Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet220/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   216   217   218   219   220   221   222   223   ...   238

peuple,  fondement  de  la  démocratie  xalq  ustivorligi,  demokratiyaning 

poydevoridir;  2.  mustaqillik;  la  souveraineté  de  la  France  dans  une 

Europe unie birlashgan Yevropada Fransiyaning mustaqilligi. 

soviet 


nm  hist  sovet;  Soviet  des  Nationalités  M illatlar  Soveti;  Soviet 

suprême Oliy Sovet; vx les Soviets sovetlar, Sovet ittifoqi. 

soviétique 

I. adj Sovet  davlatiga, mamlakatiga oid, sovet(lar);  II. n sovet 

kishisi, sovet. 

sovkhoze 

nm sovxoz, davlat xo‘jaligi. 

soyeux, euse 

I. adj ipakday (mayin, yaltiroq); II. nm ipakchi fabrikant. 

spacieux,  euse 

adj  keng,  katta,  sig‘imli;  c’est  assez  spacieux  pour 

trois personnes bu uch kishi uchun yetarlicha keng. 

spadassin 

nm litt hist yollanma qotil. 

spaghetti 

nm spagetti, ingichka makaron. 

spahi 

nm  spohi  (fransuzlar  tomonidan  shimoliy  Afrikada  tashkil  qilingan otliq armiyaning askari). 

sparadrap 

nm leykoplastir. 

spasme 


nm spazma, tomir tortishish, tirishish, changak, akashak bo‘lish. 

spasmodique 

adj  spazma  natijasidagi,  spazmatik,  spazma;  des 

frissons spasmodiques spazmatik qaltirash. 

spath 

nm shpat (silikatlar jinsiga mansub mineral). spatial,  ale,  aux 

adj  1.  samoviy,  fazoga,  makonga  oid;  makon,  joy;  2. 

koinotga, kosmosga oid, kosmik; la fusée spatiale Yevropa kosmik raketasi. 

spatule 


nf shpatel (kurakchasimon asbob). 

speaker 


nm anglic vx diktor, suxandon. 

spécial,  ale,  aux 

adj  1.  maxsus,  ixtisoslashtirilgan,  alohida;  des 

connaissances  spéciales  maxsus  bilimlar;  ces  malades  étaient 

hospitalisés  dans  un  pavillon  spécial  bu  kasallar  alohida  bo‘limga 

yotqizilgan  edi; prendre des  mesures  spéciales maxsus choralar ko‘rmoq; 

loc  envoyé(e)  spécial(e)  maxsus  muxbir;  2.  o‘ziga  xos,  alohida;  fam  c’est 

un peu spécial bu biroz g‘alatiroq. 

spécialement 

adv  1.  maxsus,  alohida;  des  salles  spécialement 

équipées  maxsus  jihozlangan  zallar;  2.  o‘ziga  xos,  o‘zgacha,  farqli, 

boshqacha; fam il n’est pas spécialement beau u juda chiroyli emas. 

spécialisation 

nf ixtisoslashtirish, moslashtirish. 

spécialiser 

I.  vt  biror  ixtisos,  soha  bo‘yicha 

tayyorlamoq, 

ixtisoslashtirmoq, 

mutaxassislashtirmoq; 

II. 


se 

spécialiser 

vpr 

ixtisoslashmoq,  mutaxassislashmoq;  il  s’est  spécialisé  dans  la  littérature médiévale u O‘rta asr adabiyoti bo‘yicha ixtisoslashgan. 

spécialiste 

n 1. mutaxassis; 2. maxsus soha shifokori. 

spécieux,  euse 

adj  litt  yolg‘ondakam,  ko‘rinishdan  to‘g‘riga,  haqiqatga 

o‘xshash; sous un prétexte spécieux yolg‘ondakam bahona bilan. 

spécificité 

nf o‘ziga xoslik. 

spécifier 

vt  aniqlamoq,  aniq  belgilamoq;  vous  n’avez  pas  spécifié  la 

date siz aniq kunni belgilamadingiz. 

spécifique 

adj  o‘ziga  xos,  maxsus;  terme  spécifique  maxsus  termin; 

remède spécifique maxsus dori. 

spécifiquement 

adv o‘ziga xos, maxsus yo‘l bilan. 

spécimen 

nm 1. namuna, nusxa; 2. sinov reklama nusxasi. 

spectacle 

nm  1.  ko‘rinish,  manzara;  la  maison  dévastée  offrait  un 

triste spectacle ship-shiydam uy g‘amgin manzara kashf qilar edi; loc péj se 

donner  en  spectacle  o‘zini  ko‘z-ko‘z  qilmoq;  2.  tomosha,  spektakl; 

l’industrie du spectacle tomoshalar ko‘rsatish. 

spectaculaire 

adj  ta’sirchan,  hayratda  qoldiradigan;  un  exploit 

spectaculaire hayratda qoldiradigan qahramonlik. 

spectateur, trice 

n 1. o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan kishi,  guvoh, shohid; aucun 

des  spectateurs  du  drame  n’a  voulu  témoigner  fojiani  o‘z  ko‘zi  bilan 

ko‘rganlarning  hech  biri  guvohlik  berishni  xohlamadi;  2.  tomoshabin  (kino, 

teatrda). 

spectral,  ale,  aux

1

 

adj  xayoliy,  xayoldagi,  xayoliy  ravishda,  ko‘zga ko‘rinadigan. 

spectral, ale, aux

2

 

adj spektrga oid, spektr; raies spectrales spektrning rangli chiziqlari. 

spectre


1

 

nm 1. arvoh, sharpa; une pâleur de spectre o‘likning rangi;  2. litt dahshat, qo‘rqinch; le spectre de la mort o‘lim dahshati. 

spectre


2

 

nm  spektr;  le  spectre  solaire  obtenu  à  travers  un  prisme prizma orqali olingan quyosh spektri. 

spectroscopie 

nf spektroskopiya. 

spéculateur, trice 

n chayqovchi, olibsotar. 

spéculatif, ive 

adj chayqovchilik, olibsotarlikka oid, chayqovchi, olibsotar. 

spéculation 

nf  1.  litt  spekulyatsiya,  tajribaga  asoslanmagan,  quruq 

muhokama; 2. chayqovchilik, olibsotarlik, olib sotish. 

spéculer 

vi  1.  litt  havoyi,  quruq  muhokamaga  berilmoq;  2.  olibsotarlik, 

chayqovchilik  qilmoq,  olibsotmoq;  spéculer  en  bourse  birjada  olibsotarlik 

qilmoq;  spéculer  sur  qqch  biror  narsaga  um id  bog‘lamoq;  biror  narsani 

e’tiborga olmoq. 

spéculum 

nm jarroh ko‘zgusi. 

spéléologie 

nf speleologiya, g‘orlarni o‘rganish. 

spéléologue 

n speleolog. 

spencer 


nm kalta kurtka. 

spermatozoïde 

nm spermatozoid, pushti kamar, maniy. 

sperme 


nm sperma, maniy. 

SPERMICIDE

 

STALLE 

 

 541 

spermicide 

nm  homiladorlikka  qarshi  ishlatiladigan  vosita;  crème 

spermicide homiladorlikka qarshi ishlatiladigan krem. 

spermophile 

nm zool yumronqoziq. 

sphère 

nf 1. shar, qubba, gumbaz, sfera;  globus; sphère céleste osmon gumbazi; la  sphère terrestre yer shari; 2.  fig soha, doira; chacun travaille 

dans  sa  sphère  harkim  o‘z  sohasida  ishlaydi;  sphère  d’action  faoliyat 

doirasi; sphère d’influence ta’sir doirasi. 

sphérique 

adj shar, sfera shaklidagi, dumaloq, sharsimon. 

sphéroïde 

nm sferoid (qisiq shar shaklidagi geometrik jism). 

sphinge 


nf 1. ayol-sfinks; 2. sirli ayol. 

sphinx 


nm  1.  sfinks  (qadimgi  Misrda:  odam  boshli  sher  haykali;  yunon 

afsonalarida:  ko‘kragidan  yuqori  qismi  xotinlarga,  tanasi  sherga  o‘xshash 

qanotli  maxluq);  2.  g‘alati  (alomat,  tushunib  bo‘lmaydigan,  jumboqnamo) 

maxluq yoki kishi. 

spic

 nm bot lavanda. spinal, ale, aux 

adj umurtqaga oid; umurtqa. 

spirale 

nf  1.  burama,  aylanma,  spiral,  spiral  shaklidagi;  escalier  en 

spirale burama zinapoya; 2. to‘xtovsiz ko‘ tarilib, oshib borish. 

spiritual, als

 nm voir negro-spiritual. 

spirituel, elle 

adj aqliy, ruhiy, ma’naviy; la vie spirituelle ma’naviy hayot; 

les  valeurs  spirituelles  d’une  civilisation  biror  sivilizatsiyaning  ma’naviy 

qiymati. 

spirituellement 

adv aql, donolik bilan, donolarcha, ustalik bilan. 

spiritueux, euse 

I. adj spirtli, o‘tkir; II. nm o‘ tkir spirtli ichimlik. 

spleen 


nm  litt  siqilish,  zerikish;  ma’yuslik,  ko‘ngil  g‘ashlik,  g‘am-g‘ussa, 

xunobgarchilik; avoir le spleen ko‘ngli g‘ash bo‘lmoq. 

splendeur 

nf 1. gullab-yashnash, barq urish, porlash; Athènes au temps 

de  sa  splendeur  o‘zining  gullab-yashnagan  davridagi  A fina;  2.  yaraqlash, 

porlash; hashamatlilik, zeb-ziynatga boylik; hasham, ziynat; cette tapisserie 

est une splendeur bu gilamlar ziynat. 

splendide 

adj  1.  yaraqlagan,  porlagan,  charaqlagan,  ajoyib;  il  fait  un 

temps splendide havo charaqlagan; une fête  splendide ajoyib bayram; 2. 

dabdabali, serhasham, ajoyib; c’est une fille splendide bu ajoyib qiz. 

splendidement 

adv litt juda soz, juda yaxshi, ajoyib. 

spoliation 

nf tortib olish, olib qo‘yish, talon-taroj qilish. 

spolier 


vt tortib olimoq, olib qo‘ymoq, talon-taroj qilmoq. 

spongieux,  euse 

adj  1.  g‘alvirak,  g‘ovak-g‘ovak,  gupkaga  o‘xshash;  le 

tissu  spongieux  des  poumons  o‘pkalarning  g‘ovak  to‘qimalari;  2.  shimib, 

o‘ziga tortib oladigan; yumshoq. 

sponsor 


nm  anglic  sponsor,  homiy  (mablag‘  bilan  yordam  beruvchi, 

ta’minlovchi). 

sponsoriser 

vt mablag‘ bilan yordam bermoq, ta’minlamoq. 

spontané,  ée 

adj  1.  o‘z-o‘zidan  yuz  beradigan,  stixiyali,  spontan, 

bevosita,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri; une  manifestation spontanée stixiyali namoyish; 

2. tayyorgarliksiz aytilgan, yaratilgan. 

spontanéité 

nf o‘z-o‘zidan paydo bo‘lganlik, spontanlik, bevositalik. 

spontanément 

adv  bevosita,  to‘g‘ridan-to‘g‘ri,  o‘z-o‘zidan,  stixiyali 

ravishda;  il  a  tout  avoué  spontanément  u  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  hammasini  tan 

oldi. 


sporadique 

adj  onda-sonda,  gohi-gohida,  ahyon-ahyonda  bo‘ladigan, 

tasodifiy;  des  protestations  sporadiques  gohi-gohida  bo‘lib  turadigan 

noroziliklar; maladie sporadique o‘qtin-o‘qtin uchrab turadigan kasallik. 

spore 

nf sporalar (gulsiz o‘simliklarning va ba’zi bir hujayrali jonivorlarning urchish organi); des spores de champignons qo‘ziqorinlar sporalari. 

sport 


nm  1.  sport;  faire  du  sport  sport  bilan  shug‘ullanmoq;  terrain  de 

sport sport maydoni; loc fam c’est du sport! bu qaltis ish!  il va  y avoir du 

sport ishlar chatoq! 2. sport turi; sports d’hiver qishki sport turlari; sport de 

combat, individuel, d’équipe sportning kurash, yakka, jamoa turlari. 

sportif, ive 

adj 1. sportga oid, sport; disciplines sportives sport  turlari; 

2. sportchi; sportif amateur havaskor spotchi; 3. sportni e’zozlovchi, hurmat 

qiluvchi; le public n’a pas  été très  sportif  tomoshabinlar  juda  ham sportni 

e’zozlovchilar emas edi. 

sportivité 

nf sportchilik, halol sportchilik. 

sportivement 

adv  haqiqiy  sportchilarga  xos,  sportchilarchasiga; 

accepter  sportivement  sa  défaite  o‘z  mag‘lubiyatini  haqiqiy  sportchilarga 

xos tan olmoq. 

spot 


nm  anglic  yorug‘  nuqta  (o‘ lchash  asboblarida,  ekranda);  2.  kichik 

projektor; 3. spot publicitaire kichik axborot-reklama. 

sprat 

nm shprot (baliq turi). sprint 

nm sprint (1. qisqa masofaga yugurish;  2.  poyganing oxirgida  bor 

kuchi bilan yugurish). 

sprinter


1

 

nm sprinter (yaqin masofaga yuguruvchi yoki suzuvchi sportchi). sprinter

2

 vi  oxirida  tez  yugurmoq;  fam  il  va  falloir  sprinter  shoshilish 

kerak bo‘ladi. 

squale 

nm akula. squame 

nf po‘st, tanga (ilon, baliqning). 

square 

nm skver, xiyobon. squatteur, euse 

n egasiz uyni egallab olgan uy-joysiz odam. 

squatter 

ou

 squattériser vt egasiz uyni egallab olmoq (uysizlar haqida); 

birovning uyida vaqtincha yashamoq. 

squelette 

nm  1.  skelet  fig  fam  juda  ozg‘in,  oriq  odam,  skelet;  2.  negiz, 

asos, qovurg‘a, skelet; 3. skelet, sxematik tuzilish. 

squelettique 

adj juda ozg‘in, oriq, skelet, qoq suyak. 

S.S.


1

 Sécurité sociale 

ijtimoiy muhofaza (belgisi). 

S.S.


2

 

nm inv Schutz Staffel Germaniya natsistlarining belgisi. stabilisateur, trice 

I. adj muvozanatga, stabillikka oid; II. nm stabilizator. 

stabilisation 

nf  stabilizatsiya,  stabillash,  barqaror,  turg‘un,  mustahkam  

qilish, mustahkamlash; plan de  stabilisation de la  monnaie pulni barqaror 

qilish rejasi. 

stabiliser 

vt  stabillashtirmoq,  barqaror,  turg‘un,  mustahkam  qilmoq, 

mustahkamlamoq, birdek, bir xil tutib turmoq. 

stabilité 

nf  1.  stabillik,  barqarorlik,  turg‘unlik,  mustahkamlik,  birdek,  bir 

xilda turish; la stabilité de la monnaie pulning barqarorligi; la stabilité d’un 

avion samolyotning turg‘unligi; 2. chidamlilik, barqarorlik, o‘zgarmaslik. 

stable 


adj 1. barqaror, turg‘un, mustahkam, o‘zgarmas; un régime stable 

mustahkam  tuzum;  2.  équilibre  stable  barqaror  muvazanat;  3.  turg‘un; 

chidam li, pishiq, puxta. 

stabulation 

nf  mollarni  og‘ilxonada,  molxonada  (dalaga  chiqarmay) 

boqish. 


stade

1

 nm stadion, sport maydoni. 

stade


2

 

nm  stadiya,  bosqich,  palla,  davr;  à  tous  les  stades  de  la  vie hayotning hamma bosqichlarida. 

staff 


nm suvoq loyi (rastvori). 

stage 


nm stajirovka, amaliyot; faire, suivre un stage d’avocat advokatlik 

stajirovkasini o‘ tamoq, qilmoq. 

stagiaire 

adj, n stajyor. 

stagnant,  ante 

adj  turg‘un,  oqmaydigan,  oqmas,  ko‘lmak;  des  eaux 

stagnantes ko‘lmak suvlar; 2. fig harakatsiz, sust, kasod,  turg‘un, bo‘sh; la 

commerce est stagnant savdo kasodga uchradi. 

stagnation 

nf  1.  oqmaslik,  ko‘lmaklik,  bir  joyda  turib  qolish;  2.  fig 

turg‘unlik,  kasodlik,  to‘xtab  qolish,  zavol;  la  stagnation  de  la  production 

mahsulotning kasodga uchrashi. 

stagner 

vi  1.  oqmay  to‘xtab  qolmoq,  turib  qolmoq;  2.  fig  yurishmay, 

to‘xtab  qolmoq;  zavolga,  kasodga  uchramoq;  les  affaires  stagnent  ishlar 

kasodga uchradi. 

stakhanovisme 

nm staxanovchilik (mehnatda rekordlar o‘rnatish). 

stakhanoviste 

adj, n staxanovchi. 

stalactite 

nf 1. stalaktit; 2. fig archit muqarnas. 

stalag 

nm kontsentratsion lager (ikkinchi jahon urishida Germaniyada asir soldat va serjantlar uchun). 

stalagmite 

nf stalagmit. 

salinien,  ienne 

I.  adj  S talinga  oid,  stalinchi,  S talin;  II.  n  un  vieux 

stalinien qari stalinchi, stalinparast. 

stalinisme 

nm stalinizm, stalinchilik. 

stalle 

nf 1. o‘rindiq (cherkovda); 2. otxonadagi, og‘il yoki molxonadagi har bir alohida bo‘lma, katak. 

STANCE

 

STIPULER 

 

 542 

stance 


nf  pl  stanslar  (she’rning  sintaktik  jihatdan  tugallangan  har  bir 

misrasi  hamda  shunday  to‘rt  misradan  iborat  she’riy  band,  shunday 

bandlardan tashkil topgan she’rlar). 

stand 


nm  1.  stend  (ko‘rgazmalar  uchun);  2.  stand  de  ravitaillement 

yoqilg‘i quyish, ta’minot bo‘limlari (musobaqa yo‘nalishida); 3. stand de tir tir. 

standard 

I. nm standart, namuna; standard de  vie  turmush darajasi;  II. 

adj inv namunadagi, andozadagi, qabul qilingan normaga javob beradigan. 

standardisation 

nf  anglic  standartlashtirish,  bir  standartga  solish, 

keltirish, bir qolipga solish. 

standardiser 

vt anglic standartlamoq, bir qolipga solmoq. 

standardiste 

n telefonchi (komutatorda). 

standing 

nm anglic 1.  turmush  tarzi; hayot darajasi;  mon standing a un 

peu  baissé  mening  hayot  darajam  biroz  tushdi;  2.  immeuble  de  grand 

standing hashamatli, dabdabali imorat. 

staphylocoque 

nm stafilokok. 

star 

nf anglic kinoyulduz, yulduz, mashhur odam; les stars du sport sport yulduzlari. 

starlette 

nf yulduz bo‘lishni orzu qiluvchi yosh kinoaktrisa. 

starter


1

 

nm anglic start beruvchi kishi, starter. starter

2

 nm  anglic  starter  (dvigatellarni  yurgizib  beruvchi  –  o‘t  oldiruvchi 

mexanizm). 

station 

nf  1.  to‘xtash,  to‘xtab  qolish;  elle  faisait  de  longues  stations 

devant  chaque  tableau  de  l’exposition  u  har  bir  ko‘rgazmadagi  rasm 

oldida  uzoq  to‘xtab  qolardi;  2.  qaddini  tutish,  turish;  la  station  vertical  tik 

turish;  3.  stansiya;  station  orbitale  orbital  stansiya;  station  de 

radiodiffusion  radio  eshittirish  stansiyasi;  4.  stansiya,  bekat,  transport 

to‘xtash  joyi;  une  station  de  métro  metro  stansiyasi,  bekati;  station  de 

taxis  taksilarning  turar joyi;  station de chemin de fer  temir yo‘l stansiyasi, 

bekati; 5. kurort; station balnéaire  dengiz sohilidagi kurort;  station de ski, 

de sports d’hiver chang‘i, qishki sport stansiyasi. 

stationnaire 

adj  ko‘chmaydigan,  ko‘chmas,  statsionar;  2.  o‘zgarmas,  bir 

xil, doimiy; l’état du malade est stationnaire kasalning ahvoli bir xil. 

stationnement 

nm to‘xtash; stationnement payant to‘xtash pulli. 

stationner 

vi  to‘xtamoq,  to‘xtab  turmoq;  il  n’y  a  plus  de  place  pour 

stationner to‘xtash (avtomobilni qo‘yish) uchun boshqa joy qolmadi. 

station-service 

nf yonilg‘i quyish shoxobchasi. 

statique 

I. nf statika (mexanikaning jismlar muvozanati haqidagi bo‘limi); 

II. adj 1. statikaga oid; statik, muvozanat, turg‘un holatidagi; 2. statik (turg‘un, 

harakarsiz  holida)  olib  qaralgan,  jonsiz,  qotib  qolgan;  un  art  statique  qotib 

qolgan san’at. 

statisticien, ienne 

n statistchi, statistika bilan shug‘ullanadigan odam. 

statistique 

I. nf statistika;  selon les statistiques, ce pays se dépeuple 

statistikaga  qaraganda,  bu mamlakatning aholisi ozayapti; II. adj statistikaga 

oid,  statistik;  étude  statistique  de  l’opinion  publique  aholi  fikrini  statistik 

o‘rganish. 

statuaire 

nf haykaltaroshlik. 

statue 

nf  haykal  fig  haykalday,  qoqan  qoziqday;  être  figé  comme  une statue haykaldek qotib qolmoq. 

statuer 


vi qaror chiqarmoq, qaror qabul qilmoq. 

statuette 

nf haykalcha. 

statufier 

vt plais haykal o‘rnatmoq (biror kishiga). 

statu  quo 

nm  inv  mavjud  holat,  vaziyat;  maintenir  le  statu  quo  pour 

éviter  un  conflit  janjaldan  qochish  uchun  mavjud  vaziyatni  qo‘llab-

quvvatlamoq. 

stature 


nf  1.  qad-qomat,  gavda;  une  stature  d’athlète  atletning  qad-

qomati;  2.  viqor,  savlat,  kibr-havo,  gerdayganlik,  o‘zini  katta  tutish;  il  a  la 

stature d’un homme d’État unda davlat arbobining kibr-havosi bor. 

statut 


nm 1. ustav, nizom,  tartibot; les droits  et les devoirs fixés par le 

statut  des  fonctionnaires  xizmatchilarning  huquq  va  vazifalari  belgilab 

qo‘yilgan nizom; 2. pl biror tashkilotning ustavi, nizomi. 

statutaire 

adj ustavga, nizomga, tartibotga oid. 

statutairement 

adv ustavga, nizomga, tartibotga binoan, asosida. 

steak 


nm bifshteks. 

stéarine 

nf stearin, sham yog‘i. 

steeple 


nm anglic 1. to‘siqlar osha ot poygasi; 2. to‘siqlar osha yugurish. 

steeple-chase 

nm anglic to‘siqlar osha ot poygasi. 

stèle 


nf yodgorlik toshi. 

stellaire 

adj yulduzga oid, yulduz. 

stencil 


nm  anglic  andaza,  trafaret,  qolip,  voskovka  (nusxa  ko‘chirish 

uchun mum bilan ishlangan qog‘oz). 

sténodactylographe 

n mashinist-stenograf. 

sténographe 

n stenograf. 

sténographie 

nf stenografiya. 

sténographier 

vt stenografiya qilmoq. 

sténographique 

adj stenografiyaga oid, stenografiya. 

sténotypie 

nf  stenotipiya  (bo‘g‘in  va  so‘zlarni  yozadigan  mashinkada 

bosish usuli va shunday mashinkada yozish). 

steppe 


nf cho‘l; les steppes d’Asie centrale O‘rta Osiyo cho‘llari. 

steppique 

adj  cho‘lga  oid,  cho‘ l;  une  végétation  steppique  cho‘l 

o‘simligi. 

stère 

nm kub metr (yog‘och). stéréophonie 

nf stereofoniya. 

stéréophonique 

adj inv stereofonik. 

stéréoscope 

nm stereoskop. 

stéréoscopie 

nf stereoskopiya. 

stéréotype 

nm qolip,  taqlid,  tarz; andoza, shablon; allocution pleine de 

stéréotypes taqlidga to‘la tabrik so‘zi. 

stérile 


adj  1.  naslsiz,  bola  tug‘maydigan,  zurriyot  qoldirmaydigan, 

bepusht;  qisir  (hayvon);  couple  stérile  zurriyot  qoldirmaydigan  er-xotin;  2. 

unumsiz,  hosilsiz,  oriq;  3.  sterilizatsiyalashtirilgan,  sterillangan;  steril, 

mikroblardan  tozalangan;  4.  fig  samarasiz,  foydasiz,  natijasiz,  behuda;  un 

écrivain stérile samarasiz yozuvchi; des efforts stériles befoyda urinishlar. 

stérilisant, ante 

adj sterilizatsiya qiluvchi, mikroblarni o‘ldiruvchi. 

stérilisateur 

nf sterilizator. 

stérilisation 

nf 1. sterilizatsiyalash, mikroblarni o‘ldirish; 2. bepusht qilish. 

stériliser 

vt  1.  natijasiz,  samarasiz,  befoyda  qilmoq;  2.  personnes 

bepusht  qilmoq,  bichmoq;  3.  sterillamoq,  sterilizatsiya  qilmoq,  mikroblardan 

tozalamoq. 

stérilité 

nf 1. sterillik, bepushtlik; 2. samarasizlik, behudalik, natijasizlik. 

sterling 

nm sterling (Angliyaning pul birligi); livre sterling funt sterling. 

sternum 


nm to‘sh suyagi. 

sternutatoire 

adj aksirtiradigan, chuchkurtiradigan. 

stéthoscope 

nm stetoskop. 

steward 


nm anglic stuard, samolyot, kema provodnigi. 

stick 


nm  anglic  1.  qattiq  chiviq,  xipchin,  xivich;  2.  pardoz-andoz 

tayoqchalari; 3. kley, yelim tayoqchasi. 

stigmate

1

 nm 1. tamg‘a; 2. chandiq, yara izi. 

stigmate


2

 

nm  1.  bot  tumshuqcha,  og‘izcha;  2.  nafas  olish  yo‘li (hasharotlarda). 

stigmatiser 

vt  1.  tamg‘alamoq;  2.  litt  qoralamoq,  la’natlamoq,  la’nat 

o‘qimoq,  nafrat  bildirmoq;  nous  stigmatisons  ces  attentats  biz  bu 

bosqinchiliklarni qoralaymiz. 

stimulant,  ante 

adj  1.  kuchaytiruvchi,  qo‘zg‘atuvchi,  oshiruvchi, 

ruhlantiruvchi; 2. undovchi, qo‘zg‘atuvchi, ruhlantiruvchi, majbur qiluvchi. 

stimulation 

nf qo‘zg‘ash; undash, ruhlantirish. 

stimuler 

vt 1. stimul bermoq, rag‘batlantirmoq, qiziqtirmoq, ruhlantirmoq; 

ces  bons  débuts  ont  stimulé  l’équipe  yaxshi  boshlanish  komandani 

ruhlantirib  yubordi;  2.  qo‘zg‘atmoq,  kuchaytirmoq,  tezlashtirmoq;  la Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   216   217   218   219   220   221   222   223   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling