  récupérer  o‘zimga  kelib  olgani  qo‘y;  athlète  qui  récupère  vite  o‘z 

kuchini  tez  tiklaydigan  atlet  (tez  o‘ziga  keladigan  atlet);  2.  yig‘moq,  termoq 

(keraksiz, ishlatilmaydigan narsalarni); récupérer de la ferraille  temir-tersak 

yig‘moq;  3.  vaqt,  ish  kunini  qoplamoq;  4.  faoliyatini  qayta  tiklamoq;  5.  fam 

qabul  qilib,  kutib  olib,  o‘zi  bilan  olib  ketmoq;  c’est  elle  qui  récupérera  les 

enfants à la gare  bu ayol bolalarni vokzalda kutib olib, o‘zi bilan olib ketadi; 

6. o‘z manfaati yo‘lida foydalanmoq; le gouvernement cherche à récupérer 

ce  mouvement populaire hukumat bu xalq harakatidan o‘z manfaati yo‘lida 

foydalanib qolishga harakat qilyapti. 

récurage

 nm ishqalab tozalash (idish-tovoqni). 

récurer

 vt tozalamoq (qirib, ishqalab);  récurer des casseroles kastrulka tozalamoq; poudre à récurer tozalash kukuni. 

récusable

 adj dr rad qilinadigan, tan olinmaydigan, ishonilmaydigan; juge 

récusable  tan  olinmaydigan sud; témoignage  récusable  tan olinmaydigan 

guvohlik. 

récusation

 nf rad qilish, tan olmaslik, ishonmaslik. 

récuser


 I. vt 1. rad qilmoq,  tan  olmaslik; récuser un témoin guvohni  tan 

olmaslik;  récuser  la  compétence  d’un  tribunal  sudning  vakolatliligini  tan 

olmaslik;  2.  tan  olmaslik,  noto‘g‘ri  deb  hisoblamoq;  récuser  un  argument 

dalilni  noto‘g‘ri  deb  hisoblamoq;  II.  se  récuser  vpr  biror  masalada  o‘zining 

malakasizligini tan olmoq. 

recyclage

  nm  1.  o‘quv  siklini  o‘zgartirish,  bir  sikldan  boshqa  bir  o‘quv 

sikliga o‘ tkazish (bolani); 2. malaka  oshirish;  3. qayta  ishlash (chiqitlarni); le 

recyclage du verre shishani qayta eritish. 

recycler


  vt  1.  malakasini  oshirmoq;  1.  qayta  ishlamoq;  recycler  des 

materiaux  mahsulotlarni  qayta  ishlamoq;  papier  recyclé  makulaturadan 

qayta ishlangan qog‘oz. 

rédacteur, trice

 n muharrir, redaktor; rédacteur en chef bosh muharrir. 

rédaction

  nf  1.  tahrir,  tahrir  qilish,  redaksiya,  redaksiya  qilish;  la 

rédaction  d’un  article  maqolani  tahrir  qilish;  2.  muharririyat,  redaksiya; 

salle de rédaction tahririyat xonasi; 3. yozma ish. 

rédactionnel, elle

 adj tahrir, redaksiyaga oid, tahririy, redaksion. 

reddition

  nf  taslim  bo‘lish,  kapitulyatsiya;  la  reddition  d’une  armée 

qo‘shinning taslim bo‘lishi. 

redemander

  vt  1.  qayta,  yana  so‘ramoq;  dasturxonga  yana  bir  ovqat 

so‘ramoq;  2.  qaytarib  berishini  so‘ramoq,  so‘ramoq;  je  lui  ai  redemandé 

mon stylo men undan ruchkamni qaytarib berishini so‘radim. 

rédempteur, trice

 I. n qutqaruvchi, xaloskor, gunohni kechishga yordam  

beruvchi,  gunohdan  xalos  qiluvchi;  II.  adj  gunohni  kechishga  yordam 

beradigan, gunohdan xalos qiladigan, qutqazadigan; souffrance rédemtrice 

gunohdan xalos qiladigan azob. 

rédemption

  nf  relig  runohni  yuvish,  o‘zini  oqlash;  la  rédemption  des 

péchés gunohlarni yuvish. 

redescendre

  I.  vi  qaytib  tushmoq;  II.  vt  qaytarib  tushirmoq,  tushirib 

olmoq, tushirmoq; redescendre les bagages yuklarni tushirmoq. 

redevable

  adj  qarzdor;  être  redevable  d’une  somme  à  un  créancier 

kreditordan  ma’ lum  summa  qarz  bo‘lmoq;  être  redevable  de  qqch  à  qqn 

biror  kishining  oldida  biror  narsa  uchun  qarzdor  bo‘lmoq;  je  vous  suis 

redevable  de  mon  succès  men  yutuqlarim  uchun  sizning  oldingizda 

qarzdorman. 

redevance

  nf  1.  ma’lum  muddatga  berilgan  qarz;  percevoir  des 

redevances  qarzlarni  yig‘moq;  2.  ijara  haqi;  redevences  téléphoniques 

telefon haqi. 

redevenir

  vi  qaytadan,  yana  bo‘lib  qolmoq;  à  soixante  ans,  elle  est 

redevenue étudiante u oltm ish yoshida yana student bo‘ lib qoldi. 

rédhibitoire

  adj  jiddiy,  tuzatib  bo‘lmaydigan  (kamchilik);  annuler  une 

vente  pour  vice  de  fabrication  rédhibitoire  ishlab  chiqarishdagi  jiddiy 

kamchiligi  uchun sotuvni bekor qilmoq;  infirmité rédhibitoire jiddiy jismoniy 

yetishmovchilik. 

rediffuser

  vt  qaytadan,  yana  bir  bor,  takror  tarqatmoq,  efirga  bermoq, 

uzatmoq (radio, televideniye). 

rediffusion

 nf qaytadan, takroran efirga uzatish. 

rédiger

 vt tuzmoq, yozmoq; il rédige bien u yaxshi yozadi. redingote

  nf  vx  surtuk  (erkaklarning  uzun  belburma  kamzuli);  2. 

ayollarning belburma paltosi. 

redire


  I.  vt  1.  takrorlamoq,  qaytarmoq,  qayta-qayta  aytmoq;  il  redit 

toujours  la  même  chose  u  doim  bir  narsani  takrorlaydi;  2.  boshqalarning 

aytganini,  gapini  qaytarmoq,  takrorlamoq;  redites-le  après  moi  buni 

mendan keyin  qaytaring; II. vi avoir, trouver à  redire  à ayb  topmoq;  tanqid 

qilish uchun sabab topmoq; je ne vois rien à redire à cela bunda men hech 

qanday  tanqid uchun sabab ko‘rmayapman; trouver à redire à tout hamma 

narsadan  ayb  topmoq;  c’est  parfait,  il  n’y  a  rien  à  redire  juda  ajoyib, 

tanqidga o‘rin yo‘q. 

redistribuer

  vt  qaytadan,  boshqatdan  tarqatm oq,  bo‘lib  bermoq; 

redistribuer des terres yerlarni qaytadan bo‘lib bermoq. 

redite


 nf  takror,  takroriy so‘zlar; un texte plein de  redites  takrorga  to‘ la 

matn. 


redondance

  nf  ortiqcha,  bekorchi  so‘zlarning  ko‘pligi,  cho‘zilganlik, 

ezmalik; ce discours est plein de redondances bu nutq bekorchi so‘zlarga 

to‘la (bu ezma nutq). 

redondant,  ante

  adj  ortiqcha,  bekorchi  so‘zlari  ko‘p,  cho‘zilgan,  ezma; 

style  redondant  ortiqcha  so‘zlari  ko‘p  uslub;  terme  redondant  bekorchi 

iboralar. 

redonner

 vt 1. qaytarib bermoq;  2. bermoq,  baxsh etmoq, bag‘ishlamoq, 

qo‘shmoq,  oshirmoq,  kuchaytirmoq;  médicament  qui  redonne  des  forces 

kuch bag‘ishlaydigan dori; 3. qaytadan  bermoq; il  redonnera une série de 

concerts  le  mois  prochain  kelasi  oyda  u  qaytadan  bir  turkum  konsertlar 

beradi. 


redoublant, ante

 n ikkinchi yilga sinfida qoldirilgan o‘quvchi. 

redoublé, ée

 adj ikki marta qaytarilgan,  takrorlangan; syllabe redoublée 

ikki marta qaytarilgan bo‘g‘in;  marcher  à pas  redoublés  tez qadamlar bilan 

yurmoq; frapper à coups redoublés do‘pposlamoq. 

redoubler

  I.  vt  1.  ikki  marta,  hissa  ko‘paytirmoq,  ikki  marta,  baravar 

oshirmoq;  2.  bir  sinfda  ikkinchi  yilga  qolmoq;  3.  orttirmoq,  kuchaytirmoq; 

redoubler  ses  efforts  yanada  zo‘r  bermoq;  II.  vi  1.  yanada  oshirmoq, 

kuchaytirmoq;  le  vent  redouble  de  fureur  shamol  yanada  quturdi; 

redoubler  d’amabilité  mulozamatni  yanada  kuchaytirmoq;  2.  avjiga Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling