Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet200/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   ...   238

repentir d’un acte qilgan ishiga pushaymon bo‘lmoq; il s’en repentira u hali 

qilm ishiga pushaymon bo‘ladi. 

repérage


 nm narsaning holatini,  joyini, yo‘nalishini aniqlash; le  repérage 

des avions par radar radar orqali samolyotning holatini aniqlash. 

répercussion

  nf  qaytish,  aks;  la  répercussion  d’un  son  par  l’écho 

tovushning aks-sado orqali qaytishi. 

répercuter

  I.  vt  qaytarmoq,  aks  ettirmoq;  les  parois  de  la  caverne 

répercutent  le  son  g‘or  devorlari  tovushni  qaytaradi;  chant  que  l’écho 

répercute  sado  aks  ettirayotgan  ashula;  II.  se  répercuter  vpr  aks  etmoq, 

ifodalanmoq, ko‘rinmoq, namoyon bo‘lmoq, o‘z ifodasini topmoq; le coût des 

transports  se  répercute  sur  le  pris  des  marchandises  transport  bahosi 

mollarning narxida aks etadi. 

repère

  nm  1.  belgi,  kertma  belgi,  kertik;  tracer  des  repères  sur  des pièces  de  bois  daraxtlarda  kertik  qoldirmoq;  2.  pont  de  repère,  repère 

reper. 


repérer

 vt 1. aniqlamoq; joylashgan,  turgan  joyini aniqlamoq,  bilib olmoq; 

repérer  une  emplacement,  une  batterie  ennemie  biror  narsaning, 

dushman  to‘plarining  joylashgan  joyini  aniqlamoq;  2.  fam  aniqlamoq, 

topmoq,  tanib qolmoq, ko‘rib qolmoq; se faire repérer qo‘ lga  tushib qolmoq, 

o‘zini oshkor qilib qo‘ymoq. 

répertoire

  nm  1.  ro‘yxat,  katalog,  ma’lumotnoma;  répertoire 

alphabétique  alfavit  katalog;  répertoire  d’adresses  adreslar  ro‘yxati;  2. 

repertuar;  répertoire de la Comédie Française Komedi Fransez  teatrining 

repertuari; répertoire d’un artiste artistning repertuari. 

répertorier

  vt  ro‘yxat  tuzmoq,  ro‘yxatga  kiritmoq,  ro‘yxatga  yozib 

qo‘ymoq. 

répéter

  I.  vt  1.  biror  narsani  qayta-qayta  gapirmoq,  takrorlamoq, qaytarmoq;  répéter toujours la  même chose doim bir narsani  takrorlamoq; 

je vous ai répété cent fois de ne pas toucher à cet appareil men sizga bu 

apparatga  tegmang  deb,  yuz  marta  qaytardim;  2.  qaytarmoq,  takrorlamoq 


RÉPÉTITEUR

 

REPORT 

 

 493 

(biror kishi aytgan narsani); je ne fais que  répéter  ses paroles men uning 

gapini  qaytaryapman  xolos;  répéter  qqch  mot  pour  mot  biror  narsani 

so‘zma-so‘z qaytarmoq; je  vous  confie un secret, ne le  répétez pas men 

sizga bir sirni  ishonib aytaman, siz uni birovga ay tmang; il répète ce qu’il a 

entendu  dire  u  eshitgan  narsasini  qaytaraveradi;  3.  qaytarmoq,  qayta 

boshlamoq;  répéter  une  expérience  sinovni  qaytarmoq;  4.  takrorlamoq, 

qaytarmoq,  repetitsiya  qilmoq;  répéter  un  rôle  rolni  takrorlamoq;  les 

comédiens sont en train de répéter aktyorlar takrorlashyapti; II. se répéter 

vpr  1.  bir  narsani  qaytaravermoq;  2.  qaytarilmoq,  takrorlanmoq;  que  cet 

incident ne se répète pas! bu hodisa boshqa qaytarilmasin! 

répétiteur, trice

 n o‘qituvchining yordamchisi. 

répétition

  nf  1.  qaytarish,  takrorlash;  qaytarilish,  takrorlanish;  la 

répétition d’un  mot so‘zning qaytarilishi; des répétitions inutiles  befoyda 

qaytarishlar;  armes  à  répétition  avtomat  qurollar;  2.  repetitsiya,  qaytarish, 

takrorlash;  la  répétition  d’un  rôle  rolni  takrorlash;  répétition  générale 

oxirgi, so‘nggi repetitsiya; 3. repetitor bilan o‘ tiladigan dars. 

repiquage

  nm  1.  ko‘chat  qilish,  ko‘chirib  o‘ tqazish,  ko‘chirib  ekish;  le 

repiquage  du  riz  sholini  ko‘chat  qilish;  2.  ko‘chirish,  ko‘chirib  yozish;  le 

repiquage d’un enregistrement ancien eski yozuvni ko‘chirish. 

repiquer


1

  vt  1.  ko‘chat  qilmoq,  ko‘chirib  o‘ tqazmoq,  ko‘chirib  ekmoq; 

repiquer  des  salades  saladni  ko‘chat  qilmoq;  2.  ko‘chirmoq,  ko‘chirib 

yozmoq;  repiquer  un  disque,  une  cassette  diskni,  kassetani  ko‘chirib 

yozmoq. 

repiquer


2

 vi repiquer à qayta boshlamoq, qaytmoq. 

répit

  nm  dam  olish,  nafasini  rostlash,  tinim,  tin  olish;  je  n’ai  pas  un instant  de  répit  menda  bir  daqiqa  ham  tinim  yo‘q;  sans  répit  to‘xtovsiz, 

tinimsiz, tinim bilmay; au-dessus de nos têtes, des avions passaient sans 

répit bizning boshimiz uzra samolyotlar  tinimsiz uchib  o‘tishar edi; travailler 

sans répit tinim bilmay ishlamoq. 

replanter

 vt ko‘chirib, qayta o‘ tqazmoq; qayta ekmoq. 

replâtrage

 nm fam tuzatish, o‘zgartish; mo‘rt, nozik, vaqtincha yaras huv, 

kelishuv (er-xotin o‘rtasida). 

replâtrer

 vt 1. qayta suvamoq, qayta  tekislamoq; replâtrer un  mur,  une 

fissure  devorni,  yoriqni  qayta  suvamoq;  2.  fam  naridan-beri,  eplab-seplab, 

shunchaki, yuzaki tuzatmoq. 

replet, ète

 adj to‘ladan kelgan, to‘la, semiz, lo‘ppi; une petite fille replète 

to‘ladan kelgan qizcha; visage replet lo‘ppi yuz. 

repli

1

  nm  1.  tax,  qat,  burma;  les  replis  de  rideaux  de  fenêtres  deraza pardasining burmalari; les replis de l’intestin ichak burushiqlari; 2.  tax, qat, 

to‘ri, tubi; les replis du cœur qalbning tubida. 

repli

2

 nm chekinish, orqaga qaytish (lashkar);  repli stratégique strategik chekinish. 

replier


1

  vt  1.  qayta  taxlamoq,  qayta  buklamoq;  replier  un  journal 

gazetani  qayta  taxlamoq;  2.  buklamoq,  yig‘ ishtirmoq;  l’oiseau  replie  ses 

ailes  qush  qanotlarini  yig‘ishtirdi;  il  dort  les  jambes  repliées  u  oyoqlarini 

yig‘ishtirib, g‘ujanak bo‘lib uxlayapti. 

replier


2

  I.  vt  orqaga  chekintirmoq,  orqaga  olib  ketmoq  (qo‘shinni);  II.  se 

replier  vpr  tartib  bilan  chekinmoq;  ordre  aux  troupes  de  se  replier 

qo‘shinlarga tartib bilan chekinish haqidagi buyruq; se replier sur soi-même 

o‘zi bilan o‘zi ovora bo‘lib qolmoq, uzlatga bormoq. 

réplique


1

  nf  nusxa,  ko‘chirma;  les  répliques  romaines  des  statues 

grecques  grek  haykalchalarining  romancha  nusxalari;  c’est  une  vivante 

réplique de son frère bu akasining tirik nusxasi. 

réplique

2

  nf  1.  javob,  e’ tiroz,  luqma;  des  arguments  sans  réplique e’tirozga  o‘rin  qoldirmaydigan  dalil-isbotlar;  obéissez  sans  réplique  gap-

so‘zsiz  bo‘ysuning;  2.  teatr  replika;  oublier  une  réplique  replikani  esidan 

chiqarib qo‘ymoq; 3. loc donner la réplique à qqn aktyorga rolni aytib, o‘qib 

berib turmoq. 

répliquer

  I.  vt  biror  kishiga  biror  narsa  deb  javob  qaytarmoq,  bermoq, 

demoq,  aytmoq,  gap  qistirmoq,  luqma  tashlamoq;  que  pouvais-je  lui 

répliquer?  unga  nima ham  deb javob qaytarardim? je lui ai répliqué qu’il 

mentait  men  unga  yolg‘on  gapirayotganligini  aytib,  gap  qis tirdim;  II.  vi  1. 

e’tiroz  bildirmoq,  qarshi  chiqmoq;  répliquer  à  une  critique  tanqidga  e’ tiroz 

bildirmoq; 2. vi qo‘pollik, dag‘allik, qo‘rslik bilan javob bermoq; qo‘pol, dag‘al, 

qo‘rs  javob  bermoq;  je  te  défends  de  répliquer!  qo‘rslik  qilma!  3.  qarshi, 

munosib, loyiq zarba bermoq;  javob qaytarmoq; il a  répliqué par un direct 

du gauche u chap qo‘li bilan to‘g‘ridan qarshi zarba berdi. 

replonger

  I.  vt  botirmoq,  tiqmoq,  solmoq,  cho‘ktirmoq,  g‘arq  qilmoq; 

replonger  qqch  dans  un  liquide  biror  narsani  suyuqlikka  qayta  botirmoq; 

replonger  un  pays  dans  l’anarchie  biror  mamlakatni  anarxiyaga  qayta 

g‘arq  qilmoq;  II.  se  replonger  vpr  qayta  botmoq,  tiqilmoq,  solinmoq,  g‘arq 

bo‘lmoq,  cho‘mmoq;  il  s’est  replongé  dans  sa  lecture  u  o‘qishiga  qayta 

g‘arq bo‘ ldi. 

répondant,  ante

 n kafil, kafil bo‘lgan kishi; servir de  répondant à qqn 

biror kishiga kafillik qilmoq; fam avoir du répondant orqasida puli bo‘lmoq. 

répondeur

  nm  javob  beruvchi  avtomat  (egasi  yo‘q  vaqtida  avtomatik 

ravishda javob beruvchi va ma’lumotni yozib oluvchi moslama). 

répondre


1

  vt  1.  (à  qqn)  biror  kishiga  javob  qaytarmoq,  javob  bermoq; 

répondez-moi  par  oui  ou  par  non  menga  ha  yoki  yo‘q  deb  javob  bering; 

répondez-moi  franchement  menga  ochiqchasiga  javob  bering;  répondre 

séchement, distraitement quruq,  parishonxotir javob  qaytarmoq; répondre 

par un  sourire  istehzoli jilmayib, javob  qaytarmoq; il  répond  à son père u 

otasiga javob qaytardi; 2. (à qqch) biror narsaga  javob bermoq; répondre à 

une question,  à une lettre savolga, xatga javob  bermoq,  javob qaytarmoq; 

répondre  à  des  objection,  à  des  attaques  e’ tirozlarga,  hujumlarga  javob 

qaytarmoq;  3.  sado  bermoq;  4.  javob  bermoq,  javob  qaytarmoq  (biror 

chaqiriqqa);  nous  avons  sonné,  personne  n’a  répondu  biz  qo‘ng‘iroqni 

chaldik,  lekin hech kim javob  bermadi; répondre au nom de  Jean Jan deb 

chaqirsa javob bermoq; 5. biror kishiga biror narsa deb javob bermoq; et que 

répondrez-vous?  xo‘p,  unga  nima  deb  javob  berasiz?  il  ne  sait  que 

répondre u nima deb javob berishini bilmaydi; répondre que, de+ inf javob 

bermoq,  demoq,  aytmoq;  je  vais  lui  répondre  que  je  ne  peux  pas  venir 

men  unga  kelolmayman  deb  aytaman;  il  m’a  répondu  de  faire  ce  que  je 

voulais u menga nima xohlasam shuni qilaverishligimni aytdi. 

répondre

2

  vt  1.  muvofiq  bo‘lmoq,  mos  kelmoq;  loyiq,  munosib  bo‘lmoq; javob  bermoq;  sa  voix  répondait  à  sa  physionomie  uning  ovozi  uning 

yuziga munosib edi; cette politique répond à un besoin bu siyosat  talabga 

mos keladi; 2. javob  bermoq,  javob qaytarmoq, javob qilmoq; répondre à la 

force par la force zo‘rlikka zo‘rlik bilan javob bermoq; répondre  à un salut 

salomga  alik  olmoq;  3.  tegishli,  yarasha  javob  qaytarmoq;  l’rganisme 

répond  aux  excitations  extérieures  organizm  tashqi  ta’sirlarga  tegishli 

javob  qaytaradi;  4.  kafil  bo‘lmoq,  kafolat  bermoq,  kafilligini  olmoq, 

javobgarlikni  o‘z  ustiga,  bo‘yniga  olmoq;  je  réponds  de  lui  men  unga  kafil 

bo‘laman;  répondre  de  l’innocence  de  qqn  biror  kishining  aybsizligiga 

kafolat  bermoq;  je  ne  réponds  pas  des  dettes  de  ma  femme  men 

xotinimning  qarzlari  uchun  javobgarlikni  o‘z  ustimga  olmayman;  5.  kafil 

bo‘lmoq, kafolat bermoq, kafilligini olmoq, ishontirmoq, javob  bermoq; je ne 

réponds  de  rien  men  hech  narsaga  kafolat  bermayman;  fam  je  vous  en 

réponds men sizning oldingizda bunga kafolat beraman; je vous réponds 

que ça ne se passera pas comme cela! men sizni ishontirib aytamanki, bu 

shunday o‘ tib ketmaydi! 

réponse

 nf 1. javob;  vous devez  me donner, faire une  réponse avant lundi  siz  menga  dushanbadan  oldin  javob  berishiningiz  kerak;  obtenir, 

recevoir  une  réponse  javob  olmoq;  notre  demande  est  resté  sans 

réponse  bizning  so‘rovimiz  javobsiz  qoldi;  réponse  affirmative,  négative 

ijobiy, salbiy javob; en réponse à votre lettre du 20 mai sizning 20 maydagi 

xatingizga javoban;  loc avoir  réponse à tout hamma narsaga javobi  tayyor 

turmoq; 2.  javob, qo‘yilgan savolga yechim; noter les réponses d’un élève 

o‘quvchining javoblarini baholamoq; 3. qarshi harakat, qarshi javob, qarshilik; 

droit  de  réponse  gazetada  javob  berish  huquqi;  4.  qarshi  javob,  qarshi 

zarba,  e’ tiroz,  qarshilik;  ce  sera  ma  réponse  à  ses  manœuvres  bu  uning 

qiliqlariga  mening  qarshi  javobim  bo‘ladi;  5.  javob  (chaqiriqqa);  j’ai  sonné, 

mais  pas  de  réponse  men  qo‘ng‘iroq  qildim,  lekin  javob  yo‘q;  6.  reaksiya, 

sezish,  ta’sirlanish  (organizmning  tashqi  ta’sirga  javobi);  réponse 

musculaire mushaklar reaksiyasi. 

report


  nm  1.  kechiktirish,  ko‘chirish,  qoldirish;  le  report  de  la  date 

d’ouverture  du  congrès  kengashning  ochilishini  boshqa  kunga  ko‘chirish; 

2. ko‘chirish, boshqa hujjatga ko‘chirib yozish, ko‘chirib olib o‘ tish. 


REPORTAGE

 

REPRÉSENTANT 

 

 494 

reportage

 nm 1. reportaj; faire un  reportage reportaj qilmoq; reportage 

télévisé  televizion reportaj; 2. reportyorlik; il a débuté dans  le reportage u 

ilk bor reportyorlik qildi. 

reporter


1

  nm  reportyor,  mahalliy  muxbir;  des  reporters  photographes 

fotoreportyorlar;  elle  est  reporter  pour  un  magazine  u  suratli  jurnal 

reportyori. 

reporter

2

 I. vt 1. qaytarib olib borib qo‘ymoq; je vais reporter la malle au grenier men  jomadonlarni omborxonaga  olib borib qo‘yaman;  2. keyinroqqa 

(boshqa  kunga)  ko‘chirmoq,  kechiktirmoq,  qoldirmoq,  surmoq;  il  a  reporté 

son voyage u sayohatini keyinroqqa  qoldirdi; la  céromonie  a été  reportée 

tantana  boshqa  kunga  qoldirildi;  3.  ko‘chirmoq,  qaratmoq,  o‘ tkazmoq; 

reporter ses  voix  sur un  autre candidat o‘z ovozlarini  boshqa kandidatga 

bermoq;  II.  se  reporter  vpr  1.  xayolga,  ko‘z  oldiga  keltirmoq,  xayoldan 

o‘tkazmoq, eslamoq; xayolan  qaytmoq; il faut se  reporter  à l’époque pour 

bien comprendre  cette œuvre bu asarni yaxshiroq  tushunish  uchun o‘sha 

davrni xayolan ko‘z oldiga keltirmoq kerak; 2. murojaat qilmoq, foydalanmoq; 

se  reporter  au  texte  d’une  loi  qarorning  matniga  murojaat  qilmoq, 

asoslanmoq, suyanmoq. 

repos


  nm  inv  1.  dam  olish,  istirohat  qilish,  orom,  hordiq;  prendre  du 

repos dam olmoq; un jour de repos dam olish kuni; maison de repos dam 

olish  uyi;  2.  mil  erkin!  garde  à  vous!…  repos!  rostlan!…  erkin!  3.  loc  en 

repos  tinchlik,  osoyishtalik,  orom;  ne  pas  pouvoir  rester  en  repos  tinch 

o‘tirolmaslik;  au  repos  dam  olayotgan,  orom  olayotgan;  animal  au  repos 

orom olayotgan  hayvon; 4.  orom,  tinim,  tinchlik; ne pas pouvoir trouver le 

repos  tinim  bilmaslik;  laisez-moi  en  repos  meni  tinch  qo‘ying;  de  tout 

repos aniq, ishonchli,  tayinli; c’est une  situation, un affaire de tout repos 

bu ishonchli sharoit, ish; ce n’est pas de tout repos bu  tayinli  narsa emas; 

5.  tinchlik, osoyishtalik,  tanaffus,  tin olish;  6.  litt  orom; le  repos de la  mort 

o‘lim oromi; le repos éternel abadiy orom. 

reposant,  ante

  adj  dam  oldiradigan,  orom  beradigan,  hordiq 

chiqaradigan; des vacances reposantes hordiq chiqaradigan ta’ tillar. 

reposé, ée

 adj 1. hordiq chiqargan, dam olgan, orom olgan,  tetiklashgan; 

visage  reposé  tetiklashgan  chehra;  2.  hormagan,  tetik;  loc  adv  à  tête 

reposée  bosh  charchamasidan,  kalla,  miya  joyidaligida;  prendre  une 

décision à tête reposée miya joyidaligida biror qaror qabul qilmoq. 

reposer


1

 I. vi 1. litt hordiq chiqarmoq, orom olmoq, dam olmoq; il ne dort 

pas, il repose  u uxlayotgani yo‘q,  u hordiq chiqaryapti; tout reposait dans 

la ville shaharda  hamma narsa oromda  edi; 2. yotmoq, orom  topmoq, dafn 

qilingan  bo‘lmoq,  ko‘milgan,  qo‘yilgan  bo‘lmoq;  ici…  repose  bu  yerda… 

yotibdi; qu’il repose en paix! qabrida tinchgina yotsin! 3. reposer sur ustida 

turmoq,  ustiga  qo‘yilgan,  o‘rnatilgan  bo‘lmoq;  la  tour  Eiffel  repose  sur 

quatre  piliers  Eyfel  minorasi  to‘rtta  ustunga  o‘rnatilgan;  cette  affirmation 

ne  repose  sur  rien  bu  ta’kidashning  hech  qanday  asosi  yo‘q;  4.  laisser 

reposer  un  liquide  suyuqlikni  tindirmoq;  laisser  reposer  la  pâte  xamirni 

tindirmoq; II. vt 1. qo‘ymoq; reposer sa tête sur un oreiller yostiqqa boshini 

qo‘ymoq;  reposer  sa  tête  sur  l’épaule  de  qqn  boshini  biror  kishining 

yelkasiga  qo‘ymoq;  2.  dam  oldirmoq,  orom  bermoq,  hordig‘ini  chiqarmoq; 

cette lumière douce repose la vue bu mayin nur ko‘zga orom beradi; III. se 

reposer  vpr  1.  dam  olmoq,  orom  olmoq,  tin  olmoq,  nafasini  rostlab  olmoq; 

laissez-moi un peu me reposer biroz nafasimni rostlab olay; 2. laisser (se) 

reposer  la  terre  yerga  dam  berib  qo‘ymoq;  3.  se  reposer  sur  qqn  biror 

kishiga  ishonmoq, suyanmoq; il  se  repose  entièrement sur  moi  u menga 

to‘la ishonadi. 

reposer


2

 vt  1.  qo‘ymoq,  qayta  joyiga  qo‘ymoq,  qayta  qo‘yib  qo‘ymoq;  il 

reposa à terre la caisse qu’il portait sur les épaules u yelkasida ko‘ tarib 

ketayotgan qutini yerga qo‘ydi; il reposa son verre bruyammant u stakanini 

taraqlatib qo‘ydi; reposez arme! qurolni tashlang! 2. qayta bermoq (savol). 

repoussant,  ante

  adj  yoqimsiz,  sovuq,  jirkanch,  iflos;  il  est  d’une 

laideur  repoussante  u  bir  yoqimsiz  xunuk  odam;  il  est  repoussant  de 

saleté  u  jirkanch  iflos;  un  personnage  laid,  malpropre  et  repoussant 

xunuk, nopok va jirkanch personaj. 

repoussé

  adj  m  zarb  qilish,  bosish,  o‘yish  usuli  bilan  tayyorlangan;  cuir 

repoussé  bosish  usuli  bilan  tayyorlangan  teri;  métal  repoussé  zarb  qilish 

usuli bilan tayyorlangan metall. 

repousser

1

 I. vt 1. itarib yubormoq, turtib yubormoq, itarib, surib qo‘ymoq, otib,  irg‘itib,  itqitib  yubormoq,  uloqtirib  tashlamoq,  chekintirmoq,  qaytarmoq, 

daf qilmoq; il l’a repoussé d’une bourrade contre le  mur u bir musht bilan 

uni  devorga  qapishtirib  qo‘ydi;  repousser  l’ennemi,  les  attaques 

dushmanni  surib  tashlamoq,  hujum larni  qaytarmoq;  2.  o‘zidan  qochirmoq, 

haydab  yubormoq,  qo‘pollik  bilan  chetlatib  qo‘ymoq;  repousser  qqn  avec 

dédain  biror  kishini  mensimasdan  qo‘pollik  bilan  chetlatib  qo‘ymoq;  3. 

chetga itarib, surib qo‘ymoq; repousser les objets qui encombrent la table 

stolning ustini  to‘ldirib  turgan narsalarni chetga surib qo‘ymoq; 4. rad qilmoq, 

qaytarmoq,  qabul  qilmaslik;  repousser  les  offres  de  qqn  biror  kishining 

taklifini  rad  qilmoq;  5.  jirkantirmoq;  6.  kechiktirmoq,  orqaroqqa,  keyinroqqa 

surmoq, qoldirmoq;  voulez-vous que nous  repoussions le rendez-vous? 

uchrashuvimizni  keyinroqqa  qoldirishimizni  xohlaysizmi?  II.  se  repousser 

vpr  itarishmoq,  turtishmoq;  les  corps  électrisés  s’attirent  ou  se 

repoussent elektrlangan jismlar bir birini tortishadi yoki bir birini itarishadi. 

repousser

2

 vi qayta o‘sib chiqmoq, qaytadan chiqmoq (barg, soqol). répréhensible

  adj  nomunosib,  nojo‘ya,  beadabona,  noloyiq,  xunuk; 

actes, conduites répréhensibles nojo‘ya ishlar, xatti-harakatlar. 

reprendre

1

 I. vt 1. qayta olmoq, qayta qo‘ lga olmoq, olmoq; reprendre sa (la)  route  qayta  yo‘lga  tushmoq;  reprendre  courage  dadil  bo‘lmoq;  loc 

reprendre  ses  esprits  o‘ziga,  hushiga  kelmoq,  es-hushini  yig‘moq; 

reprendre  son  souffle  nafasini  rostlamoq;  reprendre  haleine  bir  dam  tin 

olmoq; 2. qaytarib olmoq,  qayta qo‘lga kiritmoq, qayta  erishmoq; il a  repris 

sa liberté u  ozodligiga qayta erishdi; reprendre  ses forces kuchga kirmoq; 

3.  qaytarib  olmoq;  cet  article  ne  peut  être  ni  échangé  ni  repris  bu 

mahsulot  na  almashtirib, na qaytarib  olinmaydi; le garagiste  m’a repris  ma 

vieille  voiture  usta  mening  eski  mashinamni  sotib  oldi;  4.  biror  narsadan 

qayta,  yana  olmoq;  reprendre  d’un  plat  ovqatdan  yana  olmoq;  5.  qayta 

tutib,  ushlab  olmoq,  qayta  qo‘lga  tushirmoq;  le  prisonniet  évadé  a  été 

repris qochgan mahbus qayta qo‘lga  tushdi; loc on ne  m’y  reprendra plus 

meni  boshqa  qo‘lga  tushirisholmaydi,  aldasholmaydi;  que  je  ne  vous  y 

reprenne  pas!  ikkinchi  bor  qo‘ limga  tushmang  (po‘pisa);  6.  tutib,  ushlab 

qolmoq,  qaytalab  qolmoq;  mon  rhumatisme  m’a  repris  revmatizmim  tutib 

qoldi;  7.  qaytadan,  yangidan  boshlamoq,  yana  davom  ettirmoq,  qayta 

kirishmoq;  reprendre  un  travail,  la  lutte  ishni,  kurashni  yangidan 

boshlamoq;  reprendre  ses  études  o‘qishlarini  yana  davom  ettirmoq;  8. 

davom  etmoq,  qaytarmoq;  il  reprit  d’une  voix  sourde  u  bo‘g‘iq  ovozda 

davom etdi; reprendre un refrain en chœur naqarotni xor bo‘lib qaytarmoq; 

reprenons  l’histoire  depuis  le  début  voqeani  boshidan  qaytaraylik;  9. 

qayta  ko‘rib  chiqmoq,  qayta  tuzatib  chiqmoq,  qayta  kirishmoq  (tuzatish 

uchun);  reprendre  un  article  maqolani  qayta  ko‘rib  chiqmoq;  10.  davom 

ettirmoq,  qayta  tiklamoq,  qayta  qo‘lga  olmoq;  reprendre  un  programme 

rejani  qayta  tiklamoq; II. vi 1.  tuzalmoq, sog‘aymoq,  o‘ziga kelmoq, kuchga, 

kuch-quvvatga  kirmoq;  tiklanmoq,  o‘nglanmoq,  oyoqqa  turib  olmoq,  qaddini 

rostlamoq; le petit a bien  repris kichkintoy anchagina o‘ziga kelib qoldi; les 

affaires  reprennent  ishlar  yurishib  ketdi;  2.  qayta,  yana  boshlanmoq;  la 

pluie reprit de plus belle yomg‘ir yanayam kuchliroq yog‘a boshladi; III.  se 

reprendre vpr  1. xatoni birdan eslamoq, payqamoq, sezmoq,  birdan eslab, 

payqab,  sezib  oldini  olmoq;  elle  a  dit  une  énormité,  mais  elle  s’est  vite 

reprise u  bir bema’ni narsa dedi, lekin u  tezda xatosining oldini olib qoldi; 2. 

qayta kirishmoq,  qayta  boshlamoq; s’y reprendre  à deux fois, à plusieurs 

fois bu narsaga ikki, ko‘p bor kirishmoq. 

reprendre

2

  vt  litt  koyimoq,  urishmoq,  tanbeh  bermoq,  aybga  buyurmoq, qoralamoq,  tanqid  qilmoq;  il  s’est  souvent  fait  reprendre  u  ko‘pincha 

tanbehga  uchraydi;  reprendre  qqch  biror  narsani  qoralamoq,  ayblamoq;  il 

n’y  a  rien  à  reprendre  à  sa  conduite  uning  yurish-turishida  ayblaydigan 

narsa yo‘q; cela mérite d’être repris bu tanqidga loyiq. 

représailles

 nf, pl 1. qatag‘on, repressiya,  jazo,  jazo chorasi;  loc par, en 

représailles jazo sifatida, jazo tariqasida; 2. o‘ch. 

représentant, ante

 n 1. vakil, vakolatli  odam, deputat; la  mission d’un 

représentant  vakilning  vazifasi;  le  représentant  d’un  syndicat  kasaba 

uyushmasining  vakolatli;  2.  muxtor  vakil;  le  représentant  de  la  France 

Fransiyaning muxtor vakili; 3. kommivoyajyor, gumashta; il est représentant 

de  commerce  u  savdo  gumashtasi;  4.  namoyanda,  namuna,  nusxa;  l’un 

1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling