Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet225/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   238

tapis 

nm gilam; tapis-brosse poyandoz. tapisser

 vt gul bosmoq, bezamoq, gul qog‘oz yopishtirmoq. 

tapisserie 

nf gul qoroz ishlab chiqarish va bosish san’ati. 

tapissier, ière 

n gul qog‘oz yopishtiruvchi, bezaklovchi. 

tapoter

  vt  erkalab  yuziga  sekingina  urmoq,  biror  narsani  tappillatib chalmoq. 

taquin, ine

 adj erka; un enfant taquin erka bola. 

taquiner


  vt  1.  erkalanmoq,  erkalik  qilmoq,  injiqlik  qilmoq,  xarxas ha 

qilmoq; 2. bezovta, xavotir qilmoq, g‘ashiga tegmoq. 

tarabiscoté,  ée

  adj  o‘ta  bezakli;  des  meubles  tarabiscotés  bezakli 

jihoz. 

tarabuster  vt  boshini  qotirmoq,  bezovta  qilmoq,  qarama-qarshilik 

tug‘dirmoq;  mes  patrons  vont  encore  me  tarabuster  boshliqlarim  yana TAR AUD

 

TÉLÉSPECTATEUR 

 

 553 

boshimni qotiradigan bo‘lishdi; c’est une idée qui me tarabuste bu fikr meni 

bezovta qilyapti. 

taraud 


nm parma, burg‘i. 

tarauder 

vt  parmalamoq,  burg‘ ilamoq,  teshmoq;  les  insectes  qui 

taraudent le bois yog‘ochni teshadigan hasharotlar. 

tard 

adv. kech, bemahal; au plus tard kechi  bilan, kam ida, uzog‘i  bilan; plus tard keyinroq, keyinchalik; tard dans la nuit tun oxirida, kech tunda. 

tarder


 vi kechikmoq, kech qolmoq. 

tardif, ive

 adj kechki, bevaqt. 

tardivement

 adv kechikib, kechikgan holda. 

tare


1

 nf tara, mahsulot  o‘raladigan, solinadigan,  joylashtiriladigan  idish va 

anjomlar (quti, qop, xalta va hokazolar). 

tare


2

 nf mash‘um xato, nuqson, qusr,  ayb; les tares humaines insoniyat 

xatolari. 

tarentule

 nf biy, zaharli o‘rgimchak. 

targette


 nf surma ilgak, lo‘kidon. 

targuer (se) 

vpr kerilmoq. 

tarière


 nf 1. burg‘i; 2. hasharotlarning yer teshar qorinchasi. 

tarif 


nm belgilangan baho, narx, kira haqi; tarif des chemins de fer  temir 

yo‘lda narxlar ko‘rsatgichi; demi tarif yarim baho. 

tarifer

 vt bahosini belgilamoq. tarin 

nm burun. 

tarir 

I.  vi  qaqramoq,  suvi  qurimoq;  II.  vt  suv  oqizmay  qo‘ymoq,  suvni bo‘g‘moq, quritmoq. 

tartare 


n,  adj  yevropaliklar  markaziy  osiyodagi  turk  va  mug‘ul  xalqlarini 

shunday deb atashgan. 

tartarin 

nm maqtanchoq, lofchi. 

tarte

 nf et adj 1. tort (pishiriq); 2. tarsaki; 3. badbashara. tartine 

nm  ustiga  yog‘  yoki  murabbo  surilgan  non  burdasi;  qotirilgan 

burda. 

tartre 


nm quyqa, tosh (tishda). 

tartufe 


ou

 

tartuffe 

nm, adj ikkiyzlamachi. 

tas 

nm to‘da, uyum, g‘aram, gala, bir to‘da, to‘p. tasse

 nf dastakli  piyola,  idish (qahva ichish uchun); boire une tasse de 

thé bir piyola choy ichmoq. 

tasseau 


nm tirak, tirgak, tirgovuch. 

tasser 


vt 1. zichlab tiqmoq; 2. zichlamoq (yerni). 

tassement 

nm zichlash. 

taste-vin 

ou

 

tâte-vin 

nm vino tatuvchilar yassi idishi. 

tata

 nf (bola tilida) xola, amma. tatane 

nm poyabzal. 

tâter

 I. vt  1.  paypaslamoq,  piypaslamoq,  tusmollamoq; 2. sinab ko‘rmoq, sinamoq; II. se tâter vpr ikkilanmoq, talmovsiramoq. 

tatillon,  onne 

adj  o‘ta  talabchan,  mayda,  maydakash,  maydagap, 

tirg‘iluvchi. 

tâtonner 

vi 1. paypaslamoq,  paypaslanmoq, piypaslamoq; 2.  ikkilanmoq, 

talmovsiramoq. 

tâtons (à) 

loc adv paypaslab, tavakkaliga. 

taudis 


nm 1. kulba, chaldevor; 2. isqirt xona. 

taule 


ou

 

tôle nf 1. xona; 2. avaxta, qamoqxona. taulier, ière 

ou

 tôlier, ière

 

n mehmonxona egasi, boshqaruvchisi. taupe 

nf ko‘rsichqon. 

taureau 

nm buqa, ho‘kiz, novvos. 

taurillon 

nm buqacha, novvoscha. 

taux 

nm 1. narx, qiymat, baho; 2. foyiz, miqdor; le taux de mortalité o‘lim  foyizi. 

tavelé,  ée 

adj  dog‘li,  sepkilli;  un  fruit  tavelé  dog‘li  meva;  un  visage 

tavelé sepkilli yuz. 

taverne

 nf 1. mayxona; 2. musofirxona. taxe 

nm  1.  boj;  2.  soliq;  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  qo‘shimcha  qiymat 

solig‘i. 

taxer


  vt  1.  narxni  belgilab  qo‘ymoq;  2.  soliqqa  tortmoq;  3.  biror  narsada 

ayblamoq. 

taxi 

nm taksi. taximètre 

nm taksi hisoblagichi. 

taxiphone 

nm taksafon, ommaviy telefon. 

tchèque

  I.  adj  Chexiyaga,  chexlarga  oid,  Chexiyalik;  II.  n  1.  chex, Chexiyalik; 2. nm chex tili. 

tchin-tchin 

intj qadah urishtirganda aytiladi. 

te 


pron pers seni, senga, o‘zlik olmoshi. 

1 

nm T simon yassi chizg‘ich. 

2

 intj hayratlanish, vah! 

technicien, ienne 

n texnik, muhandis, texnika mutaxassisi. 

technique

  I.  adj  texnikaviy;  II.  n  1.  texnika;  2.  ishni  ko‘zi;  un  musicien 

qui manque de technique bu sozanda ishning ko‘zini bilmaydi. 

techniquement

 adv texnik jihatdan. 

technocrate 

nm vazir, texnika sohasidagi yuqori mansabli amaldor. 

technocratie

 nf texnokratiya, texnikaviy xodimlar ustunligi. 

technologie

 nf texnologiya. 

technologique 

adj texnologik, texnikaviy. 

teck 

ou tek


 

nm temir daraxt. 

tectonique

 nf tektonika, yer qobig‘ining o‘zgarishi. 

teigne

  nf  1.  shira,  kuya;  2.  tem iratki;  3.  me’da  osti  bezi;  4.  johil  odam; c’est une teigne bu johil odam. 

teigneux


 adj qirchang‘i, yag‘ir. 

teindre


 vt bo‘yamoq, ranglamoq. 

teint 


nm 1. o‘chmas rang; 2. rangi-ro‘y. 

teinte


1

 adj bo‘yalgan; cheveux teints bo‘yalgan soch. 

teinte

2

 nf aralash rang. teinté, ée

 adj nimrang. 

teinter

 vt bo‘yamoq, ranglamoq, rang bermoq. teinture

 nf 1. rang, bo‘yoq; 2. eritma; teinture d’iode yod eritmasi. 

teinturerie

 nf 1. bo‘yoqchilik korxonasi; 2. bo‘yoqchilik do‘koni. 

teinturier, ière 

n 1. bo‘yoqlovchi, bo‘yoqchi; 2. kiyim tozalovchi. 

tel,  telle

  pron  1.  xuddi  shunday;  telle  est  ma  décision  mening  qarorim  

xuddi shunday;  2.  comme tel shundayligicha;  c’est votre aîné,  respectez-

le  comme  tel  bu  sizning  kattangiz,  qanday  bo‘lsa  shundayligicha  hurmat 

qiling; 3. qanday… shunday; tel père, tel fils otasi qanday bo‘lsa,  o‘g‘li ham 

shunday; 4. tel quel o‘zgarishsiz, shundayligicha; laissez les choses telles 

quelles;  6.  à  tel  point  shunchalar;  7.  un  tel  falonchi;  monsieur  un  tel 

falonchi janob. 

télé

 nf televizor. télécinéma 

nm televizorda filmlar namoyishi. 

télécommander

 vt masofadan boshqarmoq. 

télécommande

 nf teleboshqaruv, masofadan boshqaruv. 

télécommunication 

nf telemuloqot. 

télégramme 

nm telegramma. 

télégraphe 

nm telegraf. 

télégraphie

 nf telegrafiya. 

télégraphique 

adj telegraf. 

téléguider

 vt masofadan boshqarmoq. 

téléguidage 

nm teleboshqaruv, masofadan boshqaruv. 

télémètre 

nm telemetr. 

téléobjectif 

nm fotoapparat obyektivi. 

télépathie

 nf telepatiya (fikrni uzatmoq). 

téléphérique 

ou téléférique

 

nm osma yo‘l kabinasi (tog‘larda). téléphone 

nm telefon; combiné de téléphone go‘shak, telefon tutqichi. 

téléphoner

 vt telefon qilmoq, qo‘ng‘iroq qilmoq, sim qoqmoq. 

télescope 

nm teleskop. 

télescoper

 vt qattiq to‘qnashmoq, urilmoq. 

téléscripteur 

nm teleks, teletayp. 

téléski 

nm chang‘ichilar ko‘ tariladigan osma yo‘l. 

téléspectateur, trice

 n telemuxlis. TÉLÉTYPE

 

TÉNOR 

 

 554 

télétype 

nm teletayp. 

télévision 

nf 1. televideniya; 2. televizor. 

téléviser 

vt televizor orqali ko‘rsatmoq. 

téléviseur 

nm televizor, oynayi jahon. 

télex 


nm  teleks,  masofaga  yozma  matnni  jo‘natuvchi  va  qabul  qiluvchi 

moslama. 

tellement 

adv biram, buncha, bunchalik, chandon, naqadar, shunchalar, 

uncha(lar). 

tellurique

 adj zilzila, yer qimirlashi. 

téméraire

 adj qo‘rqmas, o‘t yurakli, jasur,  tavakkalchi, qaytmas, shaddod, 

dilovar. 

témérairement

 adv jasurona, mardona. 

témérité 

nf jasurlik, mardlik, ehtiyotsizlik. 

témoignage 

nm  1.  guvohlik;  j’ai  besoin  de  votre  témoignage  men 

sizning  guvohligingizga  muhtojman;  2.  dalil;  des  témoignages  écrasants 

fosh etuvchi dalillar; 3. isbot, ramz; recevez ce cadeau,  en témoignage de 

mon amitié bu sovg‘ani do‘stligimiz isboti, ramzi sifatida qabul qiling. 

témoigner

  vt  1.  guvohlik  bermoq,  guvoh  o‘ tmoq;  2.  dalolat  bermoq;  ce 

geste  témoigne  qu’il  vous  est  attaché,  combien  il  vous  est  attaché  bu 

harakat  uning  sizga  qanchalar,  qanchalar  bog‘lanib  qolganidan  dalolat 

beryapti;  3.  izhor  etmoq,  bildirmoq,  ko‘rsatmoq;  il  lui  témoigne  ses 

sentiments  par  de  petites  attentions  unga  bo‘lgan  hissiyotlarini  arzimas 

e’tiborlar bilan izhor etardi. 

témoin 

nm  1.  guvoh,  shohid;  j’ai  été  témoin  de  leurs  disputes  men ularning janjallariga guvoh edim; 2. isbot; 3. estafeta tayoqchasi. 

tempe 


nm chakka. 

tempérament

1

 

nm 1. temperament, mizoj; 2. hirs. tempérament

2

 nm maydalab to‘lash; achat à tempérament qarzga sotib olish. 

tempérance

 nf me’yor. 

tempérant, ante

 adj me’yorli, nafsini tiyaoladigan. 

température

 nf 1. harorat; 2. tan harorati; 3. isitm a. 

tempérer


 vt 1. mo‘tadillashtirmoq;  2.  litt yumshatm oq,  bosmoq, hovridan 

tushirmoq;  il  faut  tempérer  son  agression  jahlini  yumshatmoq,  bosmoq 

kerak, hovridan tushirmoq kerak. 

tempéré, ée

 adj 1. mo‘tadil; climat tempéré; mo‘ tadil, yumshoq iqlim; 2. 

sabrli, sabr-toqatli, bosiq, sovuqqon. 

tempête 

nm  1.  bo‘ron,  dovul,  po‘rtana,  izg‘irin,  to‘fon,  siklon;  2.  buhron; 

une tempête d’applaudissements qarsaklar buhroni, shovqin suroni. 

tempêter


  vi  g‘azablanmoq,  hammaga  baqirmoq,  qichqirmoq,  g‘azabini 

sochmoq;  il  tempêtait  contre  toute  sa  famille  u  oilasining  hamma 

a’zolariga baqirar, qichqirar edi. 

temple 


nm ibodatxona, butxona, Quddus ibodatxonasida tuzilgan orden. 

tempo 


nm sur’at (musiqa). 

temporaire

 adj vaqtinchalik, o‘ tkinchi, davriy, lahzalik, muvaqqat, omonat. 

temporairement

 adv vaqtincha. 

temporal, ale, aux

 adj anat chakkaga oid, chakka; os temporal chakka 

suyak. 


temporel,  elle

  adj  1.  o‘tkinchi;  2.  payt;  le  bonheur  temporel  et  la 

béatitude  éternelle  baxt  o‘ tkinchi  –  komillik  boqiy;  subordonnées 

temporelles payt ergash gaplar. 

temporiser

 vi kechiktirmoq, orqaga surmoq, arqonni uzun tashlamoq. 

temps

1

 nm 1. vaqt; le temps et l’espace vaqt va borliq; payt; depuis  ce temps-là o‘sha  paytdan  beri, o‘shandan  beri; 2. zamon; en temps de paix 

tinchlik  zamonlarida,  paytlarida;  muhlat,  fursat,  mavrid;  le  temps  est  venu 

de prendre  la décision qaror qabul  qilish uchun muhlat,  fursat yetdi,  qaror 

qabul  qilishning  mavridi  keldi;  3.  davr;  ce  vêtement  a  fait  son  temps  bu 

kiyim  o‘z  davrini,  vazifasini  o‘ tab  bo‘ldi;  4.  lahza;  en  peu  de  temps  bir 

lahzada,  tezda; dans peu de temps yaqinda,  tezda,  tez orada; emploie de 

temps ish, dars jadvali; travailler  à plein temps  to‘liq  ish kunida  ishlamoq; 

on  n’a  pas  le  temps  de  s’amuser  o‘yin-kulguga  vaqt  yo‘q;  bon  temps 

davru-davron; yaxshi davrlar; loc adv à temps vaqtida, muddatida; en même 

temps bir paytda; bir yo‘la, birvarakayiga; en tout temps doim, doimo; dans 

le  temps  ilgarilari,  avvallari,  oldinlari,  qadimda,  o‘ tmishda,  azaldan;  de 

temps  en  temps  har  zamonda,  ora-sira,  goh-goh,  ahyon-ahyonda,  onda-

sonda. 

temps


2

  nm  havo,  ob-havo;  un  temps  chaud  issiq  havo;  temps  de 

saison fasl havosi. 

tenable


 adj chidamli; il fait trop  chaud, ce n’est pas tenable  havo  juda 

issiq, bunga chidab bo‘lmaydi, chidab bo‘lmaydigan issiq. 

tenace

  adj  1.  surunkali,  arimas,  ketmas;  une  douleur  tenace  surunkali, arimas, ketmas og‘riq; odeur tenace  turg‘un hid; 2. qat’ iy, qat’iyatli, bir  fikrli, 

sabr-toqatli, sobitqadam. 

tenaille

1

 nf iskanja, siquv. tenaille

2

 nf ombur, kampirog‘iz. tenailler

 vt iskanjaga  olmoq, qiynamoq,  azob bermoq, azoblamoq,  iztirob 

chektirmoq. 

tenancier, ière 

n qimorxona yoki islovatxona boshlig‘i. 

tenant


 adj 1. sport unvondori; 2. tarafdor, qo‘llab-quvvatlovchi. 

tendance


  nf  1.  moyillik;  j’ai  plutôt  tendance  à  grossir  men  ko‘proq 

semirishga  moyilman;  2.  oqim,  yo‘nalish,  tamoyil;  à  quelle  tendance 

politique appartient-il? u qaysi siyosiy oqimga mansub?; 3. tomon; les prix 

ont  tendance  à  monter  narxlar  ko‘tarilish  tomon  ketyapti,  yoki  narxlar 

ko‘tarilishga moyil. 

tendancieux, euse 

adj noodilona, noxolisona. 

tender 


nm parovozning ko‘mir, suv solingan tirkagichi. 

tendeur 


nm taranglovchi moslama. 

tendon 


nm pay, paycha (mushakdagi paylar). 

tendineux,  euse

  adj  payli;  viande  tendineuse  serpay  go‘sht,  payli 

go‘sht. 


tendre

1

 vt 1.  taranglamoq,  tortmoq; 2. yoymoq, yozmoq; tendre un filet to‘r yoymoq, yozmoq (ov to‘ri); 3. qoplamoq; tendre un mur de papier peint 

devorga  gulqog‘oz  qoplamoq;  4.  taranglashmoq  (vaziyat);  5  uzatmoq;  il  lui 

tend un paquet de cigarettes u unga bir quti sigaret uzatdi; tendre le bras 

qo‘l  uzatmoq,  cho‘zmoq;  tendre  l’oreille  quloq  solmoq,  yashirincha 

tinglamoq. 

tendre


2

  vt  1.  tendre  à,  vers;  mo‘ljallamoq,  ko‘zlamoq;  2.  tendre  à  +  inf 

olib  bormoq,  eltmoq,  moyil  bo‘ lmoq;  ceci  tendrait  à  prouver  que  notre 

hypothèse  était  juste  bunisi  bizning  gipotezamizni  to‘g‘riligini  isbotlashga 

olib keladi. 

tendre


3

 adj, nm mayin, nozik, nazokatli, muloyim, barra, lahm, yumshoq, 

mehrli, qaltis; âge tendre  qaltis yosh; un  cœur tendre mehribon, yumshoq 

qalb. 


tendrement

 adv mehr, nazokat, iffat bilan; ils s’embrassent tendrement 

ular mehr, nazokat, iffat bilan quchoqlashdilar. 

tendresse 

nf  mehr,  nazokat,  iffat,  ibo,  noz,  g‘amza;  la  tendresse 

maternelle ona mehri. 

tendron

1

 nm to‘sh (go‘shti). tendron

2

 nm nozik-nihol qizaloq. tendu, ue

 adj tarang,  qoplangan,  tashvishli,  band; le jarret tendu  tarang 

boldir; il était très tendu u juda tashvishli edi. 

ténèbres


 nf pl qorong‘ulik, zulmat. 

ténébreux,  euse

  adj  1.  qorong‘u,  zim-ziyo;  2.  xo‘mraygan;  3.  sirli;  une 

ténébreuse affaire sirli ish, chalkash ish, xufiyona ish. 

teneur

 nf 1. mazmun; la teneur d’un article maqola mazmuni; 2. miqdor; la teneur en or d’un minerai mineraldagi, jinsdagi oltin miqdori. 

ténia 


ou

 

taenia 

nm gijja. 

tenir 

vt  1.  ushlamoq,  ushlab  turmoq,  tutmoq,  tutib  turmoq;  2.  joyida saqlamoq;  3.  saqlamoq,  saqlab  turmoq;  4.  qo‘lga  tushirmoq;  qo‘l  ostiga 

olmoq;  5. o‘zini tuta bilmoq; tiens ol, ushla, ma; tenez oling, ushlang, mang; 

qaraya!  qaranga!  voy!  ee!  tenir  sa  parole  so‘zini  ustidan  chiqmoq,  gapida 

turmoq;  tenir  à  qqn  -ga  ishonmoq,  suyanmoq;  -dan  umid  qilmoq;  tenir  à 

qqch jazm qilmoq; se tenir turmoq, bo‘lmoq, ushlashmoq. 

tennis 


nm 1. tennis; 2. oyoq kiyimi; 3. tennis maydonchasi. 

ténor 


nm, adj tenor, o‘ tkir ovozli xonanda. 

TENSION

 

THÉORIE 

 

 555 

tension


 nf 1.  taranglik (arqon, tor simi); 2.  tanadagi kuch; 3. bosim, qon 

bosimi; 4. kuchlanish (elektr); 5. tension d’esprit  fikrni jamlash; 6. ziddiyatli, 

tarang holat; 7. asabiylashish, tanglik, tang vaziyat. 

tentacule 

nm so‘rg‘ich, paypaslagich (ro‘dapo, kalmar kabilarda). 

tentant,  ante

  adj  un  menu  tentant  havasni  keltiruvchi,  tomoqni 

qitiqlovchi taomnoma. 

tentateur,  trice 

n,  adj  shayton;  une  beauté  tentatrice  maftunkor 

go‘zallik. 

tentation 

nm hissiyot, hirs, ko‘nglini ovlashga harakat qilish. 

tentative

  nf  harakat,  urinish;  tentative  infructueuse  besamara  harakat, 

urinish. 

tente

 nf chodir. tenter

1

 vt 1. yo‘ldan urmoq; le démon tenta  Ève shayton Yevani (momo Havo)  yo‘ldan  urdi;  2.  orzu,  havas  uyg‘otmoq,  rom  etmoq,  maftun  qilmoq, 

mehrini qozonmoq. 

tenter

2

 vt boshlamoq, harakat qilmoq. tenture

  nf  gul  qog‘oz  (sifatida  ishlati ladigan  qog‘oz,  charm,  mato 

parchasi). 

tenu


1

,  ue 


adj  1.  être  tenu  à  xabardor,  ogoh;  le  médecin  est  tenu  au 

secret professionnel shifokor kasbiy sirdan xabardor, ogoh; 2. être tenu de 

majbur;  vous  êtes  tenu  d’obéir  itoat  etishga  majbursiz;  3.  bien  tenu 

saranjom, sarishta, orasta;  maison  mal tenue pala-partish uy;  ses  enfants 

sont bien tenus uning bolalari chinnidek, orasta. 

ténu


2

, ue


 adj xipcha, nozik, jajji. 

tenue


 nf 1. tartib; 2. axloq, yurish-turish; 3. korjoma; 4. harbiy kiyim. 

ter


 adv et adj uch marta, uchinchi. 

tercet 


nm uch qatorli she’riy band. 

térébenthine

 nf o‘simlik yelimi. 

térébrant,  ante

  adj  1.  yerteshar  hasharot;  2.  douleur  térébrante 

o‘yuvchan og‘riq. 

tergal 

nm tergal (matoh). tergiverser

 vi gapni aylantirmoq, vaqtni cho‘zmoq. 

terme

 I. nm 1. muhlat,  o‘z vaqtida, muhlatida; 2. oxiri,  poyoni; II.  1. so‘z, ibora,  band  (shartnoma  bandlari);  atama;  les  termes  techniques  texnik 

atamalar. 

termes 

nm pl munosabat. terminer

  vt  tugatmoq,  tamomlamoq,  tugallamoq,  oxiriga  yetqazmoq, 

nihoyalamoq, nihoyasiga yetqazmoq, tamom qilmoq, tugamoq. 

terminaison

 nf qo‘shimcha. 

terminal, ale, aux

 adj oxirgi, so‘nggi. 

terminologie

 nf atamashunoslik, terminologiya. 

terminus 

nm oxirgi bekat. 

termite 


nm yog‘och qurti, chumolisimon hasharot, termit. 

terne 


adj 1. xira, nursiz; 2. zerikarli. 

ternir 


vt  1.  xiralashtirmoq,  xira  qilmoq,  nursizlantirmoq,  qoraymoq 

(kumush); 2. obro‘siga, sifatiga putur yetqazmoq. 

terrain 

nm 1. maydoncha, yer maydoni; un terrain fertile hosildor yer; 2. 

yer qatlami; 3. terrain de sport maydonchasi. 

terrasse


  nf  maydoncha,  qavatlar  orasidagi,  qahvaxonalar  oldidagi 

maydoncha. 

terrassement 

nm yer ishlari. 

terrasser

 vt 1. kuragini yerga tegizmoq; 2. yiqitmoq, yakson qilmoq. 

terre

 nf 1. yer,  tuproq;  2.  quruqlik; 3. yer shari, dunyo; 4.  unimli, hosildor tuproq; 5. yer, dala, yer maydoni;  6. yer rang; tremblement de terre zilzila, 

yer qimirlashi; terre cultivée ishlov berilgan yer, o‘zlashtirilgan yer. 

terreau

 nm chirindili tuproq (madaniy o‘g‘it sifatida). terre à terre

 adj sayoz, e’ tiborni jalb qilmaydigan, e’ tiborsiz. 

terre-plein 

nm  ko‘tarma;  les  terre-pleins  d’une  route  yo‘lning 

ko‘tarmasi. 

terrer  (se) 

vpr  1.  iniga  kirib  ketmoq,  yer  ostiga,  uyasiga  yashirinmoq;  2. 

uyida  pisib  o‘ tirmoq,  biqinib  yotmoq;  il  se  terre  chez  lui,  il  ne  se  montre 

plus ko‘rinmay qoldi, uyida pisib o‘tiribdi, uyida biqinib yotibdi. 

terrestre

  adj  1.  yer  shari;  2.  quruqlikdagi;  3.  dunyoviy;  les  choses 

terrestres, temporelles dunyoviy narsalar o‘tkinchi. 

terreur

 nf dahshat, kuchli qo‘rquv, terror. terreux, euse 

adj 1. loyli, loy yopishgan; 2. tuproq rang. 

terrible

 adj 1. dahshatli, qo‘rqinchli, vahimali;  2.  g‘ayritabiiy, katta,  ulkan; 

3. o‘ ta kuchli. 

terriblement

 adv nihoyat, o‘ ta, juda. 

terrien, ienne

 adj 1. zamindor, yer egasi; 2. yerliklar. 

terrier


1

 nm in, uya, kovak. 

terrier

2

  nm  teryer,  it  turi;  les  terriers  sont  de  bons  chiens  de  garde teryerlar ajoyib qo‘riqchi itlardir. 

terrifier

 vt dahshat uyg‘otmoq, qurquv (ga) solmoq, dahshatga solmoq. 

terrine


 nf o‘ra, yerto‘la. 

territoire 

nm hudud, yer maydoni. 

territorial, ale, aux 

adj hududiy. 

terroriser

  vt  dahshat  urug‘ini  sepmoq,  qo‘rqitmoq,  dahshatga  solmoq, 

qo‘rquvda ushlamoq. 

terrorisme 

nm terrorizm, terrorchilik. 

terroriste

 n terrorchi. 

tertiaire 

adj uchlamchi davr (taxminan 70 millyon yil avval). 

tertio 

adv uchinchidan. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling