Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet208/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   238

an’ana bo‘yicha pushti rang qizlar uchun, havo rang o‘g‘il bolalar uchun; une 

écharpe d’un rose vif, pâle ochiq, bo‘g‘iq pushti rangli sharf;  voir la  vie en 

rose, voir tout en rose olam ko‘ziga guliston bo‘lib ko‘rinmoq. 

rosé, ée


 adj och qizil, qizg‘ish; nm le rosé qizg‘ish vino. 

roseau


  nm  qamish;  des  roseaux  au  bord  d’un  étang  hovuz  bo‘yidagi 

qamishlar. 

rosée

 nf shudring, shabnam; herbe humide de  rosée shudringdan nam  o‘tlar. 

roséole


 nf rozeola; roséole épidémique qizilcha (bolalar kasalligi). 

roseraie


 nf atirgulzor, gulzor. 

rosette


 nf rozetka (orden o‘rnida taqib yuriladigan lenta, bant). 

roseval, ale

 nf pushti rang kartoshka. 

rosier


  nm  atirgul  tupi;  rosier  sauvage  namatak  tupi;  les  rosiers  d’une 

roseraie atirgulzorning atirgullari. 

rosière

  nf  solihaligi  uchun  atirgul  chambaragini  olgan  qiz;  ce  n’est  pas une rosière bu soliha qiz emas. 

rosir


  I.  vi  qizarmoq;  son  visage  rosit  de  plaisir  uning  yuzi 

xursanchilikdan  qizardi;  II.  vt  qizartirmoq;  le  froid  rosit  les  joues  sovuq 

yonoqlarni qizartirdi. 

rosse


1

 nf vx qirchang‘i, dirdov ot. 

rosse

2

 I. nf zahar, battol odam; ah! les rosses! ha! battollar! II. adj qattiq, adolatsiz; vous avez été rosse avec lui siz unga qattiq muomala qildingiz. 

rossée


 nf fam kaltak; flanquer, recevoir une rossée kaltaklamoq, kaltak 

yemoq. 


rosser

 vt kaltaklamoq; se faire rosser kaltaklanmoq. 

rosserie

 nf zahar, achchiq so‘z; yovuzlik. 

rossignol

1

 nm bulbul. rossignol

2

 nm ochqich (qulfni ochadigan moslama). rossignol

3

 nm fam o‘tmay  qolgan  tovar; de vieux rossignols  en solde narxi arzonlashtirilgan sotuvdagi eski o‘ tmay qolgan tovar. 

rot


 nm fam kekirish; faire faire son rot à un bébé chaqaloqni kekirtirmoq. 

rôt


 nm litt rôti. le fumet du rôt qovurmaning tutuni. 

rotatif, ive

 adj rotatsion, aylanuvchi; foreuse aylanuvchi parma. 

rotation


  nf  1.  aylanish,  aylanma  harakat;  rotation  de  la  terre  yerning 

aylanishi;  exécuter,  faire  une  rotation  doira  yasamoq,  aylanmoq;  2. 

almashtirish,  almashtirib  turish;  la  rotation  des  équipes  komandalarni 

almashtirib  turish;  3.  qatnov;  la  rotation  des  avaions  d’une  ligne  bir 

yo‘nalishdagi samolyot qatnovi; 4. aylanish, yangilanib turish; rotation d’une 

stock  tovar  zaxirasining  aylanishi;  5.  rotation  des  culturse  ekinlarni 

almashlab ekish. 

rotative


  nm  rotatsion  mashina;  les  rotatives  qui  impriment  les 

journaux gazetalarni bosib chiqaradigan rotatsion mashinalar. 

roter

 vi fam kekirmoq. rôti

  nm  qovurdoq,  qovurma;  rôti  de  bœuf,  de  veau  mol,  buzoq  go‘shti 

qovurdog‘i. 

rotin


1

 nm palmaning bir turi;  meuble en rotin palma barglaridan  to‘qilgan 

mebel. 

rotin


2

  nm  chaqa,  miri;  vous  n’avez  pas  un  rotin!  sariq  chaqangiz  ham  

yo‘q! 

rôtir


  I.  vt  olovda  bevosita  pishirmoq  (to‘g‘ridan-to‘g‘ri  olovga  tutib  yoki 

grilda,  pechkada);  rôtir  un  canard  o‘rdakni  pechkada  pishirmoq;  II.  vi 

pishmoq;  on  rôtit  ici  bu  yerda  jizg‘anaging  chiqib  qoladi;  III.  se  rôtir  vpr 

qovurilmoq; se rôtir au soleil quyoshda kuymoq. 

rôtisserie

  nf  qovurma  tayyorlaydigan  restoran,  qovurilgan  go‘sht 

sotadigan do‘kon. 

rôtisseur, euse

 n qovurma tayyorlaydigan, sotadigan odam. 

rôtissoire

 nf go‘sht qovuradigan tova. 

rotondité

  nf  1.  litt  dumaloqlik,  yumaloqlik;  la  rotondité  d’un  globe 

sharning yumaloqligi; 2. baqaloq, yum-yumaloq. 

rotor

  nm  1.  rotor  (mashinalarning  aylanadigan  qismi);  2.  vertolyotning matori va aylanadigan parraklari. 

rotule


 nf tizza qopqog‘i. 

roture


 nf litt oddiy, avom xalqdan yetishib chiqqan intelligent. 

roturier, ière

 adj oddiy xalqdan yetishib chiqqan. 

rouage


  nm  1.  g‘ildirakchalar;  les  rouages  d’une  montre  soatning  tishli 

g‘ildirakchalari;  2.  uzviy  qism,  harakatlantiruvchi  kuch;  les  rouages  de  la 

machine sociale  ijtimoiy mashinani harakatlantiruvchi kuchlar; les rouages 

de  l’économie,  du  capitalisme  iqtisodni,  kapitalizmni  harakatlantiruvchi 

kuchlar. 

roublard, arde

 adj, n o‘z foydasiga jinni,  ustakor,  ayyor; c’est un vieux 

roublard bu qari tulki. 

roublardise

 nf o‘z fodasiga jinnilik, ustakorlik, ayyorlik. 

rouble

 nm rubl (ruslarning pul birligi). roucoulement

  nm  g‘uv-g‘uvlash,  g‘urullash  (kaptar,  qumri,  musichalar); 

le  roucoulement  des  tourterelles  musichalarning  g‘uv-g‘uvlashi;  2. 

gurunglashish, 

dilkashlik 

qilish, 


gangir-gungur 

gaplashish; 

les 

roucoulements d’amoureux sevishganglarning dilkashlik qilishlari. roucouler

 vi 1. g‘uv-g‘uvlamoq, g‘urillamoq (kaptar, qumri, musichalar); 2. 

gurunglashmoq, dilkashlik qilmoq, gangir-gungur gaplashmoq. 

roue


  nf  1.  g‘ildirak;  les  roues  d’une  voiture,  d’une  bicyclette 

avtomobilning,  velosipedning  g‘ildiraklari;  véhicule  à  deux,  quatre  roues 

ikki,  to‘rt  g‘ildirakli  transport  vositalari;  roues  avant,  arrière  oldingi,  orqa 

g‘ildiraklar; roue de secours ehtiyot  g‘ildirak; fam virage sur les  chapeaux 

de  roue  bor  tezlikda  burilish;  loc  pousser  à  la  roue  qo‘llab-quvvatlab 

yubormoq;  être la cinquième  roue du carrosse keraksiz narsa  bo‘lmoq; 2. 

g‘ildirak,  parrak;  chambarak,  charx;  shesternya;  roues  dentées  tishli 

g‘ildiraklar; 3. supplice de la roue g‘ ildirakka bog‘ lab qo‘yib jazolash; faire la 

roue  yondamasiga  o‘mbaloq  oshmoq;  (qush)  yoymoq,  yozmoq;  paon  qui 

fait la roue dumini yozayotgan tovus. 

roué,  ée

  I.  n  litt  yaramas,  buzuq,  o‘z  maqsadiga  yetish  uchun  hech 

narsadan  toymaydigan  odam;  II.  adj  yaramas,  buzuq,  hech  narsadan, 

toymas. 


rouer

 vt vx g‘ildirakka bog‘lab  jazolamoq;  loc  rouer qqn de coups biror 

kishini yaxshilab do‘pposlamoq. 

rouerie


 nf muttahamlik, qalloblik, firibgarlik; aldamchilik; tovlamachilik. 

rouet


 nm vx charx (ip yigiradigan). 

rouf


 nm mar rubka (kema polubasi ustiga qurilgan va kemani boshqarish 

postlari turadigan joy). 

rouflaquettes

 nf pl gajak, chakka soqol. 

rouge

  I.  adj  1.  qizil,  alvon,  qirmizi;  corriger  un  texte  au  crayon  rouge matnni qizil qalam bilan tuzatmoq; le drapeau rouge qizil, alvon bayroq; vin 

rouge qizil vino; 2. qizil (eng so‘l; revolutsion); l’armée rouge qizil armiya; 3. 

qip-qizil,  cho‘g‘day;  fer  rouge  qip-qizil  qilib  qizdirilgan  temir;  4.  être  rouge 

comme  un  coq,  un  coquelicot,  une  pivoine  xo‘rozning  tojisiday,  loladay, 

anorday qizil; être rouge de colère g‘azabdan qizarib-bo‘zarib ketmoq; adv 

se  fâcher  tout  rouge  g‘azabdan  tutoqib  ketmoq;  voir  rouge  ko‘zi  qonga 

to‘lmoq; II. nm 1. qizil, alvon, qirmizi rang; un rouge vif, foncé och,  to‘q qizil 

rang;  2.  qizil  rang;  rouge  à  lèvre  labga  surtiladigan  pomada;  3.  yuzning 

qizilligi;  le rouge lui  montait aux joues, au front uning yanoqlari anorday 


ROUGEÂTRE

 

ROUTE 

 

 512 

qizarib ketgan edi, u qulog‘igacha qizarib ketgan edi; être dans le rouge loc 

fig  qiyin  ahvolga  tushib  qolmoq;  entreprise  qui  sort  du  rouge  qiyin 

ahvoldan chiqayotgan korxona. 

rougeâtre

 adj qizg‘ish. 

rougeaud, aude

 adj qip-qizil; une figure rougeaude qip-qizil yuz. 

rouge-gorge

  nm  malinovka  (chumchuqsimonlarga  mansub  sayroqi  

qush). 

rougeoiement nm on apercevait au  loin le rougeoiment des torches 

uzoqdan mash’alalarning qizil shu’lasi ko‘rinar edi. 

rougeole

 nf qizamiq. 

rougeoleux, euse

 adj un enfant rougeoleux qizamiq toshgan bola. 

rougeoyer

  vi  qizarmoq,  shafaq  tusiga  kirmoq,  yolqinlanmoq;  incendie 

qui rougeoie dans la nuit tunda yolqinlanayotgan olov. 

rougeur


  nf  1.  yuzdagi  qizillik,  bo‘riqish;  une  brusque  rougeur  birdan 

yuzga yugurgan qizillik; 2. rougeurs teridagi qizil dog‘lar. 

rougir

 I. vi 1. qizarmoq, qizil rangga kirmoq; les écrevisses rougissent à la cuisson qisqichbaqalar qovurganda qizaradi; 2. qizarmoq, qizarib ketmoq 

(odam); elle a rougi jusqu’aux oreilles u qulog‘igacha qizarib ketdi;  rougir 

de colère, de honte  g‘azabdan, uyatdan  qizarib ketm oq; des yeux  rougis 

qizargan ko‘zlar; ces propos grivois la faisaient rougir  bu  o‘ynoqi so‘zlar 

uni  qizartirdi;  je  n’ai  pas  à  rougir  de  cela  meni  bundan  qizaradigan  joyim 

yo‘q; II. vt qizartirmoq, qizil rangga bo‘yamoq; rougir une barre de fer  temir 

brusni  qizartirib  qizdirmoq;  rougir  son  eau  suviga  ozroq  qizil  vino  qo‘shib 

qizartirmoq. 

rougissant,  ante

  adj  qizaruvchan,  uyatchang;  un  garçon  timide  et 

rougissant  tortinchoq  va  qizaruvchan,  sal  narsaga  qizarib  ketadigan, 

uyatchang bola. 

rouille

 nf 1. zang; tache de  rouille zang  dog‘i; couvert de  rouille zang bilan  qoplangan;  rongé  de  rouille  zang  yemirgan;  2.  o‘simliklarning  ayrim 

kasalliklarining nomi, zang kasali. 

rouiller

  I.  vi  ou  se  rouiller  vpr  zanglamoq,  zang  bilan  qoplanmoq;  ces 

outilles  ont  rouillé  sous  la  pluie  bu  asboblar  yomg‘irda  zanglab  ketdi;  la 

grille commence  à se  rouiller panjara zanglay  boshladi; les gonds de la 

fenêtre  sont  tout  rouillés  derazaning  oshiq-moshig‘i  butunlay  zanglab 

ketibdi;  un  clou  rouillé  zanglagan  mix;  fig  avoir  les  jambes  rouillées 

oyoqlari  uyushgan  bo‘lmoq;  avoir  la  mémoire  rouillée  xotirasi 

o‘tmaslashgan  bo‘lmoq;  être  rouillé  sustlashib  ketgan  bo‘lmoq;  II.  vt  1. 

zanglatmoq;  l’humidité  rouille  le  fer  namlik  tem irni  zanglatadi;  2.  fig 

zaiflashtirmoq,  sustlashtirmoq,  pasaytirmoq,  o‘ tmaslashtirmoq;  la  paresse 

rouille l’esprit dangasachilik aqlni o‘ tmaslashtiradi. 

roulade


  nf  1.  rulada  (ashulaning  mohirona  tez  aytiladigan  qismi);  2. 

o‘mbaloq oshish. 

roulage

 nm avtomobilda yuk tashish. roulant

1

,  ante  adj  1.  g‘ildiraydigan,  g‘ildirakchali;  table  roulante 

g‘ildirakchali  stol;  matériel  roulant  harakatdagi  sostav  (parovoz  va 

vagonlar);  le  personnel  roulant  haydovchi  xodimlar;  2.  harakatlanadigan, 

qo‘zg‘aladigan; trottoir, escalier roulant eskalator 3. tekis, qulay yo‘l; 4. feu 

roulant  to‘xtovsiz  yog‘dirilayotgan  o‘q;  un  feu  roulant  de  questions 

to‘xtovsiz yog‘dirilayotgan savollar. 

roulant

2

,  ante  adj  fam  juda  kulgili,  ichak  uzadigan  darajada  kulgili, 

nihoyatda  qiziq;  il  est  roulant  u  nihoyatda  qiziq  odam;  ses  histoires  sont 

roulantes bu ichak uzar voqealar. 

rouleau


  nm  1.  g‘altak,  g‘ildirak,  o‘ram,  baraban,  bobina;  rouleau  de 

papier  peint  gulqog‘oz  o‘rami;  être  au  bout  de  son  rouleau,  du  rouleau 

gapi,  puli,  imkoniyati,  kuch-quvvati  tugamoq;  2.  o‘rog‘liq  narsa;  3.  o‘qloq, 

juva; rouleau compresseur katok (yer tig‘izlaydigan mashina); 4. bigudi. 

roulé, ée

 adj 1. o‘ralgan, dumaloqlangan, qaytarilgan; col roulé qaytarma 

yoqa; épaule roulée suyaksiz o‘rama go‘sht; 2. fam bien roulé qaddi-qomati 

kelishgan. 

roulement

  nm  1.  aylanish,  g‘ ildirash;  roulement  à  billes 

sharikopodshipnik; 

2. 


taqir-tuqur, 

shaqir-shuqur, 

gumbur-gumbur 

(harakatlanayotgan  transportning  ovozi);  on  entendait  un  roulement  de 

chariots,  de  barriques  aravaning,  bochkaning  taraq-turuqi  eshitilar  edi;  3. 

aylanish,  aylanma  harakat;  roulement  d’yeux  ko‘zlarning  aylanishi;  4. 

aylanish  (pul);  le  roulement  des  capitaux  kapitalning  aylanishi;  fonds  de 

roulement  aylanma  fond;  5.  ish  joyini  o‘zgartirish  (o‘zaro  bog‘liq  ishlarda 

navbat  bi lan  borib  kelib  ishlash);  ils  travaillent  par  roulement  ular  o‘z 

joylarini o‘zgartirib ishlaydilar. 

rouler

1

  I.  vt  1.  dumalatmoq,  yumalatm oq;  rouler  un  tonneau  bochkani dumalatmoq;  loc  rouler  sa  bosse  ko‘p  sayohat  qilmoq;  2.  g‘ildiratm oq; 

roulez  la  table  jusqu’ici  stolni  bu  yerga  g‘ildiratib  keling;  rouler  un  bébé 

dans son landau chaqaloqni  bolalar aravachasida olib yurmoq; 3. o‘ramoq, 

dumaloqlamoq;  rouler  des  tapis  gilamlarni  o‘ramoq;  rouler  une  cigarette 

sigaret  o‘ramoq;  4.  lorsillatmoq,  o‘ynatmoq;  rouler  des  hanches  en 

marchant  sonlarini  yurganda  larsillatmoq;  fam  rouler  des  mécaniques 

mushaklarini  o‘ynatmoq;  se  rouler  les  pouces  qo‘l  qovushtirib  o‘ tirmoq;  5. 

litt rouler mille projets dans sa tête miyasida ming rejani tuzmoq (aylantirib 

ko‘rmoq);  6.  rouler  les  r  r-larni  tilni  tebratib  talaffuz  qilmoq;  II.  vi  1. 

g‘ildiramoq,  dumalamoq,  yumalamoq;  o‘mbaloq  oshmoq;  larme  qui  roule 

sur la joue yuzdan yumalab  tushayotgan yosh; rouler du haut d’un talus 

qiyalikning  ustidan  yumalab  tushmoq;  2.  yurmoq,  harakatlanmoq 

(g‘ildiraklarning ustida); la voiture roulait à 100 à l’heure avtomobil soatiga 

100 kilometr  tezlikda haraktlanyapti; nous avons  roulé toute la journée biz 

kun  bo‘yi  avtomobilda  yurdik;  vous  roulez  trop  vite  siz  juda  tez 

haydayapsiz; 3. kezmoq, kezib chiqmoq (odam); elle a pas  mal roulé dans 

sa vie u  o‘z hayotida  ozmuncha kezmadi;  4. aylanmoq (pul); 5.  guldiramoq, 

gumburlamoq,  guldirab  eshitilmoq;  6. rouler  sur  haqida ketmoq (gap, so‘z); 

l’entretien  a  roulé  sur  la  politique  muloqot  siyosat  haqida  ketdi;  III.  se 

rouler  vpr  1.  yumalamoq,  dumalamoq;  se  rouler  par  terre,  dans  l’herbe 

yerda, o‘tning ustida dumalamoq; loc c’est à se rouler par terre (de rire) bu 

dumalab-dumalab,  qotib-qotib  kuladigan;  2.  o‘ralib  olmoq,  burkanib;  se 

rouler dans une couverture ko‘rpaga o‘ralib olmoq. 

rouler


2

 vt fam aldamoq, ahmoq qilmoq, boplamoq, firib bermoq; il a voulu 

me  rouler  u  meni  ahmoq  qilmoqchi  bo‘ldi;  vous  vous  êtes  fais  rouler  siz 

o‘zingizni aldatib qo‘yibsiz. 

roulette

  nf  1.  g‘ildirakcha;  table,  patins  à  roulettes  g‘ildirakchali  stol, 

konki;  marcher,  aller comme sur des  roulettes xamirdan qil sug‘urganday 

yaxshi  ketmoq  (ishga  nisbatan);  2.  ruletka  (o‘yin);  jouer  un  numéro  à  la 

roulette ruletkada biror nomerga tikmoq. 

roulis


  nm  kemaning  yon  tomonga  chayqalishi;  roulis  et  tangage 

kemaning yonga va oldiga chayqalishi. 

roulotte

  nf  furgon,  soyabon  arava  (lo‘lilar,  ko‘chmanchilar  yashaydigan 

arava, vagon). 

roumain, aine

 I. adj Ruminiyaga oid, rum in; la grande plaine  roumaine 

katta rumin tekisligi; II. n 1. rumin; 2. nm rumin tili. 

round

 nm raund; combat en dix rounds o‘n raundli jang. roupie

 nf rupiya (pul birligi). 

roupiller

 vt fam uxlamoq, mizg‘ib olmoq. 

roupillon

 nm fam mizg‘ib olish. 

roussâtre

 adj qizg‘ish, sarg‘ish. 

rousseur

  nf  1.  qizg‘ishlik,  sarg‘ishlik;  tache  de  rousseur  sepkil;  2. 

sarg‘ayish (vaqt o‘tishi bilan qog‘ozlarning ustida). 

roussi


 nm kuyindi hidi; loc sentir le roussi latta hidi kelmoq, ishlar yomon 

bo‘lmoq. 

roussir

  I.  vt  sarg‘aytirmoq;  roussir  du  linge  en  repassant  choyshabni dazmollab  sarg‘aytirmoq;  II.  vi  qizarmoq,  sarg‘aymoq;  faire  roussir  des 

oignons dans le beurre piyozni saryog‘da qizartirib qovurmoq. 

routage

 nm gazeta-jurnallarni yetkazib berish. routard, arde

 n. 1. yo‘lovchi, sayohatchi, sayyoh; 2. mototsiklchi. 

route

 nf 1. yo‘l; une bonne,  mauvaise  route yaxshi, yomon yo‘ l; routes nationales, départementales davlat ahamiyatiga, mahalliy ahamiyatga ega 

bo‘lgan  yo‘llar;  la  grande  route  katta  yo‘l,  trakt;  arriver  par  la  route 

mashinada  kelmoq;  faire  de  la  route  ko‘p  yo‘l  yurmoq;  accidents  de  la 

route yo‘l harakati hodisalari; 2. yo‘l, yo‘nalish, marshrut; changer de route 

yo‘nalishini  o‘zgartirmoq; perdre  sa  route yo‘lini yo‘qotmoq; nous sommes 

sur la bonne route biz to‘g‘ri ketayapmiz; 3. sayohat, safar; en route yo‘lga, 

safarga; se mettre en route yo‘ lga tushmoq; en route! yo‘lga otlaninglar! en 

cours de route sayohat  davomida; bonne route! oq yo‘l! feuille de route ROUTIER

 

RUINE 

 

 513 

yo‘l  qog‘ozi,  yurish  ruxsatnomasi;  4.  mettre  en  route  yurgizmoq,  yuritib 

yubormoq;  mettre sa  voiture en  route  avtomobilini yurgizmoq;  avoir qqch 

en  route  biror  narsani  bajarayotgan  bo‘lmoq;  5.  yo‘l;  la  route  est  toute 

tracée yo‘l oldindan to‘la belgilangan. 

routier


1

,  ière


  I.  adj  yo‘lga  oid,  yo‘l;  réseau  routier  yo‘l  tarmog‘i;  carte 

routière  yo‘l  xaritasi;  gare  routière  avtobus  bosh  bekati;  transports 

routiers yo‘l  transport vositalari; II. nm uzoq masofaga yuk  tashiydigan yuk 

mashinasining haydovchisi. 

routier

2

 nm eski, ko‘pni ko‘rgan odam; un  vieux routier de la politique eski siyosatdon. 

routine


  nf  1.  malaka,  ko‘nikma,  mahorat;  son  travail  est  devenu  une 

espèce  de  routine  uning  ishi  unga  bir  ko‘nikmaga  aylanib  qolgan;  2. 

mutaassiblik;  la  routine  qui  règne  dans  l’administration  boshqaruvda 

hukm surayotgan mutaassiblik. 

rouvrir

 I. vt qayta ochmoq; rouvrir son  magasin pour un client attardé kech  qolgan  xaridorga  magazinini  qayta  ochmoq;  rouvrir  les  yeux  ko‘zini 

qata  ochmoq;  pronominalement  qayta  ochilmoq;  la  plaie  s’est  rouverte 

yara  qayta  ochildi;  II.  vi  qayta  ochilmoq;  la  boulangerie  rouvre  demain 

novvoyxona ertaga qayta ochiladi. 

roux,  rousse

  I.  adj  1.  malla,  qizg‘ish,  sariq;  des  cheveux  roux  malla 

soch; 2. sochlari malla, qizg‘ish; une belle fille rousse malla sochli chiroyli 

qiz; 3. lune rousse aprel ayozi; II. n 1. malla; 2. nm qizg‘ish rang. 

royal,  ale,  aux

 adj 1. qirolga, podshoga  oid;  qirol;  podsho; palais  royal 

qirol saroyi; prince royal valiahd, shahzoda; la famille royale qirol oilasi; loc 

la  voie  royale  shon-sharafga  eltuvchi  yo‘l;  2.  shoxona,  dabdabali;  un 

cadeau royal shohona sovg‘a. 

royalement

  adv  qirollarga,  podsholarga  xos,  shohona;  être  royalement 

traité shohona muomala qilingan bo‘ lmoq. 

royalisme

 nm royalizm, monarxizm (qirol hokimiyatiga tarafdorlik). 

royaliste

  n,  adj  royalist,  monarxiyachi,  monarxizm  tarafdori,  qirol 

hokimiyatini  yoqlovchi;  loc  être  plus  royaliste  que  le  roi  biror  kishining 

manfaatini uning o‘zidan ko‘ra ham ortiqroq himoya qilmoq. 

royalties

  nm  pl  angl.  protsent,  foyda  (kashfiyot  egasi  yoki  yer  egasiga 

neft qidiruv ishlari bo‘yicha to‘ lanadigan haq). 

royaume


  nm  qirollik,  podsholik;  le  Royaume-Uni  Birlashgan  Qirollik 

(Buyuk  Britaniya  qirolligi);  le  royaume  de  dieu,  des  cieux  arshi  a’lodagi 

ollohning hukmronligi, jannat. 

royauté


 nf hokimiyat; hukmronlik; hokimlik; saltanat; aspirer à la royauté 

hokimiyatga intilmoq; chute de la royauté saltanatning qulashi. 

ruade

 nf tepish, shattalash, shataloq  otish; décocher, lancer une ruade shatta otmoq. 

ruban


  nm  1.  tasma,  lenta;  ses  cheveux  sont  retenus  par  un  ruban 

sochlari  tasma  bilan  turmaklangan;  nœud  de  rubans  bant  (kapalak  nusxa 

tugun); 2. orden lentasi; jiyak; le ruban d’une décoration bezakning jiyagi; il 

a le ruban unda faxriy legion ordening lentasi bor. 

rubéole

 nm qizilcha (bolalar kasalligi). rubicond, onde

 adj qip-qizil (yuz haqida). 

rubis

 nm inv 1. yoqut, la’l; 2.  tosh (soatda); montre trois rubis uch  toshli soat;  3.  loc  payer  rubis  sur  l’ongle  oxirgi  tiyinigacha  shu  zahotiyoq 

to‘lamoq. 

rubrique

 nf 1. rubrika, sahifa, sarlavha; la rubrique des spectacles, des 

sports  tomoshalar, sport sahifasi; 2. rubrika,  bo‘lim, grafa; classer,  mettre 

deux  choses  différentes  sous  la  même  rubrique  ikki  xil  narsani  bir 

bo‘limga joylashtirmoq. 

ruche


 nf 1. asalari uyasi,  qutisi, yashigi;  ruche en paille, en bois  poxol, 

yog‘ochdan  qilingan  asalari  uyasi;  2.  shu  uyadagi  asalarilar; 

bourdonnement d’une ruche  asalari uyasining g‘uvillashi; le centre de la 

ville  est  une  véritable  ruche  où  chacun  s’affaire  shaharning  markazi 

haqaqiy asalarining uyasa, u yerda hamma yugur-yugur qiladi. 

rucher


 nm asalari yashiklari qo‘yilgan joy; asalari xo‘jaligi. 

rude


  adj  litt  1.  dag‘al,  qo‘pol,  tarbiya  ko‘rmagan,  madanyatsiz;  un 

montagnard  aux  manières  un  peu  rudes  qiliqlari  biroz  qo‘polroq  tog‘lik 

odam; 2.  litt qo‘rqinchli, xavfli, katta, kuchli; un rude  adversaire xavfli raqib; 

3. og‘ir, qiyin, mushkul; un métier rude og‘ir kasb; les travaux des champs 

sont  rudes  dala  ishlari  juda  ham  og‘ir;  loc  être  à  rude  épreuve  mushkul 

sinovga  qolmoq;  en  voir  de  rudes  ko‘p  qiyinchiliklar  ko‘rmoq,  tortmoq;  un 

climat  particulièrement  rude  o‘ ta  og‘ir  iqlim;  l’hiver  fut  rude  bu  yil  qish 

juda qattiq keldi; 4. dag‘al, qo‘pol,  g‘adir-budir; toile  rude dag‘al mato; une 

voix  rude  qo‘pol  ovoz; 5. fam katta,  ulkan; il a  eu une  rude veine  u ulkan 

baxtga erishdi; un rude appétit katta ishtaha. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling