Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet199/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   238

française  fransuz  ta’omlarining  dunyoga  taniqliligi;  prov  bonne  renommée 

vaut mieux que ceinture dorée boylik topma – obro‘ top. 

renoncement

  nm  litt  kechish,  voz  kechish,  bu  dunyo  lazzatlaridan  voz 

kechish;  vivre  dans  le  renoncement  bu  dunyo  lazzatlaridan  voz  kechib 

yashash; le  renoncement à soi-même  ixtiyoriy ravishda o‘z manfaatlaridan 

voz kechish. 

renoncer

  vi  1.  kechmoq,  voz  kechmoq;  renoncer  à  un  voyage 

sayohatdan  voz  kechmoq;  renoncer  à  celle  qu’on  aime  sevgilisidan  voz 

kechmoq;  2.  biror  narsa  qilishdan  bosh  tortmoq,  rad  qilmoq;  je  renonce  à 

comprendre! men  tushunishdan  bosh  tortaman! 3. voz kechmoq;  renoncer 

au pouvoir hokimiyatdan voz kechmoq; 4.  tashlamoq, qaytmoq, tark etmoq; 

renoncer  à  un  métier,  à  ses  habitudes  biror  kasbni,  o‘z  odatlarini 

tashlamoq;  renoncer  au  tabac,  au  vin  tamaki,  vinoni  tark  etmoq;  5.  biror 

rejadan  qaytmoq,  voz  kechmoq,  tark  etm oq  (qiyinligi  tufayli);  savoir 

renoncer biror rejadan voz kechishni bilmoq. 

renonciation

 nf 1. kechish, voz kechish;  renonciation au trône  taxtdan 

voz kechish; 2. voz kechish, bosh tortish, tark qilish; la renonciation de tout 

un peuple à la liberté butun bir xalqning ozodlikdan bosh tortishi. 

renouer

  I.  vt  1.  qayta  bog‘lamoq;  renouer  ses  lacets  de  chaussures tuflisining  bog‘ ichini  qayta  bog‘lamoq;  2.  qaytadan,  yangidan  boshlamoq; 

yana  davom  ettirmoq,  tiklamoq;  renouer  la  conversation  suhbatni  yana 

davom  ettirmoq;  II.  vi  renouer  avec  munosabatlarni  qayta  tiklamoq,  qayta 

bog‘lamoq;  renouer avec un ami  après une brouille janjaldan so‘ng  do‘sti 

bilan munosabatlarini qayta tiklamoq. 

renouveau

 nm 1. qayta bunyod bo‘ lish, qayta tug‘ilish; le théâtre connaît 

un renouveau  teatr qayta bunyod bo‘ldi; 2. litt bahorning qaytishi,  tabiatning 

qayta tug‘ilishi, yangilanish. 

renouvelable

  adj  yangilasa,  qayta  qilsa  bo‘ladigan;  passeport 

renouvelable  yangilasa  bo‘ladigan  pasport;  bail  renouvelable  qayta  tuzsa 

bo‘ladigan pudrat. 

renouveler

  I.  vt  1.  yangilamoq,  almashtirmoq;  renouveler  l’air  d’une 

pièce  xonaning  havosini  yangilamoq;  renouveler  le  personnel  d’une 

entreprise  korxonaning  xodimlarini  almashtirmoq;  2.  yangidan  qilmoq, 

yangilamoq, almashtirmoq; renouveler un passeport pasportni yangilamoq; 

renouveler  un  bail  pudratni  qayta  tuzmoq;  3.  qaytarmoq,  takrorlamoq;  je 

vous  renouvelle  ma  question,  ma  demande  men  sizga  savolimni, 

so‘rovimni qaytaryapman; II. se renouveler vpr 1. yangilanmoq, almashmoq; 

les  membres  de  cette  assemblée  se  renouvellent  par  tiers  chaque 

année bu assableyaning a’zolari yiliga  uchdan  birga yangilanadi; la nature 

se  renouvelle  au  printemps  tabiat  bahorda  yangilanadi;  2.  takomillashib, 

o‘sib bormoq; dans ce métier, il faut sans cesse se renouveler bu kasbda 

to‘xtovsiz  takomillashib,  o‘sib  borish  kerak;  3.  qaytalanmoq,  takrorlanmoq; 

souhaitons  que  cet  incident  ne  se  renouvelle  plus  xohlardikki,  bu 

ko‘ngilsiz hodisa qaytalanmasa. 

renouvellement

  nm  1.  yangilash;  le  renouvellement  d’un  stock 

omborxonadagi  mollarni  yangilash;  2.  yangilash,  yangisiga  almashtirish;  le 

renouvellement d’un bail pudratni yangilash. 

rénovateur,  trice

  n,  adj  yangilovchi,  reformator,  novator;  les 

rénovateurs d’un parti partiyani yangilovchilar. 

rénovation

  nf  yangilanish,  qayta  tiklanish,  qayta  qad  ko‘tarish;  la 

rénovation d’un vieux quartier eski mavzening qayta tiklanishi. 

rénover

  vt  1.  yangilamoq,  zamonaviylashtirmoq,  yangi  darajaga ko‘tarmoq;  rénover  l’enseignement  des  langues  vivantes  jonli  tillarni 

o‘qitishni  zamonaviylashtirmoq;  2.  yangilamoq,  yangi  qilmoq;  rénover  un 

immeuble vétuste vayrona imoratni yangilamoq. 

renseignement

  nm  1.  ma’lumot,  xabar,  axborot;  donner  un 

renseignement  à  qqn  biror  kishiga  ma’lumot  bermoq;  chercher  des 

renseignements  sur qqch biror narsa haqida ma’lumot qidirmoq; prendre 

des  renseignements  sur  le  compte  d’une  personne,  d’une  entreprise 

biror  kishi,  biror  korxona  haqida  axborot  olmoq;  bureau,  guichet  des 

renseignements ma’lumotlar idorasi, darchasi; 2. axborot, ma’lumot; agent, 

service de renseignements axborot yig‘ish, ayg‘oqchilik agenti, xizmati. 

renseigner

 I. vt axborot, ma’lumot bermoq, xabardor  qilmoq;  je  regrette 

de  ne  pouvoir  vous  renseigner  men  sizga  ma’lumot  berolmaganimdan 

afsusdaman; c’est  son domaine, il pourra nous  renseigner  sur  ce  sujet 

bu  uning sohasi,  u  bizga  bu masalada ma’lumot  bera oladi; être bien,  mal 

renseigné  yaxshi,  yomon  xabardor  bo‘lmoq;  ce  détail  nous  renseigne 

utilement  bu  tafsilot  bizga  foydali  ma’lumot  beradi;  II.  se  renseigner  vpr 

ma’lumot,  axborot  olmoq,  so‘rab-surishtirmoq;  se  renseigner  auprès  de 


RENTABILISER

 

RÉPANDRE 

 

 491 

qqn biror kishidan so‘rab-surishtirmoq; renseignez-vous avant de signer le 

contrat shartnomaga qo‘l qo‘yishdan oldin surishtirib oling. 

rentabiliser

 vt foyda keltiradigan, rentabelli qilmoq. 

rentabilité

  nf  foydalilik,  rentabellik;  la  rentabilité  d’un  placement 

qo‘yilgan mablag‘ning rentabelliligi. 

rentable

  adj  1.  rentabel;  foyda,  daromad  keltiradigan;  une  affaire 

rentable daromad keltiradigan ish; 2. fam foydali, daromadli. 

rente


 nf renta, yillik daromad; avoir des rentes renta olmoq; loc vivre de 

ses rentes renta evaziga, mehnat qilmay yashamoq; rente viagère umrbod 

renta. 

rentier, ière n renta, yillik daromad oluvchi; mehnat qilmay renta evaziga 

yashovchi. 

rentré,  ée

  adj  siqilib,  tiqilib  qolgan;  tashqariga  chiqolmaydigan;  colère 

rentrée ichga yutilgan g‘azab. 

rentrée


  nf  1.  qaytish;  la  rentrée  des  vacanciers  à  Paris  ta’ tilchilarning 

Parijga  qaytishi;  2.  qayta  ish  boshlash;  la  rentrée  parlamentaire 

parlamentning  qayta  ish  boshlashi;  la  rentrée  des  classes  yangi  o‘quv 

yilining  boshlanishi;  le  jour  de  la  rentrée  yalpi  qaytish  kuni;  3.  aktyorning 

sahnaga  qaytishi;  faire  sa  rentrée  sur  la  scène  de  Paris  Parij  sahnasiga 

qaytish; 4. yig‘ishtirib olish; 5.  tushim, pulning kassaga qaytishi; les rentrées 

des impôts soliq tushimi. 

rentrer


  I.  vi  1.  qaytib  kirmoq,  kirmoq;  je  l’ai  vu  sortir,  puis  rentrer 

précipitemment  dans  la  maison  men  uni  chiqib  ketganini,  so‘ng  shoshib 

qaytib uyga kirganini ko‘rdim; rentrer dans un  magasin magazinga kirmoq; 

2. uyiga qaytib kelmoq; il vient de rentrer de voyage u sayohatdan yaqinda 

qaytdi;  nous  rentrerons  tard  biz  kech  qaytamiz;  3.  o‘z  faoliyatini  qayta 

boshlamoq,  ishga qaytmoq; les tribunaux, les lycées rentrent à telle date 

sudlar, litseylar ushbu kuni  ishga qaytadilar;  4.  loc rentrer dans ses droits 

o‘z  huquqiga  kirmoq;  tout  est  rentré  dans  l’ordre  hamma  narsa  tartibga 

tushdi;  5.  loc  rentrer  en  soi-même  diqqat-e’ tiborini,  xayolini  bir  yerga 

to‘plamoq,  fikrni  to‘plab olmoq, cho‘mmoq; 6. kirib ketmoq,  borib urilmoq; sa 

voiture  est  rentrée dans un  arbre  avtomobili daraxtga borib urildi;  rentrer 

dedants qattiq urilib ketmoq; faire rentrer qqch dans la tête (de qqn) biror 

kishining  boshiga  biror  narsani  urib  kiritmoq;  7.  kirmoq,  botib  ketmoq,  kirib 

ketmoq;  le  cou  lui  rentre  dans  les  épaules  uning  bo‘yni  yelkasiga  kirib 

ketdi;  fig  les  jambes  lui  rentraient  dans  le  corps  uning  oyoqlari  bukilib 

ketar edi (charchoqdan); 8. kirmoq,  tashkil qilmoq;  cela ne rentre pas dans 

mes  attributions  bu  mening  vazifamga  kirmaydi;  9.  kelib  tushmoq  (pul); 

faire  rentrer  l’impôt  soliqning  pullarini  tushirmoq;  II.  vt  1.  ichiga  kiritm oq, 

yig‘ishtirib olmoq; rentrer les foins pichanni yig‘ishtirib olmoq; il a rentré sa 

voiture u  avtomobilini kiritib qo‘ydi; rentrer le ventre qornini  ichiga  tortmoq; 

2.  kiritmoq,  yashirmoq;  rentrer  sa  chemise  dans  son  pantalon  ko‘ylagini 

shimining  ichiga  kiritmoq;  le  chat  rentre  ses  griffes  mushuk  tirnoqlarini 

ichiga  kiritdi;  rentrer  ses  larmes,  sa  rage  ko‘z  yoshlarini,  g‘azabini  ichiga 

yutmoq. 


renversant,  ante

  adj  ag‘daradigan,  qulatadigan;  une  nouvelle 

renversante odamni ag‘daradigan yangilik. 

renverse


 

(à  la)


  loc  adv  chalqancha,  chalqanchasiga;  tomber  à  la 

renverse chalqanchasiga yiqilmoq. 

renversé,  ée

  adj  ag‘darilgan,  to‘ntarilgan;  une  image  renversée 

to‘ntarilgan  rasm;  c’est  le  monde  renversé!  bu  teskari  dunyo!  meubles 

renversés ag‘darilgan mebellar; 2. xafa,  ta’bi xira, ko‘ngli  g‘ash,  dili xufton, 

yuragiga qil sig‘maydigan. 

renversement

 nm 1. ag‘darish,  to‘ntarish,  ag‘darib,  to‘ntarib yuborish;  2. 

teskarisiga  aylanish;  le  renversement  des  alliances  aloqalarning 

teskarisiga aylanib ketishi; on assiste au renversement de la situation biz 

sharoitning chappasiga ketishida qatnashib  turibmiz; 3. ag‘darish,  to‘ntarish, 

qulatish, yiqitish; le renversement du régime tuzimni ag‘darish. 

renverser

  I.  vt  1.  to‘ntarmoq,  ag‘darmoq;  renverser  un  seau  chelakni 

to‘ntarmoq;  2.  teskarisiga  aylantirmoq,  teskari  harakatlantirmoq;  renverser 

l’ordre  des  mots  dans  une  phrase  gapda  so‘zlarning  tartibini  teskarisiga 

aylantirmoq; renverser  la  vapeur bug‘ni  teskarisiga yurgizmoq;  3.  ag‘darib, 

yiqitib,  qulatib  yubormoq;  c’est  une  camionnette  qui  l’a  renversé  uni  yuk 

mashinasi ag‘darib ketdi; renverser une  chaise kursini ag‘darib yubormoq; 

renverser  du  vin  sur  la  nappe  dasturxonga  vinoni  ag‘darib,  to‘kib 

yubormoq;  4.  qulatmoq,  ag‘darmoq,  yiqitm oq,  buzib  tashlamoq;  renverser 

tous  les  obstacles  hamma  to‘siqlarni  qulatmoq;  5.  orqaga  tashlamoq; 

renverser la tête,  la buste boshini, qaddini  orqaga  tashlamoq; 6. hayratga 

solmoq, hayratlantirmoq;  cela  me  renverse  bu meni hayratga soladi;  II.  se 

renverser vpr 1. ag‘darilmoq,  to‘ntarilmoq; la barque s’est renversée qayiq 

ag‘darilib  ketdi;  la  bouteille  s’est  renversée  shisha  ag‘darilib  ketdi;  2. 

ag‘anab, qulab, yiqilib tushmoq; il se renversa sur son siège u o‘rindig‘idan 

qulab tushdi. 

renvoi


1

 nm kekirik, kekirish. 

renvoi

2

  nm  1.  biror  kishini  kelgan  joyiga  qaytarib  yuborish;  2.  ishdan bo‘shatish,  ishdan  haydash;  3.  qaytarib  yuborish  (jo‘natuvchiga);  le  renvoi 

d’une  lettre  xatni  qaytarib  yuborish;  4.  qaytarish,  o‘yinga  kiritish;  le  renvoi 

d’un  ballon  to‘pni  qaytarish;  5.  keyingi  bosqichga  o‘ tkazish,  jo‘natish, 

uzatish;  renvoi  aux  assises  majlisga  o‘ tkazish;  6.  dalil  keltirish,  izoh, 

snoska;  7.  keyinroqqa  qoldirish;  le  renvoi  d’une  décision  à  une  date 

ultérieure qarorni keyinroq kunga qoldirish. 

renvoyer

  vt  1.  qaytarmoq,  qaytarib  yubormoq,  kelgan  joyiga  qaytarib 

yubormoq; il est guéri, vous pouvez le renvoyer en classe u  tuzalib qoldi, 

uni sinfiga qaytarsangiz  bo‘ladi; elle désirait  se  reposer et  elle a  renvoyé 

tout le monde u hordiq chiqarishni xohlardi va hammani qaytarib yubordi; 2. 

ishdan  bo‘shatmoq,  haydab  yubormoq,  quvib  yubormoq;  renvoyer  un 

employé  xizmatchini  ishdan  bo‘shatmoq;  il  a  été  renvoyé  du  lycée  u 

litseydan  haydaldi;  3.  jo‘natmoq,  jo‘natib  yubormoq;  renvoyer  un  cadeau 

sovg‘a  jo‘natmoq;  je  vous  renvoie  vos  documents  men  sizga 

hujjatlaringizni  jo‘natib  yuborayapman;  4.  qaytarmoq;  renvoyer  un  ballon 

to‘pni  qaytarmoq;  le  mur  a  renvoyé  la  balle  to‘p  devorga  urilib  qaytdi;  5. 

qaytarmoq,  aks  ettirmoq;  l’écho  renvoyait  les  coups  de  tonnerre 

momaqaldiroqning  guldirashini  aks  sado  qaytarar  edi;  6.  jo‘natm oq, 

qaratmoq, murojaat qilishini so‘ramoq; on  m’a renvoyé à un  autre service 

meni  boshqa  bir  tashkilotga  jo‘natishdi;  je  renvoie  le  lecteur  à  mon 

précedent  ouvrage  men  o‘quvchini  mening  oldingi  asarimga  murojaat 

qilishlarini so‘rayman; 7. kechiktirmoq, keyinroqqa  qoldirmoq;  renvoyer une 

affaire à huitaine ishni biror haftalarga qoldirmoq. 

réoccupation

 nf qayta  bosib olish; la  réoccupation d’un territoire par 

l’armée biror hududni qo‘shin yordamida qayta bosib olish. 

réoccuper

  vt  qayta  bosib  olmoq;  réoccuper  un  territoire  biror  hududni 

qayta bosib olmoq. 

réorganisation

 nf qayta(dan)  tashkil  etish, yangidan, yangicha  tuzish;  la 

réorganisation d’une administration boshqaruvni yangicha tuzish. 

réorganiser

  vt  qayta(dan)  tashkil  qilmoq,  yangidan,  yangicha  tuzmoq; 

réorganiser un service xizmat sohasini yangicha tuzmoq. 

réouverture

  nf  qayta  ochilish;  la  réouverture  d’un  théâtre  teatrning 

qayta ochilishi. 

repaire


  nm  1.  in,  uya  (vahshiy  hayvonlarning);  2.  in,  uya,  makon;  un 

repaire de brigands qaroqchilar uyasi. 

repaître

 I. vt litt  to‘ydirmoq; repaître  ses yeux d’un  spectacle  tomosha 

qilib  to‘ymaslik;  II.  se  repaître  vpr  1.  qornini  to‘yg‘azmoq  (hayvon);  2.  litt 

yashamoq, kun ko‘rmoq; ce tyran ne se repaît que de sang et de carnage 

bu  zolim  hukmdor  qon  va  qirg‘in  bilangina  kun  ko‘radi;  se  repaître 

d’illusions xom xayol bilan yashamoq. 

répandre

  I.  vt  1.  to‘kib  yubormoq,  ag‘darib  yubormoq;  répandre  du  vin 

sur  une  nappe  dasturxonga  vino  to‘kib  yubormoq;  répandre  des  larmes 

ko‘z yoshi to‘kmoq; 2. tarqatm oq, taratmoq, chiqarmoq; répandre une odeur 

hid  taratmoq;  3.  litt  tarqatmoq,  ulashmoq;  sochmoq,  ekmoq  (urug‘ni); 

répandre  des  bienfaits  ezgulik  tarqatmoq;  répandre  la  joie,  l’allégresse 

xursandchilik,  shodlik  ulashmoq;  4.  yoymoq,  tarqatmoq;  répandre  une 

doctrine,  une  mode  nazariyani,  modani  yoymoq;  5.  tarqatmoq,  oshkor 

qilmoq, yoymoq; répandre une nouvelle, un bruit yangilik, gap  tarqatm oq; 

II. se  répandre vpr  1.  tarqalmoq, yoyilmoq,  taralmoq;  la fumée se répand 

dans la pièce xonada  tutun  tarqaldi; fig  la  consternation se répandit  sur 

tous les visages hammaning yuzini xavotirlik bosdi; 2.  tarqalmoq, yoyilmoq; 

egallamoq,  o‘rin  olmoq;  l’épidémie  risque  de  se  répandre  epidemiyaning 

tarqalib ketish xavfi bor; cet usage se répand peu à peu bu odat sekin asta 

urf  bo‘lyapti;  le  bruit  s’est  répandu  qu’il  avait  disparu  u  yo‘qolib  qolibdi 

degan  gap  tarqaldi;  3.  se  répandre  (ou  être  répandu)  dans  la  société RÉPANDU

 

RÉPÉTER 

 

 492 

ko‘pchilikning  ichida yurmoq, ko‘pchilikning  ichida bo‘lmoq; 3. (en) rosa biror 

narsa qilmoq, rosa  biror  narsa qila ketmoq; se répandre en  louanges rosa 

maqtamoq, maqtay ketmoq. 

répandu,  ue

  adj  1.  chochilgan,  yoyilib  yotgan,  to‘zib  yotgan;  2.  keng 

tarqalgan, keng yoyilgan; un préjugé très  répandu keng  tarqalgan noto‘g‘ri 

fikr. 


reparaître

  vi  1.  qayta  ko‘rinmoq,  qayta  namoyon  bo‘lmoq;  le  soleil  a 

reparu  quyosh  qayta  ko‘rindi;  ne  reparais  jamais  devant  moi!  ko‘zimga 

qayta  ko‘rinma!  2.  qayta  ko‘rinmoq,  qayta  namoyon  bo‘lmoq,  qayta  paydo 

bo‘lmoq,  qaytalanmoq;  ce  caractère  peut  reparaître  après  plusieurs 

générations  bu  fe’l-atvor  bir  necha  avloddan  keyin  qayta  namoyon  bo‘lishi 

mumkin. 

réparateur,  trice

  I.  n  usta,  ta’mirlovchi;  un  réparateur  de  télévisions 

televizor ustasi; II.  adj  tiklaydigan, kuch  beradigan, mustahkamlaydigan, asl 

holiga keltiradigan;  sommeil  réparateur kuchni  tiklaydigan uyqu; chirurgie 

réparatrice asl holiga qaytaruvchi xirurgiya. 

réparation

 nf 1.  tuzatish, sozlash, yamash, remont;  la réparation d’une 

montre  soatni  tuzatish;  en  réparation  remontda,  ustada,  tuzatishda; 

l’ascenseur  est  en  réparation  lift  remontda;  pl  ta’mirlash;  il  a  fait  de 

grosses réparations dans sa maison u uyida katta ta’mirlash ishlarini qildi; 

2.  bartaraf  qilish,  tuzatish;  la  réparationd’une  avarie,  d’une  panne 

avariyani,  buzilishni  bartaraf  qilish;  3.  surface  de  réparation  jarima 

maydonchasi;  4.  reparatsiya,  tovon;  réparations  imposées  à  un  pays 

vaincu yengilgan davlatga solingan tovon. 

réparer


 vt 1. tuzatmoq, sozlamoq, yamamoq, remont  qilmoq;  réparer un 

poste de radio, une bicyclette radioni, velosipedni  tuzatmoq; donner ses 

chaussures  à  réparer  poyabzalini  tuzatgani  bermoq;  2.  tiklamoq, 

yaxshilamoq,  o‘z  holiga  keltirmoq;  réparer  ses  forces,  sa  santé  kuchini, 

sog‘ligini  tiklamoq;  3.  ta’mirlamoq,  tiklamoq,  tuzatm oq,  o‘rniga  keltirmoq; 

réparer  un  accroc  yulib  olingan  joyni  tiklamoq;  réparer  une  perte  zararni 

tiklamoq; réparer sa faute, ses torts xatosini, kamchiliklarini tuzatm oq. 

reparler


  vi  biror  kimsa  yoki  biror  narsa  haqida  qayta  gapirmoq;  nous 

aurons  le  temps  d’en  parler  bizning  bu  haqda  gapirgani  vaqtimiz  bo‘ladi; 

fam  on  en  reparlera  biz  bu  haqda  yana  gaplashamiz,  biz  bu  gapga  yana 

qaytamiz. 

repartie

  nf  hozirjavob  gap,  luqma,  gap  qistirish;  il  a  de  la  repartie  u 

hozirjavob, u og‘zingdan olib, yoqangga yopishtiradi. 

repartir


1

  vi  1.  qaytib  ketmoq,  kelgan  joyiga  ketmoq;  ils  sont  repartis  le 

lendemain de leur  arrivée  ular kelgan kunining ertasiga  qaytib ketishdi; 2. 

jo‘namoq,  jo‘nab ketmoq; le train va repartir  poyezd hozir jo‘nab ketadi; 3. 

fig  qayta  …-dan  boshlamoq;  nous  avons  dû  repartir  à,  de  zéro  bizning 

noldan  qayta  boshlashimizga  to‘g‘ri  keldi;  4.  qayta,  yangidan  boshlanmoq, 

yana  davom  etmoq,  tiklanmoq;  l’affaire  repart  bien  ish  qaytadan  yaxshi 

boshlandi. 

repartir

2

 vi litt o‘rnida javob bermoq, luqma tashlamoq, gap qistirmoq. répartir

  I.  vt  1.  taqsimlamoq,  taqsim  qilmoq,  bo‘ lmoq,  bo‘lib  chiqmoq, 

bo‘lib bermoq; répartir une somme, un travail entre plusieurs personnes 

pulni,  ishni  ko‘pchilik  o‘rtasida  bo‘lib  chiqmoq;  2.  joylashtirmoq,  tarqatm oq; 

répartir  ses  troupes  qo‘shinlarini  joylashtirmoq;  3.  mo‘ljallamoq,  bo‘lmoq; 

répartir  un  programme  sur  plusieurs  années  rejani  bir  necha  yilga 

mo‘ljallamoq;  4.  ajratmoq,  bo‘lmoq;  on  a  réparti  les  élèves  en  deux 

groupes de travail o‘quvchilarni ikki  ish gruhiga bo‘ lishdi; II. se  répartir vpr 

bo‘linmoq,  taqsimlanmoq;  les  rôles  se  répartiront  ainsi  rollar  shu  tariqa 

taqsimlanadi. 

répartition

 nf 1. taqsimlash, bo‘lish, bo‘lib berish; procéder à répartition 

des  emplacements  joylarni  taqsimlashga  kirishish;  la  répartition  de  la 

richesse nationale m illiy boylikni taqsimlash; 2. joylashtirish, rayonlashtirish; 

la  répartition  géographique  d’une  espèce  bir  turni  geografik 

rayonlashtirish. 

repas

 nm inv 1. ovqat,  taom; faire un  repas copieux, plantureux mo‘l-ko‘l,  to‘kin-sochin  ovqat  qilmoq;  repas  léger  yengil  ovqat,  tamaddi; 

préparer, servir  le  repas ovqat  tayyorlamoq,  taom  tortmoq;  2. ovqatlanish, 

ovqat yeyish; ovqat; prendre  ses repas chez soi  uyda ovqatlanmoq; faire 

trois  repas  par  jour  kuniga  uch  marta  ovqatlanmoq;  repas  du  matin,  de 

midi,  du  soir  nonushta,  tushlik,  kechki  ovqat;  3.  ovqat  payti  (tushki  yoki 

kechki). 

repassage

  nm  dazmollash;  faire  du  repassage  dazmol  qilmoq, 

dazmollamoq. 

repasser


1

 I. vi qayta o‘ tmoq, qaytib o‘ tmoq, yana o‘tmoq; je repasserai à 

cet  endroit  demain  men  ertaga  bu  yerdan  yana  o‘ taman;  je  repasserai 

vous  voir  men  sizni  ko‘rgani  kelaman;  il  repasse  devant  la  boutique, 

hésite, mais ne peut se décider à entrer u do‘konning oldidan u yoqdan bu 

yoqqa  o‘ tadi,  ikkilanadi,  lekin  kirishga  jur’at  qilolmaydi;  le  film  repasse  film 

qayta  ko‘rsatilyapti,  qayta  qo‘yilyapti,  qayta  ketyapti;  fig  des  souvenirs 

repassaient dans sa mémoire xotiralar uning xayolidan birin-ketin o‘ tardi; II. 

vt 1. qayta kesib o‘ tmoq; repasser les monts, les mers tog‘larni, dengizlarni 

qayta  kesib  o‘ tmoq;  repasser  un  examen  im tihonni  qayta  topshirmoq;  2. 

o‘tkazmoq,  o‘tkazib  yubormoq;  uzatm oq,  uzatib  yubormoq;  repasse-moi  le 

plat, le pain  ovqatni,  nonni menga  uzatib yubor; repasser les événements 

de sa vie hayotidagi voqealarni xayolidan o‘ tkazmoq. 

repasser


2

  vt  1.  qayramoq,  o‘ tkirlamoq;  repasser  des  ciseaux  qaychini 

qayramoq; 2. dazmollamoq; repasser une chemise ko‘ylakni dazmollamoq; 

fer à repasser dazmol. 

repasser

3

 vt qaytarmoq,  takrorlamoq, qayta-qayta  takrorlamoq; repasser ses leçons darslarini takrorlamoq; repasser son rôle o‘z rolini takrorlamoq. 

repasseuse

 nf dazmollovchi ayol. 

repêchage

  nm  1.  suvdan  tutib,  chiqarib  olish;  le  repêchage  d’un  noyé 

g‘arq bo‘lganni suvdan  tutib olish;  2.  im tihondan yiqilgan, yetarli ball  to‘play 

olmagan  odamni  o‘ tkazib yuborish; examen, épreuve de  repêchage qayta 

imtihon,  sinov  (imtihondan  yiqilgan,  yetarli  ball  to‘play  olmagan  odamning 

qabul qilinishiga yordamlashish maqsadida o‘tkaziladigan). 

repêcher


 vt 1. repêcher un noyé g‘arq bo‘lganni suvdan  tortib olmoq; 2. 

fam  qayta  im tihon  qilmoq;  repêcher  un  candidat  nomzodning  umumiy 

bahosi yetishmasa ham qabul qilmoq. 

repenti, ie

 adj tavba qilgan; pécheur repenti tavba qilgan gunohkor. 

repentir


 

(se)


 vpr 1. tavba qilmoq, pushaymon bo‘lmoq; se repentir d’une 

faute, d’avoir commis une faute gunohiga,  qilgan  gunohiga  tavba  qilmoq; 

elle  s’est  repentie  u  tavba  qildi;  2.  afsuslanmoq,  pushaymon  bo‘lmoq;  se Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling