Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet224/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   238


adj  1.  bo‘lishi  mumkin,  qilinishi  mumkin;  cette  phrase  est 

susceptible  de  deux  interprétations,  d’être  interprétée  de  deux  façons 

bu  gap  ikki  xil  talqin  qilinishi  mumkin;  2.  qodir,  loyiq,  mumkin  bo‘lgan;  des 

propositions  susceptibles  de  vous  intéresser  sizni  qiziqtirishi  mumkin 

bo‘lgan taklif. 

susceptible

2

 

adj  (personnes)  ta’sirlanuvchan,  beriluvchan,  o‘ziga  tez oluvchi, moyil. 

susciter 

vt  litt  1.  keltirib  chiqarmoq,  hosil  qilmoq,  orttirmoq;  on  lui  a 

suscité  des  ennuis,  des  adversaires  unga  tashvish,  raqib  orttirishdi;  2. 

uyg‘otmoq,  tug‘dirmoq;  l’affaire  suscitait  un  intérêt  profond  ish  katta 

qiziqish uyg‘otdi. 

suscription 

nf adres. 

suspect, ecte 

I. adj shubhali, shubha tug‘diradigan; un individu suspect 

shubhali  shaxs;  un  témoignage  suspect  shubhali  guvohlik;  II.  n  shubhali 

shaxs,  odam;  trois  suspects  ont  été  arrêtés  uchta  shubhali  shaxs  qo‘lga 

olingan edi; suspect de gumon, shubha qilinuvchi. 

suspendre

1

 

vt 1. bo‘lmoq,  to‘xtatmoq,  bo‘lib,  to‘xtatib qo‘ymoq; on a dû suspendre  la  séance  majlisni  to‘xtatib  turishga  to‘g‘ri  keldi;  2.  chegaralab, 

cheklab qo‘ymoq; les autorités ont suspendu  certaines libertés,  certains 

journaux  rahbariyat  ba’zi  bir  erkinliklarni,  gazetalarni  cheklab  qo‘ydi; 

suspendre  qqn  biror  kishini  ishdan  bo‘shatmoq;  3.  keyinroqqa  qoldirmoq, 

kechiktirmoq. 

suspendre

2

 

I. vt osmoq, osib  qo‘ymoq; suspendre un tableau  au  mur rasmni  devorga  osib  qo‘ymoq;  II.  se  suspendre  vpr  osilmoq;  il  s’est 

suspendu au trapèze u trapetsiyaga osildi. 

suspendu, ue 

adj osilib turgan; pont suspendu osma ko‘prik. 

suspens  (en) 

loc  adv  hal  qilinmagan,  oxirigacha  yetkazilmagan, 

tugatilmagan, chala; la question reste en suspens masala chala qoldi. 

suspense 

nm anglic toqatsizlik bilan kutish. 

suspension 

nf  1.  kechiktirish,  kechroqqa  surish,  vaqtincha  to‘xtatish; 

vaqtincha  ishdan  chetlashtirish;  point  de  suspension  ko‘p  nuqta;  2.  osib 

qo‘yish; en supension muallaq (suzib yurgan holda); 3. osma chiroq, lustra. 

suspicion 

nf  litt  shubha,  gumon;  un  regard  plein  de  suspicion 

shubhaga to‘la qarash. 

suspicieux, euse 

adj litt shubhali, gumondor. 

sustentation 

nf tutib turish, o‘zini muvozanatda tutib turish. 

sustenter (se) 

vpr ovqatlanmoq, yemoq. 

suture 

nf chok; on a fait au blessé une suture yaradorga chok qo‘yishdi. suzerain,  aine 

n  qaram  vassallar  ustidan  hukmron  bo‘lgan  knyaz, 

gersog,  qirol;  hukmdor;  le  suzerain  devait  protection  et  justice  à  ses 

vassaux hukmdor o‘z vassallarini himoya qilishi va adolat qilishi kerak. 

svastika 

ou  swastika

 

nm  1.  Hindistonda  diniy  belgi;  2.  svastika (natsislarning belgisi). 

svelte 


adj  xushbichim,  kelishgan;  une  svelte  jeune  fille  kelishgan  qiz; 

une taille svelte xushbichim qad-qomat. 

swastika 

nm voir svastika. 

sweater 

nm sviter. 

syllabe 

nf gram bo‘g‘in; il n’a pas prononcé une syllabe u bir og‘iz ham  

so‘z aytmadi. 

syllabique 

adj bo‘g‘inga oid, bo‘g‘in. 

syllogisme 

nm  phil  sillogism  (ikki  fikrdan  uchunchi  mantiqiy  xulosa 

chiqarish). 

sylvestre 

adj litt o‘rmonga oid, o‘rmon. 

sylviculture 

nf o‘rmonchilik. 

symbiose 

nf  biol  simbioz  (ikki  xil  organizmning  muayan  bir  muhitda  bir-

biriga foyda yoki zarar keltirib birga yashashi). 

symbole 


nm 1. simvol, ramz, belgi, ishora; la colombe  est  le  symbole 

de la paix kaptar –  tinchlik ramzi; les  mythes  et les  symboles populaires 

xalq  afsona  va  ramzlari;  2.  belgi;  O,  symbole  chimique  d’oxygène  O, 

kislorodning  belgisi;  3.  ramz;  elle  est  le  symbole  de  la  générosité  u 

olijanoblikning ramzi. 

symbolique 

adj  simvollar,  ramzlar  orqali  ifodalangan,  simvolik,  ramziy; 

un salaire symbolique ramziy maosh. 

symboliquement 

adv simvolik, ramziy, simvollar orqali. 

symboliser 

vr simvol, ramziy ishora bo‘lib xizmat  qilmoq, ramzi bo‘lmoq; 

la balance symbolise la justice tarozi adolat ramzidir. 

symbolisme 

nm symvolizm. 

symboliste 

nm simvolist, simvolizm tarafdori. 

symétrie 

nf simmetriya. 

symétrique 

adj simmetrik. 

symétriquement 

adv simmetrik ravishda, simmetrik. 

sympathie 

nf  1.  xush  ko‘rish,  yaxshi  ko‘rish,  yoqtirish,  mayl;  la 

sympathie  qui  existe  entre  eux  ular  o‘rtasidagi  bir-birini  yoqtirish;  2. 

xayrixohlik;  l’ai  beaucoup  de  sympathie  pour  lui  mening  unga  juda  katta 

xayrixohligim  bor;  accueillir  un  projet  avec  sympathie  biror  rejani 

xayrixohlik  bilan  kutib  olmoq;  3.  hamdardlik,  achinish;  croyez  à  toute  ma 

sympathie mening chuqur hamdardligimni qabul qiling. 

sympathique

1

 adj 1. yoqimli, yoqim toy, istarali, istarasi issiq; je le trouve 

sympathique uning  istarasi issiq;  2. fam chiroyligina, shiringina; une plage 

sympathique qulaygina plaj. 

sympathique

2

 

nm simpatik nerv sistemasi. sympathiquement 

adv xayrixohlik bilan; yoqtirish, moyillik bilan. 

sympathisant, ante 

n tarafdor, ma’qullovchi. 

sympathiser 

vi  xush  ko‘rmoq,  yaxshi  ko‘rmoq,  yoqtirmoq;  nous  avons 

tout de suite sympathisé shu zahotiyoq biz bir-birimizni yoqtirib qoldik. 

symphonie 

nf  1.  simfoniya,  simfonik  musiqa;  2.  litt  uyg‘unlik, 

ohangdoshlik,  hamohanglik,  simfoniya;  une  symphonie  de  parfums 

muattar hidlar uyg‘unligi. 

symphonique 

adj simfonik, simfoniya; concert, musique symphonique 

simfonik konsert, musiqa. 

symposium 

nm simpozium, ilmiy kengash. 

symptomatique 

adj  simptomatik,  darak  beruvchi,  xos;  une  douleur 

symptomatique kasallikka xos  og‘riq; leur réaction a été  symptomatique 

ularning munosabati yashirin qoldi. 

symptôme 

nm simptom, alomat, tashqi belgi. 

synagogue 

nf sinagoga (yahudiylar ibodatxonasi). 

synchrone 

adj  sinxron  (bir  vaqtda,  baravar)  sodir  bo‘ladigan 

mouvements synchrones sinxron harakat. 

synchronique 

adj sinxronik, sinxronlikka asoslangan, sinxron bo‘lgan. 


SYNCHRONISATION

 

TACT 

 

 551 

synchronisation 

nf sinxronizatsiya, sinxronlash, bir-biriga moslash. 

synchroniser 

vt sinxronlamoq, sinxron qilmoq, bir-biriga moslamoq. 

synchronisme 

nm  sinxronizm,  sinxronlik  (bir  vaqtda  va  o‘zaro  mos 

ravishda sodir bo‘ lish). 

syncope

1

 nf  hushidan,  o‘zidan  ketish,  behush  bo‘lib  qolish;  tomber  en 

syncope behush yiqilmoq. 

syncope

2

 nf  mus  sinkopa  (urg‘uning  kuchli  qismdan  kuchsiz  qismga 

o‘tishi). 

syncrétisme 

nm sinkretizm (narsaning dastlabki, bir-biridan ajralmagan, 

qorishiq holati). 

syndic 


nm 1. syndic des gens de  mer dengiz ishlari  idorasining xodimi; 

2.  syndic  de  faillite  inqirozga  uchragan  korxona  bilan  shug‘ullanuvchi 

yordamchi sud. 

syndical,  ale,  aux 

adj  1.  kasaba  uyushmasiga  oid;  kasaba  uyushmasi, 

profsoyuz. 

syndicalisme 

nm sindikalizm. 

syndicaliste 

n 1. sindikalist, sindikalizm tarafdori; 2. profsayuz arbobi. 

syndicat 

nm 1. profsayuz, kasaba uyushmasi; 2. sindikat, uyushma. 

syndiqué, ée 

adj profsayuz, kasaba uyushmasi a’zosi. 

syndrome 

nm  med  sindrom  (biror  kasallik  uchun  xarakterli  alomatlar 

majmui). 

synecdoque 

nf ling sinekdoxa. 

synonyme 

I. adj sinonim larga  oid, sinonimik, ma’nodosh; II.  nm sinonim, 

ma’nodosh so‘z. 

synonymie 

nf sinonim iya, ma’nodoshlik. 

synonymique 

adj sinonimlarga oid, sinonimik, ma’nodosh. 

synopsis 

nm inv qisqacha adabiy ssenariy (kino). 

synoptique 

adj  sinoptik,  yig‘ma,  to‘plangan,  hamma  ma’lumotlarni  o‘z 

ichiga olgan; un tableau synoptique sinoptik, yig‘ma jadval. 

syntagme 

nm ling sintagma. 

syntaxe 


nf ling sintaksis. 

syntaxique 

adj ling sintaksisga oid; sintaktik, sintaksis. 

synthèse 

nf  1.  sintez  (olingan  natijalarni  umumlashtirish,  ulardan  bir 

butun xulosa chiqarish); 2. chim sodda kimyoviy birikma yoki  elementlardan 

murakab birikmalar hosil qilish. 

synthétique 

adj 1. sintez usuliga asoslangan; 2. chim sintetik, sintez yo‘li 

bilan olingan; 3. umumlashtiruvchi; murakkab, mujassam. 

synthétiquement 

adv sintez, sintetik yo‘l bilan olingan. 

synthétiser 

vt  1.  sintezlamoq,  sintez  yo‘li  bilan  tekshirmoq, 

umumlashtirmoq; 2. chim sintezlamoq, sintez qilmoq, sintez yo‘li bilan hosil 

qilmoq. 


synthétiseur 

nm sintetizator (musiqa asbobi). 

syphilis 

nf inv sifilis, zahm. 

syphilitique 

I. adj sifilisga oid, sifilis; II. n sifilis bilan og‘rigan odam. 

systématique 

adj  1.  sistemali,  tartibli,  sistematik,  batartib;  2.  sistemali 

ravishda,  doimiy  suratda,  muntazam,  ce  pays  est  victime  d’une 

exploitation systématique bu mamlakat muntazam foydalanishning qurboni 

bo‘ldi. 

systématiquement 

adv muntazam, sistemali ravishda, doimiy suratda. 

systématisation 

nf  sistematizatsiya,  sistemalash,  sistemaga,  tartibga 

solish. 


système 

nm  1.  sistema  (asosiy  prinsiplar  majmui);  le  système 

philosophique  de  Sartre  Sartrning  falsafiy  sistemasi;  2.  sistema,  tartib, 

usul, yo‘l; le système de défense d’un accusé mahkumning himoya  tartibi; 

le système D ustalik, uddaburolik,  epchillik; 3. sistema,  tuzum;  le  système 

politique,  social  siyosiy,  ijtimoiy  tuzum;  un  système  démocratique 

demokratik  tuzum;  le  système  scolaire  d’un  pays  biror  mamlakatning 

maktab  sistemasi;  4.  esprit  de  système  sistemalik,  doimiylik,  tartiblilik;  5. 

sistema,  tarmoq,  shoxobcha;  le  système  solaire  quyosh  sistemasi;  le 

système  grammatical  du  français  fransuz  tilining  grammatik  qurilishi;  le 

système  nerveux  asab  tizimi;  6.  sistema,  konstruksiya,  tuzilish;  système 

d’exploitation d’un ordinateur kompyuterni  ishlatish sistemasi; 7. sistema, 

yig‘indi, majmui; le système décimal, métrique o‘nlik, yuzlik sistemasi. 

 

  

 

 T, t 


fransuz alifbosining yigirmanchi harfi. 

ta 


adj poss voir ton. 

tabac


1

 

nm tamaki; tabac à fumer moxorka; tabac à priser nos, nosvoy. tabac

2

 nm  passage  à  tabac  zo‘ravonlik,  o‘zini  himoya  qila  olmaydigan 

kishiga zulm o‘tkazmoq. 

tabagie

 nf tamaki hidi anqib turgan joy. tabatière

 nf 1. darcha; 2. tamakidon. 

tabasser

 vt do‘pposlamoq. 

tabellion 

nm notarius. 

table

  nf  1.  stol;  table  de  ping-pong  tennis  stoli;  2.  xontaxta;  dasturxon; desservir  la  table  dasturxonni  yig‘ishtirmoq;  mettre,  dresser  la  table 

dasturxonni bezamoq; 3. table ronde dumaloq stol; davra suhbati. 

tableau 

nm  1.  rasm,  san’at  asari,  xolst;  2.  yozuv  taxtasi;  3.  tableau 

d’affichage e’lonlar  taxtasi, lavha, jadval; 4. tableau de bord uchuv-nazorat 

asboblarining  uchuvchi  oldidagi  majmuasi;  5.  tableau  de  contrôle  o‘lchov-

nazorat  asboblarining  ko‘rsatgichi;  6.  tableau  d’honneur  hurmat  taxtasi;  7. 

tableau  chronologique, synoptique xronologik, sinoptik jadval;  8. tableau 

des  conjugaisons  fe’llar  tuslanishi  jadvali;  9.  tableau  de  chasse  turiga 

qarab terib qo‘yilgan ov o‘ljasi. 

tableautin 

nm kichkina rasm, rasmcha. 

tabler

 vt (sur) -ga asoslanib hisob-kitob qilmoq, -ga ishonib sanamoq. tablette

  nf  1.  taxtakach,  eski  maktabda  daftar  o‘rnida  ichlatilgan;  2. 

taxtacha;  tablette  de  chocolat  shokolad  taxtachasi;  javon  tokchalarining 

taxtasi. 

tabletterie

  nf  1.  yog‘och,  fil  suyagi,  suyak,  sadaf,  qattiq  tosh  va  plastik 

ashyolardan  qirqib,  yig‘ ib,  yopishtirib,  qoliplab,  o‘yib,  yo‘nib  nafis  narsalar 

yasash;  2.  shatranj,  shashqol  va  shashka  taxtasi  hamda  g‘ilof,  qin,  qutilar 

singari to‘plam lar. 

tablier 


nm  1.  peshband,  peshgir,  peshgirak,  fartuk,  etak  (paxta  terish 

uchun); 2. himoya kiyimi; 3. mayda sotuvchi. 

tabou 

nm, adj taqiq, taqiqlangan, man qilingan, tabu. tabouret 

nm kursi. 

tac 

nm 1. onomat quruq  tovush; 2.  loc répondre, riposter du tac au tac og‘zidan chiqmasdan yoqasiga yopishtirmoq. 

tache


 nf 1. dog‘; taches solaires quyoshdagi dog‘; 2. nor. 

tâche


  nf  1.  vazifa,  burch,  majburiyat,  topshiriq,  yumush;  2.  ibora;  à  la 

tâche ishbay ishchi, hunarmand. 

taché

 adj dog‘li. tacher

 vt, vi dog‘ qilmoq, dog‘ qoldirmoq, bulg‘amoq, bo‘yamoq. 

tâcher

 vt harakat qilmoq, urinmoq, tirishmoq. tâcheron 

nm kunbay ishlovchi. 

tacheté, ée

 adj ola, ola-bula, chipor, ola-chipor, xoldor (it), chavkar (ot). 

tacheter

 vt dog‘ bilan qoplanmoq. 

tacheter

 nf kichik dog‘lar, mayda dog‘lar. 

tachycardie

 nf méd taxikardiya, yurakning doim iy tez urishi. 

tachygraphe 

nm techn tezlikni o‘lchab yozadigan asbob. 

tachymètre 

nm  mashina  yoki  motorning  aylanish  tezligini  o‘lchaydigan 

asbob. 

tacite


 adj rasman aytilmagan, izhor etilmagan, faraz qilingan. 

tacitement

 adv jimgina. 

taciturne

 adj, n kamgap, kamsuqum, damduz, tumshaygan. 

tacot 


nm yurmaydigan eski shaloq mashina. 

tact 


nm  1.  andisha,  odob,  xulq,  mulozimat;  2.  dilidagini,  nazokatni 

anglash;  avoir  du  tact  mulozimatli  bo‘lmoq;  il  lui  a  annoncé  la  nouvelle 

avec tact u unga xabarni ehtiyotkorlik bilan yetqazdi. 


TACTILE

 

TAR ABUSTER 

 

 552 

tactile


 adj 1. sezadigan, sezuvchi, sezish uchun xizmat qiladigan (mushuk 

mo‘ylovi);  2.  inform  écran  tactile  sezuvchan  ekran  (barmoqlarni  tekkizish 

yo‘li bilan komandalar beriladigan ekran). 

tactique


  nf  1.  jang  paytida  harbiy  imkoniyatlarni  g‘alabaga  yo‘naltirish, 

harbiy  san’at  uslubi;  2.  turli  imkoniyatlarni  yig‘ib  natijaga  erishish,  reja;  la 

tactique parlementaire parlament rejasi; il  va falloir changer de tactique 

uslub, rejani o‘zgartirish kerak. 

taffetas 

nm tafta, sidirg‘a qalin ipak mato. 

taie 

nm 1. yostiq jildi; 2. ko‘z olmasining dog‘i. taillader

  vt  kesmoq,  shilmoq;  il  s’est  tailladé  le  menton  en  se  rasant 

soqol  olayotib  u  iyagini  kesib,  shilib  oldi;  taillader  sa  table  avec  un  canif 

stolini qalam tarosh bilan qirqib, shilib tashlamoq. 

taillenf 1. yo‘nish, butash; 2. qilich tig‘i, keskir tomoni. taille

2

  nf  1.  bo‘y,  jussa,  bichim;  un  homme  de  petite  taille  past  bo‘yli, kichik jussali odam; 2. loc à la taille de, de la taille de mos; il est de taille à 

se  défendre  o‘zini  himoya  qilishga  qurbi  yetadi;  3.  o‘lcham,  loyiqlik;  cette 

veste  n’est  pas  à  ma  taille  bu  kostum  menga  loyiq  emas;  4.  juda  katta, 

ulug‘vor. 

taillenf bel; entrer dans l’eau jusqu’à la taille beligacha suvga kirmoq; avoir  la  taille  épaisse,  fine  yo‘g‘on,  xipcha  belli;  loc  taille  de  guêpe 

mo‘rcha miyon, nozik belli. 

taillé,  ée

  adj  1.  qomatli,  kelbatli;  il  est  taillé  en  athlète  polvon  qomatli, 

kelbatli,  zabardast;  2.  loc  être  taillé  pour  -ga  yaratilgan;  il  est  taillé  pour 

faire  une  belle  carrière  u  amalga  intilish  uchun  yaratilgan;  3.  qirqilgan, 

qisqartirilgan; moustache taillée qirqilgan, qisqartirilgan mo‘ylov. 

taille-crayon 

ou

 

taille-crayons 

nm qalam tarosh, pakki. 

taille-douce

 nf misga ishlangan qabariq gravyura, kandakorlik. 

tailler

1

  I.  vt  1.  kesmoq,  qirtishlamoq,  yo‘nmoq,  tarashlamoq,  butamoq, shakl bermoq; 2. bichmoq; II. vpr se tailler un franc succès muvaffaqiyatga 

erishmoq. 

tailler

2

  (se)  vpr  ketmoq,  qochmoq,  g‘oyib  bo‘lmoq;  taillons  nous! 

qochdik, quyon bo‘ldik. 

tailleur 

nm  1.  bichiqchi;  2.  un  tailleur  ayollar  kostumi;  3.  tailleur  de 

pierre toshtarosh, sangtarosh, tosh yo‘nuvchi. 

tain 


nm kuzgu orqasiga suriladigan metall qorishma. 

taire 


I.  vt  taire  ses  raisons  haqiqatni  yashirmoq;  II.  se  taire  vpr  jim  

bo‘lmoq, sukut saqlamoq. 

talc 

nm talk, upa. talé, ée

 adj irigan, zaxalangan; pêches talées irigan shaftoli. 

talent 

nm iste’dod, iqtidor, talant. talentueux, euse

 adj iste’dodli, layoqatli, qobiliyatli, talantli, iqtidorli. 

talentueusement

 adv mohirona, talant bilan. 

talion 

nm qasos, qonga qon-jonga jon. talisman 

nm tumor, ko‘zmunchoq. 

taloche

 nf 1. shapati, shapaloq, shatta, kaft bilan urish; 2. andava. talon

1

nm  1.  tovon;  2.  poshna;  talons  plats  past  poshna;  talons  hauts baland poshna. 

talon


2

 

nm non va pishloqning qotgan cheti. talonner

  vt  izma-iz  yurmoq;  ses  poursuivants  le  talonnent  izidan 

boryotganlar uni iskanjaga oldilar. 

talquer


 vt upa surmoq, talk sepmoq. 

talus 


nm marza, qiyalik, qala devorlari qiyaligi, solma. 

tamanoir 

nm chumolixo‘r. 

tamaris 


nm yulg‘un, jing‘il. 

tambour 


nm nog‘ora, dovul, daf, doira; techn baraban. 

tambourin 

nm shaqildoqli bask doirasi. 

tamis 


nm elak, g‘alvir, chosh g‘alvir. 

tamiser


 vt elamoq, g‘alvirdan o‘ tkazmoq, choshlamoq. 

tampon 


nm tiqin, tampon, siyohli tampon (muhr uchun). 

tamponner

  vt  1.  muhrlamoq,  muhr  bosmoq;  2.  artib  olmoq;  3. 

to‘qnashmoq, qattiq urilmoq (avtomobil bir-biriga). 

tandem 

nm 1. ikki o‘rinli velosiped; 2. ikki hamkor. tandis  que

  loc  conj  1.  paytda,  vaqtda,  choqda;  ils  sont  arrivés  tandis 

que je  m’apprêtais à  sortir men chiqishga  tayyorgarlik ko‘rayotgan paytda, 

ular kelib qolishdi; 2. holbuki, vaholanki. 

tangible

 adj haqiqiy, qo‘l bilan ushlab bo‘ladigan, inkor qilib bo‘lmaydigan; 

des preuves tangibles inkor qilib bo‘lmaydigan isbotlar. 

tango 


nm tango, Argentina raqsi. 

tanière 


nm in, uya. 

tank 


nm tanka. 

tankiste 

nm tankchi. 

tanner


1

 vt terini oshlamoq, iylamoq. 

tanner

2

 vt jonga tegmoq, boshini aylantirmoq. tannerie

 nf ko‘nchilik korxonasi. 

tanneur 

nm ko‘nchi. 

tant

  adv  1.  shunchalar;  il  souffre  tant  qu’il  ne  peut  plus  se  lever  u shunchalar  betobki,  o‘rnidan  ortiq  tura  olmay  qoldi;  2.  ko‘p,  bir  necha, 

qanchalar; 3. qancha, shuncha; 4. en tant que; bo‘ lib, sifatida; 5. tant mieux 

yanada yaxshi; tant pis battar bo‘lsin. 

tante


 nf 1. amma; 2. xola. 

tantine


 nf 1. ammajon; 2. xolajon. 

tantinet 

nm, loc adv 1.  bir  tishlam, bir  luqma, bir burda; donnez-moi un 

tantinet  de  pain  bir  tishlam,  burda,  luqma  non  bering;  2.  bir  oz,  ozgina, 

kamgina; elle sont un tantinet ridicule ular biroz g‘alati. 

tantôt


 adv 1.  tushdan, choshgohdan keyin; venez prendre le thé tantôt 

tushdan keyin choy  ichgani keling;  2. tantôt…, tantôt…; dam…,  dam…; 3. 

ba’zan; tantôt elle pleure, tantôt elle rit u ba’zan yig‘laydi, ba’zan kuladi. 

taon 


nm so‘na. 

tapage 


nm 1. shovqin-suron,  to‘polon; 2. g‘alva; on a fait beaucoup de 

tapage  autour  de  ce  divorce  bu  qo‘ydi-chiqdi  to‘g‘risida  ko‘p  g‘alva 

ko‘tarishdi. 

tapageur, euse

 adj 1. to‘polonchi; un enfant tapageur  to‘polonchi bola; 

2. janjalkash; 3. ko‘zga tashlanadigan, yorqin. 

tapant,  ante

  adj  roppa-rosa,  naq;  à  midi  tapant  naq,  roppa-rosa 

choshgohda. 

tapé,  ée

  adj  1.  o‘ta  pishgan;  2.  bien  tapé  yaxshi,  vaqtida  qilingan;  une 

réponse bien tapée vaqtida, yaxshi  berilgan javob;  3. jinni,  tentak, esi yo‘q; 

il est complètement tapé u g‘irt jinni. 

tape-à-l’œil

 adj 1. ko‘zga tashlanadigan; 2. usti yaltiroq, ichi qltiroq. 

tapée 


nf bir  talay, ko‘p,  tiqilib, bosilib yotibdi, mingta; des  ennuis, j’en  ai 

des tapées muammomi, menda tiqilib yotibdi. 

taper

  I.  vt  1.  urmoq,  shapatilamoq;  2.  qoqmoq,  taqqillatmoq;  3.  yozuv mashinasida  yozmoq;  4.  qarz  olmoq;  5.  musht  tushirmoq;  6.  orqadan  ig‘vo 

qilmoq;  7.  asabga  tegmoq;  8.  yoqib  qolmoq,  ko‘zga  tashlanmoq;  9.  tanqid 

qilmoq,  ustidan chiqib  qolmoq;  II. se taper vpr  1. mushtlashmoq; 2. paqqos 

tushirmoq, yeb, ichib  qo‘ymoq; elle se tape  son litre de rouge u bir litr qizil 

vinoni paqqos tushirdi. 

tapement 

nm dupir-dupir. 

tapette


1

 nf gilam qoqqich, pashsha o‘ldirgich. 

tapette

2

 nf o‘ta sergap. tapeur, euse

 n tez-tez qarz oluvchi. 

tapir (se) 

vpr pismoq, biqinmoq, yashirinmoq. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling