Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet197/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   193   194   195   196   197   198   199   200   ...   238

religieux,  euse

  I.  adj  1.  dinga  oid,  diniy;  le  sentiment  religieux  diniy 

tuyg‘ular;  édifice  religieux  diniy  imoratlar;  école  religieuse  diniy  maktab; 

conceptions  religieuses  diniy  qarashlar;  le  fanatisme  religieux  diniy 

fanatizm;  2.  dinga,  ollohga  bag‘ishlangan;  diniy;  la  vie  religieuse  rohiblik 

hayoti;  communautés  religieuses  diniy  birlashmalar;  3.  dindor,  taqvodor, 

dinga  ishonuvchi;  4.  ehtiromli,  e’tiborli;  avoir  pour  qqn  une  vénération 

religieuse  biror  kishiga  chuqur  ehtiromi  bo‘lmoq;  un  silence  religieux 

hurmat-ehtirom  bilan  jim  turish;  II.  n  rohib,  monax;  une  communauté  de 

religieux, de religieuses rohiblar uyushmasi. 

religion

 nf 1. din, e’ tiqod,  imon; une guerre de religion diniy urush;  sa 

religion  est  profonde  uning  e’tiqodi  chuqur;  avoir  de  la  religion  imonli, 

e’tiqodli  bo‘lmoq;  2.  din,  diniy  mazhab;  pratiquer  une  religion  biror  dinga 

ishonmoq; se convertir à une religion biror dinni qabul qilmoq, biror dinga 

kirmoq; religion chrétienne,  musulmane nasroniylik, musulmon dini; 3. loc 

entrer en  religion monaxlikka kirmoq; 4.  fig éclairer la religion  tushuntirib 

bermoq, xabardor qilmoq; men hech narsa  tushunmadim, menga  tushuntirib 

berishingga to‘g‘ri keladi. 

religiosité

 nf dindorlik, xudojo‘ylik, taqvodorlik. 

reliquat


  nm  qolgan  pul;  toucher  un  reliquat  qolgan  pulni  olmoq;  le 

reliquat d’une dette qarzning qolgani. 

relique

 nf 1. chirimay saqlangan murda (cherkov uni muqaddas sanaydi), tabarruk narsa; garder un objet comme une relique biror narsani ardoqlab, 

ehtiyotlab saqlamoq; 2. esdalik, yodgorlik. 

relire

 I. vt 1. qayta  o‘qimoq, qayta  o‘qib chiqmoq; j’ai  relu  ce  livre  avec plaisir  men  bu  kitobni  huzur  qilib  qayta  o‘qib  chiqdim;  2.  qaytadan  o‘qib 

RELIURE

 

REMERCIER 

 

 486 

chiqmoq,  qaytadan  ko‘rib  chiqmoq  (xato,  kamchiliklarini  tuzatish  uchun);  il 

faut que tu relises ton devoir sen vazifangni qayta ko‘rib chiqishing kerak; 

II.  vpr  se  relire  avant  de  cacheter  sa  lettre  xatni  bekitishdan  oldin  qayta 

o‘qib chiqmoq. 

reliure


 nm 1. muqovalash; kitobni muqovalashga bermoq; 2. muqova, jild; 

reliure pleine peau to‘la teridan qilingan muqova. 

reluire

 vi yarqiramoq, yaltiramoq, yaraqlamoq; faire reluire des  meubles mebellarni yarqiratmoq. 

reluisant, ante

 adj 1. yarqiragan, yaltiragan, yarqiroq, yaraqlagan; 2. fig 

porloq, yorqin; un avenir peu reluisant unchalik porloq bo‘lmagan kelajak; 

une équipe pas très reluisante juda yorqin bo‘lmagan komanda. 

reluquer


  vt  fam  suqlanib  qaramoq,  ko‘z  olaytirmoq;  reluquer  les  filles 

qizlarga suqlanib qaramoq; il reluque votre héritage u sizning merosingizga 

ko‘z olaytiryapti. 

remâcher


  vt  bir  narsani  hadeb  qaytaravermoq,  takrorlayvermoq, 

chaynayvermoq; remâcher ses  soucis,  sa  rancune  o‘zining  tashvishlarini, 

ginasini hadeb qaytaravermoq. 

remake


 nm anglic yangi tahlil (kinofilm, adabiy asarlarni). 

rémanent,  ente

  adj  qoldiq  (batamom  yo‘qolmaydigan);  magnétisme 

rémanent, aimantation rémanante qoldiq magnetizm. 

remaniement

  nm  qayta  tuzish,  qayta(dan)  tashkil  etish,  tarkibiga 

o‘zgartishlar kiritish; remaniement ministériel vazirlikdagi qayta tuzish. 

remanier


 vt 1. qayta ishlab chiqmoq,  qayta ko‘rib chiqmoq;  remanier un 

texte  matnni  qayta  ishlab  chiqmoq;  2.  qayta  tuzmoq,  qayta  tashkil  qilmoq, 

tarkibiga  o‘zgartishlar  kiritm oq;  remanier  le  ministère  vazirlikni  qayta 

tuzmoq;  l’équipe  de  France  a  été  profondement  remaniée  Fransiya 

komandasi tarkidida chuqur o‘zgartishlar qilindi. 

remariage

 nm qayta uylanish, turmushga chiqish. 

remarier


 

(se)


  vpr  qayta  uylanmoq,  turmushga  chiqmoq;  elle  ne  s’est 

jamais remariée u hech qachon qayta turmushga chiqmagan. 

remarquable

  adj  diqqatga,  e’ tiborga  loyiq,  arziydigan,  sazovor;  un 

événement  remarquable  e’tiborga  loyiq  hodisa;  être  remarquable  par 

tomoni  bilan  diqqatga  sazovor,  loyiq  bo‘lmoq;  un  artiste  remarquable  par 

son  talent  o‘z  qobiliyati  bilan  diqqatga  sazovor  artist;  il  est  remarquable 

que  diqqatga,  e’ tiborga  loyiq,  sazovor,  arziydigan  tomoni  shuki;  il  est 

remarquable  que  tu  aies  réussi  à  les  reconcillier  diqqatga  loyiq  tomoni 

shuki, sen ularni yarashtirishga erishibsan;  c’est très remarquable bu  juda 

e’tiborga  loyiq;  2. ajoyib,  e’ tiborli; un  des  hommes les plus remarquables 

de  ce  temps  shu  davrning  eng  e’ tiborli  kishilaridan  biri;  exploit 

remarquable ajoyib qahramonlik. 

remarquablement

  adv  juda  yaxshi,  ajoyib,  benazir;  juda;  une  fille 

remarquablement  belle  juda  chiroyli  qiz;  il  a  remarquablement  réussi  u 

ajoyib ravishda erishdi. 

remarque


 nf 1.  e’tibor berish, diqqatini qaratish;  c’est le remarque  que 

j’ai faite  bu men ko‘pincha e’ tibor berib yurgan narsa; digne de remarque 

e’tiborga  loyiq;  2.  tanbeh,  dakki,  koyish;  faire  une  remarque  à  qqn  biror 

kishiga  tanbeh  bermoq;  je  l’ai  trouvé  complètement  transformé  et  je  lui 

en  ai  fait  la  remarque  u  butunlay  o‘zgarib  ketibdi  va  men  unga  bu  haqda 

tanbeh  berdim;  3.  eslatma,  izoh;  ce  livre  est  plein  de  remarques 

pertinentes  bu  kitob  o‘rinli  izohlarga  to‘la;  remarque  sur  une  difficulté 

grammaticale grammatik qiyinchilikka izoh. 

remarquer

  I. vt  1.  sezmoq,  fahmlamoq,  payqamoq;  bilib,  sezib,  payqab 

qolmoq;  e’ tibor  bermoq;  remarquer  qqch  du  premier  coup  d’œil  biror 

narsani bir qarashda payqamoq; remarquer la présence, l’absence de qqn 

biror kishining  bor, yo‘qligini bilib qolmoq; je n’ai  rien remarqué men  hech 

narsani sezmadim; remarquer que payqamoq, ko‘rmoq; il a probablement 

remarqué  que  tu  étais  fatiguée  sening  charchaganligingni  u  albatta 

ko‘rgandir;  bilmaslik,  fahmlamaslik,  sezmaslik,  payqamaslik;  je  n’ai  pas 

remarqué  qu’il  était  (qu’il  fût)  déçu  men  uning  ko‘ngli  qolganligini 

fahmlamabman; remarquez,  remarquez bien que belgilab oling, yaxshilab 

belgilab  olingki;  bilib  qo‘ying,  yaxshilab  bilib  qo‘yingki;  e’ tibor  bering, 

yaxshilab  e’ tibor  beringki;  permettez-moi  de  vous  faire  remarquer  que 

men sizning e’ tibor berishingizni so‘rardimki; 2. ko‘rmoq, ko‘rib qolmoq, ko‘zi 

tushmoq;  j’ai  remarqué  un  individu  à  la  mine  louche  men  shubhali 

shaxsni  ko‘rib  qoldim;  faire  remarquer  que  ko‘zga  tashlantirmoq,  ajratib 

turmoq;  l’excentricité  de  son  caractère  le  fait  remarquer  partout  uning 

fe’lining g‘alatiligi uni  hamma joyda ko‘zga  tashlantirib  turadi; 2. péj se faire 

remarquer o‘ziga e’ tiborni qaratmoq, o‘ziga boshqalarning e’ tiborini  tortmoq; 

o‘zini ko‘rsatmoq; il cherche à se faire remarquer u doim o‘zini ko‘rsatishga 

harakat  qilib  yuradi;  II.  se  remarquer  vpr  sezilmoq,  ko‘zga  chalinmoq; 

détails qui se remarquent à peine zo‘rg‘a ko‘zga chalinadigan qismlar. 

remballage

 nm qayta o‘rash, qayta joylash, qayta solish. 

remballer

  vt  qayta  o‘ramoq,  qayta  joylamoq,  qayta  solmoq;  le 

représentant a remballé son marchandise vakil o‘z mollarini qayta joyladi. 

rembarquement

 nm qayta yuklash, qayta kemaga chiqarish. 

rembarquer

  I.  vt  qayta  kemaga  yuklamoq,  chiqarmoq;  II.  vi  ou  se 

rembarquer vpr kemaga qayta chiqmoq. 

rembarrer

 vt qo‘pol javob berib rad qilmoq. 

remblai


 nm 1. tuproq  bilan ko‘ tarma qilish; travaux de remblai ko‘ tarma 

qilish ishlari; 2. ko‘tarma, tuproq bilan uyib yasalgan balandlik. 

remblayer

 vt ko‘tarma qilmoq, ko‘ tarmoq,  to‘ldirmoq,  to‘kmoq; remblayer 

une route yo‘lni ko‘ tarmoq; remblayer un fosser chuqurlikni to‘ldirmoq. 

rembobiner

  vt  qayta  o‘ramoq;  rembobiner  une  cassette  kassetani 

qayta o‘ramoq. 

remboîter

  nf  o‘rniga  tushirish,  solish;  remboîter  une  articulation 

bo‘g‘imni o‘rniga solish. 

rembourrage

  nm  tiqish,  to‘ldirish,  solish;  tiqiladigan,  solinadigan  narsa; 

astar;  fauteuil  usé  qui  laisse  voir  le  rembourrage  astari  ko‘rinib  turgan 

titilib ketgan kreslo. 

rembourrer

 vt tiqib  to‘ldirmoq, solmoq; rembourrer un  siège  o‘rindiqqa 

biror  narsa  tiqib  to‘ldirmoq;  un  coussin  bien  rembourré  yaxshilab 

to‘ldirilgan yostiq. 

remboursable

 adj  to‘lanadigan, qaytariladigan; emprunt remboursable 

en quinze ans o‘n besh yilda qaytariladigan qarz. 

remboursement

  nm  to‘lash,  qaytarish;  remboursement  d’un  emprunt 

zayomni  to‘lash;  envoi  contre  remboursement  molni  haqi  to‘langandan 

keyin yetkazib berish. 

rembourser

  vt  1.  biror  narsani  qaytarmoq,  to‘lamoq;  rembourser  une 

dette à qqn biror kishidan qarzini  to‘lamoq;  2. biror kishiga qaytarmoq,  biror 

kishi  bilan  hisob-kitob  qilmoq;  to‘ lamoq;  rembourser  tous  ses  créanciers 

hamma  qarz  beruvchilari  bilan  hisob-kitob  qilmoq;  on  l’a  remboursé  de 

tous ses frais unga hamma xarajatlarini to‘lashdi. 

rembrunir

 

(se) vpr  tundlashmoq,  xo‘mraymoq,  qovog‘ini  solmoq;  à  ces 

mots,  elle  se  rembrunit  bu  so‘zlardan  uning  qovog‘i  solindi;  son  visage 

s’est rembruni uning yuzi tundlashdi. 

remède


  nm  1.  dori,  dori-darmon;  la  préparation,  la  composition  d’un 

remède dori  tayyorlash,  dorining  tarkibi; prescrire, administrer un remède 

dori  yozib  bermoq;  un  remède  énergique  kuchli  ta’sir  qiluvchi  dori;  un 

remède  universel  hamma  dardlarga  davo  narsa;  loc  remède  de  bonne 

femme  qo‘lbola  dori,  oddiy  uslub;  remède  de  cheval  qattiq  ta’sir  qiluvchi 

dori; 2. davo;  loc aux grands  maux, les grands remèdes kasaliga yarasha 

davosi;  porter  remède  à  biror  narsaga  foyda  qilmoq;  c’est  un  remède 

contre l’amour bu juda xunuk odam; sans remède bedavo, davosi yo‘q. 

remédier

  vi  remédier  à  biror  narsaga  foyda  qilmoq,  davo  bo‘lmoq; 

remédier à des abus suiiste’mol qilishni bartaraf qilmoq. 

remembrement

 nm mayda yer maydonlarini birlashtirish. 

remémorer

 

(se)


 vpr eslamoq, xotirlamoq, xotirga keltirmoq. 

remerciement

 nm minnatdorchilik; avec tous mes remerciements katta 

minnatdorchilik bildirib; lettre de remerciement minnatdorchilik xati. 

remercier

1

  vt  minnatdorchilik  bildirmoq,  rahmat  aytmoq;  tu  le remercieras  de  ma  part  unga  mening  nomimdan  m innatdorchilik  bildirib 

qo‘yasan;  je  ne  sais  comment  vous  remercier  men  sizga  qanday 

minnatdorchilik bildirishni bilmayman; voilà comment il me remercie! mana 

u  menga  qanday  minnatdorchilik  qaytardi!  je  vous  remercie  de  votre 

gentillesse  iltifotingiz  uchun  rahmat;  il  l’a  remercié  d’être  venu  u  unga 

kelgani  uchun  minnatdorchilik  bildirdi;  je  vous  remercie  minnatdorman, 

rahmat (rad qilishda odob yuzasidan). 


REMERCIER

 

REMORQUE 

 

 487 

remercier

2

 vt ishdan bo‘shatmoq; il a remercié sa secrétaire u kotibasini ishdan bo‘shatdi. 

remettre


  I.  vt  1.  qayta  qo‘ymoq;  o‘zining  oldingi  joyiga  qo‘ymoq,  joyiga 

qo‘ymoq; remettre une  chose  en place, à sa place biror narsani o‘z joyiga 

qo‘ymoq; remets ce livre où tu l’as trouvé kitobni olgan joyingga qo‘y! il a 

remis  son  mouchoir  dans  sa  poche  u  ro‘molchasini  cho‘ntagiga  solib 

qo‘ydi;  joylamoq,  topshirmoq;  loc remettre qqn en liberté biror kishini  ozod 

qilmoq,  bo‘shatib  yubormoq;  remettre  qqn  sur  la  bonne  voie  biror  kishini 

to‘g‘ri  yo‘lga  solmoq;  remettre  qqn  à  sa  place  birovning  jilovini  tortib 

qo‘ymoq;  2.  biror  kishini  eslamoq,  tanimoq;  ah,  maintenant,  je  vous 

remets! ha, endi, men sizni  esladim! 3. qo‘ymoq, qayta o‘z joyiga qo‘ymoq; 

remettre  une  chose  d’aplomb,  debout  biror  narsani  o‘z  joyiga  tikka  qilib 

qo‘ymoq;  4.  qayta  kiymoq;  remettre  son  chapeau,  ses  gants  shlapasini, 

qo‘lqoplarini  qayta  kiymoq;  5.  o‘rnatmoq;  remettre  de  l’ordre  tartib 

o‘rnatmoq;  6. yana bir bor qo‘shimcha qilmoq, qo‘shmoq; remettre de l’eau 

dans  un  radiateur  radiatorga  qo‘shimcha  suv  quymoq;  fam  en  remettre 

orttirib,  oshirib  yubormoq;  7.  fam  remettre  ça  yana  qayta  boshlamoq, 

bilganidan qolmaslik; je croyais que c’était fini,  mais non, il faut remettre 

ça men  endi bu  tugadi  deb o‘ylagan  edim, yo‘q yana qayta boshlash kerak; 

8. (qqch à,  en) oldingi yoki biror holatga keltirmoq;  remettre un  moteur en 

marche motorni yurgizmoq; loc remettre qqch, qqn en cause, en question 

xavf-xatarga  qo‘ymoq;  9.  (egasiga)  topshirmoq;  remettre  un  paquet  au 

destinataire  paketni  egasiga  topshirmoq;  remettre  un  coupable  à  la 

justice  jinoyatchini sudga  topshirmoq; je remets  mon sort  entre  vos  mais 

men o‘z taqdirimni sizning qo‘lingizga topshiraman; 10. kechmoq, kechirmoq; 

je  vous  remets  votre  dette  men  qarzingizdan  kechaman;  Dieu  remet  les 

péchés  xudo  gunohlarni  kechiradi;  11.  qoldirmoq,  kechiktirmoq,  orqaga 

surmoq;  remettre  une  chose,  son  départ  au  lendemain  biror  narsani, 

ketishini ertasi kunga qoldirmoq; l’opération est remise operatsiya qoldirildi; 

II.  se  remettre  vpr  1.  (de)  o‘ziga  kelmoq,  kasallikdan  tuzalmoq,  kasaldan 

turmoq;  se  remettre  d’une  maladie,  de  ses  fatigues  kasallikdan, 

charchoqdan so‘ng  o‘ziga kelmoq; il se remet très vite u  tez o‘ziga keladi; 

malade  remis  tuzalgan  kasal;  2.  s’en  remettre  à  qqn,  à  qqch  ishonmoq, 

suyanmoq, umid bog‘ lamoq; je  m’en remets à  votre jugement men o‘zimni 

sizning hukmingizga  havola  qilaman; 3. qayta, yana  bo‘lmoq; il  s’est remis 

en  route  u  yana  yo‘lga  tushdi;  le  temps  se  remis  au  beau  havo  yana 

ochilib  ketdi;  se  remettre  à  qayta  boshlamoq;  se  remettre  au  tennis,  à 

l’anglais  tennisni,  ingliz  tilini  qayta  boshlamoq;  il  s’est  remis  à  fumer  u 

yana chekishni boshlab yubordi; se remettre avec qqn biror kishi bilan yana 

qayta yashay boshlamoq. 

remilitarisation

  nf  remilitarizatsiya,  qaytadan  qurollanish,  qurollantirish, 

qaytadan harbiylashish, harbiylashtirish. 

remilitariser

  vt  remilitarizatsiya  qilmoq,  qaytadan  qurollantirmoq, 

harbiylashtirmoq. 

réminiscence

  nf  litt  sal  xotirlash,  g‘ira-shira  eslash;  je  n’en  ai  que  des 

réminiscences menda u haqida faqat g‘ira-shira xotiralargina qolgan. 

remise


1

 nf qayta qo‘yish; 1. remise en  joyiga qo‘yish, o‘z joyiga qo‘yish; 

la  remise  en  marche  yurgizib  yuborish;  la  remise  en  ordre  (de  qqch) 

tartibga,  oldingi holiga keltirish; une  remise  en jeu  to‘pni  o‘yinga kiritish; un 

remise  en  question  masalani  qayta  qo‘yish,  qayta  ko‘rib  chiqish;  2. 

topshirish,  egasiga  olib  borib  berish,  tarqatish;  la  remise  d’un  colis  à  son 

destinataire  posilkani o‘z egasiga  topshirish; remise des prix aux lauréats 

mukofotlarni  laureatlarga  topshirish;  3.  kechish;  remise  de  dette  qarzdan 

kechish;  4.  narxni  pasaytirish,  bir  qismidan  kechish,  qisqartirish;  faire, 

consentir  une  remise  à  qqn  biror  kishiga  narxni  pasaytirib  berish, 

pasaytirishga rozi bo‘lish; remise de peine qamoq jazosini qisqartirish. 

remise


2

  nf  omborxona,  garaj;  les  remises  d’une  ferme  fermaning 

omborxonalari. 

rémission

  nf  1.  gunohlardan  o‘ tish,  gunohlarni  kechirish,  kechish;  la 

rémission des péchés gunohlardan o‘tish, gunohlarni kechirish; 2. loc sans 

rémission  albatta;  ayovsiz,  to‘xtovsiz;  3.  og‘riqning  vaqtincha  kamayishi, 

qolishi. 

remmailler

 vt qayta to‘qib tuzatmoq; remmailler des bas paypoqni qayta 

to‘qib tuzatmoq. 

remmener


  o‘t.  fel.  joyiga  qaytarib  olib  kelib  qo‘ymoq;  remmener  un 

enfant chez lui bolani uyiga qaytarib olib kelib qo‘ymoq. 

remodeler

  vt  1.  qaytadan  yaxshiroq  qilmoq;  remodeler  une  statue 

haykalni  qaytadan  yaxshiroq  qilmoq;  remodeler  un  visage  yuzni  plastik 

operatsiya  qilmoq;  2.  tizimini  mukammallashtirmoq,  qayta  tuzmoq; 

remodeler  l’organisation  d’un  service  administratif  boshqaruv  tizimini 

mukammallashtirmoq. 

remontage

 nm qayta tiklamoq, qayta termoq, qayta yig‘moq. 

remontant, 

ante


 

I. 


adj 

dalda 


beradigan, 

ruhlantiradigan, 

kuchlantiradigan, 

quvvatlantiradigan; 

II. 

nm 


quvvatlantiradigan, 

kuchlantiradigan,  dalda  beradigan  dori  yoki  ichimlik;  j’aurais  besoin  d’un 

petit remontant menga ozgina quvvatlantiradigan narsa bo‘lganda edi. 

remontée


 nf 1. ko‘tarilish, yuqoriga  o‘ralash; la  remontée de l’eau dans 

un  siphon  suvning  sifonda  ko‘tarilishi;  2.  o‘zining  oldingi  mavqeiga, 

darajasiga,  holatiga  erishish,  ko‘tarilish;  ce  cycliste  a  fait  une  belle 

remontée bu velosipedchi  o‘zining  oldingi mavqeiga ajoyib ravishda  erishdi; 

3. chang‘ichilarni yuqoriga olib chiqib qo‘yadigan moslama. 

remonte-pente

  nm  chang‘ichilarni  yuqoriga  olib  chiqib  qo‘yadigan 

moslama, osma yo‘l. 

remonter

1

  vt  1.  qayta  yig‘moq,  termoq,  tiklamoq;  j’ai  eu  du  mal  à remonter  le  carburateur  karburatorni  qayta  yig‘ishda  juda  qiynaldim;  2. 

ta’minlamoq,  to‘latmoq;  il  faut  que  je  remonte  ma  garde-robe  men  ust-

bosh  jovonimni  to‘ latishim  kerak;  3.  burab  qo‘ymoq;  buramoq  (biror 

mexanizmni);  remonter  une  montre  soatni  buramoq;  4.  ruhlantirmoq, 

ko‘tarmoq;  kuch  bermoq,  quvvatlantirmoq;  remonter  le  moral  à  qqn  biror 

kishining ruhini ko‘tarmoq; ce petit café va vous remonter bu ozgina qahva 

sizga kuch beradi. 

remonter


2

 I. vi 1. qayta ko‘tarilmoq, qayta chiqmoq; chiqmoq, ko‘ tarilmoq; 

il est remoné au  grenier u cherdakka qayta chiqdi;  remonter  au premièr 

étage  ikkinchi  qavatga  ko‘tarilmoq;  tu  remontes  par  l’ascenseur  ou  à 

pied? sen  liftda yoki piyoda chiqasanmi?  2. ko‘ tarilmoq, yuqoriga o‘ralamoq 

(narsa); remonter à  la  surface yuzaga ko‘ tarilmoq; le baromètre remonte 

barometr  ko‘ tarilib  boryapti;  la  route  decend,  puis  remonte  yo‘l  pastlaydi, 

so‘ng  yuqoriga  o‘ralaydi;  3.  bo‘ylab  ko‘tarilmoq  (daryo  yoki  shu  kabilar);  fig 

asosiga,  boshiga qarab bormoq;  remonter de l’effet à la cause oqibatdan 

sababga  qarab  bormoq; 4. remonter à borib  taqalmoq, yetib bormoq, kelib 

chiqmoq; souvenirs qui remontent à l’enfance bolalikka borib  taqaladigan 

esdaliklar;  cette  légende  remonte  aux  croisades  bu  rivoyat  salib 

yurishlariga  borib  taqaladi;  remonter  au  déluge  uzoqdan  boshlamoq;  II.  vt 

1.  -dan  qayta  ko‘ tarilmoq;  remonter  l’escalier  zinapoyadan  qayta 

ko‘tarilmoq; remonter le peloton  peshqadamlarga yetib olmoq;  2. yuqoriga 

ko‘tarilmoq  (suv  yo‘li  bo‘ylab);  loc  remonter  le  courant  mavqeini  tiklab 

olmoq;  3.  qayta  olib  chiqib  qo‘ymoq;  remonter  une  malle  au  grenier 

sandiqni  cherdakka  olib  chiqib  qo‘ymoq;  4.  ko‘tarmoq,  ko‘tarib  olmoq; 

shimarmoq;  remonter son pantalon,  son col shimining  pochasini shimarib 

olmoq, yoqasini ko‘ tarib olmoq. 

remontrance

  nf  litt  ogohlantirish;  tanbeh,  koyish;  o‘git,  pand-nasihat; 

faire des remontrances à un élève o‘quvchiga pand-nasihat qilmoq. 

remontrer

1

 vt qayta ko‘rsatmoq; remontrez-moi ce  modèle bu modelni menga qayta ko‘rsating. 

remontrer

2

  vt  en  remontrer  à  qqn  o‘zini  ko‘rsatib  qo‘ymoq;  ustun bo‘lmoq,  ta’ lim  bermoq;  il  prétend  en  remontrer  à  son  maître  u 

o‘qituvchiga o‘zini ko‘rsatib qo‘yishga harakat qilyapti. 

remords

 nm vijdon azobi; avoirs des remords vijdoni qiynalmoq; être en proie  au  remords vijdon azobiga uchramoq (vijdon  azobiga yem bo‘lmoq); 

le remords de son crime le poursuivait uni qilgan jinoyatining vijdon azobi 

ta’qib qilib yurardi. 

remorquage

 nm shatakka, buksirga olish; le remorquage des péniches 

barjalarni shatakka olish. 

remorque

 nf 1.  tirkama; remorque de  camion yuk mashinasi  tirkamasi; 

remorque de  camping  tirkama  uycha;  loc prendre en  remorque shatakka 

olmoq;  loc  être,  se  mettre  à  la  remorque  de  qqn  birovga  o‘zining  jilovini 

berib  qo‘ymoq,  birovga  ko‘r-ko‘rona  ergashmoq;  être  toujours  à  la 


REMORQUER

 

RÉNAL 

 

 488 

remorque  birovning  orqasidan sudralib, ergashib yurmoq;  2.  buksir, shatak 

arqon; la remorque vient de casser shatak arqon hozir uzilib ketdi. 

remorquer

  vt  1.  shatakka  olmoq,  shatakka  olib  tortib  bormoq;  camion 

qui remorque une voiture  accidentée yo‘l  halokatiga uchragan mashinani 

tortib  borayotgan  yuk  mashinasi;  2.  fam  sudramoq,  yetaklamoq;  il  faut 

toujours le remorquer uni doim sudrab yurish kerak. 

remorqueur

 nm shatakchi kema. 

rémouleur

 nm charxchi, qayroqchi. 

remous

  nm  1.  kilvater  (kemaning  orqada  kil  yo‘nalishida  qoldirib borayotgan  izi);  2.  girdob,  uyurma;  kelib  urilayotgan  to‘lqin;  les  remous 

d’une  rivière  daryoning  kelib  urilayotgan  to‘lqinlari;  les  remous  de 

l’atmosphère  atmosfera  uyurmalari;  3.  to‘s-to‘polon  qilish,  hamma  yoqni 

boshiga  ko‘ tarish,  quturish;  son  discours  a  suscité  divers  remous  dans 

l’auditoire  uning  nutqi  tinglovchilar  orasida  turli  to‘s-to‘polonlar  keltirib 

chiqardi. 

rempaillage

 nm poxoldan o‘ tirgichlar to‘qish. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   193   194   195   196   197   198   199   200   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling