Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet210/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   238


SACRILÈGE

 

SAISISSANT 

 

 516 

ishlarga  baxshida  qilganlar;  elle  s’est  sacrifiée  pour  sa  famille  u  o‘zini 

oilasiga fido qildi. 

sacrilège 

n 1. nm dinni, muqaddas  narsalarni,  joylarni  tahqirlash; kufrlik; 

commettre un sacrilège kufirlik qilmoq bu qasrni buzib yuborish, bu kufrlik; 

2.  n,  adj  tahqirlovchi,  haqoratlovchi,  diniy,  muqaddas  joylarni,  narsalarni 

tahqirlovchi, kufroniy; un attentat sacrilège kufroniy tajovuz. 

sacrum 

nm dumg‘za suyagi. sadique 

adj  shafqatsizlarcha,  berahm,  vahshiyona  qiynovchi,  sadistik, 

shafqatsiz; il est sadique u shafqatsiz. 

sadique 


n sadist, o‘ ta shafqatsiz, birovni qiynab lazzatlanuvchi odam. 

sadisme 


nm  1.  sadizm,  birovni  qiynab  shahvoniy  hirsini  qondirish 

kasalligi;  2.  sadizm,  o‘ta  shafqatsizlik,  birovni  qiynab  lazzatlanish;  punition 

pleine de sadisme sadizmga to‘la qiynoq. 

safran 


nm  1.  za’faron;  riz  au  safran  za’ faron  qo‘shilgan  guruch;  2. 

za’faron (ochiq sariq rang). 

saga 

nf  1.  epos  (skandinav  xalqlarida);  2.  epos,  doston  (qahramonlik  va qahramonlar haqidagi xalq dostonlari,  qo‘shiq va poemalari majmui); écrire 

la saga d’une famille bir oilaning  eposini yozmoq; une  saga judiciaire  bir 

sud dastoni. 

sagace 


adj litt o‘tkir, ziyrak, sezgir, dono. 

sagacité 

nf o‘ tkirlik, ziyraklik, sezgirlik;  farosat, zakovat; faire preuve de 

sagacité aql-zakovatini namoyish qilmoq. 

sagaie 

nf  jangchilar,  ovchilar  irg‘itadigan  nayza;  lancer  des  sagaies nayza otmoq. 

sage 


I.  adj  1.  dono,  oqil,  aqlli,  es-hushli;  de  sages  conseils  dono 

maslahatlar;  2.  litt  oqil,  ibrat  bo‘la  oladigan,  boshqalarga  o‘rnak  bo‘la 

oladigan; l’homme sage  oqilona  fikrlovchi, oqil odam; 3. sof, pokiza,  to‘g‘ri, 

iffatli,  ma’sum;  elle  est  aussi  sage  que  belle  u  go‘zalligiday  ma’suma;  4. 

yuvosh, mo‘min-qobil, royish, beozor; un enfant  sage mo‘min-qobil bola; 5. 

oddiy, odmi, sodda; des goûts sages sodda did; fam une petite robe toute 

sage  odmigina ko‘ylakcha; II. nm dono, aqlli odam; c’est un  sage bu dono 

odam; agir en sage aql bilan ish ko‘rmoq. 

sage-femme 

nf doya, akusherka. 

sagement 

adv 1.  oqilona, donolarcha; il a  agi très  sagement  u oqilona 

ich  tutdi;  2.  tinchgina,  jimgina;  attends-moi  bien  sagement  ici  meni  shu 

yerda jimgina, esli-hushli bo‘lib kutib turgin. 

sagesse 

nf 1. aql, idrok,  fahm, zehn; la  voix de la  sagesse aql ko‘zi;  2. 

litér  donolik,  hikmat,  odillik;  la  sagesse  des  nations  millatlar  hikmatlari;  3. 

yuvoshlik, qobillik, mo‘minlik, royishlik, eslilik; 4. qoyilmaqomlilik, qiyomidalik, 

yuqori darajadalik; un projet d’une trop grande sagesse juda oqilona reja. 

sagittaire 

nm astron, astrol  o‘qotar;  elle est Sagittaire  u o‘qotar  burjida 

tug‘ilgan. 

sagittal,  ale,  aux 

adj  1.  o‘qsimon;  2.  simmetrik;  coupe  sagittale 

simmetrik kesim. 

sagouin,  ouine 

n  1.  vx  maymunning  bir  turi;  2.  isqirt,  iflos,  kir-chir 

yuradigan odam; tas de sagouins bir to‘da isqirtlar. 

saignant,  ante 

adj  chala  qovurgan,  qoni  bilan;  les  biftecks  saignants 

chala qovurilgan bifshteks. 

saignée 


nm  1.  qon  olish,  qon  oldirish;  les  anciens  médecins  faisaient 

des saignées eski  tabiblar qon olishar edi; 2. berilgan qurbonlar, yo‘qotilgan 

odamlar. 

saignement 

nm saignement de nez burundan qon oqish. 

saigner 


I. vi qon  oqmoq; le doigt, la plaie saigne barmoqdan, yaradan 

qon  oqyapti;  saigner  du  nez  burundan  qon  oqmoq;  litt  son  cœur  saigne 

yuragi qonga  to‘ldi; II. vt 1. vx birovdan qon  olmoq;  loc fig  saigner à blanc 

qontalash  qilmoq,  bor-yo‘g‘idan  mahrum  qilmoq;  2.  so‘ymoq;  saigner  un 

porc  cho‘chqani  so‘ymoq;  3.  xonavayron  qilmoq,  birovning  mablag‘ini 

sovurmoq; il a saigné ses parents u ota-onasini xonavayron qildi; III. vpr loc 

se  saigner  aux  quatre  veines  kuyib-pishib  urinmoq;  o‘lgan-tirilganiga 

qarqmay harakat qilmoq. 

saillant,  ante 

adj  1.  bo‘rtib  chiqqan,  bo‘rtiq;  des  pommettes  saillantes 

burtib  chiqqan  yanoq  suyaklari;  2.  yaqqol  ko‘zga  tashlanuvchi,  yaqqol 

ko‘rinib  turgan;  les  traits,  les  événements  saillants  de  cette  période  bu 

davrning ko‘zga yaqqol tashlanib turgan tomonlari, voqealari. 

saillie


1

 

nf  bo‘rtiq,  bo‘rtib  chiqqan  joy;  les  saillies  d’un  mur  devorning bo‘rtib chiqqan joylari. 

saillie


2

 

nf oshish, qochirish, urchitish (hayvonlar). saillir

1

 vi  bo‘rtib  chiqmoq;  ses  veines  saillent  tomirlari  bo‘rtib  chiqqan; 

ses muscles saillent mushaklari bo‘rtib chiqqan. 

saillir

2

 vt oshmoq, chopmoq,  qochirmoq (hayvonlar); un bouc  saillissait 

une chèvre taka echkiga chopardi. 

sain, saine 

adj 1. sog‘lom, sog‘; arbre sain sog‘lom daraxt; être sain de 

corps et d’esprit  tani-joni,  esi-hushi joyida bo‘lmoq;  loc  sain et  sauf sog‘-

salomat, eson-omon;  ils  sont arrivés sains  et saufs ular  eson-omon yetib 

kelishdi;  des  idées  saines  sog‘lom  fikrlar;  2.  foydali,  sof,  salomatlik  uchun 

yaxshi  solomatlik  uchun  juda  yaxshi  iqlim;  une  nourriture  saine  et 

abondante salomatlik uchun  foydali va mo‘l oziq-ovqat;  3. halol, pok,  to‘g‘ri, 

pokiza; c’est une affaire saine bu pokiza ish. 

sainement 

adv sog‘-salomat, sog‘lom; vivre sainement sog‘lom  turmush 

kechirmoq; juger sainement sog‘lom fikr yuritmoq. 

saindoux 

nm inv kuydirilgan cho‘chqa yog‘i. 

sainfoin 

nm esparset (ozuqabop dukkakli o‘simlik). 

saint,  sainte 

I.  n  1.  avliyo  odam,  avliyo;  mettre  au  rang  des  saints 

avliyolar  qatoriga  qo‘shmoq;  loc  prêcher  pour  son  saint  o‘z  manfaatini 

ko‘zlab  ish  tutm oq  (o‘z  foydasiga  jinni);  ne  savoir  à  quel  saint  se  vouer 

qaysi eshikka bosh urishini bilmaslik; ce n’est pas un saint bu avliyo emas; 

il vaut  mieux s’adresser à dieu qu’à ses  saints o‘nta avliyodan bitta xudo 

yaxshi;  2.  begunoh,  pok,  halol,  taqvodor  odam;  cette  femme,  c’est  une 

sainte!  bu  xotin,  bu  bir  avliyo!  loc  le  saint  des  saints  eng  nozik  sir,  hech 

kimga aytib bo‘ lmaydigan sir;  II.  adj  1.  avliyo,  ilohiy, ulug‘; saint Jean avlio 

Jan;  la  Sainte  Vierge  Bibi  M aryam;  2.  avliyo;  saint  homme,  une  sainte 

femme avliyo odam, avliyo xotin; 3. muqaddas, aziz,  tabarruk, ilohiy; rendre 

saint  ilohiylashtirmoq;  histoire  sainte  muqaddas  tarix;  les  Lieux  saints 

muqaddas  joylar,  qadamjolar;  loc  toute  la  sainte  journée  kun  bo‘yi, 

to‘xtovsiz; guerre sainte g‘azot, jihod. 

saint-bernard 

nm  inv  senbernar  (it  zotining  bir  turi);  fig  c’est  un  vrai 

saint-bernard bu sodiq do‘st. 

sainte-nitouche 

nf tegmanozik (qiz, ayol). 

sainteté 

nf muqaddaslik, azizlik, tabarruklik, ilohiylik. 

saint-glinglin 

(à  la)  loc  adv  fam  tuyaning  dum i  yerga  tekkanda;  il  me 

remboursera  à  la  saint-glinglin  u  menga  tuyaning  dumi  yerga  tekkanda 

qaytib beradi. 

saint-honoré 

nm qaymoqli pirojnoye. 

Saint-Père 

avliyo ota (Rim papasi). 

Saint-Siège 

nm papalik, papalik lavozimi. 

saisine 

nf to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonuniy vorislik, o‘ tish huquqi. 

saisir 

I. vt 1. ushlab  olmoq, ushlamoq,  tutib olmoq,  tutmoq, ilib olmoq;  le gardien  de  but  a  pu  saisir  le  ballon  darvozabon  to‘pni  tutib  ololdi;  saisir 

qqn à bras  biror kishini qo‘lidan ushlab  olmoq; 2.  foydalanib  qolmoq; il faut 

saisir l’occasion paytdan  foydalanib qolish kerak; 3. payqamoq, anglamoq, 

tushunmoq, sezmoq; je ne saisissais que des bribes de la conversation 

men suhbatni uzuq-yuluq  tushunardim; fam tu saisis? angladingmi, endimi? 

4. chulg‘amoq, qoplamoq, qamramoq, bosmoq; un frisson de peur l’a saisi 

uni  qo‘rquvdan  qaltiroq  bosdi;  5.  qovurmoq;  viande  bien  saisie  yaxshilab 

qovurilgan go‘sht; 6. xatlamoq, xatga olmoq; on a  saisi ses  meubles uning 

mebellarini  xatlab  qo‘yishdi;  saisir  un  numéro  de  journal  gazetaning  bir 

sonini sotuvdan chiqarmoq; 7. inform kiritmoq,  tushirmoq, yozmoq; j’ai saisi 

ce texte hier soir men kecha kechqurun by matnni kompyuterga kiritdim; 8. 

(de) hukmiga  taqdim qilmoq, xabardor qilmoq; le  conseil de  sécurité  a été 

saisi  de  la  plainte  de  tel  pays  tinchlik  kengashiga  ma’lum  bir  davlatning 

arizasi  taqdim  qilindi;  II.  se  saisir  de  vpr  egallab  olmoq,  qo‘lga  kiritm oq, 

qo‘lga olmoq; saisissez-vous de ce traître! bu sotqinni qo‘lga olinglar! 

saisie 


nf  1.  xatlash,  xatga  olish;  l’huissier  a  ordonné  la  saisie  des 

biens  du  débiteur  sud  ijrochisi  debitorning  mulkini  xatlab  qo‘ydi;  2.  inform 

kompyuter xotirasiga kiritish, yozish. 

saisissant,  ante

  adj  hayratda  qoldiradigan,  ajoyib,  aqlni  shoshiradigan; 

une ressemblance saisissante  hayratda qoldiradigan o‘xshashlik; un froid 

saisissant achchiq sovuq. 


SAISISSEMENT

 

SANCTIFICATION 

 

 517 

saisissement 

nm 1. titrash, qaltirash (sovuqdan); 2. hayrat; il était  muet 

de saisissement uning hayratdan tili kalimaga kelmay qoldi. 

saison 

nf 1.  fasl, mavsum;  en toute(s) saison(s) yil bo‘yi, yil davomida; 2.  mavsum,  davr;  la  saison  des  pluies  en  Afrique  Afrikada  yomg‘irlar 

mavsumi;  marchand(e)  des  quatre  saisons  yangi  meva-chevalar  bilan 

savdo  qiluvchi  odam;  la  saison  des  amours  hayvonlarning  urchish 

mavsumi; la saison des vacances  ta’tillar davri;  loc être de saison davrga 

mos bo‘lmoq; La saison théâtrale teatrlar mavsumi. 

saisonnier, ière 

adj mavsumiy, mavsumli; ouvrier saisonnier mavsumiy 

ishchi. 


saké 

nm yaponlarning spirtli ichimligi. 

salade 

nf  1.  salat;  une  salade  de  laitue  sutcho‘p  salati;  2.  salat  uchun o‘stiriladigan  o‘simliklar;  repiquer  la  salade  salatni  ko‘chirib  o‘ tkazmoq;  3. 

fam aralash-quralash. 

saladier 

nm salat idish; il a  mangé un plein saladier de tomates  u  bir 

salat idish to‘la pomidorni yeb qo‘ydi. 

salaire 


nm  1.  oylik,  ish  haqi,  maosh,  moyana;  toucher  un  salaire,  son 

salaire  oylik,  oyligini  olmoq  salaire  brut,  salaire  net  umumiy  oylik,  qo‘lga 

tegadigan oylik; salaire  minimum eng kam  oylik; 2.  litt  haq, mukofot; voilà 

le salaire de mes erreurs mana xatolarimning mukofoti. 

salaison 

nf 1. tuzlash; la salaison du poisson baliq  tuzlash;  2.  tuzlama; 

des salaisons de porc cho‘chqa tuzlamasi. 

salamalecs 

nm pl fam ortiqcha mulozamat ko‘rsatmoq. 

salamandre 

nf 1. salamandra, samandar; 2. fig pechka, manqal. 

salant 


adj m sho‘rxok, sho‘r; marais salant sho‘rxok yer. 

salarial,  ale,  aux 

adj  oylikka,  maoshga  oid,  oylik;  conventions 

salariales maosh bo‘yicha kelishuv. 

salariat 

nm 1. yollanma mehnat; 2. yollanma ishchi; les revendications 

du salariat yollanma ishchilarning talablari. 

salarié, ée 

adj, n yollanma ishchi, oylikchi. 

salaud 


nm,  adj  fam  iflos,  ablah,  razil,  pastkash,  yaramas  odam;  quel 

salaud ce chauffard! qanday yaramas odam ekan bu haydovchi! ils ont été 

salauds avec elle ular unga nisbatan razillik qilishdi. 

sale 


adj 1. iflos, kir,  isqirt,  irkit; avoir les  mains sales qo‘llari kir bo‘lmoq; 

du  linge  sale  kir  choyshab;  2.  couleur  sale  kir  rang;  3.  iflos,  nopok; 

blanchir  de  l’argent  sale  nopok  pullarni  qonunlashtirib  olmoq;  4.  juda 

yomon,  bo‘lmag‘ur,  yoqimsiz,  yaramas,  iflos,  murtad;  il  fait  un  sale  temps 

juda yomon havo bo‘lyapti; c’est une sale histoire bu bir bo‘lmag‘ur voqea; 

fam  il  a  une  sale  gueule  uning  basharasi  yoqimsiz;  un  sale  type  bir 

yaramas nusxa. 

salé


1

,  ée 


adj  1.  sho‘r;  eau  salée  sho‘r  suv;  2.  tuzlangan;  cacahuètes 

salées  tuzlangan  yeryong‘oq;  3.  beadab,  uyat,  axloqsiz,  yaramas;  une 

histoire  assez  salée  xiyla  bo‘rttirilgan  voqea;  4.  fam  o‘ ta,  ortiqcha; 

l’addition, la note est salée hisob-kitob o‘ ta orttirib yuborilgan. 

salé

2

 nm tuzlangan cho‘chqa go‘shti; petit salé yangi  tuzlangan cho‘chqa 

go‘shti. 

salement 

adv 1. iflos, ifloslarcha, qabihona; il  mange  salement u  to‘kib-

sochib yeydi; 2. fam o‘lguday, juda; je suis salement embêté mening ta’bim 

juda tiriq. 

saler 

vt 1. tuz solmoq; saler la soupe sho‘rvaga  tuz solmoq; 2. tuzlamoq; saler  des  poissons  baliq  tuzlamoq;  3.  tuz  sepmoq;  saler  la  chaussée 

yo‘lga  tuz  sepmoq;  4.  orttirib,  ko‘paytirib  yubormoq;  saler  la  note  hisobni 

orttirib yubormoq. 

saleté 


nf  1.  ifloslik,  kirlik,  isqirtlik;  chose,  personne  d’une  saleté 

repoussante  kirligi  ko‘nglingni  aynitadigan  narsa,  odam;  2.  fam  ifloslik, 

razillik,  qabihlik,  pastkashlik,  mal’unlik,  yaramaslik;  3.  fam  yaramas, 

bo‘lmag‘ur  narsa;  iflos,  jirkanch  narsa;  pourquoi  acheter  toutes  ces 

saletés?  nega  bu bo‘ lmag‘ur narsalarning hammasini olish kerak?  manger 

des saletés pareilles! bunday jirkanch narsalarni yeyish! 

salicylique 

adj acide salicylique salitsil kislotasi. 

salière 

nf tuzdon; salière et poivrière tuzdon va qalampirdon. 

salin,  ine 

adj  tuzli,  tuzdan  hosil  bo‘lgan,  tuz;  roche  saline  tuz-tosh;  air 

salin tuzli havo. 

saline 


nf tuz tayyorlovchi, tuz chiqaruvchi korxona. 

salique 


adj  loi  salique  ayollarni  Fransiya  taxtiga  vorislikdan  mahrum  

qiluvchi qonun. 

salir 

I.  vt  1.  iflos,  kir  qilmoq;  tu  as  sali  tes  gants  qo‘lqoplaringni  iflos qilding; 2. dog‘  tushirmoq,  tushirmoq, putur yetkazmoq; chercher à salir la 

réputation de qqn biror kishining obro‘sini  tushirishga harakat qilmoq; II. se 

salir vpr ifloslanmoq,  iflos  bo‘lmoq, kir bo‘lmoq; un tissu  clair qui se  salit 

vite tez kir bo‘ladigan ochiq rangli mato. 

salissant, ante 

adj 1. tez kir bo‘ladigan; une couleur salissante  tez kir 

bo‘ladigan  rang;  2.  kir,  iflos  qiladigan;  un  métier  salissant  odamni  kir 

qiladigan kasb. 

salissure 

nf axlat, iflos narsalar, loy. 

salive 

nf  so‘lak,  tupuk;  jet  de  salive  tupuk  sachratish;  loc  fig  avaler  sa salive  tilini qisib  turmoq, og‘zidagini  ichiga yutmoq; fam dépenser sa salive 

ko‘p gapirmoq; perdre sa salive bekordan-bekorga og‘zidan ko‘pik sachratib 

ko‘p gapirmoq, vaysamoq. 

saliver 


vi  so‘lagini  keltirmoq,  og‘izning  suvini  keltirmoq;  une  odeur  de 

cuisine qui fait saliver og‘izning suvini keltiradigan oshxonaning hidi. 

salle 

nf  zal,  xona;  salle  à  manger  yemakxona;  salle  de  bains vannaxona; salle de séjour kundalik yashash xonasi. 

salmigondis 

nm inv litt aralash-quralash. 

salmis 


nm ov o‘ljasidan tayyorlangan qovurma. 

salon 


nm  1.  mehmonlarni  qabul  qiladigan  xona,  xona,  salon;  un  salon 

Louis XV Lui XV uslubidagi salon; salon d’attente kutish xonasi (vrachning, 

tish doktorining); 2. salon, yig‘ilish xonasi; salon de  coiffure sartaroshxona; 

3. pl oliy  tabaqa; 4. salon (ko‘rgazma); le salon de l’auto avtomobil saloni; 

le salon des livres kitoblar ko‘rgazmasi. 

salope 


nf  1.  fam  vulg  fohisha,  jalab;  2.  iflos,  ablah,  razil,  pastkash, 

yaramas. 

salopette 

nf korjoma, ish kiyimi. 

saltimbanque 

n sayyor akrobat. 

salubre 

adj sog‘liq uchun foydali, shifobaxsh, yoqimli (havo, iqlim, joy). 

salubrité 

nf  sog‘liq  uchun  foydalilik,  shifobaxshlik,  yoqim lilik;  sog‘lik, 

gigiyena;  la  salubrité  d’une  maison  uyning  sog‘liq  uchun  yoqimliligi; 

salubrité  publique  omma  sog‘ligi;  des  mesures  de  salubrité  publique 

aholi sog‘lig‘ini saqlash choralari. 

saluer 


vt 1. salom bermoq, salomlashmoq; saluer un ami do‘stiga salom  

bermoq;  j’ai bien l’honneur de vous saluer sizga chuqur salom bilan (xat 

oxirida);  2.  chest  bermoq;  saluer  le  drapeau  bayroqqa  chest  bermoq;  3. 

olqishlamoq,  qutlamoq, qarshi olmoq; son  apparition a été  saluée par des 

applaudissements,  par  des  sifflements  uning  chiqishi  qarsaklar  bilan, 

hushtaklar  bilan  kutib  olindi;  4.  saluer  qqn  comme,  saluer  en  lui  biror 

kishini  …  sifatida  olqishlamoq,  qutlamoq;  je  salue  en  lui  un  précurseur 

men u orqali kelajak nishonasini qutlayman. 

salut

1

 nm 1. omon  qolish, omonlik,  jonini saqlash,  qutulib qolish;  2. relig 

qutqarish,  qutqarib  qolish,  saqlab  qolish  xalos  qilish;  pour  le  salut  de  son 

âme qalbi gunohlardan forig‘ bo‘ lishi uchun. 

salut


2

 

nm 1. litt salom, salomlashish,  ta’zim; salut  à toi, ô César! senga salomlar  bo‘lsin,  o  Sezar!  adresser,  faire,  rendre  un  salut  à  qqn  biror 

kishiga  ta’zim  bajo  keltirmoq;  2.  fam  salom  (salom  yoki  xayr  ma’nosida 

ishlatiladigan  qisqa  ibora);  salut  les  gars!  salom  yigitlar!  3.  salut  militaire 

harbiy salom, chest. 

salutaire 

adj shifobaxsh, foydali, yaxshi; un effet salutaire yaxshi oqibat. 

salutation 

nf  ta’zim, salom; il lui  a fait de grandes salutations u  unga 

chuqur ta’zim bajo keltirdi; mes salutations salom bilan. 

salvateur, trice 

adj litt qutqaruvchi, xalos qiluvchi, xaloskor, najotkor. 

salve 


nf  zalp,  baravariga  o‘q  otish;  des  salves  d’applaudissements 

gulduros qarsaklar. 

samedi 

nm shanba; tous les samedis har shanba; je pars samedi men shanba kuni ketaman. 

samouraï 

nm samuray (o‘tgan asrlardagi yapon askari). 

samovar 


nm samovar. 

sanatorium 

nm o‘pka kasallar sanatoriyasi. 

sanctification 

nf tabarruk qilish. 


SANCTIFIER

 

SARDINE 

 

 518 

sanctifier 

vt  1.  tabarruk  qilmoq;  sanctifier  un  lieu  biror  joyni 

tabarruklashtirmoq;  2.  muqaddaslashtirmoq,  muqaddas  narsa  sifatida 

nishonlamoq. 

sanction


1

 

nf  sanksiya,  rozilik,  ruxsat,  tasdiq;  locution  qui  reçoit  la sanction de l’usage keng muomalaga kiritishga ruxsat etilgan ibora. 

sanction


2

 

nf  jazo  chorasi,  sanksya;  le  gouvernement  a  pris  des sanctions  à  l’encontre  des  manifestants  hukumat  namoyish 

qatnashchilariga qarshi jazo chorasini qo‘ lladi. 

sanctionner

1

 vt  tasdiqlamoq,  ruxsat  bermoq,  rozilik  bermoq;  le  bac 

sanctionne  les  études  secondaires  bakalavrlik  diplomi  o‘rta  maktab 

bilimini tasdiqlaydi. 

sanctionner

2

 

vt  jazo  chorasi  qo‘llamoq,  jazolamoq;  les  actes d’indiscipline seront sanctionnés tartibsizlik hollari jazolanadi. 

sandale 


nf sandal, shippak. 

sandre 


nm sudak (baliq). 

sandwich 

nm  1.  sendvich,  buterbrod;  un  sandwich  au  jambon  bitta 

dudlangan  cho‘chqa  go‘shtili  sendvich;  2.  fam  être  pris  en  sandwich 

orasida qisilib qolmoq. 

sang 


nm 1. qon; la  circulation du  sang  qon  aylanishi;  animaux à sang 

chaud, à sang froid issiq, sovuq  qonli  hayvonlar;  loc le sang lui  monte au 

visage  u  qulog‘igacha  qizarib  ketdi;  coup  de  sang  miyaga  qon  quyilishi; 

avoir  le  sang  chaud  qiziqqon,  tez  beriluvchan  bo‘lmoq;  se  faire  du 

mauvais  sang  yuragi  qonga  to‘lmoq;  se  faire  un  sang  d’encre  qattiq 

xavotirlanmoq; 2. qon to‘kish, o‘ ldirish, qirg‘in, xunrezlik; verser, faire couler 

le  sang  qonini  to‘kmoq,  oqizmoq;  o‘ldirmoq;  loc  avoir  du  sang  sur  les 

mains qo‘li qonga belangan bo‘lmoq; en sang qonga belangan; 3. zot, nasl, 

nasl-nasab; un personnage de sang royal qirol naslidan bo‘lgan shaxs; les 

liens  du  sang  qon  yaqinligi,  qon-qardoshlik;  loc  avoir  du  sang  bleu  oliy 

nasl-nasabdan bo‘ lmoq;  il a ça dans le sang bu uning  qonida  bor;  la  voix 

du sang jigarchilik; bon sang! jin ursin! 

sang-froid 

nm  sing  sovuqqonlik,  vazminlik,  og‘irlik;  garder  son  sang-

froid  vazminlik  qilmoq,  o‘zini  bosmoq;  il  l’a  tué  de  sang-froid  uni 

sovuqqonlik bilan o‘ldirdi. 

sanglant, ante 

adj 1. qonga belangan; glaive sanglant qonga belangan 

shamshir; 2. qonli, xunrezli, qirg‘in; une bataille sanglante qonli jang; 3. jon-

jonidan  o‘tib  ketadigan,  o‘ta  qattiq;  des  reproches  sanglants  o‘ ta  qattiq 

gina. 

sangle 


nf tasma; un lit de sangles tasmalardan qilingan karavot. 

sanglier 

nm to‘ng‘iz, yovvoyi cho‘chqa. 

sanglot 


nm  ho‘ngrab  yig‘lash,  ho‘ngrash,  yig‘i;  éclater  en  sanglots 

ho‘ngrab  yig‘lab  yubormoq;  voix  entrecoupée  de  sanglots  yig‘idan 

tomog‘iga tiqilib qolgan ovoz. 

sangloter 

vi  ho‘ngrab  yig‘lamoq,  ho‘ngrab  yubormoq;  sangloter 

désespérément  noilojlikdan  ho‘ngrab  yig‘lamoq;  sangloter  de  joie 

xursandchilikdan ho‘ngrab yubormoq. 

sang-mêlé 

n inv metis. 

sangsue 


nf 1. zuluk; les sangsues sucent le  sang zuluk qon so‘radi; 2. 

fam qonxo‘r, zolim; il est du genre sangsue u qonxo‘rlar turkumidan. 

sanguin,  ine 

I.  adj  qonga  oid,  qon;  les  vaisseaux  sanguins  qon 

tomirlari;  groupe  sanguins  qon  guruhi;  II.  adj,  n  1.  serharakat,  tez 

ta’sirlanadigan,  xushchaqchaq;  c’est  un  sanguin  bu  serharakat  odam;  2. 

sangvinik. 

sanguinaire 

adj qonxo‘r, zolim; dictateur sanguinaire qonxo‘r diktator. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling