Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet223/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   219   220   221   222   223   224   225   226   ...   238

supplicier 

vt  1.  qatlga  topshirmoq;  2.  litt  azoblamoq,  qiynoqqa  solmoq, 

qiynamoq. 

supplier 

vt yalinmoq, yolvormoq,  o‘tinmoq, o‘ tinib so‘ramoq, iltijo qilmoq; 

l’enfant  suppliait  son  père  de  l’emmener  au  cinéma  bola  otasidan  uni 

kinoga  olib  borishini  yalinib  so‘rardi;  je  vous  supplie  de  vous  taire  men 

sizdan jim bo‘lishingizni o‘ tinib so‘rayman. 

supplique 

nf afv so‘rovi, arznoma. 

support 


nm  1.  devor,  asos,  tirgovich,  shtativ;  supports  de  charpente 

poydevor; 2. taglik, biror narsa joylashtiriladigan joy; le support d’un dessin 

rasmning  tagligi;  support  publicitaire  reklama  joylashtirilgan  joy  (afisha, 

televizor, radio). 

supporter

I. vt 1. tutib  turmoq; les piliers  supportent la voûte ustunlar gumbazni  tutib  turibdi;  2.  ustiga,  yelkasiga,  zimmasiga  tushmoq;  vous  en 

supporterez  les  conséquences  buning  oqibati  zimmangizga  tushadi;  3. 

chidamoq,  bardosh bermoq,  toqat qilmoq; les nombreuses épreuves qu’il 

a  supportées  dans  sa  vie  u  hayotida  dosh  bergan  ko‘plab  sinovlar;  il 

supporte  mal la critique u  tanqidga  toqat  qilolmaydi; je ne supporte pas 

qu’on  me  mente meni  aldashlariga  toqat  qilolmayman; tu supportes bien SUPPORTER

 

SURESTIMATION 

 

 548 

le froid? sen sovuqqa yaxshi chidaysanmi? 4. ko‘rarga ko‘zi yo‘q bo‘lmoq; je 

ne  peux  pas  supporter  ce  type-là  mening  anovi  nusxani  ko‘rarga  ko‘zim 

yo‘q; II. se supporter vpr bir-biriga toqat qilmoq. 

supporter

1

 nm anglic ishqiboz, muxlis; les supporters de (l’équipe de) 

Saint-Étienne Sent-E tyen komandasining muxlislari. 

supposer 

vt 1. faraz qilmoq, hisoblamoq, deb o‘ylamoq, ta’savvur qilmoq; 

supposons  le  problème  résolu  masalani  hal  bo‘ldi  deb  hisoblaymiz; 

supposez  que  vous  ayez  un  accident  ta’savvur  qilingki,  siz  bir  falokatga 

uchrab qoldingiz; 2.  taxmin qilmoq,  o‘ylamoq; je le suppose,  mais je n’en 

suis  pas  sûr  men  shunday  deb  o‘ylayman,  lekin  mening  bunga  ishonchim 

komil  emas; on supposait que vous  étiez  au  courant sizni xabardor deb 

o‘ylovdik; 3. talab qilmoq; cela suppose du courage bu  jasurlik  talab  qiladi; 

4.  dr  almashtirib  qo‘ymoq,  qalbakilashtirmoq;  un  testament  supposé 

qalbakilashtirilgan vasiyatnoma. 

supposition 

nf  taxmin,  faraz,  gumon;  ce  n’est  qu’une  supposition, 

mais  cela  me paraît probable bu bir  taxmin xolos,  lekin bu menga bo‘lishi 

mumkinday ko‘rinyapti. 

suppôt 

nm sherik, ham tovoq; suppôt de Satan shaytonning malayi. suppression 

nf bekor qilish, qisqartirish, barham  berish, mahrum qilish; 

les suppressions des inégalités  tengsizlikka barham berish; suppression 

d’emploi  ish  joyini  qisqartirish;  opérer  des  suppressions  dans  un  texte 

matnni qisqartirmoq. 

supprimer 

vt  1.  olib  tashlamoq,  buzib  tashlamoq,  yo‘q  qilmoq;  en 

supprimant  cette  cloison,  on  agrandirait  la  pièce  o‘rtadagi  to‘siq  olib 

tashlansa,  xona  katta  bo‘lib  qolar  edi;  vous  supprimez  l’effet,  vous  ne 

supprimez  pas  la  cause  siz  oqibatni  yo‘q  qilyapsiz,  siz  sababni  yo‘q 

qilmayapsiz;  l’avion supprime les distances samolyot  uzoqni yaqin  qiladi; 

2.  olib  tashlamoq,  qisqartirmoq;  un  mot,  un  passage  à  supprimer  olib 

tashlanishi kerak bo‘lgan so‘z, bo‘lak; 3. bekor qilmoq, olib tashlamoq (qonun 

kabilarni);  4.  yo‘q  qilmoq,  o‘ldirib  yubormoq;  supprimer  un  témoin  gênant 

noma’qul guvohni yo‘q qilib yubormoq. 

suppuration 

nf yiringlash, yiring chiqarish. 

suppurer 

vi  yiringlamoq,  yiring  oqmoq;  la  plaie  suppure  yaradan  yiring 

oqyapti. 

supputation 

nf  les  supputations  du  turfiste  otchopardagi  hoziru-

nozirlarni chamalab ko‘rish. 

supputer 

vt chamalab, hisob-kitob qilib ko‘rmoq;  supputer un bénéfice 

ko‘riladigan  foydani  chamalab  ko‘rmoq;  il  supputait  ses  chances  u  o‘z 

imkoniyatlarini chamalab ko‘rardi. 

supra 


adv yuqoridagi, yuqorida aytilganday. 

supranational,  ale,  aux 

adj  millatlar  ustidagi;  les  pouvoirs 

supranationaux de l’Union  européenne Yevropa hamjamiyatining millatlar 

ustidagi hokimiyati. 

suprématie 

nf ustunlik, birinchilik, hukmronlik. 

suprême


1

 

adj 1. oliy, eng yuqori, bosh; le Soviet Suprême Oliy Kengash; le  bien,  le  bonheur  suprême  katta  boylik,  katta  baxt;  au  suprême  degré 

oliy  darajada;  il a déployé une suprême habileté  u juda katta uddaburolik 

ko‘rsatdi; 2. oxirgi, bor bisotidagi; l’instant suprême jon chiqar payti; il fit un 

suprême effort u oxirgi kuchini ishga soldi. 

suprême

2

 nm baliq yoki ov mahsulotidan qilingan ovqat. 

suprêmement 

adv  oliy,  yuqori  darajada,  o‘ ta  darajada;  il  restait 

suprêmement indifférent u o‘ta darajada befarq turardi. 

sur

1

 prép  1.  ustida,  ustiga;  poser  un  objet  sur  une  table  biror  narsani 

stolning  ustiga  qo‘ymoq;  sur  terre  et  sur  mer  yerda  va  dengizda;  monter 

sur  une  bicyclette  velosipedga  minmoq;  la  clé  est  sur  la  porte  kalit 

eshikda;  il  portait  sur  lui  un  carnet  u  o‘zi  bilan  daftarcha  olib  yurardi; 

recevoir visite sur visite tashrif ustiga tashrif kutmoq; la plage s’étend sur 

huit kilomètres  plaj sakkiz kilometrga cho‘zilgan;  appuyer  sur un bouton 

tugmachani  bosmoq;  recevoir un  coup sur la tête kallasiga musht yemoq; 

tirer sur qqn biror kishiga  qaratib otmoq;  écrire  sur un registre ro‘yxatga 

yozmoq;  chercher  sur  une  carte  xaritadan  qidirmoq;  2.  les  ponts  sur  la 

Seine Sena ustidagi ko‘priklar; 3. ko‘pdan bir yoki birnechtasi; deux ou trois 

cas  sur  cent  yuztadan  ikki  yoki  uch  holda;  4.  yo‘nalish:  sur  votre  droite 

o‘ng  tomoningizda;  5.  juger  les  gens  sur  la  mine  odamlarga  ko‘rinishiga 

qarab  baho  bermoq;  discuter  sur  un  problème  biror  masala  yuzasigan 

bahslashmoq; sur cette matière, sur ce point bu soha, bu fikr yuzasidan; 6. 

orqasidanoq, -dan keyinoq; coup sur coup birin-ketin, ustma-ust; sur ce bu 

so‘zlardan  so‘ng;  il  nous  a  dit  au  revoir;  sur  ce,  il  est  parti  u  bizga  xayr 

dedi; shundan so‘ng, u jo‘nab ketdi (yaqinlashish); sur le soir kechga tomon; 

être sur le départ ketish arafasida bo‘lmoq; 7. prendre l’avantage sur qqn 

biror kishidan ustun kelmoq. 

sur


2

, sure 


adj nordon. 

sûr,  sûre 

adj  1.  ishongan;  il  est  sûr  de  réussir  u  muvaffaqiyat 

qozonishiga  ishonadi;  être  sûr  de  qqn  biror  kishiga  ishonmoq;  sûr  de  soi 

o‘ziga  ishonmoq;  2.  ishonchi  komil  bo‘lgan;  j’en  suis  sûr  bunga  mening 

ishonchim  komil;  elle  est  sûre  que  vous  vous  trompez  sizning 

adashayotganingizga uning ishonchi komil; sûr de son fait o‘z so‘zida qat’iy; 

3.  xavfsiz,  ishonarli;  le  quartier  n’est  pas  très  sûr,  la  nuit  kvartal 

kechqurunlari  unchalik  xavfsiz  emas;  ce  sera  plus  sûr  bu  ishonchliroq 

bo‘ladi; loc en  lieu  sûr ishonchli  joyda;  le plus  sûr  est de eng yaxshisi; 4. 

ishonchli,  ishonsa bo‘ladigan; un  ami  sûr  ishonchli  do‘st; c’est le plus  sûr 

moyen  de  réussir  erishishning  eng  ishonchli  yo‘li;  loc  à  coup  sûr  albatta, 

shubhasiz,  muqarrar;  5.  aniq;  un  goût  très  sûr  juda  ham  aniq  did;  ce  qui 

est  sûr,  c’est  que  je  n’irai  pas  anig‘i  shuki,  men  bormayman;  rien  n’est 

moins sûr bu dargumon; loc adv bien sûr! albatta! 

surabondamment 

adv keragidan ortiqcha, ortig‘ i, oshig‘ i bilan. 

surabondance 

nf  keragidan  ortiqchalik, 

to‘lib-toshganlik;  une 

abondance de détails tafsilotlarning keragidan ortiqchaligi. 

surabondant, ante 

adj keragidan ortiqcha, to‘lib-toshgan, mo‘l-ko‘l. 

surabonder 

vi to‘lib-toshmoq, keragidan  ham ortiqcha  bo‘lmoq, mo‘l-ko‘l 

bo‘lmoq. 

suralimentation 

nf kuchli ovqatlanmoq, ortiqcha to‘yib yeyish. 

suralimenter 

vt  kuchli,  ko‘p  ovqat  berib  boqmoq;  les  personnes 

suralimentées  risquent  des  maladies  cardiaques  ko‘p  ovqat  yeyuvchi 

kishilarda yurak kasaliga uchrash xavfi bor. 

surcharge 

nf  1.  ortiqcha,  qo‘shimcha  yuk;  le  bateau  avait  pris  des 

passagers,  en  surcharge kema qo‘shimcha yo‘lovchilar olgan  edi;  2.  biror 

yozuvning  ustidan  qo‘yilgan  belgi,  yozuv;  timbre-poste  portant  une 

surcharge ustiga belgi qo‘yilgan pochta markasi. 

surcharger 

vt  1.  ortiqcha  yuk  yuklamoq,  meyoridan  ortiqcha  yuklamoq, 

ko‘p yuk ortmoq; 2. qator ustiga tuzatish kiritmoq. 

surchauffe 

nf o‘ta qizib ketish. 

surchauffer 

vt  o‘ta,  ortiqcha  qizdirish,  ortiqcha  isitish;  inutile  de 

surchauffer la chambre! xonani ortiqcha isitishning keragi yo‘q! 

surclasser 

vt 1. ustun bo‘lmoq, o‘ tib ketmoq, oldinda bo‘lmoq; cet athlète 

surclasse  tous  ses  concurrents  bu  atlet  o‘zining  hamma  raqiblaridan 

oldinda;  2.  a’lo,  ustun  bo‘lmoq;  ce  produit  surclasse  tous  les  autres  bu 

mahsulot boshqalarining hammasidan a’lo. 

surcomposé, ée 

adj gram murakkab zamon. 

surcroît 

nm  qo‘shimcha;  un  surcroît  de  précaution  qo‘shimcha 

ehtiyotkorlik; pour surcroît de malheur hamma baloning ustiga ustak; litt de 

surcroît, par surcroît buning ustiga, ustiga ustak, bundan tashqari. 

surdi-mutité 

nf kar-soqovlik. 

surdité 

nf karlik, qulog‘ i og‘irlik, eshitmaslik. 

surdose 

nf ortiqcha doza. 

surdoué, ée 

adj o‘ta, juda qobiliyatli. 

surélévation 

nf o‘ ta, ortiqcha ko‘tarib, orttirib yuborilganlik. 

surélever 

vt ustiga qurmoq, ko‘ tarmoq; on  a surélevé d’un étage cette 

maison ancienne bu qadimiy uyni bir qavatga ko‘ tarishdi. 

sûrement 

adv  albatta,  muqarrar,  shubhasiz,  ishonchli  ravishda;  le 

tribunal va sûrement le condamner sud uni shubhasiz jazoga hukm qiladi; 

sûrement! albatta! sûrement pas! albatta yo‘q! il est sûrement  malade u 

shubhasiz kasal. 

surenchère 

nf  1.  ustama  narx,  ustiga  qo‘shilgan,  qo‘shimcha  narx;  2. 

ortiqcha va’da, katta va’da; la surenchère électorale saylov oldi va’dalari. 

surenchérir 

vi  1.  bahoni  oshirib,  ko‘ tarib  yubormoq;  2.  boshqalarga 

qaraganda ortiqroq va’da bermoq. 

surestimation 

nf ortiqcha baho berish, ortiqcha baholash. SURESTIMER

 

SURVEILLER 

 

 549 

surestimer 

vt  ortiqcha  baho  bermoq,  ortiqcha  baholamoq;  ne 

surestimez pas nos possibilités bizning imkoniyatlarim izga  ortiqcha baho 

bermang. 

sûreté 


nf  1.  xavfsizlik,  bexatarlik;  prov  prudence  est  mère  de  sûreté 

ehtiyotkorlik  xavfsizlikning  onasidir;  ehtiyot  bo‘lganni  Xudo  asraydi;  pour 

plus de sûreté yanada  ishonchliroq  bo‘lishi uchun; en sûreté xavfsiz joyda; 

de sûreté ehtiyot uchun mo‘ljallangan, ehtiyot; un verrou de sûreté  ehtiyot 

tanba; la sûreté publique  jamiyat xavfsizligi;  complot  contre  la  sûreté de 

l’État davlat xavfsizligiga qarshi fitna; sûreté nationale milliy xavfsizlik; 2. la 

Sûreté  qidiruv  politsiyasi  (Fransiyada);  3.  aniqlik,  ishonarlilik;  la  sûreté  de 

son coup d’œil uning ko‘z chamasining aniqligi; 4. dr kafolat; donner des 

sûretés à qqn biror kishiga kafolat bermoq. 

surexcitation 

nf o‘ta asabiylashish, hayajonlanish, to‘lqinlanish. 

surexciter 

vt  o‘ta  bezovta  qilmoq,  asabiylashtirmoq,  hayajonlantirmoq, 

qo‘zg‘amoq;  tous  ces  mystères  surexcitaient  la  curiosité  des  gens  bu 

sirli narsalar odamlarning qiziqishini qo‘zg‘adi. 

surexploitation 

nf o‘ta, ortiqcha ekspluatatsiya qilish, o‘ ta ezib ishlatish. 

surexploiter 

vt o‘ta, ortiqcha ekspluatatsiya qilmoq, o‘ ta ezib ishlatmoq. 

surface 


nf 1. yuz, yuza, sirt, bet, ust; la surface de l’eau suvnung yuzasi; 

poissons  qui  nagent  en  surface  yuzada  suzib  yurgan  baliqlar;  faire 

surface yuzaga suzib chiqmoq; sous-marin qui fait surface yuzaga suzib 

chiqqan suv osti kemasi;  fig refaire  surface  qayta paydo bo‘lmoq; rester à 

la  surface  des  choses  narsalarni  yuzaki  tushunmoq;  2.  maydon;  trente-

cinq  mètres  carrés  de  surface  o‘ ttiz  to‘rt  metr  maydon;  3.  géom  yuza; 

calculez la surface du triangle uchburchakning yuzasini o‘lchang. 

surgeler 

vt past temperaturada tez muzlatmoq. 

surgir 


vt 1. to‘satdan, birdan, yarq etib paydo bo‘lmoq; l’avion surgit des 

nuages  samolyot  bulutlar  ortidan  birdan  paydo  bo‘ ldi;  2.  to‘satdan  kelib 

chiqmoq, paydo bo‘lmoq,  tug‘ilmoq;  les objections surgissaient de toutes 

parts har tarafdan etirozlar to‘satdan kelib chiqardi. 

surgissement 

nm paydo bo‘lish, kelib chiqish. 

surhumain,  aine 

adj  odamning  qo‘lidan  kelmaydigan,  aql  bovar 

qilmaydigan, m islsiz; un travail surhumain odamning  qo‘lidan kelmaydigan 

ish. 


surir 

vi nordon bo‘lib, achib qolmoq; du lait suri achigan sut. 

surlendemain 

nm indingi, ertadan keyingi kun. 

surmenage 

nm o‘ta charchash, holdan toyish. 

surmener 

vt holdan toydirmoq, o‘ ta charchatmoq. 

surmontable 

adj yengib, yengsa bo‘ladigan, yengish mumkin bo‘lgan. 

surmonter 

vt  1.  ustiga,  tepasiga  joylashgan  bo‘ lmoq;  la  coupole  qui 

surmonte  le  Panthéon,  à  Paris  Parijda,  Panteonning  ustidagi  gumbaz;  2. 

fig  yengib  o‘tmoq,  yengmoq;  surmonter  tous  les  obstacles  hamma 

to‘siqlarni yengib o‘ tmoq; surmonter sa peur qo‘rquvini yengmoq. 

surnager 

vi  1.  ustida  suzib  yurmoq;  une  mouche  morte  surnageait 

dans son verre o‘lik pashsha uning stakanida suzib yurar edi; 2. o‘zini  tutib 

qolmoq, ustida qolmoq. 

surnaturel,  elle 

adj  1.  g‘ayritabiiy  2  g‘ayrioddiy,  g‘aroyib  aql  bavor 

qilmaydigan,  aqlga  sig‘maydigan;  une  beauté  surnaturelle  g‘aroyib  bir 

go‘zallik. 

surnom 


nm laqab. 

surnombre  (en) 

loc  adv  ortiqcha,  meyoridan  ortiq;  on  a  reproché  au 

conducteur  d’avoir  pris  des  voyageurs  en  surnombre  haydovchiga 

sayohatchilarni meyoridan ortiqcha olganlikda ta’na qilishdi. 

surnommer 

vt laqab qo‘ymoq, laqab bermoq. 

suroît 


nm  1.  janubi-g‘arbiy  shamol;  2.  dengizchi,  baliqchilarning  bosh 

kiyimi. 


surpasser 

I.  vt  ustun,  yuqori,  baland  bo‘lmoq;  il  surpasse  son  frère, 

tant  en  force  qu’en  souplesse  u  ukasidan  ham  kuchda,  ham  epchillikda 

ustun; II. se surpasser vpr yaxshiroq qilmoq, oldingisidan ham o‘tib ketmoq. 

surpeuplé, ée 

adj aholi  juda zich joylashgan, aholisi g‘oyat ko‘p; région 

surpeuplée aholisi juda zich joylashgan hudud. 

surpeuplement 

nm zichligi, ko‘payib ketganligi. 

surplomb 

nm  og‘ib  turgan;  en  surplomb  osilib  turgan;  une  falaise  en 

surplomb osilib turgan qoya. 

surplomber 

I.  vi  markazdan  qochmoq,  og‘moq,  qiyshaymoq;  mur  qui 

surplombe  og‘ib  qolgan  devor;  II.  vt  osilib  turmoq,  bo‘rtib  chiqib  turgan;  le 

viaduc surplombe le port portning ustida osilib turgan teshik ko‘prik. 

surplus 

nm  inv  ortiqcha,  qoldiq;  litt  loc  au  surplus  lekin,  ammo,  biroq, 

shunday bo‘lsa ham. 

surpopulation 

nf aholining ortiqcha zichligi, ko‘payib ketganligi. 

surprenant, ante 

adj 1. ajoyib,  hayratlanarli, kishini hayron  qoldiradigan; 

une surprenante nouvelle ajoyib yangilik. 

surprendre 

I. vt 1. ustiga kelib qolmoq, ustidan chiqib qolmoq, biror yerda 

(holatda,  ish  ustida)  ushlab  olmoq;  on  les  a  surpris  en  train  de  fouiller 

dans l’armoire ularning shkafni  titishayotgani  ustidan chiqib qolishdi; tu  as 

surpris  mon  secret  sen  mening  sirimni  bilib  qolding;  2.  to‘satdan  ro‘baro‘ 

bo‘lmoq,  uchramoq;  l’orage  nous  a  surpris  biz  bo‘ronga  qoldik;  3.  hayron 

qoldirmoq,  hayratda  qoldirmoq,  ajablantirmoq,  tong  qoldirmoq;  vous  me 

surprenez,  cela  semble  incroyable  siz  meni  tong  qoldiryapsiz,  bu  aql 

bavor qilmaydigan narsaga o‘xshaydi; II. se surprendre vpr o‘zini biror narsa 

qilayotganligini  ko‘rib  hayron,  hayratda  qolmoq;  je  me  suis  surpris  à  le 

tutoyer men uni senlayotganimdan hayron qoldim. 

surprise 

nf  1.  kutilmaganlik,  to‘satdan,  qo‘qqisdan,  birdan  bo‘lish;  vous 

avez  obtenu  mon  accord  par  surprise  mening  roziligimni  kutilmaganda 

olib  qoldingiz;  une  grève  surprise  to‘satdan  yuz  bergan  ish  tashlash;  2. 

ajablanish,  hayron  bo‘lish,  hayratda  qolish;  une  exclamation  de  surprise 

hayratdan  qichqirib yuborish; à  ma grande surprise, il  m’a  remercié meni 

haron 


qoldirgan 

narsa, 


menga 


minnatdorchilik 

bildirdi; 

3. 

hayratlantiradigan,  kutilmagan  narsa;  une  mauvaise  surprise  l’attend  uni yomon bir kutilmagan narsa kutyapti; loc créer la  surprise hayratlantirmoq, 

hayratga  solmoq;  4.  kutilmagan  sovg‘a,  surpriz;  il  veut  vous  faire  une 

surprise u sizga kutilmagan sovg‘a qilmoqchi. 

surprise-partie 

nf vieilli o‘yinga tushiladigan kecha, kecha. 

surproduction 

nf ortiqcha ishlab chiqarish. 

surréalisme 

nm surrealizme. 

surréaliste 

adj  1.  surrealizmga  oid,  surrealistik,  surrealist;  peintre 

surréaliste surrealist rassom; 2. g‘alati, qiziq. 

surrénal, ale, aux 

adj buyrak usti. 

sursaut 

nm  1.  sakrab,  sapchib,  irg‘ib  tushish;  il  a  eu  un  sursaut  en 

entendant  frapper  à  la  fenêtre  derazaning  taqillashini  eshitib,  u  sakrab 

tushdi; se  réveiller en sursaut sapchib uyg‘onmoq; 2.  to‘satdan, birdan yuz 

bergan shiddatli, kuchli hodisa, voqea;  dans un dernier sursaut d’énergie 

oxirgi kuchni to‘plab. 

sursauter 

vi sakrab, irg‘ib, sapchib tushmoq. 

surseoir 

vt,  vi  (à)  kechiktirmoq,  orqaga  surmoq;  le  juge  surseoit  à 

l’exécution de la peine sud jazoni kechiktirdi. 

sursis 


nm  inv  1.  kechiktirish,  orqaga  surish;  trois  ans  de  prison  dont 

deux  avec  sursis  uch yil qamoq, shundan ikki yili shartli; sursis (d’appel, 

d’incorporation)  harbiy  xizmatga  chaqirishni  kechiktirish;  2.  nafas 

rostlagiday  muddat,  vaqt;  les  vacances  laissent  un  sursis  au 

gouvernement ta’ til hukumatga nafas rostlagiday muddat qoldiradi. 

surtaxe 


nf qo‘shimcha soliq, qo‘shimcha pul; j’ai dû payer une surtaxe 

qo‘shimcha pul to‘lashimga to‘g‘ri keldi. 

surtout

1

 adv  ayniqsa;  surtout  ne  dites  rien!  ayniqsa  hech  narsa 

demang!  il  aime  le  sport,  surtout  le  football  u  sportni  sevadi,  ayniqsa 

futbolni; fam surtout que ayniqsa. 

surtout


2

 

nm katta vaza. surveillance 

nf  nazorat,  nazorat  qilish,  qarab  turish;  être  sous  la 

surveillance  de  qqn  biror  kishining  nazorati  ostida  bo‘lmoq;  sous  haute 

surveillance  qattiq  nazorat  ostida  surveillance  médicale  meditsina 

nazorati. 

surveillant,  ante 

n  1.  nazoratchi,  qo‘riqchi;  2.  nazoratchi,  kuzatib 

turuvchi, qarab turuvchi; surveillant d’internat yotoqxona nazoratchisi. 

surveiller 

I. vt 1. nazorat qilmoq; il nous surveille de près u bizni qattiq 

nazorat  qilyapti;  liberté  surveillée  shartli  qamoq  jazosi;  2.  qarab,  kuzatib, 

nazorat  qilib  turmoq;  3.  e’tibor  bermoq,  ehtiyot  bo‘lmoq;  elle  surveille  sa 

ligne  u  o‘ziga  e’ tibor  beradi  (semirib  ketishdan  qo‘rqadi);  surveillez  votre 

langue!  tilingizga  qarab gapiring! II.  se surveiller vpr o‘ziga e’ tibor bermoq; SURVENIR

 

SYNCHRONIQUE 

 

 550 

il  ne  se  surveille  pas  assez  quand  il  parle  u  gapirayotganda  nima 

deyotganiga uncha e’tibor bermaydi. 

survenir 

vi to‘satdan, kutilmaganda kelib, bo‘lib qolmoq; une grave crise 

est  survenue  to‘satdan  kuchli  xuruj  tutib  qoldi;  s’il  survient  un  visiteur, 

dites que je ne suis pas là agar biror kishi meni so‘rab kelib qolsa, meni bu 

yerda yo‘q deng. 

survie 

nf 1. u dunyodagi hayot; 2. tirik qolish, yashab qolish. survivre 

I. vi (à) 1. boshqalardan uzoqroq yashamoq; il a survécu à tous 

les  siens  u  o‘zinikilardan  uzoqroq  yashadi;  il  a  survécu  à  son  époque, 

dont il reste un des derniers témoins vivants u o‘z davrini yashab o‘ tdi, u 

tirik guvohlarning oxirgilaridan  biri; 2. o‘zidan keyin ham yashamoq; l’ouvre 

d’art  survit  à  son  auteur  san’at  asari  muallifidan  keyin  ham  yashaydi;  3. 

biror  narsadan  keyin  ham  yashayvermoq;  il  n’a  pu  survivre  à  la  honte  u 

nomusdan o‘ldi; 4. omon qolmoq, tirik qolmoq; il a survécu à la déportation 

u quvg‘indan omon qoldi; 5. tirik qolmoq, omon qolmoq; l’espoir de survivre 

tirik  qolish  orzusi;  II.  se  survivre  vpr  yashamoq,  odamlarning  xotirasida 

yashashni  davom  ettirmoq;  il  se  survit  dans  ses  enfants  u  bolalarida 

yashaydi. 

survol 

nm ustidan uchib o‘tish. survoler 

vt  1.  ustidan  uchib  o‘tmoq;  2.  yuzaki  nazar  tashlamoq,  ko‘z 

tashlamoq,  ko‘zdan  kechirmoq;  ko‘rib  chiqmoq;  il  n’a  fait  que  survoler  la 

question uning qilgan ishi faqat masalni yuzaki ko‘rib chiqish bo‘ldi. 

sus 

adv  1.  litt  courir  sus  à  qqn  biror  kishiga  hujum  qilmoq;  sus  à l’ennemi!  dushman  ustiga,  olg‘a!  2.  en  sus  de  loc  prép  ustiga,  bundan 

tashqari. 

susceptibilité 

nf  ta’sirlanuvchanlik,  beriluvchanlik;  moyillik,  bir  narsani 

tez  o‘ziga  oluvchanlik,  tez  xafa  bo‘lib  qolish;  vous  devez  ménager  sa 

susceptibilité uning o‘ziga tez oluvchanligiga ehtiyot bo‘lishingiz kerak. 

susceptible

1

 Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   219   220   221   222   223   224   225   226   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling