Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet202/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   238

résident,  ente

  n  1.  bir  davlatning  chet  elda  yashaydigan  fuqarosi;  les 

résidents  espagnols en France Fransiyada yashovchi Ispaniya  fuqoralari; 

2.  biror  joyda  doimiy  yashovchi  odam;  les  résidents  d’une  cité 

universitaire universitet shaharchasida doimiy yashovchilar. 

résidentiel, elle

 adj yashash uchun  belgilangan, mo‘ljallangan;  odamlar 

yashaydigan, turar joy; immeubles, quartiers résidentiels turar joy binolari, 

mavzelari. 

résider

  vi  1.  biror  joyda  yashamoq,  biror  joyga  o‘rnashib  qolmoq;  biror joyga manzil, makon, qarorgoh qurmoq; il réside actuellement en province 

u  hozirda  qishloqda  yashaydi;  2.  iborat  bo‘lmoq,  tarkib  topmoq,  o‘z  ichiga 

olmoq; la difficulté réside en ceci ishkallik mana shunda. 

résidu


  nm  chiqit,  chiqindi,  tashlandiq,  axlat;  le  goudron  est  un  des 

résidus  de  la  distillation  du  pétrole  gudron  neftni  qayta  ishlagandan 

qolgan chiqit. 

résignation

  nf  taqdirga  tan  berish,  royishlik,  itoatkorlik,  nolimaslik, 

zorlanmaslik;  tous  supporter  avec  résignation  hamma  narsaga  taqdirga 

tan berib chidamoq. 

résigné,  ée

  adj  taqdirga  tan  bergan,  itoatkor,  nolimaydigan, 

zorlanmaydigan; il est résigné u taqdirga tan bergan. 

résigner

1

 (se)

 vpr (à) ko‘nmoq, ko‘nikmoq, o‘rganib qolmoq; je ne peux 

me  résigner  à  son  départ  men  uning  jo‘nab  ketishiga  ko‘nikolmayapman; 

taqdirga  tan  bermoq;  il  faut  se  résigner,  c’est  la  vie!  taqdirga  tan  berish 

kerak, bu hayot! 

résigner


2

 vt litt tark etmoq, voz kechmoq, bermoq. 

résiliation

  nf  bekor  qilish,  buzish,  uzish;  la  résiliation  d’un  contrat 

bitimni bekor qilish. 

résilier


  vt  bekor  qilmoq,  buzmoq,  uzmoq;  résilier  un  bail,  un  marché 

ijara, savdo bitimini bekor qilmoq. 

résine

 nf 1. smola, yelim (ba’zi o‘simliklarning oqib chiqib qotib qoladigan shirasi);  résine  du  pin  qarag‘ay  yelimi;  2.  plastmassa;  sun’iy  plastmassa 

tish. 


résineux,  euse

  I.  adj  1.  yelim li,  smolali;  arbres,  bois  résineux  yelimli 

daraxtlar,  yog‘ochlar;  2.  yelim,  smolaga  taalluqli;  smola,  yelim;  odeur 

résineuse yelim hidi; II. nm pl yelimli o‘simliklar; les pins sont des résineux 

qarag‘aylar yelimli o‘simliklardir. 

résistance

  nf  1.  phys  qarshilik;  résistance  d’un  corps  au  choc  biror 

jismning  urilishdagi  qarshiligi;  la  résistance  de  l’air  havo  qarshiligi; 

résistance  mécanique  mexanik  qarshilik;  résistance  des  matériaux 

materiallar  qarshiligi;  2.  qarshilik  ko‘rsata  olish,  chidash,  bardosh  berish 

qobiliyati, chidamlilik, bardoshlilik;  manquer de résistance, n’avoir aucune 

résistance chidamlilik, bardoshlilikning yetishmasligi, butunlay bo‘lmasligi; la 

résistance au froid, à la chaleur des espèces animales hayvon turlarining 

sovuqqa, isiqqa chidamliligi, bardoshliligi; 3. qarshilik qilish, ko‘rsatish; to‘siq; 

la  résistance  à  l’oppression  zulmga  qarshilik  ko‘rsatish;  il  n’opposa 

aucune  résistence  u hech  qanday qarshilik ko‘rsatmadi;  se heurter  à une 

forte  résistance  kuchli  to‘siqqa  uchramoq;  4.  qarshilik  ko‘rsatish;  la 

Résistance  qarshilik  ko‘rsatish  harakati  (Ikkinchi  jahon  urushi  vaqtida 

Fransiyada fashistlar bosqinchiligi davrida). 

résistant,  ante

  I.  adj  1.  qarshilik  ko‘rsata  oladigan,  chidamli,  bardoshli; 

juda  chidamli,  pishiq;  2.  chidamli,  baquvvat;  u  juda  chidamli;  II.  n  qarshilik 

ko‘rsatish harakatining a’zosi. 

résister


  vi  1.  chidamoq,  bardosh,  dosh  bermoq,  buzilmasdan  butun 

turmoq;  quelques  arbres  ont  résisté  à  la  tempête  bir  necha  daraxtlar 

bo‘ronga  bardosh  berdi;  des  couleurs  qui  résistent  au  lavage  yuvganda 

ketmaydigan ranglar; 2. chidamoq, bo‘sh kelmaslik, dosh bermoq; résister à 

la fatigue, à la  maladie charchoqqa, kasallikka chidamoq;  elle a résisté à 

ce  malheur  u  bu  baxtsizlikka  chidadi;  3.  qarshilik  ko‘rsatmoq,  qarshi 

chiqmoq,  o‘zini  himoya  qilmoq;  il  résista  aux  agents  qui  tentaient  de 

l’empoigner  u  uni  tutib  olishga  uringan  agentlarga  qarshilik  ko‘rsatdi; 

résister  à  des  assauts  répétés  qayta-qayta  qilingan  shiddatli  hujumlarga 

bardosh bermoq; 4. qarshi kurashmoq, qarshilik qilmoq, rad qilmoq; résister 

à  l’oppression  zulmga  qarshi  kurashmoq;  personne  n’ose  lui  résister 

hech kim  unga qarshilik  qilishga jur’at etolmaydi;  5. biror  narsa  oldida o‘zini 

tutib,  tiyib, bosib, qo‘lga olib  turolmoq; je n’ai pas pu  résister  à l’envie de 

venir men o‘zimni kelish xohishi oldida tiyib turolmadim. 

résolu,  ue

  adj  qat’ iy,  keskin,  ikkilanmaydigan;  le  directeur  est  un 

homme résolu direktor qat’iy odam. 

résolument

  adv  qat’iylik,  dadillik,  keskinlik  bilan;  ikkilanmay;  s’opposer 

résolument à une décision biror qarorga qat’iylik bilan qarshilik qilmoq. 

résolution

1

  nf  1.  xulosa,  fikr,  qaror,  to‘xtam;  prendre  la  résolution  de biror  qaror  qabul  qilmoq;  bonne  résolution  yaxshi  xulosa;  ma  résolution 

est  prise  men  bir  to‘xtamga  keldim;  2.  qaror,  qat’iyat,  keskinlik;  elle  resta 

imbranlable  dans  sa  résolution  u  o‘z  qarorida  qat’iy  qoldi;  3.  yechim, 

yechilish, javob; la résolution d’une équation tenglamaning yechim i. 

résolution

2

  nf  boshqa  narsaga  aylanish,  o‘zgarish;  résolution  de  l’eau en vapeur suvning bug‘ga aylanishi. 

résonance

  nf  1.  jarang,  aks  sado,  yaxshi  eshitilishlik,  jaranglash;  la 

résonance d’une voûte gumbazning  jaranglashi; 2.  litt aks sado,  taassurot, 

ta’sir;  ce  thème  éveillait  en  moi  des  résonances  profondes  bu  mavzu 

menda chuqur taassurot uyg‘otardi. 

résonner

 nf 1. aks sado bermoq, jaranglamoq; la rue  résonnait de  cris 

d’enfants  ko‘chadan  bolalar  qichqirig‘i  eshitilib  turardi;  2.  yangramoq, 

jaranglamoq,  eshitilmoq,  kelmoq;  cloche  qui  résonne  jaranglayotgan 

ko‘ng‘iroq;  des  pas  résonnaient  sur  la  chaussée  ko‘chadan  oyoq  tovushi 

kelar edi. 

résorber

  I.  vt  1.  méd  so‘riltirib  yubormoq;  2.  yo‘q  qilib  yubormoq, 

yeyishtirib  yubormoq;  résorber  un  déficit  kamomadni  to‘ldirmoq;  II.  se 


RÉSORPTION

 

RESSEMBLER 

 

 498 

résorber vpr 1. so‘rilib ketmoq; hématome qui se résorbe lentement sekin 

asta  so‘rilib  ketadigan  g‘urra;  2.  yeyishib  ketmoq,  kirishib  ketmoq;  les 

excédents se sont résorbés ortiqchalari yeyishib ketdi. 

résorption

 nf 1. so‘rilib ketish,  qaytish; résorption d’un  abcès yaraning 

so‘rilib  ketishi;  2.  tugatish,  bartaraf  qilish,  yo‘qotish;  la  résorption  du 

chômage ishsizlikni tugatish. 

résoudre

1

 I. vt 1. yechmoq, hisoblab chiqarmoq, hal qilmoq; résoudre un problème,  une  équation,  une  énigme  masalani,  tenglamani,  jumboqni 

yechmoq;  résoudre  une  difficulté  qiyinchilikni  hal  qilmoq;  2.  undamoq, 

majbur  qilmoq,  ko‘ndirmoq;  être  résolu(e)  à  rozi  bo‘ lmoq,  ko‘nmoq,  qaror 

qilmoq,  tayyor  bo‘lmoq;  il  est  résolu  à  partir  u  ketishga  qaror  qildi;  il  est 

résolu  à  tout  u  hamma  narsaga  tayyor;  3.  ahd  qilmoq,  bel  bog‘lamoq;  je 

fais ce que j’ai résolu men  ahd  qilgan narsamni  bajaraman; j’ai  résolu de 

voyager men sayohatga bel  bog‘ladim; II. se résoudre vpr (à) jur’at etm oq, 

botinmoq,  qaror qilmoq; il ne peut pas se  résoudre  à y renoncer buni rad 

qilishga u jur’at etolmaydi. 

résoudre


2

  vt  aylanmoq;  bo‘linib,  parchalanib  ketmoq;  brouillard  qui  se 

résout en pluie yomg‘irga aylanadigan tuman. 

respect


  nm  1.  hurmat  izzat,  izzat-ikrom,  ehtirom;  inspirer  le  respect 

izzat-ikromda  bo‘lmoq;  témoigner  du  respect  à  qqn  biror  kishiga  o‘z 

ehtiromini bildirmoq; j’ai beaucoup de respect pour  lui men  uni juda izzat 

qilaman;  manquer  de  respect  à,  envers,  à  l’égard  de  qqn  biror  kishiga 

nisbatan  hurmatsizlik  qilmoq;  le  respect  de  soi-même  o‘z  hurmatini  bilish; 

marques  de  respect  hurmat  belgisi;  loc  sauf  votre  respect,  sauf  le 

respect  que  je  vous  dois  hurmatsizlik  deb  hisoblamasangiz,  aybga 

buyurmasangiz  aytsam;  2.  izzat,  izzat-ikrom,  ehtirom;  le  respect  pour  les 

morts, dû aux morts o‘ lganlarga nisbatan izzat-ikrom, ehtirom; 3. pl hurmat, 

hurmat-ehtirom  (odob  yuzasidan);  présenter  ses  respects  à  qqn  biror 

kishiga  o‘z  hurmat-ehtiromini  bildirmoq;  4.  hurmat  qilish,  amal  qilish;  le 

respect  de  la  parole  donnée  bergan  so‘ziga  amal  qilish;  vieilli  respect 

humain  odam larning nazari, yuz-xotirchilik,  andisha, rioya; 6. tenir qqn en 

respect  biror  kishini  o‘ziga  nisbatan  hurmattda  tutib  turish  (kuch,  qo‘rqitish 

yo‘li bilan). 

respectable

 adj 1. hurmatga, ehtiromga, izzat-ikromga loyiq; un homme 

respectable  hurmat-ehtiromga  loyiq  odam;  2.  ulkan,  katta,  ko‘p,  talay, 

ancha-muncha (miqdor); une somme respectable katta mablag‘. 

respecter

 I. vt 1.  hurmat,  ehtirom,  izzat qilmoq, ko‘rsatmoq, e’zozlamoq; 

respecter ses parents ota-onasini hurmat qilmoq; un chef qui sait se faire 

respecter  o‘zini  hurmat  qildirishni  biladigan  boshliq;  respecter  certaines 

valeurs ayrim xususiyatlarni e’zozlamoq; 2. hurmat, amal qilmoq; respecter 

le  sommeil  de  ses  voisins  qo‘shnilarining  uyqusini  buzmaslik;  II.  se 

respecter  vpr  o‘z  hurmatini  bilmoq;  fam  qui  se  respecte  o‘z  hurmatini 

biladigan. 

respectif,  ive

  adj  o‘zaro,  ikki  taraflama,  ikki  o‘rtada  bo‘lgan,  har  ikki 

tomonga  tegishli;  les  droits  respectifs  des  époux  er-xotinning  o‘zaro 

huquqlari; la position  respective des astres osmon yoritgichlarining o‘zaro 

joylashishi. 

respectueux, euse

 adj 1. hurmat,  izzat qiladigan, siylaydigan; odobli; ils 

sont  respectueux  envers  leurs  parents  ular  ota-onalarini  izzat-hurmat 

qiladilar;  2.  odob,  hurmat  yoki  ehtiromni  ifoydalaydigan;  ehtiromli;  veuillez 

agréer  mes  sentiments  respectueux  mening  chuqur  hurmat-ehtiromimni 

qabul qilgaysiz. 

respiration

 nf 1. nafas olish, nafas, dam; respiration difficile qiyin nafas 

olish; retenir sa respiration nafasini  tutib  turmoq;  2. respiration artificielle 

sun’iy nafas olish; respiration pulmonaire o‘pka orqali nafas olish. 

respiratoire

  adj  nafas  olishga  oid,  nafas;  appareil  respiratoire  nafas 

olish a’zolari; les voies respiratoires nafas yo‘ llari. 

respirer


 I. vi 1. nafas olmoq; respirer par le nez par la bouche burnidan, 

og‘zidan nafas olmoq; respirer avec difficulté qiyinchilik bilan nafas olmoq; 

les  plantes  respirent  o‘simliklar  nafas  oladi;  2.  bir  oz  tin  olmoq,  nafasni 

rostlamoq;  laissez-moi  respirer!  ouf!  on  respire!  meni  nafasimni  rostlab 

olgani  qo‘ying!  uf!  bir  oz  tin  oldima!  II.  vt  1.  ichiga  tortmoq,  simirmoq, 

hidlamoq;  on  lui  fit  respirer  de  l’éther  unga  efir  hidlatishdi;  respirer 

profondement chuqur nafas olmoq; 2.  ifodalamoq; il respire la santé uning 

yuzlaridan  qon  tomadi;  son  visage  respire  d’intelligence  uning  yuzidan 

donolik yog‘ilib, balqib turadi. 

resplendir

 vi yaraqlamoq, charaqlamoq, porlamoq, yorqin  nur sochmoq, 

barq urib turmoq, balqmoq. 

resplendissant, ante

 adj yorqin nur sochayotgan, porlagan, yaraqlagan, 

charaqlagan,  balqigan;  église  resplendissante  d’or  oltindan  yaraqlagan 

cherkov;  visage  resplendissant  de  bonheur  baxtdan  yal-yal  yonayotgan 

yuz; vous avez une mine resplendissante yuzingizdan salomatlik barq urib 

turibdi. 

responsabilité

  nf  1.  javobgarlik,  mas’uliyat;  la  responsabilité  de 

l’employeur  dans  les  accidents  du  travail  ish  beruvchining  ish  vaqtidagi 

baxtsiz  hodisalar  uchun  javobgarligi;  2.  javobgar  bo‘ lish,  oqibatini  o‘z 

zimmasiga olish;  accepter, assumer une responsabilité  javobgar bo‘lmoq; 

prendre  la  responsabilité  de  qqch  biror  narsaning  javobgarligini  o‘z 

zimmasiga olmoq; décliner toute responsabilité har qanday javobgarlikdan 

voz  kechmoq;  3.  mas’uliyat;  le  premier  ministre  a  engagé  la 

responsabilité  du  gouvernement  bosh  vazir  hokimiyat  mas’uliyatini  o‘z 

zimmasiga oldi. 

responsable

  adj  1.  javobgar,  mas’ul;  vakolatli;  les  experts  jugeront  si 

l’accusé  est  responsable  ayblanuvchining  vakolatli  yoki  vakolatsizligini 

ekspertlar  hal  qiladi;  être  responsable  de  qqn  biror  kishi  uchun  javobgar 

bo‘lmoq;  rendre  qqn  responsable  de  qqch  biror  kishini  biror  narsaga 

mas’ul qilib tayinlamoq; qui est responsable de cette plésanterie? bu hazil 

kimdan  chiqdi?  le  gouvernement  est  responsable  devant  le  parlement, 

en  France  Fransiyada  hukumat  parlament  oldida  javobgar;  2.  asosli, 

mas’uliyatli,  jiddiy,  o‘ylab  qilingan;  soyez  responsable  mas’uliyatli  bo‘ling; 

attitude responsable jiddiy munosabat. 

resquiller

  I.  vi  transportda  chiptasiz  ketmoq;  tomoshalarga  chiptasiz 

kirmoq;  II.  vt  egallab,  o‘ziniki  qilib  olmoq;  il  a  resquillé  sa  place  u  uning 

joyini egallab oldi. 

ressaisir

 

(se)  vpr  o‘zini  qo‘lga  olmoq,  o‘zini  bosib  olmoq,  o‘zini  tutib 

olmoq, es-hushini yig‘ib  olmoq, o‘ziga kelmoq; un instant  affolé, il n’a pas 

tardé à se ressaisir bir dam o‘zini yo‘qotib qo‘ygandan so‘ng, u darhol o‘zini 

qo‘lga oldi; le boxeur s’est ressaisi au quatrième round  bokschi  to‘rtinchi 

raundda o‘zini tutib oldi. 

ressasser

  vt  1.  bir  narsani  qaytaravermoq,  bir  narsani  ta’kidlayvermoq, 

eski  narsani  chaynayvermoq;  il  ressasse  ses  difficultés,  ses 

mécontentement u o‘zining muammolarini,  noroziligini qaytaraveradi; 2.  bir 

narsani  qaytaraverib,  gapiraverib  hammani  zeriktirmoq;  ressasser  les 

mêmes plaisanteries bir xil hazilni qaytaraverib hammani zeriktirmoq. 

ressaut


  nm  bo‘rtiq,  bo‘rtib  chiqqan  joy  (imoratning  peshtoqida  yoki  tekis 

joyda). 


ressemblance

  nf  o‘xshashlik,  bir  xillik;  la  ressemblance  de  deux 

objets,  entre  deux  objets,  d’un  objet  avec  un  autre  ikki  narsaning  bir 

xilligi,  ikki  narsa  o‘rtasidagi  o‘xshashlik,  bir  narsaning  ikkinchisiga 

o‘xshashligi; ils ont des ressemblances ularning  o‘xshashliklari bor; il y a 

une  ressemblance  frappante  entre  la  mère  et  la  fille  ona  bilan  qizning 

o‘rtasida  hayratlanarli  o‘xshashlik  bor;  ce  portraitiste  cherche  la 

ressemblance bu rassom o‘xshashlik qidiryapti. 

ressemblant,  ante

  adj  o‘xshash,  o‘xshagan,  bir  xil,  bir  xildagi;  un 

portrait très ressemblant juda o‘xshagan portret. 

ressembler

  I.  vi  1.  o‘xshamoq;  un  enfant  qui  ressemble  à  sa  mère 

onasiga o‘xshaydigan bola;  fam dis-moi à quoi il  ressemble aytchi, uning 

aft-basharasi  qanaqa;  elle  resemble  plus  à  son  père  qu’à  sa  mère  u 

onasidan  ko‘ra  ko‘proq  otasiga  o‘xshaydi;  prov  qui  se  ressemble 

s’assemble  o‘xshatmasdan  uchratmas,  ko‘r  ko‘rni  qorong‘ida  topibdi;  2. 

o‘xshamoq,  o‘xshab  ketmoq,  bir  xil  bo‘lmoq;  une  roche  blanche  qui 

ressemble  à  du  marbre  marmarga  o‘xshab  ketadigan  oq  xarsang;  votre 

question  ressemble  étrangement  à  un  défi  sizning  savolingiz  g‘alati,  u 

chaqiriqqa  o‘xshab  ketadi;  loc  cela  ne  ressemble  à  rien  buning  o‘xshashi 

yo‘q; II. se ressembler vpr bir biriga o‘xshamoq; ils se ressemblent ular bir 

biriga  o‘xshashadi;  loc  se  ressembler  comme  deux  gouttes  d’eau  bir 

biriga  ikki  tomchi  suvday  o‘xshamoq;  ce  portrait  lui  ressemble  bu  portret 

unga  o‘xshaydi;  cela  lui  ressemble  tout  à  fait  bu  unga  quyib  qo‘yganday 

o‘xshaydi; cela ne lui ressemble pas bu unga o‘xshamaydi. RESSENTIMENT

 

RESTER 

 

 499 

ressentiment

  nm  kek,  adovat,  gina  saqlash,  xusumat;  il  garde  un 

profond  ressentiment  des  torts  qu’on  lui  a  faits  unga  qilingan 

adolatsizlikka u chuqur adovat saqlab yuribdi. 

ressentir

 I. vt 1. litt his qilmoq, boshdan kechirmoq, totmoq, tatib ko‘rmoq, 

chekmoq,  tortmoq; ressentir une injure, une privation haqorat, muhtojlikni 

tatib ko‘rmoq;  ressentir de la  sympathie, de  la  colère pour,  à l’égard de 

qqn  biror  kishiga  nisbatan  mayli  bo‘lmoq,  g‘azablanmoq;  2.  his  qilmoq, 

sezmoq; ressentir la faim ochlikni his qilmoq; II. se ressentir vpr sezilmoq, 

bilinmoq; sezilib, bilinib  turmoq;  son travail se ressent de son humeur  ishi 

uning  kayfiyatidan  darak  berib  turibdi;  se  ressentir  d’une  chute,  d’une 

opération  yiqilganligi,  opperatsiya  qilinganligining  asorati  sezilib  turibdi;  le 

pays se ressent de la crise mamlakatda inqirozning asorati sezilib turibdi. 

resserre


 nf omborcha, kichkina omborxona. 

resserrement

 nm mustahkamlash, mahkamlash. 

resserrer

  I.  vt  1.  qisqartirmoq,  toraytirmoq,  kichraytirmoq,  cheklamoq; 

lotion  astrigente  qui  resserre  les  pores  teri  teshikchalarini  toraytiradigan 

yuvuvchi  losyon;  2.  siqmoq,  mahkamlamoq,  mustahkamlamoq  qotirmoq; 

resserrer  un  nœud,  un  boulon  tugunni,  boltni  qotirmoq;  ce  malheur  a 

resserré  leurs liens  bu  baxtsizlik ularning aloqalarini mustahkamladi; II.  se 

resserrer  vpr  qisilmoq,  siqilmoq,  jipslashmoq;  l’étau  se  resserre  iskanja 

siqildi; leurs relations se sont resserrées ularning aloqalari jipslashdi. 

resservir

  I.  vt  qaytadan  tortmoq,  qaytadan  bermoq  (ovqat);  II.  vi  qayta 

xizmat  qilmoq,  qayta  ishga  yaramoq;  cela  peut  resservir  bu  hali  ishga 

yaraydi. 

ressort


1

  nm  1.  ressor,  prujina;  ressort  à  boudins,  à  lames  spiralli, 

plastinkali ressor; ressorts de sommier prujinali  to‘shak;  2. litt vosita, qurol; 

les  ressorts  cachés  de  nos  actes  bizning  faoliyatlarimizning  yashirin 

vositalari; 3. loc avoir du ressort g‘ayratli, faol bo‘lmoq; un être sans aucun 

ressort lapashang, latta odam. 

ressort

2

  nm  1.  loc  en  dernier  ressort  nihoyat,  oxiri,  ahiyri,  natijada, provardida; en dernier ressort, il l’a emporté provardida u uni olib ketdi; 2. 

loc zimmasida bo‘lgan, vazifasi bo‘lgan, sohasi bo‘lgan; cette affaire est du 

ressort  de  la  cour  d’appel  bu  ish  apellatsion  sudning  vazifasi;  cela  n’est 

pas de mon ressort bu mening sohamga kirmaydi. 

ressortir

1

 I. vt qaytarib chiqarmoq, qayta olmoq; il  a ressorti  ses vieux disques u  o‘zining eski plastinkalarini  qayta oldi;  II. vi 1. qaytib chiqmoq; il 

ressortait  de chez lui  u uyidan qaytib chiqdi; la balle  est ressortie par le 

cou  o‘q  bo‘ynidan  chiqib  ketdi;  2.  ajralib  turmoq,  ajralib  ko‘rinmoq,  ko‘zga 

tashlanmoq; la couleur ressort mieux sur ce fond rang bu fonda yaxshiroq 

ajralib  ko‘rinadi;  faire  ressortir  qqch  ajratib  ko‘rsatmoq;  3.  kelib  chiqmoq, 

natijasi bo‘lmoq. 

ressortir

2

  vi  1.  sudda  ko‘rilishga  tegishli  bo‘lmoq;  2.  tegishli,  taalluqli bo‘lmoq;  tout  ce  qui  ressortit  au  théâtre  hamma  teatrga  qarashli  bo‘lgan 

narsalar. 

ressortissant, ante

 n fuqaro, biror joylik kishi. 

ressource

 nf 1.  imkoniyat, vosita, iloj, chora,  tadbir, yo‘l; je n’ai d’autre 

ressource que de partir mening jo‘nab ketishdan boshqa choram qolmadi; 

sans  ressource  chorasiz,  imkoniyatsiz,  um idsiz,  bedavo;  cette  situation 

apparait  sans ressource bu  holat chorasiz ko‘rinadi;  2.  pl boylik, mablag‘, 

pul,  davlat;  ses  ressources  sont  modestes  uning  boyligi  kam tarona;  être 

sans  ressources  mol-davlati  bo‘lmaslik;  les  ressources  de  l’état  davlat 

mablag‘i; 3. boylik, imkoniyat, manba; les ressources naturelles d’un pays 

mamlakatning  tabiiy  boyliklari;  ressources  humaines  inson  omillari;  4. 

imkoniyat, vosita; il a dû faire appel à toutes les ressources de son talent 

u  o‘z  qobiliyatlarining  hamma  imkoniyatlarini  ishga  solishi  kerak  edi;  loc  un 

homme  de  ressources  uddaburro  odam;  il  a  de  la  ressource  uning 

imkoniyatlari bor; les ressources d’une langue tilning imkoniyatlari. 

ressouvenir

 

(se)


  vpr  eslamoq,  esga  olmoq,  xotirasiga  keltirmoq, 

xotirlamoq; elle s’est ressouvenue de cet épisode u bu voqeani esga oldi. 

ressusciter

 I. vi 1. qayta  tirilmoq, qayta  jonlanmoq,  qayta jon kirmoq;  2. 

qayta  tiklanmoq, qayta bunyod bo‘lmoq, qayta  tirilmoq; pays qui ressuscite 

après  une  catastrophe  ofatdan  so‘ng  qayta  tiklangan  mamlakat;  II.  vt  1. 

qayta tiriltirmoq, qayta jon bag‘ishlamoq; 2. hayotga qaytarmoq, jonini saqlab 

qolmoq  (narsa);  ce  traitement  l’a  ressuscité  bu  muolaja  uning  hayotini 

saqlab  qoldi;  3.  xayolida  qayta  tiklamoq,  qayta  tiklamoq,  qayta  tug‘ iltirmoq; 

ressusciter  les  héros  du  passé  o‘tgan  qahramonlarni  xayolida  qayta 

tiklamoq;  ressusciter  un  art,  une  mode  biror  san’atni,  modani  qayta 

tiklamoq. 

restant

1

  nm  qolgani,  qolgan  qismi;  je  vous  paierai  le  restant  dans  un mois men sizga qolganini bir oydan keyin to‘layman. 

restant


2

, ante


 adj 1. qolgan; les cent francs restants qolgan yuz frank; 

la seule personne resrante yolg‘iz  qolgan kishi; 2. poste  resrante yo‘qlab 

olinadigan (xat). 

restaurant

  nm  restoran;  les  restaurants  du  cœur  xayriya  restorani 

(kambag‘allarga bepul xizmat ko‘rsatadigan restoran). 

restaurateur

1

, trice n ta’mirlovchi, restavrator, qayta tiklovchi. 

restaurateur

2

, trice


 n restoranchi, restoran egasi. 

restauration

1

  nf  1.  ilgarigi,  ag‘darilgan  siyosiy  tuzumni  qayta  tiklash;  la Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling