Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet201/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   238

maktabining eng yaxshi namoyandalaridan biri. 

représentatif, ive

 adj 1. ifodalovchi, ega bo‘lgan, kasb etuvchi; emblème 

représentatif  d’une  idée  biror  g‘oyani  ifodalovchi  nishon;  2.  vakillarga, 

vakillikka  oid;  vakillar;  assemblée  représentative  vakillar  yig‘ilishi;  le 

système  représentatif  parlament  tizimi;  3.  aks,  namoyon  etuvchi,  xos;  un 

garçon  représentatif  de  la  jeune  génération  yosh  avlodni  aks  ettiruvchi 

bola. 


représentation

  nf  1.  tasvirlash,  aks  ettirish,  ifodalash;  représentation 

réaliste,  stylisée  realistik,  uslubiy  tasvirlash;  2.  psychol  idrok,  idrok  qilish; 

tasavvur,  tushuncha;  3.  spektakl,  tomosha;  donner  des  représentations 

tomosha ko‘rsatmoq, spektakl qo‘ymoq; première  représentation après la 

répétition  générale  yakunlovchi  repetitsiyadan  so‘ng  birinchi  tomosha;  4. 

vakolat, vakillik;  allocation pour frais de  représentation vakillik xarajatlari 

uchun  ajratilgan  pul;  la  représentation  nationale  milliy  vakillik;  5. 

kommivoyojorlik,  gumashtalik;  faire  de  la  représentation  gumashtalik 

qilmoq. 


représenter

  I.  vt  1.  ifodalamoq,  bildirmoq,  ramzi,  timsoli  bo‘lmoq;  le 

glaive  représente  la  guerre  qilich  urush  ramzi;  la  monnaie  représent  la 

valeur  des  biens  pul  boylikning  qadr-qimmat  ramzidir;  2.  tasvirlamoq, 

ifodalamoq,  chizmoq;  ce  tableau  représente  des  ruines  bu  rasm 

vayronalarni tasvirlaydi; 3.  ta’riflab, chizib,  tasvirlab bermoq; représenter les 

faits dans toute leur  complexité bo‘lgan voqealarni butun murakkabligida 

tasvirlab bermoq; 4. ifodalamoq, tasavvurga keltirmoq, namoyon qilmoq, ko‘z 

oldiga  keltirmoq;  ce  que  représente  un  mot  so‘z  ifodalaydigan  narsa;  5. 

namunasi  bo‘lmoq,  tashkil  qilmoq,  eslatmoq,  ramzi  bo‘lmoq;  ce  film 

représente  un  tournant  dans  l’histoire  du  cinéma  bu  film  kinochilikdagi 

burulishning  namunasidir;  6.  ko‘rsatmoq,  qo‘ymoq,  ijro  etmoq,  o‘ynamoq; 

troupe  qui  représente  une  pièce  pyesa  ko‘rsatayotgan  truppa;  7.  litt 

o‘zining  qadr-qimmatida,  obro‘-e’tiborida  turmoq;  8.  vakili  bo‘lmoq;  il 

représente  diverses  compagnies  d’assurances  u  turli  sug‘urta 

kampaniyalarining vakili; 9.  qayta, yana ko‘rsatmoq,  tavsiya  qilmoq; le parti 

représente le  même candidat partiya o‘sha nomzodni qayta ko‘rsatyapti; II. 

se  représenter  vpr  o‘ziga  tasavvur  qilmoq,  ko‘z  oldiga  keltirmoq;  se 

représenter  à  un  examen  im tihonni  qayta  topshirmoq;  représentez-vous 

ma  surprise  mening  hayratimni  o‘zingiz  bir  tasavvur  qilib  ko‘ring;  si 

l’occasion se représente agar yana imkoniyat bo‘lib qolsa. 

répressif,  ive

  adj  qatag‘onga  oid;  repressiv,  jazo;  jazo  tariqasida, 

jazolash uchun qo‘llaniladigan. 

répression

 nm 1. qatag‘on, repressiya, jazolash,  jazo chorasini qo‘llash; 

la  répression  d’un  crime  jinoyatni  jazolash;  2.  bostirish;  police,  troupes 

chargées de la répression bostirish yuklatilgan politsiya, harbiy qism. 

réprimande

  nf  hayfsan,  tanbeh,  dakki,  koyish;  faire  une  réprimande  à 

un élève o‘quvchiga tanbeh bermoq. 

réprimander

  vt  tanbeh,  dakki  bermoq,  koyimoq,  urishmoq,  hayfsan 

bermoq; le maître le réprimanda sévèrement o‘qituvchi uni qattiq koyidi. 

réprimer

 vt 1. bo‘ysundirmoq, qo‘lga olmoq,  tiymoq,  bosmoq; jilovlamoq; 

réprimer  sa  colère,  son  envie  g‘azabini  bosmoq,  xohishini  tiymoq;  2. 

bostirmoq,  ezib  tashlamoq,  yo‘q  qilib  tashlamoq;  réprimer  des  abus 

qonunbuzarchilikni  yo‘q  qilib  tashlamoq;  la  révolte  a  été  durement 

réprimée  isyon  shafqatsizlarcha  bostirildi;  réprimer  une  insurrection 

qo‘zg‘olonni bostirmoq. 

repris


 

de

 justice

  nm inv  retsidivist,  ashaddiy  jinoyatchi;  des  repris  de 

justice ashaddiy jinoyatchilar. 

reprise


1

 nf 1. olish, qaytarib olish; 2. qaytadan qilish, qaytadan boshlash; 

la  reprise  des  hostilités  dushmanlikni  qayta  boshlash;  la  reprise  des 

cours  darslarning  qayta  boshlanishi;  reprise  d’une  pièce  de  théàtre 

spektaklning qayta qo‘yilishi; loc à deux, trois, plusieurs reprises  ikki, uch, 

ko‘p  marta,  ko‘p  bor;  3.  ajratilgan  vaqt  (raund);  combat  en  trois  reprises 

uch raundli jang; 4. qayta, yana jonlanib ketish, yurishib ketish, yuksalish; la 

reprise des affaires ishlarning yana yurishib ketishi. 

reprise

2

  nf  tikish,  tuzatish,  yamash;  faire  des  reprises  à  un  pantalon shimni tuzatish. 

repriser


  vt  tikmoq,  tuzatmoq,  yamamoq;  repriser  des  chaussettes 

paypoqni tikmoq. 

réprobateur, trice

 adj ayblovchi, qoralovchi, yomonlovchi, ta’nali; regard 

réprobateur qoralovchi qarash. 

réprobation

  nf  ayblash,  qoralash,  yomonlash,  ta’na  qilish;  encourir  la 

réprobation de ses amis do‘stlarining ta’nasiga uchramoq. 

reproche

  nm  ta’na,  gina,  malomat,  gina-qudrat,  tanbeh,  dakki,  koyish; 

faire des reproches à qqn biror kishini malomat qilmoq; il nous a adressé 

de vifs  reproches u  bizni qattiq koyidi; accabler (qqn) de reproches  biror 

kishini  ta’nalar bilan joniga  tegmoq; sans reproche benuqson,  bekam-ko‘st, 

qusursiz;  une  vie  sans  reproche  bekam-ko‘st  hayot;  le  chevalier  sans 

peur et sans reproche qo‘rquv va ta’na bilmas ritsar. 

reprocher

 vt ta’na qilmoq, yuziga solmoq, malomat qilmoq; gina qilmoq, 

o‘pkalamoq,  urishmoq,  koyimoq,  ayblamoq,  tanbeh  bermoq,  dakki  bermoq; 

on lui reproche sa désinvolture uning uyatsizligini malomat qilishadi; je ne 

vous reproche rien men sizdan  o‘pkalamayman; elle lui  reproche d’avoir 

laissé passer l’occasion u  uni paytni o‘ tkazib yuborganligini yuziga soladi; 

se  reprocher  qqch  o‘zini  ayblamoq,  o‘zini  koyimoq,  o‘zidan  o‘pkalamoq, 

o‘zini  urishmoq; il n’a  rien à  se  reprocher u o‘zini ayblaydigan  hech  narsa 

yo‘q;  je  me  reproche  d’avoir  manqué  de  courage  jur’atsizligimdan  men 

o‘zimni  o‘zim  koyiyman;  ce  que  je  reproche  à  cette  théorie,  c’est  sa 

banalité  men  bu  nazariyada  ma’qul  ko‘rmaydigan  narsa,  uning  siyqasi 

chiqqanligidir. 

reproducteur,  trice

  adj  urchituvchi,  bolalatuvchi,  ko‘paytiruvchi; 

urchitadigan,  bolalatadigan,  ko‘paytiradigan;  organes  reproducteurs 

urchitadigan, ko‘paytiradigan a’zolar. 

reproduction

  nf  1.  urchish,  bolalash,  ko‘payish;  reproduction  asexuée 

jinssiz  ko‘payish;  2.  xuddi  o‘ziday  qaytarish,  aks  ettirish,  tasvirlash, 

takrorlash;  ko‘chirish,  ko‘chirma;  la  reproduction  de  l’image,  du  son 

rasmni, ovozni xuddi o‘ziday ko‘chirish; la reproduction de documents par 

la  photocopie  kserokopiyada  hujjatlarni  ko‘chirish;  procédés  de 

reproduction  ko‘chirish  usullari;  ajoyib  ko‘chirma;  3.  qayta  bosib  chiqarish, 

qayta  nashr qilish;  nusxa ko‘chirish; la reproduction d’un article dans un 

recueil  to‘plamda  maqolani  qayta  bosib  chiqarish;  reproduction  intérdite 

qayta bosib chiqarish, nusxa ko‘chirish taqiqlanadi. 

reproduire

  I.  vt  1.  xuddi  o‘ziday,  asliday  qaytarmoq,  aks  ettirmoq, 

tasvirlamoq, qanday bo‘lsa shunday aytib bermoq; un récit qui reproduit la 

réalité  haqiqatni  aks  ettiruvchi  hikoya;  ce  porteait  ne  reproduit  pas 

l’impression que fait l’origine bu portret aslidagi taassurotni aks ettirmaydi; 

2.  qayta  bosib  chiqarmoq,  qaytadan  ko‘chirib  yozmoq,  qayta  nashr  qilmoq, 

ko‘paytirmoq;  reproduire  un  dessin,  un  texte  à  des  milliers 

d’exemplaires  rasmni,  matnni  minglab  nusxada  ko‘paytirmoq;  3.  xuddi 

o‘ziday  takrorlamoq,  bermoq;  les  objets  qui  reproduisent  un  modèle  asl 

nusxani  xuddi  o‘ziday  takrorlovchi  narsalar;  II.  se  reproduire  vpr  1. 

urchimoq,  bolalamoq,  ko‘paymoq;  les  insectes  se  reproduisent  très 

rapidement  hasharotlar  juda  tez  ko‘payadi;  2.  qayta  bo‘lmoq,  qaytarilmoq; 

veillez  à  ce  que  cala  ne  se  reproduise  plus  ehtiyot  bo‘lingki,  bu  narsa 

boshqa qaytarilmasin. 

réprouvé,  ée

  n  jamiyatdan  ajratib,  surib  qo‘yilgan,  la’natga  uchragan 

odam, yakkamohov; vivre en réprouvé yakkamohov bo‘lib yashamoq. 

réprouver

  vt  1.  yuz  o‘girmoq,  rad  qilmoq,  inkor  qilmoq,  qoralamoq; 

chetga,  oradan  surib  chiqarmoq;  ceux  que  la  société  réprouve  jamiyat 

inkor  qilgan  narsalar;  réprouver l’attitude de qqn  birovning yurish-turishini 

qoralamoq; 2. la’natlamoq. 

reps


 nm reps (pishiq chiviq gazlama). 

reptation

 nf sudralib, o‘rmalab yurish (hayvon va sudraluvchilar haqida). 

reptile


 nm 1. ilon; 2. pl sudralib, o‘rmalab yuruvchi hayvonlar; les reptiles 

actuels  sont  sont  des  représentants  d’un  groupe  d’animaux  plus 

importants  hozirgi  sudralib  yuruvchi  hayvonlar  eng  muhim  jonivorlar 

guruhining vakillaridir. 

repu,  ue

  adj  to‘q,  to‘ygan,  qorni  to‘q;  les  fauves  repus  s’endormirent 

qorni to‘ygan yovvoyi hayvonlar uxlab qolishdi. 

républicain,  aine 

I.  n  respublika  tarafdori,  respublikachi;  des 

républicains  convaincus  sodiq  respublikachilar;  II.  adj  respublikaga, 

jumhuriyatga  oid;  respublika,  jumhuriyat;  un  journal  républicain  interdit 


RÉPUBLIQUE

 

RÉSERVE 

 

 496 

dans  une  dictature  diktaturada  taqiqlangan  respublikachi  gazeta; 

constitution républicaine respublika konstitutsiyasi. 

république

  nf  respublika,  jumhuriyat;  république  socialiste  sotsialistik 

respublika;  la  République  Populaire  de  Chine  Xitoy  Xalq  Demokratik 

Respublikasi. 

répudiation

 nf xotinini haydab yuborish, taloq qilish, ajrashish. 

répudier


 vt 1. xotinini  haydab yubormoq,  taloq qilmoq, ajrashmoq;  2.  litt 

voz  kechmoq,  rad  qilmoq,  tan  olmaslik;  répudier  ses  engagements  o‘z 

majburiyatlarini tan olmaslik. 

répugnance

  nf  1.  ko‘ngli  aynish,  jirkanish;  il  a  une  véritable 

répugnance  pour  le  lait  uning  sutdan  ko‘ngli  ayniydi,  uning  sutni  ko‘rarga 

ko‘zi yo‘q; 2. nafratlanish,  jirkanish; avoir une grande répugnance pour le 

mensonge yolg‘ondan o‘ ta nafratlanmoq; 3. botinolmaslik, madori yetmaslik; 

éprouver  une  invincible  répugnance  à  faire,  à  dire  qqch  biror  narsa 

qilishga, deyishga yengib bo‘lmas darajada botinolmaslik. 

répugnant,  ante

  adj  1.  ko‘ngilni  aynitadigan,  jirkanch,  xunuk,  yoqimsiz; 

une  maison  d’une  saleté  répugnante  ko‘ngilni  aynitadigan  darajada  iflos 

uy; une laideur répugnante yoqimsiz bashara; il fait un travail  répugnant 

u  xunuk  ish  qilyapti;  2.  jirkanch,  yaramas,  razil,  qabih,  murdor,  iflos;  un 

individu répugnant jirkanch shaxs. 

répugner

 I. vi 1.  litt qarama  qarshi bo‘lmoq, zid bo‘lmoq, inkor etm oq; il 

ne  répugnait  pas  à  cette  perspective  u  bu  istiqbolga  zid  emas  edi;  2. 

jirkantirmoq,  nafratlantirmoq;  cette  nouriture  lui  répugne  bu  ovqat  uni 

jirkantiradi; ce type  me répugne! bu nusxa mening  nafratimni qo‘zg‘aydi! II. 

vt ko‘nglini aynitmoq, jirkantirmoq; la puanteur répugnait tout le monde bu 

sassiq hid hammaning ko‘nglini aynitardi. 

répulsif,  ive

  adj  ko‘ngilni  aynitadigan,  jirkachli,  yoqimsiz;  une  odeur 

répulsive badbo‘y hid. 

répulsion

  nf  jirkanish,  hazar,  nafrat;  elle  éprouve  une  répulsion 

irrésistible  à  l’égard  des,  pour  les  serpents  u  o‘zida  ilonlarga  nisbatan 

yengib bo‘lmas jirkanch his etadi. 

réputation

  nf  1.  obro‘,  e’tibor,  or-nomus;  nuire  à  la  réputation  de  qqn 

birovning  obro‘siga  tajavvuz  qilmoq;  perdre  qqn  de  réputation  birovning 

obro‘sini tushirmoq; la réputation d’une femme ayol kishining or-nomusi; 2. 

shon, shuhrat, mashhurlik, dong, nom; il doit  soutenir sa réputation u o‘z 

nomini saqlashi kerak; la réputation d’une entreprise korxonaning shuhrati; 

son  dernier  livre  consacra  sa  réputation  uning  oxirgi  kitobi  uning 

shuhratini  oshirdi;  avoir  bonne,  mauvaise  réputation  yaxshilik,  yomonlik 

bilan  dong  chiqargan  bo‘lmoq;  3.  réputation  de  nom  chiqarish,  dong 

taratish;  on  lui  fait  une  réputation  de  tricheur  uni  fribgarlikda  nom 

chiqargan deyishadi. 

réputé,  ée

  adj  obro‘-e’ tiborli,  mashhur,  taniqli,  dong  taratgan,  shuhrat 

qozongan;  un  vin  réputé  mashhur  vino;  une  ville  réputée  pour  ses 

musées muzeylari orqali shuhrat qozongan shahar. 

réputer


  vt  1.  litt  deb  hisoblamoq,  deb  qaramoq,  deb  bilmoq,  deb  tan 

olmoq; on  le répute excellent nageur  uni ajoyib suzuvchi deb  tan olishadi; 

des  terre  réputées  incultes  ekin  ekilmagan  deb  qaralgan  yerlar;  il  est 

réputé pour être intelligent uni aqlli deb hisoblashadi. 

requérir

 vt 1. litt so‘ramoq,  tilamoq,  talab qilmoq; requérir l’aide de qqn 

biror kishining yordamini so‘ramoq; 2. dr so‘ramoq; le procureur  requiert la 

peine de  mort pour l’accusé prokuror sudlanuvchiga o‘lim jazosi berilishini 

so‘radi;  3.  litt muhtoj bo‘ lmoq,  talab qilmoq; ce travail  requiert toute notre 

attention  bu  ish  bizning  bor  e’ tiborimizga  muhtoj;  la  vendange  requiert 

tous les bras uzim uzish ko‘p qo‘ lni talab qiladi. 

requête


  nf  1.  litt  talab,  talabnoma,  iltimos,  iltimosnoma,  so‘rov,  ariza; 

adresser  une  requête  à  qqn  birovga  talabnoma  yo‘llamoq;  requête  pour 

obtenir  une  faveur  hom iylik  so‘ralgan  iltimosnoma;  à,  sur  la  requête  de 

iltimosiga,  so‘roviga  binoan;  2.  dr  sud  nomiga  yozilgan  iltimosnoma,  ariza; 

requête en cassation kassatsion sud bo‘limiga berilgan ariza. 

requiem


  nm  inv  1.  rekviyem  (katoliklar  cherkovida  o‘qiladigan  motam  

ibodati); 2. mus rekviyem, motam kuyi; les  requiem de Mozart M otsartning 

motam kuyi. 

requin


  nm  1.  nahang,  akula;  le  requin  blanc  est  dangereux  pour 

l’homme  oq  akula  inson  uchun  xavfli;  2.  ochko‘z,  beshafqat,  yovuz  odam; 

ajdaho, ajdar; les requins de la finance moliya nahanglari. 

requinquer

 I. vt fam kuch bag‘ishlamoq, kuchga kiritmoq; ces vitamines 

vont te requinquer bu vitaminlar seni kuchga kiritadi; II. se requinquer vpr 

kuchga kirib qolmoq, o‘ziga kelib qolmoq, yaxshi bo‘lib qolmoq. 

requis,  ise

  I.  adj  so‘ralgan,  talab  qilingan;  satisfaire  conditions 

requises  so‘ralgan  shartlarni  qondirmoq;  avoir  tout  juste  l’âge  requis 

aynan  talab  qilingan  yoshda  bo‘lmoq;  II.  nm  majburiy  mehnatga  tortilgan 

odam. 


réquisition

 nm rekvizitsiya (biror ijtimoiy sabab yuzasidan hokimiyatning 

biror kishini yoki mol-mulkni o‘z ixtiyoriga olib qo‘yishi); en temps de guerre, 

l’état peut faire  la réquisition de véhicules  urush vaqtida  davlat  transport 

vositalarini rekvizitsiya qilishi mumkin. 

réquisitionner

  vt  1.  rekvizitsiya  qilmoq,  olib  qo‘ymoq  (rekvizitsiya  yo‘li 

bilan o‘z ixtiyoriga olmoq); les autorités ont réquisitionné des locaux pour 

les  réfugiés ma’murlar yashash  joylarini qochqinlar uchun  olib qo‘yishdi; 2. 

safarbar etmoq, otlantirmoq, chorlamoq; ishga solmoq, jalb qilmoq. 

réquisitoire

  nm  1.  suddagi  ayblov  nutqi,  ayblov;  le  procureur  a 

prononcé  un  violent  réquisitoire  prokuror  og‘ir  ayblov  nutqi  so‘zladi;  2. 

qoralovchi  aybnoma;  un  réquisitoire  contre  le  racisme,  la  violence 

irqchilikka, zo‘ravonlikka qarshi qoralovchi aybnoma. 

rescapé,  ée

  n  1.  tirik  qolgan,  sog‘  qolgan,  omon  qolgan;  les  rescapés 

d’un naufrage kema halokatidan omon qolganlar; 2. eson-omon, sog‘-omon 

yetib  kelgan  kishi  (uzoq  va  og‘ir  sport  musobaqasidan);  les  rescapés  du 

Tour de France Tur de Fransning  oxirgi marrasiga eson-omon yetib kelgan 

sportchilar. 

rescousse

 loc adv venir à la rescousse yordamga, madadga kelmoq; il 

appela son grand frère à la rescousse u akasini yordamga chaqirdi. 

réseau

  nm  1.  to‘r;  réseau  de  veines  apparentes  sous  la  peau  teri ostidan  ko‘rinib  turgan  vena  tomirlirining  tizimi;  2.  yo‘l,  aloqa  tizimi;  tarmoq, 

shoxobcha;  un  réseau  ferroviaire,  routier  temir  yo‘l,  yo‘l  tarmog‘i, 

shoxobchasi; le réseau téléphonique telefon tarmog‘i, shoxobchasi; 3. biror 

tashkilotning  o‘zaro  bog‘langan  qismlari;  tarmoq,  shoxobcha;  réseau 

commercial  savdo  tarmog‘i,  savdo  shoxobchalari;  réseau  de  télévision 

televizor  tarmog‘i;  organiser  un  réseau  d’espionnage,  de  résistance 

ayg‘oqchilik, qarshilik ko‘rsatish shoxobchalarini tuzmoq; 4. kompyuter  tizimi, 

tarmog‘i; accès à un  réseau kompyuter  tarmog‘iga kirish,  ulanish; 5.  litt bir-

biriga  chirmashib,  bog‘lanib  ketgan  narsa;  to‘r;  un  réseau  d’habitudes  bir-

biriga chirmashib ketgan urf-odatlar. 

résection

  nf  méd  rezeksiya  (biror  a’zoni  yoki  uning  bir  qismini  kesib 

tashlash); la résection de portion du côlon yo‘g‘on ichakning ko‘richakdan 

to‘g‘ri ichakkacha bo‘lgan qismidan bir bo‘lagini kesib tashlash. 

réséda

 nm sayoqgul, oromgul, qalampirgul. réservation

 nf oldindan band qilib, bronlab qo‘yish. 

réserve

1

  nf  1.  o‘zini  tiyish,  ehtiyotkorlik,  ehtiyotkorlik  bilan  ish  tutish;  les scientifiques  ont  fait  de  sérieuses  réserves  sur  cette  prétendue 

découverte  olimlar  bu  soxta  kashfiyotga  katta  ehtiyotkorlik  bilan  qarashdi; 

loc  sous  toutes  réserves  to‘g‘riligiga  kafolat  bermay;  nouvelle  donnée 

sous  toutes  réserves  to‘g‘riligiga  kafolat  berilmay  aytilgan  yangilik;  sous 

réserve  de  bir  sharti  bilan;  j’accepte  sous  réserve  de  vérification  men 

tekshirib  ko‘rish  sharti  bilan  rozi  bo‘laman;  loc  adv  sans  réserve  so‘zsiz, 

e’tirozsiz,  shart  qo‘ymasdan;  il  lui  est  dévoué  sans  réserve  u  o‘zini  unga 

so‘zsiz  bag‘ishlagan;  3.  qo‘r,  ehtiyot,  zaxira,  rezerv;  to‘plab,  yig‘ib  qo‘ygan 

narsa;  avoir  des  réserves  de  vivres,  d’argent  yig‘ib  qo‘ygan  oziq-ovqat, 

puli  bo‘lmoq;  les  réserves  de  graisse  de  l’organisme  organizmning  yog‘ 

zaxirasi;  les  réserves  mondiales  de  pétrole  neftning  dunyo  zaxirasi;  loc 

mettre,  tenir  qqch  en  réserve  biror  narsani  ehtiyot  uchun  olib  qo‘ymoq, 

ushlab  turmoq;  de  réserve  g‘am lab  qo‘yilgan,  ehtiyotdan  olib  qo‘yilgan; 

vivres  de  réserve  g‘amlab  qo‘yilgan  oziq-ovqatlar;  4.  pl  zaxiradagi  harbiy 

qo‘shinlar;  sing  zaxiradagi  askar,  zobit;  5.  qo‘riqxona;  réserve  zoologique 

hayvonlar  qo‘riqxonasi;  6.  rezervatsiya  (Shimoliy  Amerikada);  visiter  une 

réserve indienne qizil tanlilar rezervatsiyasini borib ko‘rmoq. 


RÉSERVE

 

RÉSORBER 

 

 497 

réserve


2

  nf  o‘zini  tuta  bilish,  vazminlik,  og‘irlik,  sipolik,  bosiqlik, 

ehtiyotkorlik;  loc  se  tenir  sur  la  réserve  o‘zini  tutib  turmoq;  sa  conduite 

manque de réserve uning yurish-turishida sipolik yo‘q. 

réservé,  ée

  adj  1.  mo‘ljallangan,  ajratilgan,  atalgan,  belgilangan;  rue 

réservée  aux  piétons  piyodalarga  mo‘ljallangan  yo‘l;  2.  olib,  band  qilib 

qo‘yilgan; avoir une place  réservée dans le train, une table  réservée au 

restaurant  poyezdda  band  qilingan  bir  o‘rni,  restoranda  band  qilingan  bir 

stoli bo‘lmoq; 3. o‘zini tuta biladigan, vazmin, og‘ir, sipo, bosiq, ehtiyotkor; un 

homme réservé og‘ir-bosiq odam; il est très réservé dans ses jugement u 

o‘zining mulohazalarida juda vazmin. 

réserver

  I.  vt  1.  band  qilib,  olib,  atab  qo‘ymoq  (biror  kishi  uchun,  biror 

kishiga);  on  vous  a  réservé  ce  bureau  bu  yozuv  stolini  siz  uchun  olib 

qo‘yishdi;  2.  olib  qo‘ymoq,  saqlab  qo‘ymoq,  asrab,  g‘amlab,  ehtiyot  qilib 

qo‘ymoq  (zaxiraga,  keyinroq  foydalanish,  ishlatish  uchun);  réserver  le 

meilleur  pour  la  fin  eng  yaxshisini  oxiriga  olib  qo‘ymoq;  réserver  son 

jugement  o‘zining  fikr-mulohazalarini asrab qo‘ymoq; 3.  band  qilib, egallab, 

bron  qilib qo‘ymoq; il est prudent de  réserver ses places dans le train u 

poyezdda  joy  egallab  qo‘yishda  ehtiyotkor;  avez-vous  pensé  à  réserver 

une table au restaurant? restoranda stol band qilib qo‘yishni o‘yladingizmi? 

4.  atab,  tayyorlab  qo‘ymoq;  le  sort,  l’accueil  qui  nous  est  réservé  bizga 

tayyorlab  qo‘yilgan  taqdir,  kutib  olish;  cette  soirée  me  réservait  bien  des 

surprises  bu  kecha  menga  ajoyib  kutilmagan  sovg‘alar  tayyorlab  qo‘ygan 

ekan; II. se réserver vpr 1. kutib turmoq, saqlanib turmoq, o‘zini tiyib turmoq; 

je  préfère  me  réserver  pour  une  meilleure  occasion  ma’qulroq  payt 

kelguncha men  o‘zimni  tiyib  turaman; 2. o‘zida qoldirmoq, o‘zida saqlamoq; 

je  me  réserve  le  droit  de  refuser  rad  qilish  huquqini  men  o‘zimda 

qoldiraman;  se  réserver  de  +inf  biror  narsa  qilish  huquqini,  imkoniyatini 

o‘zida  qoldirmoq;  il  se  réserve  de  prendre  les  dispositions  qui 

s’imposent kerakli choralarni ko‘rish huquqini u o‘zida qoldiradi. 

réserviste

  nm  rezervist  (zaxiradagi  harbiy  xizmatchi);  rappel  de 

réservistes zaxiradagilarni harbiy xizmatga chaqirish. 

réservoir

  nm  1.  suv  ombori,  hovuz;  2.  rezervuar,  bak  (suyuqlik 

saqlanadigan  idish);  réservoir  d’eau  suv  rezervuari,  sisternasi;  réservoir 

d’essence  benzin  baki;  3.  manba,  xazina;  ce  pays  est  un  inépuisable 

réservoir d’hommes bu mamlakat bitmas-tuganmas odamlar xazinasi. 

résidence

 nf 1. manzilgoh, qarorgoh, manzil, o‘rnashgan,  turgan, doimiy 

yashash  joyi,  makon;  changer  de  résidence  yashash  joyini  o‘zgartirmoq; 

résidence  principale  asosiy  yashash  joyi;  résidence  secondaire  qishloq 

hovli; 2. rezidensiya, saroy, qarorgoh; une sontueuse résidence hashamatli 

saroy;  3.  dr  majburiy  yashash  joyi,  badarg‘a  qilingan  joy;  être  assigné  à 

résidence nazorat ostida badarg‘ada yashashga majbur qilingan bo‘lmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling