Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet216/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   238

sien  men  o‘zimning  velosipedimni  unikidan  afzal  ko‘raman;  III.  n  1.  o‘ziga 

qarashli,  o‘ziniki; il  a  mis du  sien  u o‘zining  hissasini  qo‘shdi (pul, mehnat); 

fam  faire  des  siennes  eski  qilig‘ ini  qilmoq,  qovun  tushirmoq;  2.  nm  pl 

o‘zinikilar, o‘zining yaqinlari, ota-onasi; elle  est  revenue parmi les  siens u 

o‘zinikilarning orasiga qaytdi. 

sieste 

nf  tushlikdan  keyingi  dam  olish,  mizg‘ib  olish;  faire  la  sieste tushlikdan keyin dam olib olmoq. 

sieur 


nm  janob  (rasmiy  hujjatlarda);  pej  à  en  croire  le  sieur  Un  Tel 

falonchi janobning gapiga qaraganda. 

sifflant, ante 

adj chiyildoq, g‘uvillagan, hushtaksimon ovoz chiqaradigan; 

respiration sifflante g‘ijirlagan  nafas olish; consonne  sifflante sirg‘aluvchi 

undosh. 


sifflement 

nm 1. hushtak chalish; émettre un sifflement admiratif qoyil 

qolganidan  hushtak  chalib  yubormoq;  2.  hushtak,  hushtak  ovozi;  le 

sifflement des balles o‘qlarning chiyillashi, vizillashi. 

siffler 

I.  vi  1.  hushtak  chalmoq,  sayramoq,  chiyillagan  ovoz  chiqarmoq; 

sais-tu  siffler?  hushtak  chalishni  bilasanmi?  asthmatique  qui  siffle  en 

respirant  g‘ijirlab  nafas  olayotgan  astma  kasali  bor  odam;  le  loriot  siffle 

zarg‘aldoq chiyillaydi; 2. g‘uvillamoq, shuvillamoq, g‘izillamoq, chinqirmoq; le 

vent sifflait shamol g‘uvillardi; II. vt  1.  hushtakda chalmoq; siffler un petit 

air  joyeux  biror  sho‘x  kuyni  hushtakda  chalmoq;  2.  hushtak  chalib 

chaqirmoq,  hushtak  chalib  bildirmoq;  siffler  son  chien  itini  hushtak  chalib 

chaqirmoq;  l’arbitre  a  sifflé  une  faute  hakam  qoida  buzilganligini  hushtak 

chalib  bildirdi;  3.  hushtak  chalmoq,  hushtak  chalib  norozilik  bildirmoq;  le 

pianiste s’est fait  siffler pianistga hushtak chalishdi; 4.  fam bir ko‘ tarishda 

ichmoq,  otm oq,  urmoq;  il  a  sifflé  trois  verres  à  la  suite  u  birin-ketin  uch 

stakanni otib yubordi. 

sifflet 


nm  1.  hushtak;  le  sifflet  de  l’arbitre  hakamning  hushtagi;  2. 

hushtak  ovozi,  hushtak;  j’ai  entendu  des  sifflets  men  hushtak  ovozlarini 

eshitdim;  loc fam couper le sifflet à qqn  og‘ziga urmoq,  ovozini  o‘chirmoq, 

gapirtirmay qo‘ymoq; ça m’a coupé le sifflet bu meni gapirtirmay qo‘ydi. 

siffleur,  euse 

I.  adj  hushtaksimon  ovoz  chiqaruvchi,  chiyildoq;  merle 

siffleur sayroqi qorayaloq; II. nm hushtakboz. 

siffloter 

vi o‘zicha biror kuyni hushtak chalib ijro etmoq. 

sigle 


nm qisqartma so‘z, abbreviatura (bosh harflardan tuzilgan qisqartma 

so‘z). 


signal, aux 

nm 1. ishora, imo, belgi, signal; à son signal, tout le monde 

se  leva  uning  ishorasi  bilan  hamma  o‘rnidan  turdi;  donner  le  signal  du 

départ  ketishga  signal  bermoq;  2.  signal,  belgi;  signal  d’alarme  trevoga 

signali; signaux optiques, acoustiques yorug‘lik, tovush signallari; signaux 

de chemin de fer  temir yo‘ l signallari; le conducteur n’a pas respecté le 

signal  haydovchi  yo‘l  qoidasiga  amal  qilmadi;  signaux  routiers  yo‘l 

ogohlantiruvchi belgilari. 

signalé,  ée 

adj  katta,  ulkan,  muhim,  ajoyib;  il  m’a  rendu  un  signalé 

service u menga katta yordam ko‘rsatdi. 


SIGNALEMENT

 

SIMPLE 

 

 531 

signalement 

nm belgi, belgilarining ta’rifi; son signalement a été donné 

à  tous  les  postes  frontières  uning  belgilari  hamma  chegara  postlariga 

berilgan edi. 

signaler 

I. vt 1. belgi bermoq, signal bermoq;  cycliste qui tend le bras 

pour signaler qu’il va tourner burilish uchun belgi berayotgan velosipedchi; 

le  train  est  signalé  poyezdning  vokzalga  kirishiga  signal  berildi;  2.  belgi 

bermoq, signal bermoq, ogohlantirmoq, xabar bermoq; rien à signaler hech 

gap  yo‘q;  on  a  signalé  leur  présence  à  Paris  ularning  Parijdaligi  haqida 

ogohlantirishdi; permettez-moi de vous signaler que e’ tiboringizga  havola 

qilishga  ijozat  eting;  3.  aytib  qo‘ymoq,  yetkazib  qo‘ymoq,  xabardor  qilib 

qo‘ymoq;  la  surveillante  générale  les  a  signalés  au  proviseur  bosh 

nazoratchi  ularni  litsey  direktoriga  aytib  qo‘ydi;  II.  se  signaler  vpr  o‘zini 

ko‘rsatmoq, ajralib  turmoq; elle  s’est signalée par son courage u  o‘zining 

dadilligi bilan ajralib turadi. 

signalisation 

nf belgi, ko‘rsatkich, signalizatsiya; feux de signalisation 

ko‘rsatkich chiroqlari. 

signaliser 

vt  belgi,  ko‘rsatkich,  signalizatsiya  o‘rnatmoq;  signaliser  une 

route yo‘lga belgi o‘rnatmoq. 

signataire 

n qo‘l qo‘yuvchi,  imzo chekuvchi; les signataires d’un pacte 

bitimga imzo chekuvchilar. 

signature 

nf  1.  imzo,  qo‘ l;  apposer  sa  signature  qo‘l  qo‘ymoq,  imzo 

chekmoq; 2. imzo chekish, qo‘l qo‘yish, imzolash; l’arrêté va être porté à la 

signature du  ministre  qaror yaqinda vazirga  qo‘l qo‘yish uchun olib kirilishi 

kerak. 

signe 


nm 1. belgi,  alomat,  nishon, aks; un  mot  est un signe  arbitraire 

de  la  chose  signifiée  so‘z  ifodalangan  narsaning  erkin  belgisigir;  signes 

extérieurs  de  richesse  ma’murlikning  tashqi  alomati;  donner  des  signes 

de fatigue, de nervosité charchaganlik,  jahli chiqqanlik alomatini bildirmoq; 

loc  ne  pas  donner  signe  de  vie  tiriklik  nishonasini  bermaslik;  c’est  bon 

signe bu yaxshi alomat; il est sorti, c’est signe qu’il va mieux u chiqdi, bu 

uning  tuzalayotganidan  nishona;  son  visage  ne  présente  pas  de  signes 

particuliers uning yuzida alohida belgilari yo‘q; un signe des temps zamon 

taqozosi;  2.  imo,  ishora,  belgi;  communiquer  par  signes  imo-ishora  bilan 

muloqotda bo‘lmoq; un signe de tête affirmatif, négatif bosh bilan  tasdiq, 

inkor  ishorasi;  je  te  ferai  signe  men  senga  belgi  beraman;  en  signe  de 

belgi,  ishora  sifatida;  agiter  son  mouchoir  en  signe  d’adieux  xayrlashish 

belgisi  sifatida  ro‘molchasini  silkitmoq;  3.  harf;  belgi,  alomat;  le  noir,  signe 

de  deuil  qora  rang,  motam  belgisi;  math  le  signe  "plus"  (+),  le  signe 

"moins"  (-)  "qo‘shuv"  (+),  "ayiruv"  (-)  belgisi;  les  mots  sont  des  signes 

so‘zlar belgidir; le signe de la croix xoch belgisi; faire le signe de (la) croix 

cho‘qinmoq;  4. burj, zodiak belgilari; être né sous le signe de Bélier,  être 

du signe du Bélier Qo‘y burjida  tug‘ilgan bo‘lmoq; fam sous le signe de la 

bonne humeur yaxshi kayfiyat ostida. 

signer


1

 

vt  qo‘l  qo‘ymoq,  imzo  chekmoq,  imzolamoq;  signer  un  chèque chekka qo‘l qo‘ymoq; signer la paix tinchlikka imzo chekmoq; tableau signé 

X X tomonidan  imzo chekilgan, chizilgan rasm; lettre non  signée  dumaloq 

xat. 

signer


2

 (se) 


vpr cho‘qinib olmoq. 

signet 


nm xatcho‘p. 

signifiant, ante 

I. adj ifodalovchi, bildiruvchi;  II. nm ling so‘zning moddiy 

tomoni. 


significatif,  ive 

adj  muhim,  ahamiyatli;  zarur;  une  indication  très 

significative juda muhim ma’lumot. 

signification 

nf 1. ma’no, mazmun; quelle  est la  signification de cette 

grimace? bu aft burushtirishning ma’nosi nima? les diverses significations 

d’un mot so‘zning turli ma’nolari; 2. dr sud qaroridan xabardor qilish. 

signifié 

nm ling so‘zning ma’nosi, mazmuniy tomoni. 

signifier 

vt  1.  bildirmoq,  ifodalamoq  (narsa);  je  ne  sais  pas  ce  que 

signifie  ce  mot  men  bilmayman,  bu  so‘z  nimani  ifodalaydi;  ta  conduite 

signifie que tu n’as pas confiance en moi sening o‘zingni  tutishing menga 

ishonmasligingni bildiradi; qu’est-ce que cela  signifie? bu nima degani, bu 

nimani  bildiragi?  2.  bildirmoq,  ma’lum  qilmoq;  dr  e’lon  qilmoq,  bildirmoq, 

xabardor  qilmoq; il nous a  signifié ses intentions  u o‘zining niyatini bizga 

ma’lum qildi. 

silence 


nm  1.  jimlik,  jim  turish,  sukut,  tinchlik;  garder  le  silence  jim  

turmoq;  en  silence  jim  turib;  faites  silence!  jim  bo‘ling!  ellipt  silence!  jim! 

minute  de  silence  bir  minut  sukut  saqlash;  2.  sukunat,  sukut  saqlash, 

indamaslik;  passer  qqch  sous  silence  biror  narsa  haqida  gapirmay  o‘tib 

ketmoq;  promets-moi  un  silence  absolu  bu  haqda  hech  qachon 

gapirmayman deb, va’da ber;  réduire qqn au  silence  biror kishini jim qilib, 

gapirtirmay  qo‘ymoq;  3.  jimlik,  jimjitlik,  sukunat;  dans  le  silence  de  la  nuit 

tun  sukunatida;  il  régnait  un  silence  de  mort,  un  silence  total  suv 

quyganday jim jitlik; 4. mus pauza. 

silencieusement 

adv jim, indamay, tinchgina. 

silencieux

1

,  euse 


adj  1.  tinch,  osoyishta,  sokin,  shovqinsiz;  rue 

silencieuse osoyishta ko‘cha; moteur silencieux shovqinsiz motor. 

silencieux

2

 nm  inv  1.  glushitel  (motorning  ovozini  pasaytiruvchi 

moslama); 2. o‘q otuvchi qurollarning ovozini pasaytiruvchi moslama. 

silex 

nm inv chaqmoqtosh. silhouette 

nf  1.  sharpa,  ko‘lanka,  qora,  g‘ira-shira  ko‘ringan  aksi;  la 

silhouette  de  la  tour  se  découpe  sur  le  ciel  havoda  minoraning  qorasi 

ko‘rinib  turibdi;  silhouette  des  arbres  se  reflète  dans  l’eau  daraxtlarning 

aksi suvda  g‘ira-shira ko‘rinadi; 2.  tashqi ko‘rinish, qiyofa;  sa  silhouette est 

très jeune uning tashqi ko‘rinishi juda yosh. 

silicate 

nm chim silikat. 

siliceux, euse 

nf toshloq, toshi ko‘p. 

silicium 

nm chim kremniy. 

silicone 

nf chim silikat. 

sillage 

nm suvda kema qoldiradigan iz; loc être, marcher dans le sillage 

de qqn biror kishining izidan, orqasidan, yo‘lidan bormoq. 

sillon 


nm  1.  omoch  izi,  jo‘yak;  2.  pl  poét  dalalar;  3.  chiziq,  tirish,  ajin; 

menton creusé d’un sillon chuqur ajin bosgan iyak. 

sillonner 

vt 1. yer haydamoq, jo‘yak ochmoq; front sillonné de rides ajin 

tushgan peshona; 2. kesib o‘tmoq; les éclairs sillonnaient le  ciel chaqmoq 

osmonni  kesib  o‘ tardi;  les  routes  qui  sillonnent  cette  région  bu  viloyatni 

kesib o‘ tadigan yo‘llar. 

silo 


nm  o‘ra,  ombor;  des  silos  à  fourrage  silos  o‘ralar;  des  silos  à  blé 

bardonlar, bug‘doy omborlari. 

silure 

nm laqqa baliq. simagrée 

nf  pl  mug‘ombirlik,  ayyorlik,  quvlik,  riyokorlik,  yasamalik,  noz-

istig‘no;  elle  s’est  laissée  prendre  à  tes  simagrées  u  sening 

mug‘ombirligingga ilindi. 

simiens 

nm pl maymunlar. 

simiesque 

adj  litt  maymunnikiga  o‘xshash,  maymunsifat,  maymun;  un 

visage simiesque maymunsifat bashara. 

similaire 

adj  turdagi,  o‘xshash;  nous  n’avons  plus  ce  produit,  mais 

nous  pouvons  vous  proposer  quelque  chose  de  similaire  bizda  bu 

mahsulotdan boshqa yo‘q,  lekin sizga shu  turdagi biror narsa taklif qilishimiz 

mumkin. 


similicuir 

nm sun’iy charm. 

similitude 

nf o‘xshashlik, bir xillik. 

simoun 

nm samum (Osiyo va Afrika cho‘llarida issiq va quruq shamol). simple 

I. adj 1. ochiq ko‘ngil, oq ko‘ngil, sofdil, sodda; un homme simple 

et rude sodda va  dag‘al odam; un  cœur  simple ochiq ko‘ngil odam;  2. pej 

sodda, go‘l; il est un peu simple  u biroz go‘lroq; simple d’esprit  esi  past, 

aqli  zaif,  kaltabin,  uzoqni  ko‘rmaydigan;  3.  oddiy,  sodda;  corps  chimiques 

simples  oddiy  kimyoviy  moddalar;  les  temps  simples  d’un  verbe  fe’lning 

sodda  zamonlari;  4.  oddiy,  shunchaki,  jo‘n;  une  simple  formalité  oddiy 

rasmiyatchilik;  un  simple  soldat  oddiy  askar;  5.  sodda,  murakkab  emas; 

l’intrigue  de  se  roman  est  simple  bu  romandagi  ishqiy  sarguzashtlar 

murakkab emas; 6. oddiy, sodda, oson, yengil; il y a un moyen bien simple 

buning  juda  oson  yo‘li  bor;  c’est  simple  comme  bonjour  bundan  osoni 

yo‘q;  ce  n’est  pas  si  simple  bu  unchalik  ham  oson  emas;  fam  c’est  bien 

simple buning murakkab joyi yo‘q; c’est bien simple, il suffit d’aller tout 

droit bu juda oson,  to‘g‘ri borilsa bo‘ldi; 7. sodda, oddiy, odmi; dans le plus 

simple appareil qip-yalang‘och; une robe toute simple odmigina ko‘ylak; le 

mariage a été très simple to‘y soddagina bo‘ ldi; II. nm dorivor o‘simlik. SIMPLEMENT

 

SITÔT 

 

 532 

simplement 

adv  1.  sodda  qilib,  oddiy  ravishda,  takallufsiz;  bemalol;  2. 

shunchaki,  shunday,  tasodifan;  je  voulais  simplement  te  dire  men  senga 

shunchaki aytmoqchi edim. 

simplet, ette 

adj soddaroq, go‘lroq, anqovroq, anoyiroq. 

simplicité 

nf 1. ochiq ko‘ngillilik, soddadillik, sofdillik; soddalik;  répondre 

avec simplicité sofdillik bilan javob bermoq; 2. litt  go‘llik, soddalik, anqovlik, 

laqmalik;  je  n’ai  pas  la  simplicité  de  le  croire  men  bunga  ishonadigan 

laqma  emasman;  3.  soddalik,  oddiylik,  osonlik,  odmilik;  problème  d’une 

grande  simplicité  juda oson masala; la simplicité de  sa toilette  libosining 

oddiyligi. 

simplification 

nf soddalashtirish, osonlashtirish. 

simplifier 

vt  soddalashtirmoq,  osonlashtirmoq;  cela  simplifie  la 

question  bu  masalani  osonlashtiradi;  cet  appareil  me  simplifie  la  vie  bu 

apparat  mening  turmushimni  osonlashtiradi;  simplifier  une  fraction  kasrni 

soddalashtirmoq. 

simpliste 

adj  o‘ta  soddalashtiruvchilarga,  yuzakichilarga  xos,  o‘ ta 

soddalashtiriladigan,  yuzakichilik  bilan  qilinadigan;  un  raisonnement 

simpliste o‘ ta yuzaki fikr. 

simulacre 

nm  o‘xshaydigan  narsa,  sirtdan  ko‘rinish;  il  n’y  a  eu  qu’un 

simulacre de combat urushga o‘xshaydigan bir narsa bo‘ldi. 

simulateur,  trice 

n  1.  o‘zini  yolg‘ondan  bir  ko‘yga  soladigan  odam, 

mug‘ombir; un habile simulateur ustakor mug‘ombir; le  médecin l’a prise 

pour  une  simulatrice  vrach  uni  yolg‘ondakam  kasal  deb  topti;  2.  nm 

taqlidchi,  o‘xshatuvchi;  un  simulateur  de  vol  uchishga  taqlid  qiluvchi 

moslama. 

simulation 

nf o‘zini yolg‘ondan biror ko‘yga solish; mug‘ombirlik, ayyorlik. 

simuler 

vt o‘zini biror ko‘yga, holga solmoq, mug‘ombirlik qilmoq; simuler 

une  vente  yolg‘ondakam  savdo  qilmoq;  simuler  un  malaise  o‘zini  yomon 

his qilayotgan qilib ko‘rsatmoq. 

simultané,  ée 

adj  bir  vaqtda,  baravar  sodir  bo‘ladigan,  sinxron; 

mouvements  simultanés  baravar  harakatlar;  interprétation,  traduction 

simultanée sinxron tarjima. 

simultanéité 

nf bir vaqtdalik, baravar yuz berish. 

simultanément 

adv bir vaqtda, baravar. 

sinanthrope 

nm sinantrop. 

sinapisme 

nm gorchichnik qo‘yish, gorchichnik. 

sincère 

adj  1.  samimiy,  sofdil,  ochiqko‘ngil;  chin  qalbdan,  yurakdan 

aytilgan, qilingan; il s’est excusé  et je le  crois sincère u kechirim so‘radi, 

o‘ylaymanki  bu  chin  ko‘ngildan;  2.  haqiqiy,  asl,  chin;  ami  sincère  haqiqiy 

do‘st;  amour  sincère  chin  sevgi;  ce  n’est  pas  sincère  bu  chin  ko‘ngildan 

emas; mes sincères condoléances men chuqur ta’ziya bildiraman. 

sincèrement 

adv samimiy, chin yurakdan, qalbdan. 

sincérité 

nf  samimiyat,  samimiylik,  ochiq  ko‘ngillilik,  sofdillik;  je  vous  le 

dis en toute sincérité men sizga buni o‘ ta samim iyat bilan aytayapman. 

sinécure 

nf  serdaromad,  yengil,  oson  ish;  tu  as  trouvé  une  sinécure 

avec  cet  emploi  sen  bu  yerda  serdaromad  ish  topib  olding;  fam  ce  n’est 

pas une sinécure bu yengil-yelpi ish emas. 

sine  die 

loc  adv  noma’lum  vaqtga;  le  débat  a  été  ajourné  sine  die 

munozara noma’lum vaqtga qoldirilgan edi. 

sine qua non 

loc adj inv zaruriy shart. 

singe 

nm 1. maymun; prov on n’apprend pas  à un vieux  singe  à faire la  grimace  ayyor  odamga  ayyorlikni  o‘rgataman  dema;  loc  payer  en 

monnaie de singe birovning qo‘ynini puch yong‘oqqa  to‘ldirmoq; être malin 

comme  un  singe  tulkiday  ayyor  bo‘lmoq;  faire  le  singe  qiliq  qilmoq, 

qiyshanglamoq;  2.  xunuk,  badbashara  odam,  maymun;  c’est  un  vieux 

singe  bu  qari  maymun;  3.  fam  go‘shtli  konserva;  une  boîte  de  singe  bir 

banka go‘shtli konserva. 

singer 

vt ko‘r-ko‘rona taqlid qilmoq; masxara qilmoq. singerie 

nf maymuncha qiliq qilish, aft-basharasini  burishtirish; pas tant 

de singeries! buncha maymuncha qiliq qilaverma! 

singulariser 

I. vt ajratmoq,  ajratib  turmoq; II. se singulariser vpr  ajralib 

turmoq. 


singulier,  ière 

I.  adj  g‘alati,  o‘ziga  xos,  noyob,  g‘ayrioddiy;  une  nature 

singulière o‘ziga xos tabiat; combat singulier duel; II. nm gram birlik. 

singulièrement 

adv 1. ko‘p, ayniqsa,  juda ham; un cas  singulièrement 

troublant  juda  ham  xavotirga  soladigan  hol;  2.  litt  g‘alati,  o‘ziga  xos;  il  se 

conduit singulièrement u o‘zini g‘alati tutayapdi. 

sinistre


1

 

adj 1. dahshatli, vahimali, qo‘rqinchli, xunuk; des  craquements sinistres vahimali  g‘ijirlash; une allure sinistre vahimali ko‘rinish; une  rue 

sinistre vahimali ko‘cha; un sinistre individu qo‘rqinchli  nusxa; 2. zerikarli, 

tund, ma’yus, g‘amgin; la soirée a été sinistre kecha zerikarli bo‘ldi. 

sinistre


2

 

nm  1.  baxtsiz  hodisa,  falokat,  ofat;  le  sinistre  a  fait  de nombreuses victimes ofat katta qurbonlar keltirdi; 2. zarar,  talafot; évaluer 

le sinistre keltirilgan zararni baholamoq. 

sinistré,  ée 

adj,  n  jabrlangan,  jabr  ko‘rgan,  zarar  ko‘rgan;  région 

sinistrée  jabr ko‘rgan hudud; les sinistrés sont aidés par la Croix-Rouge 

jabrlanganlarga Qizil Yarim Oy jamiyati tomonidan yordam ko‘rsatildi. 

sinologue 

n xitoyshunos. 

sinon 

conj 1. demaganda; -dan  tashqari, -dan boshqa; il ne sentait rien, sinon une légère douleur yengil og‘riqni demaganda, u hech narsa sezmas 

edi;  qu’est-ce  qu’on  peut  faire  sinon  accepter?  rozi  bo‘lishdan  boshqa 

nima  ham  qila  olardik?  2.  faqatgina,  balki;  c’est  une  de  mes  passions, 

sinon la seule bu mening qiziqishlarimdan biri, balki yagonasi; 3. aks holda, 

bo‘lmasa;  il  n’a  pas  eu  ta  lettre,  sinon  il  serait  venu  u  sening  xatingni 

olmagan, aks holda u kelgan bo‘lar edi. 

sinueux, euse 

adj egri-bugri, ilang-bilang, ilon izi; des ruelles étroites et 

sinueuses tor va egri-bugri ko‘chalar. 

sinuosité 

nf  egri-bugrilik,  ilang-bilanglik,  ilon  izilik;  les  sinuosités  de  la 

rivière daryoning ilang-bilangligi. 

sinus

1

 nm  inv  1.  biror  narsaning  ichi,  biror  narsaning  ichidagi  bo‘shliq, 

kovak; une douleur dentaire qui se propage dans les sinus  tish kavagida 

rivojlanayotgan og‘riq; 2. ba’zi bir qon tomirlarining bo‘rtig‘i. 

sinus


2

 

nm inv sinus; le sinus d’un angle burchakning sinusi. sinusite 

nf sinusit, kovaklarning, bo‘shliqlarning yallig‘lanishi. 

sinusoïde 

nf  sinusoida  (burchak  o‘zgarishi  bilan  uning  sinuslari 

o‘zgarishini ko‘rsatuvchi egri chiziq). 

sionisme 

nm sionizm. 

sioniste 

I. adj sionizmga oid, sionist; II. n sionist. 

sioux 


n  inv,  adj  inv  siyo  (Shimoliy  Amerika  indeys  qabilalaridan  birining 

a’zosi). 

siphon 

nm  1.  sifon  (yuqoridagi  idishdan  pastroqdagi  idishga  suyuqlik o‘tkazadigan  bukik  naycha;  shunday  naychali  idish);  2.  sifon  (gazli  suv 

uchun). 


siphonner 

vt sifon yordamida biror suyuqlikni tortib olmoq, siphonner un 

réservoir d’essence bir bak benzinni sifon bilan tortib olmoq. 

sire 


nm  1.  podishoh,  shoh;  loc  un  triste  sire  sho‘rpeshona,  bechora, 

sho‘rlik; 2. janob, olampanoh, taqsir, afandi. 

sirène

1

 nf  1. sirena,  rusalka  (boshi,  tanasi  ayol  va  baliq  dumli  afsonaviy 

mavjudot);  loc  écouter  le  chant  des  sirènes  ko‘ngli  sust  ketmoq,  so‘ziga 

uchmoq; 2. zinoga boshlovchi ayol, nozanin, pari, huriliqo. 

sirène


2

 

nf  sirena  (baland  ovoz  chiqaradigan  maxsus  asbob),  gudok; sirène d’alarme trevoga sirenasi; la sirène d’une usine zavod gudogi. 

sirop 


nm  sirop,  sharbat;  sirop  de  groseille  smorodina  sharbati;  sirop 

contre la toux yo‘talga qarshi o‘simlik damlamasi. 

siroter 

vt fam ho‘plab-ho‘plab, qultumlab ichmoq. 

sirupeux, euse 

adj siropli, sharbatli, qiyomli, sirop, sharbat, qiyom. 

sis,  sise 

adj  dr  joylashgan;  un  domaine  sis  à  tel  endroit  biror  joyga 

joylashgan soha. 

sismique 

adj  seysmik,  zilzila;  ondes  sismiques  zilzila  to‘lqinlari; 

secousse sismique seysmik silkinish. 

sismographe 

nm seysmograf (yer qimirlashini yozib boradigan asbob). 

site 

nm 1. manzara, landshaft; 2. joy, shahar joylashgan joyning ko‘rinishi; site  archéologique  arxeologik  qazilmalar  olib  borilayotgan  joy;  3.  inform 

sayt. 


sit-in 

nm inv anglic o‘tirib qilinadigan namoyish. 

sitôt 

adv  shu  zahotiyoq,  bilanoq;  sitôt  après  keyinoq;  sitôt  entré,  il  se coucha  kiriboq,  u  yotib  oldi;  il  ne  reviendra  pas  de  sitôt  u  yaqin  orada 

SITUATION

 

SŒURETTE 

 

 533 

qaytmaydi;  loc  conj  sitôt  que  bilanoq,  -dan  keyinoq;  sitôt  qu’il  la  vit,  il 

sortit uni ko‘rishi bilanoq chiqdi. 

situation 

nf  1.  kishining  holi,  ahvoli,  sharoiti;  hol,  ahvol,  vaziyat;  la 

situation  est  délicate  vaziyat  nozik;  leur  situation  financière  s’améliore 

ularning  moliyaviy  ahvoli  yaxshilanyapti;  situation  de  famille  oilaviy  ahvol; 

loc  fam  vx  elle  est  dans  une  situation  intéressante  u  ikkiqat;  2.  mavqe, Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling