Institut français d’Études sur l’asie centrale


Download 18.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet226/238
Sana14.02.2017
Hajmi18.64 Mb.
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   ...   238


tertre 

nm tepalik, balandlik. 

tes 

voir ton. tessiture

 nf ovozdagi tovush darajasi. 

tesson 

nm shisha va sopol maydalari. test 

nm 1. sinov; 2. imtihon. 

testament 

nm 1. vasiyatnoma, vasiyat; 2. qadimgi va yangi vasiyat (injil). 

tester

1

 vi vasiyat qilmoq. tester

2

 vt 1. bilimini im tihon qilmoq; 2. sinamoq, sinab ko‘rmoq. têtard 

nm qirg‘ichbaqa, itbaliq. 

tête

 nf 1. bosh, kalla; 2.  boshliq; direktor; perdre la tête o‘zini yo‘qotmoq, hovliqmoq,  esini  yemoq,  tentak  bo‘lmoq;  tête  de  mule  eshakmiya,  qaysar, 

o‘jar. 


tête  à  tête 

ou

  tête-à-tête  adv  yuzma-yuz,  betma-bet,  yakkama-yakka, 

baqamti; un tête  à tête yakama-yakka; en tête à tête yolg‘iz, xoli; laissons 

ces amoureux en tête à tête bu sevishganlarni yolg‘iz, xoli qoldiraylik. 

tête de loup

 nf shift tozalagich, supurgi. 

tête de nègre

 adj to‘q jigarrang. 

téter


 vt emmoq; donner à téter à son enfant bolasini emizmoq. 

tétée 


nm emizish, emchak berish; donner six tétées par jour kuniga  olti 

marta emizmoq, emchak bermoq. 

tétine 

nf 1. emchak, yelin (hayvonlarda); 2. emizak. téton 

nm emchakning uchi. 

têtu, ue

 adj o‘jar, qaysar, gapuqmas. 

texte 

nm matn; texte choisi tanlangan parcha. textile

  adj  to‘qiladigan;  nm  to‘qimachilik;  industrie  textile  to‘qimachilik 

sanoati. 

textuel, elle

 adj matnga mos, muvofiq. 

textuellement

 adv matndagidek, so‘zma-so‘z. 

texture


 nf tuzilishi, tarkibi. 

thaumaturge 

nm sehrgar, ko‘zboylag‘ich. 

thé 


nm 1. choy; 2. choy (damlanadigan). 

théier


 nm daraxti, butasi. 

théière


 nm choynak, choyjo‘sh. 

théâtre 


nm 1. teatr; 2. sahna asari. 

théâtral, ale, aux

 adj teatrga oid, teatrlashtirilgan. 

théisme 


nm diniy ta’ limot. 

thème 


nm 1. mavzu; 2. ona tilidan chet tiliga qilingan tarjima. 

théocratie

 nf dinga asoslangan, din peshvolari boshqarayotgan hukumat. 

théologie

 nf dinshunoslik. 

théorème 

nm teorema; théorème de Pythagore Pifagor teoremasi. 

théorie


1

 nf 1. nazarya; 2. ilm iy-uslubiy faraz, taxmin. THÉORIE

 

TISONNER 

 

 556 

théorie


2

 nf litt ketma-ket ketayotgan odamlar safi. 

théoricien, ienne

 n nazaryotchi. 

théorique

 adj nazariy. 

théoriquement

 adv nazariy tomondan, ochig‘ ini aytganda. 

thérapeutique

 I. adj davolovchi; II. nf davolash. 

thérapeute

 n davolovchi shifokor. 

thermal,  ale,  aux

  adj  issiq  shifobaxsh  suvli,  issiq  ma‘danli  suvli,  issiq 

suvli buloq. 

thermes 


nm pl 1. qadimiy hammom; 2. issiq, ma’danli suvli shifoxona. 

thermique 

adj issiqlik; énergie thermique issiqlik energiyasi, quvvqti. 

thermodynamique 

nf termodinamik. 

thermoélectrique

 adj termoelektrik. 

thermomètre 

nm termometr. 

thermonucléaire 

nm termoyadroviy. 

thermos 


nm termos (idish). 

thermostat 

nm termostat. 

thésauriser

 vi xazinaga yig‘moq, pulni yig‘ib saqlamoq. 

thèse


 nf dissertasiya, ilmiy ish. 

thibaude


 nf sholcha, yer bilan gilam orasiga to‘shaladigan matoh. 

thon 


nm baliq turi. 

thora 


nf voir torah. 

thorax 


nm ko‘krak qafasi. 

thorium 


nm radioaktiv kulrang metall. 

thrombose

 nf yurakda yoki qon tomirida hosil bo‘lgan ivigan qon zarrasi. 

thuriféraire 

nm litt maqtovchi, laganbardor. 

thuya 


nm sarvsimon daraxt. 

thym 


nm bot toshcho‘p. 

tic 


nm asab tortishuvi, biron bir a’zoning ixtiyoriy uchishi. 

ticket 


nm chipta, patta. 

tiède


 adj iliq; un communiste tiède befarq kommunist. 

tiédasse


 adj yoqimsiz iliq. 

tièdement

 adv iliqqina, yaxshi. 

tiédeur


 nf 1. iliqlik; 2. loqaydlik, befarqlik. 

tiédir


 vi, vt ilimoq, ilitmoq. 

tien, tienne

 adj, pron seniki, sening; les tiens senikilar. 

tiers,  tierce 

adj 1. uchinchi;  2. tiers  monde uchinchi  dunyo; 3. uchinchi 

shaxslar, begonalar; 4. uchdan biri. 

tige

 nf 1. yosh daraxt tanasi, nihol; 2. temir tayoqcha. tignasse

 nf parpaygan (taralmagan, patila) soch. 

tigre, tigresse 

n 1. yo‘lbars (erkagi va urg‘ochisi); 2. o‘ta rashkchi ayol. 

tigré, ée

 adj ola-chipor, xoldor, ola-bula, yo‘lbarssimon. 

tilbury 

nm qadimiy ot arava, ikki o‘rinli yengil kabriolet. 

tilleul 

nm arg‘uvon daraxti, guli, yog‘ochi. 

timbale

1

 nf nog‘ora. timbale

2

  nf  1.  silindrsimon  metall  bardoq;  décrocher  la  timbale  muhim  natijaga erishish; 2. pishiriq qolipi. 

timbalier

 nm nog‘orachi. 

timbre


nm 1. jinchiroq qalpog‘i; 2. tovushning alohida sifati. 

timbrenm 1. marka (pochta); 2. yorliq; 3. aksiz markasi; 4. tamg‘a. timbrer

 vt marka yopishtirmoq, tamg‘alamoq. 

timbré, ée

 adj 1. markalangan, tamg‘alangan; 2. esi past, tomi ketgan. 

timbré, ée

 adj charxlangan ovoz. 

timide

 adj 1. tortinchoq, uyatchang; 2. jur’atsiz. timidement

 adv uyalibgina, tortinibgina, iymanibgina. 

timidité

 nf tortinchoqlik, uyatchanglik, jur’atsizlik. 

timon 

nm archa turli sut sog‘ish uskunasi (sigir sog‘ish uskunasi). timoré, ée 

nm ehtyotkor, qo‘rqoq, sermulohaza. 

tinettes

 nf pl hojatxona. 

tintamarre 

nm  tovush  (quloqni  teshadigan);  le  tintamarre  des  klaxons 

mashinalar signalining g‘at-g‘uti; qiy-chuv. 

tinter 


vi  1.  jaranglamoq;  la  cloche  tinte  qo‘ng‘ iroq  jaranglayapti;  2. 

shiqqillatm oq  (pulni);  il  fit  tinter  sa  monnaie  dans  sa  poche  cho‘ntagida 

tangasini shiqqillatdi; 3. loc  qulog‘i qizimoq;  les oreilles ont dû vous tinter 

qulog‘ingiz shang‘illagandir, rosa qizigandir. 

tintement 

nm 1. jarang; 2. quloq shang‘illashi. 

tintouin 

nm  1.  g‘ovur-g‘uvr;  2.  g‘alva;  les  gosses,  quel  tintouin 

bolalarning turgan bitgani g‘irt g‘alva. 

tique


 nf kana. 

tiquer


 vi biron bir a’zosini uchirib noroziligini bildirmoq; uchirmoq. 

tir 


nm  1.  tir  (quroldan  o‘q  otib  mashq  qiladigan  joy);  2.  otish  (quroldan); 

ligne  de  tir  otish  chizig‘i;  3.  nishon;  un  tir  précis  aniq  nishon;  4.  zarba 

(futbolda va to‘plardan birvarakayiga otganda). 

tirade


 nf uzundan-uzun o‘qiladigan she’r, qasida. 

tirage 


nm 1. tortish; un cordon de tirage tortish arqoni; 2. cho‘zish; 3. loc 

il y a du tirage muammo bor; 4.  tortish (havo);  régler le tirage d’un poêle 

mo‘rining tortishini sozlash. 

tirage


1

  nm  1.  adad;  2.  bosib  chiqarish,  chop  etish,  nashr  etish;  second 

tirage ikkinchi nashr; 3. rasm chiqarish. 

tirage


2

  nm  1.  filmlar  tiraji;  2.  vinoni  tozalash;  3.  peshonaga  yozilgan, 

taqdirga bitilgan; 4. lotoreya tiraji. 

tiraillement

  nm  1.  otishma;  2.  ikki  o‘t  orasida  qolmoq;  3.  des 

tiraillements d’estomac; oshqozonning burab-burab, tirishib og‘rishi. 

tirailler

1

 vt tortqilamoq; être tiraillé par, entre moyil bo‘lmoq. tirailler

2

 vi ermakka otmoq, duch kelgan tomonga otmoq. tirailleur

 nm 1. mergan, snayper; 2. o‘qchi askar. 

tirant d’eau 

nm massa ta’sirida toshib chiqqan suv miqdori. 

tire (à la)

1

 loc adj kissavurlik, cho‘ntakkesarlik; voleur  à la tire kissavur, cho‘ntakkesar. 

tire


2

 nf arg yengil mashina. 

tire-au-cul 

fam


 

ou

 tire-au-flanc

 

nm  inv  dangasa,  yalqov,  tanbal, ishyoqmas, tebsa-tebranmas. 

tire-bouchon

 nf 1. tiqin-sug‘irgich; 2. en tire-bouchon parmasimon. 

tire-bouchonner 

ou

 

tirebouchonner  vt  buramoq  (parma  holiga keltirmoq). 

tire-d’aile

 loc adv 1. tez-tez qanot qoqmoq; 2. qushdek tez. 

tirée


 nf uzoq mashaqqatli masofa. 

tire-jus 

nm inv dastro‘molcha. 

tire-larigot (à)

 loc adv ko‘p miqdorda, og‘zidan chiqquncha,  toshguncha; 

il boit à tire-larigot u og‘zidan chiqquncha ichadi. 

tire-ligne 

nm chizg‘ich. 

tirelire

 nf 1. tanga, pul to‘playdigan idish; 2. g‘aladon. 

tire-nerf 

nm tish asab tomirini sug‘urgich. 

tirer

1

  vt  1.  tortmoq,  cho‘zmoq;  tirer  les  cordes  arqonlarni  tortmoq;  2. surmoq  siljitmoq;  tirer  les  rideaux  pardani  siljitmoq,  tortmoq,  surmoq;  3. 

tortishmoq; visage tiré tortishgan bashara; 4. jildirmoq, jilmoq, uzmoq. 

tirer

2

 vt 1. surilmoq; 2. qochmoq,  o‘zini chetga  olmoq, juftakni rostlamoq, -dan  chiqmoq;  3.  tortadigan,  moyil;  un  bleu  tirant  sur  le  vert  yashilga 

tortadigan  ko‘k  pang;  4.  o‘ tqazmoq;  tirer  six  mois  de  prison  6  oyni 

qamoqda o‘ tqazdi; II. se tirer vpr ketib qolmoq. 

tirer


vt 1. chizmoq; 2. chop etmoq. 

tirer

4

 vt otmoq. tirer

5

 vt  1.  kovlab  olmoq,  sug‘urmoq,  ajratib  olmoq;  2.  chiqarib  olmoq, 

qutqarmoq,  xalos  qilmoq,  ozod  qilmoq;  3.  vaziyatdan  chiqib  ketm oq, 

ammallamoq,  uddalamoq,  uddasidan  chiqmoq,  qutulmoq;  4.  (biror  narsani) 

keltirmoq. 

tiret 

nm chiziqcha, tire. tirette 

nm tortma. 

tireur, euse 

n mergan, otuvchi, snayper, o‘qchi. 

tiroir 

nm  1.  g‘aladon;  2.  mayda  chuyda,  bir  burchakda  yashirinib  qolgan narsa. 

tisane 


nf shifobaxsh giyohlar damlamasi. 

tison 


nm kosov, bir tomoni, kuygan yongan o‘tin. 

tisonner


 vt olovni kovlamoq. 

TISONNIER

 

TOPOGRAPHIE 

 

 557 

tisonnier 

nm otashkurak, kosov. 

tissage 


nm to‘qish, to‘qimachilik. 

tisser


 vt 1. to‘qimoq; 2. qator qilmoq, munchoqdek tizmoq (biror yolg‘onni, 

voqeani, mish-mishni). 

tisserand, ande

 n to‘quvchi. 

tissu 

nm  1.  to‘qima;  2.  gazlama,  gazmol,  matoh;  3.  yolg‘on  to‘qima, uydirma; 4. organik to‘qimalar. 

titan 


nm ulkan. 

titane 


nf titan, nuqra. 

titrage


1

 

nm quvvat, miqdor, daraja. titrage

2

 nm filmlarni titrlash. 

titi 


nm quv bola. 

titre


1

  nm  1.  unvon,  mavqe;  2.  mansab  pog‘onasi,  amal,  vazifa;  3. 

sovrindor;  4.  à  titre  de  loc  prép  vazifasida,  lavozimida,  tariqasida;  je  vous 

raconte  cela  à  titre  d’exemple  buni  sizga  misol  tariqasida  aytyapman;  au 

même titre kabi, -dek; huquq beradigan sabab; titre de propriété xo‘jalikka 

egalik hujjati; loc à juste titre asosli, to‘g‘ri, haqiqatga yaqin. 

titre

2

 nm quymadagi oltin yoki kumush miqdori. titre

3

 nm sarlavha, nom. titrer

1

 vt unvon bermoq, nom bermoq. titrer

2

 vt quyma quymoq, spirt ajratib olmoq. titrer

3

 vt nomlash, sarlavhalash. tituber

 vi gandraklab yurmoq. 

titubant,  ante 

adj  gandraklagan,  chayqalgan;  un  malade  titubant 

gandiraklayotgan bemor; arang yurayotgan bemor. 

titulaire

  adj,  n  lavozimli,  lavozimida,  lavozimga  tayinlangan  kasb  egasi; 

les  personnes  titulaires  du  permis  de  conduire  haydovchilik 

guvohnomasi sohiblari. 

titulariser 

vt lavozimga o‘ tqazmoq, tayinlamoq, lavozim bermoq. 

toast 


nm 1. qadah so‘zi; 2. qotirilgan non burdasi. 

toboggan 

nm  1.  uzun  metall  sirpanchiqli  chana;  2.  bayram lar, 

tomoshalarda qo‘llaniladigan sirpanish maydonchasi. 

toc

1

 intj onomat taq, taq. toc

2

  nm  qimmatbaho,  qadimiy  narsaga  o‘xshatib  yasalgan  buyum,  usti yaltiroq ichi qaltiroq, qalbaki, sifatsiz. 

tocard, arde

 fam I. adj ko‘rimsiz, xunuk,  nazarnogir; II. n  qadr-qiymatsiz 

odam. 


tocsin 

nm qo‘ng‘iroqning ogohlantiruvchi ovozi. 

toge

 nf 1. rimliklar  o‘ranadigan matoh parchasi;  2. ayrim kasb egalarining marosim libosi; un toge d’avocat advokatlik libosi. 

tohu-bohu 

nm tartibsizlik, aralash-quralash, g‘at-g‘ut, yoqimsiz tovushlar. 

toi 


pron pers sen, o‘zing; toi-même sen o‘zing. 

toile


1

 nf 1. paxta, zig‘irpoya yoki kanopdan to‘qilgan dag‘al matoh; 2. yelim  

surilgan, sirlangan matoh. 

toile


2

 nf tasviriy san’atda ishlatiladigan matoh. 

toilette

1

 nf 1. pardoz-andoz; 2.  orasta,  did bilan  bezangan; 3.  ayol libosi; 4. yuvinish. 

toilettes

2

 nf pl hojatxona, (eski) badraf. toise

 nf 1. qadimiy o‘lchov birligi; 2. bo‘y o‘lchagich belgili taxta. 

toiser 

vt nafrat, istehzo bilan qaramoq; elle la toisa des pieds à la tête u uning boshidan oyog‘igacha nafrat bilan qaradi. 

toison


  nf  1.  quyuq  junli  teri,  po‘stak,  sag‘ri,  mo‘yna;  2.  quyuq  jingalak 

soch. 


toit 

nm 1. tom; 2. uy, boshpana. 

toiture 

nm tom. 


tôle 

nf 1. tunuka, tekis tunuka; 2. to‘lqinli tunuka. 

tôlerie

 nf tunuka ishlab chiqarish va sotish. tolérer

  vt  1.  chidamoq,  sabr  qilmoq,  imkon  bermoq;  2.  kechirmoq,  ro‘y-

xotir qilmoq. 

tolérable 

adj chidasa bo‘ladigan. 

tolérance 

nf chidam, sabr-toqat. 

tolérant, ante

 adj chidamli, sabr-toqatli; ses parents sont très tolérants 

ota-onasi juda sabr-toqatli, tushunadigan. 

tollé 

nm norozilik hayqirig‘i (ko‘pchilik). tomahawk 

nm Amerika hindularining oyboltasimon jang quroli. 

tomate

 nf pomidor. tombal, ale, als

 adj qabrga oid; pierre tombale qabr toshi. 

tombe

 nf go‘r, lahat, qabr. tombeau 

nm 1. maqbara, qabr; 2. qorong‘u, zim-ziyo joy. 

tomber

 vi 1. yiqilmoq; 2. ag‘darilmoq (taxtdan, amaldan), olib tashlanmoq; 3.  tushmoq;  la  nuit  tombe  qorong‘u  tushdi,  la  difficulté  tombe  qiyinchilik 

tushdi, yengillashdi; 4.  tushib ketmoq, qulab,  tushmoq ketmoq; il  est tombé 

dans  le  ravin  u  jarlikka  qulab  tushdi,  tushib  ketdi;  laisser  tomber  tushirib 

yubormoq, tashlab qo‘ymoq (biron ishni). 

tomber 

vt  sur  ustidan  chiqib  qolmoq,  hujum  qilmoq,  jon  jahdi  bilan tashlanmoq; tomber dans le désespoir um idsizlikka tushmoq. 

tombereau

 nf qo‘qon aravaga o‘xshash arava. 

tome 


nm tom; qism. 

tomette


 nf olti burchakli bezak g‘isht. 

tomme 


nf savoya pishlog‘ i. 

tom-pouce 

nm 1. pakash, pakana, liliput; 2. qisqa dastali soyabon. 

ton


1

, ta, tes 

adj poss sening, senga, sening (ko‘plik). 

ton


2

 

nm 1. tovush balandligi; 2. inson  tovushining sifati; 3. kayfiyat; le ton amical  d’une  lettre  do‘stona  kayfiyatdagi  maktub;  4.  de  bon  ton  yaxshi 

ohangda; 5. mus ohang; se mettre dans le ton ohangga tushmoq. 

ton

3

 nm ko‘zga tashlanadigan rang. 

tondeuse


 nf maysa o‘radigan moslama. 

tondre


 vt qirmoq (tuk va jun, soch), soch oldirmoq, o‘rmoq. 

tondu, ue

 adj taqir qirilgan. 

tonifier


 vt quvvatlantirmoq, quvvat baxsh etmoq. 

tonifiant, ante

 adj quvvatlantiruvchi, kuch baxsh etuvchi. 

tonique


1

 adj quvvatlantiruvchi, kuch baxsh etuvchi. 

tonique

2

 adj urg‘uli. tonique

3

 nf tovush darajasi. tonitruant, ante

 adj gulduroq ovoz. 

tonnage 

nm 1. yuk ko‘tarish quvvati; 2. bandargoh yuk salohiyati. 

tonnant, ante

 adj gulduroq ovoz. 

tonne

1

 nf bochkadan ham katta idish, chan. tonne

2

 nf tonna, 1000 kilo. tonneau

1

 nm o‘rtasi teshik ulkan chan (yog‘och bochka). tonneau

2

 nm 2,83 m kub, kemaining yuk ko‘tarish quvvati. tonneau

3

  nm  1.  samolyotning  doira  yasab  uchishi,  bochka  qilish;  2. avtomobilning charxpalak bo‘lib dumalashi (avtomobil halokatida). 

tonnelier 

nm bochkasoz, bochka yasovchi usta. 

tonnelle


 nf ishkom, gul (ko‘k) qoplagan so‘ri. 

tonner


 vi 1. qaldiramoq; 2. gumburlamoq (to‘plar); 3. hayqirmoq. 

tonnerre 

nm 1. momaqaldiroq; 2. coup de tonnerre yashin urganday; la 

mort de sa  mère fut pour elle un coup de tonnerre onasining o‘limi uning 

uchun yashin urgandek bo‘ldi; 3. gulduros; 4. du tonnerre o‘ ta go‘zal, ajoyib, 

dahshat;  une  fille  du  tonnerre  o‘ ta  go‘zal  qiz,  dahshat  qiz;  5.  tonnerre! 

mille tonnerres! ha, allohning g‘azabiga uchragur! 

tonte 


nf 1. jun qirqish; 2. jun, yung. 

tonton 


nm tog‘a, amaki (bola tilida). 

tonus 


nm quvvat, harakat. 

top 


nm tovushli belgi; au quatrième top, il sera exactement 8 heures 12 

minutes to‘rtinchi bongda soat ropa-rossa 8 dan 12 daqiqa o‘tadi. 

topaze

 nf topaz (qimmatbaho yaltiroq tosh). toper

 vi qo‘l tashlamoq; kelishmoq. 

topinambour 

nm kartoshka gul. 

topique

 adj joyga aloqador, ma’lum joyga ta’sir etuvchi dori. topo 

nm ma’ruza, bayon. 

topo- 

joy ma’nosini beruvchi yunoncha ilmiy qism. topographie

 nf topografiya, xaritaga yerni yassi tushirish. TOPONYMIE

 

TOURBIÈRE 

 

 558 

toponymie

 nf joy nomlari va kelib chiqishini o‘rganish. 

toquade


 nf o‘tkinchi hissiyot. 

toquante


 nf soat. 

toquard


 adj 1. xunuk, o‘rta-miyona; 2. qirchang‘i ot. 

toque 


nf oshpaz bosh kiyimi va shunga o‘xshash bosh kiyimlar. 

toqué, ée

 adj, n sal esi past, o‘zida yo‘q sevmoq, majnunsifat. 

toquer 


I.  vi  fam  sekingina  taqqillatmoq;  II.  se  toquer  vpr  fam  sevib 

qolmoq, yaxshi ko‘rib qolmoq (tez, birdaniga sevib qolish, o‘tkinchi sevgi). 

torah 

ou

 thora  nf Tora, Tavrot (Injilning birinchi besh kitobiga yahudiylar 

tomonidan berilgan nom). 

torche

 nf mash’ala; torche électrique elektr chiroq. torcher

 vt artmoq, tozalamoq. 

torchère

 nf torsher, yotoqxona chirog‘i. 

torchis 

nm guvala kesak. 

torchon 

nm 1. latta; 2. dumaloq xat. 

torchonner

 vt behudaga urinmoq. 

tordant, ante

 adj g‘aroyib, qiziq. 

tord-boyaux 

nm kuchli ammo o‘ta sifatsiz aroq. 

tordre

  vt  1.  buramoq;  2.  qayirmoq,  egmoq;  3.  bukmoq;  se  tordre bukilmoq, ikki bukilmoq. 

tordu, ue

 adj 1. qiyshiq; 2. beo‘xshov; 3. esi past. 

torero 


nm toreador, arenada ho‘kiz bilan olishib uni o‘ldiruvchi. 

torgnole


 nf odob shapatisi. 

tornade


 nf uyurma, to‘ fon, siklon, bo‘ron, chang-to‘polon. 

toron 


nm eshilgan sim. 

torpédo


 nf uzun usti ochiladigan avtomobil. 

torpeur


 nf holsizlanish, uyquchanlik. 

torpille


 nf 1. torpedo; 2. elektr quvvati chiqaruvchi baliq. 

torpiller

 vt 1. torpedo bilan portlatmoq; 2. tagiga suv quymoq. 

torpillage 

nm yo‘qqa chiqarmoq; le torpillage d’un plan de paix  tinchlik 

rejasini yo‘qqa chiqarmoq, buzmoq. 

torpilleur 

nm harbiy tez-yurar kema. 

torréfier

 vt cho‘g‘lantirmoq, qizdirmoq, qovurmoq (qahvani). 

torréfacteur 

nm qahva qovuruvchi moslama. 

torrent 

nm  1.  soy  suvi,  tog‘dan  tushayotgan  suv;  2.  sharros  yomg‘ir;  3. 

mo‘lu-ko‘l. 

torrentiel, elle

 adj tezoqar. 

torride


 adj jazirama. 

tors, torse

 adj 1. burama; 2. qiyshiq. 

torsade


 nf 1. eshilgan soch, uzun burama soch; 2. burama ustun. 

torsader


  vt  buramoq,  eshmoq,  burab  siqmoq,  pishitmoq,  kokil  qilib 

o‘rmoq. 


torse 

nm byust, ko‘krak. 

torsion

 nf 1. burash; 2. qiyshiqlik; 3. pishitish, eshish. tort

1

 nm 1. nohaq; avoir tort nohaq bo‘lmoq; avoir tort de aybdor, nohaq bo‘lmoq; 2. nohaqona, yolg‘ondan,  qastdan,  tuhmatdan;  à tort et  à travers 

haq-huquqsiz, sababsiz; en tort aybdor. 

tort

2

 nm 1. yomon munosabat; 2. noto‘g‘ri; 3. zarar. torticolis 

nm bo‘yin og‘rig‘i. 

tortillard 

nm ko‘p to‘xtaydigan pochta poyezdi. 

tortiller

 I. vt bir necha marta buramoq,  tovlamoq, burab  tashlamoq; II. vi 

likkillamoq,  tebranmoq,  chayqalmoq;  loc  fig  il  n’y  a  pas  à  tortiller  gapni 

aylantirib,  vaqtni  cho‘zib  o‘tirishning  hojati  yo‘q;  III.  vpr  u  yon-bu  yoniga 

burilmoq, buralmoq, qiyshanglamoq. 

tortillon 

nm buralgan, g‘ijimlangan matoh yoki qog‘oz. 

tortionnaire 

nm qiynovchi, azob beruvchi. Download 18.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   ...   238
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling