Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet215/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   238

seringa 

nm bot bog‘ yosumani. 

seringue 

nf shpris; faire une piqûre à l’aide d’une seringue shpris bilan 

ukol qilmoq. 

sérique 


adj zardobga oid, zardobli, zardob. 

serment 


nf  1.  qasam,  qasamyod;  préter  serment  qasamyod  qilmoq; 

témoigner  sous  serment,  sous  la  foi  du  serment  qasam  ichib  guvohlik 

bermoq;  serment  professionnel  kasb  qasam i;  serment  d’Hippocrate 

Gippokrat qasami; 2. ont, va’da, so‘z; je vous en fais le serment men sizga 

va’da beraman; loc des serments d’ivrogne quriq va’da. 

sermon 


nm 1. relig va’z, xutba;  2. péj va’z, pand, nasihat,  o‘git; faire un 

sermon à qqn birovning qulog‘iga va’z aytmoq. 

sermonner 

vt pand-nasihat qilmoq, o‘git bermoq. 

sérosité 

nf zardob. 

serpe 

nf  bog‘dorchilik  pichog‘i,  chopqi;  loc  visage  taillé  à  la  serpe,  à coups de serpe suyaklari bo‘rtib chiqqan, qo‘pol yuz. 

serpent 


nm  1.  ilon;  une  morsure  de  serpent  ilon  chaqishi;  serpent  à 

lunettes  ko‘zoynakli  ilon;  serpent  à  sonnettes  shaqildoq  ilon;  2.  makkor, 

yovuz  odam,  ilon,  zahar;  une  prudence,  une  ruse  de  serpent  ilonning 

ehtiyotkorligi, ayyorligi; langue de serpent  tili zahar; nourrir, réchauffer un 

serpent dans son sein qo‘ynida ilon asramoq. 

serpenter 

vi egri-bugri, ilon izi bo‘lib ketm oq; le sentier serpente dans la 

campagne so‘qmoq qishloqda ilon izi bo‘lib ketardi. 

serpentin 

nm 1. burama, spiral naycha; 2. serpantin (rang-barang qog‘oz 

lenta). 

serpillière 

nf pol latta. 

serrage 


nm siqish, qisish. 

serre 


nf  1.  issiqxona,  teplitsa;  effet  de  serre  issiqxona  effekti  (yer 

sharining isib ketishi); 2. pl tirnoq, changal. 

serrer 

vt  1.  qismoq,  siqmoq;  loc  serrer  la  main  à  qqn,  de  qqn  biror kishining qo‘lini qismoq (salomlashmoq); serrer qqn contre soi biror kishini 

ko‘kragiga bosmoq; cela me serre le cœur bu mening yuragimni siqyapti; 2. 

jipslashtirmoq; serrez les rangs! saflarni jipslashtiring;  3. yopmoq, qismoq, 

siqmoq; serrer  les lèvres  lablarini qismoq; 4.  toraytirmoq, siqmoq, qismoq; 

serrez  votre  ceinture  kamaringizni  qisib  oling;  cette  jupe  me  serre,  me 

serre la taille  bu yubka qisyapti, belimni qisyapti; 5.  bekitmoq, yopmoq; loc 

serrer  la  vis  à  qqn  biror  kishining  tanobini  tortib  qo‘ymoq;  6.  itarmoq, 

qismoq,  siqmoq;  serrer  qqn  de  près  ta’qib  qilmoq,  iskanjaga  olmoq;  ses 

concurrents le serraient de près uning raqiblari uni  ta’qib qilishardi; serrer 

de près une question biror masalani yaqindan muhokama qilmoq; serrez à 

droite,  à  gauche  o‘ngga,  chapga  oling  (mashinani);  7.  olib,  yig‘ ishtirib 

qo‘ymoq. 

serre-tête 

nm inv boshga bog‘ lanadigan band, peshonabog‘. 

serrure 

nf qulf; la clef est dans la serrure kalit qulfda. 

serrurerie 

nf  1.  slesarlik  ishi,  slesarlik;  chilangarlik;  2.  slesarlik 

mahsulotlari; serrurerie d’art temirdan yasalgan san’at asari. 

serrurier 

nm slesar, chilangar. 

sertir 


vt  o‘rnatmoq,  solmoq;  ko‘z  qo‘ymoq,  qadamoq;  rubis  serti  dans 

une  monture  en  or  oltin  gardishga  o‘rnatilgan  yoqut;  serti  de  qadama 

naqshli; coffret serti de gemmes qimmatbaho toshlar qadalgan quticha. 

sertissage 

nm o‘rnatish, solish, qadash, ko‘z qo‘yish. 

sérum 


nm 1. sérum sanguin qon zardobi; 2. zardob (qon va limfalardan 

tayyorlangan em dori); sérum antitétanique qoqshol kasaliga qarshi zardob; 

sérum physiologique fiziologik eritma. 

servage 


nm krepostnoylik; l’abolition du servage krepostnoylikni  bekor 

qilish. 


servant 

nm zambarakchi askar. 

servante 

nf xizmatkor ayol. 

serveur, euse 

n 1. ofitsiant, ofitsiant ayol; 2. oshiruvchi (tennisda); 3. nm  

inform server. 

serviabilité 

nf xizmatga tayyorlik. 

serviable 

adj xizmatga tayyor, ishdan bo‘yin tovlamaydigan. 

service


1

 

nm  1.  xizmat,  vazifa,  ish;  assurer  un  service  biror  vazifani bajarmoq; pendant les heures de services xizmat vaqtida; être en service 

commandé  topshirilgan  vazifani  bajarayotgan  bo‘ lmoq;  être  de  service 

navbatchilik  qilmoq;  le  pompier  de  service  navbatchi  o‘t  o‘chiruvchi;  le 

personnel  d’ordre  tartib-intizomni  nazorat  qiluvchi  xizmatchilar;  je  suis  à 

votre  service  men  xizmatingizga  tayyorman;  qu’y  a-t-il  pour  votre 

service?  xo‘sh,  xizmat;  bizdan  nima  xizmat?  service  national,  service 

(militaire) harbiy xizmat;  il a fait son service u harbiy xizmatini o‘ tadi; état 

de  service  kishining  harbiy  darajasi;  2.  relig  toat-ibodat,  ibodat;  se 

consacrer  au  service  de  Dieux  o‘zini  olloh  yo‘liga  bag‘ishlamoq;  service 

divin  ibodat;  3.  xizmat,  xizmat  ko‘rsatish;  être  au  service  de  qqn  biror 

kishining xizmatida bo‘lmoq;  service rapide  tez xizmat ko‘rsatish;  4. xizmat 

qilish,  xizmat  ko‘rsatish;  quant  il  reçoit,  il  fait  lui-même  le  service  u 

mehmon qabul  qilganda o‘zi xizmat ko‘rsatadi; 5. ovqat; premier, deuxième 

service  birinchi,  ikkinchi  ovqat;  6.  xizmat,  yordam,  ko‘mak;  peux-tu  me 

rendre un petit service? menga ozgina yordam berib yubora olasanmi? j’ai 

un  service  à  te  demander  mening  sendan  bitta  iltimosim  bor;  rendre  un 

mauvais  service  à  qqn  biror  kishiga  bema’ni  xizmat  ko‘rsatmoq;  rendre 

service à qqn biror kishiga xizmat qilmoq, foydali bo‘lmoq; 7. pl pulli xizmat, 

ish;  je  vais  être  obligé  de  me  priver  de  vos  services  men  sizning 

xizmatlaringizdan  voz  kechishga  majbur  bo‘laman;  loc  mettre  qqch  en 

service  biror  narsani  ishga  tushirmoq;  appareil  hors  service  ishdan 

chiqqan apparat; fam être hors service holdan  toymoq; 8. uzatish, o‘yinga 

kiritish  (tennisda,  voleybolda);  faute  de  service  uzatishdagi  xato;  9. 

tarqatish,  egasiga  yetkazib  berish,  xizmat  ko‘rsatish;  service  de  presse 

nashrlarni jurnalistlarga bepul yetkazib berish;  10. xizmat ko‘rsatish, xizmat; 

le  service  des  postes  pochta  xizmati;  11.  boshqarma,  bo‘lim;  chef  de 

service bo‘lim  boshlig‘i; le service de pédiatrie d’un hôpital kasalxonaning 

bolalar  bo‘limi;  le  service  après-vente  sotuvdan  keyingi  ko‘rsatiladigan 

xizmat. 

service


2

 

nm  1.  serviz,  to‘plam  (yeyish, ichish  uchun  kerakli  idish-tovoq); un  service  à  café,  à  thé  qahva,  choy  servizi;  un  service  de  porcelaine 

chinni serviz; 2. dasturxon, sochiqlar. 

serviette 

nm  1.  sochiq,  salfetka;  serviette  de  table,  de  toilette 

dasturxonda  ishlatiladigan  sochiq;  artinadigan  sochiq;  serviette  en  papier 

qozoz salfetka; 2. portfel. SERVILE

 

SEYANT 

 

 529 

servile 


adj  1.  hist  qullarga  oid,  qullarga  xos,  qul;  2.  qullarcha 

xushomadgo‘ylik  bilan;  hech  so‘zsiz,  bosh  egib;  de  serviles  flatteries 

qullarcha  xushomadgo‘ylik;  3.  ko‘r-ko‘rona;  une  servile  imitation  ko‘r-

ko‘rona taqlid. 

servilité 

nf 1. xushomadgo‘ylik, laganbardorlik; 2. ko‘r-ko‘ronalik. 

servir

1

 I. vt 1. xizmat qilmoq; il a bien servi son pays, l’État u vataniga, 

hukumatga yaxshi xizmat  qildi; servir xizmat  qilmoq (askar); se faire servir 

xizmatkori bo‘lmoq;  prov on n’est jamais si bien  servi que par soi-même 

o‘zingdan  qolari yo‘q; 2. xizmat ko‘rsatmoq, yedirib-ichirmoq, xizmat  qilmoq; 

servir  qqn  à  table  dasturxonda  kimgadir  xizmat  qilmoq;  servir  un  client 

mijozga  xizmat  ko‘rsatmoq;  3.  xizmat  qilmoq,  yordam  bermoq,  qo‘llamoq, 

madad bermoq; je vous ai servi, j’ai servi vos intérêts men sizni qo‘ lladim, 

men  sizning  manfaatingizni  qo‘ lladim;  sa  discrétion  l’a  servi  uning  og‘ ir-

bosiqligi  unga  qo‘l  keldi;  4.  tortiq  qilmoq,  siylamoq,  tortmoq,  bermoq;  sers-

moi à boire menga ichimlik quyib yubor; servir du melon en entré, comme 

entré birinchiga qovun tortmoq; à table! c’est servi! dasturxonga! dasturxon 

tuzatildi! on lui sert une petite rente unga kichik bir renta  in’om  qilishdi; à 

moi  de  servir  qartani  tarqatish  mening  navbatim;  5.  ibodat  qilmoq;  II.  se 

servir  vpr  olmoq,  olib  yemoq;  sers-toi  en  légumes,  de  légumes 

sabzavotlardan  ol,  olib  ye;  se  servir  chez  un  commerçant  odatda  bir 

savdogardan savdo qilmoq. 

servir

2

 I.  vi  1.  ishlamoq,  ish  bermoq,  xizmat  qilmoq;  cela  peut  vous 

servir  à  l’occasion  bu  sizga  payti  kelganda  ish  berib  qoladi;  2.  biror 

narsaga,  biror  maqsadga  xizmat  qilmoq;  biror  narsa  biror  maqsad  uchun 

xizmat qilmoq; à quoi  sert cet instrument? il  sert à ouvrir des bouteilles 

bu asbob nimaga xizmat qiladi? u shishalarni ochish uchun xizmat qiladi; ne 

pleure pas,  cela ne sert à  rien yig‘lama, buning  hech  foydasi yo‘q; 3.  biror 

kishiga biror  narsa  qilish uchun xizmat qilmoq; cette prime  va  me  servir à 

payer  mes  dettes  bu  mukofot  menga  qarzlarimni  to‘lash  uchun  xizmat 

qiladi; tu ne  sers  à rien, tu es inutile sen hech narsaga yaramaysan, sen 

keraksizsan; 4. (de)  bo‘lib xizmat qilmoq, vazifasini o‘ tamoq; la petite pièce 

sert  de  débarras  kichik  xona  omborxona  bo‘lib  xizmat  qiladi;  la  personne 

qui lui sert de témoin unga guvohlik qiladigan odam; que cela te serve de 

leçon bu senga saboq bo‘lsin; II. se servir vpr (de) foydalanmoq, ishlatm oq; 

nous  nous  servons  des  machines  les  plus  récentes  biz  eng  yangi 

mashinalardan  foydalanam iz;  elle  s’est  servie  de  son  expérience  u 

o‘zining  tajribasidan  foydalandi;  pej  se  servir  de  qqn  biror  kishidan 

foydalanib qolmoq (o‘z foydasi uchun). 

serviteur 

nm 1. litt xizmatchi; un fidèle serviteur d’État davlatning sodiq 

xizmatchisi; 2. vx xizmatkor, malay; vx ou plais votre serviteur sizning sodiq 

qulingiz. 

servitude 

nf 1. qullik, tobelik, qaram lik; maintenir qqn dans la servitude 

biror  kishini  qullikda  tutmoq;  2.  bog‘liqlik,  chegaralanganlik;  les  servitudes 

d’un métier kasbning bog‘liqliklari;  3. dr servitut (birovning mulkidan ma’lum 

maqsadda  foydalanish  huquqi);  servitude  d’écoulement  des  eaux  suv 

oqimlaridan foydalanish huquqi. 

servofrein 

nm tormoz kuchaytigichi. 

servomécanisme 

nm servomexanizm, nazorat mexanizmi. 

ses 


adj pl o‘zining. 

sésame 


nm kunjut; loc sésame, ouvre-toi sim-sim, och eshigingni. 

session 


nf sessiya, yig‘ilish; une session extraordinaire du parlement 

parlamentning  navbatdan  tashqari  majlisi;  session  d’examens  imtihon 

sessiyasi. 

set 


nm anglic o‘yin, set (tennis, voleybolda). 

setter 


nm setter (it zoti). 

seuil 


nm 1. ostona, bo‘sag‘a; la gardienne se tenait sur le seuil qorovul 

xotin  ostonada  turar  edi;  2.  arafa,  boshlanish;  au  seuil  de  arafasida, 

bo‘sag‘asida,  ostonasida,  boshida;  au  seuil  de  l’hiver  qish  arafasida;  au 

seuil de la vieillesse qarilik bo‘sag‘asida. 

seul, seule 

I. adj 1. yolg‘iz, bir o‘zi; il vit  seul u yolg‘iz yashaydi; parler 

tout  seul  o‘ziga-o‘zi  gapirmoq;  être  seul  avec  qqn  biror  kishi  bilan  yolg‘iz 

qolmoq;  il  faut  que  je  te  parle  seul,  à  seul  men  sening  o‘zingga  aytishim 

kerak; être tout seul au monde dunyoda butunlay yolg‘iz bo‘lmoq; 2. yolg‘iz, 

yakkayu-yagona;  il  est  seul  de  son  espèce  u  o‘z  sohasida  yakkayu-

yagona;  3.  yolg‘iz,  hamrohsiz;  il  y  avait  à  la  table  deux  femmes  seules 

stolda  ikkita  hamrohsiz  xotin  o‘ tirar  edi;  loc  faire  cavalier  seul  bir  o‘zi 

harakat  qilmoq;  4.  yolg‘iz,  bitta,  yagona;  c’est  ma  seule  joie  bu  mening 

yolg‘iz  quvonchim;  il  n’y  avait  plus  une  seule  place  bir  dona  ham  joy 

qolmagan  edi; c’est le seul avantage bu yagona  ustunlik;  II. adv 1. yolg‘iz, 

faqat;  lui  seul  en  est  capable  bunga  faqat  ugina  qodir;  2.  yolg‘iz,  bir  o‘zi, 

boshqalarning yordamisiz; je pourrais le faire seul, tout seul  buni men  bir 

o‘zim  qilolardim;  débrouille-toi  toute  seule!  o‘zing  bir  ilojini  top!  cela  ira 

tout  seul  buning  o‘zi  ketaveradi;  III.  n  bir  kishi,  bir  narsa;  par  la  volonté 

d’un  seul  bir  kishining  xohishi  bilan;  un  seul  de  ses  livres  m’a  plu  uning 

kitoblaridan bittasi menga yoqdi; tu n’es pas le seul à penser ainsi bunday 

o‘ylaydigan bitta sen emas. 

seulement 

adv 1. faqat, yolg‘iz; l’homme ne vit pas seulement de pain 

odam  faqat non bilangina yashamaydi;  si seulement il pouvait faire beau! 

faqat havo ochiq bo‘lganda edi!  2. hattoki;  sans  avoir seulement le temps 

de  dire  un  mot  bir  og‘iz  so‘z  ham  aytishga  vaqti  bo‘ lmay;  3.  faqat,  lekin; 

c’est une bonne voiture, seulement elle coûte  cher bu yaxshi avtomobil, 

faqat u qimmat turadi. 

sève 


nf 1. suv (daraxtning tanasidagi); la  montée de la sève  daraxtning 

tanasiga suv yurishi; 2.  litt kuch-quvvat, qirchillama davr;  malgré  son grand 

âge,  il déborde de sève yoshi bir  joyga borib qolganiga qaramay,  u kuch-

quvvatga to‘la. 

sévère 

adj  1.  qattiqqo‘l,  talabchan;  des  parents  sévères  qattiqqo‘l  ota-ona;  être  sévère  avec  qqn,  envers  qqn  biror  kishiga  nisbatan  qattiqqo‘l 

bo‘lmoq; 2. qattiq,  jiddiy; adresser de sévères critiques à qqn biror kishiga 

jiddiy  tanqid  qaratm oq;  des  mesures  sévères  jiddiy  choralar;  2.  litt  qat’iy, 

aniq,  sovuq;  3.  og‘ir,  qattiq,  jiddiy;  une  sévère  défaite  og‘ir  mag‘lubiyat;  la 

lutte sera sévère jang og‘ ir bo‘ladi. 

sévèrement 

adv qattiqqo‘llik  bilan,  talabchanlik  bilan, qattiq  turib, qattiq; 

punir, critiquer sévèrement qattiq jazolamoq, tanqid qilmoq. 

sévérité 

nf 1. talabchanlik, qattiqqo‘llik; 2. qattiqlik, jiddiylik. 

sévices 

nm  pl  qo‘pollik,  dag‘allik,  qattiqlik,  zo‘ravonlik;  exercer  des 

sévices  sur  qqn  biror  kishiga  dag‘allik  qilmoq;  se  rendre  coupable  de 

sévices zo‘ravonlikda ayblanmoq. 

sévir 

vi  1.  qattiq  jazolamoq;  les  autorités  sont  décidées  à  sévir boshliqlar  qattiq  jazolashga  qaror  qilishdi;  2.  quturmoq,  avjiga  minmoq, 

g‘oyat kuchaymoq;  l’épidémie sévissait depuis plusieurs  mois bir necha 

oydan buyon epidemiya avjiga mingan edi. 

sevrage 


nm ko‘krakdan ajratish (yosh bolani). 

sevrer 


vt ko‘krakdan ajratmoq, sutdan  ajratm oq; litt sevrer qqn de biror 

kishini mahrum qilmoq; une enfant sevrée de tendresse mehrdan mahrum 

qilingan qizcha. 

sexagénaire 

adj,  n  oltmish  yoshlardagi,  oltmish  va  yetmish  yoshlar 

orasidagi. 

sexe 

nm 1.  jins; enfant de  sexe  masculin, féminin erkak,  ayol  jinsidagi bola; le sexe faible, le deuxième sexe, le beau sexe ayollar, xotin-qizlar; le 

sexe  fort  erkaklar,  erkak  kishilar;  2.  seks  (jinsiy  hayotga,  shahvoniy 

munosabatlarga bog‘liq hamma narsa); 3. jinsiy a’zolar. 

sexologie 

nf seksologiya (jinsiy hayot haqidagi fan). 

sexologue 

n  seksolog  (jinsiy  hayot,  shahvoniy  munosabatlar  bo‘yicha 

mutaxassis shifokor). 

sextant 

nm sekstant (burchak o‘lchash asbobi). 

sextuple 

adj olti barobar. 

sextupler 

I. vt olti barobar orttirmoq; II. vi olti barobar oshmoq. 

sexué,  ée 

adj  1.  jinsiy  belgili,  jinsiy  belgisi  bor;  les  végétaux  sont 

sexués o‘simliklarning jinsiy begisi bor; 2. jinsiy yo‘l bilan,  jinsiy aloqa orqali; 

la reproduction sexuée jinsiy yo‘l bilan ko‘payish. 

sexuel, elle 

adj . jinsga oid, jinsiy; l’acte sexuel jinsiy aloqa. 

sexualité 

nf 1. chatishish qobiliyati, chatishish; la sexualité des plantes 

o‘simliklarning chatishishi; 2. jinsiy aloqa qobiliyati; troubles de la sexualité 

jinsiy aloqa qobiliyatining buzilishi. 

seyant,  ante 

adj  litt  yarashiqli,  yarashgan;  une  robe,  une  coiffure 

seyante  juda  yarashiqli  ko‘ylak,  bosh  kiyimi;  ce  n’est  pas  très  seyant  bu 

juda ham yarashiqli emas. SHAH

 

SIGNALÉ 

 

 530 

shah 


nm voir schah. 

shaker 


nm anglic sheyker, kokteyl tayyorlaydigan idish. 

shampoing 

ou shampooing

 

nm 1. bosh yuvish; 2. shampun. shérif 

nm sherif (Angliyada ma’muriy amaldor va  ayrim sud ishlarini olib 

boruvchi shaxs; AQShda politsiya zobiti). 

shilling 

nm shilling (qadimiy Angliya pul birligi). 

shoot 


nm anglic foot darvozaga tepish. 

shooter 


vi foot darvozaga tepmoq. 

shopping 

nm anglic do‘kon aylanish, do‘kondan xarid qilish. 

short 


nm short (kalta shim). 

show 


nm anglic tomosha. 

showbiz 


nm fam abrév voir show-business. 

show-business 

nm anglic shou-biznes (tomosha tashkil qilish). 

si

1 

I. conj 1.  agar, agarda,  bordiyu; modomiki; basharti, mabodo  …sa;  si 

tu  es  libre,  nous  irons  ensemble  agar  sen  bo‘sh  bo‘lsang,  biz  birga 

boramiz;  si  j’avais  su,  je  ne  serais  pas  venu  agar  bilganimda,  kelmagan 

bo‘lar edim; viendras-tu? si oui, préviens-moi à l’avance borasanm i? agar 

borsang,  meni  oldindan  ogohlantirib  qo‘y;  si  on  peut  dire  agar  aytish 

mumkin bo‘lsa;  si je ne  me trompe  adashmasam; un des  meilleurs, si  ce 

n’est  le  meilleur  eng  yaxshisi  bo‘lmagan  taqdirda  ham  eng  yaxshilaridan 

biri;  tout  va  bien,  si  ce  n’est  que  j’ai  un  rhume  tumov  bo‘lib  qolganimni 

hisoblamasa,  hammasi  yaxshi;  s’il  revient  te  voir,  c’est  qu’il  n’a  pas  de 

fierté u sening oldingga qaytib kelar ekan, demak uning g‘ururi yo‘q; je dois 

m’assurer  si  tout  est  fait  hamma  narsaning  qilinganligiga  ishonch  hosil 

qilishim  kerak;  tu  me  diras  si  c’est  lui  agar  u  bo‘lsa,  menga  aytarsan;  2. 

go‘yoki,  xuddi,  -day;  il  se  conduit  comme  s’il  était  fou  u  o‘zini  xuddi 

jinniday  tutadi;  et  si  ça  tourne  mal?  agar  bu  yurishmay  qolsachi?  si 

seulement,  si  au  moins  je  pouvais  me  reposer!  hech  bo‘lmasa  dam 

ololganimda edi! s’il avait été plus prudent! u ehtiyotkorroq bo‘lganida edi! 

II. nm inv  loc avec des si, on  mettrait  Paris dans une  bouteille  iloji yo‘q 

narsani qilgan bo‘lishardi;  agarjonni magarjonga uylantirsang, koshki  degan 

bola tug‘iladi. 

si

2

 adv  shu  darajada,  shunchalar,  shuncha;  il  est  si  bête!  u  shunchalar 

ahmoqki! ils ont si  mal joué qu’ils ont été sifflés  ular shunchalar yomon 

ijro  etishdiki,  ularga  hushtak  chalishdi;  loc  conj  si  bien  que  oqibatda, 

natijada;  il  n’est  pas  venu,  si  bien  que  la  partie  n’a  pu  avoir  lieu  u 

kelmadi,  oqibatda  partiya  o‘ynalmadi;  il  échouera,  si  malin  qu’il  soit 

qancha ayyor bo‘lmasin, u o‘ tolmaydi. 

si

3

 nm inv mus si (musiqiy gammaning yettinchi notasi). 

siamois, oise 

adj 1. Siamga oid, siamlik; chat siamois Siam mushugi; 2. 

frères  siamois,  sœurs  siamoises  tutashib  qolgan  egizaklar;  fig  ajralmas 

do‘st, kindigi bir. 

sibérien, enne 

adj Sibirga oid, Sibir; un froid sibérien Sibir sovug‘i. 

sibylle 


nf  oldindan  aytib  beruvchi,  bashorat  qiluvchi,  bashoratgo‘y, 

karomatchi ayol. 

sibyllin, ine 

adj litt sirli, yashirin, jumboqli; des propos sibyllins jumboqli 

gaplar. 

sida 


nm  (abrév  Syndrome  d’immunodéficience  acquise)  SPID,  OITS  

(Orttirilgan immun tanqisligi sindromi). 

sidatique 

adj, n spidga uchragan, spid bilan og‘rigan. 

side-car 

nm mototsikl kajavasi. 

sidéen, enne 

adj, n spidga uchragan, spid bilan og‘rigan. 

sidéral, ale, aux 

adj yulduzlarga oid, yulduz. 

sidérer 

vt  fam  hayratga  solmoq,  hang-mang  qilib  qo‘ymoq,  og‘zini  ochib 

qo‘ymoq;  cette  nouvelle  m’a  sidéré  bu  yangilik  meni  hang-mang  qilib 

qo‘ydi; complètement sidéré og‘zi lang ochilib. 

sidérurgie 

nf qora metallurgiya. 

sidérurgique 

adj  metallurgiyaga  oid,  metallurgiya;  usine  sidérurgique 

metallurgiya zavodi. 

sidologue 

n spid bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis. 

siècle 


nm  1.  asr, yuz  yil;  le  XXI

e

  siècle  XXI  asr;  le  Grand  Siècle  Ulug‘  Asr  (Lui  XIV  asri);  fam  l’affaire,  le  contrat  du  siècle  asr  ishi,  bitimi;  cet 

arbre  a  été  planté  il  y  a  un  siècle  bu  daraxt  bir  asr  oldin  ekilgan  edi; 

depuis des siècles ko‘p asrlardan beri, ko‘p vaqtlardan beri. 

siège 


nm 1. manzilgoh, qarorgoh, manzil, o‘rnashgan,  turgan joy, makon; 

le siège d’un parti partiyaning manzilgohi; 2. markaz, makon; le siège d’un 

douleur  og‘riqning  makoni;  3.  qamal;  le  siège  devant  une  ville  shaharni 

qamal  qilish;  état  de  siège  qamal  holati;  lever  le  siège  qamalni  bekor 

qilmoq;  4.  kursi,  o‘rindiq,  stul,  kreslo;  prends  un  siège  o‘ tir;  les  sièges 

avants,  arrière  d’une  automobile  avtomobilning  old,  orqa  o‘rindiqlari;  5. 

o‘rin,  mandat  (saylovda);  le  parti  a  gagné  vingt  sièges  à  l’Assemblée 

partiya  Assableyada  yigirmata  o‘rin  yutib  chiqdi;  6.  yurisdiksiya,  sud  qilish 

huquqi;  7.  orqa,  odamning  dumbasi;  bain  de  siège  o‘ tiriladigan  vanna; 

enfant qui se présente par le siège orqasi bilan kelgan bola (tug‘ishda). 

siéger 

vi  1.  majlis  qilmoq,  kengash  o‘ tkazmoq;  le  juge  siègera  demain sud  ertaga  majlis  o‘ tkazadi;  2.  litt  bo‘lmoq,  joylashmoq;  voilà  où  siège  le 

mal mana yomonlikning tomiri qayerda. 

sien,  sienne 

I.  adj  litt  il  a  fait  siennes  les  idées  de  son  chef  u 

boshlig‘ining  g‘oyalarini  o‘ziniki  qilib  oldi;  II.  pron  je  préfère  mon  vélo  au Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling