Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet205/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   238

yaxshi ko‘rmoq. 

rêve


  nm  1.  tush,  tush  ko‘rish;  rêve  agréable  yaxshi  tush;  rêve  pénible 

yomon tush; loc diparaître, s’évanouir comme un rêve  tushda ko‘rganday; 

loc  en  rêve  tushda;  2.  orzu,  niyat,  xayol;  caresser,  poursuivre  un  rêve 

orzuga umid qilmoq; rêves irréalisables, fous amalga oshirib bo‘lmaydigan, 

ahmoqona orzular; loc la femme de ses rêves xayolidagi ayol; le rêve et la 

réalitée xayol va voqiylik. 

revêche

 adj sho‘rtumshuq, to‘ng. réveil

1

  nm  1.  uyg‘onish,  uyqudan  turish;  elle  a  des  réveils  difficiles, pénibles  uning  uyqudan  uyg‘onishi  qiyin;  au  réveil  uyqudan  turishda; 

sonner  le  réveil  turishga  signal  chalmoq;  2.  uyg‘onish,  jonlanish;  le  réveil 

des  nationalismes,  après  la  seconde  gerre  mondiale  ikkinchi  jahon 

urishidan  so‘ng,  millatchilikning  jonlanishi;  le  réveil  de  la  nature  tabiatning 

uyg‘onishi;  le  réveil  d’un  volcan  éteint  o‘chgan  vulqonning  uyg‘onishi;  3. 

o‘ziga  kelish,  xayolini  yig‘ish;  n’ayez  pas  trop  d’illusions,  le  réveil  sera 

pénible  xom  xayolga  ko‘p  ham  berilavermang,  o‘zingizga  kelishingiz  qiyin 

bo‘ladi. 

réveil

1

  nm  budilnik;  mettre  son  réveil  à  sept  heures  budilnigini  soat yettiga qo‘ymoq. 

réveiller

 I. vt 1. uyg‘otmoq, uyqudan  turg‘izmoq;  vous  me réveillez à six 

heures siz meni soat oltida uyg‘otib qo‘yasiz; prov il ne faut pas réveiller le 

chat  qui  dort  arining  uyasiga  cho‘p  tiqmaslik  kerak;  loc  fam  un  bruit  à 

réveiller  les  morts  quloqni  qomatga  keltiradigan  shovqin;  2.  qo‘zg‘amoq, 

qo‘zg‘atmoq,  tug‘dirmoq;  réveiller  qqn de  sa torpeur serrayib qotib qolgan 

kishini o‘ziga keltirmoq; réveiller une douleur, de vieux souvenirs  azobni, 

eski xotirani qo‘zg‘atmoq; II. se réveiller vpr 1. uyg‘onmoq, uyqudan turmoq; 

se  réveiller  en  sursaut  cho‘chib  uyg‘onmoq;  2.  o‘ziga  kelmoq,  ko‘zini 

ochmoq; allons, réveille-toi! bo‘ldi, ko‘zingni och! 3. namoyon bo‘lmoq, tutib 

qolmoq,  qo‘zib  qolmoq;  toute  leur  animosité  s’est  réveillée  ularning  bor 

g‘azabi qo‘zib qoldi. 

réveillon

 nm yangi yil dasturxoni; yangi yil. 

réveilloner

 vi yangi yilni kutmoq. 

révélateur, trice

 I. nm proyavitel (fotosuratlarni chiqarishda ishlatiladigan 

dori); II. adj  fosh qiladigan, oshkor qiladigan, ochib  tashlaydigan; un silence 

révélateur fosh qiluvchi sukut. 

révélation

  nf  1.  fosh  qilish,  ochib  tashlash,  oshkor  qilish;  le  révélation 

d’un  secret  sirni  fosh  qilish;  faire  des  révélations  à  la  police  politsiyaga 

oshkor  qilmoq;  2.  bilib  qolish,  kashf  qilish,  kutilmagan  yangilik;  cela  a  été 

pour  moi une véritable  révélation bu mening  uchun haqiqiy kashfiyot edi; 

3.  kashfiyot,  yangi  talant;  il  a  été  la  révélation  de  la  saison  musicale  u 

musiqa faslining kashfiyoti edi. 

révéler

  I.  vt  1.  oshkor  qilmoq,  ochib  tashlamoq,  fosh  qilmoq;  il  n’a  pas encore  révélé  ses  véritables  intentions  u  hali  ham  o‘zining  haqiqiy 

niyatlarini  oshkor qilgani yo‘q;  la presse vient de  révéler que l’accusé est 

(était)  innocent  matbuot  yaqinda  sudlanuvchining  aybdor  emas  ekanligini 

oshkor  qildi;  vérité  révélée  oshkor,  ayon,  fosh  bo‘lgan  haqiqat;  2.  ko‘rsatib 

turmoq,  namoyon qilmoq, ma’lum qilmoq, ayon qilmoq; une démarche qui 

révèle  de  bons  sentiments  yaxshi  tuyg‘ularni  namoyon  qiladigan  xatti-

harakat; II. se révéler vpr namoyon bo‘lmoq, ko‘rinib, bilinib qolmoq, ma’lum 

bo‘lmoq, ayon bo‘lmoq; son talent s’est révélé cette année uning qobiliyati 

bu yil namoyon bo‘ldi. 

revenant,  ante

  n.  1.  arvoh;  il  croyait  que  la  maison  était  hantée  par 

des revenants u uyga arvohlar kelib  turishadi deb ishonar edi; 2. uzoq vaqt 

yo‘q bo‘lib ketgan odam; tiens, voilà un revenant! qaraya, mana uzoq vaqt 

yo‘q bo‘lib ketgan odam! 

revendeur,  euse

  n.  olibsotar;  les  revendeurs  et  brocanteurs  des 

marchés aux puces chayqov bozorining olibsotarlari va  eski-tuski narsalar 

sotuvchilari. 

revendicatif,  ive

  adj  talab  qiluvchi;  mouvement  revendicatif  ish 

tashlash harakati. 

revendication

  nf  talab;  norozilik;  les  revendications  ouvrières 

ishchilarning talablari. 

revendiquer

  vt  1.  talab  qilmoq;  revendiquer  sa  part  d’héritage 

merosdan  o‘z  ulushini  talab  qilmoq;  les  syndicats  revendiquent  une 

augmentation  de  salaire  kasabachilar  oylikning  oshirilishini  talab 

qilishmoqda;  2.  o‘z  bo‘yniga,  o‘z  zimmasiga  olmoq;  revendiquer  une 

responsabilité  javobgarlikni  o‘z  bo‘yniga  olmoq;  une  organisation 

terroriste  revendique  cet  attentat  bu  suyiqastni  bir  terroristik  tashkilot  o‘z 

zimmasiga  olyapti;  3.  da’vo,  talab  qilmoq;  parti  qui  revendique  de 

nombreux militants ko‘p faollari borligini da’vo qilayotgan partiya. 

revendre


  vt  1.  sotib  yubormoq,  olingan  narsasini;  j’ai  pu  revendre  ma 

voiture  avtomobilimni  sotib  yuborishga  erishdim;  2.  loc  avoir  qqch  à 

revendre  to‘lib-toshib  yotmoq;  il  a  de  l’esprit  à  revendre  uning  aqli  to‘lib-

toshib yotibdi. 

revenir

 vi 1. qaytib kelmoq, kirib o‘tmoq; le docteur promit de revenir le lendemain doktor ertasiga qaytib kelishligini va’da berdi; je reviendrai vous 

voir  men  sizning  oldingizga  kirib  o‘taman;  2.  qayta  paydo  bo‘lmoq,  qayta 

uchramoq,  qaytarilmoq,  qaytalamoq;  un  mot  qui  revient  souvent  dans  la 

conversation suhbatda tez-tez qaytariladigan so‘z; voilà le mauvais temps 

qui revient yomon havo yana qaytyapti; 3. qaytmoq, qaytib kelmoq; revenir 

chez  soi,  à  la  maison  uyiga  qaytib  kelmoq;  je  reviens  dans  une  minute 

men  bir  daqiqadan  so‘ng  qaytib  kelaman;  loc  revenir  sur  ses  pas  iziga 

qaytmoq;  4. oldiga, yoniga  qaytmoq; il est revenu  à sa femme  u xotinining 

yoniga  qaytdi;  5.  revenir  aux  anciennes  méthodes  eski  uslublarga 

qaytmoq; nous y reviendrons biz bunga yana qaytamiz; 6. esiga  tushmoq, 

esiga  kelmoq;  ça  me  revient!  esimga  tushdi!  7.  eshitilmoq,  yetmoq, 

chalinmoq;  cela  lui  revient  aux  oreilles  bu  uning  qulog‘ iga  yetti;  il  me 

revient  que  mening  qulog‘imga  chalindiki;  8.  o‘ziga,  hushiga  kelmoq;  elle 

est revenue à elle après un long évanouissemet uzoq hushdan ketishdan 

so‘ng u o‘ziga keldi; 9. tegmoq, berilmoq, taalluqli bo‘ lmoq; la propriété doit 

lui  revenir  à  sa  majorité  mulkning  ko‘p  qismi  unga  tegishi  kerak;  cet 

honneur  vous  revient  bu  shon-sharaf  sizga  taalluqli;  impers  c’est  à  lui 

qu’il revient de bu  uning zimmasida;  10. yoqmoq, ma’qul bo‘lmoq; il a une 

tête  qui  ne  me  revient  pas  uning  basharasi  menga  yoqmayapti;  11.  teng 

bo‘lmoq, olib kelmoq; cela revient au même bu o‘sha narsaning o‘ziga kelib 

taqaladi;  cela  revient  à  dire  que  bu  xuddi  aytilganiday,  boshqacha  qilib 

aytganda; 12.  tushmoq; le dîner  m’est revenu à trois cents euros kechki 

ovqat  menga  uch  yuz  yevroga  tushdi;  13.  qaytmoq,  qaytib  kelmoq;  les 

enfants reviennent de l’école bolalar maktabdan qaytishyapti; loc il revient 

de loin u narigi dunyodan qaytdi, uning o‘lishiga  oz qoldi; 14.  o‘ziga kelmoq 

(biror holatdan); revenir de son étonnement hayratdan o‘ziga kelmoq; n’en 

pas  revenir  hayratdan  o‘ziga  kelolmaslik;  il  n’en  revient  pas  u  bundan 

o‘ziga  kelolmayapti;  j’en  suis  bien  revenu!  mening  bundan  juda  ko‘nglim 

qoldi!  15.  yangidan,  qaytadan  qaytmoq;  ne  revenons  pas  sur  le  passé 

o‘tgan  narsaga  qaytmaylik;  16.  qaytmoq,  qaytarib  olmoq  (so‘z,  va’da); 

revenir  sur  sa  décision  qaroridan  qaytmoq;  faire  revenir  un  aliment 

massalliqni  qovurib  olmoq;  faire  revenir  des  oignons  dans  une  cocotte 

tovada piyozni qovurib olmoq. 

revenu


  nm  daromad,  foyda,  kirim;  revenu  d’un  capital  mablag‘dan 

keladigan  daromad; impôt sur le revenu daromad solig‘i;  revenu national 

milliy  daromad;  pl  les  revenus  de  qqn  biror  kishining  mablag‘i,  puli;  les 

familles  consacrent  une  part  importante  de  leurs  revenus  à  se  loger 

oilalar o‘z mablag‘larining katta qismini uy ijarasi uchun sarflaydilar. 

rêvé,  ée

  adj  1.  tushdagi,  tushda  ko‘rilgan;  une  image  rêvée,  mais  très 

nette  tushdagi,  lekin  juda aniq narsa; 2. orzu  qilingan, ko‘ngildagi; c’est un 

endroit rêvé pour passer des vacances tranquilles bu sokin ta’ til o‘ tkazish 

uchun orzu qilingan joy. 

rêver

  I.  vi  1.  tush  ko‘rmoq;  je  rêve  rarement  men  kamdan-kam  tush ko‘raman; loc je me demande si je rêve tushimmi, o‘ngimmi? on croit rêver 

tush  ko‘rayotganday;  rêver  de  tushiga  kirmoq;  rêver  d’une  personne, RÉVERBÉRATION

 

RÉVOLTÉ 

 

 505 

d’une  chose  biror  kishi,  narsa  tushiga  kirmoq;  il  en  rêve  la  nuit  bu  uning 

tushlariga kirib chiqadi; 2. xayol,  o‘y surmoq; un élève qui rêve au fond de 

la classe sinfning  to‘rida xayol surib o‘ tirgan o‘quvchi; rêver à orzu  qilmoq, 

shirin  xayol  surmoq;  à  quoi  rêvez-vous?  nima  haqida  xayol  suryapsiz?  je 

rêve  aux  vacances  men  ta’ til  haqida  shirin  xayol  suryapman;  on  rêve,  on 

fait  des  châteaux  en  Espagne  orzular  qanotida  uchishadi;  rêver  de  orzu 

qilmoq; la maison dont je rêve men orzu qilgan uy; II. vt 1. tushida ko‘rmoq; 

nous  avons  rêvé  la  même  chose  biz  tushimizda  bir  xil  narsani  ko‘ribmiz; 

j’ai  rêvé  que  je  m’envolais  men  tushimda  uchib  yurgan  emishman;  2.  litt 

orzu  qilmoq,  niyat  qilmoq;  ce  n’est  pas  la  vie  que  j’avais  rêvée  bu  men 

orzu qilgan hayot emas. 

réverbération

 nf aks; être ébloui par la réverbération du soleil  sur  la 

neige quyoshning qordagi aksidan ko‘zi qamashgan bo‘ lmoq. 

réverbère

 nm ko‘cha chirog‘i, fonar. 

réverbérer

  vt  qaytarmoq,  aks  ettirmoq;  le  mur  blanc  réverbérait  la 

chaleur oq devor issiqlikni qaytarar edi. 

révérence

1

 nf reverans, tiz bukib ta’zim qilish; loc fam tirer sa révérence à qqn ta’zim bajo qilib ketmoq, jo‘nab qolmoq. 

révérence

2

 nf litt chuqur  ta’zim, hurmat-ehtirom; s’adresser à qqn  avec révérence biror kishiga chuqur ehtirom bilan murojaat qilmoq. 

révérend,  ende

  adj  1.  hazratlari,  buzrukvor  (ota  va  onaga  nisbatan 

hurmat  ma’nosida);  la  révérende  mère  volidai  muhtarama;  2.  avliyo  (diniy 

daraja). 

révérer


  vt  litt  izzatlamoq,  hurmat-ehtirom  ko‘rsatmoq,  e’zozlamoq, 

hurmatlamoq; révérer les saints avliyolarni hurmatlamoq. 

rêverie

 nf 1. xayol; se laisser aller à la rêverie xayolga berilmoq; 2. xom xayol; ces réveries ne  meneront à rien bu xom xayollar  hech qayerga  olib 

bormaydi. 

revers

 nm inv 1. teskari tomoni, teskarisi, orqa tomoni, astar; le revers de la  main  qo‘ lning  orqa  tomoni;  loc  le  revers  de  la  médaille  biror  ishning 

teskari,  yomon  tomoni;  le  revers  d’une  manche  yengning  astari;  loc 

prendre  à  revers  orqadan,  yondan  hujum  qilmoq;  il  prit  les  troupes 

ennemies à revers u dushman harbiy qismlariga orqadan hujum qildi; loc fig 

écarter d’un  revers de  main nazar ham solmay, chetga surib qo‘ymoq; 2. 

chapdan  urish  (tennisda);  3.  omadsizlik,  chappasidan  ketish;  revers 

militaires  harbiy  omadsizliklar;  revers  de  fortune  taqdirning  bevafoligi, 

muvaffaqiyatsizlik. 

reverser

  vt  1.  qayta,  qaytarib  quymoq;  2.  fin  o‘ tkazmoq,  qo‘ymoq; 

reverser  un  excédent  sur  un  compte  ortiqcha  pulni  biror  hisobga 

o‘tkazmoq. 

réversible

  adj  1.  orqaga  qaytarsa  bo‘ladigan,  teskari  bursa  bo‘ladigan; 

mouvement  réversible  teskari  bursa  bo‘ladigan  harakat;  l’histoire  n’est 

pas  réversible  tarix orqaga qaytmaydi;  2.  o‘ngi  tersi yo‘q,  o‘ngi  tersini ham 

kiysa  bo‘laveradigan;  étoffe  réversible  o‘ngi  tersi  yo‘q  gazmol;  manteau 

réversible o‘ngi tersini ham kiysa bo‘laveradigan palto. 

revêtement

  nm  qoplama,  jild,  to‘shama;  le  revêtement  d’une  paroi, 

d’une route devorning, yo‘lning qoplamasi. 

revêtir


  vt  1.  yasantirmoq,  yasantirib  kiyintirmoq;  la  chemise  blanche 

dont on revêtait les pénitents gunohiga  tavba qilganlarga kiydiriladigan oq 

ko‘ylak;  elle  s’est  revêtue  de  ses  plus  beaux  habits  u  eng  chiroyli 

kiyimlarini  kiyib,  yasanib  olibdi;  acteur  revêtu  de  son  costume  de  scène 

sahna  kiyimidagi  aktyor;  être  revêtu  d’un  pouvoir  biror  huquq  berilgan 

bo‘lmoq;  2.  bermoq,  ega  qilmoq,  topshirmoq;  revêtir  qqn  d’une  dignité, 

d’une  autorité  biror  kishiga  mansab,  huquq  bermoq;  3.  ta’min  etm oq, 

qo‘ymoq,  qo‘shmoq,  ilova  qilmoq;  revêtir  un  dossier  des  signatures 

prévues par la loi hujjatlarni qonunda  belgilangan qo‘ llar bilan  ta’minlamoq; 

4.  qoplamoq,  bezamoq;  canapé  revêtu  de  velours  grenat  yoqut  rangli 

duxoba  qoplangan  divan;  coupole  revêtue  de  mosaïques  koshinkor 

gumbaz;  5.  kiyib  olmoq;  revêtir  l’uniforme  forma  kiyib  olmoq;  6.  ko‘rinish 

olmoq,  tus  olmoq;  le  conflit  revêtait  un  caractère  dangereux  janjal  xavfli 

tus olar edi. 

rêveur, euse

 adj, n xayolparast; un enfant rêveur et distrait xayolparast 

va parishonxotir bola; loc cela me laisse rêveur bu meni o‘yga soldi. 

revient


 nm inv pris de revient tannarx. 

revigorer

 

vt 


mustahkamlamoq, 

kuchaytirmoq, 

sog‘aytirmoq, 

tetiklashtirmoq;  cette  bonne  douche  m’a  revigoré  bu  yaxshi  dush  meni 

tetiklashtirdi. 

revirement

  nm  burilish,  keskin  o‘zgarish;  un  revirement  d’opunion 

fikrning  keskin  o‘zgarishi;  les  revirements  d’un  homme  politique 

siyosatchidagi keskin o‘zgarishlar. 

réviser


  vt  1.  qayta  ko‘rib  chiqmoq,  tekshirmoq;  réviser  un  traité,  la 

constitution bitimni, konstitutsiyani qayta ko‘rib chiqmoq;  réviser  sa leçon 

uy  vazifasini  qaytarib  chiqmoq,  takrorlamoq;  2.  tuzatmoq,  ko‘rib  chiqmoq; 

réviser un moteur motorni ko‘rib chiqmoq. 

réviseur,  euse

  n  1.  revizor,  tekshiruvchi;  2.  korrektor;  réviseur  de 

traductions tarjima korrektori. 

révision


  nf  1.  qayta  ko‘rib  chiqish;  préparer  une  révision  de  la 

constitution konstitutsiyani  qayta ko‘rib chiqishga  tayyorlamoq; la  révision 

d’un  procès  sud  ishni  qayta  ko‘rib  chiqish;  2.  tekshirish,  ko‘rib  chiqish; 

révision  des  listes  électorale  saylov  ro‘yxatlarini  tekshirib  chiqish;  3. 

nazoratdan  o‘ tkazish;  procéder  à  la  révision  d’un  véhicule  transport 

vositasini  nazoratdan o‘ tkazishga kirishmoq; 4. yana  bir bor qaytarib chiqish 

(imtihonga,  yozma  ishga  tayyorlanish  uchun);  faire  des  révisions  o‘ tilgan 

programmani yana bir bor qaytarib chiqish. 

révisionnisme

 nm revizionizm. 

révisionniste

  I.  adj  revizionistlikka  oid,  revizionistlik;  les  communistes 

orthodoxes  les  traitent  de  révisionnistes  e’tiqodli  kommunistlar  uni 

revizionistlikda ayblashyabdi; II. n revizionist. 

revisiter

 vt boshqacha, o‘zgacha, yangicha talqin qilmoq. 

revivre

  I.  vi  1.  qayta  tirilmoq,  qayta  yashamoq;  il  revit  dans  son  fils  u o‘g‘lida  qayta  namoyon  bo‘ldi;  2.  jonlanmoq,  tiklanmoq,  hayotga  qaytmoq, 

tirilmoq;  je  commence  à  revivre  depuis  que  j’ai  reçu  de  ses  nouvelles 

men  undan  xabar  topganimdan  buyon,  menga  jon  kirdi;  3.  faire  revivre 

qayta  jon  baxsh  etmoq,  tiklamoq,  qayta  tiriltirmoq;  il  a  fait  revivre  la 

révolution  française  dans  son  livre,  dans  son  film  u  Fransiya 

revolutsiyasiga  o‘z  asarida,  filmida  qayta  jon  baxsh  etdi;  II.  vt  qayta 

yashamoq,  qayta  o‘z  boshidan  kechirmoq;  je  ne  veux  pas  revivre  cette 

épreuve bu sinovni yana bir bor boshimdan kechirishni xohlamayman. 

révocation

  nf  bekor  qilish;  qisqartirish,  ishdan  bo‘shatish,  lavozimidan 

ozod qilish; la révocation de l’édit de Nantes  Nant  qarorini bekor qilish; la 

révocation d’un fonctionnaire xizmatchini ishdan bo‘shatish. 

revoir

  I.  vt  1.  qayta  ko‘rmoq,  qayta  uchratmoq;  je  l’ai  souvent  revu depuis  men  uni  shundan  beri  tez-tez  ko‘rib  turdim;  au  plaisir  de  vous 

revoir  siz  bilan  qayta  uchrashguncha!  (biror  kishi  bilan  xayrlashuvda);  au 

revoir xayr; dire au revoir xayrlashmoq; ce n’est qu’un au  revoir et non 

un  adieu  bu  xayr  xolos,  alvido  emas;  2.  qaytib  ko‘rmoq,  qaytib  kelmoq; 

l’exilé n’a jamais  revu sa patrie surgun qilingan  o‘z vatanini  boshqa qayta 

ko‘rmadi; 3. qayta borib ko‘rmoq; un film qu’on  aimerait revoir qayta borib 

ko‘rsak,  degan  film;  4.  xayolan  qayta  ko‘rmoq;  je  revois  les  lieux  de  mon 

enfance men yoshligimdagi  joylarni xayolan  qayta ko‘raman; 5. qayta ko‘rib 

chiqmoq;  revoir  un  texte  de  près  biror  matinni  qaytadan  yaxshilab  ko‘rib 

chiqmoq;  édition  revue  et  corrigée  qayta  ko‘rib  chiqilgan  va  tuzatilgan 

bosma; 6. qayta  takrorlab chiqmoq; j’ai revu tout le programme men butun 

programmani  qayta  ko‘rib  chiqdim;  II.  se  revoir  vpr  qayta  ko‘rishmoq, 

uchrashmoq;  ils  ne  se  sont  jamais  revus  ular  hech  qachon  qayta 

uchrashmadilar. 

révoltant

  adj  kishini  achchiqlantiradigan,  g‘azablantiradigan;  g‘azabni 

keltiradigan,  yaramas,  xunuk,  uyatli;  une  injustice  révoltante  kishini 

g‘azablantiradigan adolatsizlik; des abus révoltants xunuk suiiste’mol. 

révolte

  nm  qo‘zg‘olon,  isyon,  g‘alayon,  bosh  ko‘ tarish;  une  révolte  de paysans  dehqonlar  qo‘zg‘oloni;  inciter,  pousser  qqn  à  la  révolte  biror 

kishini bosh ko‘ tarishga majbur qilmoq. 

révolté,  ée

  adj  1.  qo‘zg‘olonchi,  isyonkor,  g‘alayonchi,  bosh  ko‘targan; 

des  soldats  révoltés  isyonchi  askarlar;  adolescent  révolté  contre  la 

société  jamiyatga  qarshi  bosh  ko‘ targan  o‘smir;  n  c’est  un  révolté  bu 

isyonchi;  2.  g‘azablangan,  g‘azabnok,  jahli  chiqqan,  achchiqlangan;  vous 

me voyez révolté! g‘azabim qaynab ketyapti! RÉVOLTER

 

RIDICULE 

 

 506 

révolter


  I.  vt  g‘azablantirmoq,  g‘azabini  keltirmoq,  qo‘zg‘atmoq, 

achchiqlantirmoq; ces procédés me révoltent bu qiliqlar mening g‘azabimni 

keltiryapti;  II.  se  révolter  vpr  isyon,  qo‘zg‘olon,  g‘alayon,  bosh  ko‘tarmoq, 

ko‘tarilmoq;  le  peuple  s’est  révolté  contre  le  dictateur  xalq  diktatorga 

qarshi isyon ko‘tardi; enfant qui se révolte contre ses parents ota-onasiga 

qarshi  bosh  ko‘ targan  bola;  toute  sa  nature  se  révoltait  butun  borlig‘i 

g‘alayon qilardi. 

révolu,  ue

  adj  bo‘lib  o‘ tgan,  nihoyasiga  yetgan,  tugagan;  à  l’âge  de  18 

ans révolus 18 yosha to‘lganda; une époque révolue o‘ tgan davr. 

révolution

1

 nf 1. aylanish;  les  révolutions de  la terre yerning aylanishi; 2. o‘z o‘qi atrofida aylanish. 

révolution

2

  nf  1.  tubdan  o‘zgarish,  tubdan  o‘zgartirish,  revolutsiya;  une révolution  morale,  artistique  ma’naviy,  artistik  revolutsiya;  la  révolution 

culturelle  madaniy  revolutsiya;  2.  revolutsiya,  inqilob;  la  révolution 

française  Fransiya  revolutsiyasi;  la  victoire  de  la  révolution  sur  la 

réaction revolutsiyaning reaksiya ustidan g‘alabasi. 

révolutionnaire

  I.  adj  1.  revolutsion,  inqilobiy;  mouvement,  parti 

révolutionnaire  revolutsion  harakat,  partiya;  les  chants  révolutionnaires 

inqilobiy qo‘shiqlar; 2.  tubdan o‘zgartiruvchi, revolutsioner; une théorie, une 

technique  révolutionnaire  tubdan  o‘zgartiruvchi  nazariya,  texnika;  II.  n 

revolutsioner,  inqilobchi;  les  révolutionnaires  ont  pris  le  pouvoir 

revolutsiyachilar hokimiyatni o‘z qo‘llariga oldilar. 

révolutionner

 vt jumbushga keltirmoq, ostin-ustin qilmoq; cette nouvelle 

a  révolutionné  le  quartier  bu  yangilik  mavzeni  jumbushga  keltirdi;  2.  tub 

o‘zgarish yasamoq,  tubdan o‘zgartirib yubormoq; l’invention de la  machine 

à  vapeur  a  révolutionné  l’industrie  bug‘  mashinasining  o‘ylab  topilishi 

sanoatda tub o‘zgarish yasadi. 

revolver


 nm revolver, to‘pponcha. 

révoquer


  vt  1.  ishdan  bo‘shatmoq,  lavozimidan  tushirmoq;  2.  bekor 

qilmoq; révoquer un testament vasiyatnomani bekor qilmoq. 

revue

1

 nf 1. ko‘zdan kechirish, ko‘rib chiqish, nazoratdan  o‘ tkazish; faire la revue de  son  matériel de camping kemping jihozlarini ko‘zdan kechirib 

chiqmoq;  la  revue  de  la  presse,  une  revue  de  presse  matbuot  obzori;  2. 

ko‘rik,  parad;  la  revue  du  14  juillet  14  iyul  paradi;  passer  en  revue 

ko‘rikdan o‘ tkazmoq; le général passa le régiment en revue general polkni 

ko‘rikdan o‘ tkazdi; passer  en revue ko‘rib chiqmoq, o‘rganib chiqmoq; nous 

avons  passé  en  revue  les  divers  problèmes  biz  turli  masalalarni  ko‘rib 

chiqdik;  3.  kundalik  umumiy  mavzudagi  bir  necha  xil  nomerdan  tuzilgan 

estrada-teatr tomoshasi. 

revue

2

  nf  jurnal;  revue  littéraire,  scientifique  adabiy,  ilmiy  jurnal; s’abonner à une revue jurnalga obuna bo‘lmoq. 

révulsé,  ée

  adj  yeux  révulsés  baqraygan,  chaqchaygan,  olaygan  ko‘z; 

visage révulsé burishgan, tirishgan yuz. 

révulser

  vt  1.  hayajonlantirmoq,  qattiq  ta’sir  qilmoq;  ça  me  révulse  bu 

meni  hayajonlantiryapti!  2.  tirishmoq,  burishmoq  (yuz),  chaqchaymoq, 

baqraymoq, olaymoq (ko‘z); visage qui se révulse burishgan yuz. 

rez-de-chaussée

 nm inv birinchi qavat; il habite  au rez-de-chaussée u 

birinchi qavatda yashaydi. 

rhabiller

  I.  vt  qayta  kiyintirmoq;  rhabiller  un  enfant  bolani  qayta 

kiyintirmoq;  II.  se  rhabiller  vpr  qayta  kiyinmoq;  les  baigneurs  se Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling