Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet212/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   208   209   210   211   212   213   214   215   ...   238


viande  sans  saveur  bemaza  go‘sht;  la  saveur  de  la  nouveauté 

yangilikning lazzati. 

savoirvt  1.  bilmoq,  xabardor  bo‘lmoq;  je  ne  sais  pas  son  nom  men uning  ismini  bilmayman;  il  n’en  sait  rien  u  bu  haqda  hech  narsa  bilmaydi; 

faire savoir bildirmoq, xabardor qilmoq; je te ferai savoir la date de  mon 

retour  men  seni  qaytish  kunimdan  xabardor  qilaman;  avez-vous  su  la 

nouvelle? yangilikni eshitdingizmi?  je le sais honnête men uni vijdonli deb 

bilaman; 2. bilmoq, sezmoq, his  qilmoq,  farqiga bormoq; il ne  sait plus  ce 

qu’il  dit  u  o‘zi  nima  deyotganining  ham  farqiga  bormay  qolgan  edi;  il  est 

poète  sans  le  savoir  u  o‘zi  sezmagan  holda  shoir;  je  ne  veux  pas  le 

savoir! men buni eshitishni ham xohlamayman; 3. bilmoq, ustasi bo‘ lmoq; 4. 

bilmoq,  xotirada  saqlamoq,  esda  tutm oq;  il  sait  son  rôle,  sa  leçon  uning 

roli,  darsi  esida bor; savoir qqch par cœur  biror narsani yoddan bilmoq; 5. 

loc  vous  n’êtes  pas  sans  savoir  que  siz  bilmay  qolmagan  bo‘lsangiz 


SAVOIR

 

SCHÉMA 

 

 521 

kerakki;  sachez  que  bilingki;  et  puis,  tu  sais,  nous  t’aimons  qolaversa, 

bilasan, biz seni yaxshi ko‘ramiz; à savoir ya’ni; nos cinq sens, à savoir: 

l’ouïe,  la  vue  bizning  besh  sezgimiz,  yani:  eshitish,  ko‘rish;  savoir  si 

ko‘raylikchi, bilaylikchi; savoir si ça va marcher! ko‘raylikchi bu bo‘larmikan! 

qui  sait?  kim  biladi?,  balki;  il  est  on  ne  sait  où  kim  biladi  u  qayerda;  ne 

savoir que faire, quoi faire nima qilishini bilmaslik; ne savoir que devenir, 

où se  mettre nima  qilarini, o‘zini  qayerga  qo‘yarini  bilmaslik; que je sache 

menga ma’lum bo‘lishicha, mening  bilishimcha; tu n’es pas venu au cours, 

que  je  sache  mening  bilishimcha,  sen  darsga  kelmapsan;  6.  biror  narsa 

qilishni bilmoq; il ne sait pas nager  u suzishni bilmaydi;  c’est qqn qui sait 

écouter bu eshitishni biladigan odam; 7. qila olmoq; on ne saurait penser à 

tout hamma haqida o‘ylashning iloji yo‘q. 

savoir


2

 

nm bilish, bilishlik;  bilim, ma’lumot; le savoir d’une  époque biror bir davrni bilishlik; l’étendue de son savoir bilimining kengligi. 

savoir-faire 

nm  inv  ustalik,  bilishlik;  o‘z  sohasining  ustasi,  bilimdoni 

bo‘lishlik; le  savoir-faire d’un  artisan hunarmandning o‘z sohasida  ustaligi, 

mohirligi, mahorati. 

savoir-vivre 

nm inv muomala, o‘zini tutish, yurish-turish odoblarini yaxshi 

bilish; manquer de savoir-vivre beodob, tarbiyasiz bo‘lmoq. 

savon 

nm 1. sovun; le savon de toilette  iroqi sovun; un  savon  à barbe soqol olish uchun ishlatiladigan sovun; 2. loc fam passer un savon  à qqn 

biror kishining ta’zirini berib qo‘ymoq. 

savonner 

vt  sovunlamoq,  sovunlab  yuvmoq;  savonner  et  rincer 

sovunlab  yuvmoq  va  chaymoq;  2.  loc  fam  savonner  la  tête  à  qqn  biror 

kishining ta’zirini berib qo‘ymoq, koyimoq. 

savonnerie 

nf sovun zavodi, sovun ishlab chiqaradigan korxona. 

savonneux, euse 

adj sovunli; une eau savonneuse sovunli suv. 

savourer 

vt  1.  maza  qilib  yemoq,  ichmoq;  lazzatini,  mazasini  totmoq; 

maza, lazzat qilmoq, miriqmoq; il savourait son cognac u konyagini miriqib 

ichardi;  2.  maza  qilmoq,  lazzatlanmoq,  zavqlanmoq,  nash’asini  surmoq 

o‘ylaymanki, sen tomoshadan maza qilding. 

savoureux,  euse 

adj  1.  shirin,  lazzatli,  mazali;  des  fruits  savoureux 

lazzatli  mevalar;  2.  zavqli,  nash’ali,  lazzatli,  ta’sirli,  jonli;  une  anecdote 

savoureuse ta’sirli latifa. 

saxophone 

nm saksofon. 

saynète 


nf bir aktli, kichik hajviy pyesa. 

scabreux,  euse 

adj  1.  litt  xavfli,  og‘ir,  qiyin,  nozik;  c’est  un  sujet 

scabreux  bu  og‘ir  masala;  2.  beadab,  behayo;  une  histoire  scabreuse 

behayo voqea. 

scalaire 

adj math  skalyar  kattalik  (har  bir  qiymati  haqiqiy  yoki  kompleks 

son bo‘ lgan miqdor). 

scalène 

adj  géom  triangle  scalène  turli  tomonli  uchburchak;  anat 

muscles scalènes narvonsimon mushaklar. 

scalp 


nm skalp 1. bosh terisini sochlari bilan shilib olish; 2. skalp (sochlari 

bilan shilib olingan bosh terisi). 

scalpel 

nm chir skalpel, tig‘. 

scalper 

vt skalp olmoq (bosh terisini shilib olmoq). 

scandale 

nm 1. g‘azablanish, nafratlanish;  qahr,  g‘azab,  nafrat, norozilik; 

sa tenue a provoqué un scandale uning o‘zini tutishi nafratni qo‘zg‘atdi; au 

grand scandale de sa famille oilasining qattiq qarshiligiga; 2. janjal, mojaro, 

to‘polon; il  a fait du scandale sur la voie publique  jamoat yo‘lida u  janjal 

qo‘zidi;  si  ça  continue,  je  fais  un  scandale!  agar  bu  davom  etsa,  men 

to‘polon ko‘ taraman; 3. mojaro, janjal, mashmasha; un scandale financier, 

politique  iqtisodiy,  siyosiy  mojaro;  4.  sharmandalik,  uyat;  cette 

condamnation est un scandale! bu hukm sharmandalik! 

scandaleux,  euse 

adj  kishini  achchiqlantiradigan,  g‘azablantiradigan; 

g‘azabni  keltiradigan,  xunuk,  yaramas;  janjalli,  mojaroli;  une  conduite 

scandaleuse  kishini  g‘azablantiradigan  qiliq;  le  prix  des  loyers  est 

scandaleux ijara haqi g‘azabni keltiradi. 

scandaliser 

vt  g‘azablantirmoq,  achchiqlantirmoq,  achchig‘ini,  g‘azabini 

keltirmoq;  son  attitude  a  scandalisé  tout  le  monde  uning  munosabati 

hammani g‘azablantirdi. 

scander 

vt  dona-dona  qilib  aytmoq,  o‘qimoq;  scander  des  alexandrins 

g‘azalni  dona-dona  qilib  o‘qimoq;  scander  un  slogan  public  shiorni  dona-

dona qilib qichqirmoq. 

scandinave 

adj  Skandinaviyaga 

va 

skandinaviyaliklarga oid, 

Skandinaviya; les pays scandinaves Skandinav mamlakatlari. 

scanner

1

 nm anglic 1. méd skaner; 2. inform skaner (rasm yoki matnlarni  

kompyuterga o‘tkazuvchi apparat). 

scanner

2

 vt anglic skanerlamoq. 

scaphandre 

nm  skafandr;  le  scaphandre  des  cosmonautes 

kosmonavtlar skafandri. 

scaphandrier 

nm g‘avvos. 

scarabée 

nm go‘ng qo‘ng‘iz. 

scarifier 

vt med tilmoq, yuzaki kesmoq. 

scarification 

nf tilish, yuzaki kesish. 

scarlatine 

nf skarlatina, qizilcha kasalligi. 

scarole 

nf salatning bir turi. 

scatologique 

adj qo‘pol, o‘rinsiz; plaisanterie scatologique qo‘pol hazil. 

sceau 

nm  1.  muhr,  tamg‘a;  mettre,  apposer  son  sceau  sur  un document  biror  hujjatga  muhr  bosmoq,  qo‘ymoq;  2.  litt  asar,  iz,  belgi, 

nishon;  son  récit  est  marqué  du,  au  sceau  de  la  foi  uning  asarida 

rostgo‘ylik nishonasi ko‘rinib  turibdi; loc sous le sceau du secret maxfiy, sir 

saqlanadigan. 

scélérat,  ate 

n  litt  yaramas,  firibgar,  jinoyatchi;  adj  des  lois  scélérates 

bo‘lmag‘ur qonunlar. 

scélératesse 

nf  litt  yaramaslik,  firibgarlik;  jinoyat,  yovuzlik;  commettre 

une scélératesse yaramaslik qilmoq. 

sceller 

vt  1.  muhirlamoq,  tamg‘alamoq,  surg‘uchlamoq;  le  testament  a 

été  scellé  vasiyat  surg‘uchlangan  edi;  2.  tasdiqlamoq,  mustahkamlamoq; 

sceller  un  pacte  bitimni  mustahkamlamoq;  poignée  de  main  qui  scelle 

une  réconsiliation  yarashuvni  tasdiqlovchi  qo‘l  qisishuv;  3.  bekitm oq, 

germetik  bekitmoq;  sceller  des  boites  de  conserve  konserva  bankalarini 

bekitmoq;  4.  mahkamlamoq,  o‘rnatmoq;  urib,  suvab  yubormoq;  sceller  un 

anneau dans un mur gupchakni devorga o‘rnatmoq. 

scénario 

nm; ssenariy. 

scène 

nf 1. sahna; l’ordre d’entrée  en scène des acteurs  aktyorlarning sahnaga  chiqish  tartibi;  elle  fait  ses  débuts  sur  la  scène,  sur  scène  u 

aktyorlikni boshlayapti; mettre en scène sahnalashtirmoq metteur en scène 

rejissor,  sahnalashtiruvchi;  mise  en  scène  sahnalashtirish;  adapter  un 

texte pour la scène biror matnni sahnaga moslashtirmoq;  mettre en scène 

un  film  filmni  ekranlashtirmoq;  la  scène  politique  siyosiy  sahna;  2.  teatr, 

dramatik asar, sahna; les vedettes de la scène et de l’écran teatr va ekran 

yulduzlari;  3.  ko‘rinish,  manzara,  dekoratsiya,  sahna  bezagi;  la  scène 

représente une forêt manzara o‘rmonni ko‘rsatadi; 4. parda, ko‘rinish;  acte 

trois,  scène  deux  uchinchi  parda,  ikkinchi  ko‘rinish;  loc  jouer  la  grande 

scène  katta  mashmasha  ko‘rsatmoq;  5.  ayrim  voqea,  epizod,  parcha;  une 

scène de film  filmdan parcha; 6. ko‘rinish, manzara, voqea; j’ai  été témoin 

de  la  scène  men  manzaraning  shohidi  bo‘ldim;  7.  urish-janjal,  mojaro, 

mashmasha;  une  scène  de  ménage  oilaviy  mojaro;  enfant  qui  fait  des 

scènes xarxasha qiladigan bola. 

scénique 

adj sahnaga, teatrga oid; sahna, teatr. 

scepticisme 

nm  1.  skeptitsizm  (haqiqatni,  dunyoni  bilish  mumkinligiga 

shubha bilan qarovchi falsafiy oqim); 2. skeptiklik, har narsaga shubha bilan 

qarash;  il  parle  de  notre  influence  avec  scepticisme  u  bizning  ta’sirimiz 

haqida shubha bilan gapiradi. 

sceptique 

I.  n  skeptik;  II.  adj  1.  skeptitsizmga  oid;  skeptitsizmga 

asoslangan,  skeptitsizm  ruhidagi;  2.  ishonmaydigan,  har  narsaga  shubha, 

ishonchsizlik bilan qaraydigan. 

sceptre 


nm  saltanat  hassasi;  le  sceptre  du  roi  shohning  saltanat 

hassasi; 2. litt hukmronlik. 

schah 

ou chah


 

nm shoh. 

schéma 

nm 1. sxema, chizma,  tarh;  le  schéma d’un  moteur motorning chizmasi; 2. sxema,  umumiy plan; voici en gros le schéma de l’opération 

mana operatsianing umumiy plani. SCHÉMATIQUE

 

SCRUTER 

 

 522 

schématique 

adj  1.  sxematik,  sxema  tarzida;  2.  sxematik, 

soddalashtirilgan,  umumiy; un compte rendu schématique de la situation 

sharoitni soddalashtirilgan hisoboti. 

schématiser 

vt  1.  sxematiklashtirmoq;  2.  sxematik  ravishda, 

soddalashtirib bermoq,  umumiy  tarzda bayon  qilmoq; en  schématisant, on 

peut dire que sodda qilib aytish mumkinki. 

schéma 


nm  his  qilish  majmuasi;  les  schémas  de  la  pensée  fikrlash 

majmuasi. 

schilling 

nm shilling (Avstriyaning pul birligi). 

schisme 

nm ajralish,  ajralib ketish, ixtilof; un schisme politique siyosiy 

ixtilof. 

schiste 


nm qatlamli jins. 

schizophrène 

adj, n shizofrenik, shizofren. 

schizophrénie 

nf shizofreniya (ruhiy kassallikning bir turi). 

schnaps 


nm inv aroq, shnaps. 

schuss 


nm inv tik tushish (chang‘ida). 

sciage 


nm arralash, tilish, arra bilan kesish. 

sciatique 

I. adj anat songa oid, son; nerf sciatique quymuch nervi; II. nm  

ishias  (quymich  nervining  yallig‘lanishi)  il  a  une  sciatique  uning  ishias 

kasalligi bor. 

scie 


nf 1. arra; scie à bois, à métaux yog‘ch, metall kesadigan arra; scie 

circulaire  yumaloq  arra;  2.  poisson-scie  arrabaliq;  3.  egov  (janjalkash, 

bezor qiladigan odam haqida). 

sciemment 

adv ataylab, bila  turib; il n’a pas pu faire cela sciemment u 

buni bila turib qilolmas edi. 

science 

nf  1.  vieilli  bilim,  ilm,  ma’lumot;  sa  science  est  étendue  uning 

bilimi  keng;  loc  c’est  un  puits  de  science  bu  bilim  koni;  2.  litt  bilimdonlik, 

ishning  ko‘zini  bilish;  3.  ilm,  fan;  sciences  exactes  ou  pures  aniq  fanlar; 

sciences 

appliquées 

amaliy 

fanlar; 


sciences 

expérimentales 

eksperimental  fanlar;  sciences  naturelles  tabiiy  fanlar;  les  sciences 

humaines  gumanitar  fanlar;  4.  pl  tabiiy  fanlar;  faculté  des  sciences  tabiiy 

fanlar fakulteti. 

science-fiction 

nf  ilmiy-fantastik;  un  film  de  science-fiction  ilmiy-

fantastik film. 

scientifique 

I. adj 1. ilmiy; la recherche scientifique  ilm iy izlanishlar;  2. 

ilmiy, aniq; ce n’est pas une explication scientifique bu ilmiy izoh emas; II. 

n olim, fan arbobi. 

scientifiquement 

adv  ilmiy,  ilm iy  asosda,  ilmiy  yo‘ l  bilan;  phénomène 

étudié scientifiquement ilmiy o‘rganilgan hodisa. 

scier 


vt 1. arralamoq; scier du bois o‘ tin arralamoq, yog‘och  tilmoq; 2. vx 

zeriktirib, ezib yubormoq, joniga tegmoq. 

scierie 

nf yog‘och arralash korxonasi. 

scieur 

nm arrakash, arrachi; loc scieur de long yog‘och, taxta tiluvchi. scinder 

vt ajratmoq, bo‘laklarga bo‘lmoq, parchalamoq; scinder un parti 

partiyani parchalab tashlamoq. 

scintillant,  ante 

I.  adj  yaraqlovchi,  yaltirovchi,  miltillovchi;  lumière 

scintillante miltillovchi yorug‘lik; II.  nm yangi yil archasiga osadigan yaltiroq 

narsalar. 

scintillation 

nf miltillash, yarqirash, chaqnash, porlash. 

scintillement 

nm  yarqirash,  nur  taratish;  le  scintillement  des  braises 

cho‘g‘ning yaraqlashi. 

scintiller 

vi  chaqnamoq,  porlamoq,  yarqiramoq,  yaltiramoq;  les  étoiles 

scintillaient  yulduzlar  chaqnardi;  diamants  qui  scintillent  yarqirab  turgan 

marvaridlar. 

scission 

nf  parchalanish,  ajralib  ketish,  bo‘linib  ketish;  le  groupe  qui  a 

fait scission ajralib ketgan guruh. 

scissiparité 

nf oddiy parchalanish yo‘li bilan ko‘payish. 

scissure 

nf anat teshik, yoriq. 

sciure 


nf qipiq, qirindi; l’odeur de la sciure qipiq hidi. 

sclérose 

nf  1.  méd  skleroz;  2.  qotib  qolganlik;  la  sclérose  des 

institutions tartiblarning qotib qolganligi. 

sclérosé,  ée 

adj  1.  sklerozga  chalingan;  des  artères  sclérosées 

sklerozga  chalingan  arterialar;  2.  qotib  qolgan;  économie  sclérosée  qotib 

qolgan iqtisod. 

scléroser (se) 

vpr 1. qotib qolmoq, sklerozga uchramoq; 2. qotib qolmoq, 

rivojlanmay  qolmoq;  une  bureaucratie  qui  se  sclérose  qotib  qolgan 

buyrokratiya. 

sclérotique 

nf ko‘zning oq pardasi. 

scolaire 

adj 1. maktabga, o‘quvga  oid; maktab; établissement  scolaire 

ta’lim  muassasasi;  programmes  scolaires  maktab  programmalari;  année 

scolaire o‘quv yili; obligation scolaire majburiy ta’lim; âge scolaire maktab 

yoshi;  2.  pej  ko‘r-ko‘rona  yo‘l  tutadigan,  nomustaqil,  bachkana,  yuzaki;  cet 

exposé est trop scolaire bu bayon o‘ ta yuzaki. 

scolarisation 

nf maktabga tortish, maktabga jalb qilish, o‘qitish. 

scolariser 

vt  maktabga  tortmoq,  maktabga  jalb  qilmoq,  maktabda 

o‘qitmoq; enfants en  âge d’être scolarisés maktabga  tortiladigan yoshdagi 

bolalar. 

scolarité 

nf  o‘qish  muddati,  kurs;  certificat  de  scolarité  kursni 

tamomlaganlik  haqida  guvohnoma;  le  gouvernement  va-t-il  prolonger  la 

scolarité? hukumat o‘qish muddatini cho‘zarmikan? 

scolastique 

I.  nf  sxolastika;  II.  adj  1.  sxolastikaga  oid,  sxolastik, 

sxolastika;  2.  litt  quruq  safsatadan  iborat  bo‘lgan,  tagi  puch,  quruq;  esprit 

scolastique tagi puch fikr. 

scoliose 

nf med skolioz, umurtqaning yon tomonga qiyshayishi. 

scolopendre 

nf zool skolopendra (zaharli mingoyoq). 

scoop 

nm  anglic  shov-shuvli  maqola;  un  journaliste  à  l’affût  des scoops shov-shuvli maqola qidirib yuradigan jurnalist. 

scooter 


nm motoroller. 

scorbut 


nm singa, lavsha, zangila (milk kasalligi). 

scorbutique 

adj  singa,  lavsha,  zangila  kasalligiga  chalingan, 

kasallangan. 

score 

nm hisob (o‘yinda). scories 

nf  pl  1.  shlak,  toshqol,  qoldiq;  2.  scories  volcaniques  vulqon 

lavasi;  3.  chiqit  débarrasser  un  test  de  ses  scories  testni  chiqitlaridan 

tozalamoq. 

scorpion 

nm chayon, gazanda. 

scotch 

nm skotch un rouleau de scotch bir o‘ram skotch. scotcher 

vt skotchlamoq, skotch bilan yopishtirmoq une photo scotchée 

au mur devorga skotchlab yopishtirilgan rasm. 

scout,  scoute

  adj  skaut,  skautlarga  oid;  réunion  de  scouts  skoutlar 

yig‘ini; la fraternité scoute skoutlarcha birodarlik. 

scoutisme 

nm skoutizm, skoutlar tashkiloti. 

scribe 

nm  xattot,  mirzo,  kotib;  les  scribes  égyptiens  de  l’antiquité qadimiy M isr xattotlari. 

script 


nm  1.  bosma  harf;  écrire  en  script  bosma  harf  bilan  yozmoq;  2. 

ssenariy. 

scripte 

n rejissor yordamchisi. 

scrofuleux, euse 

adj vx shirinchaga oid, shirincha; shirinchaga moyil. 

scrupule 

nm ikkilanish,  tortinish, andisha,  insof, vijdon; un  scrupule  me 

retient andisha meni  tutib turibdi; il n’a aucun scrupule uning hech qanday 

insofi yo‘q; se faire des scrupules vijdoni qiynalmoq. 

scrupuleusement 

adv vijdon, insof bilan. 

scrupuleux,  euse 

adj  1.  vijdonli,  insofli;  un  homme  d’affaires 

scrupuleux  insofli  ishbilormon  odam;  2.  g‘oyat  darajada  aniq,  sinchkovlik 

bilan  qilingan,  puxta,  pishiq;  recherches  scrupuleuses  sinchkovlik  bilan 

qilingan  tadqiqot;  3.  sinchkov,  puxta;  un  élève,  un  employé  scrupuleux 

sinchkov o‘quvchi, xizmatchi. 

scrutateur,  trice 

I.  adj  sinovchan;  un  regard  scrutateur  sinovchan 

qarash; II. n ovozlarni hisoblovchi (saylov vaqtida). 

scruter 


vt sinchkovlik bilan ko‘rib chiqmoq, tekshirib chiqmoq; diqqat bilan 

qaramoq, diqqat  bilan nazar solmoq,  tikilib qaramoq; scruter les intentions 

de  qqn  biror  kishining  niyatini  sinchkovlik  bilan  o‘rganib  chiqmoq;  scruter 

l’horizon ufqqa diqqat bilan nazar solmoq. SCRUTIN

 

SECOURS 

 

 523 

scrutin 


nm  1.  ovoz  berish,  saylash;  2.  saylov,  saylov  jarayoni; 

l’ouverture,  la  clôture  d’un  scrutin  saylovning  ochilishi,  bekilishi;  scrutin 

uninominal  nomma-nom  saylov;  scrutin  de  liste  ro‘yxat  bo‘yicha  saylov; 

scrutin  proportionnel  teng  vakillar  saylovi;  scrutin  majoritaire  ko‘pchilik 

ovoz yo‘li bilan saylov; dépouiller le scrutin ovozlarni hisoblamoq. 

sculpter 

vt 1. yo‘nib, tarashlab haykal yasamoq; sculpter un buste byust 

yasamoq; 2.  tarashlamoq, yo‘nmoq;  tarashlab, yo‘nib yasamoq;  sculpter de 

la pierre toshdan tarashlamoq. 

sculpteur 

nm haykaltarosh, skulptor. 

sculptural, ale, aux 

adj 1. haykaltaroshlik, skulpturaga oid, skulptura; 2. 

klassik  haykallardagiday;  une  beauté  sculpturale  klassik  haykallardagiday 

go‘zallik. 

sculpture 

nf 1. haykaltaroshlik, skulptura; la sculpture grecque, romane 

grek, roman skulpturasi; faire  de la sculpture sur bois yog‘ochdan haykal 

yasamoq; 2. haykal, skulptura. 

S.D.F. 


n  inv  (abrév  sans  domicile  fixe)  doimiy  yashash  joyi  yo‘q,  uysiz 

odam, daydi. 

se 

pron pers 3-shaxs o‘zlik olmoshi; il se lave u yuvinyapti; elle s’est lavé les  mains  u qo‘llarini yuvdi; ils  se sont  rencontrés ular uchrashishdi; cela 

ne se fait pas bunday qilinmaydi; comment se fait-il que? qanday bo‘ldiki? 

séance 

nf  1.  yig‘ilish,  majlis;  les  séances  du  parlement  parlament yig‘ilishi;  être  en  séance  majlisda  bo‘lmoq;  la  séance  est  levée  majlis 

tugadi, yopildi; loc adv séance tenante shu zahotiyoq, o‘rnida, kechiktirmay; 

2. seans, muddat; une séance de travail, de pose, de  massage bir seans, 

muddat  ish,  dam, massaj;  3. seans, ko‘rsatuv; une  séance de cinéma kino 

seansi (ko‘rsatuvi); 4. tomosha, mojaro; il nous  a fait une de ces séances! 

u bizga bu tomoshalardan birini ko‘rsatdi! 

séant

1

 nm loc se dresser, se  mettre sur son séant o‘ tirib olmoq, yotgan 

joyidan birdan o‘ tirib olmoq. 

séant,  ante

2

 adj litt ma’qul, yaxshi,  to‘g‘ri; il n’est pas  séant de quitter 

déjà la réunion majlisdan endi chiqib ketish ma’qul emas. 

seau 

nm chelak; seau en plastique plastmassa chelak; loc fam il pleut à seaux yomg‘ir chelaklab yog‘yapti. 

sébum 


nm teri yog‘i (yog‘ bezining). 

sec, sèche 

I. adj 1.  quruq; du bois sec  quruq o‘ tin; un froid  sec quruq 

sovuq;  avoir  la  gorge  sèche  suvsizlikdan  tomog‘i  qaqrab  ketmoq;  loc 

n’avoir plus un poil de sec  g‘arq  terga botmoq,  qora  terga botmoq,  terlab 

pishmoq; 2. quritilgan, qoqi;  raisins secs mayiz; légumes secs  qoqi, quruq 

mevalar;  3.  quruq,  -siz;  toux  sèche  quruq  yo‘tal;  panne  sèche  qurbonsiz 

avaria;  loc  regarder  d’un  œil  sec  baqrayib  qarab  turmoq;  4.  oriq,  ozg‘in, 

qotma,  qoqsuyak;  un  petit  vieillard  tout  sec  qoq  suyak  kichkina  chol;  loc 

être  sec  comme  un  coup  de  trique  cho‘pday  oriq  bo‘lmoq;  5.  bo‘g‘iq, 

quruq,  jarangsiz;  une  voix  sèche  bo‘g‘iq  ovoz;  vin  sec  musallas  (spirt 

qo‘shilmagan  vino);  6.  quruq,  sovuq,  bag‘ritosh,  dag‘al,  pasmiy;  un  cœur 

sec  tosh  yurak;  répondre  d’un  ton  sec  quruq,  rasmiy  javob  bermoq;  7. 

quruq, shirasiz; un style un peu sec biroz quruq stil; II.  nm quruqlik, quruq 

joy;  mettre,  tenir  qqcn.  au  sec  biror  narsani  quruqqa  qo‘ymoq,  quruqda 

saqlamoq;  à  sec  quruq,  suvsiz,  qoq,  qaqragan,  qaqroq;  fam  qup-quruq, 

hemirisi  yo‘q,  cho‘ntagi  quruq;  la  rivière  est  à  sec  daryo  qurib  qolgan;  ils 

sont à  sec ular  qup-quruq; III.  adv 1. boire (un vin, un alcool)  sec quruq 

o‘zini ichmoq; il boit sec u qattiq, ko‘p ichadi; 2. gursillatib, guppillatib; 3. loc 

adv fam aussi sec shu zahotiyoq, o‘rnida, to‘xtatm ay. 

sécable 

adj parchalanadigan, bo‘linadigan, kesiladigan. 

sécant,  ante 

I.  adj  géom  kesuvchi;  plan  sécant  kesuvchi  tekislik;  II.  nf 

kesuvchi chiziq. 

sécateur Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   208   209   210   211   212   213   214   215   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling