Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet221/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   217   218   219   220   221   222   223   224   ...   238

dévaluation  stimulera  les  exportations  pulning  qadrsizlanishi  eksportni 

kuchaytiradi. 

stimulus 

nm stimul, omil; qo‘zg‘atuvchi narsa. 

stipendier 

vt litt pora berib sotib olmoq, o‘z tomoniga og‘dirmoq. 

stipulation 

nf qo‘shimcha shart, pisanda, sharh, izoh, eslatma. 

stipuler 

vt 1. oldindan kelishib  olmoq, shartlashib  qo‘ymoq, aytib  o‘tmoq, 

pisanda  qilmoq;  2.  qayd  qilmoq,  aytib  o‘tmoq;  impers  il  est  stipulé  dans 


STOCK

 

STYLO 

 

 543 

l’annonce qu’il faut écrire au  journal e’londa qayd qilinganiday, gazetaga 

yozish kerak. 

stock 


nm  zaxira,  qo‘r,  g‘amlab  qo‘yilgan  narsa,  zapas;  un  stock  de  blé 

bug‘doy  zaxirasi;  être  en  rupture  de  stock  zaxiraning  yetishmay,  kamchil 

bo‘lib qolishi; uzilib qolishi. 

stockage 

nm g‘amlash, yig‘ish, zaxiraga to‘plash, omborga to‘kish. 

stocker 


vt g‘amlamoq, yig‘moq, zaxiraga to‘plamoq, omborga to‘kmoq. 

stoïcisme 

nm 1. stoitsizm (yunon va rime filosofiyasida materializm bilan 

idealizm  o‘rtasida  turgan  ratsionalistik  falsafiy  ta’limot);  2.  matonat,  sabot; 

mardlik, mardonalik. 

stoïque 


adj matonatli, sabotli, bardoshli, mardonavor; il est resté stoïque 

devant le danger xavf-xatar oldida u mardonavor turdi. 

stoïquement 

adv  matonat,  sabot,  bardosh,  chidam   bilan;  mardonavor, 

mardlarcha; résister stoïquement mardlarcha qarshilik ko‘rsatmoq. 

stomacal, ale, aux 

adj oshqozonga oid, oshqozon. 

stomatologue 

n stomatolog, tish shifokori. 

stop 


I.  intj  to‘xta!  II.  nm  1.  nuqta  (telegrammada);  2.  avtomobilning 

to‘xtash  chirog‘i;  3.  yo‘ldagi  to‘xtash  belgisi;  il  a  brûlé  un  stop  u  to‘xtash 

belgisida  to‘xtamay  o‘ tib  ketdi;  fam  en  stop  yo‘lovchi  mashinalarda;  il  veut 

aller à Nice en stop u Nisga yo‘lovchi mashinalarda bormoqchi. 

stopper

1

 I. vt 1. to‘xtatmoq; le capitaine a fait stopper le navire kapitan 

kemani to‘xtattirdi; 2. to‘xtatmoq, xalal bermoq; ces mesures ont stoppé les 

progrès  de  l’épidémie  bu  ko‘rilgan  choralar  epidemiyaning  rivojlanishini 

to‘xtatdi; II. vi to‘xtamoq (transport vositalari). 

stopper

2

 vt to‘rlamoq, to‘rlab yamamoq, yamamoq. 

store 


nm darparda, parda; shtora. 

strabisme 

nm g‘ilaylik. 

strangulation 

nf bo‘g‘ish, bo‘g‘ilish. 

strass 


nm  inv  sun’iy  qimmatbaho  toshlarga  o‘xshatma;  un  collier  en 

strass sun’iy toshlardan qilingan marjon. 

stratagème 

nm makr, ayyorlik, hiyla, hiyla-nayrang. 

strate 

nf qatlam. stratège 

nm 1. strateg, mohir lashkarboshi; 2. ijtimoiy va siyosiy kurashni 

mahorat bilan boshqaruvchi; les stratèges d’un parti politique biror siyosiy 

partiyaning mohir boshqaruvchilari. 

stratégie 

nf  1.  strategiya;  2.  ijtimoiy-siyosiy  kurashga  rahbarlik  qilish 

san’ati. 

stratégique 

adj  1.  strategiyaga  oid,  strategik,  strategiya;  armes 

nucléaires  stratégiques  à  très  longue  portée  juda  uzoqqa  otuvchi 

strategik  yadro  qurollari;  2.  strategik,  muhim  ahamiyatga  ega  bo‘lgan;  le 

pétrole  a  une  importance  stratégique  neft  muhim  strategik  ahamiyatga 

ega. 

stratification nf qatlamlashish. 

stratosphère 

nf stratosfera. 

stratosphérique 

adj stratoferaga oid, stratosfera. 

stratus 


nm inv pag‘a-pag‘a bulutlar. 

streptocoque 

nm streptokok (yiringli yallig‘lanish bakteriyasi). 

streptomycine 

nf streptomitsin. 

stress 


nm inv anglic stress, a’zolardagi keskin o‘zgarish; les stress de la 

vie moderne bugundi kundalik hayotdagi stresslar. 

strict,  stricte 

adj 1. qattiq, mustahkam, qat’ iy, aniq; des principes très 

stricts  qat’iy  qoidalar;  la  stricte  observation  du  règlement  ish  tartibiga 

qat’iy  amal  qilish;  2.  talabchan,  qattiqqo‘l;  il  est  strict  en  affaires  u  ishda 

qattiqqo‘l;  3. shaxsiy, xususiy,  tor doiradagi; c’est son droit  strict  bu uning 

shaxsiy huquqi; le sens strict d’un mot so‘zning tor ma’nosi; au sens strict 

du  terme  iboraning  aniq  ma’nosida;  4.  odmi,  sipo;  une  tenue  très  stricte 

juda sipo turish. 

strictement 

adv  qat’iy,  qattiylik  bilan,  aniq,  mutlaqo,  g‘oyat;  une  affaire 

strictement  personnelle  mutlaqo  shaxsiy  ish;  2.  odm iyona,  odmi,  sipo, 

jiddiy; elle était vêtue très strictement u juda sipo kiyingan edi. 

stridence 

nf litt o‘ tkir, quloqni teshadigan jaranglash. 

strident, ente 

adj o‘tkir, quloqni  teshadigan; pousser des cris stridents 

quloqni teshguday qichqirmoq. 

strie 


nf kichik parallel ariqchalar. 

strophe 


nf  band,  strofa;  un  poème  composé  de  trois  strophes  uch 

banddan tashkil topgan she’r. 

structural,  ale,  aux 

adj  1.  strukturaga  oid;  tuzilish,  struktura;  état 

structural d’un organe biror a’zoning  tuzilish holati; 2. strukturani,  tuzilishni 

o‘rganadigan,  struktural;  linguistique,  grammaire  structurale  struktural 

lingvistika, grammatika. 

structuralisme 

nm strukturalizm. 

structuraliste 

adj strukturalizmga oid, strukturalist. 

structure 

nf  1.  tuzilish,  struktura;  la  structure  d’un  poème  she’rning 

tuzilishi;  2.  tuzilish,  tuzum,  struktura;  la  structure  de  l’atome  atomning 

tuzilishi;  la  structure  d’un  État  davlatning  tuzumi;  des  réformes  de 

structure  tuzilishdagi  reformalar;  3.  tuzilish,  struktura  (qisimlarning  o‘zaro 

munosabat sistemasi). 

structurer 

vt strukturaga solmoq. 

strychnine 

nf strixnin (kuchli zahar). 

stuc 


nm marmar taqlid suvoq. 

studieux,  euse 

adj  1.  tirishqoq,  quntli,  sabotli,  serhafsala;  un  élève 

studieux tirishqoq o‘quvchi; 2. o‘qishga, o‘rganishga bag‘ishlangan. 

studio 

nm 1. ustaxona, studiya; 2. kinostudiya; 3. bir xonali uy. stupéfaction 

nf  hayratlanish,  hayratdan  qotib  qolish,  serrayib  qotib 

qolish. 

stupéfait,  aite 

adj  hayron  qolgan,  ajablangan,  hayratda  qolgan, 

hayratdan  qotib  qolgan;  j’en  suis  encore  stupéfait  men  hali  ham 

hayratdaman. 

stupéfiant

1

,  ante 


adj  hayratda  qoldiradigan,  hayron  qoldiradigan, 

ajablantiradigan;  des  nouvelles  incroyables,  stupéfiante  ishonib 

bo‘lmaydigan, hayratda qoldiradigan yangiliklar. 

stupéfiant

2

 

nm  mast,  kayf  qiladigan,  narkotik  modda;  trafic  de stupéfiants narkotik moddalar savdosi. 

stupéfier 

vt  hayratdan,  ajablanishdan  qotirib,  serraytirib  qo‘ymoq;  il  en 

est resté stupéfié u hayratdan serrayib qotib qoldi. 

stupeur 

nf hayrat,  hayron  bo‘lish,  ajablanish; dong qotib, serrayib qolish; 

je  suis  resté  muet  de  stupeur  mening  hayratdan  tilim  kalimaga  kelmay 

qoldi. 


stupide 

adj 1. ahmoq,  tentak, esi past,  jinni; il est tout  à fait  stupide u 

butunlay ahmoq; 2. ahmoqona, bema’ni; une  mort stupide bema’ni o‘lim; 3. 

litt  aqldan  ozgan;  jinni,  telba  bo‘lib  qolgan;  esankirab,  gangib,  dovdirab 

qolgan; j’en suis resté stupide men bundan gangib qoldim. 

stupidement 

adv  ahmoqona,  tentaknamo,  jinnilarcha;  esankirab, 

dovdirab, gangib. 

stupidité 

nf ahmoqlik, tentaklik, jinnilik; esankirash, dovdiras h, gangish. 

stupre 

nm uyatli, benomuslarcha qiliq. style

1

 nm  1.  uslub,  stil;  étudier  le  style  d’un  grand  écrivain  ulkan 

yozuvchining  uslubini  o‘rganmoq;  il  a  un  style  original,  inimitable  uning 

o‘ziga xos, betakror uslubi bor; le style administratif rasmiy uslub; c’est un 

auteur qui  manque de style bu  no‘noq yozuvchi; style familier so‘zlashuv 

uslubi;  2.  style  direct,  style  indirect  ko‘chirma,  o‘zlashtirma  gap;  3.  usul, 

uslub, yo‘l; le style d’une école, d’une époque biror maktabning,  davrning 

uslubi;  le  style  Louis  XIII  Lui  XIII  usuli;  4.  de  style  usulidagi,  uslubidagi, 

yo‘lidagi; meuble de style Louis XIII Lui XIII uslubidagi mebel; 5. usul, odat, 

tarz;  did;  style  de  vie  hayot  tarzi;  de  grand  style  katta  miqyosdagi,  keng 

ko‘lamli; une opération de grand style keng ko‘lamli operatsiya; ce sauteur 

a un très beau style, a un style bu sakrovchining o‘ziga xos juda chiroyli bir 

uslubi bor, bir uslubi bor. 

stylé, ée 

adj qattiq intizomga o‘rgatilgan. 

stylet 

nm xanjar; nashtar; nish. stylisation 

nf stilizatsiya, stilizatsiyalash. 

styliser 

vt ma’lum uslubga solmoq, keltirmoq, o‘xshatmoq. 

styliste 

n 1. stilist (adabiy uslubni yaxshi egallagan yozuvchi); 2. modelchi 

(yangi uslubgagi ust-bosh, poyabzal yaratuvchi). 

stylistique 

I. nf stilistika; II. adj stilistika, uslubga oid, stilistik. 

stylo 


nm avtoruchka; stylo à bille sharikli ruchka. 

SU

 

SUBTILITÉ 

 

 544 

su 


adj o‘rganilgan, bilingan; la leçon bien sue yaxshi o‘zlashtirilgan dars. 

suaire 


nm  kafan;  un  fantôme  revêtu  de  son  suaire  kafaniga  o‘ranib 

olgan arvoh. 

suave 

adj  litt  mayin,  yoqimli,  shirin,  orombaxsh;  un  parfum,  une musique suave yoqimli, shirin hid, kuy. 

suavité 


nf litt yoqim lilik, mayinlik, shirinlik, maftunkorlik; la suavité de son 

regard qarashining mayinligi. 

subalterne 

I.  adj  qaram,  tobe,  qo‘ l  ostidagi,  bo‘ysunadigan,  amali 

pastroq;  un  employé  subalterne  mayda  xizmatchi;  un  rôle  subalterne 

kichik,  ikkinchi darajali rol;  II.  n  tobe, qaram, birovning  qo‘l ostidagi, birovga 

bo‘ysunadigan odam. 

subconscient,  ente 

I.  adj  ongsiz,  beixtiyor,  shuursiz,  g‘ayrishuuriy, 

g‘ayriixtiyoriy,  ichki  bir  his  bilan;  II.  nm  beixtiyoriylik,  g‘ayriixtiyoriylik,  ongsiz 

ravishda bo‘lganlik. 

subdiviser 

vt  bo‘lmoq,  ajratmoq;  le  roman  est  divisé  en  plusieurs 

livres,  eux-même  subdivisés  en  chapitres  roman  ko‘p  kitoblarga 

bo‘lingan, ular esa boblarga ajratilgan. 

subdivision 

nf qism, bo‘lim. 

subir 


vt 1. biror holga tushmoq, uchramoq, yo‘liqmoq, duchor bo‘lmoq; il a 

subi un long interrogatoire u  uzoq so‘roqqa  tutildi; nous avons subi une 

grave  défaite  biz  og‘ir  mag‘lubiyatga  uchragik;  2.  o‘ tmoq;  elle  a  subi 

l’épreuve  avec  succès  sinovdan  muvaffaqiyat  bilan  o‘ tdi;  3.  chidamoq, 

bardosh  bermoq;  il  a  fallu  subir  l’orateur  pendant  deux  heures  notiqqa 

ikki soat chidashga to‘g‘ri keldi. 

subit,  ite 

adj  to‘satdan,  qo‘qisdan,  bexosdan  ro‘y  bergan,  kutilmagan, 

tasodifiy; une mort subite kutilmagan o‘lim. 

subitement 

adv  to‘satdan,  kutilmaganda,  qo‘qisdan,  bexosdan, 

tasodifan; il est mort subitement u qo‘qisdan o‘lib qoldi. 

subjectif,  ive 

adj  1.  phil  subyektiv;  la  pensée,  phénomène  subjectif 

subyektiv  fikr,  hodisalar;  2. subyektiv; kimsaning, shaxsning o‘zigagina xos, 

bog‘liq  bo‘lgan,  shaxsiy;  c’est  une  opinion  toute  subjective  bu  butunlay 

shaxsiy  fikr;  3.  subyektiv,  g‘arazli,  noxolis;  une  critique  subjective  noxolis 

tanqid. 


subjectivement 

adv subyektivlik, g‘arazlik bilan, noxolislik bilan. 

subjectivisme 

nm  1.  phil  subyektivizm;  2.  subyektivlik;  xolis,  obyektiv 

emaslik, shaxsiy, g‘arazli munosabat, g‘arazgo‘ylik. 

subjectivité 

nf  1.  subyektivlik,  kimsaning  o‘zigagina  xosligi;  2. 

subyektivlik; xolis obyektiv emaslik, noxolislik; g‘arazlilik. 

subjonctif 

nm gram istak mayli, istak fe’l. 

subjuguer 

vt  1.  zabt  qilmoq,  maftun,  shaydo  qilmoq;  l’orateur  a 

subjugué  son  auditoire  notiq  o‘z  tinglovchilarini  maftun  qildi;  2.  litt  zabt 

qilmoq, bosib olmoq, o‘ziga bo‘ysundirmoq. 

sublime 

I.  adj  1.  ko‘ tarinki,  olijanob,  yuksak,  buyuk;  un  dévouement 

sublime cheksiz sadoqat; la Sublime Porte Bobi Oliy (Usmonli turk saroyi); 

2.  ulug‘vor,  ajoyib;  dans  ce  rôle,  elle  est  sublime  de  beauté  bu  rolda  u 

go‘zallik ramzi; II. nm litt ulug‘vorlik, yuksaklik. 

sublimement 

adv litt ulug‘vorlik, yuksaklik bilan. 

sublimer 

vt ulug‘lamoq, ko‘klarga ko‘ tarmoq. 

sublimité 

nf litt ko‘ tarinkilik, balandlik, yuqorilik. 

submerger 

vt 1. toshmoq,  toshib suv bosib ketmoq; le fleuve en  crue a 

submergé la plaine  toshqin daryo  tekislikni  bosib ketdi;  2. egallab,  qamrab 

olmoq,  bosib  ketmoq;  la  douleur  le  submergeait  g‘am  uni  egallab  olgan 

edi. 


submersible 

I.  adj  cho‘ktiriladigan;  II.  nm  suvosti  kemasi,  suv  ostiga 

cho‘ktiriladigan maxsus apparat. 

submersion 

nf 1. suv bosish; 2. suvga cho‘ktirish, cho‘kish. 

subodorer 

vt his qilmoq, oldindan sezmoq, payqamoq, hidini olmoq. 

subordination 

nf  1.  subordinatsiya  (xizmatda:  kichiklarning  darajama-

daraja  kattalarga  bo‘ysunishi);  2.  ikkinchi  darajalik;  3.  gram  ergashish,  tobe 

bo‘lish, tobelik. 

subordonné,  ée 

I.  adj  1.  bo‘ysunadigan,  bo‘ysungan,  bo‘ysundirilgan, 

tobe,  qaram;  qarashli,  qo‘l  ostidagi,  yordamchi;  il  est  apprécié  par  ses 

subordonnés  u  o‘z  qo‘l  ostidagilar  tomonidan  yaxshi  baxolanadi;  2. 

ergashgan;  les  propositions  subordonnées  ergash  gaplar;  II.  nf  ergash 

gap; une subordonnée complétive,  relative  to‘ldiruvchi, aniqlovchi ergash 

gap. 


subordonner 

vt  1.  bo‘ysunmoq,  tobe  bo‘lmoq,  qaram  bo‘lmoq;  il  est 

subordonné  au  chef  de  service  u  boshqaruvchiga  bo‘ysunadi;  2. 

bo‘ysundirmoq, qaram, tobe qilib olmoq; nous devons subordonner toutes 

ces  actions  à  notre  stratégie  biz  bu  ishlarning  hammasini  o‘z 

srtategiyamizga bo‘ysundirib olishimiz kerak. 

subornation 

nf  litt  1.  yo‘ldan  urish,  yo‘ldan  shiqarish  (ayol  kishini);  2. 

sotib olish; subornation de témoins guvohlarni sotib olish. 

suborner 

vt  1.  litt  yo‘ldan  urmoq,  yo‘ldan  chiqarmoq  (ayol  kishini);  2. 

guvohni sotib olmoq, yolg‘on guvohlik berishga majbur qilmoq. 

suborneur 

nm litt ayollarni yo‘ldan uruvchi, yo‘ldan ozdiruvchi. 

subreptice 

adj  soxta,  qalbaki;  qonunga  xilof;  par  une  manœuvre 

subreptice qalbaki yo‘l bilan. 

subrepticement 

adv soxta, qalbaki, g‘ayriqonuniy yo‘l bilan. 

subrogé, ée 

adj dr subrogé tuteur, subrogée tutrice ikkinchi vosiy. 

subséquemment 

adv keyin, oqibatida, pirovardida, natijada. 

subséquent, ente 

adj litt ortidan, orqasidan, so‘ng, darhol bo‘ladigan. 

subside 


nm 1. qarz; 2. subsid, dotatsiya, yordam. 

subsidiaire 

adj  yordamchi,  qo‘shimcha;  question  subsidiaire 

qo‘shimcha savol. 

subsistance 

nf  1.  tirikchilik,  yashash,  kun  ko‘rish,  kechirish;  hayot, 

turmush;  pour  votre  subsistance  sizning  hayot  kechirishingiz  uchun;  2.  pl 

oziq-ovqatlar, yemish. 

subsister 

vt bor bo‘lmoq, yashamoq, kun kechirmoq, kun ko‘rmoq, hayot 

kechirmoq,  tirikchilik  qilmoq;  la  famille  arrivait  à  subsister  tant  bien  que 

mal oila bir nav kun kechirar edi. 

subsonique 

adj ovoz tezligigacha, ovoz tezligidan kam bo‘lgan. 

substance 

nf  1.  asos,  mag‘iz, mohiyat,  tub,  asosiy  ma’no,  mazmun;  en 

substance  qisqa  qilib,  asosiy  mohiyat,  asosiy  mazmunda;  c’est,  en 

substance, ce qu’à déclaré le  ministre bu, qisqa  qilib aytganda, vazirning 

aytganlari;  2.  phil  mohiyat,  tub,  asosiy  ma’no,  mazmun,  mag‘iz;  3.  modda; 

une substance chimique kimyoviy modda. 

substantiel,  elle 

adj  1.  to‘yimli;  nous  avons  pris  un  petit  déjeuner 

substantiel biz to‘yib nonushta qilib oldik; 2. muhim, jiddiy, ahamiyatli, katta; 

des avantages, des bénéfices substantiels muhim ustunlik, katta foyda. 

substantif, ive

 nm gram ot. 

substantivement 

adv ot sifatida. 

substituer 

I.  vt  almashtirmoq,  alishtirmoq,  o‘rniga  qo‘ymoq;  vous 

substituez vos  rêves  à la réalité siz o‘z o‘yingizni  haqiqiylikka aylantirasiz; 

II. se substituer à qqn vpr biror kishini almashtirmoq. 

substitut 

nm  yordamchi,  muovin;  le  substitut  du  procureur  bosh 

prokurorning muovini. 

substitution 

nf 1. almashtirish; la substitution d’un  mot à un autre  bir 

so‘zni ikkinchi so‘z bilan almashtirish; 2. chim atomlarning almashinuvi. 

substrat 

nm 1. asos, substrat; 2. substrat (qadimgi tilning boshqa ustun til 

ta’sirida o‘zgarmay qolishi). 

subterfuge 

nm hiyla, nayrang, vaj; recourir à un habile subterfuge usta 

nayrangdan foydalanmoq. 

subtil,  ile 

adj  1.  nozik,  ziyrak,  o‘tkir,  bilimdon;  un  observateur  subtil 

ziyrak kuzatuvchi;  2.  nozik, o‘rinli;  3.  nozik, qiyin,  ta’riflash  qiyin, murakkab; 

c’est  trop  subtil  pour  moi,  je  ne  vois  pas  de  différence  bu  men  uchun 

juda murakkab, men farqini ko‘rmayapman. 

subtilement 

adv ustalik, ustamonlik bilan, chuqur. 

subtilisation 

nf o‘g‘irlash, o‘g‘irlik, olib qo‘yish. 

subtiliser

1

 

vi  litt  bilarmonlik,  bilimdonlik,  donolik  qilmoq,  ikir-chikirga berilmoq. 

subtiliser

2

 

vt  fam  urib,  o‘marib  ketmoq;  o‘g‘irlab  ketmoq;  on  lui  a subtilisé  son  portefeuille  dans  le  métro  mertoda  uning  karmonini  urib 

ketishdi. 

subtilité 

nf  1.  noziklik,  o‘ tkirlik,  bilimdonlik;  chuqurlik;  la  subtilité  d’un 

psychologue,  d’une  analyse  psixologning  bilimdonligi,  analizning 

chuqurligi. SUBURBAIN

 

SUFFISAMMENT 

 

 545 

suburbain, aine 

adj litt shahar atrofiga oid; shahar atrofidagi; shahardan 

tashqaridagi. 

subvenir 

vi  (à)  yordam  qilmoq,  qo‘llamoq,  yordamga  kelmoq, 

ta’minlamoq; il  subvient aux  besoins de toute  la famille  u oilaing hamma 

ehtiyojlarini ta’minlaydi. 

subvention 

nf yordam, madad; subsidiya, yordam puli. 

subventionner 

vt  pul  yordami  bermoq,  subsidiya  bermoq,  dotatsiya 

bermoq. 

subversif, ive 

adj qo‘poruvchi, to‘ntaruvchi, ag‘daruvchi, halokatli, zararli; 

des opinions subversives, révolutionnaire qo‘poruvchi, revolutsion fikrlar. 

subversion 

nf  qo‘poruvchi,  ag‘daruvchi,  buzuvchi,  halokatli,  zararli 

faoliyat, ish. 

subvertir 

vt qo‘parmoq, ag‘darmoq, buzmoq, halok qilmoq. 

suc 


nm  1.  shira;  le  suc  gastrique  me’da  shirasi;  2.  litt  mohiyat,  tub, 

asosiy ma’no, mazmun, mag‘iz. 

succédané 

nm  o‘rnini  bosuvchi,  surrogat  (biror  narsa  o‘rnida 

ishlatiladigan sun’iy mahsulot). 

succéder 

I.  vi  (à)  1.  o‘rnini  olmoq,  o‘rnini  bosmoq,  o‘rnini  egallamoq;  le 

fils  aîné  a  succédé  à  son  père  à  la  tête  de  l’affaire  katta  o‘g‘li  ishda 

otasining o‘rnini egalladi;  2. o‘rnini  olmoq, o‘rniga kelmoq,  o‘rnini egallamoq, 

o‘rnini  almashtirmoq;  le  découragement  succédait  à  l’enthousiasme 

ko‘tarinki  kayfiyat  o‘rnini  tushkunlik  egalladi;  II.  se  succéder  vpr  birin-ketin, 

biri-biridan keyin kelmoq, birining orqasidan biri kelmoq; les gouvernements 

qui se sont succédé bir-birining o‘rniga kelgan hukumatlar; les tableaux se 

succèdent  tout  le  long  du  mur  butun  devor  bo‘ylab  rasmlar  birin-ketin 

keladi. 

succès 


nm  inv  1.  muvaffaqiyat,  yutuq;  assurer  le  succès  d’une 

entreprise korxonaning g‘alabasiga ishontirmoq; avec succès muvaffaqiyat 

bilan; 2. g‘alaba; obtenir, remporter des succès g‘alabaga erishmoq. 

successeur 

nm  1.  davomchi,  voris;  il  a  désigné  lui-même  son 

successeur  u  shaxsan  o‘zi  o‘zining  vorisini  tayinladi;  les  successeurs  de 

Molière  M olyerning  davomchilari;  2.  merosxo‘r;  sa  nièce  est  son  unique 

successeur jiyani uning yolg‘iz merosxo‘ri. 

successif,  ive 

adj  pl  ketma-ket,  birin-ketin  sodir  bo‘ladigan,  paydar-pay 

keladigan; il était découragé par ses échecs successifs u o‘zining ketma-

ket muvaffaqiyatsizligidan um idsizlikka tushib qolgan edi. 

succession

1

 nf  izchillik,  ketma-ketlik,  birin-ketinlik;  une  succession 

ininterrompue de difficultés qiyinchiliklarning birin-ketin to‘xtovsiz kelishi. 

succession

2

 nf  1.  merosxo‘rlik,  meros  olish;  meros;  c’est  sa  part  de 

succession  bu  uning  merosdan  ulushi;  2.  vorislik;  son  petit  fils  a  pris  sa 

succession uning vorisligini nevarasi oldi. 

successivement 

adv 

birin-ketin, ketm a-ket; 

on 


entendit 

successivement  un  choc  et  un  cri  ketma-ket  bir  urilish  va  qichqiriq 

eshitildi. 

successoral, ale, aux 

adj merosga oid, meros. 

succinct 

adj 1. qisqa, lo‘nda, ixcham, aniq; soyez succinct qisqa, lo‘nda 

qiling; 2. kambag‘al, nochor; un repas succinct nochor ovqat, yovg‘on. 

succinctement 

adv  qisqa,  lo‘nda  ixcham,  aniq  qilib;  racontez-moi 

succinctement les faits voqealarni menga qisqa qilib aytib bering. 

succion 


nf so‘rish, so‘rib olish; emish. 

succomber 

vi 1. yengilmoq, mag‘ lub  bo‘lmoq; 2.  o‘lmoq,  o‘lib qolmoq;  le 

blessé  a  succombé  pendant  son  transfert  à  l’hôpital  yarador 

kasalxonaga  olib  ketilayotganda  o‘lib  qoldi;  3.  o‘ tirib  qolmoq  (og‘ir  yuk 

ostida); 4. succomber à yo‘l bermoq, yon  bermoq, rozi bo‘lmoq, ko‘nmoq; il 

a succombé à la tentation u nafs balosiga uchdi. 

succulent, ente 

adj 1. ma’zali, shirali, to‘yimli; un plat succulent ma’zali 

ovqat; 2. fig sermazmun, shirador; un récit succulent sermazmun hikoya. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   217   218   219   220   221   222   223   224   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling