Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet198/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   238

rempailler

  vt  poxoldan  o‘ tirgichlar  to‘qimoq;  rempailler  des  chaises 

poxoldan kursilar to‘qimoq. 

rempailleur, euse

 n poxoldan o‘ tirgichlar to‘qiydigan odam. 

rempart


 nm 1. qal’a devori; 2. pl tuproq devor, g‘ov; se promener sur les 

remparts  g‘ov  ustida  sayr  qilmoq;  3.  litt  qalqon;  se  faire  un  rempart  du 

corps de qqn  birovning  tanasini  o‘ziga  qalqon  qilmoq;  litt le rempart de la 

foi imon qo‘riqchisi, posboni, qalqoni. 

rempiler

  vt  I.  qayta  taxlamoq;  elle  rempila  ses  dossiers  u  qog‘ozlarini 

qayta taxladi; II. vi fam qayta yollanmoq (harbiy xizmatga). 

remplaçable

  adj  almashtirsa  bo‘ladigan,  almashtirib  bo‘ladigan;  objet 

facilement remplaçable osonlik bilan almashtirsa bo‘ladigan narsa. 

remplaçant,  ante

  n  o‘rinbosar;  être  nommé  à  titre  de  remplaçant 

o‘rinbosar etib tayinlanmoq. 

remplacement

 nm almashtirish, o‘rniga qo‘yish;  le  remplacement d’un 

carreau  cassé,  des  pneus  usés  singan  oynani,  eskirgan  shinani 

almashtirish;  en  remplacement  de  qqch,  qqn  biror  narsaning,  biror 

kimsaning  o‘rniga;  produit  de  remplacement  o‘rnini  bosuvchi,  o‘rniga, 

o‘rnida  ishlatiladigan  narsa;  faire  un  remplacement  vaqtincha  o‘rnini 

almashtirish;  médecin  qui  fait  des  remplacements  vaqtincha  birovning 

o‘rniga ishlab turadigan shifokor. 

remplacer

  vt  1.  almashtirmoq,  o‘rniga  boshqasini  qo‘ymoq,  yangilamoq; 

remplacer  des  rideaux  par  des  stores  pardalarni  darpardalar  bilan 

almashtirmoq;  remplacer  un  employé  malade  par  un  intérimaire  kasal 

xodimni vaqtincha vazifasini  bajaruvchi kishi bilan  almashtirmoq;  remplacer 

un  carreau  cassé  singan  oynani  almashtirmoq  (o‘rniga  boshqasini 

qo‘ymoq);  remplacer  sa  vieille  voiture  eski  mashinasini  yangilamoq;  2. 

o‘rnini  egallamoq,  o‘rniga  kelmoq;  les  calculettes  ont  remplacé  les 

bouliers  cho‘ tning  o‘rniga  kalkulyatorlar  keldi;  3.  o‘rnini  bosmoq,  o‘rniga 

o‘tmoq (o‘rnida ishlatilmoq); le  miel remplace le sucre asal qandning o‘rnini 

bosadi;  4.  vaqtincha  vazifasini  bajarmoq,  vaqtincha  almashtirib  turmoq;  il 

n’est  pas  capable  de  remplacer  le  comptable  u  hisobchini  almashtirib 

turishga qodir emas. 

rempli, ie

 adj to‘ldirilgan,  to‘ la; un bol rempli de lait sut  to‘ldirilgan kosa; 

un texte rempli d’erreurs xatolarga  to‘la matn; un jardin rempli de fleurs 

gullarga to‘la bog‘; journée bien remplie butunlay band kun. 

remplir

1

 I. vt 1. to‘ldirmoq,  to‘latmoq,  to‘lg‘izmoq;  remplir une salle zalni to‘ldirmoq; ce succès l’a rempli d’orgueil bu yutuq uni faxrga to‘ldirdi; l’eau 

remplissait les réservoirs suv havuzlarni  to‘ldirardi; remplir un vide bo‘sh 

joyni  to‘ldirmoq; peu  à peu la foule remplissait la place sekin-asta olomon 

maydonni to‘ldira boshladi; remplir un discours de citations nutqni sitatalar 

bilan  to‘lg‘izmoq;  remplir  un  questionnaire  savolnomani  to‘ ldirmoq;  2. 

egallab  olmoq,  qamrab  olmoq,  to‘ldirmoq;  la  colère  qui  remplit  son  cœur 

qalbini  qamrab  olgan  g‘azab;  toutes  les  occupations  qui  remplissent  sa 

vie  hayotini  egallab  olgan  turli  tashvishlar;  3.  to‘ldirib  tashlamoq  (qog‘ozni, 

varaqni);  remplir des pages  et des pages ko‘plab qog‘oz  betlarini  to‘ ldirib 

tashlamoq;  II. se remplir vpr  to‘lmoq;  la  salle commence à se  remplir zal 

to‘la boshladi. 

remplir


2

  vt  bajarmoq,  ijro  etmoq;  remplir  une  fonction  biror  vazifani 

bajarmoq;  il  a  rempli  ses  engagements  u  o‘zining  ustiga  olgan  vazifasini 

bajardi; la tragédie classique devait remplir  certaines conditions klassik 

tragediya ba’zi bir shartlarni bajarishi kerak edi. 

remplissage

 nm 1. to‘ldirish,  to‘latish,  to‘lg‘azish; le remplissage d’une 

cuve  yog‘och  bochkani  to‘ldirish;  2.  péj  ortiqcha  tafsilotlarga  berilib  ketgan 

yerlar,  cho‘zib  yuborilgan  yerlar  (asar,  pyesa  va  boshqalarda);  faire  du 

remplissage  ortiqcha  cho‘zib  yubormoq,  mayda-chuyda  tafsilotlarga  berilib 

ketmoq. 

remploi


  nm  qaytadan  ishlatish,  qaytadan  ishlatilish;  yig‘ilgan  mablag‘ni 

qayta ishlatish. 

remployer

 vt qayta, yangidan ishlatmoq; mablag‘ni qaytadan ishlatmoq. 

remplumer

 

(se) vpr  fam  1.  o‘zini  (iqtisodiy  tomonini)  tiklab  olmoq;  2.  et 

olmoq,  jir  bitmoq,  semirmoq;  convalescent  qui  commence  à  se 

remplumer jir bitishga boshlagan kasal. 

remporter

1

  vt  qaytarib  olib  ketm oq;  le  livreur  a  dû  remporter  la marchandise mol olib keluvchi molini qaytarib olib ketishga majbur bo‘ldi. 

remporter

2

 vt  g‘olib  chiqmoq,  g‘alaba  qilmoq,  g‘alaba  qozonmoq,  g‘olib bo‘lmoq, yutib chiqmoq, yutmoq; erishmoq;  remporter une  victoire  g‘alaba 

qozonmoq;  remporter  un  prix  mukofotga  sazovor  bo‘ lmoq;  remporter  un 

succès  yutuqqa  erishmoq;  la  pièce  remporta  un  grand  succès  pyesa 

ulkan yutuqqa erishdi. 

remuant,  ante

  adj  o‘ynoqi,  sho‘x,  serharakat,  harakatchan, 

tinchimaydigan, tinib-tinchimas; un enfant remuant sho‘x bola. 

remue-ménage

  nf,  inv  yugur-yugur,  to‘polon;  il  fait  un  de  ces  remue-

ménage! u o‘zining yugur-yugurlaridan birini qilyapti. 

remuement

 nm harakat, qimirlash. 

remuer

 I. vt 1. qimirlatmoq, o‘rnidan qo‘zg‘atmoq; objet lourd  à remuer o‘rnidan qo‘zg‘atgani og‘ir narsa; remuer les  lèvres lablarini  qimirlatmoq; le 

chien  remuait  la  queue  it  dumini  likillatardi;  loc  ne  pas  remuer  le  petit 

doigt  qo‘l  qovishtirib  o‘tirmoq;  2.  ag‘darmoq,  aralashtirmoq,  kovlamoq, 

kovlashtirmoq,  siltamoq;  remuer  la  terre  yerni  ag‘darmoq;  remuer  la  pâte 

xamir  qormoq;  remuer  la  salade  salatni  aralashtirmoq;  loc  remuer  ciel  et 

terre pour obtenir qqch  biror narsaga erishish uchun  hamma yoqni  ostin-

ustin  qilib  yubormoq;  3.  qattiq  ta’sir  qilmoq,  hayajonlantirmoq, 

to‘lqinlantirmoq,  iztirobga  solmoq;  le  récit  de  ses  malheurs  nous  a 

profondement  remués  uning  musibatlarining  hikoyasi  bizni  chuqur 

to‘lqinlantirdi;  elle  était  toute  remuée  u  butunlay  hayajonda  edi;  II.  vi  1. 

qimirlamoq,  holatini o‘zgartirmoq; 2.  qimirlab  qolmoq,  harakatga kelmoq; les 

syndicats  commencent  à  remuer  kasabachilar  qimirlab  qolishdi;  III.  se 

remuer  vpr  qimirlamoq,  harakat  qilmoq;  avoir  de  la  peine  à  se  remuer 

qimirlagani qiynalmoq; se remuer pour faire  aboutir un projet biror rejani 

oxiriga yetkazish uchun harakat qilmoq; fam allons, remue-toi! bo‘l, qimirla! 

rémunérateur,  trice

  adj  taqdirlovchi,  haq,  maosh  to‘lovchi;  un  travail 

rémunérateur yaxshi haq to‘lanadigan ish. 

rémunération

 nf oylik, maosh. 

rémunérer

  vt  tegishlicha  taqdirlamoq,  haq  to‘lamoq;  mal  rémunérer  un 

travail  biror  ishga  kam  haq  to‘lamoq;  mal  rémunérer  un  collaborateur 

hamkorni  tegishlicha  taqdirlamaslik;  travail  bien,  mal  rémunéré  yaxshi, 

yomon haq to‘lanadigan ish. 

renâcler


 vi to‘ng‘illamoq,  qochmoq,  qarshilik ko‘rsatmoq; il  a  accepté  la 

corvée  sans  renâcler  u  og‘ir  ishga  g‘ing  demasdan  rozi  bo‘ldi;  renâcler 

devant un travail biror ishdan qochmoq. 

renaissance

  nf  1.  tiklanish,  yangilanish;  la  renaissance  de  la  poésie 

française  au  XIXe  siècle  Fransiya  she’riyatining  XIX  asrdagi  tiklanishi;  2. 

uyg‘onish  davri,  renessans;  tableau,  édifice  de  la  Renaissance  uyg‘onish 

davri rasmi, imorati. 

renaître

  vt  1.  litt  renaître  à  qaytmoq;  qayta  kelmoq;  renaître  à  la  vie 

hayotga qaytmoq; 2. o‘ziga kelmoq, qayta tug‘ilmoq; se sentir renaître o‘zini 

qayta tug‘ilganday his qilmoq; loc renaître de ses cendres qayta jon kirmoq; 

3.  qayta  paydo  bo‘lmoq,  qayta  jonlanmoq  (narsa);  l’espoir  renaît  qayta 

ishonch paydo bo‘lyapti; faire renaître le passé o‘ tmishni  jonlantirmoq; tout 

renaît au printemps bahorda hamma narsa jonlanadi. 

rénal, ale, aux

 adj buyrakka oid, buyrak; calculs rénaux buyrak toshlari. 


RENARD

 

RENFLOUAGE 

 

 489 

renard


 nm 1. tulki; renard bleu  havorang shimol  tulkisi; loc rusé comme 

un renard  tulkiday ayyor; 2.  tulki mo‘ynasi;  manteau à col de renard  tulki 

yoqali palto; 3. ayyor odam; un vieux renard qari tulki. 

renarde


 nf urg‘ochi tulki. 

renardeau

 nm tulki bolasi, tulkicha. 

renchérissement

 nm qimmatlashish, bahoning oshib, ko‘ tarilib ketishi; le 

renchérissement  des  matières  premières  xom  ashyo  bahosining  oshib 

ketishi. 

renchérir

1

 vi litt qimmatlashmoq, oshmoq;  les prix ont  renchéri narxlar oshdi. 

renchérir

2

 vi litt o‘tib ketmoq, oshib ketmoq; il renchérit sur tout ce que dit son frère u akasi aytgan hamma narsadan ham o‘ tib ketyapti. 

rencontre

  nf  1.  uchrashish,  uchrashib  qolish,  ko‘rishish;  rencontre 

inattendue kutilmagan uchrashuv;  mauvaise  rencontre  bexayr uchrashuv; 

à la rencontre de qqn kutib olish, qarshi olish, istiqboliga chiqish; aller à la 

rencontre  de  qqn  biror  kishini  kutib  olishga  chiqmoq,  biror  kishining 

istiqboliga chiqmoq; 2. musobaqa, uchrashuv; organiser une rencontre de 

boxe  boks  uchrashuvini  tashkil  qilmoq;  3.  qo‘shilish,  uchrashish,  to‘qnash 

kelib qolish (narsa); point de rencontre de deux cours d’eau ikki irmoqning 

qo‘shilish  joyi;  rencontre  brutale  to‘qnash  kelib  qolish;  loc  adj  litt  de 

rencontre  tasodifiy,  kutilmagandagi;  des  amitiés  de  rencontre  tasodifiy 

do‘stlashuv. 

rencontrer

 I. vt 1. uchratmoq, uchratib qolmoq; je l’ai rencontré au coin 

de  la  rue  men  uni  ko‘chaning  burchagida  uchratib  qoldim;  2.  uchrashmoq, 

ko‘rishmoq;  rencontrer  un  client  étranger  chet  ellik  mijoz  bilan 

uchrashmoq;  3. uchratm oq, uchrashmoq,  tanishmoq; le l’ai rencontré chez 

des amis, dans un bal men u bilan o‘rtoqlarmnikida, balda uchrashganman; 

4. uchratmoq, topmoq; 5. uchratmoq, duch, to‘qnash kelmoq; ko‘rmoq, ko‘rib 

qolmoq;  un  des  plus  beaux  sites  qu’il  m’ait  été  donné  de  rencontrer 

menga  ko‘rish  nasib  qilgan  eng  go‘zal  shaharlardan  biri;  le  projet  a 

rencontré  une  forte  opposition  reja  kuchli  qarshilikka  duch  keldi;  II.  se 

rencontrer vpr 1.  uchrashmoq, ko‘rishmoq; ils se sont rencontrés dans la 

rue  ular  ko‘chada  uchrashishdi;  2.  uchrashmoq,  tanishmoq;  nous  nous 

sommes  déjà  rencontrés  biz  oldin  ham  uchrashganmiz;  les  ministres 

européens  se  rencontrent  régulièrement  à  Bruxelles  Yevropa  vazirlari 

doimo  Brusselda  uchrashib  turishadi;  3.  fikri  fikriga  to‘g‘ri  kelmoq,  mos 

tushmoq;  loc  iron  les  grands  esprits  se  rencontrent  dono  fikrlar  doim  bir 

biriga  mos  tushadi;  4.  uchrashmoq,  to‘qnashmoq;  leurs  regards  se 

rencontrèrent  ularning  ko‘zlari  uchrashdi;  5.  uchramoq,  bo‘lmoq;  impers  il 

se rencontre des gens qui shunday odamlar ham uchrab turadiki. 

rendement

 nm 1. hosildorlik, mahsuldorlik, unumdorlik, serunumlilik; les 

progrès techniques ont amélioré le rendement à l’hectare de ces terres 

à blé  texnik progres bu bug‘doy  ekiladigan yerlarning gektaridan olinadigan 

hosildorligini  oshirdi;  diminuer,  augmenter  le  rendement  dans  une 

entreprise  korxonada  unumdorlikni  kamaytirish,  oshirish;  2.  unumdorlik, 

foyda,  daromad;  il  s’applique,  mais  le  rendement  est  faible  u  harakat 

qilyapti, lekin daromad oz. 

rendez-vous

  nm  inv  1.  uchrashish,  ko‘rishish;  uchrashuv,  ko‘rishuv; 

avoir  (un)  rendez-vous  avec  qqn  biror  kishi  bilan  uchrashuvi  bo‘lmoq; 

rendez-vous  manqué  amalga  oshmagan  uchrashuv;  je  lui  ai  donné 

rendez-vous  men  unga  uchrashuv  belgiladim;  j’ai  pris  rendez-vous  avec 

mon  médecin  men  shifokorim  bilan  qabul  vaqtini  kelishib  oldim;  recevoir 

sur  rendez-vous  belgilangan  vaqt  bo‘yicha  qabul  qilmoq;  3.  uchrashuv, 

ko‘rishuv  joyi;  être  le  premier  au  rendez-vous  uchrashuv  joyiga  birinchi 

bo‘lib kelmoq; loc être au rendez-vous aytilgan vaqtda o‘sha joyda bo‘lmoq; 

ce  café  est  le  rendez-vous  des  étudients  bu  kafe  studentlar 

uchrashadigan joy. 

rendormir

 

(se) vpr qaytadan  uxlab qolmoq; elle  s’est vite  rendormie u 

tezda qaytadan uxlab qoldi. 

rendre

1

 I. vt 1. biror narsani biror kishiga  qaytarmoq, qaytarib  bermoq;  1. qaytarmoq, qaytarib bermoq; je vous  rends votre argent, votre livre men 

sizga pulingizni, kitobingizni qaytaryapman; 2. ko‘rsatmoq, bildirmoq, qilmoq, 

bermoq; rendre un service à un ami do‘stga yordam ko‘rsatmoq; rendre un 

arrêt hukm chiqarmoq  loc rendre grâce minatdorchilik bildirmoq; 3. qaytarib 

bermoq;  rendre  ce  qu’on  a  volé  o‘g‘irlagan  narsalarini  qaytarib  bermoq; 

rendre  à  qqn  sa  parole  biror  kishini  bergan  va’dasidan,  so‘zidan  ozod 

qilmoq;  4.  qaytarib  olib borib  bermoq; article qui ne peut être ni rendu ni 

échangé  na  qaytarib  olib  borib  berib  bo‘lmaydigan,  na  almashtirib 

berilmaydigan  tovar; 5. (ega  narsa)  qayta baxsh etmoq;  ce traitement  m’a 

rendu des forces,  m’a  rendu le sommeil bu  davolash menga qayta kuch, 

uyqu  bag‘ishladi;  6.  qaytarmoq;  (yarasha)  javob  qaytarmoq,  javob  bermoq; 

recevoir un coup  et le rendre kaltagiga kaltak bilan javob  bermoq;  rendre 

la  monnaie  qaytimini  bermoq;  rendre  à  qqn  la  monnaie  de  sa  pièce 

yaxshilikka yaxshilik, yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarmoq; rendre un 

salut  salom  bermoq,  salomga  allik  olmoq;  rendre  à  qqn  sa  visite  biror 

kishinikiga  qarshi  tashrif  buyurmoq; Dieu vous le rendra  au centuple  buni 

xudo  sizga  yuz  barobar  qilib  qaytaradi;  7.  chiqarib  yubormoq,  ushlab 

qololmaslik;  qusmoq,  qayt  qilmoq;  il  a  rendu  tout  son  dîner  u  yegan 

hamma  ovqatini  qayt  qilib  yubordi;  avoir  envie  de  rendre  ko‘ngli  aynimoq, 

qayt  qilgisi  kelmoq;  loc  rendre  l’âme,  le  dernier  soupir  omonatni 

topshirmoq,  oxirgi  nafasi  chiqmoq,  o‘lmoq;  8.  ovoz  chiqarmoq;  instrument 

qui  rend  des  sons  grêles  ingichka  ovoz  chiqaradigan  asbob;  9.  bo‘shatib 

bermoq,  topshirmoq;  rendre  les  armes  qurollarni  topshirmoq;  le 

commandant  a  dû  rendre  la  place  qo‘mondon  o‘z  o‘rnini  bo‘shatib 

berishiga  to‘g‘ri  keldi;  10.  berish,  ifodalash;  tarjima  qilish;  il  est  difficile  de 

rendre en français cette tournure bu iborani  fransuz tilida berish qiyin;  11. 

til  orqali  ifodalash,  berish;  le  mot  qui  rend  le  mieux  ma  pensée  mening 

fikrimni  yaxshiroq  ifodalovchi  so‘z;  12.  biror  vosita  orqali  ifodalash,  berish; 

rendre  avec  vérité  un  paysage  biror  manzarani  haqoniy  bermoq;  II.  vi 

bermoq, foyda keltirmoq; ces terres rendent peu bu yerlar kam hosil beradi; 

la  pêche  a  bien  rendu  baliq  ovi  surmahsul  bo‘ldi;  fam  ça  n’a  pas  rendu 

bundan  foyda  chiqmadi;  III.  se  rendre  vpr  1.  (à)  tan  bermoq,  bo‘ysunmoq, 

itoat etm oq; se rendre aux prières, aux ordres de qqn birovning iltijolariga, 

buyruqlariga itoat  etmoq; 2.  taslim bo‘lmoq, o‘zini  topshirmoq;  mourir plutôt 

que  de  se  rendre  taslim  bo‘lgandan  ko‘ra,  o‘lish  afzalroq;  se  rendre  sans 

conditions uzil-kesil taslim bo‘lmoq. 

rendre

2

  I.  vt  qilmoq,  qilib  qo‘ymoq;  il  me  rendra  fou  u  meni  jinni  qilib qo‘yadi; rendre une personne heureuse biror kishini baxtli  qilmoq;  cela va 

rendre le travail difficile  bu  ishni og‘irlashtiradi; le jugement  a  été  rendu 

public sud ochiq qilindi; II. se rendre vpr bo‘lib qolmoq, biror holga tushmoq; 

chercher à rendre utile  foydasi  tegishga harakat qilmoq; vous  allez  vous 

rendre malade kasal bo‘ lib qolasiz. 

rendre


3

 

(se)  vpr  bormoq,  yo‘l  olmoq,  tashrif  buyurmoq,  ravona  bo‘lmoq; 

se rendre  à son travail  ishiga yo‘l  olmoq; se  rendre à l’étranger chet  elga 

bormoq; elle s’est rendue chez lui u unikiga tashrif buyurdi. 

rendu


1

  nm  1.  loc  c’est  un  prêté  pour  un  rendu  qilmishiga  yarasha 

jazosi; qilmish-qidirmish; 2. qaytarilgan narsa. 

rendu


2

, ue


 pp, adj 1. kelgan, yetib kelgan; nous voilà  rendus mana  biz 

yetib  keldik;  2.  juda  charchagan,  holdan  toygan;  ils  étaient  rendus  ular 

holdan toyishgan edi. 

rêne


  nf  jilov,  tizgin;  tenir  les  rênes  jilovni  tutib  turmoq;  loc  prendre  les 

rênes  d’une  affaire  biror  ishning  jilovini  qo‘liga  olmoq;  lâcher  les  rênes 

jilovni qo‘ldan chiqarmoq. 

renégat,  ate

  n  murtad,  xoin;  o‘z  dinidan,  maslagidan  qaytgan  odam, 

renegat. 

renfermé

1

,  ée  adj  ichimdan  top,  pismiq;  il  est  assez  renfermé  u 

ichimdan top degan xilidan. 

renfermé

2

, ée nm dimiqqanlik, ayniganlik, sassiqlik; cette chambre sent 

le renfermé bu xonadan dimiqqan hid kelyapti. 

renfermer

  vt  1.  o‘z  ichiga  olmoq,  o‘z  ichiga  yashirmoq;  les  roches 

renferment  des  minéraux  qoyalar  minerallarni  o‘z  ichiga  yashirgan; 

combien cette phrase  renferme-t-elle de  mots? bu  gap necha so‘zni o‘z 

ichiga oladi? 

renflé,  ée

  adj  bo‘rtib  chiqqan,  shishgan;  la  forme  renflée  d’un  vase 

vazaning shishgan ko‘rinishi. 

renfler

 I. vt shishirmoq, bo‘rttirmoq; II. se renfler vpr shishmoq, bo‘rtmoq. renflouage

  ou  renflouement  nm  1.  cho‘kkan,  sayozlikka  o‘ tirib  qolgan 

kemani tortib, chiqarib olish; 2. qiyin iqtisodiy ahvoldan chiqarib olish. 


RENFLOUER

 

RENSEIGNER 

 

 490 

renflouer

  vt  1.  cho‘kkan,  botib  qolgan  kemani  tortib,  chiqarib  olmoq; 

renflouer un navire échoué sayozlikka o‘ tirib qolgan kemani tortib olmoq; 2. 

qiyin iqtisodiy ahvoldan chiqarib, tortib olmoq. 

renfoncement

  nm  chuqurlik,  botiq  joy,  kovak;  se  cacher  dans  le 

renfoncement d’une porte eshikning botiq joyiga yashirinmoq. 

renforcement

  nm mustahkamlash,  kuchaytirish;  le  renforcement  d’un 

mur devorni mustahkamlash. 

renforcer

  vt  1.  mustahkamlamoq,  kuchaytirmoq;  renforcer  un  mur 

devorni  mustahkamlamoq;  2.  kichaytirmoq,  yanada  kuchliroq  qilmoq; 

renforcer  une  armée,  une  équipe  qo‘shinni,  komandani  kuchaytirmoq;  3. 

kuchaytirmoq,  yanada  ifodaliroq  qilmoq;  mot  qui  sert  à  renforcer 

l’expression iborani kuchaytirish uchun xizmat qiladigan so‘z; 4. asoslamoq, 

quvvatlamoq,  mustahkamlamoq;  ceci  renforce  mes  soupçons  bu  mening 

shubhalarimni  asoslayapti;  renforcer  qqn  dans  une  opinion  biror  kishini 

biror fikrda quvvatlamoq. 

renfort

  nm  1.  qo‘shimcha  kuch,  madad,  yordam,  ko‘mak;  envoyer  des renforts madad jo‘natmoq; fam yordam, ko‘mak, madad; j’aurais besoin de 

renforts pour ma réception de ce soir bugun kechqurungi bazmda menga 

yordam  kerak  bo‘ ladi;  2.  à  grand  renfort  de  yordamida,  ko‘magida;  il 

discutait à grand renfort de gestes u imo-ishora bilan tortishardi. 

renfrogné,  ée

  adj  1.  burishgan,  tirishgan;  visage  renfrogné  burishgan 

yuz (norozilikdan); 2. qovog‘ i soliq, xo‘mraygan. 

renfrogner

 

(se)


  vpr  aftini  burishtirmoq,  tirishtirmoq;  qovog‘ini  solmoq, 

qovoq-tumshug‘ini  osiltirib  olmoq,  peshonasini  tirishtirmoq,  tumshaymoq, 

tersaymoq;  à  cette  proposition,  il  se  renfrogna  bu  taklifdan,  u  qovoq-

tumshug‘ini osiltirib oldi. 

rengager

  I.  vt  qaytadan  ishga  olmoq,  qaytadan  ishga  yollamoq;  II.  se 

rengager  vpr  armiyada  belgilangan  muddati  tugagandan  so‘ng  xizmatda 

qolmoq. 


rengaine

  nf  1.  siyqasi  chiqqan,  narsa,  bir  xil  gap;  c’est  toujours  la 

même  rengaine  doim  bir  xil  gap;  change  un  peu  de  rengaine!  mavzuni 

o‘zgartiring! 2. siyqasi chiqqan qo‘shiq. 

rengainer

  vt  1.  qiniga  qayta  solmoq;  2.  ichiga  yutmoq;  rengainer  son 

discours nutqini ichiga yutm oq. 

rengorger

 

(se)


 vpr 1. oldinga chiqarmoq, do‘ppaytirmoq, kermoq (qush); 

le  paon  se  rengorge  tovus  ko‘kragini  keradi;  2.  kerilmoq,  kekkaymoq, 

kibrlanmoq,  manmanlik  qilmoq;  chiranmoq;  depuis  ce  succès,  il  se 

rengorge bu muvaffaqiyatdan beri u keriladi. 

reniement

 nm tonish. 

renier

 vt 1. inkor qilmoq, tonmoq, qaytmoq; renier sa famille o‘z oilasidan tonmoq;  2.  tan  olmaslik,  tonmoq;  renier  sa  signature  o‘z  imzosini  tan 

olmaslik. 

reniflement

 nm burun tortish, pishqirib nafas olish. 

renifler

  I.  vi  burun  tortmoq,  pishqirib  nafas  olmoq;  cesse  de  renifler  et 

mouche-toi  burningni  tortaverma,  burningni  qoq;  II.  vt  1.  pishqirib  nafas 

olmoq,  hid  olmoq,  hidlamoq;  chien  qui  renifle  une  odeur  pishqirib  hid 

olayotgan it; renifler un plat biror ta’omni hidlamoq; 2. hidini olmoq, sezmoq; 

il a reniflé une bonne affaire u yaxshi ishning hidini oldi. 

renne

 nm shimol bug‘usi. renom

  nm  1.  obro‘,  e’tibor,  shuhrat,  dong,  nom;  il  a  acquis  un  certain 

renom;  son  renom  est  grand  u  ma’lum  obro‘ga  ega  bo‘ldi;  uning  obro‘si 

baland; loc en renom, de grand renom mashhur, taniqli, dong taratgan. 

renommé, ée

 adj mashhur, nomi chiqqan, nom taratgan, taniqli; la mode 

française  est  renommée  dans  le  monde  entier  Fransiya  modasi  butun 

dunyoga mashhur. 

renommée

  nf  1.  litt  ovoza,  duv-duv  gap,  mish-mish,  dovruq;  si  l’on  en 

croit  la  renommée  agar  duv-duv  gapga  ishonilsa;  2.  mashhurlik,  nom 

chiqarganlik,  nom  taratganlik,  taniqlilik;  un  savant  de  renommée 

internationale  dunyoga mashhur  olim; la  renommée dont jouit la cuisine Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling