Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet217/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   238

martaba,  ahvol, o‘rin; il  a perdu  sa  situation u  o‘z mavqeini yo‘qotdi; avoir 

une bonne, belle situation ajoyib mavqega ega bo‘lmoq; 3. ijtimoiy sharoit, 

ahvol; la situation est grave  ahvol og‘ir; tentative du gouvernement pour 

dominer  la  situation  hukumatning  sharoitni  qo‘lga  olish  uchun  qilgan 

harakati. 

située,  ée 

adj  joylashgan,  o‘rnashgan,  bo‘ lgan;  maison  bien  située 

yaxshi joylashgan uy. 

situer 

I. vt joylamoq, joylashtirmoq; l’auteur a situé l’action à Londres au XVIe siècle muallif voqeani X VI  asrdagi Londonga  joylashtirdi; on ne le 

situe  pas  bien  uning  qanday  davra  odami  ekanligini  yaxshi  bilishmaydi;  II. 

se situer vpr joylashmoq, o‘rin olmoq; avoir du mal à se situer par rapport 

à qqn, qqch kimlarningdir orasida, qayerdadir o‘z o‘rnini topa olmaslik. 

six 

I. adj numér 1. olti; dix fois six o‘n ko‘paytirilgan olti; 2. oltinchi; page six  oltinchi  bet;  Charles  VI  Sharl  VI;  II.  nm  inv  olti;  sa  lettre  est  du  six 

oltinchidagi xati; le six de trèfle olti chillik (qartada). 

sixième 

I.  adj  numer  oltinchi;  le  sixième  jour  oltinchi  kun;  II.  n  1.  nf 

oltinchi  (sinf);  2.  nm  oltinchi  qism;  le  sixième  de  la  somme  summaning 

oltinchi qismi. 

sixièmement 

adv oltinchidan. 

six-quatre-deux  (à la) 

loc adv fam naridan-beri, shosha-pisha faire un 

travail à la six-quatre-deux biror ishni naridan-beri qilmoq. 

sixte 


nf mus sekstet (olti  ovoz yoki olti soz uchun yozilgan musiqa asari; 

olti kishilik ansambl). 

skaï 

nm sun’iy charm. skate-board 

nm skeytbord (gi ldirakchali taxtacha). 

sketch 

nm sketch (kichik hajviy pyesa turi). ski 

nm  chang‘i;  aller  en  skis,  à  skis  chang‘ida  bormoq;  faire  du  ski 

chang‘i sporti  bilan shug‘ullanmoq, chang‘i uchmoq; ski de fond tekislikdagi 

chang‘i; ski de randonnée tog‘ chang‘isi; ski nautique suv chang‘isi. 

skier 

vi chang‘i uchmoq. skieur, euse 

n chang‘ichi, chang‘ida uchuvchi. 

skiff 

nm skif (poyga qayiqlarining bir turi). skinhead 

n anglic zo‘ravonlik, kuch ishlatish tarafdori. 

slalom 

nm sport slalom; descente en slalom slalomdan tushish. slalomer 

vi slalomdan tushish. 

slalomeur, euse 

n slalomchi, slalom sporti bilan shug‘ullanuvchi odam. 

slave 

adj,  n  slavyanlarga  oid,  slavyan;  plusieurs  langues  slaves  sont écrites  en  alphabet  cyrillique  ko‘pchilik  slavyan  tillari  kiril  alifbosida 

yoziladi. 

sleeping 

nm anglic vx uxlab ketiladigan vagon. 

slip 

nm plavki,  trusik, avratpo‘sh; fam se retrouver en  slip ship-shiydam  bo‘lmoq, bor-yo‘g‘idan ayrilmoq. 

slogan 


nm  anglic  chaqiriq,  shior;  lancer,  répéter  un  slogan  chaqiriq 

tashlamoq, chaqiriqni qaytarmoq. 

slovaque 

I.  adj  Slovakiyaga,  slovaklarga  oid,  slovak;  les  peuples 

tchèque et slovaque chex va slovak xalqlari; II. n 1. slovak; 2. nm slovak tili. 

slovène 


I.  adj  Sloveniyaga,  slovenlarga  oid,  sloven;  Alpes  slovènes 

sloven A lpi; II. n 1. sloven; 2. nm sloven tili. 

smala 

nf 1. ko‘ch-ko‘ron; 2. xotin-xalaj,  bola-chaqa,  uy ichi, urug‘-aymoq; il est venu avec toute sa smala u butun xotin-xalaji bilan keldi. 

smash 


nm smash (tennisda). 

S.M.I.C. 

nm  inv  abrév  salaire  minimum  interprofessionnel  de 

croissance  eng  kam  ish  haqi;  être  payé  au  S.M.I.C.  eng  kam  ish  haqi 

olmoq. 

smocks 


nm pl anglic oborka; burma; robe à smocks oborkali ko‘ylak. 

smoking 


nm  anglic  smoking  (qora  movutdan  qi lingan,  qaytarma  shoyi 

yoqali kostum). 

snack-bar 

ou snack


 

nm anglic tezda tamaddi qilib olinadigan restoran. 

snif 

ou sniff


 

intj pishqirish, burnini tortish. 

snifer 

ou sniffer 

vt anglic hidlamoq (giyohvand moddalarni); snifer de  la 

cocaïne kokain hidlamoq. 

snob 


n,  adj  snob,  olifta  (aristokratik  tartib-odatlarga  ko‘r-ko‘rona 

ergashuvchi odam); un café snob quruq oliftalar kafesi. 

snobisme 

nm snobizm, snoblarga xos xulq-atvor, quruq oliftagarchilik. 

snowboard 

nm anglic snovbord (qor ustida yolg‘iz taxtada  uchish sporti  

va shu taxta); faire du snowboard snovbord bilan shug‘ullanmoq. 

sobre 


adj 1. meyorida yeb-ichadigan, spirtli ichim lik ichmaydigan; 2. og‘ir, 

bosiq, mulohozali, meyorni biladigan; être sobre  og‘ir-bosiq  bo‘lmoq; sobre 

en  paroles  kamgap;  3.  sodda,  oddiy,  odmi,  sipo  (narsa);  vêtement  de 

coupe sobre sodda bichimli kiyim; style sobre oddiy uslub. 

sobrement 

adv  1. meyorida;  2.  og‘ir-bosiqlik  bilan;  3.  soddalik,  oddiylik, 

sipolik, odmilik bilan. 

sobriété 

nf  1.  og‘ir-bosiqlik,  yuvoshlik;  la  sobriété  d’un  chameau 

tuyaning yuvoshligi; 2. sipolik, odmilik, soddalik, oddiylik; meyor; la sobriété 

d’un décor bezakning oddiyligi. 

sobriquet 

nm laqab. 

soc 


nm omochning tishi. 

sociabilité 

nf kirishimlilik, dilkashlik. 

sociable 

adj kirishimli, dilkash; caractère sociable kirishim li xulq-atvor. 

social,  ale,  aux 

adj  1.  ijtimoiy,  jamoatga  qarashli,  umumiy,  birgalikdagi; 

les  rapports sociaux ijtimoiy munosabatlar; les sciences sociales  ijtimoiy 

fanlar;  les  phénomènes  sociaux  ijtimoiy  hodisalar;  2.  ijtimoiy,  sotsial;  les 

classes  sociales  ijtimoiy  sinflar;  l’échelle  sociales  ijtimoiy  tabaqa;  3. 

ijtimoiy,  sinfiy;  les  questions  sociales  ijtimoiy  masalalar;  conflits  sociaux 

sinfiy nizolar; 4.  tijorat, savdoga oid, aksionerlik jamiatiga,  firmaga oid; siège 

social savdo tashkilotining manzili. 

social-démocrate 

adj, n sotsial-demokrat. 

socialement 

adv ijtimoiy, jamoatchilik nuqtai nazaridan. 

socialisation 

nf ijtimoiylashtirish, sotsiallashtirish, jamoatlashtirish. 

socialiser 

vt  ijtimoiylashtirmoq,  sotsiallashtirmoq,  umumiylashtirmoq, 

jamoat mulkiga aylantirmoq. 

socialisme 

nm sotsializm. 

socialiste 

adj  sotsialistik;  un  régime,  un  État  socialiste  sotsialistik 

tuzim,  sotsialistik  davlat;  2.  sotsializmga  oid,  sotsialistik;  économie 

socialiste sotsialistik iqtisod. 

sociétaire 

adj, n a’zo, ishtirokchi; paychi. 

société 

nf 1. litt odamlar davrasi, ularning orasi, muhiti; aimer la  société 

odamlar  davrasini  yaxshi  ko‘rmoq;  2.  yuqori  tabaqa,  zodagonlar  guruhi;  la 

haute  société  yuqori  tabaqa,  zodagonlar  guruhi;  3.  jamoa;  les  abeilles 

vivent  en  société  asalarilar  jamoa  bo‘lib  yashaydilar;  4.  jamiyat,  tuzim, 

jamoa;  l’évolution  de  la  société  jamiyat  evolutsiyasi;  les  sociétés 

primitives  ibtidoiy  jamoalar;  les  sociétés  modernes  bugungi  jamiyat;  5. 

jamiyat,  birlashma;  les  sociétés  savantes  olimlar  jamiyati;  société  de 

crédit  kredit  uyushmasi;  société  (commerciales)  savdo  uyushmasi; 

société par actions, société anonyme (S.A.) aksionerlik jamiyati;  6. ittifoq; 

Société des Nations M illatlar ittifoqi. 

sociologie 

nf jamiyatshunoslik, sotsiologiya. 

sociologique 

adj sotsiologiyaga oid, sotsiologik. 

sociologue 

n jamiyatshunos, sotsiolog. 

socle 


nm  sokol,  asos,  poygevor;  le  socle  d’une  colonne,  d’un  statue 

ustunning, haykalning asosi. 

soda 

nm  gazli  suv  qo‘shilgan  ichimlik;  des  sodas  à  l’orange  gazli  suv qo‘shilgan apelsin ichimligi. 

sodium 


nm natriy; chlorure de sodium natriy xlor (tuz). 

sœur 


nf 1. opa-singil; opa, singil, egachi; sœur aînée opa; sœur cadette 

singil; sœur de lait em ishgan opa-singillar; théorie et pratique doivent être 

sœurs  nazariya bilan amaliyot qondosh bo‘lishi kerak; âme sœur mahram; 

elle n’a pas trouvé l’âme sœur u o‘ziga mahram topolmadi; 2. monax ayol, 

rohiba. 

sœurette 

nf singilcha, opacha. 


SOFA

 

SOLIDE 

 

 534 

sofa 


nm sofa (keng yumshoq divan). 

soi 


pron  1.  o‘zi,  o‘ziga,  o‘zida,  o‘zinikida;  pour  réussir,  il  faut  avoir 

confiance en soi biror narsaga erishish uchun, o‘ziga ishonch bo‘lishi kerak; 

comme  on  est  bien  chez  soi!  o‘z  uyingda  qanday  yaxshi!  2.  o‘zicha,  o‘z-

o‘zidan; cela va de soi bu o‘z-o‘zidan ma’lum; soi-même o‘zi, xuddi o‘zi; ici, 

on fait tout soi-même bu yerda hamma narsani har kim o‘zi qiladi. 

soi-disant 

adj  inv  1.  deb  ataladigan,  yolg‘ondakam,  soxta;  une  soi-

disant  comtesse soxta grafinya;  cette  soi-disant liberté est une illusion 

bu ozodlik deb ataladigan narsa – xom xayol; 2. loc adv go‘yoki; il est venu 

à Paris, soi-disant pour affaires u Parijga go‘yoki ish bilan kelgan. 

soie 

nf 1. ipak; chemise de soie ipakdan qilingan ko‘ylak; papier de soie yaltiroq,  nozik  qog‘oz,  shohi  qog‘oz;  2.  dag‘al  jun;  kalta  qil;  un  pinceau  en 

soie de sanglier to‘ng‘iz qilidan qilingan mo‘yqalam. 

soierie 

nf 1. ipak matolar; 2. ipak fabrikasi. 

soif 

nf  1.  chanqoqlik,  tashnalik,  suvsash,  cho‘llash;  avoir  soif chanqamoq,  suvsamoq,  cho‘llamoq;  fig  jusqu’à  plus  soif  to‘yib,  og‘zi-

burnidan  chiqquncha;  2.  ishtiyoq,  tashnalik,  orzumandlik;  la  soif  de 

connaître bilishga tashnalik. 

soiffard, arde 

adj, n fam ichkilikboz, aroqxo‘r. 

soignant,  ante 

adj  g‘amxo‘rlik  qiluvchi,  qarab  turuvchi;  aide  soignante 

hamshira yordamchisi. 

soigner I. 

vt 1. xizmat ko‘rsatmoq, g‘amxo‘rlik qilmoq, qaramoq; il soigne 

ses  outils  u  asboblariga  yaxshi  qaraydi;  2.  yaxshilab  ishlov  bermoq, 

yaxshilab qaramoq; il faut soigner les détails  tafsilotlariga yaxshilab ishlov 

berish  kerak;  3.  davolamoq,  qaramoq;  le  médecin  qui  me  soigne  meni 

davolayotgan,  menga  qarayotgan  vrach;  fam  il  faut  te  faire  soigner!  seni 

davolatish kerak! II.  se soigner vpr o‘ziga  qaramoq; elle devait se soigner 

davantage  u  o‘ziga  yaxshiroq  qarashi  kerak  edi;  soigne-toi  bien  o‘zingni 

yaxshilab davolat. 

soigneur 

nm sportchilarning sog‘ligi bilan shug‘ullanuvchi kishi. 

soigneusement 

adv diqqat bilan, puxtalik bilan, astoydil. 

soigneux, euse 

adj 1. diqqat  bilan, puxta, astoydil, e’ tibor bilan  qilingan; 

un  travail  peu  soigneux  e’ tiborsizlik  bilan  qilingan  ish;  2.  serharakat, 

tirishqoq,  serhafsala;  une  élève  très  soigneuse  juda  ham  serhafsala 

o‘quvchi qiz. 

soin 

nm 1. litt ish,  tashvish, g‘am yeyish; son premier soin  a été de  me prévenir  de  son  arrivée  uning  birinchi  tashvishi  meni  o‘zining  kelganligi 

haqida  ogohlantirish  bo‘ldi;  avoir,  prendre  soin  de  tashvishini  qilmoq, 

g‘amini  yemoq,  o‘ylamoq;  on  lui  a  confié  le  soin  de  la  maison  unga  uy 

tashvishlarini  ishonib  topshirishdi;  avoir,  prendre  soin  de  qqn,  qqch  biror 

narsaning, biror kimsaning g‘amini yemoq, tashvishini qilmoq, o‘ylamoq; 2. pl 

tashvish,  g‘am,  g‘amxo‘rlik;  l’enfant  a  besoin  des  soins  d’une  mère  bola 

ona g‘amxo‘rligiga muhtoj; les soins du ménage oila  tashvishlari; aux bons 

soins  de  M.  X.  janob  X  orqali  berib  qo‘yish  so‘raladi;  loc  être  aux  petits 

soins pour qqn biror kishining ko‘nglini  topmoq; 3. pl  davolash, qarash; le 

blessé  a  reçu  les  premiers  soins  yarador  birinchi  yordamni  oldi;  4. 

puxtalik,  tirishqoqlik,  batartiblik; le soin qu’il  met, qu’il apporte à faire son 

travail uning ishdagi batartibligi. 

soir 

nm  1.  oqshom,  kechqurun,  kech;  le  soir  descend,  tombe  kech kiryapti;  il  fait  frais  le  soir  kechqurunlari  salqin  bo‘lyapti;  2.  kechki  payt, 

kechqurun;  prendre  un  comprimé  matin  et  soir  ertalab  va  kechqurun 

bittadan  dori  ichmoq;  loc  être  du  soir  kechqurunlari  ish  qilmoq,  kech 

yotmoq. 


soirée 

nf 1. kecha, oqshom; les longues soirées d’hiver  qishning uzun 

oqshomlari; 2. kecha; tenue de soirée kechaga kiyiladigan ust-bosh. 

soit 


I. conj 1. soit… soit… yoki… yoki; soit avant, soit après yoki oldin, 

yoki  keyin;  2.  bo‘lsin,  deylik;  soit  un  triangle  rectangle  to‘g‘ri  burchakli 

uchburchak  bo‘lsin;  3.  ya’ni;  soixante  secondes,  soit  une  minute  oltmish 

soniya,  ya’ni  bir  daqiqa;  II.  adv  xo‘p,  mayli,  xo‘sh,  deylik;  soit!  et  après? 

xo‘p! keyinchi? eh bien soit! yaxshi mayli! 

soixantaine 

nf 1.  oltmishtacha; une soixantaine  d’invités  oltm ishtacha 

mehmon;  2.  oltmish  yosh,  oltm ish  yoshlarda;  il  a  la  soixantaine  u  oltmish 

yoshlarda. 

soixante 

I.  adj  numér  inv  oltmish;  il,  elle  a  soixante  ans  u  oltm ish 

yoshda; page soixante oltmishinchi bet; II. nm oltmish. 

soixante-dix 

adj numér inv yetm ish. 

soixante-dixième 

adj, n yetmishinchi. 

soixantième 

adj, n oltmishinchi. 

soja 

nm soya. sol

1

 nm  1.  yer;  posé  au  sol  yerga  qo‘yilgan;  2.  yer,  tuproq;  des  sols 

argileux  sertuproq  yer;  sol  riche,  pauvre  serhosil,  oriq  tuproq;  le  sol 

lunaire oy tuprog‘i. 

sol


2

 

nm inv mus sol (musiqa gammasining beshinchi notasi). solaire 

adj 1. quyoshga oid, quyosh; heure solaire quyosh vaqti; énergie 

solaire  quyosh  energiyasi;  cadran  solaire  quyosh  soati;  2.  quyoshga 

qarshi,  quyosh;  crème  solaire  quyoshga  qarshi  krem;  3.  fig  quyosh  nuriga 

o‘xshash;  plexus  solaire  quyosh  o‘rilmasi  (qorinda  tutashgan  vegetativ 

nervlar sistemasi). 

soldat 

nm  1.  askar,  soldat,  sarboz;  la  tombe  du  Soldat  inconnu noma’lum  soldat  qabri;  2.  litt  kurashchi,  himoyachi;  les  soldats  de  la  foi 

e’tiqod, imon kurashchilari; 3. soldats de plomb qo‘rg‘oshin soldatchalar. 

soldatesque 

I.  adj  askarlarga,  soldatlarga  oid,  xos,  soldatcha;  II.  nf  pej  

soldatlar;  violences  commises  par  la  soldatesque  soldatlar  tomonidan 

qilingan zo‘ravonlik. 

solde

1

 nf maosh, oylik (harbiylarniki); loc pej à la solde de qqn yollangan 

bo‘lmoq;  on  l’accusait  d’être  à  la  solde  de  l’étranger  uni  chet  elga 

yollanganlikda ayblashardi. 

solde


2

 

nm  saldo,  qoldiq;  solde  créditeur,  débiteur  kredirorlik,  debitorlik qoldig‘i;  en  solde  narxi  tushilgan,  arzonlashtirilgan  narxda;  acheter  des 

bottes  en  solde  etiklarni  arzonlashtirilgan  narxda  sotib  olmoq  pl  narxi 

arzonlashtirilgan mollar. 

solder 


vt  1.  qarzni  uzmoq,  hisob-kitob  qilmoq;  solder  un  compte  en 

banque  bank  bilan  hisob-kitob  qilmoq;  2.  narxini  tushirib,  arzonlashtirib 

sotmoq. 

solécisme 

nm soletsism (sintaksisda xato ishlatish: je veux qu’il vienne 

o‘rniga je veux qu’il vient). 

soleil 

nm  1.  quyosh,  oftob,  kun;  le  lever,  le  coucher  du  soleil quyoshning  chiqishi,  botishi;  prov  le  soleil  brille  pour  tout  le  monde 

quyosh  hammaga  bir  xil  yog‘du  sochadi  (har  kimning  baxtli  bo‘lishga  haqqi 

bor); il fait soleil, du soleil oftob charaqlab  turibdi, havo ochiq; les pays du 

soleil quyoshli mamlakatlar; se mettre au soleil o‘zini oftobga solmoq; bain 

de soleil quyosh vannasi; des  lunettes de soleil  qora ko‘zoynak;  coup de 

soleil oftob  o‘ tish, oftob  urish; loc fam piquer un soleil  qip-qizarib ketm oq; 

2. rayon de soleil yorug‘lik; 3. fig kungaboqar. 

solennel, elle 

adj tantanali, tantanavor; un serment solennel tantanavor 

qasamyod; un ton solennel tantanavor, dabdabali ohang. 

solennellement 

adv tantanavor, tantana bilan. 

solennité 

nf 1. tantana, tantanavor bayram; 2. tantanavorlik, dabdabalik. 

solfège 

nm mus solfedjio (notalar nomini aytib so‘zsiz kuylash mashqi). 

solidaire 

adj  1.  birdam,  hamfikr,  fikrdosh,  yakdil;  étudiants  et 

professeurs  ont  été  solidaires  dans  la  lutte  kurashda  talabalar  va 

o‘qituvchilar birdam bo‘lishdi; 2. uzviy bog‘langan; la bielle est solidaire du 

vilebrequin shatun tirsakli val bilan uzviy bog‘langan. 

solidairement 

adv birdamlik, yakdillik bilan. 

solidariser  (se) 

vpr birdamlik, ham fikrlik  bildirmoq, quvvatlamoq,  fikriga, 

harakatiga  qo‘shilmoq;  se  solidariser  avec  un  collègue  hamkasbini 

quvvatlamoq. 

solidarité 

nf  1.  birdamlik,  ham fikrlik,  fikirdoshlik,  bir-birini  qo‘llash, 

quvvatlash;  faire  appel  à  la  solidarité  internationale  xalqaro  birdamlikka 

chaqirmoq; 2. o‘zaro bog‘liqlik. 

solide


1

 

I. adj qattiq; l’état solide qattiq  holat rendre solide  qotirmoq;  II. nm qattiq jism; geometrik jism; le prisme, le cube sont des solides prizma, 

kub jismlardir. 

solideadj  1.  qattiq,  mustahkam,  pishiq;  des  meubles  solides mustahkam  mebellar;  être  solide  sur  ses  jambes  oyoqlarida  mustahkam 

turmoq;  2.  mustahkam,  ishonchli;  un  amitié  solide  mustahkam  do‘stlik;  3. 

kuchli, baquvvat, mustahkam; il est toujours solide, solide comme un roc 


SOLIDEMENT

 

SON 

 

 535 

u  doim  baquvvat,  qoyaday  mustahkam;  3.  fam  yaxshi,  kuchli,  zo‘r;  il  a  un 

solide appétit uning ishtahasi zo‘r. 

solidement 

adv qattiq, pishiq, ishonchli. 

solidification 

nf qotish. 

solidifier 

vt qotirmoq. 

solidité 

nf  1.  pishiqlik,  mustahkamlik;  2.  ishonchlilik,  mustahkamlik;  la 

solidité d’un raisonnement asosning ishonchliligi. 

soliloque 

nm o‘z-o‘zi bilan so‘zlashish, monolog. 

soliloquer 

vi o‘z-o‘zi bilan so‘zlashmoq. 

soliste 

n solist, yakka ijrochi (yakkaxon  ashulachi, yakka sozanda, yakka 

raqqosa). 

solitaire 

I.  adj  1.  yolg‘iz,  tanho,  yakka;  un  voyageur  solitaire  yolg‘iz 

sayohatchi;  ver  solitaire  solityor,  tasmasimon  gijja;  2.  yolg‘izlikdagi, 

kimsasiz,  g‘aribona;  une  enfance  solitaire  yolg‘izlikdagi  bolalik;  3.  yakka, 

yolg‘iz;  chekka,  xilvat;  c’est  un  endroit  solitaire  bu  xilvat  joy;  II.  n  yolg‘iz 

kishi, yolg‘ izlikda yashovchi; vivre en solitaire yog‘izlikda yashamoq. 

solitairement 

adv yolg‘iz, tanho; yolg‘izlikda. 

solitude 

nf  1.  yolg‘izlik,  yolg‘iz  yashash,  tanholik;  la  solitude  lui  pèse 

yolg‘izlik uni ezadi; vivre dans la solitude tanholikda yashamoq; 2. litt xilvat, 

chekka joy; xilvatgoh. 

solive 


nf to‘sin; solives en bois, en fer yog‘och, temir to‘sin. 

solliciter 

vt  1.  o‘ziga  tortmoq,  jalb  qilmoq,  qaratmoq;  la  publicité  nous 

sollicite  continuellement  reklama  bizni  doimo  o‘ziga  qaratadi;  solliciter 

l’attention de qqn par des signes  imo-ishora bilan biror kishining  e’ tiborini 

o‘ziga  tortmoq;  2.  o‘ tinib  so‘ramoq,  iltimos  qilmoq;  solliciter  qqn  de  faire 

qqch  biror  kishidan  biror  ishni  qilishni  o‘ tinib  so‘ramoq;  3.  so‘ramoq 

(amaldordan); solliciter un emploi ish so‘ramoq. 

solliciteur, euse 

n so‘rovchi, iltimos qiluvchi. 

sollicitude 

nf  e’tibor,  mehribonlik;  écouter  qqn  avec  sollicitude  biror 

kishini e’ tibor bilan eshitmoq. 

solo 


nm  mus  solo  (yakka  ovoz  yoki  yakka  soz  uchun  yozilgan  muzika 

asari va uning ijrosi). 

solstice 

nm astr quyosh  turishi (quyoshning ekvatordan eng uzoq  – eng 

janubiy yoki eng shimoliy nuqta orqali o‘tish payti). 

solubiliser 

vt eritmoq, eritmaga aylantirmoq. 

solubilité 

nf erish, eritmaga aylanish xususiyati. 

soluble 


adj 1. eriydigan, erib ketadigan; café soluble eriydigan qahva; 2. 

hal bo‘ladigan, hal qilib, yechib bo‘ladigan. 

soluté 

nm 1. eritma; 2. suyuq dori. solution

1

 nf  1.  yechim,  yechilish,  javob;  je  cherche  la  solution  de  ce 

problème  men  bu  masalaning  yechimini  qidiryapman;  2.  biror  xulosaga, 

fikrga,  qarorga,  to‘xtamga  kelish;  hal  qilish,  hal  qilinish;  ce  n’est  pas  une 

solution! bu masalaning  hal qilinishi emas! la solution de la crise est en 

vue inqirozning hal qilinishi ko‘zga ko‘rinib qoldi. 

solution


2

 

nf  1.  erish,  parchalanish;  solution  à  chaud  issiqda parchalanish;  2.  eritma,  aralashma;  une  solution  saturée  to‘yintirilgan 

eritma;  3.  solution  de  continuité  uzilish;  sans  solution  de  continuité 

uzluksiz. 

solvabilité 

nf  to‘lay  olishlik,  to‘lashga  imkoni  borlik;  sa  solvabilité  est 

certaine uning to‘lay olishi aniq. 

solvable 

adj to‘lay oladigan, to‘lashga qurbi yetadigan. 

solvant 

nm erituvchi narsa, eritgich. 

somatique 

adj somatik, jismoniy. 

sombre 

adj  1.  qorong‘i;  cette  pièce  est  très  sombre  bu  xona  juda qorong‘i; il fait sombre qorong‘ i; 2. qora,  qoram tir,  to‘q; une teinte sombre 

to‘q  rang;  3.  g‘amgin,  ma’yus,  xafa;  xo‘mraygan,  badqovoq,  qovog‘i  soliq; 

son  visage  restait  sombre  uning  yuzi  g‘amgin  edi;  4.  qora,  yovuz, 

mash’um; l’avenir est bien sombre kelajak juda qorong‘i, mavhum. 

sombrer 

vi  1.  g‘arq  bo‘lmoq,  cho‘kmoq;  2.  cho‘mmoq,  botmoq,  g‘arq 

bo‘lmoq; il a sombré dans un sommeil de plomb u chuqur uyquga botdi. 

sombrero 

nm sombrero (soyavonli shlapa). 

sommaire


1

 

adj 1. qisqa, qisqacha; un exposé sommaire qisqa bayon; 2. to‘g‘ridan-to‘g‘ri, sud-so‘roqsiz; coup d’État suivi d’exécutions sommaires 

sud-so‘roqsiz qatllar  bilan davom  etgan davlat  to‘ntarishi;  3. chegaralangan; 

connaissances sommaires chegaralangan bilim. 

sommaire


2

 

nm 1. qisqacha bayon; 2. mundarija. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling