Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet203/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   199   200   201   202   203   204   205   206   ...   238


restauration  restavratsiya  davri;  2.  qayta  tiklash,  ta’mirlash,  restavratsiya; 

restauration d’une mosaïque romaine rimliklar mazaikasini ta’mirlash. 

restauration

2

 nf restoranchilik. restaurer

1

  vt  1.  litt  tiklamoq,  qayta  o‘rnatmoq;  restaurer  la  liberté,  la paix  ozodlik,  tinchlikni  tiklamoq;  2.  tiklamoq,  asliga,  asl  holiga  keltirmoq, 

ta’mirlamoq;  restaurer  une  cathédrale,  une  statue  ibodatxonani,  haykalni 

ta’mirlamoq. 

restaurer

2

  I.  vt  ovqatlantirmoq,  qornini  to‘yg‘izmoq;  II.  se  restaurer  vpr ovqatlanmoq, tamaddi qilmoq, ovqatlanib olmoq. 

reste


  nm  1.  qolgan  qism,  qaytim,  qolgani;  le  reste  d’une  somme 

d’argent  pulning qolgan  qismi;  mettre le reste du lait dans un pot sutning 

qolganini ko‘zachaga quyib qo‘ymoq;  loc partir sans demander son reste 

ortiqcha  gap-so‘zsiz,  o‘ylab  o‘ tirmay;  le  reste  de  sa  vie  umrining  qolgan 

qismi;  loc  adv  le  reste  du  temps  keyingi,  boshqa  safar;  2.  boshqalar, 

qolganlar; boshqa, qolgan  odamlar;  vivre isolé du reste des hommes, du 

monde boshqa odamlardan, xalqdan alohida yashamoq; 3. qolgani; le reste 

de  l’ouvrage  ishning  qolgani;  laissez-moi  faire  le  reste  qolganini  menga 

qo‘yib bering; 4. qolgani, boshqasi; ne t’occupe pas du  reste qolgani bilan 

ishing  bo‘lmasin; pour le  reste, quand au  reste qolgani, boshqasi esa; loc 

adv  de  reste  bekorchi,  ortiqcha;  avoir  de  l’argent,  du  temps  de  reste 

ortiqcha  puli,  bekorchi  vaqti  bo‘ lmoq;  en  reste  qarzdor;  être,  demeurer  en 

reste qarzdor bo‘lmoq, bo‘lib qolmoq; au reste, du reste lekin, ammo, biroq; 

qolaversa,  buning  ustiga;  elle  vivait,  du  reste,  très  simplement  u  hayot 

kechirar edi, ammo, juda oddiy; 5. qoldiq, (ortib) qolgan qism, biror narsadan 

qolgani;  les  restes  d’une  vieille  cité,  d’un  repas  eski  bir  shaharning 

qoldiqlari,  ovqatning  qoldig‘i;  6.  litt  xok,  jasad;  7.  math  qoldiq;  onze  divisé 

par trois laisse un reste de deux o‘n bir uchga bo‘linsa ikki qoldiq qoladi. 

rester

  vi  1.  biror  joyda  qolmoq,  ma’lum  bir  vaqt  bo‘ lmoq;  il  est  resté  à Paris u Parijda qoldi; nous sommes resté là plus d’une heure biz u yerda 

bir  soatdan  ortiqroq  qoldik;  rester  au  lit,  à  table  to‘shakda  yotib  qolmoq, 

dasturxon  atrofida  uzoq o‘ tirib  qolmoq; rester auprès de qqn biror kishining 

oldida  o‘ tirib  qolmoq;  loc  fam  il  a  failli  y  rester  u  yerda  qolib  ketishiga  oz 

qoldi;  rester  en  chemin  yarim  yo‘lda  qolib  ketmoq;  qolmoq;  je  resterai 

(pour) garder la maison men uyni qo‘riqlagani qolaman; restez donc dîner 

avec nous biz bilan  ovqatlangani qolsangiz-chi;  2. qimirlamay  turib qolmoq 

(narsa); la voiture est restée au garage avtomobil garajda qoldi; l’arête est 

restée en travers de sa gorge baliqning qiltirig‘i uning tomog‘iga tiqilib qoldi; 

loc  cela  me  reste  sur  l’estomac  bu  oshqozonimda  turib  qoldi;  cela  m’est 

resté  sur  le  cœur  bu  yuragimga  o‘rnashib  qoldi;  cela  doit  rester  entre 

nous bu  ikkimizning oramizda qolishi kerak; 3. biror holatda  qolmoq;  rester 

debout,  sans  bouger  tik,  qimirlamay  turib  qolmoq;  elle  resta  un  moment 

sans  parler  u  bir  lahza  so‘zlay  olmay  turib  qoldi;  rester  dans  l’ignorance 

jaholat  batqog‘iga botib qolmoq;  elle resta seule  à  attendre u yolg‘iz kutib 

qoldi;  cela reste à prouver buni hali isbotlash kerak bo‘ladi; elle est restée 

coincée dans l’ascenseur u  liftda  tutilib qoldi;  rester  immobile qimirlamay 

qolmoq; le  magasin  restera ouvert en  août magazin avgustda doim ochiq 

bo‘ladi; 4.  abadiy  qolmoq,  qolmoq;  c’est une œuvre qui restera  bu  abadiy 

qoladigan  asar;  prov les paroles  s’envolent, les  écrits  restent so‘z uchib 

ketadi,  yozilgan  narsa  qoladi;  5.  rester  à  qqn  biror  kishiga  qarashliligicha 

qolmoq,  saqlanib  qolmoq;  l’avantage  est  resté  à  nos  troupes  ustunlik 

bizning  qo‘shinlarimizda  qoldi;  impers  il  me  reste  du  pain  hali  menda 


RESTITUER

 

RETARDER 

 

 500 

nondan bor; 6. en  rester à kelib  to‘xtamoq, -ga kelmoq; où  en es-tu resté 

de ta lecture? o‘qishingda qayerga kelib  to‘xtading? en rester là shu yerda 

to‘xtamoq,  davom  etkizmaslik;  inutile  de  poursuivre,  restons-en  là  ta’qib 

qilish befoyda, shu yerda  to‘xtaylik; rester sur saqlab qolmoq; rester sur sa 

faim  qorni  och  bo‘yicha  qolmoq;  rester  sur  une  impression  taassurot 

ostida  bo‘lmoq;  7.  biror  narsadan  biror  parcha,  bo‘lak,  nishona,  narsa 

qolmoq;  le  seul  bien  qui  me  reste  menga  qolgan  yolg‘ iz  boylik;  impers  il 

nous reste encore de quoi vivre hali yashaguday narsamiz bor; 8. le plus 

dur reste  à faire eng og‘irini qilish qoldi; impers il  reste beaucoup  à faire 

hali  qilinadigan  ko‘p  ish  turibdi;  le  temps  qu’il  me  reste  à  vivre  mening 

umrimdan  qolgan  kunlarim;  il  ne  me  reste  plus  qu’à  vous  remercier 

mening  sizga  m innatdorchilik  bildirishimgina  qolyapti;  reste  à  trouver  la 

meilleure  solution  eng  yaxshi  yechimni  topish  qolyapti;  9.  il  reste  que,  il 

n’en  reste  pas  moins  que  shunday  bo‘lsa-da,  shunga  qaramay;  il  n’en 

reste  pas  moins  que  tu  as  été  imprudent  shunga  qaramay  sen  ehtiyot 

bo‘lmagansan. 

restituer

 vt  1.  qaytarib  bermoq,  egasiga  qaytarmoq;  il  dut  restituer  les 

objets  volés o‘g‘irlangan narsalarni qaytarib  berishiga  to‘g‘ri keldi;  2. qayta 

tiklamoq,  asl  holiga  keltirmoq;  restituer  un  texte  altéré,  une  inscription 

buzilgan  matnni,  yozuvni  o‘z  holiga  keltirmoq;  3.  bo‘shatib,  qo‘yib,  chiqarib 

yubormoq  (to‘planib  qolgan  narsani);  énergie  restituée  par  un  système 

mécanique mexanik yo‘l bilan chiqarib yuborilgan energiya. 

restitution

  nf  qayta  tiklash,  asl,  o‘z  holiga  keltirish;  la  restitution  d’un 

monument disparu yo‘qolib ketgan obidani qayta tiklash. 

restreindre

  I.  vt  kichraytirmoq,  ozaytirmoq,  toraytirmoq,  chegaralamoq; 

restreindre  ses  dépenses  o‘zining  sarf-xarajatlarini  kamaytirmoq;  II.  se 

restreindre  vpr  toraymoq,  kichraymoq,  chegaralanmoq;  le  champ  de  nos 

recherches se restreint bizning izlanish maydonimiz torayyapti. 

restrein, einte

 adj tor, chegaralangan, cheklangan, kichik, oz;  auditoire, 

personnel restreint tor doiradagi tinglovchilar, kishilar. 

restrictif,  ive

  adj  chegaralovchi,  cheklaydigan;  cheklash;  clause, 

condition restrictive chegaralovchi shart, sharoitlar. 

restriction

 nf 1.  qo‘shimcha shart, pisanda; sharh, izoh,  eslatm a; il faut 

apporter des restrictions à ce principe bu holatga qo‘shimcha shart kiritish 

kerak;  faire  des  restrictions  pisanda  qilmoq;  loc  adv  sans  restriction 

chegaralanmagan  holda,  cheksiz;  je  l’admire,  sans  restriction  men  unga 

cheksiz  qoyil  qolaman;  restriction  mentale  ikkiyoqlama  izoh;  2.  cheklash, 

chegaralash;  restriction  des  nessances  tug‘ilishni  cheklash;  3.  pl 

cheklanishlar,  cheklanganliklar  (oziq-ovqatdan);  les  restrictions  en  temps 

de guerre urush vaqtidagi cheklanishlar. 

restructurer

 vt qayta qurmoq. 

restructuration

 nf qayta qurish. 

résultat


 nm 1. oqibat, natija; cela a eu un résultat heureux, désastreux 

bu  baxtli,  falokatli  oqibatga  olib  keldi;  fam  elle  a  sauté  par  la  fenêtre; 

résultat,  elle  s’est  foulé  la  cheville  u  derazadan  sakradi;  oqibat,  oyog‘ini 

to‘pig‘ idan  chiqarib  oldi;  2.  natija,  samara,  yakun;  le  résultat  d’une 

expérience  tajribaning  natijasi;  pl  exiger,  obtenir  des  résultats  yaxshi 

natijalarni  talab qilmoq, yaxshi natijalarga  erishmoq; 3. math natija, yechim; 

le  résultat  d’une  division  bo‘lishning  natijasi;  4.  pl  natijalari,  natijasi; 

affichage,  proclamation  des  résultats  imtihon  natijalarini  e’lon  qilish;  les 

résultats  d’une  élection  saylov  natijalari;  résultat  d’un  match  futbol 

o‘yinining natijasi. 

résulter

  vi  résulter  de  kelib  chiqmoq;  je  ne  sais  ce  qui  en  résultera 

bilmadim natijasi qanday bo‘lar ekan; impers il résulte de ceci que, il en est 

résulté que bundan kelib chiqadiki, bundan kelib chiqdiki. 

résumé

  nm  qisqa  hulosa,  qisqa  mazmun,  yakun;  faire  le  résumé  d’un livre kitobning qisqa mazmunini yozmoq; un résumé succinct qisqa hulosa; 

loc adv en résumé xulosa qilib, qisqacha, qisqa, lo‘nda qilib; demak, qisqasi; 

en  résumé,  tout  le  travail  est  à  refaire  demak,  hamma  ish  qayta  qilinishi 

kerak; en résumé, il  est assez satisfait xulosa qilib aytganda, uning ancha 

ko‘ngli to‘ldi. 

résumer


 I. vt qisqacha, lo‘nda ifodalamoq, mujassamlamoq; résumer un 

discours,  la  pensée  d’un  auteur  nutqni,  yozuvchining  fikrini  qisqacha 

ifodalamoq;  je  vais  essayer  de  résumer  la  situation  men  sharoitni 

qisqacha  tushuntirishga  harakat  qilaman;  II.  se  résumer  vpr 

mujassamlanmoq,  ifodalanmoq,  xulosa  qilmoq;  pour  nous  résumer 

aytganlarimizni hulosa qilsak; sa vie se résume à son travail  uning hayoti 

uning ishida mujassamlangan; en lui se résume toute une époque unda bir 

boshli asr mujassamlangan. 

résurgence

  nf  sizot,  yer  osti  suvlari;  résurgences  qui  se  forment  au 

pied d’un plateau calcaire ohak toshli yassi tog‘likning etagida hosil bo‘lgan 

sizot  suvlar;  fig  yuzaga  sizib  chiqmoq;  la  résurgence  d’une  idéologie 

mafkuraning yuzaga sizib chiqishi. 

résurrection

 nf 1. qayta  tirilish; la résurrection du Christ Isoning qayta 

tirilishi; 2. qayta  tiklanish, qayta yangilanish, qayta dunyoga kelish; l’histoire 

conçue  comme  résurrection du passé o‘ tmishning qayta yangilanishi deb 

ta’savvur qilinadigan tarix. 

rétablir

  I.  vt  1.  tiklamoq,  asliga,  asli  holiga  keltirmoq,  ta’mir  qilmoq; 

rétablir un texte dans son intégralité matnni  to‘laligicha  tiklamoq;  rétablir 

les  faits,  la  vérité  on  l’a  rétabli  dans  son  emploi,  dans  ses  droits 

dalillarni,  haqiqatni  tiklamoq;  2.  rétablir  qqn,  qqch  dans  o‘z  o‘rniga 

qaytarmoq,  tiklamoq; on l’a rétabli dans son  emploi,  dans  ses droits uni 

o‘z  vazifasiga  tiklashdi,  uning  huquqlarini  tiklashdi;  3.  qayta  o‘rnatm oq, 

tiklamoq; rétablir des communications  aloqalarni  tiklamoq; le contact est 

rétabli  aloqa  qayta  o‘rnatildi;  rétablir  l’ordre  tartib  o‘rnatmoq;  4.  sog‘ligini 

tiklamoq, tuzatmoq; ce traitement le rétablira en peu de temps bu muolaja 

uning sog‘ligini  qisqa vaqtda  tiklaydi; II.  se  rétablir vpr 1. qayta o‘rnatilmoq, 

tiklanmoq; le silence se  rétablit  tinchlik  o‘rnatilyapti; 2.  tuzalmoq, sog‘ligini 

tiklamoq; malade qui se rétablit tuzalayotgan kasal. 

rétablissement

  nm  1.  tiklash;  le  rétablissement  des  relations 

diplomatiques entre deux pays ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik aloqalarni 

tiklash;  2.  sog‘liqni  tiklash,  tuzalish;  je  fais  des  vœux  pour  votre  prompt 

rétablissement men sizning tezda tuzalib ketishingizni tilayman. 

rétamer

  vt  1.  holdan  toydirmoq;  qattiq  charchatmoq,  tinka-madorini quritmoq;  vous  m’avez  rétamé  siz  mening  tinka-madorimni  quritdingiz!  2. 

terisini shilib olmoq, xonavayron qilmoq, pachaq qilmoq. 

rétameur, euse

 n metall oqartiruvchi misgar, usta. 

retaper

 I. vt to‘g‘rilamoq, tuzatmoq, asl holiga keltirmoq, tartibga, epaqaga keltirmoq; retaper un lit karavotni,  to‘shakni  tartibga keltirmoq; retaper une 

vieille  maison eski uyni  tuzatmoq; II. se retaper vpr fam o‘ziga kelib olmoq; 

sog‘aymoq, sog‘ayib ketmoq; tuzalmoq, tuzalib qolmoq; kuchga kirib ketm oq; 

il a bien besoin de se retaper u o‘ziga kelib olishi kerak! 

retard

  nm  1.  kech  qolish,  kechikish,  hayallash;  le  retard  d’un  train poyezdning  kechikishi;  arriver,  être  en  retard  à  un  rendez-vous 

uchrashuvga kech qolish, kelish; un retard d’une heure, de dix minutes bir 

soatga,  o‘n  minutga  kech  qolish;  avoir  du  retard,  une  heure  de  retard 

kechikish, bir soatga kechikish; retard dans un paiement to‘lovda kechikish; 

en  retard  sur  qqn,  qqch  biror  kimsadan,  biror  narsadan  ortda  qolmoq;  je 

suis  en retard  sur  lui men undan ortda qolyapman; 2. kechiktirish,  orqaga 

surish,  paysallash;  il  s’est  décidé  après  bien  des  retards  u  ancha 

kechiktirishlardan  so‘ng  qaror  qildi;  sans  retard  kechiktirmay,  kechikmay, 

orqaga  surmay;  écrivez-lui  sans  retard  unga  kechiktirmay  xat  yozing;  3. 

orqada  qolish,  kechikish;  un  pays  en  retard  de  cinquante  ans  ellik  yil 

orqada  qolib  ketgan  davlat;  retard  mental  aqlan  zaiflik,  orqada  qolish;  un 

enfant en retard zaif, rivojlanishda orqada qolgan bola. 

retardataire

  adj,  n  1.  kechikuvchi,  kech  qoluvchi;  les  retardataires 

seront  punis  kech  qoluvchilar  jazolanadi;  2.  zaif,  rivojlanishda  orqada 

qolgan, orqada qoluvchi;  enfants  retardataires orqada qoluvchi  o‘quvchilar 

(o‘qishda). 

retardé,  ée

  adj  zaif,  orqada  qolgan  (o‘qishda,  rivojlanishda);  un  enfant 

retardé orqada qolgan bola. 

retardement (à)

 loc adj kechiktirilgan, sekinlatilgan, ma’lum vaqtda ishga 

tushadigan;  kechiktirib,  sekinlatib;  engin  à  retardement  ma’lum  vaqtda 

ishga  tushadigan  mexanizm;  bombe  à  retardement  belgilangan  muddatga 

borib portlaydigan bomba. 

retarder


  I.  vt  1.  kechiktirmoq,  kech  qoldirmoq;  tutib  qolmoq;  je  ne  veux 

pas vous retarder men sizni kech qoldirmoqchi emasman; cet incident m’a 

retardé bu voqea meni  tutib  qoldi;  retarder qqn dans biror narsadan,  biror 

narsa qilishdan  qoldirmoq; ne le retardez pas dans  son travail uni  ishdan 

qoldirmang;  retarder  une  montre  soatni  orqaga  surmoq;  2.  kechiktirmoq, 


RETENIR

 

RETOUR 

 

 501 

orqaga  surmoq;  retarder  le  départ  de  qqn  biror  kishining  ketishini  orqaga 

surmoq;  II.  vi  1.  orqada  qolmoq;  ma  montre  retarde  de  cinq  minutes 

soatim  besh  minut  orqada  qolyapti;  retarder  sur  son  temps  zamondan 

orqada qolmoq;  2. fam orqada qolmoq, bexabar qolmoq; sa femme?  vous 

retardez,  il  a  divorcé  l’an  dernier  xotinimi?  orqada  qolibsiz,  u  o‘tgan  yili 

ajrashgan; III. se retarder vpr kechikmoq. 

retenir


 I. vt 1. ushlab,  tutib qolmoq; on lui retient dix pour cent de son 

salaire  uning  ish  haqidan  o‘n  foyiz  ushlab  qolishadi;  2.  band  qilmoq,  tutib 

turmoq;  retenir  une  chambre  dans  un  hôtel  mehmonxonada  bir  xonani 

band qilmoq; 3.  eslab qolmoq, esda saqlamoq; retenez bien ce que je vais 

dire  men  hozir  sizga  aytadigan  narsani  yaxshilab  eslab  qoling;  4.  e’tiborga 

olmoq;  nous  regrettons  de  ne  pouvoir  retenir  votre  proposition  sizning 

taklifingizni  e’ tiborga  ololmaganimizdan  afsusdam iz;  5.  math  eslab  qolmoq, 

yodda  saqlamoq;  je  pose  4  et  je  retiens  3  men  to‘rtni  yozaman  va  uchni 

yodda saqlayman; 6. tutib, ushlab qolmoq; il m’a retenu plus d’une heure u 

meni bir soatdan ortiqroq  tutib  qoldi; retenir qqn à dîner  biror kishini kechki 

ovqatga  ushlab  qolmoq;  je ne vous  retiens pas,  vous pouvez partir men 

sizni  tutib  turganim  yo‘q,  siz  ketaversangiz  bo‘ladi;  retenir  qqn  prisonnier 

kimnidir qamoqda tutm oq; 7. e’ tiborni tortmoq, o‘ziga qaratmoq; votre offre a 

retenu toute notre attention sizning taklifingiz bizning e’ tiborimizni tortdi; 8. 

tutib,  ushlab  turmoq;  la  corde  qui  retenait  le  chargement  s’est  rompue 

yukni  tutib  turgan  arqon  uzilib  ketdi;  9.  tutib,  o‘ tkazmay,  to‘sib  turmoq;  une 

écluse  retient  l’eau  shluz  suvni  to‘sib  turibdi;  10.  to‘xtatib  turmoq,  tiymoq, 

ichiga yutmoq;  retenir son souffle  nafasini  to‘xtatib  turmoq; retenir un cri, 

une  insulte  qichqirib,  so‘kib  yuborishdan  o‘zini  tiymoq;  retenir  sa  langue 

tilini  tiymoq;  11.  ushlab,  tutib  qolmoq;  retenir  qqn  par  le  bras  biror  kishini 

qo‘lidan ushlab qolmoq; retenir un cheval otning jilovini  tortmoq; 12. retenir 

de biror  narsa qilishdan ushlab,  tutib, qaytarib  qolmoq;  retenir qqn de faire 

une  bêtise  biror  kishini  ahmoqona  ish  qilishdan  tutib  qolmoq;  retenez-moi 

ou je fais un malheur! meni ushlang yoki men bir falokat ish qilib qo‘yaman! 

13. ushlab turmoq, tutib turmoq; ushlab qolmoq, tutib qolmoq; je ne sais pas 

ce  qui  me  retiens  de  te  flanquer  une  gifle!  senga  bir  tarsaki  tortib 

yuborishdan meni  nima  tutib  turibdi, bilmadim; II. se  retenir vpr 1. (à)  biror 

narsaga  yopishib  olmoq,  biror  narsani  ushlab  olmoq;  2.  o‘zini  tutib  turmoq, 

o‘zini qo‘lga olmoq; elle se retenait pour ne pas pleurer yig‘lab yubormaslik 

uchun u o‘zini tutib turar edi. 

rétention

 nf méd tutib turish; rétention d’urine siydikni tutib turish. 

retentir

  vi  1.  jaranglamoq,  yangramoq,  ovoz,  tovush  chiqarmoq, 

chalinmoq  (ovoz);  le  timbre  de  l’entrée  retentit  dahlizning  qo‘ng‘ irog‘i 

jarangladi;  2.  guldiramoq,  gumbirlamoq,  qaldiramoq;  la  salle  retentissait 

d’aclamations xona olqishlardan gumbirlardi; 3. aks sado bermoq. 

retentissant,  ante

  adj  1.  jaranglagan,  yangragan;  jarangdor,  baland, 

qattiq;  des  voix  retentissantes  baland  ovozlar;  2.  ulkan,  katta;  yorqin;  la 

pièce a  eu un succès retentissant pyesa ulkan muvaffaqiyatga erishdi; un 

échec retentissant katta muvaffaqiyatsizlik. 

retentissement

 nm 1. litt jaranglash, yangrash;  2.  ta’sir,  asar, iz;  oqibat; 

aks  sado;  ces  mesures  auront  un  retentissement  sur  la  situation 

économique  bu  choralar  iqtisodiy  ahvolda  asar  qoldiradi;  3.  shov-shuv;  ce 

manifeste  a  eu  un  grand  retentissement  bu  manifest  katta  shov-shuvga 

sabab bo‘ldi. 

retenue

1

  nf  1.  chegirib,  ushlab  qolingan  pul;  les  retenues  pour  la retraite,  la  sécurité  sociale  nafaqa,  ijtimoiy  muhofaza  uchun  ushlab 

qolingan  pul;  2.  yoddagi,  esdagi  son  (sonlarni  qo‘shish,  ko‘paytirish 

kabilarda);  ton  addition  est  fausse,  tu  as  oublié  la  retenue  sening 

qo‘shuving noto‘g‘ri, sen yoddagi sonni unutding; 3.  tutib, ushlab qolish (jazo 

sifatida  sinfda,  darsdan  so‘ng);  deux  heures  de  retenues  ikki  soat  ushlab 

qolish;  4.  suvni  to‘plash,  to‘plangan  suv;  suv  ombori;  éteblir  une  retenue 

d’eau  sur  une  rivière,  par  un  barrage  daryoda  suv  to‘plash,  to‘g‘on 

yordamida. 

retenue

2

 nf o‘zini tuta bilish, vazminlik, og‘ irlik, bosiqlik; il a beaucoup de retenue u juda bosiq;  rire sans retenue o‘zini  tuta olmay kulish,  to‘xtovsiz 

kulmoq. 


réticence

  nf  1.  ataylab  aytmay  tashlab  ketilgan  narsa;  oxirigacha 

aytmaslik, hammasini aytmaslik, uchini chiqarish; il y a bien des réticences 

dans  cette  partie  de  ses  mémoires  xotiralarining  bu  qismida  ataylab 

tashlab  ketilgan  joylar  ko‘p;  parler  sans  réticence  qoldirmay,  borinini 

aytmoq;  2.  ikkilanish,  taraddudlanish,  jur’atsizlik;  montrer  une  certaine 

réticence birtalay jur’atsizlik ko‘rsatmoq. 

réticent,  ente

  adj  1.  ataylab  aytmay  tashlab  ketilgan,  oxirigacha,  ochiq 

aytilmagan;  être  réticent  ochiq  aytmaslik;  2.  ikkilangan,  taraddudlangan, 

jur’atsiz; il a donné son accord, mais je l’ai senti réticent u rozichilik berdi, 

lekin men uning ikkilanayotganini sezdim. 

réticule

1

 nm optik asboblardagi setka. réticule

2

 nm ayollarning kichik sumkachasi. rétif, ive

 adj 1. qaysar, tixir, asov, qashshang (miniladigan hayvonlar); un 

cheval rétif tixir ot; 2. qaysar, o‘jar, ters, injiq; enfant rétif o‘jar bola. 

retirée,  ée

  adj  1.  odamlardan  uzoqda,  yolg‘iz,  yakka,  tanho,  xilvatda; 

vivre retiré odamlardan uzoqda, xilvatda yashamoq; vie retirée odamlardan 

uzoqdagi,  xilvatdagi  hayot;  2.  chetdagi,  yolg‘ iz,  odamlardan  uzoqdagi, 

xilvatdagi; elle habite dans un quartier retiré u chetdagi uyda yashaydi. 

retirer

  I.  vt  1.  olmoq,  olib  qo‘ymoq;  on  lui  a  retiré  son  permis  uning ruxsatnomasini olib qo‘yishdi; retirer sa selle à un cheval otning egarini olib 

qo‘ymoq;  2.  olib  qo‘ymoq,  yechmoq;  retirer  ses  gants  qo‘lqoplarini 

yechmoq;  retirer ses lunettes ko‘zoynagini olib  qo‘ymoq; 3. chiqarib,  tortib 

olmoq; elle retira son fils du collège u o‘g‘lini kollejdan chiqarib oldi; retirer 

une  casserole  du  feu  kastrulkani  o‘tdan  olmoq;  4.  olmoq;  retirer  de 

l’argent  de  la  banque  bankdan  pul  olmoq;  retirer  une  valise  de  la 

consigne  chamadonni  omonatxonadan  olmoq;  5.  tortmoq,  tortib  olmoq; 

retire  tes  doigts!  barmoqlaringni  tort!  6.  qaytarib  olmoq;  retirer  sa 

candidature, une plainte o‘z nomzodini,  da’vosini  qaytarib  olmoq; je  retire 

ce  que  j’ai  dit  men  aytganlarimni  qaytarib  olaman;  7.  o‘zi  uchun  chiqarib 

olmoq, ega  bo‘lmoq;  retirer une bénéfice d’une affaire biror ishdan  foyda 

chiqarib olmoq; je n’en ai retiré que des désagréments bular menga  faqat 

ko‘ngilsizlik keltirdi; II. se retirer vpr 1. ketish, chiqib ketish, o‘zini olish; il est 

temps de se retirer ketish  payti bo‘ldi, ketish kerak;  2.  qaytmoq, asl holiga 

qaytmoq (suyuqlik, gaz); la mer se retire dengiz qaytyapti. 

retombée


  nf  1.  retombées  radioactives  radioaktiv  yomg‘ir;  2.  oqibat, 

natija;  les  retombées  imprévisibles  d’une  découverte  scientifique  ilmiy 

kashfiyotning kutilmagan oqibatlari. 

retomber


 vi 1. qayta yiqilmoq; elle  se  releva,  mais retomba  aussitôt u 

qayta  turdi,  lekin  shu  zohotiyoq  qayta  yiqildi;  le  chat  est  retombé  sur  ses 

pattes  mushuk  oyog‘i  bilan  tushdi;  2.  qayta  tushib  qolmoq;  elle  est 

retombée  malade  u  qayta  kasal  bo‘lib  qoldi;  retomber  dans  l’erreur 

noto‘g‘ri  yo‘lga  kirib  qolmoq;  3.  qaytib  tushmoq,  tushmoq;  la  fusée  est Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   199   200   201   202   203   204   205   206   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling