Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet194/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   238

chiqmoq,  minmoq,  zo‘raygandan-zo‘raymoq,  ortgandan-ortib  bormoq;  la 

tempête redouble bo‘ron ortgandan-ortib boryapti. 

redouter

 vt 1. qo‘rqmoq, vahimaga  tushmoq, cho‘chimoq; redouter qqn 

birovdan juda ham qo‘rqmoq; c’est un chef très redouté de son personnel 

bu  o‘zining  xodimlaridan  juda  ham  cho‘chiydigan  boshliq;  2.  cho‘chimoq, 

xavfsiramoq,  qo‘rqmoq;  redouter  l’avenir  kelajagidan  xavotirda  bo‘lmoq; 

elle  redoutait  d’être  surprise,  qu’on  la  surprenne  u  qo‘lga  tushib 

qolishdan, uni ushlab olishlaridan qo‘rqar edi. 

redresse (à la)

 loc adj pop abjir, chapani, shijoatli, dovyurak; un gars à 

la redresse abjir yigit. REDRESSEMENT

 

RÉFÉRENCE 

 

 479 

redressement

  nm  tiklash,  tiklanish;  loc  maison  de  redressement 

bolalar axloq tuzatish koloniyasi. 

redresser

  I.  vt  1.  to‘g‘ri,  tik  holatga  keltirmoq,  to‘g‘rilamoq,  tekislamoq, 

tiklamoq;  redresser un poteau ustunni  tiklamoq;  redresser la tête boshini 

ko‘tarmoq;  2.  to‘g‘rilamoq,  tekislamoq,  tuzatmoq,  to‘g‘ri  holga  keltirmoq; 

redresser  une  tôle  tordue,  déformée  buklangan,  egilgan  tunukani 

to‘g‘rilamoq;  3.  tuzatmoq,  to‘g‘rilamoq,  yaxshilamoq,  ishga  solib  yubormoq; 

redresser la situation sharoitni tuzatmoq; II. se redresser vpr to‘g‘rilanmoq, 

tiklanmoq,  rostlanmoq,  tik  turmoq,  qaddini  rostlamoq;  fig  l’économie  du 

pays  s’est  redressée  après  la  guerre  mamlakat  iqtisodi  urushdan  keyin 

qaddini rostlab oldi; redresse-toi! qaddingni rostla! 

redresseur

  I.  n  iron  redresseur  de  torts  adolat  uchun  kurashuvchi, 

adolat  kurashchisi,  adolatni  himoya  qiluvchi;  II.  adj  techn  to‘g‘rilovchi, 

tekislovchi; mécanisme redresseur to‘g‘rilovchi mexanizm. 

réductible

  adj  1.  qisqaradigan,  qisqartirsa,  soddalashtirsa  bo‘ladigan; 

fraction  réductible  qisqartirsa  bo‘ladigan  kasr;  2.  kichrayadigan, 

kichraytirsa, kamaytirsa bo‘ladigan; quantité, somme réductible kamaytirsa 

bo‘ladigan miqdor, summa. 

réduction

1

 nf 1. soddalashtirish,  qisqartirish;  réduction à des  éléments simples  soddalashtirish;  réduction  de  fractions  au  même  dénominateur 

kasrni  umumiy  maxrajga  keltirish;  2.  qisqartirish,  kamaytirish;  la  réduction 

des  dépenses,  du  personnel  xarajatlarni,  xodim larni  kamaytirish, 

qisqartirish; faire une réduction  narxini  tushirib bermoq,  arzonroq bermoq; 

3.  kichraytirish,  mo‘jazlashtirish;  loc  adv  en  réduction  kichik,  jajji,  mo‘jaz 

holda. 


réduction

2

 nf méd siniqni, chiqqan a’zoni solish. réduire

1

  I.  vt  1.  (qqn  à,  en)  olib  kelmoq,  aylantirmoq;  réduire  des populations  en  esclavage,  au  désespoir  aholini  qullikka  olib  kelmoq, 

umidsizlikka  tushirmoq;  sa  maladie  le  réduit  à  l’inaction  kasali  uni 

harakatsiz  qilib  qo‘ydi;  réduire  qqn  au  silence  biror  kishini  gapirtirmay 

qo‘ymoq;  2.  yanchib,  yakson  qilib  tashlamoq;  réduire  une  résistance, 

l’opposition  qarshilikni,  oppozitsiyani  yanchib  tashlamoq;  en  être  réduit  à 

borib  yetmoq,  kuni  qolmoq;  il  en  est  réduit  à  mendier  uning  kuni 

tilanchilikka  qoldi;  3.  (qqch  à)  soddalashtirmoq,  qisqartirmoq,  bo‘lmoq; 

réduire  des  fractions  au  même  dénominateur  kasrni  umumiy  maxrajga 

qisqartirmoq,  keltirmoq;  réduit  à  sa  plus  simple  expression  iloji  boricha 

soddalashtirmoq;  4.  (qqch  en)  narsani  maydalamoq,  bo‘lmoq;  aylantirmoq; 

réduire  un  objet  en  miettes,  en  morceaux,  en  pièces;  en  bouillie,  en 

poudre  narsani  mayda  bo‘lakchalarga,  parchalarga  bo‘lmoq;  qaynatmaga, 

kukunga  aylantirmoq,  tuymoq,  ezmoq,  maydalamoq;  5.  qisqartirmoq, 

kamaytirmoq;  réduire  le  nombre  de  trains  poyezdlar  sonini  qisqartirmoq; 

j’ai  réduit  mes  frais  men  xarajatlarimni  qisqartirdim;  réduire  la  vitesse 

tezlikni  kamaytirmoq;  réduire  un  texte  matnni  qisqartirmoq;  kichraytirmoq, 

mo‘jazlashtirmoq;  réduire  une  photographie  rasmni  kichraytirmoq;  II.  se 

réduire vpr 1. biror natijaga olib bormoq, oqibati biror narsa bo‘lib chiqmoq, 

biror  narsadan  iborat  bo‘lmoq;  ses  espoirs  se  sont  réduits  à  rien  uning 

umidlari puchga chiqdi; ses économies se réduisent à peu de chose uning 

tejashlari kam natija berdi; 2. (en) aylanmoq, aylanib qolmoq; se  réduire en 

poudre,  en  cendre  changga,  kulga  aylanmoq;  3.  o‘z  xarajatlarini 

qisqartirmoq,  chegaralamoq;  o‘zini  tiymoq;  je  vais  être  obligé  de  me 

réduire men xarajatlarimni qisqartirishga majbur bo‘laman. 

réduire

2

  vt  méd  o‘rniga  solmoq,  o‘rniga  keltirmoq  (suyak,  chiqib  qolgan a’zoni); réduire une fraction singan suyakni solmoq. 

réduit


1

, ite


  adj  1.  kichraytirilgan,  kichkina  qilingan,  kichik;  format  réduit 

kichraytirilgan  format;  un  modèle  réduit  kichraytirilgan  model,  maket;  2. 

kamaytirilgan,  tushirilgan;  prix  réduit  tushirilgan  narx;  3.  chegaralangan; 

capacité  réduite  chegaralangan  qobiliyat;  vitesse  réduite  chegaralangan 

tezlik. 

réduit


2

  nm  kulba,  katalak,  tor  uy,  boshpana;  ils  vivent  à  dix  dans  un 

réduit ular kulbada o‘ntadan yashaydilar. 

réécrire


 vt voir récrire. 

rééditer


  vt  1.  qaytadan  nashrdan  chiqarmoq,  qayta  nashr  qilmoq,  chop 

etmoq, qayta bosib chiqarmoq, qaytadan bosmadan chiqarmoq; rééditer un 

ouvrage  épuisé  eskirgan  asarni  qayta  nashr  qilmoq;  2.  fam  qaytarmoq, 

takrorlamoq; il a réédité sa crise de nerfs de la veille u yaqindagi jinniligini 

yana takrorladi. 

réédition

 nf 1. qayta nashr, qaytadan nashrdan chiqarish, qaytadan bosib 

chiqarish;  2. fam qaytarish,  takrorlash; qaytarilish,  takrorlanish (holat, ahvol, 

vaziyat). 

rééducation

  nf  1.  qaytadan  o‘rgatish,  qaytadan  faoliyatini  tiklash,  qayta 

oyoqqa  turg‘azish  (nogironlarni);  la  rééducation  des  blessés,  des 

handicapés  yarador,  nogironlarni  qayta  oyoqqa  turg‘azish;  2.  qayta 

tarbiyalash;  la  rééducation  des  délinquants  jinoyatchilarni  qayta 

tarbiyalash. 

rééduquer

 vt 1. qaytadan  o‘rgatmoq,  qaytadan  faoliyatini  tiklamoq, qayta 

oyoqqa  turg‘azmoq;  ovozini  qayta  tiklamoq;  mayib,  falaj  odamni  harakatga 

o‘rgatmoq; 2. qayta tarbiyalamoq. 

réel, elle

 I. adj 1. haqiqatdan mavjud, bor bo‘ lgan, real; personnage réel 

real  personaj;  un  fait  réel  et  incontestable  bor  va  rad  qilib  bo‘lmaydigan 

fakt; des avantages bien réels ko‘zga yaqqol tashlanib turgan ustunliklar; 2. 

haqiqiy, chin, chinakam; la valeur,  la  signification  réelle haqiqiy mohiyati, 

mazmuni; salaire réel  haqiqiy oylik;  éprouver un réel plaisir  haqiqiy rohat 

his  qilmoq;  II.  nm  reallik,  voqelik,  bor  narsa,  mavjud  fakt;  le  réel  et 

l’imaginaire haqiqatdan bor va xayoliy narsa. 

réellement

  adv  haqiqatdan,  chindan  ham;  aslida;  voir  qqn  tel  qu’il  est 

réellement  biror  kishini  aslida  qanday  bo‘ lsa  shundayligicha  ko‘rmoq; 

réellement, je ne pense pas que chindan ham men o‘ylamaymanki. 

réélection

 nf qayta saylash. 

rééligible

 adj qayta saylasa bo‘ladigan. 

réélire


 vt qayta saylamoq; réélire un député deputatni qayta saylamoq. 

réemploi


 nm qaytadan ishlatish; qaytadan ishga olish. 

réemployer

 vt qayta, yangidan ishlatmoq; qaytadan ishga olmoq. 

réentendre

 vt qayta eshitmoq. 

réévaluation

  nf  1.  yangidan  baho  qo‘yish,  qaytadan  narx  belgilash;  la 

réévaluation des loyers ijaraga qaytadan narx belgilash; 2. fin revalvatsiya. 

réévaluer

 vt 1. yangidan baho qo‘ymoq, qaytadan narx belgilamoq; 2. fin 

revalvatsiya qilmoq. 

réexamen


 nm qayta ko‘rib chiqish. 

réexaminer

 vt qayta ko‘rib chiqmoq; réexaminons la question masalani 

qayta ko‘rib chiqaylik. 

réexpédier

  vt  1.  qaytadan  jo‘natib  yuborish;  2.  qaytarib  jo‘natib 

yubormoq; réexpédier du courrier pochtani qaytarib jo‘natib yubormoq. 

réexpédition

 nf qaytadan jo‘natib yuborish; qaytarib jo‘natib yuborish. 

refaire


 I. vt 1. qaytadan, qayta; yana, yangidan qilmoq;  cet été, referas-

tu  un  voyage  bu  yoz  yana  sayohat  qilasanmi?  pansement  à  refaire  tous 

les jours har kuni yangidan qilinadigan bog‘lash;  2.  qaytadan, boshqatdan; 

ton  éducation  est  à  refaire  sening  tarbiyangni  qaytadan  qilish  kerak; 

refaire  sa  vie  hayotini  boshqatdan  qurmoq;  si  c’était  à  refaire  agar 

boshqatdan  qilishning  iloji  bo‘lganda  edi;  3.  qaytadan  qilmoq,  tuzatm oq; 

donner  des  fauteuils  à  refaire  kreslolarni  tuzatgani  bermoq;  refaire  son 

maquillage  pardozini  qaytadan  qilmoq;  refaire  ses  forces,  sa  santé 

kuchini, sog‘ligini  tiklamoq; elle s’est refait une santé u salomatligini  tuzatib 

oldi;  4.  fam  ahmoq  qilmoq,  aldamoq;  je  suis  refait!  men  aldandim!  II.  se 

refaire  vpr  1.  iqtisodiy  ahvolini  tuzatib  olmoq;  2.  o‘zini  o‘zgartirmoq,  o‘zini 

tuzatmoq,  boshqacha  bo‘ lmoq;  je  suis  comme  ça,  je  ne  peux  pas  me 

refaire  mening  bo‘lganim  shu,  men  o‘zimni  o‘zgartirolmayman;  on  ne  se 

refait pas! o‘zgarishmas ekanda! 

réfection

  nf  qayta  qilish,  tuzatish,  yangilash;  la  réfection  d’un  mur, 

d’une route devorni, yo‘lni tuzatish. 

réfectoire

 nm oshxona; le réfectoire d’une école maktab oshxonasi. 

référé


 nm dr sud raisi tomonidan chiqariladigan shoshilinch qaror; plaider 

en référé shoshilinch qaror asosida ishni ko‘rib chiqmoq. 

référence

  nf  1.  ma’lumot;  tayanish,  dalil  keltirish;  faire  référence  à  un 

auteur muallif  haqida ma’lumot keltirmoq; ouvrage de  référence ma’lumot 

beradigan  narsa,  spravochnik;  2.  dalil,  dastak,  havola;  références  au  bas 

des pages varaqning ostidagi havolalar; loc par référence nisbatan, haqida; 

indemnité  calculé  par  référence  au  salaire  oylika  nisbatan  belgilangan RÉFÉRENCER

 

RÉFRIGÉRATION 

 

 480 

haq;  3.  pl  tavsiya,  tavsiyanoma;  références  exigées  talab  qilingan 

tavsiyanoma. 

référencer

 vt dalil, dastak, havola keltirmoq. 

référendum

 nm referendum, aholi fikrini so‘rash. 

référer


 I. vi en référer à qqn xabar, ma’lumot bermoq, bildirmoq, aytmoq; 

nous en référons à notre  chef biz bu haqda boshlig‘imizga aytamiz; II.  se 

référer  vpr  (à  qqn)  dalil  qilmoq,  dalil  qilib  ko‘rsatmoq;  dalil  keltirmoq; 

suyanmoq; se référer à l’avis de qqn  biror kishining  fikriga suyanmoq;  se 

référer  à  une  définition,  à  un  texte  biror  ta’rif,  matnni  dalil  qilmoq;  ce 

passage se réfère à un événement récent bu parcha yaqinda bo‘lib o‘ tgan 

voqeaga taalluqli. 

refermer


  I.  vt  qayta  yopmoq,  yopmoq,  bekitmoq;  refermer  la  porte;  un 

livre eshikni, kitobni yopmoq; II. se  refermer vpr bitmoq, tuzalmoq; sa plaie 

se referme yarasi bityapti. 

réfléchi


1

,  ie


  adj  gram  o‘zlik;  verbe  pronominal  réfléchi  olmoshli  o‘zlik 

fe’l. 


réfléchi

2

,  ie  adj  puxta  o‘ylangan,  yaxshi  o‘ylab  (chuqur  mulohaza  bilan) 

qilingan,  yaxshilab  o‘ylab  ko‘rilgan;  un  homme  réfléchi  mulohazali  odam; 

action,  décision  réfléchie  yaxshi  o‘ylab  qilingan  ish,  qaror;  loc  tout  bien 

réfléchi hammasi yaxshilab  taroziga solingan;  c’est tout réfléchi hammasi 

yaxshilab o‘ylab qo‘yilgan. 

réfléchir

1

 I. vt qaytarmoq, aks ettirmoq; la lune réfléchit une partie de la lumière qu’elle  reçoit du soleil  oy quyoshdan olgan nurlarining bir qismini 

qaytaradi; glace qui réfléchit une image bir shaklni aks ettirayotgan muz; II. 

se réfléchir vpr aks etmoq; le  ciel se  réfléchissant dans le  lac ko‘ lda  aks 

etayotgan osmon. 

réfléchir

2

  I.  vi  1.  o‘ylamoq,  fikr  yuritmoq,  mulohaza  qilmoq;  réfléchir avant  de  parler,  d’agir  gapirishdan,  biror  ish  qilishdan  oldin  yaxshilab 

o‘ylamoq; il a agi  sans réfléchir u  o‘ylamay ish  qildi; prendre  le temps de 

réfléchir o‘ylab ko‘rmoq; cela donne à réfléchir bu o‘ylab ish qilishni taqozo 

qiladi;  je  réfléchirai,  je  demande  à  réfléchir  men  o‘ylab  ko‘raman,  men 

o‘ylab ko‘raychi; 2. (à qqch) o‘ylab ko‘rmoq, taroziga solib ko‘rmoq; réfléchis 

bien  à  ma  proposition,  à  ce  que  je  te  propose  mening  taklifimni,  men 

senga  taklif  qilayotgan  narsani  o‘ylab  ko‘r;  réfléchir  sur  un  sujet  biror 

masala  to‘g‘risida  fikr  yuritmoq;  nous  avons  à  réfléchir  là-desus  biz  bu 

to‘g‘risida  o‘ylab ko‘rishimiz kerak; II. vt o‘ylamoq, o‘ylab ko‘rmoq; je n’avais 

pas  réfléchi  qu’il  faudrait  prendre  la  voiture  men  mashina  olish  kerak 

deb, o‘ylamagan ekanman. 

réfléchissant,  ante

  adj  qaytaruvchi,  aks  ettiruvchi;  surface 

réfléchissante qaytaruvchi yuza, sath. 

réflecteur

  nm  reflektor,  nurqaytargich;  réflecteur  optique  optik 

nurqaytargich. 

reflet


  nm  1.  shu’la,  tovlanish;  reflets  métalliques  metallning  tovlanishi; 

cheveux  à  reflets  roux  qizg‘ish  tovlanuvchi  soch;  des  reflets  d’incendie 

yong‘inning  shu’lasi;  2.  aks,  tasvir;  le  reflet  d’un  visage  dans  la  vitre 

yuzning  oynadagi  aksi;  3.  aks-sado,  tasavvur;  l’écriture,  reflet  de  la 

personnalité  shaxsning  yozuvi,  aks-sadosi;  il  n’est  plus  que  le  reflet  de 

lui-même uning suratigina qoldi. 

refléter

 I. vt 1. qaytarmoq,  aks ettirmoq;  ce  miroir  reflète les objets  bu 

ko‘zgu  narsalarni  aks  ettiryapti;  2.  aks  ettirmoq,  ifodalamoq,  bildirmoq, 

ko‘rsatmoq;  mes  paroles  ne  reflètent  pas  mes  sentiments  mening 

so‘zlarim mening his-tuyg‘ularimni ifodalamaydi; son visage ne reflétait rien 

yuzi hech  narsani ifodalamas edi; II. se  refléter vpr aks etmoq; les nuages 

se reflétaient dans l’étang bulutlar hovuzda aks etar edi; la joie se reflétait 

sur son visage uning yuzida xursandchilik aks etib turardi. 

refleurir

 vi qayta gullamoq; le rosier a refleuri atirgul qayta gulladi. 

réflexe

 I. nm 1. refleks; réflexe conditionné shartli refleks; 2. ta’sirlanish, ta’sirga  tez  javob  berish, reaksiya; avoir de bons  réflexes en conduisant 

mashina  haydashda  ta’sirlanishi,  reaksiyasi  yaxshi  bo‘ lmoq;  manquer  de 

réflexe  ta’sirlanishi bo‘lmaslik;  II. adj mouvement réflexe reflektiv, beixtiyor 

harakat. 

réflexion

1

 nf qaytish, aks etish; la réflection de la lumière par un miroir yorug‘likning  oynadan  qaytishi;  la  réflection  des  ondes  sonores  ovoz 

to‘lqinlarining qaytishi. 

réflexion

2

  nf  1.  o‘ylash,  fikr  yuritish,  mulohaza  qilish;  accorde-moi  une minute  de  réflexion  menga  o‘ylashga  bir  daqiqa  vaqt  ber;  il  s’absorba 

dans ses  réflexions u chuqur o‘yga  toldi; loc réflexion faite  o‘ylab ko‘rildi; 

réflexion  faite,  je  ne  partirai  pas  aujourd’hui  o‘ylab  ko‘rildi,  men  bugun 

ketmayman;  à  la  réflexion  yaxshilab  o‘ylab  ko‘rilsa;  à  la  réflexion,  c’est 

peut-être  mieux ainsi yaxshilab  o‘ylab ko‘rilsa, shundayligi yaxshiroqdir; 2. 

aql,  o‘ylash;  affaire  menée  avec  réflexion  aql  bilan  qilingan  ish;  il  a  agi 

sans  réflexion  u  o‘ylamay  ish  qildi;  3.  o‘y,  fikr,  mulohaza;  recueil  de 

réflexions hikmatlar to‘plami; une réflexion désobligeante salbiy fikr. 

refluer

  vi  1.  orqaga,  teskari  oqmoq;  qaytmoq  (suv,  to‘lqin  haqida); qochmoq  (qon,  yosh  haqida);  l’eau  reflue  à  marée  descendante  dengiz 

qaytganda suv teskari oqadi; 2. bostirib, yopirilib kelmoq (olomon haqida); la 

foule refluait lentement olomon sekin bostirib kelar edi. 

reflux


  nm inv  1.  suvning,  dengizning  qaytishi;  le  flux  et  le  reflux  de  la 

mer  dengizning ko‘ tarilishi va qaytishi;  2. chekinish, qaytish; le reflux de la 

foule olomonning chekinishi. 

refondre


 vt qayta qilmoq, qayta ishlamoq; dictionnaire refondu et mis à 

jour qayta ishlangan va bosib chiqarilgan lug‘at. 

réformable

  adj  isloh  qilsa,  qayta  o‘zgartirsa  bo‘ladigan;  isloh  qilinishi, 

qayta o‘zgartirilishi kerak bo‘lgan. 

réformateur,  trice

  I.  n  o‘zgartiruvchi,  qayta  quruvchi,  reformator;  un 

réformateur  des  mœurs  urf-odatlarni  o‘zgartiruvchi;  II.  adj  o‘zgartiruvchi, 

reformaga oid; des mesures réformatrices o‘zgartiruvchi choralar. 

réforme


1

  nf  reforma,  isloh;  isloh  qilish;  réformes  sociales  ijtimoiy 

islohotlar; la réforme de l’orthographe imlo islohoti. 

réforme


2

 nf kasalligi tufayli harbiy xizmatdan ozod qilish. 

réformer

1

  vt  1.  tubdan  o‘zgartirmoq,  yaxshilamoq;  réformer  la constitution  konstitutsiyani  tubdan  o‘zgartirmoq;  2.  tag-tomiri  bilan  yo‘q 

qilmoq,  barham  bermoq;  tugatmoq,  bitirmoq;  réformer  les  abus 

suiiste’mollarga barham bermoq. 

réformer


2

 vt harbiy xizmatdan ozod qilmoq (sog‘ligi yoki boshqa sabablar 

tufayli). 

réformisme

  nm  reformizm  (ayrim  reformalar  o‘tkazish  yo‘li  bilan 

o‘zgartirishlar qilish nazariyasi). 

réformiste

  n  reformist,  reformizm  tarafdori;  adj  reformistga  va 

reformizmga oid; reformistik, reformist, reformizm. 

refoulement

 nm siqib, quvib chiqarish. 

refouler


  vt  1.  siqib,  quvib  chiqarmoq;  refouler  des  envahisseurs 

bosqinchilarni  quvib  chiqarmoq;  2.  bosmoq,  tiymoq,  yengmoq;  ichiga 

yutmoq;  refouler  ses larmes ko‘z yoshlarini  tiymoq;  colère refoulée ichga 

yutilgan g‘azab. 

réfractaire

  I.  adj  1.  bo‘ysunmaydigan,  bo‘yin  egmaydigan;  itoatsiz,  itoat 

qilmaydigan;  être réfractaire à la loi  qonunga bo‘ysunmaydigan bo‘lmoq; 2. 

o‘tga  chidamli;  brique  réfractaire  o‘ tga  chidamli  g‘ isht;  II.  n 

bo‘ysunmaydigan, bo‘yin egmaydigan; itoatsiz,  itoat qilmaydigan odam; biror 

narsadan yiroq odam. 

réfracter

 I. vt phys sindirmoq, qaytarmoq, yo‘nalishini  o‘zgartirmoq; II.  se 

réfracter vpr sinmoq, qaytmoq, o‘z yo‘nalishini o‘zgartirmoq; lumière qui se 

réfracte qaytgan yorug‘lik. 

réfraction

  nf  phys  sinish,  yo‘nalishini  o‘zgartirish;  angle  de  réfraction 

sinish burchagi. 

refrain


  nm  1.  naqarot;  reprenons  le  refrain  en  chœur  naqarotni  xor 

bo‘lib  qaytaramiz;  2.  hadeb  qaytarilaveradigan  narsa;  avec  lui,  c’est 

toujours  le  même  refrain  bu  uning  eski  ashulasi;  changez  de  refrain! 

plastinkani o‘zgartiring! 

refréner

  ou  réfréner  I.  vt  jilovlamoq,  bo‘ysundirmoq,  qo‘ lga  olmoq, 

tiymoq, bosmoq; il  refréna son  envie u ishtiyoqini  tiydi; II. vpr essaie de te 

refréner o‘zingni tiyishga harakat qil. 

réfrigérant,  ante

  adj  1.  sovituvchi;  mélange  réfrigérant  sovituvchi 

aralashma;  2.  fam  sovuq,  muzday;  un  accueil,  un  air  réfrigérant  sovuq 

kutib olish, sovuq yuz. 

réfrigérateur

  nm  muzlatkich,  xolodilnik,  refrijerator;  dégivrer  un 

réfrigérateur muzlatkichni eritmoq, muzdan tushirmoq. 

réfrigération

 nf sovitish, muzlatish. 


RÉFRIGÉRER

 

RÉGÉNÉRER 

 

 481 

réfrigérer

  vt  1.  sovitmoq,  muzlatmoq;  réfrigérer  du  poisson  baliqni 

muzlatmoq;  2.  fam  fig  muzlatib  yubormoq,  jon-jonidan  o‘ tib  ketmoq;  ses 

sarcasmes  m’ont  réfrigéré  uning  pichinglari  mening  jon-jonimdan  o‘tib 

ketdi. 


refroidir

  I.  vt  1.  sovitmoq,  muzlatmoq;  refroidir  une  substance  au-

dessous  de  zéro  biror  narsani  muzlatmoq;  pluies  qui  refroidissent 

l’atmosphère  atmosferani  sovitadigan  yomg‘irlar;  2.  fig  sovitmoq,  ko‘nglini 

qoldirmoq,  ko‘nglini  sovitmoq,  ixlosini  qaytarmoq;  hovridan  tushirmoq;  son 

accueil nous a refroidis uning kutib olishi  bizning ko‘nglimizni sovutdi; II. vi 

sovimoq, sovib qolmoq; ton café refroidit qahvang soviyapti; III. se refroidir 

vpr  sovimoq,  tushmoq,  pasaymoq;  sovqotm oq,  shamollamoq;  le  temps  se 

refroidit havo sovidi; n’attends pas dehors, tu  vas te refroidir  tashqarida 

kutma, sovqotib qolasan;  son zèle  s’est bien  refroidi  uning g‘ayrati ancha 

pasaydi, so‘ndi. 

refroidissement

  nm  1.  sovish,  tushish;  refroidissement  de  l’air 

havoning  sovishi;  2.  shamollash;  attraper  un  refroidissement  shamollab 

qolmoq;  3.  sovish,  ko‘ngil  qolish;  le  refroidissement  d’une  amitié 

do‘stlikning sovishi. 

refuge

 nm 1. boshpana, panoh; pana joy; chercher refuge quelque part biror  joydan  boshpana  qidirmoq;  demender  refuge  à  qqn  biror  kishidan 

boshpana  so‘ramoq;  un  refuge  contre  la  détresse  musibatdan  panoh;  2. 

baland tog‘larda alpinistlar boshpanasi. 

réfugié, ée

 adj, n qochoq, qochqin. 

réfugier


 

(se)


 vpr boshpana topmoq, yashirinmoq, berkinmoq; se réfugier 

à l’étranger chet elda boshpana  topmoq; surprise par la pluie,  elle s’est 

réfugiée  sous  un  arbre  yomg‘irda  qolib,  u  daraxt  ostiga  yashirindi;  fig 

murojaat  qilmoq,  biror  narsaga  sho‘ng‘imoq  (esdan  chiqarish  uchun);  se 

réfugier dans le travail ishga sho‘ng‘imoq. 

refus


  nm  inv  rad  qilish,  rad  javobi;  bosh  tovlash;  refus  d’obéir, 

d’obéissance  bo‘ysunishdan  bosh  tovlash;  se  heurter  à  un  refus  rad 

javobiga duch kelmoq; loc fam ce n’est, c’est pas de refus yo‘q deyish yo‘q 

(bajonu-dil roziman). 

refuser

 I. vt 1. rad qilmoq, rad  javobi bermoq, yo‘q demoq;  refuser  une permission  à  un  soldat,  une  augmentation  à  un  ouvrier  soldatga 

ruxsatnoma  berishni rad  qilmoq,  ishchiga ish  haqini  oshirishni rad qilmoq; il Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling