Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet195/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   238

ne se refuse  rien! u  o‘zidan hech  narsani ayamaydi! 2.  tan  olmaslik; on ne 

peut lui refuser une certaine compétence uning o‘z sohasining ustasiligini 

tan  olmay  bo‘lmaydi;  3.  (de+inf)  bosh  tortmoq,  bo‘yin  tovlamoq,  biror  ish 

qilishga rozi bo‘lmaslik; refuser d’obéir bo‘ysuninishdan  bosh  tortmoq; elle 

refuse de rconnaître ses torts u o‘z xatolarini tan olishdan bosh tortyapti; 4. 

rozi  bo‘ lmaslik,  qabul  qilmaslik,  rad  qilmoq;  refuser  un  cadeau  sovg‘ani 

olmaslik; refuser une invitation  taklifni qabul qilmaslik; 5. qaytarmoq, qabul 

qilmaslik;  refuser  une  marchandise  molni  qaytarmoq;  l’éditeur  refuse  ce 

manuscrit  noshir  bu  qo‘lyozmani  qaytardi;  6.  la  pièce  marche  bien,  on 

refuse du  monde pyesa yaxshi ketyapti,  odamlarni kiritishmayapti;  refuser 

un  candidat  nomzodni  qaytarmoq  (imtihondan  yiqitmoq);  il  est  refusé  u 

yiqildi; II.  se refuser vpr 1. ça ne se  refuse pas bu narsa rad qilinmaydi; 2. 

biror  narsa  qilishdan  bosh  tortmoq,  rozi  bo‘lmaslik;  je  me  refuse  à 

envisager cette solution men bu qarorga baho berolmayman. 

réfutation

  nf  rad  qilish,  inkor  qilish;  la  réfutation  d’un  argumant  biror 

asosni inkor qilish. 

réfuter


 vt rad qilmoq, inkor qilmoq, tan olmaslik; réfuter une théorie, des 

objections  biror  nazariyani,  asosni  inkor  qilmoq;  réfuter  un  auteur  biror 

muallifni tan olmaslik. 

regagner


 vt 1. qayta topmoq, qayta ega bo‘lmoq; 2. qaytib kelmoq, qaytib 

bormoq; regagner sa place joyiga qaytib bormoq. 

regain

  nm  qaytish,  qayta  jonlanish;  regain  de  vie,  d’activité  hayotning, faoliyatning qaytishi. 

régale,  als

  nm  1.  lazzatli,  tansiq  taom,  xushho‘r  ovqat;  cette  glace  est 

un régal bu muzqaymoq lazzat; 2. fam  lazzat, rohat bag‘ishlaydigan  narsa; 

lazzat, rohat; un régal pour les yeux ko‘zga rohat. 

régalade


  loc  adv  boire  à  la  régalade  qadahni  labiga  tekkizmay  ko‘tarib 

ichmoq. 


régaler

 I. vt mehmon qilmoq, siylamoq; elles les a régalé d’un gateau u 

ularni  tort  bilan  siyladi;  mehmon  qilmoq,  pulini  to‘lamoq;  profites-en,  c’est 

moi  qui  régale  foydalanib  qol,  men  mehmon  qilaman;  II.  se  régaler  vpr 

rohat  qilib, maza qilib yemoq; rohat, maza qilmoq; je  me régale! maza qilib 

yeyapman!  quand  j’entends  cet  air,  je  me  régale  men  bu  ohangni 

eshitganimda, rohat qilaman. 

regard


  nm  1.  qarash,  boqish,  nazar,  nazzora,  nigoh;  ko‘z;  parcourir, 

fouiller,  suivre  qqn,  qqch  du  regard  kimnidir,  nimanidir  ko‘zi  bilan  qarab 

chiqmoq,  tintib chiqmoq, kuzatib  turmoq; dérober, soustraire aux  regards 

ko‘zdan  yashirmoq;  sa  beauté  attire  tous  les  regards  uning  go‘zalligi 

hamma nigohlarni o‘ziga tortadi; le regard (de qqn) ko‘zi, nigohi, nazari; son 

regard se posa sur moi uning ko‘zi menga tushdi; regard doux, dur mayin, 

qattiq  qarash;  ils  s’aimèrent  au  premier  regard  ular  bir  ko‘rishdayoq 

sevishib  qolishdi;  un  regard  rapide,  furtif,  en  coin  tez,  yashirincha,  ko‘z 

qirida qarash;  lancer,  jeter, porter un  regard sur qqch  biror narsaga ko‘z, 

nazar  tashlamoq;  tourner  ses  regards  vers  qqch  nigohini  biror  narsaga 

qaratmoq;  échanger  un  regard  avec  qqn  biror  kishi  bilan  ko‘z  urishtirib 

olmoq;  un  regard  complice  tushunuvchan  qarash;  un  regard  étonné, 

inquiet  hayratlangan,  hovotirli  boqish;  un  regard  noir  yomon  qarash;  fig 

qarash,  fikr;  un  regard  nouveau  yangicha  qarash;  loc  avoir  (un)  droit  de 

regard sur nazorat qilish huquqi; il a un droit de regard sur la gestion de 

l’entreprise u korxonani boshqarish ustidan nazorat qilish huquqiga ega; loc 

prép au  regard de muvofiq, ko‘ra; être en règle  au regard de la loi  qonun 

talablariga  muvofiq  bo‘lmoq;  en  regard  de  qarama-qarshi  o‘laroq, 

qaraganda,  nisbatan, solishtirilganda; les résultats sont faibles en  regard 

du travail natijalar sarf qilingan mehnatga qaraganda oz; loc adv en regard 

oldida,  qarshisida;  texte  latin  avec  la  traduction  en  regard  qarshisida 

lotincha matni berilgan tarjima; 2. teshik, ochiq joy, tuynuk, tirqish. 

regardable

  adj  ko‘rsa  tomosha  qilsa  bo‘ladigan,  yaraydigan;  ce  film, 

cette  émission  n’est  pas  regardable  bu  film,  bu  ko‘rsatuv  ko‘rishga 

yaramaydi. 

regardant, ante

 adj ehtiyotkor, hisob-kitobli; yetti o‘lchab bir kesadigan. 

regarder

 I. vt 1. qaramoq, boqmoq, nazar solmoq; regarder sa  montre 

soatiga  qaramoq;  regarder  par  la  fenêtre  derazadan  qaramoq;  regarde 

devant  toi!  ko‘zinga  qara!  j’ai  regardé  partout  men  hamma  joyni  qarab 

chiqdim;  regarder  qqn  avec  attantion,  insistance  birovga  e’ tibor  bilan, 

tikilib  qaramoq;  regarder  qqn,  qqch  du  coin  de  l’œil  biror  kimsaga, 

narsaga  ko‘z  qiri  bilan  qaramoq;  regarder  qqn  de  travers  biror  kishiga 

o‘qrayib  qaramoq;  2.  biror  tomonga  qaragan,  qaratilgan  bo‘lmoq,  qaramoq; 

façade qui regarde vers le sud janubga qaragan peshtoq; 3. il regardait la 

pluie  tomber,  tomber  la  pluie  u  yomg‘irning  yog‘ishiga  qarab  turardi;  4. 

boqmoq,  qaramoq;  regarder  le  danger  en  face  xavf-xatarga  tik  boqmoq; 

regarder la vie par ses bons côtés  hayotga yaxshi  tomonidan boqmoq; il 

ne regarde que son intérêt u o‘z manfaatlarinigina ko‘zlaydi; regarder qqn, 

qqch comme  deb qaramoq, deb  hisoblamoq; on l’avait toujours regardée 

comme une incapable unga doim  layoqatsiz deb  qarashar  edi;  5.  taalluqli 

bo‘lmoq,  aloqasi  bo‘lmoq;  cela  ne  te  regarde  pas  ishing  bo‘lmasin  (bu 

sening  ishing  emas);  mêle-toi  de  ce  qui  te  regarde!  sen  aralashma! 

ishingni qil! II. vi regarder  à qqch o‘ylab,  taroziga solib ko‘rmoq; hisob-kitob 

qilib chiqmoq; ne  regardez pas à la dépense xarajatga  qarab o‘ tirmang; y 

regarder  de  près,  y  regarder  à  deux  fois  obdan  o‘ylab,  hisob-kitob  qilib 

chiqmoq; III. se regarder vpr  1.  se regarder dans la glace o‘zini ko‘zguga 

solmoq;  loc  il  ne  s’est  pas  regardé!  u  oldin  o‘ziga  boqsin!  (boshqalarning 

aybini ko‘radi, lekin o‘zinikini ko‘rmaydi); 2. ils ne peuvent pas se regarder 

sans rire ular bir-birlariga kulmasdan qarasholmaydi. 

régate

 nf, souvent au pl regata (sport kemalarining an’anaviy poygasi). régater

 vi regata musobaqalarida qatnashmoq. 

régence

  nf  1.  regentlik  (mamlakatni  vaqtincha  boshqarib  turish, mamlakatga  vaqtincha  hokimlik  qilish);  exercer  la  régence  pendant  la 

minorité du roi shohning voyaga yetmagan davrida regentlik qilib turmoq; 2. 

regentlik davri, uslubi; des meubles régence regentlik davri mebellari. 

régénérateur,  trice

  adj  tiklovchi,  asl  holiga  keltiruvchi;  crème 

régénératrice tiklovchi moyupa. 

régénérer

  vt  tiklamoq,  asl  holiga  keltirmoq;  régénérer  la  société 

jamiyatni tiklamoq. 


RÉGENT

 

RÉGNER 

 

 482 

régent, ente

 n 1. regent, muvaqqat podsho, hokim; adj la  reine régente 

podsholikni vaqtincha boshqarib  turuvchi qirolicha; 2.  boshqaruvchi, boshliq; 

(Fransiya bankining) bosh kengash a’zosi. 

régenter


  vt  xo‘jayinlik  qilmoq,  birovga  buyruq  bermoq;  il  veut  tout 

régenter u hamma narsaga xo‘jayinchilik qilishni xohlaydi. 

régicide

 I. n 1. podshoni o‘ldiruvchi odam; 2. nm podshoni o‘ldirish; II. adj  

la révolution régicide poshoni o‘ ldirishni ko‘zda tutuvchi inqilob. 

régie


 nf 1. jamoa korxonasi (jamoa boshliqlari tomonidan boshqariladigan 

korxona);  régie  française  des  tabacs  fransuz  tamaki  jamoa  korxonasi;  la 

Régie  Autonome  des  Transports  Parisiens  (R.A.T.P.)  Parij  M ustaqil 

Transport Jamoa Xo‘jaligi. 

regimber

  vi;  qarshilik  ko‘rsatmoq,  qarshilik  qilib  turib  olmoq;  inutile  de 

regimber qarshilik ko‘rsatish befoyda. 

régime


1

  nm  1.  davlat  tuzumi,  idora  usuli,  rejim;  l’ancien  régime  eski 

tuzum  (qirollik);  changement  de  régime  tuzumni  o‘zgartirish;  régime 

constitutionnel,  parlementaire,  présidentiel  konstitutsion,  parlament, 

prezident  tuzumi; régime féodal, capitaliste, socialiste  feodal, kapitalistik, 

sotsialistik  tuzum;  2.  tartib,  tartib-qoida;  tuzum;  régime dotal sep (uylanish) 

tartib-qoidasi; régime fiscal, douanier soliq, bojxona tartibi. 

régime


2

  nm  1.  tartib,  tartibot,  rejim;  le  régime  d’entraînement  d’un 

sportif sportchining mashq  qilish  tartibi; 2. parhez; suivre, faire un régime 

pour  maigrir  ozish  uchun  parhez  qilmoq;  se  mettre,  être  au  régime 

parhezda  bo‘lmoq;  régime  sans  sel  tuzsiz  parhez;  régime  sec  spirtli 

ichimliklar ichmaslik qonuni. 

régime

3

 nm ishlash tartibi, tarz; le régime d’un moteur motorning ishlash tarzi, zayli; lancer le  moteur à plein  régime motorni bor kuchiga ishlatm oq; 

loc à plein régime bor kuchi bilan. 

régime

4

  nm  shingil,  shoda,  mevali  shox;  faire  mûrir  un  régime  de bananes banan shodasini pishgani qo‘ymoq. 

régiment


  nm  1.  polk;  un  régiment  d’infanterie,  de  chars  piyodalar, 

tankchilar  polki;  fam  armiya;  partir  pour  le  régiment  armiyaga  ketmoq;  2. 

to‘da,  to‘p,  to‘da,  guruh;  un  régiment  de  gamins  turbulents  to‘polonchi 

bolalar to‘dasi; il y en a pour un régiment bir polkka yetadi. 

région

 nf 1. oblast, viloyat, mintaqa, hudud, zona, doira, yurt, o‘lka, okrug, tuman, nohiya;  région désertique cho‘l zonasi;  région à forte population 

aholi zich  joylashgan  hudud; dans nos régions  bizning yurtda,  biz  tarafda; 

la  région  Rhône-Alpes  Rona-Alp  okrugi;  région  militaire,  économique 

harbiy,  iqtisodiy  okrug;  2.  tomon,  taraf,  yurt,  o‘lka;  yoq,  joy;  ils  vont  en 

vacances dans la  région de  Pau  ta’ tilda ular Po tarafga boradilar; habitez-

vous  (dans)  la  région  rayonda  yashaysizmi?  3.  soha,  bora,  jabha;  les 

hautes  régions de  la philosophie  falsafaning yuqori sohalari;  4. atrof,  joy; 

douleur dans la région du cœur yurak atrofidagi og‘riq. 

régional,  ale,  aux

  adj  mahalliy,  shu  joyga  oid;  les  parlers  régionaux 

mahalliy  lahjalar;  coutumes  régionales  mahalliy  urf-odatlar;  Réseau 

Express  Régional,  le  R.E.R.  M ahalliy  Ekspress  Poyezdlar  Tarmog‘i;  2. 

millatlararo;  les  accords  régionaux  de  l’Europe  des  douze  o‘n  ikki 

Yevropa mamlakatlari millatlararo kelishuvi. 

régionalisme

 nm mahalliylik, shu joyga xoslik; ling mahalliylik, shu joyga 

xoslik. 

régionaliste

  adj,  n  mahalliylik  tarafdori;  écrivain  régionaliste  mahalliy 

yozuvchi. 

régir

  vt  1.  vx  boshqarmoq,  idora  qilmoq,  yurgizmoq;  2.  ta’riflamoq,  ta’rif bermoq,  tavsiflamoq  (qonun-qoida);  les  lois  qui  régissent  le  mouvement 

des astres yulduzlar harakatini ta’riflovchi qonunlar. 

régisseur,  euse

  n  boshqaruvchi;  th  le  régisseur  d’un  théâtre 

sahnalashtirish qismining boshqaruvchisi. 

registre


1

 nm ro‘yxat  daftar, qayd daftari;  inscrire  sur, dans un registre 

ro‘yxat  daftariga  yozib  qo‘ymoq;  tenir  un  registre  ro‘yxat  daftari  yuritm oq; 

registres  publics  d’état  civil  fuqarolik  holatini  qayd  qilish  daftari;  registre 

des réclamations shikoyat daftari. 

registre


2

 nm 1. ashulachining ovoz pardalari; 2. asar, nutqning ruhi. 

réglable

 adj 1. rostlasa,  to‘g‘rilasa, moslasa bo‘ladigan; sièges réglables 

moslanadigan o‘rindiqlar; 2.  to‘lasa,  to‘g‘rilasa bo‘ladigan; facture réglable à 

quatre-vingt dix jours to‘qson kun ichida to‘lasa bo‘ladigan hisob. 

réglage

  nm  tuzatish,  sozlash,  rostlash,  to‘g‘rilash;  le  réglage  d’une machine  mexanizmni  tuzatish;  le  réglage  du  tire  otishmani  nishonga 

to‘g‘rilab  turish;  mauvais  réglage  du  carburateur  karburatorni  yomon 

sozlash. 

règle


1

 nf chizg‘ich, jazval, lineyka; règle à calcul logarifm ik lineyka. 

règle

2

  nf  1.  qonun,  qoida,  odat,  tartib;  un  ensemble  de  règle  qonun-qoidalar  majmui;  adopter  une  règle  de  conduite  yurish-turish  tartibini 

o‘rnatmoq;  se  faire  une  règle  de  o‘ziga  odat  qilib  olmoq;  loc  la  règle,  les 

règles  de  jeu  tartib-qoida;  établir,  prescrir  une  règle  tartib-qoida 

o‘rnatmoq;  observer  la  règle  tartib-qoidaga  amal  qilmoq;  loc  selon  les 

règles,  dans  les  règles,  dans  les  règles  de  l’art  qonun-qoidasi  bo‘yicha, 

asosida,  san’ati  bo‘yicha;  plat  cuisiné  dans  les  règles  de  l’art  ovqat 

tayyorlash  san’ati  qonun-qoidalari  asosida  tayyorlangan  ovqat;  en  règle 

générale  umuman; c’est la règle  bu  qonun,  odatda shunday bo‘lishi kerak; 

de  règle  qoida,  odat  bo‘yicha;  il  est  de  règle  qu’on  fasse  cela  odat 

bo‘yicha  shunday  qilinadi;  loc  adj  en  règle  qonun-qoidasiga,  odatiga  amal 

qilingan;  une  bataille  en  règle  urush  qonun-qoidasiga  amal  qilingan  holda 

olib borilayotgan jang; avoir  ses papiers en  règle hujjatlari joyida bo‘lmoq; 

être,  se  mettre  en  règle  avec  hamma  tartib-qoidalarga  amal  qilmoq;  2. 

math amal; 3. pl oy ko‘rish, hayz. 

réglé,  ée

  adj  muntazam,  tartibli,  bir  tekis,  bir  maromda;  une  vie  réglée 

tartibli hayot. 

règlement

  nm  1.  tartibga  solish,  yo‘lga  qo‘yish,  hal  qilish,  to‘g‘rilash;  le 

règlement d’un conflit nizoni hal qilish; 2.  tegishli pulni  to‘lash, haq  to‘lash; 

le  règlement  d’une  dette  qarzni  to‘lash;  faire  un  règlement  par  chèque 

chek  orqali  haq  to‘lash;  3.  buyruq,  farmoyish,  qaror,  ko‘rsatma;  règlement 

de  police  politsiya  ko‘rsatmasi;  4.  qoida,  tartib;  le  règlement  intérieur 

d’une  association  birlashmaning  ichki  tartib  qoidalari;  le  règlement,  c’est 

le règlement qoida bu qoida; enfreindre le règlement qoidani buzmoq. 

réglementaire

  adj  belgilab  qo‘yilgan  qoidaga  mos,  mos  keladigan, 

risoladagiday;  nizomda  ko‘rsatilgan;  ce  certificat  n’est  pas  réglementaire 

ma’lumotnoma  to‘g‘ri  to‘ldirilmagan;  la  tenue  réglementaire  d’un  soldat 

askarning nizomda ko‘rsatilgan ust-boshi. 

réglementation

 nf 1. aniq, qat’iy belgilash; la réglementation des prix 

narxni  qat’iy  belgilash;  2.  yo‘lga  qo‘yish,  tartibga  solish,  yaxshilash;  la 

réglementation du travail mehnatni tartibga solish. 

réglementer

  vt  aniq,  qat’iy  belgilamoq;  réglementer  le  droit  de  grève 

ish tashlash huquqini aniq belgilab qo‘ymoq. 

régler


 I. vt 1. moslamoq; mos, muvofiq ravishda ish tutmoq; biror kishidan 

namuna  olmoq; je  régle  mon pas sur le vôtre men  qadamlarimni siznikiga 

moslayapman;  2.  belgilamoq,  aniqlamoq;  régler  les  modalités  d’une 

entrevue  uchrashuv  xususiyatlarini  belgilamoq;  3.  sozlamoq,  tuzatm oq, 

to‘g‘rilamoq; régler le débit d’un robinet jo‘mrakdan suv o‘tishini sozlamoq; 

régler  sa  montre  soatini  to‘g‘rilamoq;  4.  hal  qilmoq,  yechmoq,  tartibga 

keltirmoq,  yo‘lga  qo‘ymoq;  régler  une  question,  un  problème  masala, 

muammoni hal qilmoq; régler une affaire ishni yo‘lga qo‘ymoq; 5. régler un 

comte hisobni  to‘lab qutulmoq;  régler  sa note d’hôtel mehmonxona haqini 

to‘lamoq  (hisob-kitob  qilmoq);  réglez-vous  par  chèque?  chek  bilan  hisob-

kitob  qilasizmi?  il  régle  en  espèces  u  naqd  pul  bilan  to‘laydi;  régler  le 

boucher,  le  boulanger  qassob,  novvoy  bilan  hisob-kitob  qilmoq;  II.  se 

régler  vpr  1.  biror  kishidan  o‘rnak  olmoq;  2.  hal  bo‘lmoq,  hal  qilinmoq, 

yechilmoq; l’affaire s’est réglée à l’amiable ish do‘stona hal qilindi. 

réglisse

  nf  qizilmiya,  shirinmiya;  pâte  de  réglisse  qizilmiya  xamiri; 

bonbons à la réglisse qizilmiya konfeti. 

régnant


  adj  podsholik,  shohlik,  hukmronlik  qiluvchi;  le  prince  régnant 

podsholik qiluvchi shahzoda; famille régnante hukmronlik qiluvchi oila. 

règne

 nm 1. podsholik, shohlik, hukmronlik; sous le  règne de Napoléon Napoleon  hukmronligida; un long  règne uzoq hukmronlik;  2. hukmronlik; le 

règne  de  l’argent,  des  banquiers  pul,  bankirlar  hukmronligi;  règne 

minéral, végétal, animal minerallar, o‘simliklar, hayvonot dunyosi. 

régner


  vi  1.  podsholik,  shohlik,  hukmronlik  qilmoq;  régner  (pendant) 

vingt ans yigirma yil  podsholik qilmoq; loc diviser pour régner bo‘lib-bo‘lib 

yuborib  hukmronlik  qilmoq;  2.  ustunlik,  hukmronlik,  xo‘jayinchilik  qilmoq;  il 

règne en  maître dans la maison u uyda xo‘jayinchilik qiladi; elle règne sur 

toute la maisonnée u uydagilarning hammasining ustidan hukmronlik qiladi; 


REGONFLER

 

RÉINCARNATION 

 

 483 

il voudrait faire régner  la justice  sur le  monde u  dunyoda  adolat hukmini 

o‘rnatishni xohlardi; 3. hukm surmoq, o‘rnatilgan bo‘lmoq; le bon accord qui 

règne  entre nous  bizning oramizda  hukm surayotgan yaxshi kelishuvchilik; 

faire régner l’ordre, le silence tartib, tinchlikni o‘rnatmoq. 

regonfler

  vt  damlamoq,  dam  bermoq,  shishirmoq;  regonfler  un  ballon, 

des pneus  to‘pga, kameraga dam bermoq; fam regonfler qqn, le  moral de 

qqn birovning ruhini ko‘ tarmoq, ruhlantirmoq, qo‘llab-quvvatlamoq. 

regorger


  vi  regorger  de  to‘lib-toshib  yotmoq;  région  qui  regorge  de 

richesses boylik to‘lib-toshib yotgan viloyat. 

régresser

  vi  ozaymoq,  kamaymoq,  pasaymoq,  chekinmoq,  orqaga 

ketmoq;  la  douleur  régressait  enfin  nihoyat  og‘riq  pasaydi;  cet  enfant 

régresse,  il  recommence  à  mouiller  son lit  bu bola orqaga ketdi, u yana 

to‘shagini ho‘ l qilib qo‘yyapti. 

régressif, ive

 adj teskari, keyinga qaytadigan. 

régression

 nf ozayish, kamayish, pasayish, chekinish, orqaga ketish;  la 

mortalité infantile est en régression,  en voie de régression bolalar o‘ limi 

kamaymoqda, kamayish yo‘lida. 

regret


  nm  1.  o‘kinish,  o‘kinch,  qayg‘u,  dard-alam,  motam;  le  regret  du 

pays  natal  ona  vatan  o‘kinchi;  le  regret  du  passé  o‘ tgan  narsa  haqida 

o‘kinish;  2.  afsuslanish,  afsus  chekish,  pushaymon  bo‘ lish  (afsus-nadomat, 

pushaymon,  armon);  je  n’ai  qu’un  regret,  c’est  d’avoir  été  si  long  à 

comprendre  men  bir  narsadangina  afsuslanaman,  meni  juda  kech 

tushunishdi;  le  regret  d’une  faute,  d’avoir  commis  une  faute  xatodan, 

xatoga  yo‘l  quyganlikdan  pushaymon  bo‘ lmoq;  le  regret  de  n’avoir  pas 

réussi  muyassar  bo‘lolmaganlikdan  afsus  chekish;  loc  adv  à  regret  istar-

istamas,  uncha  xohlamay,  xohlamay;  accepter  à  regret  istar-istamas  rozi 

bo‘lmoq; à  mon grand regret, j’ai dû partir ming afsuski, mening ketishim 

kerak bo‘lib qoldi; 3. afsus; j’ai le regret de ne pouvoir vous recevoir men 

sizni  qabul  qilolmaganligimdan  afsusdaman;  tous  mes  regrets  ming  bor 

afsus;  nous  sommes  au  regret  de  vous  informer  afsus  bilan  sizga 

bildiramizki. 

regrettable

  adj  ranjitadigan,  afsuslantiradigan,  achintiradigan;  achinarli, 

o‘kinchli;  un  incident,  une  erreur  regrettable  achinarli  hodisa,  xato;  des 

conséquences regrettables achinarli oqibatlar; il est regrettable que vous 

ne puissiez pas venir kela olmasligingizdan juda afsusdaman. 

regretter

  vt  1.  achinmoq,  o‘kinmoq,  qayg‘urmoq,  qayg‘u  chekmoq, 

afsuslanmoq,  afsus  chekmoq;  regretter  le  temps  passé,  sa  jeunesse 

o‘tgan  umriga,  yoshligiga  achinmoq;  notre  regretté  confrère  bizning 

rahmatli  birodarimiz;  2.  pushaymon  bo‘lmoq,  pushaymon  qilmoq, 

afsuslanmoq; elle regrette d’être venue u kelganiga pushaymon qilyapti; je 

ne regrette rien men hech narsaga afsuslanmayman; tu le regretteras sen 

hali  pushaymon  bo‘lasan;  viens!  tu  ne  le  regretteras  pas!  kel! 

afsuslanmaysan! je regrette mon geste men qilig‘imdan pushaymonman; 3. 

afsuslanmoq,  xafa  bo‘lmoq,  dili  og‘rimoq,  ranjimoq;  je  regrette  cette 

décision  bu  qarordan  men  ranjidim;  regretter  que  (+subjonctif)  afsus, 

afsusda  bo‘lmoq; je  regrette qu’il ne soit pas  venu  uning kelmaganligidan 

afsusdaman;  4.  (de+inf)  biror  narsa  qilishdan  achinmoq,  afsuslanmoq;  je 

regrette  de  vous  avoir  fait  attendre  men  sizni  kuttirib  qo‘yganimdan 

afsusdaman; je regrette men afsusdaman, afsus, kechirasiz. 

regroupement

  nm  qaytadan,  yangidan  guruhlarga  bo‘lish;  qayta 

guruhlash; qaytadan, yangidan guruhlarga bo‘linish. 

regrouper

  vt  1.  qaytadan  guruhlamoq,  yangidan  guruhlarga  ajratmoq; 

regrouper  les  membres  d’un  parti  partiya  a’zolarini  qaytadan  guruhlarga 

bo‘lmoq;  2.  yig‘moq,  to‘plamoq,  birlashtirmoq;  regrouper  les  populations 

xalqlarni  birlashtirmoq;  parti  qui  regroupe  tous  les  mécontents  hamma 

norozilarni to‘playotgan partiya. 

régularisation

  nf  tartibga  solish,  hal  qilish,  yo‘lga  qo‘yish;  statut, 

situation en voie de régularisation tartibga tushayotgan nizom, vaziyat. 

régulariser

  vt  1.  tartibga  solmoq,  yo‘lga  qo‘ymoq;  régulariser  sa 

situation  o‘z  ahvolini  (iqtisodiy,  ma’muriy)  tartibga  solmoq;  2.  tuzatm oq, 

sozlamoq,  rostlamoq,  tuzatmoq;  régulariser  le  fonctionnement  d’un 

appareil  biron  bir  apparatning  ishlashini  sozlamoq;  régulariser  le  régime 

d’un fleuve daryodagi suv oqimini rostlamoq. 

régularité

 nf 1. bir maromdalik, bir  tekisdalik, bir tartibdalik, muntazamlik; 

la  régularité  de  son  pas  qadamlarining  bir  maromdaligi;  2.  uyg‘unlik;  la 

régularité  d’une  façade  peshtoqning  uyg‘unligi;  3.  qonun-qoidaga 

monandlik,  moslik;  la  régularité  d’une  élection  saylovlarning  qonun-

qoidaga mosligi. 

régulateur,  trice

  I.  adj  tartibga  solib  turuvchi,  muvofiqlashtiruvchi; 

to‘g‘rilovchi,  sozlovchi;  force  régulatrice  tartibga  solib  turuvchi  kuch;  le Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling